Verksamhetsberättelse för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation. Arbetet med breddad finansiering och ökad mångfald kommer att fortsätta vara prioriterade områden. De resultat som framkommit i projekt Normer, attityder och beteenden integreras löpande i verksamheten. Förbundet vill under året nå ut till fler unga och ge dem möjlighet att utveckla sina intressen i föreningsform. Det ska vara enkelt och givande att vara medlem i en Sverokansluten förening! Till detta arbete hör också åtgärder för att stärka vi känslan inom förbundet. Alla medlemmar ska känna att de är medlemmar i sin förening och i Sveriges största ungdomsförbund. Arbetet med att utveckla förbundets samarbeten med andra organisationer har varit framgångsrikt och bland annat skapat möjligheter till olika utvecklingsprojekt och till påverkan på nationell nivå. Arbetet är fortsatt prioriterat. Förbundet har under året genomfört flera insatser för att stärka föreningar och distrikt. Viktigast är kanske att förbundet anställt tre regionala föreningskonsulenter som "är anställda centralt men agerar regionalt". När året avslutades fanns konsulenter i Malmö, Stockholm och Umeå vilket ger en god geografisk spridning. Förbundet har också genomfört en distriktsutredning med syfte att stärka och utveckla distriktens roll i förbundet. Arbetet skedde i nära samarbete med distrikten och ett flertal förändringsförslag blev genomröstade Riksmötet Medlemsrekrytering har varit i fokus under året. Flera insatser har genomförts, bland annat har förbundet medverkat på Stockholms kulturfestival, Medeltidsveckan och Speltorget. Förbundet har också tagit fram en rekryteringsfilm, annonserat i olika media och genomfört förändringar i estart som gör det lättare att bilda förening. De regionala föreningskonsulenterna samt vår centralt anställda föreningsutvecklare spelade också en viktigt roll både när det gäller nyrekrytering och att hjälpa befintliga föreningar att utvecklas och växa.

2 Föreningskonsulenterna, distriktsutredningen och rekryteringsarbetet bidrog också till att öka vi känslan inom förbundet. Ett annat initiativ som vill stärka vi känslan är projektet Respect All, Compete!. Genom att verka för en mer välkomnande attityd inom e sporten vill vi stärka samhörigheten inom förbundets största verksamhetsgren. Under året har flera externt finansierade projekt genomförts samtidigt som administrativa tjänster har erbjudits distrikten m.fl. Härigenom skapas en bredare bas för förbundets finansiering. Mångfaldsarbetet inom projekt NAB har bl.a. resulterat i en likabehandlingsplan som under året påverkat många olika delar av organisationen. NAB har beviljats medel för ytterligare ett år vilket innebär att mångfaldsarbetet fortsätter att vara en viktigt del av förbundets verksamhet. Samarbeten med externa parter har under året ytterligare vidgats och fördjupats med bl.a. Sveriges elevråd Svea, Spelcenter i Sverige och Dataspelsbranschen som nya partners. Mål för verksamheten Föreningarna Ur verksamhetsplanen: På föreningsnivå kommer frågan om medlemsrekrytering att vara prioriterad. Vi vill öka antalet medlemsföreningar och antalet medlemmar i förbundet. För att uppnå detta vill vi genomföra åtgärder som gynnar både nytillkomna och befintliga föreningar. Nytt för året är en satsning på föreningslokaler och på åtgärder för att stärka samhörigheten inom förbundet. Vi vill stärka relationen mellan förbundets olika delar, stärka Sverok som varumärke och arbeta för en känsla av samhörighet inom förbundet i sin helhet. När det gäller lokaler vill vi bland annat förenkla för föreningar som vill upprätta samarbetsavtal kring lokaler med andra aktörer (näringslivet, andra ideella organisationer, studieförbund etc.). Satsningen på e sportföreningarna fortsätter med en satsning på fysiska mötesplatser för e sportare och utveckling av en så kallad code of conduct. Förbundet har under året arbetat med medlemsrekrytering i olika kanaler. Vi har också genomfört flera aktiviteter för att synliggöra spelhobbyn och stärka medlemsföreningarna. En av de insatserna som gjorts för att förstärka och utforska nya sätt att organisera sig är att föreningsdirektivet skrevs om för att vara mindre omfattande men också för att möjliggöra för föreningar att bilda avdelningar.

3 Medlemsrekrytering Mål ur verksamhetsplanen: A1: Rekrytera minst 100 föreningar utöver den normala ökningen om ca 150 föreningar per år (motsvarar en ökning av antalet föreningar om ca 10 %) Året slutade med en ökning av totalt 141 föreningar. Mål ur verksamhetsplanen: A2: Rekrytera minst nya individuella medlemmar (motsvarar en ökning av antalet medlemmar om ca 10 %) Mellan år 2012 och 2013 minskade medlemsantalet drastiskt, från ca medlemmar till ca medlemmar. Flera orsaker kan förklara denna utveckling bl.a. förändringar inom e sporten vad gäller tävlingssystem och spelformat, att några föreningar lämnat förbundet och, kanske viktigast, att ett stort antal föreningar (varav många med hundratals medlemmar) helt enkelt inte rapporterar sina medlemmar i ebas. Förbundet har under året vidtagit flera åtgärder för att göra det lättare för stora föreningar att rapportera medlemmar, bl.a. kommer en funktion för automatisk överföring av medlemsdata mellan föreningarnas medlemsregister och ebas (ett s.k. API) att utvecklas. Totalt fanns det drygt medlemmar vid årets slut men siffrorna beräknas bli något högre eftersom att vi inte rapporterar 2014 försen hösten Mål ur verksamhetsplanen: A3: Förbundet skall lägga vikt på ungdomar vid medlemsrekrytering. Barn och ungdomar var en central del i medlemsrekryteringen. Exempel på sammanhang där Sverok mött barn och unga är Medeltidsveckan, Speltorget på Stockholms Kulturfestival, ComicCon och evenemanget Kidscraft på Sydcon där SKuD deltog och informerade om Sverok och spelhobbyn. Genom de rollspel vi tagit fram inför årets bägge val (se vidare nedan) har vi fått en god möjlighet att nå ut i skolan. I alla dessa sammanhang har vi kunnat visa upp spelhobbyn och våra olika verksamhetsgrenar för barn och unga i skolåldern. Arbetet har i huvudsak samordnats av Sveroks kommunikatör tillsammans med en grupp föreningar (bl.a

4 ConFusion, Dragon s Lair, MiFF, PeppCon, Prylkompaniet och Spelföreningen Ringbärarna) som i flera fall varit de som varit på plats på evenemangen. Fysiska utskick och annonsering riktades specifikt mot de som nyligen börjat gymnasiet. Vi är Sverok! Mål ur verksamhetsplanen: B1: Öka vi känslan och samhörigheten bland föreningar och medlemmar; som medlemmar i Sverok är vi inte bara lajvare eller figurspelare vi är Sverok, Sveriges roligaste folkrörelse! Vi har i flera insatser, framför allt i arbetet med medlemsrekrytering, tänkt mycket kring förbundsandan. Vår utgångspunkt är att förbundet inte ska definera sina medlemmar, i stället ska medlemmarna ska definera förbundet. Ett steg i detta arbete var att under hösten 2014 genomföra en medlemsundersökning som gav oss god insikt i hur medlemmarna ser på förbundet. Utifrån de resultaten så spelades en film in och olika insatser gjordes under #viärsverok. Det inleddes även ett arbete med att synliggöra och uppmärksamma alla våra verksamhetsgrenar mer från central nivå. Mål ur verksamhetsplanen: B2: Minst 25 % av medlemsföreningarna ska rösta i Riksmötesvalet I Riksmötesvalet röstade ca 150 föreningar vilket motsvarar ca 13 % av föreningarna. Det är en signifikant ökning från tidigare år (9 % 2013 och 8 % 2012) vilket är positivt och visar att de insatser förbundet genomfört under året (bl.a. flera typer av påminnelser, ett fokus på en särskild "röstningsdag" och samarbete med distrikten kring påminnelser till föreningarna) varit framgångsrika. Mål ur verksamhetsplanen: B3: Minst 250 personer ska kandidera som ombud i Riksmötesvalet När nomineringen till ombudsvalet stängde hade 297 personer nominerats och 227 personer tackat ja eller nej till sin kandidatur (resten hade inget svarat). Det är en positiv utveckling där fler personer ser det som viktigt att vara med och påverka Sveroks framtid. Mål ur verksamhetsplanen: B4: Utforma en tydlig informations och kommunikationsplan som innefattar förbunds, distrikts, förenings och medlemmsnivå för att öka främjandet av "Vi är Sverok" känslan.

5 En kommunikationsplan blev framtagen och implementerad i kansliets arbete. Många av insatserna blev avbockade under 2014 men arbetet och värdegrunden för arbetet kommer att fortsätta under Föreningslokaler Mål ur verksamhetsplanen: C1: Ta fram ett ramavtal för hur dataspelsföreningar och internetcaféer kan samverka kring fysiska mötesplatser. Under året ska minst fem avtal tecknas på olika platser i landet Olika former för samarbete mellan spelföreningar och internetcaféer är en av fler aktiviteter i projektet Respect All, Compete! Projeket beviljades medel från Allmänna arvsfonden i juni I september 2014 anställdes en projektledare och en redaktör/utbildare för att driva projektet. Målet nåddes inte under 2014 eftersom projektet startades under hösten. Däremot kommer målet att uppnås under 2015 som en del av projektets mål. Mål ur verksamhetsplanen: C2: Ta fram mallar för arrendeavtal av mark och byggnader Ett arrendeavtal har tagits fram. Avtalet finns publicerat på Sveroks hemsida (http://www.sverok.se/forening/mallar/). Mål ur verksamhetsplanen: C3: Fördjupa samarbetet med Våra gårdar för att etablera kontakter på lokalnivå mellan medlemsföreningar i Sverok som söker lokal och föreningar som kan erbjuda lokal. Minst 5 medlemsföreningar ska ha fått tillgång till lokal via Våra gårdar under året Under året har samarbetet med Våra gårdar fördjupats, bl.a. var Sverok representerat på Våra gårdars årsmöte. Det finns också planer på att integrera Våra gårdars karttjänst över tillgängliga lokaler ( ) med Sveroks karttjänst Hitta ( ). En sådan integration skulle underlätta för våra medlemsföreningar att hitta möjliga samarbeten kring lokaler. Möjligheten till samarbete på föreningsnivå mellan våra medlemsföreningar och Våra gårdars föreningar har också lyfts fram i förbundsbrevet. Ett antal föreningar som har egen lokal har valt att själva gå med i Våra gårder för att på så sätt ta del av de olika tjänster som Våra gårdar erbjuder sina lokala medlemsföreningar. De regionala föreningskonsulenterna har lyft frågan om

6 samarbete med Våra gårdar i sitt löpande arbete. Under december hände det mycket konkreta saker som speed dating mellan lokalägare och föreningar samt träffar av olika slag. Det ser väldigt positivt ut inför nästkommande år. Föreningsutveckling Mål ur verksamhetsplanen: D1: Ta fram och sprida en code of conduct för användning på turneringar på både fysiska LAN och turneringar online. Syftet är att skapa en anda av fair play inom e sporten på samma sätt som man gör inom idrotten Målet är en av orsakerna till att Sverok sökte stöd för projektet Respect All, Compete!. På samma sätt som med punkt C1 så nåddes målet inte under Däremot kommer målet att uppnås under 2015 som en del av projektets mål. Mål ur verksamhetsplanen: D2: Arrangera minst 3 e sport camps där e sportande ungdomar och speladministratörer kan träffas för att nätverka och utveckla sig och sitt spelande Även detta mål är direkt kopplat till projektet Respect All, Compete! Se punkt C1 och D1. Mål ur verksamhetsplanen: D3: Genomföra Svenska e sportcupen 2014 som ska bestå av tre kval och en final i olika delar av Sverige. Tittartalen på Svecups sändningar ska öka med 30% från Svecup ska exponeras i minst 5 traditionella medier samt i minst 5 e sportsmedier. Under första kvartalet gjorde förbundet ett antal insatser för att säkra finansieringen av Svenska e sportcupen Det var en budgetmässig förutsättning för projektet att tillräckliga många och starka sponsorer kunde engageras i arbetet med cupen. Förhandlingar var långt framskridna med flera möjliga samarbetspartners men i juni 2014 stod det klart att det inte skulle bli möjligt att säkra finansieringen. Styrelsen fattade därför beslutet att inte genomföra Svenska e sportcupen Mål ur verksamhetsplanen: D4: Fortsätta satsningen på Leia, ett nätverk för kvinnliga arrangörer. I arbetet ingår att lägga grunden för ett bestående nätverk som inom två år skall vara externfinansierat. Leia ska ingå i den löpande verksamhet som arbetsgrupp. Arbetsgruppen har haft ett möte under året. Därefter har gruppen bytt sammankallande vilket inneburit ett avbrott i verksamheten.

7 Mål ur verksamhetsplanen: D5: Ta fram en guide som visar på de mervärden för medlemsföreningar som kommer av att samarbeta med andra, såväl internt som externt. Guiden ska innefatta en mall för samarbetsavtal. Exempel på lyckade samarbeten ska lyftas fram i våra olika kanaler Ett exempel på samarbetsavtal blev under året framtaget. Mål ur verksamhetsplanen: D6 : Ta fram två lajv anpassade till skolan i samarbete med Sveriges Elevråd SVEA. Lajven genomförs i samband med de två skolvalen som genomförs under 2014: Europaparlamentsvalet och Riksdagsvalet. Målet är att lajven tillsammans ska engagera 300 skolor runt om i landet. Under året har Sverok och SVEA tagit fram två rollspel för skolan: Rådet och Republiken Skolan. Spelen har lanserats i samband med EU valet och riksdagsvalet. Spelen fokuserar på att skapa intresse och engagemang för den demokratiska processen. Spelen har fått stor uppmärksamhet, bland annat genom allmänmedia (TV4) och specialiserad media (Lärarnas Nyheter). I slutet på augusti hade ca 110 elever spelat Rådet vid fyra olika tillfällen och ca 560 elever spelat Republiken Skolan vid 26 olika tillfällen. Spelen har laddats ner lite över 700 gånger och 200 spel har distribuerats i tryckt form. Rådet och Det levande valet är bra exempel på hur spel kan användas som pedagogiskt verktyg och ett stöd för aktivt lärande. Mål ur verksamhetsplanen: D7: Tillsätta en arbetsgrupp med syfte att ta fram konkreta förslag på hur förbundet ska nå ut till barn och ungdomar i skolåldern. Barn och unga har legat i fokus för arbetet med medlemsrekrytering under året (se punkt A3 ovan). De två rollspel som Sverok tagit fram tillsammans med Sveriges Elevråd Svea har erbjudit en särskilt lämplig kanal för att synliggöra spelhobbyn i skolan (se punkt D6 ovan). Mål ur verksamhetsplanen: D8: Stötta lajvsverige genom att underlätta och stärka förutsättningarna för nationellt samarbete mellan etablerade lajvaktörer och föreningar. Under året har styrelen gjort en översikt av förbundets stöd till lajvhobbyn och diskuterat hobbyns behov tillsammans med aktiva inom lajvscenen. I februari besökte förbundsordföranden Prolog och bjöd in till diskussion under rubriken "Lajvhobbyn i Sverige, vad

8 behöver vi?". Besöksantalet var lågt men ett antal förslag kom fram, bl.a. lajv i skolan, stöd för att jobba med inkluderingen och mångfald, stöd för att hitta och få tillgång till markområden, arrangörsutbildningar och legitimitet för kulturformen. En enkät skickades ut i grupperna Vi som lajvar, Lajvare i Sverige, Larp women unite, Vi som lajvar, för att ha roligt på Facebook i september I enkäten svarar 108 av 128 att det är genom Facebook de oftast får information om lajv. Näst vanligast är tips från vänner (106 av 128). Detta illustrerar hur informationsflödet inom lajvhobbyn ser ut. Enkäten visar att de tre vanligaste önskemålen kring framtiden för lajv är "Det finns många lajv att välja mellan", "Det är enkelt att hitta lokaler/områden" och "Lajv anses som en kulturform, likt teater eller film". På frågan om vilka insatser som är vad Sverok kan göra för att underlätta för lajvhobbyn får följande tre förslag högst prioritet: "Ta fram information om var man hittar områden/lokaler", "Hålla arrangörsutbildningar för lajvarrangörer" och "Ha ett kalendarium med information om alla lajv som sätts upp". Det är intressant att jämföra vad som kommit fram i undersökningen med de olika insatser som genomförts under 2014 inom förbundet. Projektet Det levande valet har tagit ut lajvhobbyn på en rad skolor över hela landet (vilket svarar mot ett av de lägre prioriterade önskemålen). Spelledarutbildningen kopplad till projektet har fört samman spelledare som fått träffas och fortbildas vilket också efterfrågats. Enligt förbundsstyrelsens förslag Riksmötet 2013 har ett kulturråd inrättats vars fokus bland annat är att erkännandet av lajvhobbyn som kulturform ska öka, en insats som prioriterades högt av enkätens respondenter. På styrelsens möte i maj fattades beslut om att fortsätta och undersöka frågan om att ta fram en samlad karta där ägande av mark kan förtydligas, ett arbete som fortsätter under hösten. Detta ligger väl i linje med respondenternas högst prioriterade insats, dvs. att ta fram information om var man hittar områden/lokaler. Förbundet har även tagit fram en mall för arrendeavtal gällande mark och lokaler. Arrangörsutbildningar finns inom ramen för Level Up!, förbundets utbildningssatsning. Få utbildningar har genomförts, något som enkäten ger en bild av att det finns en efterfrågan för. Arbetsgruppen som jobbar med Level Up! kommer därför att verka för att det arrangeras fler utbildningar i just arrangörskap.

9 Grunden för nya samarbeten ligger i att föreningar och lajvaktörer har möjlighet att träffas. Att upprätta ännu flera nya mötesplatser, egna facebookgrupper eller konferenser är troligen inte det behov som gett upphov till skrivningen i verksamhetsplanen. I samtal runt skrivningen som infördes i verksamhetsplanen har man bland annat framfört att det handlar om alla de lajv som arrangeras utan Sverok och att fler lajvarrangörer behöver få information om nyttan av att gå med i Sverok. Detta var den huvudsakliga anledningen till att den nya skrivelsen togs fram. Med anledning av medlemsrekryteringsprojektet anser styrelsen att frågan om att informera om Sveroks verksamhet och möjligheten att starta förening kan anses genomförd. Vad gäller mötesplatser och diskussionsforum anser styrelsen att de konferenser och grupper där hobbyn idag diskuterar kan anses tillräckliga. Här anser vi utifrån de prioriteringar som framkommer i enkäten att de arrangörsutbildningar som finns inom ramen för Level Up! bör prioriteras för att möta lajvhobbyns behov, och att detta kan skickas med till arbetsgruppen för Level Up! Sveroks webbnärvaro Mål ur verksamhetsplanen: E1: Göra en översyn av struktur, utseende och plattformar för Sveroks hemsidor (www.sverok.se, wiki.sverok.se, forum.sverok.se och hitta.sverok.se). Syftet är att skapa en tydligare struktur, tillgängliggöra den information som finns och skapa en tydligare koppling mellan de olika sidorna Förbundet har under året initierat ett arbete med att flytta till en ny och mer modern driftsmiljö. Målet är att skapa en billigare och mer lättadministrerad teknisk IT miljö. I samband med detta kommer även vissa applikationer att bytas ut. Ansvariga inom styrelsen har därför bedömt att det är bättre att vänta med översynen tills systemen är flyttade och applikationerna bytta. Medlen har reserverats så att arbetet kan genomföras under Mål ur verksamhetsplanen: E2: Utveckla innehållet i Sveroks digitala kunskapsbanker (www.sverok.se, wiki.sverok.se, hitta.sverok.se och bilder.sverok.se). Innehållet ska bli mer tillgängligt, kompletteras med mer verksamhetsinriktat material etc. I valet av bilder och utformningen av texter ska hänsyn tas till mångfaldsperspektivet. Förbundet har under året fortlöpande arbetat med innehållet i de digitala kunskapsbankerna. Ett fokus har varit att genomföra en genomgripande gallring och omstrukturering för att göra det lättare att hitta aktuellt material. I samband med att applikationerna byts ut för wikin och

10 bildbanken kommer vi att gå igenom innehållet i tjänsterna. Texter och bilder på webbsidan uppdateras löpande utifrån de åtgärder som kommit fram i arbetet med likabehandlingsplanen. Organisering på regional nivå Mål ur verksamhetsplanen: F1: Sverok ska ha regionala konsulenter på minst tre platser i landet. Konsulenterna har sin verksamhet på regional nivå och arbetsleds från central nivå Tre regionala föreningskonsulenter har anställs i början på hösten De är placerade i Malmö, Stockholm och Umeå. Konsulenterna är anställda på förbundsnivå och deras arbete samordnas av föreningsutvecklaren på förbundskansliet. Under arbetet med distriktsutredningen framkom att föreningskonsulenterna har en viktig roll att fylla i arbetet med att utveckla distrikten. Förbundet ser mycket hoppfullt på att Sverok äntligen har tre föreningskonsulenter på plats. De kommer att spela en stor roll för att öka vi känslan inom förbundet, stärka distrikt och föreningar och synliggöra förbundet bland barn och unga lokalt. De kommer också vara en aktiv del i det externa arbetet på regional nivå, genom dialoger med bland annat kommuner, landsting och andra ideella organisationer. Mål ur verksamhetsplanen: F2: Till nästa års riksmöte presentera ett stadgeförslag där distriktens roll i förbundet tydligt definieras. Under året har Distriktsutredningen genomfört ett antal arbetsmöten, bl.a. en workshop med distriktsstyrelserna, ett heldagsmöte med företrädare för distrikten och särskilt inbjudna och ytterligare en workshop med distriktsstyrelserna i samband med Vårslaget i maj Utredningen har också haft löpande kontakt med styrelsen och förbundskansliet. Intresset för utredningen har varit stort och många bra förslag har kommit fram under arbetets gång. Utredningen presenterades för förbundsstyrelsen på styrelsemötet i augusti 2014 och styrelsens beslutade att dels lägga fram en motion med förslag till ändringar i Sveroks stadgar, dels lyfta vissa förslag i verksamhetsplanen för Förbundet Ur verksamhetsplanen: Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete och samarbeten, externfinansiering och mångfald. Vi fortsätter att satsa på intern och extern kommunikation. Externt vill vi lyfta fram Sverok som ett starkt riksförbund

11 som verkar på nationell nivå för en stark och levande spelhobby. Viktiga delmoment är en tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, i kommunerna och i media. Förbundet har under året fortsatt det utåtriktade arbetet. Arbetet har genomförts tillsammans med samarbetspartners; medlemsföreningar, distrikt och andra förbund och föreningar. Arbetet har fokuserat på att lyfta fram spelhobbyn som positiv fritidssysla, föreningarna som grogrunder för ungas demokratiska utveckling och betydelsen av insatser för mångfald på många olika plan. Utåtriktat arbete och samarbeten Mål ur verksamhetsplanen: G1: Vara en aktiv medlem och part i våra samarbetsorgan och gemensamma satsningar. Prioriterade områden är den ungdomspolitiska propositionen, Europarådets kampanj No hate speech movement samt årets europeiska konferens om amatörkultur. Förbundet har under året varit aktivt engagerade i Partsgemensamt forum, Ungdomspolitiska rådet samt i styrelserna för ax Amatörkulturens samrådsgrupp, Civos, LSU och Föreningen VoteIT. En aktiv medverkan i dessa forum innebär en möjlighet att påverka för förbundet viktiga beslut som t.ex. bidragsnivåer, regelverk och lagstiftning Förbundet har under året engagerat sig i arbetet med den ungdomspolitska propositionen. Genom projekt Respect All, Compete! medverkar Sverok i No hate speech movement. Under Amateos årskonferens, som lockade deltagare från ett stort antal europeiska länder, kunde ax redogöra för verksaheten i sina medlemsförbund bland vilka Sverok ingår. Förbundet har under året byggt upp nya samarbeten, bl.a. kring gemensamma projekt, med bl.a. Sveriges Elevråd SVEA och Statens medieråd. Mål ur verksamhetsplanen: G2: Medverka i minst tre nationella möten där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med och få in minst tre debattartiklar i nationella eller regionala nyhetskanaler Sverok har under året medverkat i politikerveckan i Almedalen där förbundssekreteraren bl.a. talade om arrangörsskap och framtiden för evenemang och event. Förbundsordföranden har löpande under året träffa beslutsfattare från regeringskansliet bl.a. inom ramen för Partsgemensamt forum.

12 Under 2014 genomfördes även satsningen Spelkultur och feminism under den feministiska festivalen Nordiskt Forum där Sverok tillsammans med Spelkultur i Skåne och Studiefrämjandet satte fokus jämställdhetsfrågor inom spelhobbyn. När det gäller medianärvaro har Sverok, tillsammans med sina distrikt och medlemsföreningar, under året omnämnts i cirka 145 tidningsartiklar, radio eller TV program. Det har gällt allt från specifika händelser i lokalpressen (till exempel konvent, lajv, LAN med mera) till kommunal påverkan och spelkulturdebatter. Under hösten har även det nystartade projektet Compete All Respect fått mycket medieuppmärksamhet. Sverok har även deltagit med en debatterande medienärvaro, bland annat med två debattartiklar ) samt en rapport om unga HBTQ spelares villkor i onlinespel, som i sin tur ledde till en omfattande debatt i traditionell media och i spelmedia. Debattartiklarna gällde vikten av nyktra mötesplatser (samskriven med UNF) samt LSUs rapport Fritidens prislapp, som lyfter upp ojämlikheten i bidragsfördelningen mellan olika typer av föreningar som riktar sig mot ungdomar. Vi deltog även i en webbsänd debatt på Aftonbladet TV då Förbundsordförande debatterade mot Tomas Tobé efter hans uttalande om spel som orsaken till skolans sjunkande resultat i PISA undersökningen, samt i en debatt om ideella krafter och festivaldöden under Almedalsveckan då Förbundssekreterare representerade Sverok. Mål ur verksamhetsplanen: G3: Genomföra en utredning gällande vilket intresse och vilka förutsättningar som finns för samarbete över nations gränserna på föreningsnivå. I utredningen ska även undersökas vilka externa medel som finns för föreningar att söka rörande internationella samarbeten Frågan har lyfts fram i kansliets kontakter med föreningarna och, till viss del, inom ramen för distriktsutredningen. En sammanställning av vilka externa medel som finns att söka inom EU finns på förbundets hemsida. Demokrati, mångfald och inflytande Mål ur verksamhetsplanen: H1: Påbörja arbetet med att implementera den likabehandlingsplan som var ett resultat i projekt NAB I i den löpande verksamheten. Arbetet ska löpande avrapporteras på årets styrelsemöten Arbetet med likabehandlingsplanen är färdigställt. Tankarna som förs fram i likabehandlingsplanen genomsyrar förbundets arbete och har blivit en alltmer naturlig del av oss.

13 Styrelsen vill lyfta fram att arbetet kring likabehandling och mångfald är ett löpande arbete och även om likabehandlingsplanen är fastställd så är det nu det långsiktiga arbetet med att implementera den och låta den genomsyra hela förbundet börjar. Mål ur verksamhetsplanen: H2: Slutföra utredningen kring framtida former för Riksmötet (omfattar bland annat demokratisk uppbyggnad, representativitet, tillgänglighet samt praktiska aspekter) I februari genomfördes en workshop kring formerna för framtida Riksmöten. Workshopen var välbesökt och många intressanta förslag kom fram. Projektet avrapporterades på styrelsemötet i mars 2014 (se ). Baserat på utredningen har styrelsen påbörjat ett internt arbete kring möjliga konkreta förändringar av Riksmötet. Arbetet kan däremot inte anses färdigt under kommer att fortsätta under Extern finansiering Mål ur verksamhetsplanen: I1: Den externa finansieringen ska motsvara minst 20 % av de totala intäkterna Ambitionsnivån har varit fortsatt hög när det gäller att bredda finansiering för förbundet. Sverok har idag ett antal olika intäktskällor förutom statsbidraget, t.ex. projektansökningar, sponsring och försäljning av administrativa tjänster till distrikt, föreningar, andra förbund och Sverok Admin. Under 2013 uppnådde vi en extern finansiering på ca 14% av statsbidragen och det kändes naturligt att höja ambitionsnivån inför När finansieringen av Svenska e sportcupen 2014 inte kunde säkras trots omfattande insatser och förhandlingar försvann motsvarande ca 10 procentenheter av den externa finansieringen. Den externa finansiering för år 2014 uppgick ändå till ca 1,7 Mkr (ca 15 % av statsbidragen). Övriga uppdrag m.m. Utöver de mål som finns i verksamhetsplanen för 2014 fattade Riksmötet beslut i ett antal andra frågor. Förbundsstyrelsen har valt att göra en avrapportera även dessa frågor här. Projekt "Hej, kommunen!" Under året har projekten "Hej, kommunen!" (som genomfördes tillsammans med Vi Unga) och "Inflytande 2.0" slutförts och avrapporterats till Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.

14 Medlemsföreningarna har under året blivit mer aktiva i att söka kontakt med sin kommun. Ett exempel är att föreningar deltog på de remisskonferenser som arrangerades av Lunds kommun i samband med att kommunen skulle ändra sina bidragsregler. Nörd på Pride Årets Nörd på Pride hade ett särskilt fokus på spelkultur och feminism och innebar medverkan i både Stockholm Pride 2014 och Regnbågsfestivalen i Malmö. Totalt nådde vi ca 500 deltagare och arrangörer under de 18 arrangemang som genomfördes. Våra ekipage sågs av totalt ca åskådare. Vuxnas roll i förbundet Förbundet har under året tittat närmare på hur Sverok hanterar vuxna (medlemmar äldre än 26 år) och hur förbundet ska kunna jobba för att kompetens och långvarigt engagemang ska kunna tas till vara på. En undersökning kring vilken roll vuxna ville och kan ha i förbundet samt hur de upplever att vi är ett förbund som finansieras via ungdomsmedel genomfördes. Förbundstyrelsen kom fram till att vi inte skulle genomföra några större satsningar utan istället stödja de initiativ som redan är på gång och kan tänkas uppkomma inom förbundet. Implementeringen av avdelningar som ett sätt att organisera sig har även möjliggjort för medlemmar att organisera sig inom olika föreningar men med gemensam plattform. AG Kulturrådet AG Kulturråd tillsattes av Riksmötet Gruppens uppdrag är att undersöka och stärka Sveroks plats som en aktiv aktör inom kultursektorn. Arbetet har under året bedrivits genom att två skypemöten och en arbetshelg hållits. Totalt har åtta personer varit aktiva i kulturrådet under året. På det första mötet diskuterades hur gruppen utifrån uppdraget definierade spelkulturen och Sveroks roll. Punkterna som togs upp var bl.a kultur kontra sport, en gemensam strategi för att lyfta spel som kulturform och utåtriktat arbete. På det andra mötet fokuserade gruppen på hur punkterna från förra mötet kan omvandlas till praktik. En hisspitch som sammanfattar synen på begreppet spelkultur är "Spelkultur är ett samlingsbegrepp som beskriver estetiska uttryck och upplevelser kopplade till spel och spelande. Spelkultur bygger på utövares frivilliga och aktiva deltagande. Det kulturella värdet i spelkulturens processer bedöms av utövarna själva."

15 Gruppen bör även under 2015 fungera som en tankesmedja inom kulturområdet för förbundet. Gruppen ska sträva efter att fånga alla perspektiv och verksamhetsgrenar. AG Idrottsrådet Idrottsrådet har identifierat och uppvaktat ett antal nyckelpersoner i olika tävlingsinriktade spel, men i skrivande stund inte fått till en träff med alla dessa. Utöver det har kontakter tagits med externa aktörer och studiebesök gjorts på tävlingsinriktat spel utanför Sverok.

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet

Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Rätt att rösta! hur kommuner och landsting kan arbeta för att öka valdeltagandet Beredningen för demokratifrågor - programarbete - politisk delaktighet Rätt att rösta! SKL:s beredning för demokratifrågor

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer