Framtidsprogram. Insatser till personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsprogram. Insatser till personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Framtidsprogram Insatser till personer med funktionsnedsättning

2 innehåll 4 Inledning Uppdraget Framtidsprogrammets syfte Medborgardialog som arbetsmetod Framtidsprogrammets idé Från handikapp till IPF? Det nationella uppdraget Ökad fysisk tillgänglighet IT-politiken Socialpolitiken Utbildningspolitiken Kultur, medier och idrott Arbetsmarknadspolitiken Framtidsgruppens temaområden Boende Arbete Fritid Kompetens Biståndsbedömning Anhörigstöd Delaktighet för barn och ungdomar Slutord Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Framtidsprogrammet är ett attityduppdrag 16 Strategier för framtiden - Insatser till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun Brukarundersökning Särskilt boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning Brukarundersökning Socialpsykiatrin Brukarundersökning - Personlig assistans Framtidsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 25 augusti Om du vill ha denna broschyr inläst vänder du dig till Karlskrona kommuns inläsningstjänst,

3 All foto Helena Jönsson

4 INLEDNING 2008 undertecknade Sverige FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta blev en milstolpe i arbetet för att minska utanförskapet och skapa ett samhälle med full tillgänglighet och med lika möjligheter för alla. Konventionen slår fast ett antal vägledande principer som rätten till ickediskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Detta har också blivit inriktningen för den nationella funktionshinderpolitiken. Regeringen har fastslagit att funktionshinderspolitiken ska omfatta insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv. Detta får naturligtvis också konsekvenser för politiken och arbetet på lokal nivå. Det är viktigt att vi utformar politiken och arbetet inom alla ansvarsområden så att vi möjliggör full delaktighet och undanröjer de hinder som skapar utanförskap för människor med funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att vi i många stycken tar oss bort från ett gammalt omsorgstänkande och börjar arbeta med att ge stöd och service utifrån de olika behov som olika individer med funktionsnedsättning har. 4

5 Den moderna funktionshinderpolitiken som jobbar utifrån att både röja undan hinder i samhället och att kompensera för individens funktionsnedsättningar blir således ett ansvar för alla samhällsaktörer. Möjligheter för människor med olika funktionsnedsättningar att arbeta och försörja sig själva, att ha tillgänglighet till kultur och fritidsaktiviteter, att få möjligheter till en god hälsa kräver samarbete och delat ansvar. Handikappförvaltningen kan fungera både som ett stöd och en pådrivare i detta arbete, samtidigt som man ansvarar för att kunna ge ett gott individuellt stöd där de generella åtgärderna inte räcker till. Till detta framtidsprogram har brukare, politiker, tjänstemän och forskare satt sig ner tillsammans för peka ut den riktning vi måste jobba vidare mot. Den riktning som vi hoppas ska leda oss ett långt steg vidare mot det samhälle vi vill ha, ett samhälle där alla oavsett funktionsnedsättning är delaktiga på lika villkor. Karin Månsson Handikappnämndens ordförande Karlskrona Kommun Camilla Brunsberg Kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommun 5

6 UPPDRAGET Hösten 2008 kom förslaget till ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS, Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Vid samma tidpunkt fördes en aktiv diskussion i handikappnämnden i Karlskrona kring uppdraget, det fanns en upplevelse av att det var på väg att förändras, både i omfång och till karaktär. Påtagliga volymökningar, ökad komplexitet, nya målgrupper var återkommande och konkreta begrepp i de samtalen. Till det kom en insikt om högt ställda förväntningar på delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga som kolliderade med gängse förhållningssätt på många håll i verksamheten. Förslaget till nya LSS blev både en bekräftelse och en vägledning i den pågå- ende diskussionen. Det handlade inte om att göra något helt nytt utan om att ha rätt fokus, att gå från omhändertagande till stöd och service. Att ta rätten till delaktighet och inflytande på allvar, att låta det individuella behovet styra stödet, att inse att personer med funktionsnedsättning ska ha Möjlighet att leva som andra. Det är uppdraget. FRAMTIDSPROGRAMMETS SYFTE Framtidsprogrammet föddes som idé ur den verklighet som vi diskuterade och inte riktigt hann möta på ett bra sätt alla gånger. Med förslaget till en ny LSS uppstod behovet av att vi själva formulerade oss kring uppdraget. 6

7 Syftet med Framtidsprogrammet är att finna en strategi som ska ligga till grund för planeringen av verksamheten både i en nära och i en längre framtid. Det finns en politisk ambition och vilja bakom innehållet i Framtidsprogrammet som tydliggörs av besluten i Handikappnämnden och i Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun. MEDBORGARDIALOG SOM ARBETSMETOD Handikappnämndens Framtidsprogram är resultatet av en process där den röda tråden är dialogen som förts i framtidsgruppen mellan den politiska nämndens företrädare och representanterna från ett antal brukarorganisationer och särskilt inbjudna sakkunniga. Varje framtidsmöte har rört sig kring ett utvalt tema som återkommer i Framtidsprogrammets innehållsförteckning. Förvaltningens tjänstemän har deltagit i processen med struktur och aktuella faktaunderlag. Forskningsledare vid Blekinge FoU-enhet har spelat en viktig roll för att knyta ihop praktik och akademi i Framtidsprogrammets slutliga utformning. Arbetsmetoden bakom Framtidsprogrammet borgar för att det är medborgarnas behov och önskemål som kommer till uttryck i den strategiska plan som dokumentet utgör. 7

8 FRAMTIDSPROGRAMMETS IDÉ När samhället utformas utifrån ett funktionshinderperspektiv är generella lösningar som fungerar för så många som möjligt alltid det främsta alternativet. Om generella lösningar inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet ska insatser och individuella stöd komplettera den generella tillgängligheten. Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring stödet till funktionshindrade i Karlskrona kommun. Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna Leva som andra. Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet. Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment den enskildes makt över sitt liv! Denna bärande idé i Framtidsprogrammet har också stöd i den framåtsyftande forskning som bedrivs både på nationell och på europeisk nivå. Design för alla och Independent Living är sådana centrala rörelser för en modern syn på människor med funktionsnedsättningar. Design för Alla är en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt. 8

9 Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel. Independent Living är en motsvarande tanke där syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Några av ledorden i Independent Living är självbestämmande, självrespekt, inga särlösningar. Det handlar i många stycken om att ge en individ de redskap som han/ hon behöver för att utifrån sina individuella förutsättningar kunna få realisera sina önskningar om hur han/hon vill leva sitt liv. Personlig assistans är ett sådant verktyg som kom till Sverige genom Independent Living - rörelsen. FRÅN HANDIKAPP TILL IPF? Med ett Framtidsprogram är det rätt tidpunkt för nämnden att besluta om ett nytt namn som ansluter till Socialstyrelsens rekommendation. Det ska betonas att namnet i sig inte är det viktiga - det är här på sin plats med ett resonemang som förklarar terminologin i förhållande till Framtidsprogrammets bärande idé. Så här säger sakkunskapen på området: Handikapp har under lång tid använts både i vardagstal och i offentliga sammanhang för att beteckna både funktionsnedsättning och funktionshinder. 9

10 Ordet handikapp har blivit definierat på olika sätt i olika sammanhang och funnits med i en mängd olika sammansatta konstruktioner tog Socialstyrelsens terminologiråd beslut om revidering av termerna funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp: funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer och handikapp utgår i socialstyrelsens termbank! Begreppet funktionsnedsättning definieras härmed som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym. Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett kosmetiskt ordbyte, det är huvudsakligen en definition av begreppen som knyter an till en mer modern (och internationellt använd) begreppsapparat, och - en viktig konsekvens av detta sätt att definiera funktion är att funktionshinder inte kan definieras som en egenskap hos en person, utan något som uppstår i en miljö som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därför är funktionshindrande. Handikappomsorg vad händer med namnet på nämndens verksamhet? Detta är en verksamhet där insatser ges som dels kompenserar för miljöns bristande utformning, dels är inriktade på funktionsnedsättningens konsekvenser. För bägge dessa delar kan insatser till personer med funktionsnedsättning användas, enligt vårt förslag = IPF. 10

11 DET NATIONELLA UPPDRAGET På nationell nivå går arbetet vidare genom att 17 myndigheter har fått i uppdrag att ta fram förslag på delmål över hur handikappolitiken ska genomföras inom sina respektive områden. Tanken är att man med konkreta delmål och kontinuerliga uppföljningar ska försöka undvika den situation som blev följden av den 10-åriga nationella handlingsplanen, där alltför många började alltför sent och det blev svårt att utvärdera och följa upp resultat. De förslag på delmål för perioden som myndigheterna tar fram ska formuleras utifrån inriktningsmålen och de övergripande funktionshinderpolitiska målen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har utifrån beslutade funktionshinderpolitiska mål fastställt inriktningsmål på ett antal prioriterade områden: Ökad fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. IT-politiken Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser ska öka. Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. 11

12 Socialpolitiken Kunskapen om hur de individuella stöden i sin utformning bidrar till arbetet mot att uppfylla de övergripande funktionshinderpolitiska målen ska öka. De individuella stöden utgår i allt högre utsträckning från individens önskemål och behov och möjliggör allt större valfrihet. Respekt för individen och det självständiga valet ska prägla såväl utformning som utförande av insatser på området. De individuella stöden ska i ökad utsträckning utformas så att de möjliggör full delaktighet i samhället. Utbildningspolitiken Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Med utgångspunkt i de förtydligade bestämmelserna i PBL och skollagen ska tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer förbättras. Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov ska förbättras. Kultur, medier och idrott Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska förbättras. Funktionshinderperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kultur- 12

13 området och idrottsområdet. Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Arbetsmarknadspolitik Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv. De nationella målen ligger väl i linje med de inriktningsmål som uttrycks i Framtidsprogrammet för stödet till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun. Det handlar om att låta synsättet på personer med olika former av funktionsnedsättning genomsyra alla delar av samhället. På lokal nivå innebär detta att alla förvaltningar har ansvar för att se till att verksamheter inom deras ansvar alltid inkluderar ett funktionshinderperspektiv. Handikappförvaltningens roll blir att stödja denna process samt att komplettera med ett individuellt stöd i de fall detta är nödvändigt för att varje människa ska kunna ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv. 13

14

15 Möjlighet att leva som andra

16 STRATEGIER FÖR FRAMTIDEN Insatser till Personer med Funktionsnedsättning i Karlskrona kommun Framtidsgruppen har under ett års tid träffats regelbundet och diskuterat uppdraget inom sex utvalda temaområden. Avsikten har varit att i samtalet nå fram till bästa möjliga och så vill vi att det ska fungera inom respektive temaområde. Med beslutet om Framtidsprogrammet ska sammanställningen betraktas som strategisk utgångspunkt för planering och ställningstaganden i det fortsatta utvecklingsarbetet under nämndens ansvar de kommande åren. Under samma period har det i samarbete med Blekinges FoU-enhet genomförts brukarundersökningar inom de tre centrala verksamhetsområden som nämnden ansvarar för; resultatet av dessa måste givetvis ha sin plats i Framtidsprogrammet med motsvarande syfte. Ett område ytterligare har prioriterats särskilt under perioden med en handlingsplan beslutad av nämnden, nämligen barnens delaktighet genom ett förstärkt barnperspektiv. Det är ett arbete som har påbörjats med ett tydligt framtidsperspektiv. Brukarundersökning - Särskilt boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning Undersökningen visade att personer som har insatserna daglig verksamhet är i hög grad nöjda med sina insatser. Förbättringsområden som undersökningen visade: 16

17 Värderingar som finns i organisationen ska tydligare bygga på lagens intentioner och bokstav. Kompetensen i organisationen behöver öka och breddas. Kunskap om kommunikation behöver öka i hela organisationen. Andelen personer som är delaktiga och kan framföra synpunkter på sina insatser ska öka. Brukarundersökning - Socialpsykiatrin En brukarenkät genomfördes under 2010 för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet visade att för de som upplever sig må dåligt finns följande brister: Brist på fritidaktiviteter, dvs en upplevelse av att inte ha något lustfyllt att göra om dagarna. Man uttrycker en känsla av ensamhet och utanförskap. Brister i relationen till familj och vänner är också påfallande hög för gruppen. De har dålig ekonomi, saknar marginaler för oförutsedda händelser och kan inte unna sig något utöver det nödvändiga. Flera har önskemål om att aktivera sig men saknar energin för att komma igång och vänner att göra det tillsammans med. Många svarar att de inte är nöjda med sin fysiska hälsa och motionerar inte regelbundet. 17

18 Brukarundersökning - Personlig assistans Kommunerna i Blekinge och landstingets kompetenscentrum stod bakom en enkät som skickades våren 2010 ut till samtliga personer i Blekinge som använder sig av personlig assistans som stöd i det dagliga livet. Resultatet av den undersökningen kan vi använda oss av för att beskriva hur insatsen personlig assistans ska planeras och genomföras av Karlskrona kommun som utförare nu och framöver för att svara mot brukarnas behov och önskemål: Personlig assistans som den ges idag fungerar bra och nivån kan därmed vara ett mått på hur vi ska se till att den fungerar även i framtiden Det absoluta antalet beviljade timmar spelar mindre roll för den enskilde brukaren, det tyder på att det avgörande är hur den enskilde uppfattar kvalitén i utförandet Det upplevs idag inte vara någon skillnad i genomförande i jämförelse mellan privat och kommunal utförare, och så bör det vara även i fortsättningen Kommunen måste sträva efter att förbättra information och administrativt stöd till sina brukare inom personlig assistans Kommunen bör verka för ökat inflytande från den enskilde brukaren vid rekrytering av personliga assistenter Yngre personer tenderar i högre utsträckning än äldre att välja privata eller kooperativa lösningar för sin assistans. Om detta håller i sig kommer det på sikt att förändra kommunens andel av assistansen. 18

19 19

20 Framtidsgruppens temaområden Boende Varje människa har rätt till en egen bostad, ett eget hem. Det egna hemmet skall säkra möjligheten till ett privatliv. Personer ska kunna välja bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra. Den som har behov av stöd för att leva ett gott liv ska erbjudas ett personligt utformat stöd i det egna hemmet. Stöd i det egna hemmet ska erbjudas i form av särskilt boende i gruppbostad och servicelägenhet och i form av boendestöd. Träffpunkter ska skapas som stöd för social gemenskap. För att stödja ungdomars väg till ett självständigt vuxen liv ska korttids/ ungdomsboende erbjudas som ett sätt för ungdomar att hitta sitt personliga behov av stöd. Möjligheterna att byta bostad även när man har stöd i olika former ska underlättas genom att skapa en intern bostadsmarknad. Arbete Alla människor har rätt till ett arbete. Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete och sysselsättning på samma villkor som för andra i en arbetsmiljö som är tillgänglig och främjar integration. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare för personer med funktionshinder. Sociala kooperativ är en viktig del i att skapa arbete och anställningar för personer med funktionshinder Daglig verksamhet och sysselsättning ska genom supported employment skapa förutsättningar för ökad delaktighet på arbetsmarknaden genom att 20

21 grupper och individer är verksamma i företag och myndigheter. Daglig verksamhet och sysselsättning ska: - stödja personlig utveckling - ge möjlighet till sociala kontakter och till att ingå i ett socialt sammanhang - erbjuda ett varierat utbud av produktiva uppgifter Den enskildes möjlighet att välja verksamhet ska ökas genom en intern arbetsmarknad och genom att tillämpa LOV (lagen om valfrihet). Fritid Alla människor har rätt till en rik fritid som befrämjar hälsa, välbefinnande, livskvalitet, socialt samspel med andra, möjlighet att få vänner, fysisk aktivitet och utveckling. Det är därför viktigt att utbudet av fritidsaktiviteter är tillgängligt för alla i kommunen. Föreningar och andra som ordnar aktiviteter ska kunna få stöd att utforma sin verksamhet så den blir tillgänglig. Verksamheten ska utifrån behov ge personligt stöd till enskilda. Erbjuda anpassade aktiviteter för olika intresseinriktningar som komplement till samhällets övriga utbud. Erbjuda stöd för tillgänglighetsanpassning av fritidsverksamheter. Erbjuda stöd och utveckling av ledare, kontaktpersoner, ledsagare mm. för att dessa ska kunna stötta brukaren i att ta del av fritidsutbudet. Stödja föreningar i att öka kompetensen i att leda personer med funktionsnedsättning för att göra dem tillgängliga så alla kan ta del av dem. Uppmärksamma problem med färdtjänst, ledsagning och tillgänglighet för att alla ska kunna ta del av ett kultur- & fritidsutbud 21

22 Kompetens Rätt kompetens för uppdraget har blivit en kärnfråga inom förvaltningens utvecklingsarbete. Det är uppenbart att vi idag behöver en större bredd i kunskapsbasen hos våra medarbetare. Vård och omsorg minskar till förmån för stöd och service som kräver pedagogisk och beteendevetenskaplig kompetens. Rätt kompetens för uppdraget är utgångspunkt vid all rekrytering av nya medarbetare till vår verksamhet. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och erfarenheter. Varje verksamhet ska ha personal med rätt kompetens utifrån sitt uppdrag. Varje verksamhet ska regelbundet analysera sitt behov av kompetensutveckling. Kraven på de personliga egenskaperna ska särskilt beskrivas. Arbetsgrupper ska kunna innehålla anställda med olika kompetenser för att fungera som multikompetenta team. Kvalitetssäkringssamordnare ska ha som uppdrag att samordna uppföljning och utvärdering av verksamheten. Biståndsbedömning Biståndsbedömning är porten in, den ska ta reda på vilket behov den enskilde har av stöd, service och omsorg - och den ska hitta fram till rätt insats med ett tydligt formulerat mål för genomförandet. Det nya namnet Biståndsavdelningen är medvetet valt för att sätta brukarens 22

23 behov i fokus - lagen måste enbart vara handläggarens verktyg i vårt myndighetsutövande uppdrag. Det första mötet med handläggaren är särskilt viktigt ofta befinner sig den sökande i en mycket ömtålig livssituation. Den sökandes delaktighet ska vara en utgångspunkt i handläggningen. Den sökande ska få tydlig information om handläggningen via personlig kontakt och tydligt informationsmaterial. Handläggningen ska vara enkel och begriplig för den sökande. Utredning och beslut ska vara kvalitetssäkrat och rättssäkert Anhörigstöd Anhörigstöd är sedan något år tillbaka en insats enligt Sol. Ett arbete har påbörjats med att hitta former och innehåll för anhörigstöd riktat till anhöriga till personer med funktionshinder. Stödet är avsett för den anhörige. Anhörig ska ses som ett vitt begrepp och innefatta de som lever nära personen med funktionshinder. Anhöriga ska erbjudas stöd i sin egen roll som anhörig Stöd ska erbjudas enskilt och i grupp. Det ska finnas möjlighet till kontakter i öppen form. Anhörigstödet ska fortsätta att utvecklas med lyhördhet för behov och önskemål från dem som är berörda. 23

24 Delaktighet för barn och ungdomar 2008 antog Handikappnämnden i Karlskrona en handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv. Den utgör en markering för att barns delaktighet hädanefter ska vara en prioriterad fråga i förvaltningens arbete. Ytterst handlar det om att förändra attityder, att vi alla ska inse att barn med funktionsnedsättning har rätt till och kan bli lyssnade till i utredning och utförande av insatser som de har behov av. Förvaltningens barngrupp har ett särskilt ansvar för att konkretisera och uppfylla målen i handlingsplanen. Det finns också en tydlig koppling till det utökade uppdraget att skapa ett fungerande anhörigstöd i förvaltningen föräldrar och syskon, främst, får inte glömmas bort. Vi ska alltid höra barns önskemål och åsikt i samband med utredning och beslut om insats. Barnen ska höras vid uppföljning och utvärdering av aktuell insats Personalen ska genom kompetensutveckling ges verktyg att kommunicera med alla barn. Vi ska ha ett material som är utformat så att alla barn kan få adekvat information om olika insatser och hur de kan hjälpa barnet i vardagen. Barn ska kunna påverka sin egen situation oavsett funktionsnedsättning. 24

25 25

26 SLUTORD Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Ett uttalande som kräver eftertanke för att förstås på rätt sätt det är medvetet valt när det är dags att summera processen och uttrycka en avslutande reflektion kring Framtidsprogrammet. Rätt tolkat vill det säga att personer med funktionsnedsättning alltid ska uppfattas och bemötas som enskilda individer. Bilden av gruppen i gruppbostaden låter oss förstå att den traditionella handikappomsorgen inte varit tillräckligt tydlig på den punkten. I vårt samtal idag sätter vi Brukaren i centrum vi har nått en brytpunkt? Den rätta idén har fått fäste i vårt språkbruk men fortfarande har vi en väg att gå för att omfatta den fullt ut i tanke och handling. Det är kärnan i Framtidsprogrammet vårt fortsatta uppdrag. Framtidsprogrammet är ett attityduppdrag En inspirationskälla för Framtidsprogrammet har varit LSS-kommitténs förslag till en reviderad LSS, ATT LEVA SOM ANDRA. Betänkandet är en intressant produkt, gott och väl 700 sidor text utan några revolutionerande förslag till nydaning av LSS... 26

27 Slutsats 1: LSS är bra precis som den är, allt finns där - jämlikhet, delaktighet och inflytande stöd och service framför omvårdnad/omhändertagande tydliga krav på huvudmannen hur detta ska gå till för att den enskilde ska få sin rätt. Slutsats 2: Det är dags att göra verkstad av LSS! Genomförandet av lagen utifrån dess ideologiska bas har delvis misslyckats. Attityduppdrag återstår utan att det är bearbetat kan vi inte räkna med att praktiken ska fungera. Handikappnämndens Framtidsprogram är produkten av en medborgardialog som uttrycker förväntningar, behov och önskemål från dem vi är till för - det borgar för ett innehåll som är ovedersägligt. Genom allt som sägs i sak löper som den röda tråden en tanke attityduppdraget som vi låter få sitt symboliska uttryck i uppmaningen Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Ett mål eller en vision? ATT LEVA SOM ANDRA ska vara det självklara för personer med funktionsnedsättning i vår Framtid i Karlskrona kommun. Maria Persson Förvaltningschef 27

28 Handikappförvaltningen Karlskrona Telefon: E-post:

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Program för tillgänglighet i Finspång

Program för tillgänglighet i Finspång Program för tillgänglighet i Finspång Antaget av kommunfullmäktige 2010-10-27 Program för tillgänglighet i Finspång Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen

Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Skrivelse 2014-04-07 Regeringen Socialdepartementet Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen Autism- och Aspergerförbundet vill göra Socialdepartementet och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018

Handlingsplan 2015. Tillgänglighet och delaktighet för alla. Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Handlingsplan 2015 Tillgänglighet och delaktighet för alla Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018 Innehållsförteckning 2(11) Sidan Handlingsplan 2015 1 Inledning 3 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer