REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige."

Transkript

1 November REFERENS Ljus och belysning i lokaler Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning. Artificiell belysning ska tillsammanss med dagsljus skapa en bra ljusmiljö. Belysningen bidrar till hela rummets upplevelse och bör korrespondera med takets ljushet och rummets färgsättning samt ytornas reflektionsförmåga. Utöver ljusstyrka är ljuskvalitet, ljuskomfort samt ljusfärg viktiga faktorer för bra ljusergonomi. Viktigt är också att belysningen tillåter flexibilitet i användningenn av rummen. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie rådgivande dokument som lyfter fram goda exempel. En referens kan anta status som anvisning i ett projekt. Detta avgörs av SISAB:ss projektansvarige. Hållbarhets, utvecklings och kommunikationsavdelningen har det samordnande ansvaret för Referenser. Om du har synpunkter på Referenser, skriv ett mail till Bromma gymnasium 2010 Förslag till åtgärdd Bra belysning är viktigt ochh behöver alltid planeras utifrån rummets r förutsättningar. God hjälp får mann av planeringsguidenn Ljus och rum med EU-standard för belysningens krav. Belys rummet som helhet och tänk på arbetsplatsernas och rummets flexibilitet även när det gäller att belysa väggar. För att uppnå en god miljö i lärosalar bör armaturerna varaa konstruerade med uppljus och nedljus. Vid låga l takhöjder bör armaturer ha mestadels nedljus, men ändå ge ljus på väggar och i tak. Tänk på att samordna armaturernas placering medd ventilationskanaler så att uppljuset inte reflekteras störande eller bländande på ventilationskanaler. Belys huvudskrivtavlan med fast ljus.

2 Styrning av belysningen Belysning ska ha frånvarostyrning och dagsljusstyrning. Belysningen släcks automatiskt efter inställd tid (15-20min) när ingen är i rummet. Dett går även att tända och släcka manuellt med tryckknappen. I vilrum och liknandee lokaler tänds då inte ljuset ofrivilligt. Dagsljusstyrning som följer ljusinsläpp utifrånn medför automatiskt ljusreglerbarr armatur. Därmed går det att planera för individuell komfort med ljusstyrning för att uppnå bästa ljusergonomi. Beakta att dagsljus och eljus har olika riktningar,, så åtgärder behövs för acceptabel luminansfördelning. Luminans är ögats upplevda uppfattning om hur ljus en yta y är och har enhetenn candela per kvadratmeter. Besparing med styrning I uppmätta projekt ser man att mellan äldre ostyrd belysning och modern styrd eller T5-belysnin ng (smala lysrör) blir energiåtgåne ngen endast ca 25% av ursprunglig och ofta ännu lägre. Dimrarr man D 50%, sparar man 60% elenenergi. HF-don med flimmerfritt ljus, är ett krav från Arbetsmilj överket. T55 finns idag som en eco typ med ca 10% lägre effekt utan att ge avkall på ljuset. Undvik kompaktlysrör som har kortare livslängd och är sämre ur energisynpunkt. Minimera antalet ljuskälle/lysrörstyper, för attt underlättaa för verksamheten vid underhåll och byte. Planera belysning Användande av datorer i undervisningen/verksamheten i kombination med ljuskällor kräver armaturer med bra bländskydd. Solinstrålning från fönster kan avskärmas med t.ex. textilrullgardiner med bra solskyddsegenskaper. Undvik dock attt helt skärma bort dagsljuset som är en tillgång och ger energibesparing. För att göra kommunikationsytor mer användbara i undervisning eller som mötesplatser bör även dessa rum planeras med en bra belysning med dagsljus-- och frånvarostyrning alternativt med dämpning till 10 % vid frånvaro. Planera för belysning där arbetsplatser kan förekomma. Skolor - klassrumsbelysning: Klassrum belyses bäst med pendladee armaturer med både upp och nerljus. Detta för att fåå tillräckligt vertikalljus ur tillgänglighetssynpunkt. Det ska kunna gå att läsa ansikten, både hörsel ochh synsvaga. Forskning visar också att vertikalljus och omfältsljus är viktigt för arbetsmiljön och påverkarr prestationen. Armaturer bör ej vara av glas i elevutrymmen. Hjulstaskolan 2012 Förskolor: I förskolor bör en mer hemlik ljussättning utföras utan avkall på ljusstyrning, energiaspekter eller ljusnivåer. Sträva efter armaturer med eller korta T5-lysrör. Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt, så infälld belysning med reflektor- strömbrytare. Armaturer får inte vara av glas ellerr vara dammsamlande. Ljuskällor ska kunna bländskydd är olämligt. Uttag för lampor vid tak bör förses med egen Sida av

3 bytas av förskolepersonal. Om armaturer har gallerraster r måste de sitta fast och ha tätt mellan springor så att bollar inte kan krossa lysröret/glödlampan. Utbyte av befintlig belysning Vid byte av belysningen i befintliga rum ska SISABs kravv med dagsljustyrning och frånvarostyrning användas. Den optimala lösningen bådee ur ljuskvalitet avseende jämnhet, vertikalljus samt ljuskomfort är att i studierum om ca 60 kvm ha singelpendlade armaturerr med en kombinationn av upp ochh nedljus. Lite mer uppljus är ofta bra, men behöver beräknas. Använd -armaturer, men see upp för höga luminanser och bländrisken. Arbetskostnaderna kan sänkas med snabbkopplingsboxar Vid reglerbara don och användande av dagljustyrning och frånvarostyrningg ska armaturerna anslutas med 5-ledarkabel. Det är då bra ekonomi att förenkla installationen med snabbkopplingssystem liknande Ensto, Wieland, eller Wago med förkopplade 5-poligaa kontakter på armaturkabeln. Installation sker ovan undertak. Armaturer kan hängas upp i efterhand och enkelt tas ner för service. Enkla styrsystem De ljustyrningssystem som fungerarr bäst är av enkel funktion med få komponenter och bygger på dimbara sk DALI ljuskälledon i armaturerna samt ljussensor och närvarogivare. Här beövs inga extraa centralenheter. belysning (lysdioder)) kräver noggrann planering ochh hög kvalitet. Det finns några stora tillverkare i världen av kvalitetsdioder. - livslängd Livslängden på dioder påverkas av hög temperatur, så bra kylning är viktigt. Höjd temperatur med 10 grader halverar livslängden. Frys- ochh kylrum är en bra miljö för. - kvalitet Tillverkare av kvalitetsarmaturer måste ta hänsyn till många faktorer när diodmodulerna monteras i sina armaturer, bla kylning och bländning är viktiga. När man väljer -armatur är det extra viktigt att tänka påå ljusbildenn och bländning. Avbländning och djupt liggande dioder i armaturen är tvåå sätt att lösa bländningsproblemet. Sida av

4 - ljusfärg Ljusfärgen på dioder är svår att bedöma även om den anges lika glödljus eller varmvita lysrör. Den visuella effekten av ett rums möblerr och färgerr kan bli förvanskade och upplevelsen av rummet blir sämre. Vanligaste tekniken för att få vit är användning av blåa dioder som beläggs med ett osforskikt för vitare färg. På mindre bra dioder kan man då uppleva en svag blåton på vita ytor. Fosfor bryts i längden ner och en färgförändring sker, så när livslängder anges skaa man beakta att kanske inte ljusfärgen är densammaa i slutet av livslängden och kan tex te sig lite l grönblå. i verksamhetsytor i skolor: kräver lite mer genomtänkta lösningar vid planeringg och beräkning. Takmonterade eller infällda lösningar ger inte tillräckligtt med vertikalljus och takljus. Var noga med visuell utvärdering avv armaturer innan planering. som ljuskälla har andra visuella egenskaper än vad många är vana vid från konventionella ljuskällor. i verksamhetsytor i förskolor: f Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt för kontakten mellan barn och vuxna. Då man ibland önskar en hemlik belysning bör man välja varmvit. Tänk även på småbarns känsligare ögon, då ljusstarka -ljuskällor är därför viktigt att installera. i utomhusbelysning Belys gångytor och lekplatser med spotlights. Undvik fasadbelysning som riktas långt ut och kan blända. Bländningen släcker ut seendet, trots mer ljus. Ljusstyrkan får vara ojämn och det kan tom ge enn bättre ljusmiljö ibland. Utomhus ska bara användas. Tänk på bländningsrisken och välj väl avbländade -armaturer. Utomhus är en bra b kan k blända. Ljusstyrning för att dämpa belysningen och spara energi miljö för här i Norden. i genomlysta utrymningsskyltarr Utrymningsskyltar bör vara vandaltåliga ej löst hängande/ pendlad skylt i skolor. Välj gärna ettt övervakat centralmatat 24V-systepå brandceller) ). Annars används inbyggt batteri med (brukar bli lönsamt vid ca 20 armaturer, menn beror självtestfunktion. Ljuskällor och prestandakrav Ljuskällor ska vara blyfria och ha låg kvicksilverhalt enligt följande: Ljuskälla Urladdningslampa Lysrör T5 cirkel Medel mg / ljuskälla Max 10 Max 1,4 Max 4 Sida av

5 Ljuskällor ska ha god färgåtergivning enligt följande: Ljuskälla Ra färgåtergivning Urladdningslampa 80 Lysrör, T5 cirkel Ljuskällor ska vara energieffektiva och ge ljusflöde enligtt följande: Ljuskälla Lumen / Watt Urladdningslampa 80 Lysrör T5 cirkel 80 Anm. Beakta energiklasser i Energimärkningsdirektivet Ska vara av typen energidvs d ca 10%. sparutförande, Får vara lägre för f genom-lysta utrymningsskyltar & special- armaturer, tex kapslat k utrymme. Ljuskällor ska ha en minimilivslängd enligt följande: Ljuskälla Livslängd timmar Urladdningslampor Lysrör raka T5-cirkel Anm. (Medellivslängd eller servicelife) medellivslängd servicelife (10% lampbortfall och 10% ljusnedgån g, 0,90x0,90) medellivslängd L70 och bibehållen färgkvalitet. Undantag för genomlysta utrymnings-armaturer, lägst 15000h. Ur tillgänglighetssynpunkt bör beaktas: Inomhus: Dagsljus, belysning och färgsättning är beroende av varandra. Färg- och ljussättning måste därför göras samordnat. Skrivtavlor ska vara belysta överr hela ytan. Alla ledstråk utomhus och inomhus ska ha en belysning som görr att de blir lätta att uppfattaa och följa. Ljusramper som följer ledstråk kan ge braa vägledning. Tillsatsbelysning behövs vid arbetsplatser, matbord, utställningsu skärmar, bokhyllor etc. Variationerr i belysning kan förtydliga rum och underlätta orientering, men stora skillnader i ljushet mellan angränsande utrymmen ska undvikas. Sida av

6 Ljusriktningen ska vara så nära den huvudsakliga synriktningenn som möjligt utan att gebesvärandee skuggor på synobjektet. Kontinuerligt underhåll måste utföras genom lampbyten och rengöring av armaturer och bländskydd. Belysningsnivån kan annars minskaa med 20 % över tiden, och den akustiska störningen kan öka genom brum och surr från blinkande armaturer. Utomhus: Utomhus bör belysningsstolpar placeras konsekvent på samma sida av en gångväg. Ljuset riktas ned mot gångvägen. Ljuskällor utomhus ska väljas för hög färgåtergivning ochh ej blända. Objektsreferenser Skolor Hjulstaskolan: Den gamla belysningen var uttjänt och inte lämpad för verksamheten, dåliga dikt tak monterade gulnade armaturer med hög installerad effekt och lite ljus. Pendlad 2-rörs armatur utfördes i flera klassrum (med dagsljus och frånvarostyrning). Verksamheten blev mycket nöjd. Installationenn visar på jämn och bra belysning med bra vertikalljus för pedagogik och tillgänglighet. Dagsljus- och frånvarostyrd belysning som ger möjlighet till manuell dimring. Snabbkopplingar femledare All ny installation utfördes med installationsboxar ovan undertak med snabbkopplingarr från armaturer, som behöver femledare för styrningen. Sida av

7 Mindre bra lösning I ett annat klassrum testades 2013 en -platta infälld i tak och det visar att man inte riktigt når upp till de vertikalljuskrav som ställs. Verksamheten upplevde att det blev för ljust l i takett (hög luminans som störde). Denna lösning är då inte lämplig i undervisningslokaler, men fungerar bra i allmänytor och även på en förskola. Mindre bra lösning Infällda lysrör testades också i en bildsal, men här fick man för lite vertikalljus och det är inte lämpligt i undervisningslokaler, då väggarna inte lyses upp. Engelkbrektskolan: Skolan byggdes om 2012/13 och ny belysning i framförallt lärosalar nästan överalltt utfördes med T5, dagsljus och frånvaro. Verksamhetenn är nöjd gjordes en noggrannn mätning under tre säsonger i tre klassrum med ny belysning ochh ett befintligt. Tekniken var pendlad 2-rörs T5 armatur med dagsljus- och frånvarostyrning (Tridonic Modular och Philips actilume). Mätningarna visade en besparing på mellan 70% och ända upp till 82% vid ljusa årstiden. Rapporten utförd av WSP fås påbegäran. Belysningen var så bra att den behölls vid ombyggnaden 2012/13, dock ser mann blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, som har för högt glanstal. Sida av

8 Fin pendlad satellit armatur i bibliotek med lysrör och som idag kan fås med, dagsljus och frånvarostyrd. Fin pendlad rundarmaturr och uppljus i arbetsrum/konferens, dagsljus och frånvarostyrd. Idag används. Bilden visar lysrör. Fin pendlad armatur i arbetsrum över arbetsplatserna med T5-lysrör, inbyggd närvaro och manuell dimmermöjlighet. Armaturen i -utförande används även i Aspuddens skola, se nedan. Bra och mysigt belyst fritidsdel medd två olika armaturer, infälld opalarmatur för behagligt allmänljus och över bord en pendladd fin opaliserad armatur. Allt styrs av frånvaro. Separat tändning för de pendlade armaturerna. Sida av

9 Den fina aulan på Engelbrekt har flera olika armaturer med styrning för f olika stämning och scenarier. Här med kronorna dämpade och scenbelysning tänd, kunde varit merr riktad för bättre ansiktavläsning på framträdande. I övrigt mycket behaglig flexibel miljöbelysning. Bra diktarmatur T5 med bred ljusbild både på väggar och i tak som är viktigt i undervisnin ngslokaler. Den ger fint jämnt ljus i musiksal med låg takhöjd. Dagsljus och frånvarostyrd. Sköndalsskolan: Ombyggnad 2012 och här har fin pendlad armatur med cirkellysrör T5 använts i fritidsdel intill lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning. Används även för rast och ibland som grupprum. Idag finns den med. Köksdelen i fritidsdelen har fin plafond i tak med lysrör och den finns också idag med. Sida av

10 Aspuddenskolan: Ny belysning med pendladd bra dimbar -armatur i personalrum. Variant av den -armaturen medd bra rasterr nedåt ska monteras i flera lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning samt snabbkopplingsbox från Ensto och givare från Servodan, bild intill på en provhängning. I korridorer och torg används fin -platta som frånvarodämpar till 10% efter kort tid och sedan släcks efter längre tid. Den ger en del bra vertikalljus på väggar och en jämn fin ljusbild. Arbetsrum har fin pendlad -armatur med individuell dimbarhet. Sida av

11 Backluraskolan: I matsal monterades fin -armat tur dikt tak pga begränsad takhöjd. Resultatet blev väldigt lyckat med fin och jämn belysning. Mariehällsskolan: Fin pendlad belysning i entré med lysrör och lite uppljus. Styrd med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid (ca 15 min) och sedan släcker efter längre tid (ca 1h). Finns med idag. Trappaa och korridorer har en ringformad trevlig lysrörsarmatur. Finns idag i -variant. Bra T5-armatur med dagsljus och frånvarostyrning. Fin takhöjd ger ett luftigtt intryck ochh uppljuset gör sig mycket bra. Här slipper man blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, då de är mattaa (glanstal 20). Fin väggplafond med lysrör och bakåtljus i trappa som ger fint reflekterat ljus på vägg och i tak. Sida av

12 T juli Runda opaliserade armaturer med lysrör i korridorer och allrum ger jämnt och bra ljus samt en del vertikalljus. Pendlade armaturer med T5-lysrör i arbetsrum och expedition. De är lokalt frånvarostyrda och individuellt dimbara. Matsal har hemtrevlig pendlad armatur med lysrör som är dagsljuss och frånvarostyrd. Thorildsplans gymnasiumm -platta i korridor ger jämn och fin belysning. Notera även den relativt goda vertikalbelysningen på väggar, så man även ser konst och affisher. Tack vare det lägre ljuskravet i korridorer och färre armaturer, så får vi mindre risk för hög luminans och bländning i tak. Sida av

13 Förskola Björksätravägen 53 Befintlig belysning bestod av gamla lysrörsplåtlådor som gav dåligt ljus. Allrum och lekrum hade fin f -plafond infälld i 600x600 platta, men med lite kupadd opalundersida, som ger fin lysande yta. Kupningen ger en del vertikalljus och lite ljus mot taket. Styrs av dagsljus och frånvaro. -platta 600x600 i kapprum, som även ger ljus på väggarna och in i torkskåpen. Styrs med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid när ingenn är där och släcker helt efter längre tid. Tvättrum hade samma armaturtyp som kapprum och är närvarostyrd. Här ger -plattan en jämn och behaglig belysning. Sida av

14 Korridoren hade liten -platta 300x300, som ger mindre lysande yta med mindre risk för hög luminans och bländning. Den ger ettt ganska brett ljus på väggarna, som ger korridorenn en mer rumslig upplevelse. Lite vertikalljus s blir det in i elnischen. Kärrtorpsvägen 7 Har bra indirekt belysning som blir behaglig och ger bra vertikalljus och ljus i taket. Belysningen är dagsljus och frånvarostyrd och verksamheten är nöjd. Trollesundsvägen 55 Har pendlad styrd belysning med lysrör och mycket vertikalljus. I allrum som bilden visar fungerar det bra med högre takhöjd. Finns idag med.. Sida av

15 För SISABs personal: Belysning armaturförslag finns under SISAB informerar på Insidann under fliken Utveckling & hållbarhet. Litteratur: Ljus & rum utgiven av Svenska belysningssällskapet Sida av

16 Sida av

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP

ELEGANT OCH KOMPAKT. Dekorativa gavlar ETAP K1 ELEGANT OCH KOMPAKT 2 K1 ETAP K1:ans eleganta och kompakta design passar i de mest skiftande miljöer. K1 är en komplett serie armaturer med olika ljuskällor och montagetillbehör. Ett och samma koncept

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning:... 3 Syfte:... 3 Att tänka på:......

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060

itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 itape Flexibel LED-tejp RGB 5m 300LED 5060 RGB LED-tejp kan skapa många olika effekter i inredningen. LED-tejp med RGB färger som ger häftiga effekter. LED-band blir inte varma och passar perfekt för bardiskar

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna?

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? 120913 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med den intensitet och effekt man

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Zeta II Zeta II är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 INNEHÅLL BAKGRUND...3 HINDERBELYSNING AV VINDKRAFTVERK...4 Krav från

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Upptäck ett bättre ljus!

Upptäck ett bättre ljus! www.osram.se/ljusexperten GLÖDLAMPAN FÖRSVINNER VAD GÖR JAG NU? Upptäck ett bättre ljus! Här hittar du allt du behöver veta om halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor. INNEHÅLL Goda råd om bättre

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Låt det nya ljuset LEDa dig

Låt det nya ljuset LEDa dig www.osram.se/ledlampor Låt det nya ljuset LEDa dig UTÖKAT SORTIMENT LED-lampor för allmänbelysning från OSRAM. OSRAM LED-lampor för allmänbelysning Klassiska former 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 OSRAM har ett fullt

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

2015 L J U S I M E T E R

2015 L J U S I M E T E R 2015 LJUS I METER 06 LJUS I METER Med ljus i meter kan du skapa variation i det oändliga under trappsteg, i fönster, möbler, bakom tavlor, speglar och taklister. Vi har olika lösningar för både inom- och

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET

HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING I HEMMET 2009-09-09 Karin Alsterstad 1 Göteborgs universitet ForumVision Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/sekt. Oftalmologi Förord Rapporten HANDBOK FÖR BELYSNINGSANPASSNING

Läs mer

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED

Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om LED s ømme punkt nemlig. lysstrømsnedgang. LED LED. lysstrømsnedgang. lysstrømsnedgang. Få standarder för LED Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Johan Elm fra ERCO fortæller bl.a. om s ømme punkt nemlig Få standarder för 1 Johan Elm

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer