Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06"

Transkript

1 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller en allmän beskrivning av de viktigaste stegen i projekteringstadiet och är utformad med belysningstekniska standarder för olika divisioner och en påminnelselista med kommentarer. Med undantag för Allsvenskan/Superettan är underlaget baserat på Svenska Kommunförbundets Måtthandbok. Grundmaterialet för TV-belysning är hämtat från Europastandard. Underlaget är utarbetat i samarbete med Tore Gabrielson Ljus & El-konsult AB. Innehåll Belysningsnivåer 2 Belysningstekniska rekommendationer 2 Förslag till mastplacering 4 Mättekniska förutsättningar 5 Anläggningstekniska förutsättningar 6 Begreppsförklaringar 7 Bilaga 1 Placering mät- och beräkningspunkter

2 Fotbollsförbundet sid 2 (8) Belysningsnivåer Angivna belysningsstyrkor avser driftvärden, dvs att värdet inte vid något tillfälle får underskridas. Följdaktligen ska beställaren se till att anläggningen vid nyinstallation (nyvärde) håller ett värde som är 25% högre än nedan angivna värden. Denna höjning beror på att lampornas ljusflöde minskar med tiden i funktion av antalet brinntimmar på anläggningen samt lamptypen och armaturernas nedsmutsning. Beskrivningar och förklaringar framgår av kapitlet Begreppsförklaringar. Publikens synavstånd bör beaktas. Allsvenska värden motsvarar TV-sänd verksamhet. Div 1 motsvarar ett synavstånd m för publiken till planens bortersta del. Övriga divisioner motsvarar <125 m synavstånd. Belysningstekniska krav och rekommendationer Allsvenskan/Superettan Kravet på belysning i Superettan gäller fr o m Vertikal halvcylindrisk medelbelysningsstyrka, Evcylmed, >800 lux mot huvud TV-kamera. Om huvudkameran är placerad >100 m från planens bortersta del rekommenderas >900 lux och vid 120 m >1000 lux. Vertikal halvcylindrisk medelbelysningsstyrka, Evcylmed, >500 lux mot övriga riktningar. Vertikal likformighet, Evcylmin/Evcylmax, >0,40. Horisontell medelbelysningsstyrka, Ehmed, 1-2 ggr Evcylmed ( lux). Horisontell likformighet, Ehmin/Ehmax, >0,60. Bländningsgrad (GR) <50 För division 1 rekommenderas Vid nyinstallation så bör masterna vara dimensionerade för att kunna uppgraderas till allsvensk/superettan nivå. Se sidan 6, anläggningstekniska förutsättningar. Horisontell medelbelysningsstyrka, Ehmed, >400 lux. Horisontell likformighet, Ehmin/Ehmax, >0,50. Vertikal halvcylindrisk medelbelysningsstyrka, Evcylmed, >0,6 ggr Ehmed (>240 lux) mot alla riktningar. Vertikal likformighet, Evcylmin/Evcylmax, >0,25. Bländningsgrad (GR) <50 För övriga divisioner rekommenderas

3 Fotbollsförbundet sid 3 (8) Horisontell medelbelysningsstyrka, Ehmed, >200 lux. Horisontell likformighet, Ehmin/Ehmax, >0,35. Vertikal halvcylindrisk medelbelysningsstyrka, Evcylmed, >0,5 ggr Ehmed (>100 lux) mot alla riktningar. Vertikal likformighet, Evcylmin/Evcylmax, >0,15.

4 Fotbollsförbundet sid 4 (8) Förslag till mastplacering Säkerhetsavstånd Belysningsmaster och annan utrustning ska placeras minst 5 meter från plankant. Bländning För att undvika obehaglig bländning bör masterna planeras så att armaturerna hamnar på tillräcklig höjd. Se även under rubrik Belysningskrav och rubrik Begreppsförklaringar. Figurer hämtade från Kommunförbundets Måtthandbok. Långsidesmontage a = >30 för allsvenska/s-ettan och div 1 arenor >25 för övriga divisioner >20 för övrig verksamhet Kortsidesmontage Ej för tävling b = >20 för övrig verksamhet >15 för motion och lek Hörnmontage c = >25 d = >15

5 Fotbollsförbundet sid 5 (8) Mättekniska förutsättningar Anläggning med glödljus kan mätas efter en timmes drift. Anläggningar med annan belysning ska vara i drift cirka 100 timmar innan belysningsmätning utförs (=nyvärde). Instrument som används ska vara kalibrerat högst 12 månader före mätningen. Instrumentets mätcell ska vara väl filtrerat från färger som inte omfattas av ögats spektrala känslighet enl. CIE, smt vara oberoende av ljusets infallsvinkel (cosinuskänslighet). Spänningen ska vid fördelningscentral vara 400/230 V. Med fördelningscentral avses den plats där anläggningen i grupp avsäkras för respektive mast eller master. Ljusflödesförluster på grund av spänningsfall i ledningarna efter fördelningscentralen ska beaktas vid anläggningens projektering. Toleranser på uppmätta belysningsstyrkevärden upp till 10% kan accepteras med hänsyn till godtagbara variationer i mätinstrument, armaturer och komponeneter. Mätpunkternas placering anges här nedan och gäller för såväl horisontalbelysning som vertikalbelysning. Planen ska vara snö- och frostfri vid mätningen. En våt plan kan ge felaktiga mätvärden. Beräknings- och mätpunkter För att verifiera en anläggnings belysningsnivå krävs belysningsmätningar på plats. Det är då nödvändigt att definiera var på planen mätning skall ske så att beställare, konsult och entreprenör har en gemensam grund för mätning och beräkning av belysningen. I bilaga 1 finns förslag till beräknings- resp. mätpunkter. Mätpunktshöjd över mark för horisontalbelysning 0,1 m. Mätpunktshöjd över mark för vertikalbelysning 1,0 m. Medelbelysningsnivån utgör summan av mätvärderna i ovan angivna mätpunkter dividerat med antalet mätpunkter.

6 Fotbollsförbundet sid 6 (8) Anläggningstekniska förutsättningar Bygg för framtiden Vid nybyggnad av belysningsanläggning för fotboll bör framtida belysningsbehov beaktas. En belysningsanläggning kan förväntas ha en livslängd av år vad gäller master och kablar. Under den tiden kan belysningskraven komma att öka av olika anledningar. Om man redan från början planerar anläggningen så att ut- eller ombyggnad lätt kan ske kan framtida kostnader hållas nere. Några konkreta råd: Dimensionera masterna så att möjlighet finns att öka antalet armaturer med c:a 50%. Lägg ner extra tomrör i mark och lägg in dragbrunnar vid brytpunkter för att underlätta framtida kabeldragning. Tillse att utrymme finns för utbyggnad i centralenhet och av styrsystem. Mastdimensionering De avgörande faktorerna vid dimensionering av master är armaturernas sammanlagda vidyta och områdets utsatthet för starka vindar. Fundament Vid projektering bör markförhållandena vid tänkta fundamentsplatser kontrolleras mycket noga så att rätt sorts fundament användes (t ex förekomst av berg eller lera). Styrning Tändning av belysningsanläggningen bör ske i flera steg så att möjlighet finns att anpassa belysningsnivån efter aktivitet. (Underhåll, Träning, Tävling övriga divisioner, Div 1, Allsvenskan) Lamptyper Olika lamptyper har olika ljusfärger och livslängd. Ljuskällan bör väljas efter anläggningens användningsområden. Ljuskällans livslängd bestämmer hur ofta lampbyte måste ske, observera att det vid användande av urladdningslampor inte är hur länge som ljuskällan lyser innan den slocknar som bestämmer livslängden utan hur snabbt den tappar i ljusflöde. TV-sända matcher ställer ofta höga krav på ljuskällans färgtemperatur och färgåtergivning. Därför bör armaturerna bestyckas med metallhallogenlampor. Vid träning och matcher i lägre divisioner är kraven inte lika stora.

7 Fotbollsförbundet sid 7 (8) Nedanstående tabell är en jämnförelse mellan de vanligaste ljuskällorna. Lamptyp Livslängd Färgtemperatur Färgåtergivning Halogen kort (2 000 h) vit (neutral-varm 3200K) utmärkt (Ra 100) Metallhalogen medel (6 000 h) vit (kall K) god (Ra 65-90) Högtrycksnatrium lång ( h) gul (varm 2300K) dålig (Ra 23) Kontrollera alltid den aktuella lampans drifttekniska egenskaper före en upphandling. Begreppsförklaringar Ljusflöde Ljusflöde är ett mått på hur mycket ljus en lampa sänder ut. Ljusflöde uttrycks i lumen (lm) och har beteckningen. Ett mått på hur effektiv en lampa är dess ljusutbyte (verkningsgrad) som anges i lm/w, dvs ljusflödet / effekten. Belysningsstyrka Det som man som regel använder vid beräkning eller kontroll av belysningsinstallationer är belysningsstyrka. Det är ett mått på hur mycket ljus man har på fotbollsplanen. Belysningsstyrka uttrycks i lux och har beteckningen E. Beroende på vilken sorts mätlins man använder får belysningsstyrkan olika beteckning, vanligast är halvcylindrisk (Evcyl) och plan (Ev resp Eh) detektor. På en fotbollsplan mäts och beräknas belysningsstyrkan i två plan, horisontellt och vertikalt dvs hur mycket ljus man har på en horisontell resp. vertikal yta. Vertikalljuset mäts i olika riktningar, vanligast är att man mäter med mätlinsen parallellt med lång- och kortsidorna. Bländning Bländning är en sinnesreaktion som uppstår då luminansskillnaderna i synfältet är för stora. Bländning uppstår ur ett par faktorer som den luminansnivå ögonen är adopterade till (bakgrundsluminansen), bländkällans lunminans (cd/m 2 ), dess utbredning och position i synfältet. Äldre människor och människor med glasögon kan irriteras mer av bländning än normalseende.

8 Fotbollsförbundet sid 8 (8) För beräkningsmetoder (GR) se även CIE-publikation CIE Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lightning Luminans Luminans är ett mått på hur ljus en yta är. Ytan kan vara lysande (dvs en armatur), eller belyst ljusreflekterande (gräsmattan, bollen osv). Luminans anges i candela per kvadratmeter (cd/m 2 ) och har beteckningen L.

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

akna m< Hans Allan Löfberg

akna m< Hans Allan Löfberg akna m< u Hans Allan Löfberg Statens institut för byggnadsforskning Statens institut för byggnadsforskning Redaktör: Birgitta Eneroth Grafisk form: Margareta Johansson Ritningar och gradskivor: Folke Glaas

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna?

Satsa på kvalitet. www.light4pro.se. ...light for professionals 120913 02055. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? 120913 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med den intensitet och effekt man

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Samverkan för energieffektivare gatubelysning Gatubelysning slutrapport Samverkan för energieffektivare gatubelysning Ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Satsa på kvalitet. www.c4marketing.se. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? ...a step into a digital world 131122 02055

Satsa på kvalitet. www.c4marketing.se. LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? ...a step into a digital world 131122 02055 ...a step into a digital world 131122 02055 Satsa på kvalitet LED sparar pengar, men hur mycket ljus får du för pengarna? Billiga lysdioder ger ljus, men oftast inte lika länge och framförallt inte med

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige.

REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige. November REFERENS Ljus och belysning i lokaler Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning. Artificiell belysning

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Milstolpar energibesparing med modern belysning. Energieffektiv belysning. Belysning i industrin. Ofta gamla omoderna lysrörsarmaturer.

Milstolpar energibesparing med modern belysning. Energieffektiv belysning. Belysning i industrin. Ofta gamla omoderna lysrörsarmaturer. Energieffektiv belysning Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör + magnetiska driftdon Lysrör + energieffektiv a magnetiska driftdon Lysrör + elektroniska driftdon Dimbara elektroniska driftdon

Läs mer

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola

Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Belysningsfrågor i byggprocessen: Orsaker till brister och förslag till en förbättrad process. Peter Pertola Bygg- och fastighetsekonomi Fastigheter och Byggande Kungliga Tekniska Högskolan Byggnadsteknik

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21

UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER. En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE HINDERBELYSNING VINDKRAFTVERK HÖGRE ÄN 150 METER En informationsskrift inför studiebesök i Lemnhult 2014-01-21 INNEHÅLL BAKGRUND...3 HINDERBELYSNING AV VINDKRAFTVERK...4 Krav från

Läs mer

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 500, 13095; 600, 13091 Svenskt patent nr 92014935 Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en ger bland annat

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning VTI rapport 722 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning Jämförelse mellan dimning och olika typer av ljuskällor Annika Jägerbrand Annelie Carlson

Läs mer

KATALOGDEL 13 LED VÅRA KATALOGDELAR. Filter Fördelare Splitters. Huvudcentral Fiberoptik. Splitters Fördelare Filter. central Huvud- Fiberoptik

KATALOGDEL 13 LED VÅRA KATALOGDELAR. Filter Fördelare Splitters. Huvudcentral Fiberoptik. Splitters Fördelare Filter. central Huvud- Fiberoptik ...a step into a digital world 02111 IN N E H Å LL KATALOGDEL 13 LED VÅRA KATALOGDELAR AV-Teknik Data/IP Hem Villa Antenn Montagemateriel Förstärkare Nätdelar Filter Fördelare Splitters Huvudcentral Fiberoptik

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer