Boel Kvist, juridiska avd, informerar om läsplattor kl Pressinformation fredagen den 13 februari 2015, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boel Kvist, juridiska avd, informerar om läsplattor kl. 17.00. Pressinformation fredagen den 13 februari 2015, kl. 09.30"

Transkript

1 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens sammanträde Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl Plats: Stadshuset, rum 604 Boel Kvist, juridiska avd, informerar om läsplattor kl Frågor om anmälnings- och delegationsärende anmäls senast dagen före sammanträdet till Barbro Olsson, tel: eller Grupperna träffas kl Treklövern i rum 420 S-gruppen i rum 557 SD-gruppen i rum 520 Pressinformation fredagen den 13 februari 2015, kl A. FORMALIA Au:s förslag till beslut 1. Upprop 2. Dagordningen fastställes 3. Val av justeringsman Ronnie Persson (FP), (Erik Andersson (SD)) 4. Val av justeringsdag Torsdagen den 19 februari kl B. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 13. Viteföreläggande bostadsärende Delfinen 17 Enligt förslag 14. Vitesföreläggande bostadsärende Albano 21 Enligt förslag 15. Klimatsmart stad 16. Havsplan för Landskrona 17. Uppföljning av verksamhetsplan och ekonomi 18. Verksamhetsplan Verkställighet av fullmäktigeuppdrag Enligt förslag 20. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 21. Nominering till Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund 22. Rapporter: a) Grönsaksrapport 23. Anmälningar Ev övrigt Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax miljö S:\Administration\Miljönämnd\Sammanträden\Kallelser\Kallelser 2015\Föredragningslista MN februari hemsida.doc Bankgiro Postgiro Org.nr :14

2 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Marita Bengtsson / Miljönämnden Landskrona stad Förslag till beslut, vitesföreläggande Skånekronan fastighetsförvaltning AB, ägare till fastigheten Delfinen 17 (Hantverkargatan 35 och S:t Olovsgatan 166) har tidigare blivit förelagda om åtgärder, och det föreläggandet har inte efterlevts. Föreläggande vid vite bedöms därför behövas. Förslag till beslut Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar i enlighet med bifogad skrivelse. Motivering Miljöförvaltningen har konstaterat olägenhet för människors hälsa i ett flertal lägenheter på fastigheten Delfinen 17. Miljöförvaltningen har också redan förelagt fastighetsägaren om åtgärder, men konstaterat att åtgärderna inte vidtagits till fullo. Miljöförvaltningen har så sent som december 2014 konstaterat att det kvarstår allvarliga brister i fastigheten. Det får därför anses vara skäligt att kräva att bolaget redovisar vilka åtgärder de utfört i fastighetens alla lägenheter genom att resultaten sammanställs och skickas i skriftlig redovisning med bifogad dokumentation till miljöförvaltningen. Jörgen Hanak miljöchef Marita Bengtsson miljöinspektör Bilaga: Föreläggande vid vite om åtgärder i bostad Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp58014.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :37

3 BESLUT 1(11) Miljöförvaltningen Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Marita Bengtsson / Skånekronan fastighetsförvaltning AB Box Göteborg Föreläggande vid vite om åtgärder i bostad, Delfinen 17, Hantverkargatan 35, S:t Olovsgatan 166 Föreläggandet föranleds av att två beslut riktats till er som verksamhetsansvarig som avser Hantverkargatan 35 och S:t Olovsgatan 166. Miljönämnden riktar nu därför ett vitesbeslut till er gällande hela fastigheten. Beslutet kan överklagas enligt instruktioner på sista sidan. Beslut Miljönämnden beslutar att ni ska vidta följande åtgärder vid verksamheten på fastigheten Delfinen 17: 1. Redovisa till miljöförvaltningen vilka åtgärder ni vidtagit beträffande bristfälligt underhållna fönster. 2. Redovisa till miljöförvaltningen vilka åtgärder ni gjort beträffande fuktoch mögelproblem i fastighetens samtliga lägenheter. 3. Redovisa att luftomsättningen i varje lägenhet uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 4. Redovisa mätresultat som visar att lägenheterna är tillfredställande uppvärmda vintertid samt att det inte är drag från fönstren i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus. Temperaturmätningar ska ske när utomhustemperaturen understiger -5 C. 5. Utredning, mätning och redovisning i punkt 1-3 ska vara gjord av en sakkunnig person med dokumenterad kompetens, vilket intygas genom certifikat eller liknade. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 C:\Users\barbrool\AppData\Local\Temp\tmp75861.DOCX Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr :39

4 2(11) 6. Sammanställa resultatet i punkt 1-5 i en rapport som skickas till miljöförvaltningen. Punkterna 1-6 skall vara åtgärdade senast 3 månader från mottagandet av detta beslut. Ovanstående är ett föreläggande som riktar sig till Skånekronan fastighetsförvaltning AB (organisationsnummer ). Föreläggandet gäller vid vite enligt följande för varje påbörjad månad som punkterna i beslutet inte har genomförts: Punkt 1: :- Punkt 2: :- Punkt 3: :- Enligt 26 kap. 26 skall beslutet gälla omedelbart även om det överklagas. Sammanfattande motivering Miljöförvaltningen har konstaterat olägenhet för människors hälsa i ett flertal lägenheter på fastigheten Delfinen 17. Det innebär det att det kan föreligga risk för att liknande förhållanden gäller i övriga lägenheter. Redan risken för olägenhet för hälsan innebär en skyldighet att vidta åtgärder enligt miljöbalken. Det får därför anses vara skäligt att kräva att ni redovisar vilka åtgärder ni utfört i fastighetens alla lägenheter genom att resultaten sammanställs och skickas i skriftlig redovisning med bifogad dokumentation till miljöförvaltningen. Bedömningar i ärendet Miljöförvaltningen har vid flera möten informerat er om skälen till de beslut som riktats till er samt även skriftligen i brevkorrespondens. Vi har då förtydligat vad miljönämndens beslut efterfrågar i de beslut som riktats till er och informerat muntligt och skriftligt vad som menas med en redovisning samt informerat om vad som krävs av en verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Ni har muntligt och skriftligt meddelat att ni vidtagit åtgärder i fastigheten, men någon samlad redovisning av vad ni åtgärdat har inte inkommit. Miljöförvaltningen har så sent som december 2014 konstaterat att det kvarstår allvarliga brister i fastigheten. Fönster: Vid inspektioner har vi noterat att i princip alla fönster i de inspekterade lägenheterna varit i behov av utbyte. Fönstren har varit murkna med hål och glipor med drag som följd samt bristfälliga isolerlister. Detta har vi även visat via fotodokumentation samt med hjälp av rapport från utomstående konsult (bilagor 1,2,5). Vid uppföljande inspektioner har vi noterat att ni bytt vissa fönster. Vid kommunikation med miljöförvaltningen har ni meddelat att ni byter fönster så snart hyresgäster gör felanmälan. Under 2013 informerade ni om att hela fastighetens

5 3(11) fönster skulle inventeras. Vid uppföljande inspektioner i mars och december 2014 noterades trots detta att det fanns dåliga och murkna fönster som inte bytts ut. Detta noterades av såväl utomstående konsult som av miljöinspektör. Någon slutgiltig redovisning om vad ni gjort och om ni är klara har inte skickats till miljöförvaltningen. Temperatur: Det är framför allt de dåliga fönstren med förekomst av drag som skapar problem med temperaturen i lägenheterna. Temperaturdifferensmätningar bekräftar detta (bilaga 3). Indikationsmätningar visar temperaturdifferens på 20 C mellan fönster och motsatt vägg. Det innebär att man kan uppleva drag även om radiatorer ger tillräcklig värme och lufttemperaturen är över 20 C. En mätning av temperaturen i december 2014 visar en lufttemperatur under 20 C trots att mätningen gjordes när utetemperaturen översteg +5 C. Folkhälsomyndigheten har i de allmänna råden (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus tagit fram riktvärden som bör beaktas vid bedömningen om det kan anses föreligga någon olägenhet för människors hälsa. Dessa riktvärden fungerar som utgångspunkt vid bedömningen. Vid bedömningen tas hänsyn till vistelsezonen. Med det menas en zon i ett rum, avgränsad horisontellt 0,1 och 2,0 meter över golv samt vertikalt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter från yttervägg. Enligt riktvärdena bör den operativa temperaturen i ett boningsrum vara inom intervallet C (22-24 C för känsliga grupper). Om den operativa temperaturen i boningsrum understiger 18 C (20 C för känsliga grupper) bedöms det som en olägenhet för människors hälsa En indikerande mätning bör innehålla kontroll och bedömning av lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur. En utredning kan normalt avslutas vid lufttemperaturer över 20 C och om en kontroll av luftrörelserna inte visar att det förekommer drag. Hänsyn behöver dock tas till känsliga personer respektive känsliga grupper. I sådana fall kan det finnas behov av att gå vidare med utförlig mätning för att kontrollera att den operativa temperaturen inte underskrider 20 C. Med känsliga grupper/personer menas: Människor med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering Människor som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla Om en utförlig mätning måste göras bör nedanstående parametrar innefattas: Skillnad i operativ temperatur är över 3 C mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv. Strålningstemperaturskillnaden fönster motsatt vägg är på över 10 C. Strålningstemperaturskillnaden tak golv är över 5 C. Operativ temperatur = medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor.

6 4(11) Strålningstemperaturskillnad = skillnaden mellan två motstående ytors värmestrålning till en viss mätpunkt. Fukt och mögel: Mögelpåväxt har noterats i badrum och duschrum på väggar och tak. Vi har även konstaterat hög materialfukt i vägg i flera våtrum. Mögelpåväxten kan ha samband med dålig ventilation. En hög luftfuktighet ger gynnsam tillväxt av bland annat mögel. Svartmögel anses ofta som oförargligt, men det är vetenskapligt visat att man inte kan utesluta förekomst av mykotoxiner så snart synligt mögel finns. Vidare är samband mellan förekomst av svartmögel och utveckling av allergi- och luftvägsproblem vetenskapligt visat. Det är dock inte visat om det är mögelförekomsten eller den högre fukthalten eller båda, som är orsak till hälsoproblemen. Boende uppger att familjemedlemmar har försämrat immunförsvar. Det gäller speciellt små barn. Det är med hänsyn till ovanstående information inte osannolikt att det finns ett samband mellan dessa symptom och de brister som konstaterats i bostadsmiljön. Med ovan beskrivna förhållanden bedöms att kravet på redovisning i beslutet är skäligt i förhållande till den risk för olägenhet för människors hälsa som föreligger. Beträffande fukt och förekomst av mikroorganismer ger Folkhälsomyndigheten allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) enligt följande: Vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder och lokaler för allmänna ändamål innebär olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 miljöbalken bör tillsynsmyndigheten beakta bl.a. om: - det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum - fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till, eller fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material. - fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material. Bedömningen bör göras efter en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter, varvid särskild hänsyn bör tas till känsliga personer. Ventilation: I de lägenheter som besöktes saknas friskluftsventiler i flera sovrum och vardagsrum. Vi har inte kunnat registrera ett bakgrundsflöde i alla frånluftsanordningar i kök och badrum. Alla lägenheter ska ha tillräckligt bra ventilation för att det inte ska finnas risk att människor blir sjuka. Ett dåligt fungerande system resulterar i dålig luftomsättning samt gynnsam tillväxt av mikroorganismer. Kravet på redovisning i beslutet bedöms vara skäligt i förhållande till den risk för olägenhet för människors hälsa som föreligger.

7 5(11) Enligt Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:18) bör det specifika luftflödet i bostäder (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m 2 ) golvarea eller 4 l/s per person. Detta är riktlinjer som miljöförvaltningen baserar sina bedömningar på avseende om ventilationen är tilläcklig eller ej i lägenheter. Bakgrund till bedömningarna Miljöförvaltningen genomförde inspektioner på Hantverkargatan 35 den 12 maj 2011, 5 juni 2012, 6, 12 och 25 mars 2014 och på S:t Olovsgatan 166 den 21 och 24 januari 2013 samt 4 december Totalt har vi inspekterat fem lägenheter på Hantverkargatan 35 varav återinspektion skett i fyra lägenheter. I två av lägenheterna gjordes även inspektion tillsammans med utomstående konsult på grund av läckage av fukt via yttervägg. Ett föreläggande i ärendet riktades till er daterat den 28 juli Ni har även mottagit beslut om uppgiftsbegäran om vidtagna åtgärder daterade den 16 mars 2012 och 24 april På S:t Olovsgatan 166 har vi inspekterat totalt två lägenheter varav en återinspektion. Ett föreläggande riktades till er den 22 mars Vid inspektionerna noterades följande brister: Hantverkargatan 35 Inspektion 2011: Lägenheterna 1201,1202 samt Miljöförvaltningen konstaterade att samtliga fönster i samtliga lägenheter var i mycket dåligt skick. Vissa fönster gick inte att stänga ordentligt. I en del lägenheter hade hyresgästerna tejpat fönstren för att minska drag. Hyresgästerna påtalade även att de har blivit tillsagd fastighetsägaren att vissa fönstren inte fick öppnas pga. att de är i för dåligt skick. - Vid inspektionen konstaterades även mögelpåväxt i taket i lägenhet 1201 och lägenhet 1202 inne i lägenhetens duschrum. - Ventilationen var otillräckligt till följd av avsaknad av ventilationsdon för tilluft i vissa rum. I lägenhet 1201 och lägenhet 1202 konstaterades mögelpåväxt i taket, i duschrummen. - Köksfläkten i lägenhet 1201 och lägenhet 1202 fungerade dåligt. I lägenhet 1202 hängde lösa strömkablar ner från taket i badrummet. Lägenhet 1102: - Svartmögel noterades i kakelfogar i badrum. I vardagsrummet var friskluftsventiler övertapetserade och gick inte att öppna. Fläkten i köket fungerar inte, även om byte av filter har skett. Även i denna lägenhet konstaterades dåliga fönster. Inspektion 2014

8 6(11) Lägenhet 1001, inspektion p.g.a. fuktskada: - Badrum: Det är drag i frånluftskanalen. Fönstret är bytt Svartmögel i kakelfogar. Indikationsmätning av fuktkvot visar följande: Yttervägg: 10, 9,8 och 4 % mätt med inställning betong. Innervägg: 1,6 % med inställning betong. Tak: 1.4, 2.8, 2.7, 3.0 mätt med inställning spånskiva. - Kök: Det är inget drag i frånluft (köksfläkt). Vädringsfönster (glas + båge) är nytt i övrigt är karm + det större fönstret ej bytt. - Hall: en värmefläkt drar ut fukt via frånluftsdon i garderob. Varmluften leds ut via plastledningar från de fuktiga områdena i två sovrum. - Vardagsrum: Det luktar mögel i rummet. Fönstret är ej bytt. En friskluftsventil är inmonterad i väggen. Det skedde 2013 enligt hyresgäst. - Sovrum 1: Ytterväggen är inplastad och torkas ut via varmluft pga fuktskada. Tapeten är bortriven. Indikationsmätning med värmekamera antyder kraftigt fuktpåslag. Hyresgästen meddelar att det inte syntes utanpå tapeten, men att den började bubbla sig. Hyresgästen kände att det luktade men kopplade det inte först till fukt eller mögel. När tapeten revs var väggen täckt av svartmögel enligt hyresgästen. Ett barn på 3 år har sovit i rummet och har nyligen utvecklat astma. Ingen i familjen eller släkten har anlag för detta. Hyresgästen är mycket orolig för barnets hälsa. En indikationsmätning visar följande värden: fönsterkarm: 3,5 och 4,2 %. Det luktar sött i rummet. Fönstret är ej bytt men det finns en springventil upptill på fönstret. - Sovrum 2: En yttervägg och en innervägg är inplastad och torkas ut via varmluft. En mycket stark stank av mögel slår emot en när man kommer in i rummet. Fönstret är nytt sen Sovrum 3: Fönstret är ej bytt. Uteluftsventil är inmonterad. - Övrigt: Inmontering av uteluftsventiler gjordes 2013 i samtliga rum utom kök o badrum enligt hyresgäst. Tidigare luktade det illa i lägenheten. - Allmänt: Miljöinspektörernas bedömning är att det är hälsovådligt att bo i lägenheten i samband med upptorkning. Den starka mögellukten är klart olämplig för såväl barn och vuxna att inandas. Lägenhet 1103, inspektion p.g.a. fuktskada: - Toalett: Det är kondensfukt mellan fönsterglasen och fönstret är ej bytt. Tapeten har lossnat från väggen nertill. - Kök: Nytt fönster sen 2013 enligt hyresgäst. Det är en omfattande fuktskada på delar av yttervägg och golv. Hyresgästen upptäckte den när vatten rann på insidan av väggen. Väggyta är nerriven och golvet är delvis uppbrutet. Plaströr är borrade ner i golvet för att torka ut i materialet. Hyresgästen visar bilder på att väggen var täckt med svartmögel efter att fuktskadan upptäckts. En värmefläkt håller på att torka ut fukten.

9 7(11) - Hall: Det luktar stråk av mögel. Två garderober står i hallen som flyttats från kök respektive sovrum. - Vardagsrum: Fönstren är nya sen 2013 enligt hyresgäst. Familjen sover i vardagsrummet eftersom sovrummet är fuktskadat. De har öppet fönster hela tiden för att undvika mögeldoften. - Sovrum 1: Ytterväggen är inplastad och torkas ut via varmluft p.g.a. fuktskadan. Tapeten är bortriven. Hyresgästen har en längre tid känt mögeldoft från garderoben och tog ut allt och rengjorde den. Lukten kom dock tillbaka. Fönstret är ej bytt och hyresgästen uppger att det är kallt och dragigt från fönstret vintertid. En klaffventil finns i väggen. - Övrigt: Hyresgästen informerar att fastighetsägaren menar att mögellukten enbart känns i 24 timmar efter att upptorkningsarrbetet påbörjades den 28 februari. Så har inte varit fallet. Ett av barnen har kräkts varje morgon sen fuktskadan uppdagades. - Allmänt: Miljöinspektörens bedömning är att lägenheten just nu är hälsovådlig. Det luktar fortfarande stråk av mögel en och en halv vecka efter att upptorkning påbörjats. Detta är inte enbart en vattenskada. Enligt fastighetsägaren beror fuktskadan på ett trasigt stuprör som läckt från baksidan in i väggen. Det är troligt att läckage av vatten från det trasiga stupröret pågått en längre tid eftersom påväxt av svartmögel kräver en längre tid för att utvecklas. Under uttorkningsskedet är det dessutom troligt att mögellukten ökar, mögelsporer sprids och de ämnen som utsöndras via möglet utsöndras. Det är klart olämplig för såväl barn och vuxna att inandas detta. Det finns tillräcklig kunskap och dokumentation om mögelförekomst och förekomst av hälsovådliga ämnen i samband med detta för att ta situationen på stort allvar. S:t Olovsgatan 166 Inspektion 2013 Lägenhet 1102: - Kök: Fläkt finns, men saknar filter, matos från grannar kommer ut i köket enligt hyresgäst. - Sovrum 1: Temperaturgradientmätning visar en differens på upp till 24,6 gr C (se bilaga). Gardinerna rör sig på grund av temperaturskillnaden. I den kallaste delen av fönstret blåser det in. Reglerbar tilluftsventil saknas. - Sovrum 2: Temperaturgradient tak/golv är som mest 5,7 gr C ( bilaga ). Reglerbar tilluftsventil saknas. - Badrum: Toalettstol trasig (se bilaga), matos kommer ut i badrummet enligt hyresgäst. - Vardagsrum: Lös eldosa, viss temperaturgradient. - Allmänt: Matos i kök och badrum kan bero på att vissa rum saknar tilluftsventiler.

10 8(11) Lägenhet 1201: - Badrum: Synligt svartmögel. - Kök: Kallras från fönster, kondens på fönster. - Sovrum 1: Friskluftsventil saknas, ruttet fönster, bred springa i stängt fönster (bilaga ). - Sovrum med balkong: Förvaringsskåp utan dörr. - Vardagsrum: Friskluftsventil saknas, murket fönster, hål genom vägg, stor temperaturgradient fönster/ motsatt vägg (bilaga). Inspektion 2014 Lägenhet 1201, uppföljande inspektion 4 december 2014: - Vardagsrum: Fönster går ej att stänga fast det är stängt. Kalluft blåser in fast det är svag vind ute. Temperatur innervägg: 20 C och fönsterbåge (trä): 6 C. Utetemperaturen var över -5 C vid mättillfället. - Sovrum, 1: Det drar mycket påtagligt via otätheter i balkongdörren. Barnen är ofta sjuka vilket familjen förknippar med kylan. - Sovrum 2: Fönster ej bytt. Bågen är murken och det drar/blåser in påtagligt. - Balkongrum: Ett mindre fönster är bytt, men ej tillhörande balkongdörr. Miljöförvaltningen mätte temperaturen mellan kl den 4 december till kl den 5 december Temperaturen mättes i sovrummet ca 1 meter ovanför golvet. Den indikerande mätningen visar att medeltemperaturen i rummet 20,1 grader och minimumtemperaturen är 19,70 grader (bilaga ) Temperaturen som uppmätts i rummen uppfyller inte de rekommenderade värden i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17). Sammantaget bedömer miljöförvaltningen utifrån ovanstående att det fortfarande bedöms föreligga risk för olägenhet för människors hälsa i er fastighet på Delfinen 17 som behöver utredas närmare. Utredningen bör klargöra status på fönster och inomhustemperatur i hela fastigheten. Utdrag ur rapport från Eminenta: Livslängd fönster år. Livslängd fönsterkasetter år. Rekommenderar plan för renovering/byten av fönster (se bilaga). Bestämmelser som beslutet grundar sig på Följande lagrum är aktuella för beslutet: 9 kap. 3, 9, 26 kap. 9, 14, 21, 22 och 26 miljöbalken (1998:808) och refereras nedan eller i motiveringen. Olägenheter för människors hälsa definieras enligt 9 kap. 3 miljöbalken på följande sätt: Med olägenheter för människors hälsa avses störning som enligt

11 9(11) medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Enligt 9 kap. 9 miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808) får miljönämnden meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Föreläggande får enligt 26 kap. 14 förenas med vite. Enligt samma kapitel 19 ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön. Enligt 26 kap. 21 ska verksamhetsutövaren lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär och som har betydelse för hälsan. Enligt miljöbalken 26 kap. 22 ska verksamhetsutövaren göra de undersökningar som tillsynsmyndigheten bedömer vara befogat. Enligt 26 kap. 26 får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. Enligt 33 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Information i ärendet Vilka riktvärden gäller för inomhustemperatur Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om temperatur inomhus gäller följande: Standardiserade mätmetoder bör användas. Undersökningen kan göras i två steg. Om den indikerande mätningen över- respektive underskrider värdena i tabell 1 eller drag kan påvisas, bör en utförlig mätning genomföras enligt tabell 2. Vad avses med indikerande temperaturmätning Indikerande mätning bör innehålla kontroll och bedömning av lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur. Tabell 1. Indikerande värden för fortsatt utredning 1. Lufttemperatur Under 20 C

12 10(11) 2. Lufttemperatur Över 24 C Över 26 C under sommaren 3. Golvtemperatur Under 18 C Vad avses med utförlig temperaturmätning En utförlig mätning bör innefatta de parametrar som redovisas i tabell 2 och som bedöms vara relevanta i det enskilda fallet. Tabell 2. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa Riktvärden Rekommenderade värden 1. Operativ temperatur Över 18 C C 2 2. Operativ temperatur, varaktigt Över 24 C 3 3. Operativ temperatur, kortvarigt Över 26 C 4 4. Skillnad i operativ temperatur mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv 5. Strålningstemperaturskillnad Fönster motsatt vägg Tak golv Ej över 3 C Ej över 10 C Ej över 5 C 6. Luftens medelhastighet Ej över 0,15 m/s 5 7. Yttemperatur, golv Under 16 C C 1 För känsliga grupper, 20 C. Barn räknas som känslig grupp. 2 För känsliga grupper, C. 3 Under sommaren, högst 26 C. 4 Under sommaren, högst 28 C. 5 Vid inomhustemperatur över 24 C kan högre lufthastigheter accepteras. 6 För känsliga grupper, 18 C. Vilka riktvärden gäller för ventilation Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18): I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per person. Legionellakontroll I en fastighetsägares egenkontroll ska ingå kontroll av varmvattensystemet för att förhindra att sjukdomsframkallande legionellabakterier förökar sig. OVK är inte alltid tillräcklig En godkänd OVK ger inte ett entydigt svar på hur luftkvaliteten är i en bostad eller lokal när det finns indikation på dålig luftkvalitet. Protokollet beskriver endast hur ventilationssystemet fungerar enligt de funktionskrav som fanns när systemet installerades. Verksamheten i lokalen kan ha förändrats efter den senaste besiktningen. En OVK kan därför behöva kompletteras med undersökningar

13 11(11) av ventilationens funktion i bostäder eller lokaler. Undersökningar av ventilationen kan föreläggas enligt 26 kap. 22 miljöbalken. Om inte OVK gjorts enligt besiktningsintervallen eller om åtgärder inte vidtagits enligt OVK-protokollet anmäls det till byggnadsnämnden för vidare åtgärd. Instrument som används under inspektionen: - Indikativ mätning av fukt i byggnadsmaterial: Gann UNI1, Testo Luftflödesmätare: Testo 405 med stos. - Temperatur: Testo 174T och 174H Information om tillsynsavgift Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om en ny taxa för miljötillsyn och vi utreder just nu vilken typ av avgift ni kommer att ha framöver. Det kan bli så att ni omfattas av en fast avgift, istället för den timbaserade avgift som ni hittills har haft. Vi kommer tills vidare att registrera in tid som läggs i detta ärende, men vi kommer inte att skicka någon faktura förrän vi har fattat beslut om vilken typ av avgift ni ska ha. Vi återkommer till er i frågan. Bilagor 1. Fotodokumentation, Hantverkargatan Fotodokumentation, S:t Olovsgatan Temperaturmätning, S:t Olovsgatan Temperaturlogg, S.t Olovsgatan Teknisk besiktning, Eminenta Hur man överklagar Ni kan överklaga det här beslutet senast tre veckor efter den dag ni fick beslutet. Gör så här: 1. Skriv ett brev och tala om vilket beslut ni vill överklaga med diarienummer och beslutsdatum. Det ska också framgå vem som överklagar beslutet. 2. Tala om varför ni anser att beslutet är fel. 3. Tala om hur ni vill ändra beslutet. Skicka med eventuellt material som stödjer era synpunkter. 4. Skicka brevet till: Landskrona stad Miljönämnden Landskrona eller till: Miljönämnden kan ompröva beslutet, till exempel om det finns ny information att ta hänsyn till. Om vi inte omprövar beslutet skickar vi det vidare till länsstyrelsen i Skåne län som får göra en egen bedömning. Den tid vi lägger på att behandla ert överklagande omfattas inte av någon tillsynsavgift. Har ni frågor? Kontakta oss på eller på

14 Bilaga 2 S:T Olovsgatan Lgh 1201, murkna fönster Lgh 1102 Lgh Lgh 1201, murkna fönster Lgh 1201, drag från fönster Lgh 1201, kallt badrumsgolv

15 Bilaga 1 Lägenhet 1001 Murket fönster Hantverkargatan 35, mars 2014 Murket fönster Lägenhet 1103 Kondens fönster Dåligt fönster Misstänkt fukt badrum Övertapetserad ventil

16 Bilaga 1 Hantverkargatan 35, gårdssida, mars 2014 Dåliga fönster

17 Bilaga 3 Temperaturmätning, S:t Olovsgatan 166, Instrument: FLIR Värmekamera Lgh 1201 Lgh 1102 Uteluftstemperatur under - 5 C 2013, över - 5 C Socialstyrelsens råd; SOSFS 2005:15 Uppmätta värden C Uppmätta värden C Uppmätta värden C Strålningstemperatur: Riktvärden Rekomenderade värden Sovrum Vardagsrum Sovrum Vardagsrum Sovrum Sovrum Vardagsrum Fönster 2,8 4,1 8,4 5,8-3,6 7,1 3,3 Motsatt vägg 23,6 23,3 19,6 21 Tak - golv Strålningstemperaturskillnad: Fönster motsatt vägg Ej över 10 C 20,8 19,2 13,8 24,6 Tak - golv Ej över 5 C Yttemperatur, golv Under 16 C 6) C 16, , ,7-21,7 Luftens medelhastighet Ej över 0,15 m/s 5) Operativ temperatur Under 18 C 1) C 2) Operativ temperatur, varaktigt Över 24 C 3) Operativ temperatur, kortvarigt Över 26 C 4) Skillnad i operativ temperatur mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv Ej över 3 C 1) För känsliga grupper, 20 C. 2) För känsliga grupper, C. 3) Under sommaren, högst 26 C. 4) Under sommaren, högst 28 C. 5) Vid inomhustemperatur över 24 C kan högre lufthastigheter accepteras. 6) För känsliga grupper, 18 C.

18 Instrumentnamn: :42:37 Sida Starttid: :00:00 Sluttid: :30:00 Mätkanaler: 1 Mätvärden: no name [ C] Minimum Maximum Medelvärde 19,70 20,80 20,146 1/1 Gränsvärden 5,0/30,0

19 Teknisk besiktning Delfinen 17 samt Delfinen 10, Landskrona Hantverkargatan 35, Landskrona Helsingborg Benny Parhorn Eminenta Besiktning & Värdering i Skåne AB Godkänd för F-skatt Drottningg 192b Malmö Säte Helsingborg Helsingborg Helsingborg Bg Vat SE (L )

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Instruktion för läsning av besiktningsutlåtandet... 3 Besiktningsuppdrag och -objekt... 4 Tillhandahållna handlingar... 4 Delfinen 17, Hantverkargatan Fönster och dörrar... 5 Lägenhet Lägenhet Delfinen 10, Bryggargatan Vind... 8 Källare... 8 Lägenhet Fönster och dörrar... 8 Besiktningsförutsättningar Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 2 av 14

21 INSTRUKTION FÖR LÄSNING AV BESIKTNINGSUTLÅTANDET Utlåtandet är utformat så att byggnaden beskrivs utifrån hur den är uppbyggd. Respektive konstruktionsutförande redovisas enligt rubricering nedan: Utförande Besiktningsförrättaren anger konstruktionsutförande och anger (om det inte är uppenbart) varifrån informationen om detta erhållits. Om angivet utförande är besiktningsförrättarens egen bedömning, grundas bedömningen på vad som erfarenhetsmässigt är sannolikt utifrån besiktningar av liknande konstruktioner, vad som kan förväntas med anledning av bl.a. byggnormer vid tidpunkt för utförandet, eventuella stickprovskontroller och andra indikationer och informationer som erhållits vid den okulära besiktningen. Värt att veta Under denna rubrik redovisas mer allmän information om konstruktionsutförandet som kan vara bra för en fastighetsägare att känna till. Det kan även förekomma generella rekommendationer under denna punkt. Här anges också normala, erfarenhetsbaserade tekniska livslängder för de flesta konstruktionsutföranden i syfte att underlätta planering av byggnadsunderhåll. Iakttagelser Under denna rubrik antecknas sådana fel och brister samt ytterligare information som framkommit vid besiktningstillfället. Finns en rekommendation om åtgärd innebär det normalt att besiktningsförrättaren inte anser konstruktionsutförandet vara fullgott utfört. Rekommendationer i utlåtandet utgör i normalfallet inget fullständigt åtgärdsförslag utan lämnas i syfte att begränsa risken för framtida skador, att en uppmärksammad skada inte skall förvärras och/eller som upplysning om hur man kan förbättra konstruktionen. Besiktningsförrättaren kan även ange mindre brister och behov av underhåll under denna rubrik. Riskanalys Besiktningsförrättaren lämnar under denna rubrik en riskanalys för konstruktionsutförandet som bygger på den samlade informationen som framkommit av handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. Vidare redovisas under riskanalys erfarenhetsmässigt kända risker med vissa konstruktioner, allmän kunskap om viss tidstypisk byggnadsteknik som kan medföra risk för skador mm. Exempel på sådana riskkonstruktioner kan vara betongplatta på mark med uppbyggda golv, krypgrunder, äldre ytskikt i våtrum. Behov av fortsatt teknisk utredning Under denna rubrik kan besiktningsförrättaren föreslå fortsatt teknisk utredning avseende förhållande som inte kan klarläggas i den okulära besiktningen och/eller om det finns anledning att uppmärksamma parterna på misstänkta fel i sådant som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 3 av 14

22 BESIKTNINGSUPPDRAG OCH -OBJEKT Besiktningsobjekt Delfinen 17 samt Delfinen 10, Hantverkargatan 35, Landskrona Ägare Svenska Hus Uppdragsgivare Stadsbyggnadskontoret Att: Christian Alexandersson, Landskrona stadsutveckling, Drottninggatan 7, Landskrona Ordernummer Uppdrag Teknisk besiktning av lägenhet 1001 och 1103 i Delfinen 17 samt lägenhet 1201 i Delfinen 10 där även del av vind och del av källare kontrollerades. Uppdragsgivaren uppgav sig förstå och accepterade villkoren i bifogade besiktningsförutsättningar varvid besiktningen påbörjades. Besiktningsmannen redovisar i besiktningsutlåtandet byggnadens olika konstruktionsdelar, utföranden, säljares upplysningar mm som anses vara väsentligt för en husägare att känna till inför förvärv/försäljning. Om det saknas någon information som ni som uppdragsgivare anser är viktig, och som avhandlats muntligt, ber vi er snarast kontakta besiktningsmannen för eventuell revidering av utlåtandet. Besiktningsdag Besiktningsföretag Eminenta Besiktning & Värdering i Skåne AB Besiktningsförrättare Benny Parhorn Närvarande Från Miljöförvaltningen Marita Bengtsson samt Bita Faraji, Niclas Parhorn, Benny Parhorn Väderlek Mulet väder, temperatur ca +8ºC. Byggnadstyp Flerfamiljshus, byggnadsår ej redovisade. TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR Inga handlingar fanns tillgängliga vid besiktningstillfället. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 4 av 14

23 DELFINEN 17, HANTVERKARGATAN 35 Fönster och dörrar Utförande Fönster med isolerglaskassetter. Ålder: Okänd. Värt att veta Livslängd för fönster fr.o.m. 80-talet bedöms till ca år beroende på virkeskvalitet, underhåll, placering mm. Livslängd för isolerglaskassetter bedöms till ca år. Isolerglas åldras och kan med tiden bli otäta. Det är inte alltid det går att upptäcka om ett isolerglas är otätt vid en besiktning eftersom bl.a. kondensbildning varierar med väderlek. Rekommenderar att man regelbundet kontrollerar infästning och tätning av fönsterbleck och droppbleck. Iakttagelser Slumpvis valda stickprovskontroller i vissa fönsterbågar och karmar i besiktigade lägenheter påvisade lokala skador, bristfälliga tätlister och målningsbehov. Liknande brister noterades även i fönster i andra lägenheter vid kontroll från gård och gata. Renovering, alternativt byte, bör kalkyleras av skadade fönster. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 5 av 14

24 Lägenhet 1001 Sovrum 1 Inga speciella noteringar. Vardagsrum Inga speciella noteringar. Sovrum 2 och 3 Ett hörn i vardera sovrum är inplastat till följd av vattenskada efter läckage från utvändigt stuprör. Den fuktsaneringsfirma som anlitats för skadan har monterat torkslangar för den avfuktare som monterats. I sovrum 3 saknas ordnad ventilation. Enligt min bedömning är sovrummen ej lämpliga för boende så länge sanering av skadan pågår. Entréhall Kök Den fuktsaneringsfirma som anlitats för skadan har i entréhallen monterat torkslangar för den avfuktare som monterats. Kök med standard från 1970-talet. Luckor bristfälligt injusterade, "hänger" och är svåra att stänga helt. Tippskydd saknas på spis (barnsäkerhetskrav). Vidare går ugnslucka ej att stänga korrekt vilket inneburit att knappar bränts av ugnsvärmen. Våtrum Klinkergolv och kakelklädda väggar. Utfört år: Okänt, men enligt undertecknads bedömning troligen från början av 1990-talet. Iakttagelser Yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd varför man ska kalkylera med renovering. Vid besiktningstillfället noterades dock inga tecken på skador. Riskanalys Eftersom yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd finns risk för fuktskador i bakomliggande konstruktioner till följd av bristande täthet. Allmänt Ljudnivån från den avfuktare som monterats i lägenheten bedöms vara så störande att lägenheten ej bedöms lämplig för boende. Rekommenderar att man inhämtar dokumentation över de arbeten som utförs/utförts för att sanera fuktskada. Brandvarnare saknas i lägenheten. Lägenheten bedöms ha ett eftersatt underhåll. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 6 av 14

25 Lägenhet 1103 Vardagsrum Inga speciella noteringar. Sovrum Kök Ett hörn i sovrummet är inplastat till följd av vattenskada efter läckage från utvändigt stuprör. Den fuktsaneringsfirma som anlitats för skadan har monterat torkslangar för den avfuktare som monterats i sovrummet. Enligt min bedömning är sovrummet ej lämpligt för boende så länge sanering av skadan pågår. Kök med standard från 1970-talet. Tippskydd saknas på spis (barnsäkerhetskrav). Ett hörn i köket är inplastat till följd av vattenskada efter läckage från utvändigt stuprör. Den fuktsaneringsfirma som anlitats för skadan har monterat torkslangar för den avfuktare som monterats i köket. Enligt min bedömning är köket ej lämpligt för boende så länge sanering av skadan pågår. Våtrum Klinkergolv och kakelklädda väggar. Utfört år: Okänt, men enligt undertecknads bedömning troligen från början av 1990-talet. Iakttagelser Yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd varför man ska kalkylera med renovering. Klämringen i golvbrunnen har lossnat. Rörgenomföringar noteras i duschzon. Vid besiktningstillfället noterades dock inga tecken på skador. Riskanalys Wc När klämringen har lossnat i golvbrunnen föreligger risk för fuktskador pga. bristande täthet i anslutning av tätskikt mot golvbrunn. Rörgenomföringar i duschzonen innebär risk för fuktskador. Eftersom yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd finns risk för fuktskador i bakomliggande konstruktioner till följd av bristande täthet. Inga speciella noteringar. Allmänt Ljudnivån från den avfuktare som monterats i lägenheten bedöms vara så störande att lägenheten ej bedöms lämplig för boende. Rekommenderar att man inhämtar dokumentation över de arbeten som utförs/utförts för att sanera fuktskada. Brandvarnare saknas i lägenheten. Lägenheten bedöms ha ett eftersatt underhåll. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 7 av 14

26 DELFINEN 10, BRYGGARGATAN 23 Vind Rötskadad takstol noteras. Takstolen har förstärkts men rötskadat trä har ej avlägsnats i sin helhet vilket undertecknad rekommenderar att man gör. Vidare noteras ett flertal lagningar, troligen efter tidigare läckageskador. Vinden var endast åtkomlig för besiktning till begränsade delar. Källare Tvättmaskiner fungerar mycket bristfälligt enligt uppgift från hyresgäster. Torktumlare är trasig. Rekommenderar översyn av maskinerna. Ventilationen i tvättstuga bedöms vara bristfällig. Vad som bedöms vara mögelpåväxter noteras i tak och på vägg i tvättstuga. Källaren var endast åtkomlig för besiktning till begränsade delar. Lägenhet 1201 Fönster och dörrar Utförande Fönster med isolerglaskassetter. Ålder: Okänd. Värt att veta Livslängd för fönster fr.o.m. 80-talet bedöms till ca år beroende på virkeskvalitet, underhåll, placering mm. Livslängd för isolerglaskassetter bedöms till ca år. Isolerglas åldras och kan med tiden bli otäta. Det är inte alltid det går att upptäcka om ett isolerglas är otätt vid en besiktning eftersom bl.a. kondensbildning varierar med väderlek. Rekommenderar att man regelbundet kontrollerar infästning och tätning av fönsterbleck och droppbleck. Iakttagelser Slumpvis valda stickprovskontroller i vissa fönsterbågar och karmar påvisade lokala skador, bristfälliga tätlister och målningsbehov. Renovering, alternativt byte, bör kalkyleras av skadade fönster. Vardagsrum Mögelpåväxter noteras i tak/väggvinkel och i anslutning till dessa noteras förhöjda värden vid kontroll med fuktindikator. Rekommenderar att anledningen till detta utreds och att mögelpåväxterna avlägsnas snarast. Kök Kök med standard från 1970-talet. Tippskydd saknas på spis (barnsäkerhetskrav). Vattenkran droppar, går ej att stänga helt. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 8 av 14

27 Badrum Plastmatta på golv, väggbeklädnad av kakel. Utfört år: Okänt, men enligt undertecknads bedömning troligen från 1970-talet. Iakttagelser Yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd varför man ska kalkylera med renovering. Klämringen i golvbrunnen har lossnat och vid kontroll med fuktindikator noteras förhöjda värden under golvmatta. Kraftiga mögelpåväxter noteras på tak, golv samt väggar. Rekommenderar att dessa saneras snarast då de utgör hälsorisk för de boende. Riskanalys När klämringen har lossnat i golvbrunnen föreligger risk för fuktskador pga. bristande täthet i anslutning av tätskikt mot golvbrunn. Eftersom yt-/tätskikten bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd och det noteras skador i våtrummet finns risk för fuktskador i bakomliggande konstruktioner till följd av bristande täthet. Fortsatt teknisk utredning Rekommenderar att man utreder orsaken till noterade mögelpåväxter samt till de förhöjda fuktvärden som noteras under golvmatta. Entréhall Golvmatta har rest sig från underlaget och vid kontroll med fuktindikator noteras förhöjda värden. Fortsatt teknisk utredning Wc Rekommenderar att man utreder orsaken till att golvmatta rest sig samt till de förhöjda fuktvärden som noteras under golvmatta. Inga speciella noteringar. Sovrum 1 Inga speciella noteringar Sovrum 2 Inga speciella noteringar. Sovrum 3 Detta sovrum besiktigades ej pga. att hyresgäst låg och sov i rummet. Allmänt Lägenheten bedöms ha ett eftersatt underhåll. Brandvarnare saknas i lägenheten. Ventilationen i lägenheten bedöms ej fungera på avsett vis, rekommenderar översyn av ventilationstekniker för fastställande av åtgärd. Vidare bör man kontrollera att OVK-besiktning utförts i fastigheten. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 9 av 14

28 BESIKTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 Ändamålet med besiktningen Det avtalade ändamålet med att genomföra en teknisk besiktning är att med hjälp av en byggnadsteknisk besiktning samla in och redovisa mesta möjliga väsentliga information om det befintliga skicket på besiktigad del av fastigheten vid besiktningstillfället. Resultatet av denna byggnadstekniska besiktning redovisas på så sätt att besiktningsförrättaren upprättar ett besiktningsutlåtande som sänds till den som beställt besiktningen. Med hjälp av den information som förmedlas i ett besiktningsutlåtande erhålls ett säkrare underlag för att bedöma fastighetens verkliga skick och den förväntan uppdragsgivaren kan ha på byggnaden. Besiktningen ersätter inte köparens undersökningsplikt. Överlåtelsebesiktningen omfattar endast en del av köparens undersökningsplikt. Även sådana delar som, enligt besiktningsvillkoren, inte besiktigas ingår i undersökningsplikten. 2 Besiktningens omfattning samt förklaringar För besiktningen gäller de villkor som återfinns i detta dokument och i uppdragsbekräftelsen. Vid besiktningen genomför besiktningsförrättaren en okulär byggnadsteknisk undersökning av fastighetens befintliga skick vid besiktningstillfället. Besiktningen omfattar inte hela fastigheten utan endast de delar som uttryckligen anges i uppdragsbekräftelsen. I uppdraget ingår alltid, om inte annat anges, fastighetens huvudbyggnad. Eventuella andra byggnader (sekundärbyggnader såsom garage, uthus etc.) ingår endast om så anges i uppdragsbekräftelsen. Vidbyggda sekundärbyggnader med invändig förbindelse med huvudbyggnaden räknas som en del av huvudbyggnaden. Besiktningen är en byggnadsteknisk besiktning av huvudbyggnaden på den fastighet som anges. Besiktningsförrättare som utför denna typ av besiktningar är inte behöriga att utföra några funktionskontroller av installationer såsom mekanisk ventilation, uppvärmning, el, vatten- och avlopp, sanitet, pool med tillhörande utrustning, maskinell utrustning, rökgångar och eldstäder mm varför sådana installationer ansvarsmässigt undantas från besiktningen. I besiktningen ingår inte miljöinventering och inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning. Utökad kontroll av konstruktionsdel, fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte i besiktningen. Dessa kan dock beställas som särskilt uppdrag och kräver skriftlig överenskommelse. 3 Besiktningens praktiska och juridiska betydelse Besiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället. Den information som redovisas i besiktningsutlåtandet ökar parternas kunskap om fastighetens befintliga skick i besiktigad del vid besiktningstillfället. Informationen i besiktningsutlåtandet redovisar vad uppdragsgivaren med fog kunnat förutsätta vid eventuellt köp av en fastighet och får betydelse för tillämpningen av jordabalkens ansvarsregler för köpare och säljare. Förhållanden som antecknats vid den okulära besiktningen och sådana befarade fel som antecknas i riskanalysen är redovisat på ett sätt som innebär att uppdragsgivaren erhållit kunskap om förhållandena. De förhållanden som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan uppdragsgivaren inte göra gällande vid senare tillfälle. Eventuella garantier och annan information om fastigheten med byggnaden som säljaren informerar om bör också skriftligen införas i utlåtandet. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 10 av 14

29 4 Besiktningens genomförande Innan besiktningen påbörjas skickar eller överlämnar besiktningsförrättaren en uppdragsbekräftelse till den som beställt besiktningen (här angivet som uppdragsgivaren). Av uppdragsbekräftelsen framgår besiktningens omfattning. Före besiktningen går besiktningsförrättaren igenom uppdragsbekräftelsen med uppdragsgivaren så att några oklarheter om besiktningen och dess omfattning inte föreligger. Besiktningen innehåller fyra moment och avslutas med att besiktningsförrättaren redovisar resultatet i ett besiktningsutlåtande. I besiktningsutlåtandet redovisas information om det befintliga skicket av besiktigad del av fastigheten, vid besiktningstillfället, som är av väsentlig betydelse för en uppdragsgivare att känna till. Uppdragsgivaren skall förvissa sig om att besiktningsförrättaren i besiktningsutlåtandet antecknar uppgifter som lämnas under besiktningen. Skavanker, skador på grund av slitage och andra i sammanhanget obetydliga upplysningar antecknas normalt inte i besiktningsutlåtandet (kan i vissa fall noteras som information om underhåll, "att-göra-lista" för uppdragsgivaren). För att besiktningen skall kunna utföras på avtalat sätt skall uppdragsgivaren se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga. Berörda utrymmen och ytor skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege och skyddsanordningar (ex.vis glidskydd till stege) skall finnas tillgängligt. 5.1 Handlingar Utgångspunkten för en besiktning är byggnadens ålder, brukande och allmänna skick samt den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. Som grund för besiktningen används handlingar samt upplysningar från fastighetsägaren som lämnats till besiktningsförrättaren om handlingarna och upplysningarna är av den beskaffenheten att de kan användas. Handlingar och upplysningar som besiktningsförrättaren får ta del av och som används antecknas i besiktningsutlåtandet. Det åligger inte besiktningsförrättaren att särskilt kontrollera handlingarnas och uppgifternas riktighet i annat fall än i de avseenden där de framstår som uppenbart felaktiga. 5.2 Okulär besiktning I besiktningen ingår en okulär besiktning. En okulär besiktning innebär att besiktningsförrättaren undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken bedöms vara av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara. För att en vind skall anses vara besiktningsbar skall det finnas spångbrädor eller likvärdigt. Yttertak besiktigas i normalfallet från mark, stege, taklucka och gångbryggor i den mån sådana finns. Yttertaket beträds ej om säkerheten av någon anledning kan ifrågasättas av besiktningsförrättaren. Eventuella stegar skall tillhandahållas av uppdragsgivare eller ägare. Undanflyttning av lösöre såsom ex. vis. sängar, soffor, bokhyllor, mattor ingår inte i besiktningen. Om besiktningsförrättaren av någon anledning inte gjort en okulär besiktning av sådant utrymme eller yta som normalt omfattas av besiktningen skall detta antecknas i utlåtandet.. Beträffande ytor och utrymmen, som inte besiktigas, får uppdragsgivaren söka information på annat sätt än genom besiktningen, t.ex. genom att fastighetsägaren ombeds lämna garanti eller annan specificerad information om den del som inte besiktigas. Eminenta/Benny Parhorn Delfinen 17 samt Delfinen 10 Sida 11 av 14