REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige."

Transkript

1 November REFERENS Ljus och belysning i lokaler Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning. Artificiell belysning ska tillsammanss med dagsljus skapa en bra ljusmiljö. Belysningen bidrar till hela rummets upplevelse och bör korrespondera med takets ljushet och rummets färgsättning samt ytornas reflektionsförmåga. Utöver ljusstyrka är ljuskvalitet, ljuskomfort samt ljusfärg viktiga faktorer för bra ljusergonomi. Viktigt är också att belysningen tillåter flexibilitet i användningenn av rummen. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie rådgivande dokument som lyfter fram goda exempel. En referens kan anta status som anvisning i ett projekt. Detta avgörs av SISAB:ss projektansvarige. Hållbarhets, utvecklings och kommunikationsavdelningen har det samordnande ansvaret för Referenser. Om du har synpunkter på Referenser, skriv ett mail till Bromma gymnasium 2010 Förslag till åtgärdd Bra belysning är viktigt ochh behöver alltid planeras utifrån rummets r förutsättningar. God hjälp får mann av planeringsguidenn Ljus och rum med EU-standard för belysningens krav. Belys rummet som helhet och tänk på arbetsplatsernas och rummets flexibilitet även när det gäller att belysa väggar. För att uppnå en god miljö i lärosalar bör armaturerna varaa konstruerade med uppljus och nedljus. Vid låga l takhöjder bör armaturer ha mestadels nedljus, men ändå ge ljus på väggar och i tak. Tänk på att samordna armaturernas placering medd ventilationskanaler så att uppljuset inte reflekteras störande eller bländande på ventilationskanaler. Belys huvudskrivtavlan med fast ljus.

2 Styrning av belysningen Belysning ska ha frånvarostyrning och dagsljusstyrning. Belysningen släcks automatiskt efter inställd tid (15-20min) när ingen är i rummet. Dett går även att tända och släcka manuellt med tryckknappen. I vilrum och liknandee lokaler tänds då inte ljuset ofrivilligt. Dagsljusstyrning som följer ljusinsläpp utifrånn medför automatiskt ljusreglerbarr armatur. Därmed går det att planera för individuell komfort med ljusstyrning för att uppnå bästa ljusergonomi. Beakta att dagsljus och eljus har olika riktningar,, så åtgärder behövs för acceptabel luminansfördelning. Luminans är ögats upplevda uppfattning om hur ljus en yta y är och har enhetenn candela per kvadratmeter. Besparing med styrning I uppmätta projekt ser man att mellan äldre ostyrd belysning och modern styrd eller T5-belysnin ng (smala lysrör) blir energiåtgåne ngen endast ca 25% av ursprunglig och ofta ännu lägre. Dimrarr man D 50%, sparar man 60% elenenergi. HF-don med flimmerfritt ljus, är ett krav från Arbetsmilj överket. T55 finns idag som en eco typ med ca 10% lägre effekt utan att ge avkall på ljuset. Undvik kompaktlysrör som har kortare livslängd och är sämre ur energisynpunkt. Minimera antalet ljuskälle/lysrörstyper, för attt underlättaa för verksamheten vid underhåll och byte. Planera belysning Användande av datorer i undervisningen/verksamheten i kombination med ljuskällor kräver armaturer med bra bländskydd. Solinstrålning från fönster kan avskärmas med t.ex. textilrullgardiner med bra solskyddsegenskaper. Undvik dock attt helt skärma bort dagsljuset som är en tillgång och ger energibesparing. För att göra kommunikationsytor mer användbara i undervisning eller som mötesplatser bör även dessa rum planeras med en bra belysning med dagsljus-- och frånvarostyrning alternativt med dämpning till 10 % vid frånvaro. Planera för belysning där arbetsplatser kan förekomma. Skolor - klassrumsbelysning: Klassrum belyses bäst med pendladee armaturer med både upp och nerljus. Detta för att fåå tillräckligt vertikalljus ur tillgänglighetssynpunkt. Det ska kunna gå att läsa ansikten, både hörsel ochh synsvaga. Forskning visar också att vertikalljus och omfältsljus är viktigt för arbetsmiljön och påverkarr prestationen. Armaturer bör ej vara av glas i elevutrymmen. Hjulstaskolan 2012 Förskolor: I förskolor bör en mer hemlik ljussättning utföras utan avkall på ljusstyrning, energiaspekter eller ljusnivåer. Sträva efter armaturer med eller korta T5-lysrör. Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt, så infälld belysning med reflektor- strömbrytare. Armaturer får inte vara av glas ellerr vara dammsamlande. Ljuskällor ska kunna bländskydd är olämligt. Uttag för lampor vid tak bör förses med egen Sida av

3 bytas av förskolepersonal. Om armaturer har gallerraster r måste de sitta fast och ha tätt mellan springor så att bollar inte kan krossa lysröret/glödlampan. Utbyte av befintlig belysning Vid byte av belysningen i befintliga rum ska SISABs kravv med dagsljustyrning och frånvarostyrning användas. Den optimala lösningen bådee ur ljuskvalitet avseende jämnhet, vertikalljus samt ljuskomfort är att i studierum om ca 60 kvm ha singelpendlade armaturerr med en kombinationn av upp ochh nedljus. Lite mer uppljus är ofta bra, men behöver beräknas. Använd -armaturer, men see upp för höga luminanser och bländrisken. Arbetskostnaderna kan sänkas med snabbkopplingsboxar Vid reglerbara don och användande av dagljustyrning och frånvarostyrningg ska armaturerna anslutas med 5-ledarkabel. Det är då bra ekonomi att förenkla installationen med snabbkopplingssystem liknande Ensto, Wieland, eller Wago med förkopplade 5-poligaa kontakter på armaturkabeln. Installation sker ovan undertak. Armaturer kan hängas upp i efterhand och enkelt tas ner för service. Enkla styrsystem De ljustyrningssystem som fungerarr bäst är av enkel funktion med få komponenter och bygger på dimbara sk DALI ljuskälledon i armaturerna samt ljussensor och närvarogivare. Här beövs inga extraa centralenheter. belysning (lysdioder)) kräver noggrann planering ochh hög kvalitet. Det finns några stora tillverkare i världen av kvalitetsdioder. - livslängd Livslängden på dioder påverkas av hög temperatur, så bra kylning är viktigt. Höjd temperatur med 10 grader halverar livslängden. Frys- ochh kylrum är en bra miljö för. - kvalitet Tillverkare av kvalitetsarmaturer måste ta hänsyn till många faktorer när diodmodulerna monteras i sina armaturer, bla kylning och bländning är viktiga. När man väljer -armatur är det extra viktigt att tänka påå ljusbildenn och bländning. Avbländning och djupt liggande dioder i armaturen är tvåå sätt att lösa bländningsproblemet. Sida av

4 - ljusfärg Ljusfärgen på dioder är svår att bedöma även om den anges lika glödljus eller varmvita lysrör. Den visuella effekten av ett rums möblerr och färgerr kan bli förvanskade och upplevelsen av rummet blir sämre. Vanligaste tekniken för att få vit är användning av blåa dioder som beläggs med ett osforskikt för vitare färg. På mindre bra dioder kan man då uppleva en svag blåton på vita ytor. Fosfor bryts i längden ner och en färgförändring sker, så när livslängder anges skaa man beakta att kanske inte ljusfärgen är densammaa i slutet av livslängden och kan tex te sig lite l grönblå. i verksamhetsytor i skolor: kräver lite mer genomtänkta lösningar vid planeringg och beräkning. Takmonterade eller infällda lösningar ger inte tillräckligtt med vertikalljus och takljus. Var noga med visuell utvärdering avv armaturer innan planering. som ljuskälla har andra visuella egenskaper än vad många är vana vid från konventionella ljuskällor. i verksamhetsytor i förskolor: f Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt för kontakten mellan barn och vuxna. Då man ibland önskar en hemlik belysning bör man välja varmvit. Tänk även på småbarns känsligare ögon, då ljusstarka -ljuskällor är därför viktigt att installera. i utomhusbelysning Belys gångytor och lekplatser med spotlights. Undvik fasadbelysning som riktas långt ut och kan blända. Bländningen släcker ut seendet, trots mer ljus. Ljusstyrkan får vara ojämn och det kan tom ge enn bättre ljusmiljö ibland. Utomhus ska bara användas. Tänk på bländningsrisken och välj väl avbländade -armaturer. Utomhus är en bra b kan k blända. Ljusstyrning för att dämpa belysningen och spara energi miljö för här i Norden. i genomlysta utrymningsskyltarr Utrymningsskyltar bör vara vandaltåliga ej löst hängande/ pendlad skylt i skolor. Välj gärna ettt övervakat centralmatat 24V-systepå brandceller) ). Annars används inbyggt batteri med (brukar bli lönsamt vid ca 20 armaturer, menn beror självtestfunktion. Ljuskällor och prestandakrav Ljuskällor ska vara blyfria och ha låg kvicksilverhalt enligt följande: Ljuskälla Urladdningslampa Lysrör T5 cirkel Medel mg / ljuskälla Max 10 Max 1,4 Max 4 Sida av

5 Ljuskällor ska ha god färgåtergivning enligt följande: Ljuskälla Ra färgåtergivning Urladdningslampa 80 Lysrör, T5 cirkel Ljuskällor ska vara energieffektiva och ge ljusflöde enligtt följande: Ljuskälla Lumen / Watt Urladdningslampa 80 Lysrör T5 cirkel 80 Anm. Beakta energiklasser i Energimärkningsdirektivet Ska vara av typen energidvs d ca 10%. sparutförande, Får vara lägre för f genom-lysta utrymningsskyltar & special- armaturer, tex kapslat k utrymme. Ljuskällor ska ha en minimilivslängd enligt följande: Ljuskälla Livslängd timmar Urladdningslampor Lysrör raka T5-cirkel Anm. (Medellivslängd eller servicelife) medellivslängd servicelife (10% lampbortfall och 10% ljusnedgån g, 0,90x0,90) medellivslängd L70 och bibehållen färgkvalitet. Undantag för genomlysta utrymnings-armaturer, lägst 15000h. Ur tillgänglighetssynpunkt bör beaktas: Inomhus: Dagsljus, belysning och färgsättning är beroende av varandra. Färg- och ljussättning måste därför göras samordnat. Skrivtavlor ska vara belysta överr hela ytan. Alla ledstråk utomhus och inomhus ska ha en belysning som görr att de blir lätta att uppfattaa och följa. Ljusramper som följer ledstråk kan ge braa vägledning. Tillsatsbelysning behövs vid arbetsplatser, matbord, utställningsu skärmar, bokhyllor etc. Variationerr i belysning kan förtydliga rum och underlätta orientering, men stora skillnader i ljushet mellan angränsande utrymmen ska undvikas. Sida av

6 Ljusriktningen ska vara så nära den huvudsakliga synriktningenn som möjligt utan att gebesvärandee skuggor på synobjektet. Kontinuerligt underhåll måste utföras genom lampbyten och rengöring av armaturer och bländskydd. Belysningsnivån kan annars minskaa med 20 % över tiden, och den akustiska störningen kan öka genom brum och surr från blinkande armaturer. Utomhus: Utomhus bör belysningsstolpar placeras konsekvent på samma sida av en gångväg. Ljuset riktas ned mot gångvägen. Ljuskällor utomhus ska väljas för hög färgåtergivning ochh ej blända. Objektsreferenser Skolor Hjulstaskolan: Den gamla belysningen var uttjänt och inte lämpad för verksamheten, dåliga dikt tak monterade gulnade armaturer med hög installerad effekt och lite ljus. Pendlad 2-rörs armatur utfördes i flera klassrum (med dagsljus och frånvarostyrning). Verksamheten blev mycket nöjd. Installationenn visar på jämn och bra belysning med bra vertikalljus för pedagogik och tillgänglighet. Dagsljus- och frånvarostyrd belysning som ger möjlighet till manuell dimring. Snabbkopplingar femledare All ny installation utfördes med installationsboxar ovan undertak med snabbkopplingarr från armaturer, som behöver femledare för styrningen. Sida av

7 Mindre bra lösning I ett annat klassrum testades 2013 en -platta infälld i tak och det visar att man inte riktigt når upp till de vertikalljuskrav som ställs. Verksamheten upplevde att det blev för ljust l i takett (hög luminans som störde). Denna lösning är då inte lämplig i undervisningslokaler, men fungerar bra i allmänytor och även på en förskola. Mindre bra lösning Infällda lysrör testades också i en bildsal, men här fick man för lite vertikalljus och det är inte lämpligt i undervisningslokaler, då väggarna inte lyses upp. Engelkbrektskolan: Skolan byggdes om 2012/13 och ny belysning i framförallt lärosalar nästan överalltt utfördes med T5, dagsljus och frånvaro. Verksamhetenn är nöjd gjordes en noggrannn mätning under tre säsonger i tre klassrum med ny belysning ochh ett befintligt. Tekniken var pendlad 2-rörs T5 armatur med dagsljus- och frånvarostyrning (Tridonic Modular och Philips actilume). Mätningarna visade en besparing på mellan 70% och ända upp till 82% vid ljusa årstiden. Rapporten utförd av WSP fås påbegäran. Belysningen var så bra att den behölls vid ombyggnaden 2012/13, dock ser mann blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, som har för högt glanstal. Sida av

8 Fin pendlad satellit armatur i bibliotek med lysrör och som idag kan fås med, dagsljus och frånvarostyrd. Fin pendlad rundarmaturr och uppljus i arbetsrum/konferens, dagsljus och frånvarostyrd. Idag används. Bilden visar lysrör. Fin pendlad armatur i arbetsrum över arbetsplatserna med T5-lysrör, inbyggd närvaro och manuell dimmermöjlighet. Armaturen i -utförande används även i Aspuddens skola, se nedan. Bra och mysigt belyst fritidsdel medd två olika armaturer, infälld opalarmatur för behagligt allmänljus och över bord en pendladd fin opaliserad armatur. Allt styrs av frånvaro. Separat tändning för de pendlade armaturerna. Sida av

9 Den fina aulan på Engelbrekt har flera olika armaturer med styrning för f olika stämning och scenarier. Här med kronorna dämpade och scenbelysning tänd, kunde varit merr riktad för bättre ansiktavläsning på framträdande. I övrigt mycket behaglig flexibel miljöbelysning. Bra diktarmatur T5 med bred ljusbild både på väggar och i tak som är viktigt i undervisnin ngslokaler. Den ger fint jämnt ljus i musiksal med låg takhöjd. Dagsljus och frånvarostyrd. Sköndalsskolan: Ombyggnad 2012 och här har fin pendlad armatur med cirkellysrör T5 använts i fritidsdel intill lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning. Används även för rast och ibland som grupprum. Idag finns den med. Köksdelen i fritidsdelen har fin plafond i tak med lysrör och den finns också idag med. Sida av

10 Aspuddenskolan: Ny belysning med pendladd bra dimbar -armatur i personalrum. Variant av den -armaturen medd bra rasterr nedåt ska monteras i flera lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning samt snabbkopplingsbox från Ensto och givare från Servodan, bild intill på en provhängning. I korridorer och torg används fin -platta som frånvarodämpar till 10% efter kort tid och sedan släcks efter längre tid. Den ger en del bra vertikalljus på väggar och en jämn fin ljusbild. Arbetsrum har fin pendlad -armatur med individuell dimbarhet. Sida av

11 Backluraskolan: I matsal monterades fin -armat tur dikt tak pga begränsad takhöjd. Resultatet blev väldigt lyckat med fin och jämn belysning. Mariehällsskolan: Fin pendlad belysning i entré med lysrör och lite uppljus. Styrd med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid (ca 15 min) och sedan släcker efter längre tid (ca 1h). Finns med idag. Trappaa och korridorer har en ringformad trevlig lysrörsarmatur. Finns idag i -variant. Bra T5-armatur med dagsljus och frånvarostyrning. Fin takhöjd ger ett luftigtt intryck ochh uppljuset gör sig mycket bra. Här slipper man blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, då de är mattaa (glanstal 20). Fin väggplafond med lysrör och bakåtljus i trappa som ger fint reflekterat ljus på vägg och i tak. Sida av

12 T juli Runda opaliserade armaturer med lysrör i korridorer och allrum ger jämnt och bra ljus samt en del vertikalljus. Pendlade armaturer med T5-lysrör i arbetsrum och expedition. De är lokalt frånvarostyrda och individuellt dimbara. Matsal har hemtrevlig pendlad armatur med lysrör som är dagsljuss och frånvarostyrd. Thorildsplans gymnasiumm -platta i korridor ger jämn och fin belysning. Notera även den relativt goda vertikalbelysningen på väggar, så man även ser konst och affisher. Tack vare det lägre ljuskravet i korridorer och färre armaturer, så får vi mindre risk för hög luminans och bländning i tak. Sida av

13 Förskola Björksätravägen 53 Befintlig belysning bestod av gamla lysrörsplåtlådor som gav dåligt ljus. Allrum och lekrum hade fin f -plafond infälld i 600x600 platta, men med lite kupadd opalundersida, som ger fin lysande yta. Kupningen ger en del vertikalljus och lite ljus mot taket. Styrs av dagsljus och frånvaro. -platta 600x600 i kapprum, som även ger ljus på väggarna och in i torkskåpen. Styrs med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid när ingenn är där och släcker helt efter längre tid. Tvättrum hade samma armaturtyp som kapprum och är närvarostyrd. Här ger -plattan en jämn och behaglig belysning. Sida av

14 Korridoren hade liten -platta 300x300, som ger mindre lysande yta med mindre risk för hög luminans och bländning. Den ger ettt ganska brett ljus på väggarna, som ger korridorenn en mer rumslig upplevelse. Lite vertikalljus s blir det in i elnischen. Kärrtorpsvägen 7 Har bra indirekt belysning som blir behaglig och ger bra vertikalljus och ljus i taket. Belysningen är dagsljus och frånvarostyrd och verksamheten är nöjd. Trollesundsvägen 55 Har pendlad styrd belysning med lysrör och mycket vertikalljus. I allrum som bilden visar fungerar det bra med högre takhöjd. Finns idag med.. Sida av

15 För SISABs personal: Belysning armaturförslag finns under SISAB informerar på Insidann under fliken Utveckling & hållbarhet. Litteratur: Ljus & rum utgiven av Svenska belysningssällskapet Sida av

16 Sida av

Förslag. till åtgärdd. September. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige. faktorer för bra. ett mail till. för belysningens krav.

Förslag. till åtgärdd. September. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige. faktorer för bra. ett mail till. för belysningens krav. RÅDGIVANDE REFERENS Ljus och belysning i lokaler och ute Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning och ger goda

Läs mer

Ljus och belysning i lokaler och ute

Ljus och belysning i lokaler och ute GODA EXEMPEL Ljus och belysning i lokaler och ute Allmän beskrivning Den här referensen är till för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning och ger goda exempel.

Läs mer

Ljus och belysning i lokaler och ute

Ljus och belysning i lokaler och ute RÅDGIVANDE REFERENS Ljus och belysning i lokaler och ute Allmän beskrivning Den här referensen är till för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning och ger goda

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation.

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. Flex Ljus över allt. Visst är det snyggt med diskret, enhetlig belysning på kontoret, för både allmänljus och riktad

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing

Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Risbroskolan ny belysning ger bättre ljus och 73 % energibesparing Behovet att spara elenergi blir allt mer påtagligt. Klimatfrågan och kraven på minskade utsläpp av växthusgaser och energibesparing är

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

Hissar. och. November. serie bör även kunna. användas med nyckelbrytare. projektansvarige. inte ett mail till. driftsäkra samt.

Hissar. och. November. serie bör även kunna. användas med nyckelbrytare. projektansvarige. inte ett mail till. driftsäkra samt. RÅDGIVANDE REFERENS Hissar och inredning Allmän beskrivning Hissar i skolor ska vara anpassade för elever, Om SISAB:s referenser personal och besökare med funktionshinder. Hissar SISAB:s referenser är

Läs mer

Vi reder ut begreppen

Vi reder ut begreppen Vi reder ut begreppen Hur armaturen placeras och fördelar ljuset är avgörande för att belysningen ska bidra till en god arbetsmiljö och en behaglig rumsupplevelse. För att du ska ha helt klart för dig

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

lysande ytor Modern kontorsbelysning

lysande ytor Modern kontorsbelysning lysande ytor Modern kontorsbelysning Lysande ytor på kontoret Combilumeserien Tänk stora, ljusa ytor i fantasifulla formationer. Combilume är den kreativa familjen som möjliggör idérika ljussättningar

Läs mer

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70

Kontakt. lars.gunnarsson@prismalence.se peter.lindberg@prismalence.se 090-14 20 71, 070-386 01 88 090-14 20 70, 070-260 79 70 Prismalence är ett Svenskt företag som startade 2003 och har fram till idag levererat över 120 000 armaturer Vi har kunder i 37 länder spridda över alla kontinenter Vi säljer energieffektiv belysning baserad

Läs mer

r har. till olika utrymmen

r har. till olika utrymmen RÅDGIVANDE REFERENS Lås och Bakgrund I förskolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr eller fönsterdörrf r har. Allmän beskrivning Lås

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning

Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5 Det mest effektiva sättet att få optimal belysning U5_talen_druk.indd 1 01-09-2005 13:58:04 FÄRRE ARMATURER, HÖGRE KOMFORT OCH FLEXIBILITET Bästa reflektorn Armaturer behöver rikta ljuset dit det behövs,

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Softlight. Behagligt ljus, ljusa utrymmen

Softlight. Behagligt ljus, ljusa utrymmen Softlight Behagligt ljus, ljusa utrymmen Softlight Behagligt ljus, ljusa utrymmen Behagligt ljus ETAPs softlight-armaturer avskärmar ljuskällan och låter ljuset huvudsakligen komma in i rummet genom sekundär

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus.

Vertikalt ljus. 300 lux. 200 lux. 300 lux. Vertikalt ljus. 100 lux 400-500 lux. 200 lux. Accentljus 400 lux. Vertikalt ljus. ALLMÄNT Följande underlag ska fungera som ett stöd för att definiera målbilden gällande belysning inom byggnaden. Ljusdesignen med fördjupade frågor rörande tillgänglighet, hyresgäsanpassningar, gestaltningsfrågor,

Läs mer

MASTER. Perfect light, perfect sense

MASTER. Perfect light, perfect sense VÄLJ PHILIPS NYA LJUSKÄLLOR FÖR BÅE IG OH Fördelar för dig som installatör u fokuserar på dina kunders behov och blir förstavalsleverantör. Philips MASTER PL ger en ljuskvalitet som är bäst i sin klass.

Läs mer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer corridorfunction trapphus och korridorarmaturer Ljusstyrning för trapphus och korridorer Med teknik från TridonicAtco har zobra tagit fram energieffektiv belysning för framförallt trapphus, men även entréer,

Läs mer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer

corridorfunction trapphus och korridorarmaturer corridorfunction trapphus och korridorarmaturer Ljusstyrning för trapphus och korridorer Med teknik från TridonicAtco har zobra tagit fram energieffektiv belysning för framförallt trapphus, men även entréer,

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik

Med energisnål och miljövänlig LED-teknik UTOMHUSBELYSNING Bromma kyrka belyst med Envios från Reggiani. Envios finns i flera modeller och har en mängd tillbehör som ger ett brett användningsområde. Sätt ljus på utemiljön Med energisnål och miljövänlig

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi

Lär dig. Din guide till rätt ljuskälla >>>>>>>>>>>>>>>>> Spara. Energi 2011 Energi PHILIPS LJUSGUIDE 2011 Välj rätt lj s DIMBARA LED-NYHETER! Sid 4 Vad är luminans? Vad innebär den tredje receptorn. Vad talar man egentligen om när man säger ljusflöde? Vi ger dig svaren Lär

Läs mer

TEMA Belysning. Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö

TEMA Belysning. Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö TEMA Belysning Hur inventerar man och beräknar ekonomi för belysningsåtgärder för mindre energianvändning och bättre arbetsmiljö Europe by night 2 Energianvändning för värme, vamvatten och el 1970-1994

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Guide över Philips energieffektiva ljuskällor. Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut

Guide över Philips energieffektiva ljuskällor. Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut Alternativen till ineffektiva ljuskällor som fasas ut enligt EU-beslut Philips står redo inför utfasningen av ineffektiva ljuskällor Inom den närmaste framtiden kommer ineffektiva ljuskällor att fasas

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266)

206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (5) 206 Motionssvar, inför diodbelysning i offentliga miljöer (Kst/2012:266) Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 15 maj 2012 från Jarl Strömbäck (SPI) angående

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

2013 l j u s i m e t e r

2013 l j u s i m e t e r 2013 ljus i meter LJUS I METER Vi har flera varianter av ljus i metervara för både inom- och utomhusbruk. Välj mellan våra många olika ljuslister, strippar, ljusslangar och lysrör. Denna typ av belysning

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

induled Ljusmaskinen

induled Ljusmaskinen induled Ljusmaskinen Investera i hög produktivitet och snabb pay off Att byta till LED-belysning är en investering i din produktivitet. Nya InduLED är en äkta ljusmaskin med överlägsen effektivitet och

Läs mer

ALVA-serien LeD-UTOMHUsArMATUrer

ALVA-serien LeD-UTOMHUsArMATUrer ALVA-serien LED-UTOMHUSARMATURER Esylux official partner of THE daylight. Intelligent ljuskvalitet Ljus är en oumbärlig komponent för mänskligt liv. Med sin energi lyfter det fram denna världens skönhet,

Läs mer

Inwhite ljusmiljö AB Julia Engberg Ljusdesigner

Inwhite ljusmiljö AB Julia Engberg Ljusdesigner Ljus är normalt något som vi tar som en självklarhet och därför inte funderar närmare över. Dagsljuset visas ju varje dag när solen går upp för att lysa på oss - Antingen som direkt solsken eller genom

Läs mer

fagerhult starkare än någonsin

fagerhult starkare än någonsin fagerhult starkare än någonsin Produktnyheter våren 2016 title Subtitle 1 2 3 Energibesparingspotential i multihallar 1. T8 med konventionell drift, 68 Disal T8 3x58 W. 2. T5, 56 Excis T5 4x49 W besparing

Läs mer

Ljuset påverkar människan på tre sätt:

Ljuset påverkar människan på tre sätt: Vad är ljus? Ljus är elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Ljuset uppfattas först då det träffar en yta som återkastar vissa våglängder av strålningen. Men, vi kan

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Förskola i skollokaler

Förskola i skollokaler RÅDGIVANDE REFERENS Förskola i skollokaler Bakgrund Förskola kan integreras i skollokaler. Förskolan är för åldrarna 1-5 år. Därefter tar förskoleklass vid och sedan grundskolan. Det finns en läroplan

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

LED BELYSNING. Tips och idéer för ditt hem

LED BELYSNING. Tips och idéer för ditt hem LED BELYSNING Tips och idéer för ditt hem LED ger ett varmt ljus Idag kan du välja LED-belysning som ser ut som halogen. LED går att dimra Städa eller mysa? Du kan själv anpassa ljuset efter humör. VARFÖR

Läs mer

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED

CoreLine Wall-mounted rätt val för LED Lighting CoreLine Wall-mounted rätt val för LED CoreLine Wall-mounted Oavsett om du renoverar eller bygger nytt vill kunderna ha belysning som ger hög ljuskvalitet och sänker energi- och underhållskostnaderna.

Läs mer

3W inbyggd ljuskälla

3W inbyggd ljuskälla inled Pollare 2014 Pollare 3W inbyggd ljuskälla 7W COB LED 2700K LED Pollare P2 3W 20, 40 och 60cm - Pollare 20, 40 eller 60cm hög med 3W inbyggd ljuskälla. - Varmvitt ljussken på 3000K färgtemperatur.

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Spara in på underhåll och energi

Spara in på underhåll och energi K7 2 K7 ETAP ETAP K7 är en komplett serie med kompakt nödbelysning baserad på LED teknologi. K7 är utformad för att till fullo dra nytta av alla fördelarna med lysdioder. Spara in på underhåll och energi

Läs mer

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar?

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Hur länge har man råd att elda för kråkorna? En modern belysningsanläggning drar bara en femtedel så mycket el som en 10-15

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

UTOMHUSBELYSNING 2015

UTOMHUSBELYSNING 2015 UTOMHUSBELYSNING 2015 LJUSET SKAPAR RUMMET ÄVEN UTOMHUS! Med en bra ljussättning utomhus kan man skapa en välkomnande känsla som ger trygghet och samtidigt gör det lättare att hitta. Det gäller för byggnader

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

inled Slimline Series Slimline series

inled Slimline Series Slimline series inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

smarta belysningspaket

smarta belysningspaket smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning Fagerhult har tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör ditt val enkelt. Du väljer en av paketlösningarna

Läs mer

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. justerbar LEDstrålkastararmatur. utomhusbruk med smart färgljus. Fördelar

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4. justerbar LEDstrålkastararmatur. utomhusbruk med smart färgljus. Fördelar Lighting ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 justerbar LEDstrålkastararmatur för utomhusbruk med smart färgljus ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 Med de förstklassiga LED-armaturerna ColorBlast IntelliHue

Läs mer

Plafonder TAK/VÄGG PLAFONDER 81 MOON 255 & 255S MOON 320 & 320S MOON 320SC

Plafonder TAK/VÄGG PLAFONDER 81 MOON 255 & 255S MOON 320 & 320S MOON 320SC 2016 TA K / V Ä G G 3 TAK/VÄGG Med tak- och väggarmaturer skapar du både funktionell och effektfull belysning i såväl privat som offentlig miljö. Låt infälld accentbelysning i väggen ge vägledning samtidigt

Läs mer

Belysning för krävande miljöer

Belysning för krävande miljöer E2 Belysning för krävande miljöer 2 ETAP Kapslade armaturer E2 I fuktiga och/eller mycket smutsiga utrymmen krävs kapslade armaturer. Med E2 tillhandahåller ETAP en belysningslösning med LED för bland

Läs mer

led-nyheter Hösten 2012 1

led-nyheter Hösten 2012 1 led-nyheter Hösten 2012 1 Ta vara på LED-teknikens möjligheter Nu har Fagerhult två helt nya produkter och flera trotjänare som har uppdaterats med den senaste LED-tekniken. Här presenterar vi höstens

Läs mer