30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr 6 2013"

Transkript

1 Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet. Det omfattar bland annat insatser som kan göra stor skillnad för barn och ungdomar, till exempel när de får tillgång till vatten och en trygg uppväxt. Allt fler företag är fast beslutna om att minska sin påverkan på miljön och leverera mer hållbara produkter och lösningar till sina kunder. Men för att lyckas med det måste hållbarhetsutveckling finnas med i allt man gör. Därför integrerar man hållbarhetsutveckling i alla områden i sin verksamhet för sina kunders, aktieägares, medarbetares och vår världs skull. Aqui cumque volor molum quibeatusant eat as quae iunt acimpor ehenes es ut omnimusdae vollessima voluptum ipsam iliqui asimi, sit lacilit landae eosantin eni volesequis senis eum de repudi cus, sim in perrores dessita eptaspi tasperchicae laturibus, si diciunt. Ximpor aliam doloribus vendam qui a con eniatur sus molupta pratus quundem coreperion planihiciis eatem imilitatque nonsenimpor siminci llaboreperit hitasped quodisit alitatusti ium harchil min porent audam imilisi sinciae maio escium cus quate nit aliquib ercilic aborepratis mo estrum volecep erferci magnatium rerfero quam, quate mod magnis is 30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

2 IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso om: CSR för ett hållbart framtida företagande Fokus på CSR-frågorna har ökat i samhällsdebatten och i företagens verksamhet. Vi har ställt 15 frågor till fem olika företag kring temat CSR. Sammanställningen ger en mycket bra lägesrapport kring hur företagen arbetar med frågorna samt belyser CSR-frågornas påverkan på företagens lönsamhet. MARKNAD Jonas Bergholm, För dagens företag blir det allt viktigare att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som man gör affärer, samt integrera sociala och miljömässiga aspekter och hållbarhetsfrämjande aktiviteter i koncerns hela verksamhet, långt utöver vad lagen föreskriver. Svensk Papperstidning har satt fokus på begreppet CSR och Hållbarhet och ställt frågor kring detta till fem stora företag, IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso. Samtliga menar att detta arbete inte är ett måste utan snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort. Man är övertygad om att om företagen inte arbetar aktivt med dessa frågor, riskerar man att inte finnas kvar på marknaden i framtiden. CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Många företag börjar dock välja att tala om hållbarhet, ett begrepp som till skillnad från CSR har en vetenskapligt verifierad definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utvecklingstrend som företagen ser är att det på företagen ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Man ser en allt tydligare koppling till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som företagen förväntas ta hänsyn till i allt större utsträckning. En tydlig trend är också att CSR-frågorna har klättrat i organisationen och är nu ett område som prioriteras högt på koncernnivå. Vi lever i en globliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man, konsumenten/kunden, och inte vad som står i lagboken. Den diskussionen kommer framöver att vara den starkaste drivkraften av utvecklingen inom CSR. n Vad är CSR och hållbarhet? CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR är en av flera benämningar på detta område, andra är: Grönt företagande, SR (Social Responsibility), Hållbart företagande, CR (Corporate Responsibilty). Detta arbete innefattar dels ett ansvar gentemot ägare, anställda, kunder långivare, myndigheter och övriga intressenter samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget. De senaste åren verkar det som om flera internationella företag väljer att tala om hållbarhet ( sustainability på engelska), ett begrepp som till skillnad från CSR-begreppet har en robust, vetenskapligt verifierad, definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Källor: CSRguiden.se och Wikipedia SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

3 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 1 Hur definierar Sandvik begreppet CSR? CSR handlar om att företaget ska ta ansvar för den påverkan det har på sin omgivning, samt att vara en god och hållbar samhällsmedborgare genom att driva CSR-frågorna längre än vad som krävs i lagar och förordningar. Vi följer OECDs riktlinjer och ska därmed arbeta inom samtliga områden som anges i riktlinjerna (mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, skattefrågor, konsumentfrågor, FoU och konkurrensrättsliga regler). Ja, branschen rör sig mot det bredare begreppet hållbarhet och en starkare koppling till hållbar utveckling. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? I ett globalt företag som Sandvik måste CSRfrågorna ligga helt integrerade i det operativa arbetet, med strategisk vägledning från ledningen. Huvudsaklig inriktning, övergripande målformuleringar och utvärdering styrs därför centralt från huvudkontoret, medan genomförandet och detaljerad målsättning drivs i linjen, genom till exempel vårt EHS-råd med EHS ansvariga i länderna. (EHS står för miljö, hälsa och säkerhet.) Strukturen ser likadan ut för andra frågor, till exempel arbetsvillkor. Leverantörskontroll sker främst genom våra inköpsorganisationer och uppföljande inspektioner görs av vår internrevision för att säkerställa oberoende. Den sammanfattas i begreppet One Sandvik. Strategin syftar till att ta till vara koncernens samlade styrka för att göra oss ännu mer globalt, snabbrörligt och kundorienterat. Ett ansvarsfullt företagande utgör därför en integrerad del av Sandviks affärsprocesser med inriktning på kontinuerlig förbättring inom områdena miljö, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Vi har redovisat vår CSR-strategi i en hållbarhetsredovisning som finns på vår hemsida. Vi har tillsatt en ansvarig i koncernledningen, samt en CSR-chef som ska samordna och effektivisera frågorna för att få bättre utväxling på vårt arbete. För branschen, eller CSR generellt, ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Vi ser tydligare kopplingar till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som vi som företag måste ta hänsyn till i större utsträckning. 7 Hur påverkar de här frågorna branschen? Frågorna belyser situationer och omständigheter som har en direkt påverkan på vår affär, som tidigare inte haft lika stor påverkan. CSR-frågorna driver på branschen att bli bättre. 1 Hur definierar LKAB begreppet CSR? Så här beskriver vi den hållbara utvecklingen i vår strategi: Ökar vårt positiva bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö och stärker vår långsiktiga lönsamhet samtidigt som vi minimerar vår negativa påverkan på omvärlden. Bidrar till affärsverksamheten genom att hjälpa oss att hantera risker, stärka vårt varumärke, öka konkurrenskraften och minska kostnaderna. Bygger på LKABs värderingar Engagemang, Nytänkande och Ansvar. Ja, det är ett bredare och på sätt och vis mer beskrivande begrepp. Det är ju hållbarhet man eftersträvar i verksamheterna, och där ingår förstås socialt ansvarstagande. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? Vi har nyligen inrättat en strategisk enhet för att få ett samlat grepp över alla de hållbarhetsfrämjande aktiviteter som pågår i hela koncernen. I stora drag innebär den ett kontinuerligt arbete som utvecklas och drivs i den dagliga affärsverksamheten. Riktlinjer för bland annat samhällsomvandling, markanvändning, vattenpåverkan, efterbehandling, verksamhetsavfall och övrig miljöpåverkan ska komplettera strategin. Den finns att läsa på Vi har fått tydliga direktiv från vår ägare att fokusera på hållbarhetsfrågorna och har en stark utgångspunkt på grund av vår råvara, vår forskning och utveckling och en väl uppbyggd kunskapsbank i exempelvis miljötillståndsfrågorna. För branschen kan vi konstatera att gruvnäringen är satt under lupp med anledning av den ökade prospekteringen i Sverige. Intressant är att LKAB har lyfts fram som ett gott exempel i dessa diskussioner. Som i alla andra branscher, utvecklingen går framåt. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Våra produkter har klimatfördelar som gynnar oss när miljökraven i världen skärps. I övrigt är hållbarhetsfrågorna naturliga och nödvändiga för LKAB eftersom vi verkar i så nära symbios med samhällena på gruvorterna. CSR är alltså en fråga om att kunna fortsätta vår verksamhet över huvud taget. Det finns det inga enkla verktyg eller formler för, men i LKABs fall handlar det grovt förenklat om att ifall vi inte sköter hållbarhetsfrågorna så kan vi inte 1 Hur definierar Stora Enso begreppet CSR? I vår koncern handlar det om fokus på ett globalt ansvarstagande, eftersom vi är verksamma i 35 länder och inom ramen för det arbete som krävs för att nå framgång står CSR/företagsansvar och hållbarhetsfrågor högt på agendan. På den finner vi naturligtvis samhällsansvarsfrågor, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt miljöfrågor men fokus på en hållbart lönsam verksamhet är en grundförutsättning för att bli långsiktigt framgångsrik inom dessa områden. Syftet med hela vår verksamhet är att göra gott för både människor och planeten. Det är därför vi finns till, och det tänker vi åstadkomma med produkter som är baserade på den förnyelsebara fibern! Känns närmast som en akademisk fråga. Som jag redan nämnt är uthålligt lönsam verksamhet vår nyckel till att kunna fortsätta leverera värden med bäring på både miljö, samhällsansvar och för att bidra till hållbarhet. Vårt mål är att vara en del av lösningen för att kunna lösa de utmaningar som vi gemensamt står inför. För ärligt talat, vad kan vara bättre än produkter som är baserade på förnyelsebar råvara och som fyller viktiga mänskliga behov, till exempel förpackning av mat och dryck i ett samhälle och i ekosystem som utsätts för allt större press? 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vårt arbete med hållbarhetsfrågor och CSR handlar om konkreta åtgärder för att ta ansvar för vår verksamhets påverkan på vår omgivning, det berör faktiskt alla inom Stora Enso och involverar även våra olika intressenter vars prioriteringar vi mappar regelbundet. Det är vår vd och koncernens ledningsgrupp som är ytterst ansvariga och vi har nyligen formulerat en ny hållbarhetsstrategi som innehåller våra prioriterade områden och de nyckeltal som ska mäta om vi blir bättre. Dessutom har vi i år inrättat en etik- och hållbarhetskommitté på styrelsenivå för att säkerställa ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har även inrättat en hållbarhetskommitté som leds av koncernens chef för hållbarhetsfrågor. De olika affärsområdena är sedan operativt ansvariga för det arbetet och sina resultat inom CSR och hållbarhet. Den är framförallt inkluderande och utgår från Stora Ensos affärsstrategi och ett fokus som syftar till att integrera hållbarhetsfrågorna i allt det vi gör. Vi måste bli effektivare och bättre på att använda jordens resurser på ett klokt sätt, de är trots allt begränsade. Vi har definierat tre nyckelområden där vi kommer att fokusera våra ansträngningar, det handlar om Resurseffektivitet och Miljöprestanda, Ansvarsfull affärsverksamhet och Människor samt Skogs- och Markrelaterade frågor. Vår nya spännande strategi för globalt ansvarstagande! Med hjälp av den tar vi ett rejält avstamp mot framtiden och den kommer att vägleda oss till att bli 32 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

4 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability 1 Hur definierar Ikea begreppet CSR? Vi väljer hellre att kalla detta område för Hållbarhet och frågorna består i huvudsak av ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Jag tror det. På marknaden råder en viss begreppsförvirring kring detta. En del säger CSR medan andra säger Hållbarhet. Jag tycker mig se att det blir allt mer vedertaget att säga Hållbarhet. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? För oss handlar det om att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som vi gör affärer, samt integrera frågorna i hela vår verksamhet. Det vill säga, inte blunda för problemet med människor som lever i fattigdom, verka för att generera förnyelsebar energi och samtidigt producera varor. Ikeas medarbetare, leverantörer och samarbetspartners jobbar medvetet med allt det här. Vår nya hållbarhetsstrategi People & Planet Positive finns på och syftar till att inspirera miljontals kunder att leva mer hållbart hemma, göra Ikea energi- och resursoberoende samt vara ledande i att skapa bättre liv för människor och samhällen. Vår årliga Hållbarhetsrapport visar att vi är på rätt väg. Det vill säga, Ikea är ett företag som aktsamt alltsedan starten tagit till vara på resurserna. Men, vi är medvetna om att mycket har hänt på senare tid gällande de här frågorna. Därför satsar vi ännu mer på hållbarhet genom att sätta tydliga mål men också genom att tala om när målen är nådda. Vi försöker att bli ännu bättre på uppföljning och på att kommunicera vårt ansvar kunde vi skänka 82 miljoner euro till projekt som skapar möjligheter för barn i utvecklingsländer. Vi har också investerat 1,5 miljarder euro i förnyelsebar energi, främst vindkraft och solenergi. Våra energiförbrukande produkter var 32 procent mer effektiva än dem som fanns på marknaden 2008, och vi har även förbättrat de vattenbesparande alternativen. Det är vi stolta över. När det gäller det material som används i våra produkter är redan 91 procent förnyelsebart, återvinningsbart eller återvunnet. Vårt mål är att alla huvudmaterial ska vara förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna under verksamhetsåret Vi gör även noggranna kontroller för att se till att träet i möblerna från Ikea inte kommer från avskogningsområden eller har avverkats illegalt. Trots sina fantastiska egenskaper så är trä bara ett hållbart val om det kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk och är legalt avverkat. Därför har vi tagit fram en uppsättning minimikrav för allt trä som används i Ikeaprodukter, och vi samarbetar med organisationer som Världsnaturfonden WWF och FSC (Forest Stewardship Council) för att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt långsiktiga mål är att allt trä som används i Ikeas produkter ska återvinnas eller komma från skogar med ansvarsfullt skogsbruk kontrollerat av oberoende granskare. Jag kan bara uttala mig om vad vi gör. Men det är viktigt att alla aktörer på marknaden tar ansvar för sin verksamhet, eftersom det är allas vår framtid det handlar om. Människor idag vill veta varifrån produkterna kommer och hur de är producerade. Även ideella organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och för oss ledde det här med återanvändning fram till att vi skapade en egen köp- och säljsajt på Blocket. Är man Ikea Family medlem annonserar man dessutom gratis där. Som ytterligare ett steg i vårt miljöarbete kan kunderna i Jönköping nu också få betalt för sina begagnade Ikeamöbler om de lämnar in dem hos oss. Vi har även genomfört Sveriges största loppmarknad två gånger för att främja återanvändning. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Hållbarhet bidrar till affärsnyttan genom att vi kan sänka kostnaderna, vilket är bra för både kunderna och för oss. Det råder ingen motsättning mellan de här frågorna 1 Hur definierar du/företaget begreppet CSR? Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att integrera hållbarhetsperspektivet i allt vi gör. Egentligen har det ingen betydelse vad vi kallar detta viktiga område. En del väljer att säga Hållbarhet och en del väljer CSR. CSR är en internationell term. Men det viktigaste för SCA är att vi aktivt arbetar med dessa frågor och att vi uppnår resultat. 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör och är inget som vi applicerar i efterhand utan det finns med i hela vårt tänkande och är intimt integrerat i vår affärsmodell. Hållbarhet är en del i våra affärsmål. Den är enkel och en naturlig del i vår affärsstrategi och baseras på ekonomi, människor och miljö samt att skapa värde inom dessa tre områden för våra kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss genom att vara transparenta och visa vilka mål vi har och hur långt vi har kommit i att uppnå dem. Detta redovisar vi i vår Hållbarhetsredovisning. Vi ser också att flera av våra långsiktiga hållbarhetsmål bär frukt varje dag för våra kunder. Och att vårt idoga hållbarhetsarbete också lockar nya medarbetare till oss. Det gör oss stolta och visar att vi är på rätt väg beslutade SCA att investera 490 miljoner kronor i en ny mesaugn i Munksund, vilken ger möjlighet att driva mesaugnen med biobränsle, att effektivisera energiförbrukningen samt minska våra koldioxidutsläpp med 75 procent. Vi uppnådde under 2012 hundra procent kontroll över ursprunget i vår fiberråvara. Vi inledde ett omfattande samarbete om vindkraft med EON och vi började bygga de första vindkraftparkerna i samarbete med Statkraft. Vi inledde en kampanj för att globalt öka medvetenheten om vår uppförandekod. Alla större SCA-anläggningar rapporterade i den etiska databasen Sedex. SCA blev medlem i World Business Council for Suistainable Development, WBCSD. För sjätte året i rad utnämndes SCA till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethispere och vi ingår i det prestigefyllda Dow Jones Suistainability Indexes. Branschen utvecklas ständigt och vi på SCA anser att det inte räcker med att vi inom SCA är framåt och prioriterar dessa frågor. Är även branschen och för den delen företagen i stort engagerade i dessa frågor blir det lättare att förändra och driva förändringen mot en mer långsiktigt hållbar utveckling i stort. Det är viktigt att vi alla drar åt samma håll när det gäller hållbarhetsfrågorna det handlar om allas vår värld och att bevara den i ett så bra skick som möjligt för kommande generationer. CSR-frågor driver vår bransch liksom andra branscher att möta eller överträffa våra kunder och konsumenters behov och önskemål och ge dem hållbara och användbara produkter/tjänster. Ny teknologi medger bättre resursutnyttjande och inte minst energieffektiviseringar vilket är bra både ur ett miljö och ett kostnadsperspektiv. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi på SCA ser det inte så enkelt. Vi isolerar inte hållbarhetsfrågorna för sig. Vi integrerar dem i våra dagliga affärsliv i allt vi gör. Hållbarhet är en del av vår affärsmodell. För oss är hållbarhet viktigt för att just vara ett lönsamt företag så vi kan fortsätta producera nyttiga produkter till våra kunder. Det är hållbarhetsaspekten som driver våra framgångar så utan hållbarhet skulle vi inte ha samma lönsamhet. SCA har ambitiösa och tydliga målsättningar. Det är ett bra medel för att driva och styra verksamheten. Mätbara mål gör det också enklare för omvärlden att förstå hur SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

5 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Bra, frågorna blir allt mer kopplade till affären och ett sätt att utmärka sig från konkurrenter och ett sätt att ekonomisera med resurser, både ekonomiska, miljömässiga och humana - något som är direkt lönsamt. Genom en rad KPI:er* anpassade till företagens verksamhet. Vi har redovisat cirka 20 KPI:er i vår hållbarhetsredovisning inom alla CSR-områden. Minskade utsläpp leder till minskade kostnader för utsläppsrätter, minskad energiåtgång leder till minskade energikostnader, minskat antal olyckor på arbetsplatsen leder till humanare arbetsvillkor men också minskade kostnader för rehabilitering och frånvaro. Även välgörenhetsarbete kan kopplas till affären, till exempel genom ett stärkt varumärke, en bredare rekryteringsbas eller liknande. Allt mätbart. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra, vi utvärderar leverantörer främst i högriskländer mot vår uppförandekod för leverantörer innan vi accepterar dem som leverantörer till oss. Dessutom sker ett antal leverantörsrevisioner för att säkerställa att kraven efterlevs. Vi utbildar även ett antal leverantörer i vår uppförandekod i syfte att dels säkerställa efterlevnad, dels att säkerställa en långsiktighet i kunskapen om CSR-frågorna. Det strategiska arbetet. Det kommer att vara vårt fokus för Ett antal avvikelser från vår uppförandekod har vi funnit bland annat hos leverantörer i Indien och Kina. Avvikelserna är främst relaterade till grundläggande krav som minimiålder och lön, arbetstider, miljöfrågor och medarbetarnas hälsa och säkerhet. Problem inom korruptionsområdet, såsom mutor, förekommer också. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Våra intressenter och vi själva. Det globala perspektivet är egentligen kopplat till både glädje och bekymmer. Bekymmer eftersom det är oerhört komplext och svårt att greppa om helheten. Glädje eftersom det också ger oss en möjlighet till både bättre affärer och spännande påverkan. Hur man integrerar CSR i affärsstrategin slår igenom fullständigt just nu. Det är få som inte ställer sig bakom idéen om att inget CSR-arbete är hållbart om det inte kopplas till lönsamhet och affären. Det är också en utmaning där många fler KPI:er behöver utvecklas för områden som inte är lätta att mäta, till exempel mänskliga rättigheter och korruption. * KPI, Key Performance Indicator, är ett begrepp som används för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet. bedriva verksamheten. Vi är så starkt beroende av positiva beslut från samhället, allt från detaljplaner och markanvisningar till miljötillstånd. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Mycket gott, vi klargör riktlinjerna ända från upphandlingsförfarande till genomförande. Vi arbetar aktivt med att minska påverkan för närboende på våra verksamhetsorter. Utvecklingen i samhället gör att fler upplever obehag av industriverksamhet, även i fall där mätvärden visat att påverkan faktiskt minskat. Men vi måste följa med i utvecklingen, och arbetar därför med att minska till exempel diffus damning och buller. Samma saker som vi, i stort sett. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Till viss del styrs vi av utvecklingen i samhället, både allmänhetens upplevelser och myndigheternas villkor, men till en stor del drivs vi av att detta är en affärsmässig nödvändighet och en konkurrensmässig fördel för oss. Glädjeämnena är att vi har en mycket god utgångspunkt i våra produkter, i vårt kunnande och i vårt samarbete med alla aktörer i de samhällen där vi verkar. Bekymmer är exempelvis att vi agerar på en världsmarknad där villkoren i dessa frågor orsakar snedvridning i konkurrensen, exempelvis handeln med utsläppsrätter. Engagemang bland de egna medarbetarna är en stark positiv kraft och viktig av flera anledningar. Dels är det de som i slutänden ser till att målen uppfylls, dels är de goda ambassadörer för koncernens värderingar. Carbon footprint, alltså det spår av koldioxid som en produkt, en organisation eller ett fenomen orsakar, kommer sannolikt att bli ett allt viktigare begrepp. Eftersom LKABs järnmalmsprodukter orsakar ner till en sjundedels utsläpp av koldioxid jämfört med vissa av våra stora konkurrenters produkter ser vi ljust på den utvecklingen. ännu mer systematiska, transparenta och fokuserade på att leverera resultat inom hållbarhetsområdet. För både oss som företag och för branschen som helhet har det senaste året och verkligheten idag präglats av det förändringstryck som råder i branschen. Det gör att den närmaste framtiden innebär stora utmaningar för alla, men även stora möjligheter för oss som arbetar med att förädla en förnyelsebar råvara! De utgör en integrerad del av den agenda som vi arbetar med. Frågor om samhällsansvar och diskussioner om vad som är hållbart kommer alltid att påverka och prägla branschen på ett tydligt sätt. För oss handlar det om att hela tiden bli bättre på att engagera oss i de frågor som våra intressenter anser är viktiga, vi kan alltid lära av varandra. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi arbetar hårt för att skapa värde i våra verksamheter och därför måste frågor som rör hållbarhet och samhällsansvar vara integrerade i den långsiktiga affärsstrategin. Lönsamheten mäts i företagets långsiktiga ekonomiska resultat. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra. Leverantörsledet är extremt viktigt och det handlar om att vi måste ställa tydliga hållbarhetskrav. Vi kan bli bättre på allt, vi får aldrig sitta nöjda utan måste arbeta vidare med de utmaningar vi står inför. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Jag återkommer till det igen, alla våra intressenter är extremt viktiga, utveckling sker i samspel. Naturligtvis är den yttersta frågan för framtiden hur vi får alla konsumenter att fatta ansvarsfulla inköpsbeslut, vi vill vara med på den resan med våra produkter. Trenden är tydlig, för att bli framgångsrik kommer det att bli allt viktigare att leverera faktiska resultat, samtidigt som alla måste stärka det långsiktiga perspektivet på olika hållbarhetsfrågor. Etik och transparens är nyckelord! Naturligtvis handlar det om att visa våra intressenter konkreta förbättringar på kort sikt, till exempel minskad miljöpåverkan från våra fabriker, men sedan både tror och hoppas jag mycket på att kunder och konsumenter kommer att välja våra produkter, som verkligen har en naturlig plats i en framtida ekonomi produkter som är baserade på förnyelsebar råvara. 34 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

6 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability och vår övriga affärsverksamhet. Generellt kan man säga att om man inte jobbar aktivt med hållbarhet finns det risk att man inte finns kvar på marknaden i framtiden. Inom alla delar av Ikea använder vi KPI* som är relevanta för just den funktionen. För varuhusen handlar det till exempel om att öka andelen sorterat avfall och att arbeta aktivt med att energieffektivisera. 10 Hur fungerar samarbetet mellan er och leverantörerna? Bra! Över leverantörer i över 50 länder tillverkar våra produkter. Att ha goda relationer till våra leverantörer är mycket viktigt för oss. Vi har en uppförandekod med minimikrav som leverantörerna ska leva upp till. Augusti 2012 uppfyllde samtliga dessa leverantörer vår uppförandekod till 100 procent. Det finns många saker att bli bättre på, som till exempel att ta fram fler produkter som hjälper kunder att leva ett mer hållbart liv hemma med fokus på energi, vatten och att minska avfallet och öka källsorteringen. Vi reviderar uppförandekoden vart efter vi lär oss och att lagar och förordningar skärps. Vi vill även bli bättre på att kommunicera vår uppförandekod till våra kunder och andra intressenter. Att vi förbättrar samarbetet ännu mer. Vi gör regelbundna revisioner och hittills finns över dokumenterade förbättringar som gjorts av dem. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Vi har medarbetare i 44 länder och alla våra intressenter är med och påverkar utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Kunderna påverkar genom sitt konsumtionsmönster men Ikea sätter viktiga mål som påverkar leverantörerna och hur produkterna produceras. Det positiva är att det så kallade världsmedborgartänket växer. Genom vänner och media får vi hela tiden kunskap om andra länder, kulturer, religioner och regionala förhållanden. Fattigdomen minskar i världen vilket gör att fler kan konsumera och när det gäller att inreda sina hem handlar det för vår del om att bidra till en hållbar konsumtion genom våra produkter och heminredningslösningar. Indien är en stor marknad som nu är på gång för oss och vi hoppas att kunna hjälpa till att inspirera till ett mer hållbart liv hemma. Alla aktörer måste ta sitt ansvar för att agera utifrån kretsloppstänket och vara aktsamma om världens resurser för att de ska få finnas för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet är inte längre en trend utan en del av affärsverksamheten. I ekonomiskt tuffa tider stärker de här frågorna varumärket. Men blickar man framåt så finns det orosmoln att ta höjd för. Även om inte det kan kalls för en trend är det ett faktum att många unga är oroade över sin framtid och vill agera på olika sätt. Det finns undersökningar som visar att en betydande procent av dagens ungdomar faktiskt lider av klimatångest. Därför måste plattformar skapas och förra året inledde vi tillsammans med WWF projektet Ecoration. Under sex månader fick nio småländska familjer hjälp att se över sin klimatpåverkan med fokus på avfall, energi och vatten. Samtidigt kunde vi med vår kunskap om inredning, i kombination med WWF:s unika miljökompetens, ta fram personliga lösningar för att underlätta ett hållbart liv hemma. Utan att göra minsta lilla avkall på trivseln, tvärtom. Mätt i siffror är resultatet långt över förväntan. hållbarhetsarbetet bidrar till SCAs affärer. Vi brukar säga att det som mäts blir gjort! Och det stämmer också i praktiken. I vår Hållbarhetsredovisning visar vi vilka mål vi har och hur långt vi kommit. Vi redovisar även de mål vi inte uppnått för att vi vill vara transparenta. Kunder och konsumenter efterfrågar hållbara produkter. De vill inte betala mer för dem men ett solitt hållbarhetsarbete kan fälla avgörandet för om vi vinner ett kontrakt eller inte. I en undersökning av 400 personer inom försäljning med kundkontakter hade 41 procent varit med om en förhandling där hållbarhetsarbetet varit avgörande för utgången. Och vårt hållbarhetsarbete hjälper kunderna att uppnå sina egna hållbarhetsmål. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna i de här frågorna? Mycket bra. Vi har fått förståelse för hur vi vill arbetar i de här frågorna tillsammans med dem och i de fall då de inte riktigt når upp till SCAs förväntningar gör vi upp en åtgärdsplan för att möta kraven. I de allra flesta fall lyckas vi hjälpa till att utveckla leverantörerna. Någon enstaka gång händer det dock att vi fått säga upp en leverantör. Vi har en uppförandekod som reglerar hur vi vill att våra leverantörer ska agera. Under 2012 skrev 73 procent av hygienverksamhetens leverantörer och 65 procent av skogsindustriverksamhetens leverantörer på vår leverantörsstandard inklusive vår uppförandekod. Vårt mål är att samtliga leverantörer skall skriva under våra leverantörsavtal senast Under 2012 utbildades 87 procent av medarbetarna i hur Uppförandekoden fungerar och hur den ska efterlevas. Från 2015 är målet att samtliga våra leverantörer ska följa kodens innehåll. Rent generellt kan vi bli bättre på allt, vilket även är vår ambition. Våra målsättningar är inte statiska de kommer att avslutas när målet är uppnått och byggas på med nya varefter det uppstår nya behov. Oerhört viktigt är också att ständigt utveckla vår nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Varje olycka är ett misslyckande. Rent generellt har vi ett mycket bra samarbete med våra leverantörer. Vi får förståelse för våra krav i vår leverantörsstandard och allt fler följer den. Det jag skulle önska är att anpassningen till våra krav går ännu fortare. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området? I slutänden är det konsumenterna som styr. De bestämmer genom sitt konsumtionsmönster vilka varor som efterfrågas. Vi på SCA har tidigt insett att det därför är viktigt att ligga långt fram i att mäta konsumentbeteende och fråga dem via fokusgrupper hur de vill ha sina produkter. Sedan är det självklart också så att vi som företag sätter mål som i sin tur styr våra leverantörer. Men det är kunden som tar det viktigaste beslutet att köpa och använda en vissa vara. Glädjeämnen är att vi ser att vi gör skillnad i människornas vardag varje dag. Att vi och andra aktörer och människor i stort kan påverka och förändra om vi bestämmer oss för det och sätter tydliga mål. Speciellt tillfredsställande är det att se att våra enkla insatser gör så stor skillnad för barn och ungdomar när de får tillgång till rent vatten och tvål. Samt när människor kan leva normala liv med våra hjälpmedel. Det påverkar deras värdighet på ett mycket positivt sätt. Bekymren eller utmaningarna är att det fortfarande finns så oerhört mycket att göra för att förbättra livskvaliteten för så många människor världen runt. Just nu är det stort fokus på etiska och moraliska frågeställningar. Vi lever i en globaliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man konsumenterna- och inte vad som står i lagboken. Det är svårt att sia om framtiden. Men jag tror att den etiska diskussionen som just nu är aktuell kommer fortsätta att vara det. Det är vad du gör som är det viktigaste inte vad du säger. SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer