REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige."

Transkript

1 November REFERENS Ljus och belysning i lokaler Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning. Artificiell belysning ska tillsammanss med dagsljus skapa en bra ljusmiljö. Belysningen bidrar till hela rummets upplevelse och bör korrespondera med takets ljushet och rummets färgsättning samt ytornas reflektionsförmåga. Utöver ljusstyrka är ljuskvalitet, ljuskomfort samt ljusfärg viktiga faktorer för bra ljusergonomi. Viktigt är också att belysningen tillåter flexibilitet i användningenn av rummen. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie rådgivande dokument som lyfter fram goda exempel. En referens kan anta status som anvisning i ett projekt. Detta avgörs av SISAB:ss projektansvarige. Hållbarhets, utvecklings och kommunikationsavdelningen har det samordnande ansvaret för Referenser. Om du har synpunkter på Referenser, skriv ett mail till Bromma gymnasium 2010 Förslag till åtgärdd Bra belysning är viktigt ochh behöver alltid planeras utifrån rummets r förutsättningar. God hjälp får mann av planeringsguidenn Ljus och rum med EU-standard för belysningens krav. Belys rummet som helhet och tänk på arbetsplatsernas och rummets flexibilitet även när det gäller att belysa väggar. För att uppnå en god miljö i lärosalar bör armaturerna varaa konstruerade med uppljus och nedljus. Vid låga l takhöjder bör armaturer ha mestadels nedljus, men ändå ge ljus på väggar och i tak. Tänk på att samordna armaturernas placering medd ventilationskanaler så att uppljuset inte reflekteras störande eller bländande på ventilationskanaler. Belys huvudskrivtavlan med fast ljus.

2 Styrning av belysningen Belysning ska ha frånvarostyrning och dagsljusstyrning. Belysningen släcks automatiskt efter inställd tid (15-20min) när ingen är i rummet. Dett går även att tända och släcka manuellt med tryckknappen. I vilrum och liknandee lokaler tänds då inte ljuset ofrivilligt. Dagsljusstyrning som följer ljusinsläpp utifrånn medför automatiskt ljusreglerbarr armatur. Därmed går det att planera för individuell komfort med ljusstyrning för att uppnå bästa ljusergonomi. Beakta att dagsljus och eljus har olika riktningar,, så åtgärder behövs för acceptabel luminansfördelning. Luminans är ögats upplevda uppfattning om hur ljus en yta y är och har enhetenn candela per kvadratmeter. Besparing med styrning I uppmätta projekt ser man att mellan äldre ostyrd belysning och modern styrd eller T5-belysnin ng (smala lysrör) blir energiåtgåne ngen endast ca 25% av ursprunglig och ofta ännu lägre. Dimrarr man D 50%, sparar man 60% elenenergi. HF-don med flimmerfritt ljus, är ett krav från Arbetsmilj överket. T55 finns idag som en eco typ med ca 10% lägre effekt utan att ge avkall på ljuset. Undvik kompaktlysrör som har kortare livslängd och är sämre ur energisynpunkt. Minimera antalet ljuskälle/lysrörstyper, för attt underlättaa för verksamheten vid underhåll och byte. Planera belysning Användande av datorer i undervisningen/verksamheten i kombination med ljuskällor kräver armaturer med bra bländskydd. Solinstrålning från fönster kan avskärmas med t.ex. textilrullgardiner med bra solskyddsegenskaper. Undvik dock attt helt skärma bort dagsljuset som är en tillgång och ger energibesparing. För att göra kommunikationsytor mer användbara i undervisning eller som mötesplatser bör även dessa rum planeras med en bra belysning med dagsljus-- och frånvarostyrning alternativt med dämpning till 10 % vid frånvaro. Planera för belysning där arbetsplatser kan förekomma. Skolor - klassrumsbelysning: Klassrum belyses bäst med pendladee armaturer med både upp och nerljus. Detta för att fåå tillräckligt vertikalljus ur tillgänglighetssynpunkt. Det ska kunna gå att läsa ansikten, både hörsel ochh synsvaga. Forskning visar också att vertikalljus och omfältsljus är viktigt för arbetsmiljön och påverkarr prestationen. Armaturer bör ej vara av glas i elevutrymmen. Hjulstaskolan 2012 Förskolor: I förskolor bör en mer hemlik ljussättning utföras utan avkall på ljusstyrning, energiaspekter eller ljusnivåer. Sträva efter armaturer med eller korta T5-lysrör. Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt, så infälld belysning med reflektor- strömbrytare. Armaturer får inte vara av glas ellerr vara dammsamlande. Ljuskällor ska kunna bländskydd är olämligt. Uttag för lampor vid tak bör förses med egen Sida av

3 bytas av förskolepersonal. Om armaturer har gallerraster r måste de sitta fast och ha tätt mellan springor så att bollar inte kan krossa lysröret/glödlampan. Utbyte av befintlig belysning Vid byte av belysningen i befintliga rum ska SISABs kravv med dagsljustyrning och frånvarostyrning användas. Den optimala lösningen bådee ur ljuskvalitet avseende jämnhet, vertikalljus samt ljuskomfort är att i studierum om ca 60 kvm ha singelpendlade armaturerr med en kombinationn av upp ochh nedljus. Lite mer uppljus är ofta bra, men behöver beräknas. Använd -armaturer, men see upp för höga luminanser och bländrisken. Arbetskostnaderna kan sänkas med snabbkopplingsboxar Vid reglerbara don och användande av dagljustyrning och frånvarostyrningg ska armaturerna anslutas med 5-ledarkabel. Det är då bra ekonomi att förenkla installationen med snabbkopplingssystem liknande Ensto, Wieland, eller Wago med förkopplade 5-poligaa kontakter på armaturkabeln. Installation sker ovan undertak. Armaturer kan hängas upp i efterhand och enkelt tas ner för service. Enkla styrsystem De ljustyrningssystem som fungerarr bäst är av enkel funktion med få komponenter och bygger på dimbara sk DALI ljuskälledon i armaturerna samt ljussensor och närvarogivare. Här beövs inga extraa centralenheter. belysning (lysdioder)) kräver noggrann planering ochh hög kvalitet. Det finns några stora tillverkare i världen av kvalitetsdioder. - livslängd Livslängden på dioder påverkas av hög temperatur, så bra kylning är viktigt. Höjd temperatur med 10 grader halverar livslängden. Frys- ochh kylrum är en bra miljö för. - kvalitet Tillverkare av kvalitetsarmaturer måste ta hänsyn till många faktorer när diodmodulerna monteras i sina armaturer, bla kylning och bländning är viktiga. När man väljer -armatur är det extra viktigt att tänka påå ljusbildenn och bländning. Avbländning och djupt liggande dioder i armaturen är tvåå sätt att lösa bländningsproblemet. Sida av

4 - ljusfärg Ljusfärgen på dioder är svår att bedöma även om den anges lika glödljus eller varmvita lysrör. Den visuella effekten av ett rums möblerr och färgerr kan bli förvanskade och upplevelsen av rummet blir sämre. Vanligaste tekniken för att få vit är användning av blåa dioder som beläggs med ett osforskikt för vitare färg. På mindre bra dioder kan man då uppleva en svag blåton på vita ytor. Fosfor bryts i längden ner och en färgförändring sker, så när livslängder anges skaa man beakta att kanske inte ljusfärgen är densammaa i slutet av livslängden och kan tex te sig lite l grönblå. i verksamhetsytor i skolor: kräver lite mer genomtänkta lösningar vid planeringg och beräkning. Takmonterade eller infällda lösningar ger inte tillräckligtt med vertikalljus och takljus. Var noga med visuell utvärdering avv armaturer innan planering. som ljuskälla har andra visuella egenskaper än vad många är vana vid från konventionella ljuskällor. i verksamhetsytor i förskolor: f Även i förskolorr är vertikalljuset viktigt för kontakten mellan barn och vuxna. Då man ibland önskar en hemlik belysning bör man välja varmvit. Tänk även på småbarns känsligare ögon, då ljusstarka -ljuskällor är därför viktigt att installera. i utomhusbelysning Belys gångytor och lekplatser med spotlights. Undvik fasadbelysning som riktas långt ut och kan blända. Bländningen släcker ut seendet, trots mer ljus. Ljusstyrkan får vara ojämn och det kan tom ge enn bättre ljusmiljö ibland. Utomhus ska bara användas. Tänk på bländningsrisken och välj väl avbländade -armaturer. Utomhus är en bra b kan k blända. Ljusstyrning för att dämpa belysningen och spara energi miljö för här i Norden. i genomlysta utrymningsskyltarr Utrymningsskyltar bör vara vandaltåliga ej löst hängande/ pendlad skylt i skolor. Välj gärna ettt övervakat centralmatat 24V-systepå brandceller) ). Annars används inbyggt batteri med (brukar bli lönsamt vid ca 20 armaturer, menn beror självtestfunktion. Ljuskällor och prestandakrav Ljuskällor ska vara blyfria och ha låg kvicksilverhalt enligt följande: Ljuskälla Urladdningslampa Lysrör T5 cirkel Medel mg / ljuskälla Max 10 Max 1,4 Max 4 Sida av

5 Ljuskällor ska ha god färgåtergivning enligt följande: Ljuskälla Ra färgåtergivning Urladdningslampa 80 Lysrör, T5 cirkel Ljuskällor ska vara energieffektiva och ge ljusflöde enligtt följande: Ljuskälla Lumen / Watt Urladdningslampa 80 Lysrör T5 cirkel 80 Anm. Beakta energiklasser i Energimärkningsdirektivet Ska vara av typen energidvs d ca 10%. sparutförande, Får vara lägre för f genom-lysta utrymningsskyltar & special- armaturer, tex kapslat k utrymme. Ljuskällor ska ha en minimilivslängd enligt följande: Ljuskälla Livslängd timmar Urladdningslampor Lysrör raka T5-cirkel Anm. (Medellivslängd eller servicelife) medellivslängd servicelife (10% lampbortfall och 10% ljusnedgån g, 0,90x0,90) medellivslängd L70 och bibehållen färgkvalitet. Undantag för genomlysta utrymnings-armaturer, lägst 15000h. Ur tillgänglighetssynpunkt bör beaktas: Inomhus: Dagsljus, belysning och färgsättning är beroende av varandra. Färg- och ljussättning måste därför göras samordnat. Skrivtavlor ska vara belysta överr hela ytan. Alla ledstråk utomhus och inomhus ska ha en belysning som görr att de blir lätta att uppfattaa och följa. Ljusramper som följer ledstråk kan ge braa vägledning. Tillsatsbelysning behövs vid arbetsplatser, matbord, utställningsu skärmar, bokhyllor etc. Variationerr i belysning kan förtydliga rum och underlätta orientering, men stora skillnader i ljushet mellan angränsande utrymmen ska undvikas. Sida av

6 Ljusriktningen ska vara så nära den huvudsakliga synriktningenn som möjligt utan att gebesvärandee skuggor på synobjektet. Kontinuerligt underhåll måste utföras genom lampbyten och rengöring av armaturer och bländskydd. Belysningsnivån kan annars minskaa med 20 % över tiden, och den akustiska störningen kan öka genom brum och surr från blinkande armaturer. Utomhus: Utomhus bör belysningsstolpar placeras konsekvent på samma sida av en gångväg. Ljuset riktas ned mot gångvägen. Ljuskällor utomhus ska väljas för hög färgåtergivning ochh ej blända. Objektsreferenser Skolor Hjulstaskolan: Den gamla belysningen var uttjänt och inte lämpad för verksamheten, dåliga dikt tak monterade gulnade armaturer med hög installerad effekt och lite ljus. Pendlad 2-rörs armatur utfördes i flera klassrum (med dagsljus och frånvarostyrning). Verksamheten blev mycket nöjd. Installationenn visar på jämn och bra belysning med bra vertikalljus för pedagogik och tillgänglighet. Dagsljus- och frånvarostyrd belysning som ger möjlighet till manuell dimring. Snabbkopplingar femledare All ny installation utfördes med installationsboxar ovan undertak med snabbkopplingarr från armaturer, som behöver femledare för styrningen. Sida av

7 Mindre bra lösning I ett annat klassrum testades 2013 en -platta infälld i tak och det visar att man inte riktigt når upp till de vertikalljuskrav som ställs. Verksamheten upplevde att det blev för ljust l i takett (hög luminans som störde). Denna lösning är då inte lämplig i undervisningslokaler, men fungerar bra i allmänytor och även på en förskola. Mindre bra lösning Infällda lysrör testades också i en bildsal, men här fick man för lite vertikalljus och det är inte lämpligt i undervisningslokaler, då väggarna inte lyses upp. Engelkbrektskolan: Skolan byggdes om 2012/13 och ny belysning i framförallt lärosalar nästan överalltt utfördes med T5, dagsljus och frånvaro. Verksamhetenn är nöjd gjordes en noggrannn mätning under tre säsonger i tre klassrum med ny belysning ochh ett befintligt. Tekniken var pendlad 2-rörs T5 armatur med dagsljus- och frånvarostyrning (Tridonic Modular och Philips actilume). Mätningarna visade en besparing på mellan 70% och ända upp till 82% vid ljusa årstiden. Rapporten utförd av WSP fås påbegäran. Belysningen var så bra att den behölls vid ombyggnaden 2012/13, dock ser mann blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, som har för högt glanstal. Sida av

8 Fin pendlad satellit armatur i bibliotek med lysrör och som idag kan fås med, dagsljus och frånvarostyrd. Fin pendlad rundarmaturr och uppljus i arbetsrum/konferens, dagsljus och frånvarostyrd. Idag används. Bilden visar lysrör. Fin pendlad armatur i arbetsrum över arbetsplatserna med T5-lysrör, inbyggd närvaro och manuell dimmermöjlighet. Armaturen i -utförande används även i Aspuddens skola, se nedan. Bra och mysigt belyst fritidsdel medd två olika armaturer, infälld opalarmatur för behagligt allmänljus och över bord en pendladd fin opaliserad armatur. Allt styrs av frånvaro. Separat tändning för de pendlade armaturerna. Sida av

9 Den fina aulan på Engelbrekt har flera olika armaturer med styrning för f olika stämning och scenarier. Här med kronorna dämpade och scenbelysning tänd, kunde varit merr riktad för bättre ansiktavläsning på framträdande. I övrigt mycket behaglig flexibel miljöbelysning. Bra diktarmatur T5 med bred ljusbild både på väggar och i tak som är viktigt i undervisnin ngslokaler. Den ger fint jämnt ljus i musiksal med låg takhöjd. Dagsljus och frånvarostyrd. Sköndalsskolan: Ombyggnad 2012 och här har fin pendlad armatur med cirkellysrör T5 använts i fritidsdel intill lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning. Används även för rast och ibland som grupprum. Idag finns den med. Köksdelen i fritidsdelen har fin plafond i tak med lysrör och den finns också idag med. Sida av

10 Aspuddenskolan: Ny belysning med pendladd bra dimbar -armatur i personalrum. Variant av den -armaturen medd bra rasterr nedåt ska monteras i flera lärosalar med dagsljus och frånvarostyrning samt snabbkopplingsbox från Ensto och givare från Servodan, bild intill på en provhängning. I korridorer och torg används fin -platta som frånvarodämpar till 10% efter kort tid och sedan släcks efter längre tid. Den ger en del bra vertikalljus på väggar och en jämn fin ljusbild. Arbetsrum har fin pendlad -armatur med individuell dimbarhet. Sida av

11 Backluraskolan: I matsal monterades fin -armat tur dikt tak pga begränsad takhöjd. Resultatet blev väldigt lyckat med fin och jämn belysning. Mariehällsskolan: Fin pendlad belysning i entré med lysrör och lite uppljus. Styrd med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid (ca 15 min) och sedan släcker efter längre tid (ca 1h). Finns med idag. Trappaa och korridorer har en ringformad trevlig lysrörsarmatur. Finns idag i -variant. Bra T5-armatur med dagsljus och frånvarostyrning. Fin takhöjd ger ett luftigtt intryck ochh uppljuset gör sig mycket bra. Här slipper man blänket från uppljuset och dagsljuset i spirokanalerna, då de är mattaa (glanstal 20). Fin väggplafond med lysrör och bakåtljus i trappa som ger fint reflekterat ljus på vägg och i tak. Sida av

12 T juli Runda opaliserade armaturer med lysrör i korridorer och allrum ger jämnt och bra ljus samt en del vertikalljus. Pendlade armaturer med T5-lysrör i arbetsrum och expedition. De är lokalt frånvarostyrda och individuellt dimbara. Matsal har hemtrevlig pendlad armatur med lysrör som är dagsljuss och frånvarostyrd. Thorildsplans gymnasiumm -platta i korridor ger jämn och fin belysning. Notera även den relativt goda vertikalbelysningen på väggar, så man även ser konst och affisher. Tack vare det lägre ljuskravet i korridorer och färre armaturer, så får vi mindre risk för hög luminans och bländning i tak. Sida av

13 Förskola Björksätravägen 53 Befintlig belysning bestod av gamla lysrörsplåtlådor som gav dåligt ljus. Allrum och lekrum hade fin f -plafond infälld i 600x600 platta, men med lite kupadd opalundersida, som ger fin lysande yta. Kupningen ger en del vertikalljus och lite ljus mot taket. Styrs av dagsljus och frånvaro. -platta 600x600 i kapprum, som även ger ljus på väggarna och in i torkskåpen. Styrs med närvaro som dämpar till 10% efter kort tid när ingenn är där och släcker helt efter längre tid. Tvättrum hade samma armaturtyp som kapprum och är närvarostyrd. Här ger -plattan en jämn och behaglig belysning. Sida av

14 Korridoren hade liten -platta 300x300, som ger mindre lysande yta med mindre risk för hög luminans och bländning. Den ger ettt ganska brett ljus på väggarna, som ger korridorenn en mer rumslig upplevelse. Lite vertikalljus s blir det in i elnischen. Kärrtorpsvägen 7 Har bra indirekt belysning som blir behaglig och ger bra vertikalljus och ljus i taket. Belysningen är dagsljus och frånvarostyrd och verksamheten är nöjd. Trollesundsvägen 55 Har pendlad styrd belysning med lysrör och mycket vertikalljus. I allrum som bilden visar fungerar det bra med högre takhöjd. Finns idag med.. Sida av

15 För SISABs personal: Belysning armaturförslag finns under SISAB informerar på Insidann under fliken Utveckling & hållbarhet. Litteratur: Ljus & rum utgiven av Svenska belysningssällskapet Sida av

16 Sida av

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockyanläggningar ur ett visuellt perspektiv LED-lighting in the icehockey venues from a visual perspective Adam

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE

EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE EXUBERANCE 2013 WWW.CANDELUX.SE Kontakta oss Försäjlining/Kundsupport Robert Betts, Styrsystem betts@candelux.se Johan Olofsson, Tekniker/Styrsystem johan@candelux.se Daniel Kvist, Säljchef/Säljare region

Läs mer

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led

Ljusreglering av färgtemperatur på vita led olika stämningar. Genom att ljusreglera vita LED är det relativt enkelt att skapa olika stämningar i ett rum. Ljusreglering av färgtemperatur på vita led text boel halldén Två av led-teknikens mest kända

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERICS IN SECOND HAND SHOPS Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) B-nivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för.

REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för. REFERENS Utemiljö Allmän beskrivning Utemiljön är en del av skolans pedagogiska resurs Om SISAB:s referenser och mötesplats för elever. Entrén tilll skolan och SISAB:s referenser är en serie skolgården

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 9 Grisproduktion 2013 Nils Helmersson, HIR Malmöhus Lars Neuman, LRF Konsult Författare Huvudförfattare till denna del är Nils Helmersson, ekoingenjör och energirådgivare

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden

Clan & Plurio LED. Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden Clan & Plurio LED Belysning som skapar harmoni på gator och i bostadsområden 2 Clan & Plurio LED Dagens designkrav på belysning Dagens stadsplanerare står inför belysningsutmaningar som man inte kunde

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer