LEADER Söderslätt Ideell förening. Verksamhetsberättelse för år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEADER Söderslätt Ideell förening. Verksamhetsberättelse för år 2009"

Transkript

1 LEADER Söderslätt Ideell förening Verksamhetsberättelse för år 2009

2 Verksamhetsberättelse för LEADER Söderslätt Ideell förening med organisationsnummer Styrelsen och ordförande avger följande verksamhetsberättelse. Innehåll ordförande har ordet verksamhet ledning och andra funktionärer ekonomi - resultaträkning - balansräkning - noter bilagor Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 2

3 Föreningens ordförande har ordet Det gångna året har varit ett aktivt år för Leader Söderslätt, där mycket arbete har gått till att få alla rutiner på plats. Det har varit utmanande och spännande att få vara med och bygga upp en verksamhet som både skall fungera som en fristående förening men med en myndighets funktion. Ramarna har varit yviga och kreativitet har fått råda samtidigt som uppdragsgivare har gett löpande instruktioner om olika styrinstrument. Vårt kansli i Anderslöv har haft många besök, där allt ifrån människor med idéer som de vill förankra, till förväntansfulla projektledare som undrar om besluten är tagna och när godkännande utfärdas. Leader Söderslätt tillhör ett av de skånska Leaderområdena som har flest projekt i omlopp. Omfattning, innehåll och projekttider är varierande. Det handlar bl a om byutveckling, anordnande av ridstigar, nya arrangemang, marknadsföring av Söderslätt, vattenvårdsåtgärder m.m. Det är ett stort engagemang i projekten och många människor är involverade i utvecklingen av den sydvästskånska landsbygden. Leader är en liten del av hela Landsbygdsprogrammet som omfattar samtliga stöd för jordbruk, miljö och övrig landsbygdsutveckling. Leader-modellen som projektmetod kan kännas annorlunda, med tanke på att mottagarna av ett projektresultat skall vara med i projektplaneringen och denna förankring skall spänna över både företagare, ideella insatser och offentliga aktörer. Samtidigt är det just denna process som gör att en utvecklingssatsning blir stabil och får en långsiktig varaktighet efter att projektstöttningen är slut. Leader Söderslätt blev tidigt i höstas uttagna till EU revision från Bryssel. En intressant utmaning att genomgå med kort varsel, nätproblem och ett frågebatteri som till viss del var svårt att svara på då verksamheten just är uppstartad. Vi lämnar nu ett verksamhetsår bakom oss och jag känner stolthet i att vi kom fort igång. Vi har ett fungerande kansli, projekten flyter in och i den avstämning som gjorts över projektfördelningen inom landsbygdsprogrammets tre axlar och vår egen strategis fem teman, visar på en ganska bra balans i utfallet av skilda projektidéer. Jag och mina styrelsekamrater vill framföra vårt tack för att vi fått förtroendet att leda föreningen under Marianne Andersson 3

4 Verksamhetsberättelse Leader LEADER kommer från franskan och syftar på en metod för landsbygdsutveckling. Grundbulten i LEADER-metoden är trepartssamverkan, det vill säga att ideell, privat och offentlig sektor tillsammans utvecklar sin bygd. LEADER-metoden innebär ett nytt sätt att utveckla landsbygden med stöd ifrån EU, stat och kommun. Leader finns i hela Europa och har genomförts i tre tidigare programperioder där Sverige har varit med i olika delar av landet. Skåne gick in i programmet först Stödmedlen fördelas via Länsstyrelsen i Skåne med koppling till den regionala strategin som bas. Föreningen för Leader Söderslätt är öppen för alla som bor och verkar inom LEADER-området. Med den gemensamma lokala utvecklingsstrategin som grund beslutar föreningen i samråd med Länsstyrelsen om vilka lokala projekt som får ekonomiska stöd. LEADER-områden i Skåne samt LEADER Söderslätts omfattning i det geografiska området. Den övergripande målsättningen för LEADER Söderslätts utvecklingsstrategi kan sammanfattas som: att i samverkan verka för att bygga en stark identitet, fungerande vardagsliv och en livskraftig företagsamhet samtidigt som vi framgångsrikt marknadsför Söderslätt. För att stödja arbetet med att nå denna övergripande målsättning, har strategin konkretiserats i fem utvecklingsteman. Dessa teman lägger tonvikten vid olika delar i målsättningen och spänner mellan vardagslivets Söderslätt å ena sidan och besökarnas och stadsbornas Söderslätt å den andra. På så sätt vill vi synliggöra att allt hänger samman; en levande landsbygd, där människor kan bo och verka, utgör grunden för ett levande landskap och för de attraktioner och aktiviteter som lockar besökare. 4

5 De fem strategiska utvecklingstemana är: att stärka förutsättningarna för ett gott liv på bygden att visa omsorg om och utveckla Söderslätts kännetecken att stärka förutsättningarna för företagsamhet att utveckla starka relationer till staden att utveckla besökarnas Söderslätt Arbetet med LEADER innebär att det finns en organisation och en struktur för verksamheten enligt bilden här nedan. 5

6 Projektverksamhet LEADER Söderslätt Ideell förening har nu kapacitet att verkställa alla funktioner i projektverksamheten genom att hantera projekt, ha kunskap att ta emot och informera om projekt, handleda igångsatta projekt och utreda de som är på gång samt bistå i avslutandet av projekt med den avrapportering som krävs. Under året har fyrtiotvå projektansökningar behandlats av LAG. Av dessa är LAG:s egna projekt: Dritftsåtgärden (verksamhetens administration) och de två paraplyprojekten Förstudier samt Kultur & Event. Trettionio ansökningar är externa. Av dessa har tolv bifallits. De tre interna ansökningarna har bifallits. Dessa är: Projekt EU stöd 1 LAG stöd 2 Arrie Kulturforum Ett grönt Rydsgård Kulturgruppen Anderslöv Söderslättsmärkt Söderslätts ridstigsförening Pantoffelmarknaden Bilden av Söderslätt Tullstorpsåprojektet Natur och kulturslingor i Falsterbo Landskapet som en trädgård Kvarndala Gård Vellinge Ridstigar Alla projekt är igång. En del projekt har fått vänta p.g.a. hård och lång vinter där t.ex. nyplanteringar ej kunnat göras. Nätverket öppna sinnen har slutredovisats av Länsstyrelsen. Pantoffelmarknaden i Skivarp ligger hos Länsstyrelsen för slutredovisning. 1 2 Eu:s andel och svenska statens andel betalas ut av Jordbruksverket. Denna andel motsvarar 70 % av offentlig medfinansiering och kallas för projektstöd. Den övriga offentliga finansieringen motsvarar resterande 30 % av total offentlig finansiering. Denna del är ofta finansierad lokalt men kan delvis vara finansierad av andra offentliga aktörer. 6

7 Arrie Kulturforum Arrie Kulturforum ska fungera som en plattform för kulturutövare som vill vara med och bygga upp en verksamhet inriktad på konst och kultur. Det ska bli en gemensam plats att verka och träffas på, med målsättning att även skapa utåtriktade evenemang för allmänheten. Projektet ska drivas och utvecklas av medlemmarna i Arrie Kulturforum. Tillsammans ska föreningen arrangera olika kulturinriktade aktiviteter. Projektet påbörjade eftersom ägarna till lokalen har fått många förfrågningar av människor från byn och området om de inte kunde vara i lokalen, måla här, ha utställningar, håller kurser etc. Nya förfrågningar om att kunna låna lokalen kommer hela tiden. Därför grundades nu föreningen Arrie Kulturforum där många av de intresserade människorna ingår. Projektpartners: Arrie Kulturforum, flera mindre konst- och kulturföretag, Arrie Byalag, förankrad hos kulturansvarige i Vellinge kommun Ett grönt Rydsgård Rydsgårds invånare saknar gröna områden inne i centrum och bostadsnära rekreationsområden. Byalaget har därför bildat en arbetsgrupp som fått i uppdrag att utveckla ett Leaderprojekt som syftar till att öka lummigheten i Rydsgårds centrum och vid järnvägsstationen och att öka möjligheterna till bostads- och stadsnära rekreation samt etablera naturnära mötesplatser. Projektet är uppdelat i tre delprojekt. Delprojekt 1 har som mål att skapa en 1,5 km lång naturstig längs Skivarpsån. Delprojekt 2 ska öka lummigheten i Rydsgårds centrum. Delprojekt 3 går ut på att anlägga ett arboretum på både sidor om en existerande ankdamm. Projektpartners: Rydsgårds byalag, Skurups kommun, Scouterna, Rydsgårds idrottsförening, Bygdegårdsföreningen, eleverna i byns skola, hundägarna i Rydsgård, ungdomarna på Rydsgårds fritidsgård, PRO, kyrkan Kommentar: LAG beslutade stödja delprojekt 1 och 3. Kulturgruppen Anderslöv Kulturgruppen Anderslöv och Bygden Museet vill digitalisera museets samlingar för att göra museet mer tillgänglig, sprida kunskap om vad som finns i museet samt att göra museet och bygdens historia välkänt. Samtidigt ska digitaliseringen underlätta det för föreningen att ta fram temautställningar eller samarbeta med andra som t.ex. skolorna. Projektet bedrivs av föreningens medlemmar med stöd från såväl Anderslövs församling som Hantverksföreningen och andra näringsidkare i Anderslöv. Dessa intressenter, projektstödjare och samar- 7

8 betspartners menar att projektet kommer att visa besökare, ungdomar i skolan och bygdens invånare på Anderslövs historia och att Anderslöv är en ort med idéer. Söderslättsmärkt Projektet vill åstadkomma en ökad produktion och konsumtion av lokala produkter på Söderslätt genom att utveckla, lansera och marknadsföra det lokala produktmärket Söderslättsmärkt. För att åstadkomma en stabil marknad för Söderslättsmärkta produkter behövs ett informationsredskap som visar tillgång och efterfrågan för målgrupperna (säljare/köpare/förädlare/lagerhållare/transportörer). Projektet kommer att fokusera på samordning av tillgång och efterfrågan, lagerhållning, distribution och försäljning av lokala matvaror och grödor kommer att identifieras. Projektet kommer att ledas av Vellinge kommun i samarbete med styrelsen för Föreningen för Söderslättsmärkt (med c:a 140 producenter som medlemmar) i samverkan med intressenter från producenter, förädlare, grossister och dagligvaruhandeln på Söderslätt. Söderslätts ridstigsförening Projektidén är att skapa goda möjligheter till ridning i skog och mark på Söderslätt. Utgångspunkten för det här projektet är i första hand Trelleborgs kommun men målet är att binda ihop denna ridled med andra för att skapa en Söderslätts-ridled. Detta ger möjlighet till etablering av Bed and Box, värdgårdar och annan tursimverksamhet. För att samordna föreningar, enskilda ryttare och markägare bildas en ny juridisk person, en ideell förening Söderslätts ridledsförening. Pantoffelmarknaden Skivarps Byalag vill skapa en Pantoffel(potatis)marknad där traktens odlare får möjlighet att visa sina produkter och råvaror, där ortens skola ges möjlighet att få kunskap och studiebesök om sin närmiljö på ett sätt som eleverna annars ej skulle få, där de boende med gemensamt arbete skapar en social mötesplats och en tradition att föra vidare. Projektpartners: Skivarps byalag, Skånes Potatisodlarförening, Mölleskolan Skivarp, Skivarps Scoutkår, utställande andra företag. Tullstorpsåprojektet Projektet är unikt för att det är de boende längs ån som själv bedriver projektet och att de tar ett helhetsgrepp över hela Tullstårpsåns avrinningsområde, 5740 hektar. Åtgärderna vidtas för att förbättra miljön, både i området men också för Östersjön. Projektet hjälper till att öka den biologiska mångfalden, åtgärda översvämningen, och medverka till en förbättrad livskvalitet i hembygden samt bjuda in till natur & kulturupplevelser som väcker ett ökat intresse för landsbygden. Projektpartners: Tullstorpsån Ekonomisk förening (som består av fastighetsägare längs ån), Trelleborgs kommuns Kretsloppsprojekt, Länsstyrelsen, Regionen, Trelleborgs Naturskyddsföreningen, Sportfiske- och fiskevårdsklubben Skateholms Flyfishing. (Bilden visar del av projektet) 8

9 Bilden av Söderslätt Projektet går ut på att i samarbete med näringsliv, föreningsliv och kommunala verksamheter producera, exponera och utvärdera 8 korta och starka filmberättelser om människor och verksamheter på Söderslätt. Projektets mål är att visualisera och konkretisera hur man genom produktion och exponering av många starka korta filmberättelser kan ge en tillgänglig, samlad och synlig bild av Söderslätt. Projektet ska dessutom kartlägga unika platser, verksamheter, människor och miljöer på Söderslätt. Samt identifiera verksamheter med produkter, tjänster och upplevelser som främjar en hållbar utveckling. Genom projektet ska samverkan mellan föreningsliv, kulturliv och näringsliv ökar samt nya nätverk uppstår. Projektpartners: Bidrottningen, Bodarpsgården, Gylleneiden & Co, Idala Gård, Lavendelfarmen, Tajala, Tunnbrödsbageriet i Aggarp, Malmö stad, miljöförvaltning, Skurups kommun, Svedala kommun, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Föreningen Svedala Barabygden, Föreningen Söderslättsmärkt, Företagarna Svedala, Företagarna Vellinge, Konstföreningen Söderslätt, Kulturföreningen Calluna då och nu på Ljungen ochnaturskyddsföreningen Vemmenhögsbygden Natur och kulturslingor i Falsterbo Projektet syftar till att skapa en vandringsslinga i och runt Falsterbo stadspark för att lyfta fram och visa de unika kultur- och naturvärden som finns där. Målet är att tillverka och placerar ut skyltar, orienteringstavlor, bänkar och bord i anslutning till slingorna, att trycka kartor och broschyrer till marknadsföring samt att lägga ut digital information. Vissa gångstigar i parken ska ses över för att bli tillgänglighetsanpassade. Planer finns för en picknickplats i anslutning till en parkstig och också för en enkel utsiktsplattform i anslutning till en av Strandbadsstigarna. Projektpartners: Projektägare blir Vellinge kommun med projektsamordnare Maria Wargren. Projekten utförs av FNF, Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Samarbetspartners är Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet. Andra tänkta samarbetspartners är Falsterbo fågelstation, Malmö botaniska förening, Falsterbo museiförening m.fl. Landskapet som en trädgård Projektet består av tre delprojekt. Första delprojektet syftar till att ta fram en kulturhistorisk och kulturgeografisk studie över pilalléer och pilevallar på Söderslätt med fokus från 1700 till idag. I delprojekt 2 vill man med hjälp av bl.a. den kulturhistoriska studien förankra projektet inom Leaderområdet Söderslätt genom att kalla till träffar med berörda aktörer så som föreningar, byalag, markägare och andra intressenter. Syftet med detta delprojekt är att ta reda på var det finns intresse att plantera pilarna. Inom delprojekt 3 fastställs var planteringsinsatserna bör ske, vilken omfattning som är önskvärd, hur den ska ske etc. Representanter från styrgruppen tar därefter kontakt med berörde markägare för att diskutera och förankra tankarna kring plantering. Projektpartner: Regionmuseet Kristianstad, Trelleborgs kommun, Jordberga gods, Vägverket, Dybäcks byalag och markägare, Skurups kommun, Fuglie-Steglarps byalag, Vägföreningen Långe väg. 9

10 Kvarndala Gård Projekt syftar till att värna om förortens lokala landsbygdshistoria i en tid då staden snabbt växer och helt förändrar såväl landskapet som strukturen och det sociala livet i de gamla byarna. Vår hembygdsgård, Kvarndala, ska fungera som ett samlingscenter för bygdens invånare, men också vara ett attraktivt besöksmål, såväl fysiskt som via internet, för alla som är intresserade av allmogens och det gamla industrisamhällets kulturhistoria. Vi vill samla all kunskap om bygdens historia från de äldre som fortfarande minns den. Vi vill väcka intresse för detta kulturarv dels hos barn och ungdomar med särskild inriktning på skolungdomarna, dels hos de nyinflyttade invånarna, av vilka en del är av utländskt ursprung. Varje individ skal känna att den är en del i ett större sammanhang såväl geografiskt som över generationsgränserna. Kvarndala gård är belägen i V Klagstorps kyrkby i södra delen av Malmö. Kvarndala har sex gårdar, som fått ligga kvar inne i byn efter enskiftet. Nya områden med villor och flerfamiljshus är under byggnad och planeras i vårt närområde. Nya människor flyttar hit, de flesta infödda svenskar, men även människor från andra länder och kulturer. Det finns risk för rotlöshet, som bland vuxna kan yttra sig i isolering och en känsla av utanförskap eller stress, och bland unga i gängbildning och vandalisering. Projektet ska fylla behovet av trygghetskänsla genom förankring och delaktighet hos de nyinflyttade och en fortsatt trygghetskänsla hos de som redan bor här. Det ska ge en förståelse och aktsamhet vilket kunskap om historien ger, man ska få en känsla för samhörighet såväl som att det är naturligt att värna om rötter i bygden. Vellinge Ridstigar Projektet syftar till att skapa ett säkert och attraktivt ridstigssystem i Vellinge kommun för att främja utvecklingen av turistiska produkter såsom turridning och bed and box. Projektet ska också öka attraktionskraften hos lokala inackorderingsföretag samt att ge ridande ungdomar kunskap om uteritt och hantering av häst i hästens naturliga miljö. Bakom projektet står Vellinge kommun och Vellinge ridstigsförening. Vellinge ridstigsförening är ett samarbetsorgan för kommersiella aktörer såsom turridningsföretag och inackorderingsstall samt ideella aktörer såsom ridklubbar och privatryttare. 10

11 LAG och föreningens administration (Driftåtgärden) Det har genomförts sex LAG möten och sex möten där arbetsutskottet förberett ärenden. Två interna utbildningsaktiviteter för LAG har genomförts samt ett informationsmöte om vad LEADER innebär. Dessa aktiviteter har varit heldagar. Ett av utbildningstillfällena genomfördes som ett regionalt LAG seminarium, tillsammans med alla de åtta LAG grupperna i Skåne, på Frostavallen i november. Medverkade gjorde personal från Jordbruksverket och Länsstyrelsen. För verksamhetspersonalen på kansliet i Anderslöv genomfördes tre utbildningsaktiviteter finansierat från Landsbygdsnätverkets mentorsprogram. Inom LEADER Skåne nätverket, där de åtta LEADER-områdena ingår, har nio träffar genomförts. Förutom att avhandla gemensamma angelägenheter och utbyta erfarenheter, så medverkar ibland inbjudna aktörer som representerar landsbygd och satsningar. Dessa träffar är alltid heldagar där man tar upp nyheter i administration, handläggning av projekt, och annan information om aktiviteter osv. I LEADER Skåne nätverkets regi genomfördes också ett dialogseminarium där nätverk, föreningar och organisationer från hela Skåne deltog. Föreningen anordnade i november ett informationsmöte Öppet hus för medlemmar och andra intresserade. Vid advent så spred vi ljuset i Anderslöv. Detta var ett försök som vi vill utveckla för hela vårt LEADER-område till nästa advent. Verksamhetsledare och ekonom har under året utvecklat sin kompetens med bl.a. Jordbruksverkets obligatoriska tre kurser för anställda på LEADER-kontor. Verksamhetsledaren har deltagit i seminarier och informationsmöten med andra inbjudna landsbygdsaktörer. I genomsnitt har verksamhetskontoret haft minst 2 projektbesök varje dag sedan oktober. Verksamhetsledaren har besökt de flesta projekten någon gång under perioden. 11

12 Föreningens ledning och andra funktionärer Styrelsen för 2009 har varit: Presidium Marianne Andersson ordf. privat näringsliv Anders Kristiansen 1: e vice ordf. ideell sektor Nils-Arvid Andersson 2: e vice ordf. offentlig sektor Offentlig sektor: Privat sektor: Ideell Sektor: Kommun: Patrik Holmberg Marianne Andersson Alf Näslund Trelleborg Magdalena Hellström Therese Mårtensson Anders Kristiansen Skurup Mathilda Edlund/ Gunilla Nilsson Bengt Svensson Malmö Lena Eriksson Karin Leeb-Lundberg Lennart Wikström Eva Ramel Svedala Nils-Arvid Andersson Cecilia Richter Lars Danred Vellinge Ungdomsrepresentant Dag Håkansson Valberedning under 2009 Lekmannarevisorer under 2009 Per Johansson Gert Åberg Hans Hallgren Sven-Olof Linders Pia Maria Rasmussen (Trelleborg) (Vellinge) (Skurup) (Malmö) (Svedala) Ordinarie: John Taylor Aina Andersson Ersättare: Per-Olof Olsson Johan Sigvardsson Godkänd revisor under 2009 Anställda Bengt-Åke Hägg Verksamhetsledare: Rigmor Sylvén Ekonom: Anette Odelstig 12

13 Föreningens ekonomi not 1 Resultaträkning och balansräkning för perioden Pro forma visas resultaträkning för föreningens första verksamhetsperiod. Resultaträkning aug-dec Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kommunal kontantinsats , ,00 not 2 EU-bidrag ,00 S:a rörelseintäkter , ,00 Lokalhyra , ,00 Resor ,50 Marknadsföring , ,00 Kontor, porto och förbrukning , ,00 Konsulttjänster , ,00 not 3 Trycksaker , ,25 Telefoni och datakommunikation , ,50 Företagsförsäkring , ,00 Revisor , ,00 Löner , ,00 Skatt, arb.giv.avgifter, soc.avgifter , ,00 Pensionsförsäkring anställda ,00 Representation , ,50 Arvode, timersättn. möten , ,45 Körersättning ,50 S:a rörelsekostnader , ,70 Rörelseresultat före avskrivningar , ,30 Avskrivningar Avskrivning 0, ,00 not 4 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,30 Finansiella poster Ränteintäkter 63,00 2,00 Räntekostnader 0,00-458,00 Resultat efter finansiella poster , ,30 Resultat , ,30 13

14 Balansräkning Visar utgående balans 2008, vilket är detsamma som ingående balans 2009, samt utgående balans Tillgångar Inventarier 969, ,00 Fordringar Skattekonto 11,00 Interima fordringar ,00 Upplupna avtalsintäkter ,00 Kassa 1 531,00 130,50 Bank, PlusGiro ,00 0,00 Bank, checkräkningskonto ,75 S:a Tillgångar , ,25 Eget kapital, Avsättningar och Skulder Eget kapital , ,75 Leverantörsskulder ,00 Personalens källskatt ,00 Arbetsgivaravgift ,00 Uppl. arvoden för styrelsen , ,00 Upplupna sem.löner ,50 Upplupna sparade semesterdagar ,00 Beräknade upplupna sociala avgifter ,00 Upplupna soc.avg. semesterlön , ,00 Upplupen milersättning styrelseledamot ,00 Uppl. kostnad revisor ,00 0,00 S:a Eget kapital, Avsättningar och Skulder , ,25 14

15 Noter Not 1 Redovisning och värderingsprinciper Leader Söderslätts ekonomiska redovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Not 2 Intäkter Ersättning från 5 kommuner, á Not 3 Konsultarvode Utveckling av likviditetsplan och ekonomimodell för projektfinansiering. Totalt 58 timmar á 400kr + moms t.f. verksamhetsledare Totalt 73 timmar á 500kr + moms t.f. verksamhetsledare Totalt 45 timmar á 500kr + moms Summa Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar inköp projektor 7529 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7529 Årets avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

16 Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Anderslöv Ideell sektor Ungdom 16

17 Lekmannarevisorernas rapport 17

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Årsredovisning för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Utveckla Roslagen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2009 Föreningen KalmarÖland Landsbygd Org.nr 802438-0324

Årsredovisning 2009 Föreningen KalmarÖland Landsbygd Org.nr 802438-0324 Årsredovisning 2009 Föreningen KalmarÖland Landsbygd Org.nr 802438-0324 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Noter med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer