1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts."

Transkript

1 Ersättningspolicy Denna policy är fastställd av styrelsen för Global Invest Finansförmedling Sverige AB (Global). Policyn skall prövas och fastställas av Globals styrelse minst en gång per år. 1.1 Inledning Allmänt Global ska ha en ersättningspolicy som styr hur dess fasta och rörliga ersättning till anställda ska hanteras. Syftet med ersättningspolicyn är att den dels ska främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande bland Globals anställda. Ersättningspolicyn beskriver hur ersättningssystemet är uppbyggt samt hur det ska tillämpas och följas upp. Kundens intressen ska alltid tillvaratas när investeringstjänster erbjuds. För att undvika intressekonflikter med anledning av de ersättningsbeslut som tas ska Global beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur Globals ersättningar till anställda fastställs. Styrelsen ansvarar för upprättandet av ersättningspolicyn. Policyn ska årligen fastställas av Globals styrelse, även om inga ändringar ska beslutas. Policyn ska omfatta samtliga anställda Relevanta externa regelverk Policyn är upprättad i enlighet med: - FFFS 2011:1 och FFFS 2014:22 - EU nr 604/2014 Vid ändringar i gällande externa regelverk ska detta dokument omgående ses över och, i förekommande fall, uppdateras. Innan översyn och uppdatering har skett ska ersättningspolicyn tolkas i ljuset av vid var tid gällande externa regelverk. 1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts. Global ska årligen analysera och identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil. Analysen ska dokumenteras och biläggas denna ersättningspolicy efter styrelsens godkännande, se bilaga Anställda vars arbetsuppgifter har väsentlig påverkan på Globals riskprofil De anställda som genom riskanalysen har identifierats som anställda vars arbetsuppgifter har väsentlig påverkan på Globals riskprofil är styrelseledamöter, verkställande ledning, regionchefer och kontorschefer. 1

2 Av dessa omfattas endast VD och kontorschefer av rörlig ersättning. 1.3 Grundläggande principer för ersättningar Ersättningssystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet samt främja Globals intressen och motverka omotiverat risktagande. Ersättningssystemet ska följa de regler och principer som upprättats i syfte att skydda kunder och andra intressenter. De ersättningar som Global betalar ut får inte äventyra Globals långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. Ersättningarna får inte heller utgöra ett incitament för anställda att handla på ett sätt som står i konflikt med ovan angivna intressen. Ersättningsvillkoren ska så långt som möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för Global som förmånen för den anställde. Löner och anställningsvillkor ska vara sådana att Global kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Global har att följa gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättning till anställda. Vid beslut om att bevilja och betala ut rörliga ersättningar ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte sätts så högt att den begränsar Globals förmåga att uppfylla lagstadgade krav på Globals kapitalbas eller behov att stärka kapitalbasen. Ersättningarna ska inte heller vara så höga att de äventyrar Globals förmåga att sammantaget redovisa ett positivt resultat över en konjunkturcykel. 1.4 Globals ersättningssystem Samtliga anställda inom Global har en fast lön. Global erbjuder utöver den fasta lönen även intäktsbaserad och delvis periodiserad provisionsersättning till rådgivare och kontorschefer. Den intäktsbaserade provisionsersättningen till rådgivare och kontorschefer ska i enlighet med FFFS 2011:1 1 kap 4 p7 i detta avseende inte anses vara rörlig ersättning, eftersom framtida provisionsersättningar baseras på intäktsvolym och kan därmed inte påverka resultat- eller balansräkning negativt. Global erbjuder rörlig ersättning till rådgivare, kontorschefer och VD. - Den rörliga ersättningen till rådgivarna är diskretionär och mäts mot kvantitativa och kvalitativa mål. - Den rörliga ersättningen till kontorschefer är en resultatbaserad ersättning. - Den rörliga ersättningen till VD är diskretionär och mäts mot kvantitativa och kvalitativa mål. 1.5 Ersättningsstruktur Fast ersättning Den fasta ersättningen ska i första hand återspegla relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som utgör en del av anställningsavtalet. 2

3 Den fasta ersättningen ska vara föremål för regelbunden revision. Sådan revision ska normalt ske årsvis men kan, om så är motiverat, ske oftare Rörlig ersättning Den rörliga ersättningen ska utgöra en mindre del av de anställdas sammanlagda ersättning för att motverka en icke önskvärd riskuppbyggnad, kortsiktiga beslut och intressekonflikter. Den rörliga ersättningen ska stå i lämplig balans till de fasta ersättningar som Global utger. Rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Globals risknivå ska baseras på såväl den anställdes resultat som den berörda enhetens resultat och Globals totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De kriterier som Global lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning De fasta delarna av den anställdes ersättning ska vara tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att de rörliga delarna ska kunna bestämmas till noll. Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på Globals riskprofil Den rörliga ersättningen kan aldrig överstiga den fasta ersättningen: Fast ersättning Rörlig ersättning Balans :1 Övriga anställda Den rörliga ersättningen kan maximalt vara [två] gånger så stor som den fasta ersättningen: Fast ersättning Rörlig ersättning Balans :2 Global kan i enskilda fall göra avsteg från den fastställda balansen enligt ovan. Sådana avsteg får endast göras om det inte påverkar Globals riskanpassning av ersättningen. Ett beslut om avsteg ska godkännas av styrelsen Resultatbedömning Det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning ska vara ett riskjusterat vinstmått där nuvarande och framtida risker beaktas samt ska ta hänsyn till faktisk kapitalkostnad och den likviditet som verksamheten kräver. För erhållna provisionsintäkter på förmedlade försäkringar och övriga finansiella produkter där man har ett annullationsansvar görs löpande reserveringar till en annullationsreserv och anses därför inte kunna utgöra framtida risk. Resultatbedömning som ligger till grund för rörliga ersättningar till rådgivare utgår från en bedömning av fastställda kvalitativa mål. Exempel på kvalitativa faktorer är regelefterlevnad och administrativ kvalitet vilket syftar till att ytterligare säkerställa att rådgivningen enbart sker i kundens intresse och uppnå god regelefterlevnad. 3

4 Resultatbedömningen som ligger till grund för rörliga ersättningar till kontorschefer baseras på kontorets totala resultat. Kontoret belastas av samtliga kontorsspecifika kostnader samt sin andel av overheadkostnader jämt fördelat på antal rådgivare inom Global. Hänsyn ska härvid tas till huruvida den anställde har följt gällande externa och interna bestämmelser som reglerar Globals verksamhet och hur den anställde har hanterat sådana risker som ligger inom dennes ansvarsområde. Resultatbedömningen för rörlig ersättning till VD beslutas diskretionärt efter en utvärdering av prestationer under åtminstone det gångna räkenskapsåret. Utvärderingen avser bl.a. hur väl fastställda mål är uppfyllda, bidrag till Globals lönsamhet och efterlevande av såväl interna som externa regler. 1.6 Utbetalning av rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på företagets riskprofil Vid beslut om rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på Globals riskprofil och där den anställde har en rörlig ersättning som under ett år uppgår till maximalt kronor sker ingen uppskjutning utan hela beloppet kan betalas ut i samband med beslutet. Om ersättningen uppgår till kronor eller mer ska fyrtio (40) procent av den totala rörliga ersättningen skjutas upp i tre år innan den betalas ut eller om den anställde så önskar kan uppskjutet belopp även betalas ut jämnt fördelat på två utbetalningar fördelat över år 2 och 3 (pro-rata). Utbetalning skall även ske efter att en anställd slutar sin anställning om ersättningen är hänförlig till den anställdes tidigare intjäning. Styrelsen skall ha möjlighet att justera det utbetalande beloppet om det visar sig att beloppet beslutats på felaktiga grunder eller om det allvarligt skulle kunna skada Globals anseende eller ekonomiska ställning. Om det visar sig att underlaget för en beräknad rörlig ersättning varit felaktig skall den uppskjutna delen av utbetalningen justeras. Skulle det inträffa att en alltför stor utbetalning har skett och utbetalningen inte kan kompenseras av påföljande utbetalning skall den första utbetalningen kunna återkrävas. Utbetalning av uppskjuten ersättning ska ske en gång per år jämt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. För i) anställda i den verkställande ledningen och ii) anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på Globals riskprofil, vilka har rörliga ersättningsdelar på ett särskilt högt belopp, ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i tre år innan den utbetalas enligt de principer som anges i ovanstående stycken. Med ett särskilt högt belopp avses rörliga ersättningar som väsentligen avviker från vad som från tid till annan är normalt i Globals verksamhet. Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på Globals riskprofil till den del det är försvarbart med hänsyn till Globals finansiella situation och i övrigt är motiverat utifrån Globals, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl. 4

5 Anställd som på grund av missbruk av tjänsteställning skadat Globals förtroende eller begått olagligheter som lett till avsked, skall få sin intjänade rörliga ersättning indragen. Detta gäller såväl beslutad ersättning innevarande år som för tidigare år. 1.7 Garanterad rörlig ersättning och inlösen av tidigare anställningsavtal Garanterad rörlig ersättning får endast förekomma i samband med nyanställning och om det finns särskilda skäl därtill, t.ex. att det avser ersättning som den anställde skulle ha haft rätt till hos den förre arbetsgivaren. Sådan ersättning ska vara begränsad till det första anställningsåret och får endast betalas ut eller övergå till den anställde om det är försvarbart med hänsyn till Globals finansiella situation. Global ska säkerställa att sådan ersättning som erbjuds nyanställd vid inlösen av tidigare anställningsavtal överensstämmer med denna ersättningspolicy. 1.8 Styrning Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande ledningen. Styrelsen skall före utbetalning av rörliga ersättningar informeras för att avgöra om den rörliga ersättningen kan anses vara godtagbar. Inför ett sådant beslut skall underlag och lämplig dokumentation utarbetas av VD eller en av styrelsen utsedd oberoende person. Styrelsens beslut om ersättningar skall tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll. I beredningen av styrelsebeslut enligt ovan ska hänsyn tas till Globals finansiella situation samt aktieägares och övriga intressenters långsiktiga intressen. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören. 1.9 Uppföljning och kontroll Beslutade rörliga ersättningar skall följas upp och kontrolleras i samband med utbetalning av en av styrelsen utsedd oberoende kontrollfunktion. Denna kontrollfunktion skall kontrollera att beslutade ersättningar är i linje med denna policys utformning samt vid behov även kontrollera att utbetalade belopp stämmer överens med vad som beslutats av styrelsen. Global har utsett internrevisor att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av ersättningar. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställts. I de fall kontrollfunktionen finner att Globals ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående Offentliggörande I Globals årsredovisning skall enligt 5 kap 20 Årsredovisningslagen (1995:154) rörlig och andra ersättningar särskilt anges. 5

6 Global ska även på sin webbplats offentliggöra hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som följer av FFFS 2011: Information och tillgängliggörande Det åligger Verkställande direktören att tillse att policyn hålls tillgänglig för samtliga anställda i Global samt att tillse att alla anställda informeras om innehållet i policyn. Verkställande direktören ska informera samtliga anställda om hur de berörs av policyn och vilka kriterier som styr deras ersättning samt hur deras resultat bedöms. Globals styrelse har fastställt denna ersättningspolicy vid styrelsesammanträde den 30 januari

7 Bilaga Ersättningspolicy, riskanalys Avseende Global Invest Finansförmedling Sverige AB, nedan benämnt Global. 1. Inledning 1.1 Allmänt Denna riskanalys syftar till att identifiera anställda inom Global vars uppgifter har en väsentlig inverkan på Globals riskprofil. I analysen tar Global hänsyn till alla risker som verksamheten är exponerad mot inkl. risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. 1.2 Verksamheten och riskhantering Global bedriver värdepappersrörelse med tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Global har tillstånd att utföra order, motta och vidarebefordra order samt bedriva investeringsrådgivning. Global har inte tillstånd för och bedriver inte handel för egen räkning eller garantigivning. Global ska vid var tid vara organiserat på så sätt att riskerna i verksamheten är begränsade samt möjliga att överskåda och hantera. Identifierade risker som Global är exponerat för ska vara väl dokumenterade och följas upp av funktionen för riskhantering. Global har, i syfte att inte skapa ekonomiska incitament för anställda att ta risker som kan motverka en sund riskhantering i verksamheten, antagit en ersättningspolicy som reglerar hur fasta och rörliga ersättningar till anställda ska hanteras. För att ersättningspolicyn ska tjäna sitt syfte ska Global årligen analysera och identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Globals riskprofil och som därför också kan ha särskilda ekonomiska incitament att för Global räkning ta positioner som får en väsentlig inverkan på Globals riskprofil och förmåga att på kort och lång sikt upprätthålla en erforderlig kapitalbas. 2. Riskanalys 2.1 Organisation Global har vid tidpunkten för framtagande av denna analys anställda, vilka utgörs av: - Verkställande direktör - Regionchefer över 3 regioner - Kontorschefer på 10 orter där Global har kontorsverksamhet - Rådgivare, totalt 31 stycken inklusive kontorschefer och regionchefer - Administratörer, totalt 24 stycken 7

8 2.2 Anställda vars uppgifter har en väsentlig inverkan på Globals risknivå enligt kommissionens delegerade förordning EU nr 604/2014 Global har genomfört en analys för att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Globals risknivå enligt kommissionens förordning (EU) 604/ och härvid funnit att följande kategorier av anställda, som avses i förordningen, förekommer eller kan förekomma i Globals verksamhet: a) ledamot i styrelsen, b) medlem av den verkställande ledningen, c) anställd i ledande strategisk befattning med ansvar för en affärsenhet, d) anställd med ansvar för Globals organisation, verksamhet, affärsutveckling och ekonomi, e) anställd med ansvar för någon av Globals kontrollfunktioner, f) anställd som under ett räkenskapsår har en ersättning som uppgår till minst euro, eller g) anställd vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Kategori a ) Omfattar tre av fyra styrelseledamöter, tillika delägare. Ingen av dessa har rätt till rörlig ersättning. Kategori b) Omfattar förutom VD och vvd även medlemmar i ledningsgruppen som är direktrapporterande till VD, såsom finanschef, försäljningschef, compliance officer, marknadschef och regionchefer. Kategori c) Omfattar kontorscheferna till Globals 10 kontor; Kategori d) Omfattar verkställande ledning. Kategori e) Omfattar Globals funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision. Funktionen för internrevision upprätthålls av extern uppdragstagare och omfattas inte per definition av Globals ersättningspolicy. Anställda med ansvar för riskhantering och regelefterlevnad omfattas inte av någon rörlig ersättning. Beträffande kategori f och g) För närvarande har ingen av Globals anställda en ersättning som uppgår till minst euro men däremot förekommer en total ersättning som uppgår till eller överstiger den verkställande ledningens ersättning (som ej omfattas av rörlig ersättning) hos några av rådgivarna. 1 Kommissionens förordning (EU) 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil. 8

9 2.3 Anställda som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil enligt 2 kap. 3 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem kreditinstitut, värdepappersbolag m.fl. Global har även genomfört en analys om det förekommer ytterligare anställda som kan ha väsentligt inverkan på Globals risker utöver de personer som angivits i avsnitt 2.2 ovan. Härvid har Global funnit att dess väsentliga risker består i finansiella risker, likviditetsrisk, operativ risk. De finansiella riskerna i Global är begränsade och uppkommer i huvudsak vid placering av likvida medel och ingående av avtal som innebär finansiella åtaganden för Global. Beslut om hur Globals likviditet ska placeras fattas enligt styrelsens riktlinjer av verkställande direktören. Detsamma gällerbeslut om upptagande av lån samt om ingående av väsentliga avtal i verksamheten. Verkställande direktören kan således, inom ramen för de gränser som följer av gällande regler om kapitaltäckning samt styrelsens interna regler för riskhantering, i viss mån påverka Globals finansiella risknivå. Övriga anställda bedöms inte ha sådana beslutsmandat att de kan påverka risknivån. Likviditetsriskerna består i risken att Global inte kan reglera sina åtaganden när dessa förfaller till betalning. Globals åtaganden avser framförallt regelbundet förfallande löner och arvoden, till anställd personal respektive uppdragstagare, vilkas storlek är anpassade till Globals förväntade intäkter, samt andra fasta kostnader såsom t.ex. hyra. Likviditetsbehovet i Global är således förhållandevis begränsat och förutsebart. Styrelsen i Global har antagit en Policy för hantering av likviditetsrisk där det bl.a. framgår att Globals exponering mot likviditetsrisker är begränsad då Global är självfinansierat inte bedriver vare sig in- eller utlåning eller egenhandel. Den löpande kontrollen av likviditetsrisker ska utföras av Globals riskkontroll och Verkställande direktören ansvarar för att styrelsens Policy efterlevs. Detta innebär att verkställande direktören i viss mån kan påverka Globals likviditetsrisk. Övriga anställda bedöms inte ha sådana beslutsmandat att de kan påverka risknivån. Operativa riskerna i Global består i huvudsak i att dess interna processer inte är ändamålsenligt utformade på grund av t.ex. otillräckliga kontrollmoment, resursbrist, otillräcklig kunskap och kompetens hos personal och uppdragstagare. I operativa risker ingår även legal risk. Övergripande beslut om utformningen av Globals organisation och verksamhet fattas av Globals styrelse och finns dokumenterat i Policy interna riktlinjer för hantering av operativa risker. Beslut om den närmare utformningen av rutiner, processer och verktyg fattas av verkställande direktören. Verkställande direktören kan genom sådana beslut anpassa Globals fasta omkostnader vilket påverkar både Globals resultat och kapitalkrav. Således kan verkställande direktören fatta beslut som väsentligt inverkar på den operativa risken i Global. Övriga anställda bedöms inte ha sådana beslutsmandat att de kan påverka risknivån. Global har inom ramen för den ovan angivna analysen också beaktat vilka risker som föranleds av Globals ersättningssystem. Härvid har Global konstaterat att de rörliga ersättningar som är avsedda att lämnas av Global ska följa Globals ersättningspolicy och av 9

10 detta skäl bedömer Global att ersättningssystemet inte skapar några tillkommande risker utöver de som analyserats ovan. 2.4 Riskbedömning Global har genom den riskanalys som beskrivs ovan identifierat att Globals styrelseledamöter, verkställande ledning och kontorschefer kan ha en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Enligt Globals bedömning är det VD (med anställningsavtal som omfattar möjlighet till diskretionär bonus) och kontorschefer (med anställningsavtal som omfattar möjlighet till resultatbaserad rörlig ersättning) som därmed omfattas av ersättningspolicyns bestämmelser om rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig påverkan på Globals riskprofil. Globals styrelse har fastställt denna riskanalys vid styrelsesammanträde den 30 januari

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18.

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Ersättningspolicy För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Innehåll 1. Inledning 2. Definitioner m.m 3. Styrning 4. Uppföljning och kontroll

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 Accum Kapital (AccuKap AB) ERSÄTTNINGSPOLICY Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 1(9) 1 INLEDNING Denna ersättningspolicy har upprättats mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Antagen: Ansvarig: Version: Intern/extern: 4.0 = 2015-09-07 VD 3.0 = 2015-03-02 2.0 = 2014-12-15 1.0 = 2014-03-17 Intern 1. Mål och

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen 1 Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank Fastställd i styrelsen 2016-06-30 69-9 2 Innehåll Externa regelverk... 4 Interna regelverk... 4 1. Syfte... 5 2. Definitioner... 5 3. Omfattning... 6 4. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse 2017-04-25 Fastställd av Styrelsen Datum 2017-04-25 Senast fastställd 2016-02-25 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Bolaget 2017-03-07 1 INLEDNING Av 3 kap. 22 samt 9 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 Innehåll Regelverk för ersättningar... 2 Ersättningspolicy... 2 Definitioner... 2 Analys av särskilt reglerad personal... 2 Identifiering av särskilt reglerad

Läs mer

Information om ersättningar 2014

Information om ersättningar 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Sparbanken Nord 16 april 2015 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Övergripande beskrivning

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK 1 (3) Fastställd 2013-12-17 Identifikation 17:02 ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Personalpolicy 4. Syftet med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB vid styrelsemöte den 15 december 2015 1(10) 1 INLEDNING Prior

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 22 oktober 2015 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM Optimized Portfolio Management 1 Definitioner i Ersättningspolicy I denna policy ska termer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen VATOR SECURITIES REGULATED BY THE SWEDISH FSA ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2016-05-19 1. Inledning och bakgrund Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 12 december 2016 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB

SIP Nordic Fondkommission AB SIP Nordic Fondkommission AB Ersättningspolicy Fastställd av Styrelsen i mars 2014 Revideras av styrelsen årligen eller vid behov Ersättningsansvarig i styrelsen; Jan Österberg, ordförande Om policyn In

Läs mer

Årlig information om ersättningssystemet 2015

Årlig information om ersättningssystemet 2015 Årlig information om ersättningssystemet 2015 Klarna- koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Inledning Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer;

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur Rörliga Ersättningar

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Tanum 2011-04-29 Ansvarig: Maria Lindberg Innehållsförteckning 1. Definitioner 2. Syfte 3. Syfte med Rörlig ersättning till anställda 4. Mål 5. Styrning

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

10.6 Bilaga 1 Riskanalys

10.6 Bilaga 1 Riskanalys 10.6 Bilaga 1 Riskanalys Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Allmänt... 3 2. Mål... 3 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda... 3 4. Definitioner... 3 5. Ersättningsutskott/särskilt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka SEK.

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB (Skandia Fonder) avseende 2009 uppgår till cirka SEK. 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka 560 000 SEK. Nytt regelverk för

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Ersättningspolicy för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Ersättningspolicy för Folksam ömsesidig sakförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig sakförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig sakförsäkring Fastställd: 2017-05-11 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Regler Ersättningar till bankanställda och hur de redovisas regleras idag av föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2011:1 & FFFS 2014:22) (nedan Föreskrifterna

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB 556606-6832 Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Redogörelse för ersättningar i Lannebo Fonder AB 2013

Redogörelse för ersättningar i Lannebo Fonder AB 2013 Redogörelse för ersättningar i Lannebo Fonder AB 2013 Styrelsen i Lannebo Fonder AB ( Bolaget ) fastställde i september 2013 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Rörlig ersättning till anställda... 2 5. Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 6. Kriterier för rörlig ersättning...

Läs mer