Framtidsprogram. Insatser till personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsprogram. Insatser till personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Framtidsprogram Insatser till personer med funktionsnedsättning

2 innehåll 4 Inledning Uppdraget Framtidsprogrammets syfte Medborgardialog som arbetsmetod Framtidsprogrammets idé Från handikapp till IPF? Det nationella uppdraget Ökad fysisk tillgänglighet IT-politiken Socialpolitiken Utbildningspolitiken Kultur, medier och idrott Arbetsmarknadspolitiken Framtidsgruppens temaområden Boende Arbete Fritid Kompetens Biståndsbedömning Anhörigstöd Delaktighet för barn och ungdomar Slutord Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Framtidsprogrammet är ett attityduppdrag 16 Strategier för framtiden - Insatser till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun Brukarundersökning Särskilt boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning Brukarundersökning Socialpsykiatrin Brukarundersökning - Personlig assistans Framtidsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 25 augusti Om du vill ha denna broschyr inläst vänder du dig till Karlskrona kommuns inläsningstjänst,

3 All foto Helena Jönsson

4 INLEDNING 2008 undertecknade Sverige FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta blev en milstolpe i arbetet för att minska utanförskapet och skapa ett samhälle med full tillgänglighet och med lika möjligheter för alla. Konventionen slår fast ett antal vägledande principer som rätten till ickediskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Detta har också blivit inriktningen för den nationella funktionshinderpolitiken. Regeringen har fastslagit att funktionshinderspolitiken ska omfatta insatser för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Varje människa ska ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv. Detta får naturligtvis också konsekvenser för politiken och arbetet på lokal nivå. Det är viktigt att vi utformar politiken och arbetet inom alla ansvarsområden så att vi möjliggör full delaktighet och undanröjer de hinder som skapar utanförskap för människor med funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att vi i många stycken tar oss bort från ett gammalt omsorgstänkande och börjar arbeta med att ge stöd och service utifrån de olika behov som olika individer med funktionsnedsättning har. 4

5 Den moderna funktionshinderpolitiken som jobbar utifrån att både röja undan hinder i samhället och att kompensera för individens funktionsnedsättningar blir således ett ansvar för alla samhällsaktörer. Möjligheter för människor med olika funktionsnedsättningar att arbeta och försörja sig själva, att ha tillgänglighet till kultur och fritidsaktiviteter, att få möjligheter till en god hälsa kräver samarbete och delat ansvar. Handikappförvaltningen kan fungera både som ett stöd och en pådrivare i detta arbete, samtidigt som man ansvarar för att kunna ge ett gott individuellt stöd där de generella åtgärderna inte räcker till. Till detta framtidsprogram har brukare, politiker, tjänstemän och forskare satt sig ner tillsammans för peka ut den riktning vi måste jobba vidare mot. Den riktning som vi hoppas ska leda oss ett långt steg vidare mot det samhälle vi vill ha, ett samhälle där alla oavsett funktionsnedsättning är delaktiga på lika villkor. Karin Månsson Handikappnämndens ordförande Karlskrona Kommun Camilla Brunsberg Kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommun 5

6 UPPDRAGET Hösten 2008 kom förslaget till ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS, Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Vid samma tidpunkt fördes en aktiv diskussion i handikappnämnden i Karlskrona kring uppdraget, det fanns en upplevelse av att det var på väg att förändras, både i omfång och till karaktär. Påtagliga volymökningar, ökad komplexitet, nya målgrupper var återkommande och konkreta begrepp i de samtalen. Till det kom en insikt om högt ställda förväntningar på delaktighet och inflytande från brukare och anhöriga som kolliderade med gängse förhållningssätt på många håll i verksamheten. Förslaget till nya LSS blev både en bekräftelse och en vägledning i den pågå- ende diskussionen. Det handlade inte om att göra något helt nytt utan om att ha rätt fokus, att gå från omhändertagande till stöd och service. Att ta rätten till delaktighet och inflytande på allvar, att låta det individuella behovet styra stödet, att inse att personer med funktionsnedsättning ska ha Möjlighet att leva som andra. Det är uppdraget. FRAMTIDSPROGRAMMETS SYFTE Framtidsprogrammet föddes som idé ur den verklighet som vi diskuterade och inte riktigt hann möta på ett bra sätt alla gånger. Med förslaget till en ny LSS uppstod behovet av att vi själva formulerade oss kring uppdraget. 6

7 Syftet med Framtidsprogrammet är att finna en strategi som ska ligga till grund för planeringen av verksamheten både i en nära och i en längre framtid. Det finns en politisk ambition och vilja bakom innehållet i Framtidsprogrammet som tydliggörs av besluten i Handikappnämnden och i Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun. MEDBORGARDIALOG SOM ARBETSMETOD Handikappnämndens Framtidsprogram är resultatet av en process där den röda tråden är dialogen som förts i framtidsgruppen mellan den politiska nämndens företrädare och representanterna från ett antal brukarorganisationer och särskilt inbjudna sakkunniga. Varje framtidsmöte har rört sig kring ett utvalt tema som återkommer i Framtidsprogrammets innehållsförteckning. Förvaltningens tjänstemän har deltagit i processen med struktur och aktuella faktaunderlag. Forskningsledare vid Blekinge FoU-enhet har spelat en viktig roll för att knyta ihop praktik och akademi i Framtidsprogrammets slutliga utformning. Arbetsmetoden bakom Framtidsprogrammet borgar för att det är medborgarnas behov och önskemål som kommer till uttryck i den strategiska plan som dokumentet utgör. 7

8 FRAMTIDSPROGRAMMETS IDÉ När samhället utformas utifrån ett funktionshinderperspektiv är generella lösningar som fungerar för så många som möjligt alltid det främsta alternativet. Om generella lösningar inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet ska insatser och individuella stöd komplettera den generella tillgängligheten. Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring stödet till funktionshindrade i Karlskrona kommun. Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna Leva som andra. Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet. Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment den enskildes makt över sitt liv! Denna bärande idé i Framtidsprogrammet har också stöd i den framåtsyftande forskning som bedrivs både på nationell och på europeisk nivå. Design för alla och Independent Living är sådana centrala rörelser för en modern syn på människor med funktionsnedsättningar. Design för Alla är en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt. 8

9 Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel. Independent Living är en motsvarande tanke där syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Några av ledorden i Independent Living är självbestämmande, självrespekt, inga särlösningar. Det handlar i många stycken om att ge en individ de redskap som han/ hon behöver för att utifrån sina individuella förutsättningar kunna få realisera sina önskningar om hur han/hon vill leva sitt liv. Personlig assistans är ett sådant verktyg som kom till Sverige genom Independent Living - rörelsen. FRÅN HANDIKAPP TILL IPF? Med ett Framtidsprogram är det rätt tidpunkt för nämnden att besluta om ett nytt namn som ansluter till Socialstyrelsens rekommendation. Det ska betonas att namnet i sig inte är det viktiga - det är här på sin plats med ett resonemang som förklarar terminologin i förhållande till Framtidsprogrammets bärande idé. Så här säger sakkunskapen på området: Handikapp har under lång tid använts både i vardagstal och i offentliga sammanhang för att beteckna både funktionsnedsättning och funktionshinder. 9

10 Ordet handikapp har blivit definierat på olika sätt i olika sammanhang och funnits med i en mängd olika sammansatta konstruktioner tog Socialstyrelsens terminologiråd beslut om revidering av termerna funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp: funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer och handikapp utgår i socialstyrelsens termbank! Begreppet funktionsnedsättning definieras härmed som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym. Det är viktigt att påpeka att detta inte är ett kosmetiskt ordbyte, det är huvudsakligen en definition av begreppen som knyter an till en mer modern (och internationellt använd) begreppsapparat, och - en viktig konsekvens av detta sätt att definiera funktion är att funktionshinder inte kan definieras som en egenskap hos en person, utan något som uppstår i en miljö som inte är anpassad till funktionsnedsättningen och därför är funktionshindrande. Handikappomsorg vad händer med namnet på nämndens verksamhet? Detta är en verksamhet där insatser ges som dels kompenserar för miljöns bristande utformning, dels är inriktade på funktionsnedsättningens konsekvenser. För bägge dessa delar kan insatser till personer med funktionsnedsättning användas, enligt vårt förslag = IPF. 10

11 DET NATIONELLA UPPDRAGET På nationell nivå går arbetet vidare genom att 17 myndigheter har fått i uppdrag att ta fram förslag på delmål över hur handikappolitiken ska genomföras inom sina respektive områden. Tanken är att man med konkreta delmål och kontinuerliga uppföljningar ska försöka undvika den situation som blev följden av den 10-åriga nationella handlingsplanen, där alltför många började alltför sent och det blev svårt att utvärdera och följa upp resultat. De förslag på delmål för perioden som myndigheterna tar fram ska formuleras utifrån inriktningsmålen och de övergripande funktionshinderpolitiska målen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har utifrån beslutade funktionshinderpolitiska mål fastställt inriktningsmål på ett antal prioriterade områden: Ökad fysisk tillgänglighet Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. IT-politiken Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbplatser ska öka. Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. 11

12 Socialpolitiken Kunskapen om hur de individuella stöden i sin utformning bidrar till arbetet mot att uppfylla de övergripande funktionshinderpolitiska målen ska öka. De individuella stöden utgår i allt högre utsträckning från individens önskemål och behov och möjliggör allt större valfrihet. Respekt för individen och det självständiga valet ska prägla såväl utformning som utförande av insatser på området. De individuella stöden ska i ökad utsträckning utformas så att de möjliggör full delaktighet i samhället. Utbildningspolitiken Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Med utgångspunkt i de förtydligade bestämmelserna i PBL och skollagen ska tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer förbättras. Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov ska förbättras. Kultur, medier och idrott Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska förbättras. Funktionshinderperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kultur- 12

13 området och idrottsområdet. Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Arbetsmarknadspolitik Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv. De nationella målen ligger väl i linje med de inriktningsmål som uttrycks i Framtidsprogrammet för stödet till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun. Det handlar om att låta synsättet på personer med olika former av funktionsnedsättning genomsyra alla delar av samhället. På lokal nivå innebär detta att alla förvaltningar har ansvar för att se till att verksamheter inom deras ansvar alltid inkluderar ett funktionshinderperspektiv. Handikappförvaltningens roll blir att stödja denna process samt att komplettera med ett individuellt stöd i de fall detta är nödvändigt för att varje människa ska kunna ha möjlighet att påverka beslut som rör ens eget liv. 13

14

15 Möjlighet att leva som andra

16 STRATEGIER FÖR FRAMTIDEN Insatser till Personer med Funktionsnedsättning i Karlskrona kommun Framtidsgruppen har under ett års tid träffats regelbundet och diskuterat uppdraget inom sex utvalda temaområden. Avsikten har varit att i samtalet nå fram till bästa möjliga och så vill vi att det ska fungera inom respektive temaområde. Med beslutet om Framtidsprogrammet ska sammanställningen betraktas som strategisk utgångspunkt för planering och ställningstaganden i det fortsatta utvecklingsarbetet under nämndens ansvar de kommande åren. Under samma period har det i samarbete med Blekinges FoU-enhet genomförts brukarundersökningar inom de tre centrala verksamhetsområden som nämnden ansvarar för; resultatet av dessa måste givetvis ha sin plats i Framtidsprogrammet med motsvarande syfte. Ett område ytterligare har prioriterats särskilt under perioden med en handlingsplan beslutad av nämnden, nämligen barnens delaktighet genom ett förstärkt barnperspektiv. Det är ett arbete som har påbörjats med ett tydligt framtidsperspektiv. Brukarundersökning - Särskilt boende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning Undersökningen visade att personer som har insatserna daglig verksamhet är i hög grad nöjda med sina insatser. Förbättringsområden som undersökningen visade: 16

17 Värderingar som finns i organisationen ska tydligare bygga på lagens intentioner och bokstav. Kompetensen i organisationen behöver öka och breddas. Kunskap om kommunikation behöver öka i hela organisationen. Andelen personer som är delaktiga och kan framföra synpunkter på sina insatser ska öka. Brukarundersökning - Socialpsykiatrin En brukarenkät genomfördes under 2010 för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet visade att för de som upplever sig må dåligt finns följande brister: Brist på fritidaktiviteter, dvs en upplevelse av att inte ha något lustfyllt att göra om dagarna. Man uttrycker en känsla av ensamhet och utanförskap. Brister i relationen till familj och vänner är också påfallande hög för gruppen. De har dålig ekonomi, saknar marginaler för oförutsedda händelser och kan inte unna sig något utöver det nödvändiga. Flera har önskemål om att aktivera sig men saknar energin för att komma igång och vänner att göra det tillsammans med. Många svarar att de inte är nöjda med sin fysiska hälsa och motionerar inte regelbundet. 17

18 Brukarundersökning - Personlig assistans Kommunerna i Blekinge och landstingets kompetenscentrum stod bakom en enkät som skickades våren 2010 ut till samtliga personer i Blekinge som använder sig av personlig assistans som stöd i det dagliga livet. Resultatet av den undersökningen kan vi använda oss av för att beskriva hur insatsen personlig assistans ska planeras och genomföras av Karlskrona kommun som utförare nu och framöver för att svara mot brukarnas behov och önskemål: Personlig assistans som den ges idag fungerar bra och nivån kan därmed vara ett mått på hur vi ska se till att den fungerar även i framtiden Det absoluta antalet beviljade timmar spelar mindre roll för den enskilde brukaren, det tyder på att det avgörande är hur den enskilde uppfattar kvalitén i utförandet Det upplevs idag inte vara någon skillnad i genomförande i jämförelse mellan privat och kommunal utförare, och så bör det vara även i fortsättningen Kommunen måste sträva efter att förbättra information och administrativt stöd till sina brukare inom personlig assistans Kommunen bör verka för ökat inflytande från den enskilde brukaren vid rekrytering av personliga assistenter Yngre personer tenderar i högre utsträckning än äldre att välja privata eller kooperativa lösningar för sin assistans. Om detta håller i sig kommer det på sikt att förändra kommunens andel av assistansen. 18

19 19

20 Framtidsgruppens temaområden Boende Varje människa har rätt till en egen bostad, ett eget hem. Det egna hemmet skall säkra möjligheten till ett privatliv. Personer ska kunna välja bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra. Den som har behov av stöd för att leva ett gott liv ska erbjudas ett personligt utformat stöd i det egna hemmet. Stöd i det egna hemmet ska erbjudas i form av särskilt boende i gruppbostad och servicelägenhet och i form av boendestöd. Träffpunkter ska skapas som stöd för social gemenskap. För att stödja ungdomars väg till ett självständigt vuxen liv ska korttids/ ungdomsboende erbjudas som ett sätt för ungdomar att hitta sitt personliga behov av stöd. Möjligheterna att byta bostad även när man har stöd i olika former ska underlättas genom att skapa en intern bostadsmarknad. Arbete Alla människor har rätt till ett arbete. Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete och sysselsättning på samma villkor som för andra i en arbetsmiljö som är tillgänglig och främjar integration. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare för personer med funktionshinder. Sociala kooperativ är en viktig del i att skapa arbete och anställningar för personer med funktionshinder Daglig verksamhet och sysselsättning ska genom supported employment skapa förutsättningar för ökad delaktighet på arbetsmarknaden genom att 20

21 grupper och individer är verksamma i företag och myndigheter. Daglig verksamhet och sysselsättning ska: - stödja personlig utveckling - ge möjlighet till sociala kontakter och till att ingå i ett socialt sammanhang - erbjuda ett varierat utbud av produktiva uppgifter Den enskildes möjlighet att välja verksamhet ska ökas genom en intern arbetsmarknad och genom att tillämpa LOV (lagen om valfrihet). Fritid Alla människor har rätt till en rik fritid som befrämjar hälsa, välbefinnande, livskvalitet, socialt samspel med andra, möjlighet att få vänner, fysisk aktivitet och utveckling. Det är därför viktigt att utbudet av fritidsaktiviteter är tillgängligt för alla i kommunen. Föreningar och andra som ordnar aktiviteter ska kunna få stöd att utforma sin verksamhet så den blir tillgänglig. Verksamheten ska utifrån behov ge personligt stöd till enskilda. Erbjuda anpassade aktiviteter för olika intresseinriktningar som komplement till samhällets övriga utbud. Erbjuda stöd för tillgänglighetsanpassning av fritidsverksamheter. Erbjuda stöd och utveckling av ledare, kontaktpersoner, ledsagare mm. för att dessa ska kunna stötta brukaren i att ta del av fritidsutbudet. Stödja föreningar i att öka kompetensen i att leda personer med funktionsnedsättning för att göra dem tillgängliga så alla kan ta del av dem. Uppmärksamma problem med färdtjänst, ledsagning och tillgänglighet för att alla ska kunna ta del av ett kultur- & fritidsutbud 21

22 Kompetens Rätt kompetens för uppdraget har blivit en kärnfråga inom förvaltningens utvecklingsarbete. Det är uppenbart att vi idag behöver en större bredd i kunskapsbasen hos våra medarbetare. Vård och omsorg minskar till förmån för stöd och service som kräver pedagogisk och beteendevetenskaplig kompetens. Rätt kompetens för uppdraget är utgångspunkt vid all rekrytering av nya medarbetare till vår verksamhet. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och erfarenheter. Varje verksamhet ska ha personal med rätt kompetens utifrån sitt uppdrag. Varje verksamhet ska regelbundet analysera sitt behov av kompetensutveckling. Kraven på de personliga egenskaperna ska särskilt beskrivas. Arbetsgrupper ska kunna innehålla anställda med olika kompetenser för att fungera som multikompetenta team. Kvalitetssäkringssamordnare ska ha som uppdrag att samordna uppföljning och utvärdering av verksamheten. Biståndsbedömning Biståndsbedömning är porten in, den ska ta reda på vilket behov den enskilde har av stöd, service och omsorg - och den ska hitta fram till rätt insats med ett tydligt formulerat mål för genomförandet. Det nya namnet Biståndsavdelningen är medvetet valt för att sätta brukarens 22

23 behov i fokus - lagen måste enbart vara handläggarens verktyg i vårt myndighetsutövande uppdrag. Det första mötet med handläggaren är särskilt viktigt ofta befinner sig den sökande i en mycket ömtålig livssituation. Den sökandes delaktighet ska vara en utgångspunkt i handläggningen. Den sökande ska få tydlig information om handläggningen via personlig kontakt och tydligt informationsmaterial. Handläggningen ska vara enkel och begriplig för den sökande. Utredning och beslut ska vara kvalitetssäkrat och rättssäkert Anhörigstöd Anhörigstöd är sedan något år tillbaka en insats enligt Sol. Ett arbete har påbörjats med att hitta former och innehåll för anhörigstöd riktat till anhöriga till personer med funktionshinder. Stödet är avsett för den anhörige. Anhörig ska ses som ett vitt begrepp och innefatta de som lever nära personen med funktionshinder. Anhöriga ska erbjudas stöd i sin egen roll som anhörig Stöd ska erbjudas enskilt och i grupp. Det ska finnas möjlighet till kontakter i öppen form. Anhörigstödet ska fortsätta att utvecklas med lyhördhet för behov och önskemål från dem som är berörda. 23

24 Delaktighet för barn och ungdomar 2008 antog Handikappnämnden i Karlskrona en handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv. Den utgör en markering för att barns delaktighet hädanefter ska vara en prioriterad fråga i förvaltningens arbete. Ytterst handlar det om att förändra attityder, att vi alla ska inse att barn med funktionsnedsättning har rätt till och kan bli lyssnade till i utredning och utförande av insatser som de har behov av. Förvaltningens barngrupp har ett särskilt ansvar för att konkretisera och uppfylla målen i handlingsplanen. Det finns också en tydlig koppling till det utökade uppdraget att skapa ett fungerande anhörigstöd i förvaltningen föräldrar och syskon, främst, får inte glömmas bort. Vi ska alltid höra barns önskemål och åsikt i samband med utredning och beslut om insats. Barnen ska höras vid uppföljning och utvärdering av aktuell insats Personalen ska genom kompetensutveckling ges verktyg att kommunicera med alla barn. Vi ska ha ett material som är utformat så att alla barn kan få adekvat information om olika insatser och hur de kan hjälpa barnet i vardagen. Barn ska kunna påverka sin egen situation oavsett funktionsnedsättning. 24

25 25

26 SLUTORD Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Ett uttalande som kräver eftertanke för att förstås på rätt sätt det är medvetet valt när det är dags att summera processen och uttrycka en avslutande reflektion kring Framtidsprogrammet. Rätt tolkat vill det säga att personer med funktionsnedsättning alltid ska uppfattas och bemötas som enskilda individer. Bilden av gruppen i gruppbostaden låter oss förstå att den traditionella handikappomsorgen inte varit tillräckligt tydlig på den punkten. I vårt samtal idag sätter vi Brukaren i centrum vi har nått en brytpunkt? Den rätta idén har fått fäste i vårt språkbruk men fortfarande har vi en väg att gå för att omfatta den fullt ut i tanke och handling. Det är kärnan i Framtidsprogrammet vårt fortsatta uppdrag. Framtidsprogrammet är ett attityduppdrag En inspirationskälla för Framtidsprogrammet har varit LSS-kommitténs förslag till en reviderad LSS, ATT LEVA SOM ANDRA. Betänkandet är en intressant produkt, gott och väl 700 sidor text utan några revolutionerande förslag till nydaning av LSS... 26

27 Slutsats 1: LSS är bra precis som den är, allt finns där - jämlikhet, delaktighet och inflytande stöd och service framför omvårdnad/omhändertagande tydliga krav på huvudmannen hur detta ska gå till för att den enskilde ska få sin rätt. Slutsats 2: Det är dags att göra verkstad av LSS! Genomförandet av lagen utifrån dess ideologiska bas har delvis misslyckats. Attityduppdrag återstår utan att det är bearbetat kan vi inte räkna med att praktiken ska fungera. Handikappnämndens Framtidsprogram är produkten av en medborgardialog som uttrycker förväntningar, behov och önskemål från dem vi är till för - det borgar för ett innehåll som är ovedersägligt. Genom allt som sägs i sak löper som den röda tråden en tanke attityduppdraget som vi låter få sitt symboliska uttryck i uppmaningen Avskaffa gruppen i gruppbostaden! Ett mål eller en vision? ATT LEVA SOM ANDRA ska vara det självklara för personer med funktionsnedsättning i vår Framtid i Karlskrona kommun. Maria Persson Förvaltningschef 27

28 Handikappförvaltningen Karlskrona Telefon: E-post:

innehåll Inledning Framtidsgruppens temaområden Boende Arbete Fritid Kompetens Biståndsbedömning Anhörigstöd Delaktighet för barn och ungdomar

innehåll Inledning Framtidsgruppens temaområden Boende Arbete Fritid Kompetens Biståndsbedömning Anhörigstöd Delaktighet för barn och ungdomar innehåll 4 Inledning 6 8 11 Uppdraget Framtidsprogrammets syfte Medborgardialog som arbetsmetod Framtidsprogrammets idé Från handikapp till IPF? Det nationella uppdraget Ökad fysisk tillgänglighet IT-politiken

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt

Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt Barnombudsmannen uppdrag, organisation och arbetssätt Statlig myndighet med uppdrag att Företräda barn och unga Driva på genomförandet av barnkonventionen Bevaka efterlevnaden av barnkonventionen Information

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

RBU:s ideologiska grund; kortversionen

RBU:s ideologiska grund; kortversionen RBU:s ideologiska grund; kortversionen I första hand barn 1. Rätten att få vara barn med lek, trygghet och en god barndom 2. Rätten som ung till utveckling, självständighet, frigörelse och en tro på framtiden

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Visions- och Målprogram

Visions- och Målprogram Visions- och Målprogram VISIONSDOKUMENT MISSION Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att erbjuda möjlighet

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2010.163.2 Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-21 Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bakgrund Alla invånare i Malung-Sälens kommun ha möjlighet att bidra till kommunens utveckling

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer