30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr 6 2013"

Transkript

1 Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet. Det omfattar bland annat insatser som kan göra stor skillnad för barn och ungdomar, till exempel när de får tillgång till vatten och en trygg uppväxt. Allt fler företag är fast beslutna om att minska sin påverkan på miljön och leverera mer hållbara produkter och lösningar till sina kunder. Men för att lyckas med det måste hållbarhetsutveckling finnas med i allt man gör. Därför integrerar man hållbarhetsutveckling i alla områden i sin verksamhet för sina kunders, aktieägares, medarbetares och vår världs skull. Aqui cumque volor molum quibeatusant eat as quae iunt acimpor ehenes es ut omnimusdae vollessima voluptum ipsam iliqui asimi, sit lacilit landae eosantin eni volesequis senis eum de repudi cus, sim in perrores dessita eptaspi tasperchicae laturibus, si diciunt. Ximpor aliam doloribus vendam qui a con eniatur sus molupta pratus quundem coreperion planihiciis eatem imilitatque nonsenimpor siminci llaboreperit hitasped quodisit alitatusti ium harchil min porent audam imilisi sinciae maio escium cus quate nit aliquib ercilic aborepratis mo estrum volecep erferci magnatium rerfero quam, quate mod magnis is 30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

2 IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso om: CSR för ett hållbart framtida företagande Fokus på CSR-frågorna har ökat i samhällsdebatten och i företagens verksamhet. Vi har ställt 15 frågor till fem olika företag kring temat CSR. Sammanställningen ger en mycket bra lägesrapport kring hur företagen arbetar med frågorna samt belyser CSR-frågornas påverkan på företagens lönsamhet. MARKNAD Jonas Bergholm, För dagens företag blir det allt viktigare att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som man gör affärer, samt integrera sociala och miljömässiga aspekter och hållbarhetsfrämjande aktiviteter i koncerns hela verksamhet, långt utöver vad lagen föreskriver. Svensk Papperstidning har satt fokus på begreppet CSR och Hållbarhet och ställt frågor kring detta till fem stora företag, IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso. Samtliga menar att detta arbete inte är ett måste utan snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort. Man är övertygad om att om företagen inte arbetar aktivt med dessa frågor, riskerar man att inte finnas kvar på marknaden i framtiden. CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Många företag börjar dock välja att tala om hållbarhet, ett begrepp som till skillnad från CSR har en vetenskapligt verifierad definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utvecklingstrend som företagen ser är att det på företagen ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Man ser en allt tydligare koppling till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som företagen förväntas ta hänsyn till i allt större utsträckning. En tydlig trend är också att CSR-frågorna har klättrat i organisationen och är nu ett område som prioriteras högt på koncernnivå. Vi lever i en globliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man, konsumenten/kunden, och inte vad som står i lagboken. Den diskussionen kommer framöver att vara den starkaste drivkraften av utvecklingen inom CSR. n Vad är CSR och hållbarhet? CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR är en av flera benämningar på detta område, andra är: Grönt företagande, SR (Social Responsibility), Hållbart företagande, CR (Corporate Responsibilty). Detta arbete innefattar dels ett ansvar gentemot ägare, anställda, kunder långivare, myndigheter och övriga intressenter samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget. De senaste åren verkar det som om flera internationella företag väljer att tala om hållbarhet ( sustainability på engelska), ett begrepp som till skillnad från CSR-begreppet har en robust, vetenskapligt verifierad, definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Källor: CSRguiden.se och Wikipedia SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

3 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 1 Hur definierar Sandvik begreppet CSR? CSR handlar om att företaget ska ta ansvar för den påverkan det har på sin omgivning, samt att vara en god och hållbar samhällsmedborgare genom att driva CSR-frågorna längre än vad som krävs i lagar och förordningar. Vi följer OECDs riktlinjer och ska därmed arbeta inom samtliga områden som anges i riktlinjerna (mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, skattefrågor, konsumentfrågor, FoU och konkurrensrättsliga regler). Ja, branschen rör sig mot det bredare begreppet hållbarhet och en starkare koppling till hållbar utveckling. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? I ett globalt företag som Sandvik måste CSRfrågorna ligga helt integrerade i det operativa arbetet, med strategisk vägledning från ledningen. Huvudsaklig inriktning, övergripande målformuleringar och utvärdering styrs därför centralt från huvudkontoret, medan genomförandet och detaljerad målsättning drivs i linjen, genom till exempel vårt EHS-råd med EHS ansvariga i länderna. (EHS står för miljö, hälsa och säkerhet.) Strukturen ser likadan ut för andra frågor, till exempel arbetsvillkor. Leverantörskontroll sker främst genom våra inköpsorganisationer och uppföljande inspektioner görs av vår internrevision för att säkerställa oberoende. Den sammanfattas i begreppet One Sandvik. Strategin syftar till att ta till vara koncernens samlade styrka för att göra oss ännu mer globalt, snabbrörligt och kundorienterat. Ett ansvarsfullt företagande utgör därför en integrerad del av Sandviks affärsprocesser med inriktning på kontinuerlig förbättring inom områdena miljö, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Vi har redovisat vår CSR-strategi i en hållbarhetsredovisning som finns på vår hemsida. Vi har tillsatt en ansvarig i koncernledningen, samt en CSR-chef som ska samordna och effektivisera frågorna för att få bättre utväxling på vårt arbete. För branschen, eller CSR generellt, ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Vi ser tydligare kopplingar till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som vi som företag måste ta hänsyn till i större utsträckning. 7 Hur påverkar de här frågorna branschen? Frågorna belyser situationer och omständigheter som har en direkt påverkan på vår affär, som tidigare inte haft lika stor påverkan. CSR-frågorna driver på branschen att bli bättre. 1 Hur definierar LKAB begreppet CSR? Så här beskriver vi den hållbara utvecklingen i vår strategi: Ökar vårt positiva bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö och stärker vår långsiktiga lönsamhet samtidigt som vi minimerar vår negativa påverkan på omvärlden. Bidrar till affärsverksamheten genom att hjälpa oss att hantera risker, stärka vårt varumärke, öka konkurrenskraften och minska kostnaderna. Bygger på LKABs värderingar Engagemang, Nytänkande och Ansvar. Ja, det är ett bredare och på sätt och vis mer beskrivande begrepp. Det är ju hållbarhet man eftersträvar i verksamheterna, och där ingår förstås socialt ansvarstagande. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? Vi har nyligen inrättat en strategisk enhet för att få ett samlat grepp över alla de hållbarhetsfrämjande aktiviteter som pågår i hela koncernen. I stora drag innebär den ett kontinuerligt arbete som utvecklas och drivs i den dagliga affärsverksamheten. Riktlinjer för bland annat samhällsomvandling, markanvändning, vattenpåverkan, efterbehandling, verksamhetsavfall och övrig miljöpåverkan ska komplettera strategin. Den finns att läsa på Vi har fått tydliga direktiv från vår ägare att fokusera på hållbarhetsfrågorna och har en stark utgångspunkt på grund av vår råvara, vår forskning och utveckling och en väl uppbyggd kunskapsbank i exempelvis miljötillståndsfrågorna. För branschen kan vi konstatera att gruvnäringen är satt under lupp med anledning av den ökade prospekteringen i Sverige. Intressant är att LKAB har lyfts fram som ett gott exempel i dessa diskussioner. Som i alla andra branscher, utvecklingen går framåt. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Våra produkter har klimatfördelar som gynnar oss när miljökraven i världen skärps. I övrigt är hållbarhetsfrågorna naturliga och nödvändiga för LKAB eftersom vi verkar i så nära symbios med samhällena på gruvorterna. CSR är alltså en fråga om att kunna fortsätta vår verksamhet över huvud taget. Det finns det inga enkla verktyg eller formler för, men i LKABs fall handlar det grovt förenklat om att ifall vi inte sköter hållbarhetsfrågorna så kan vi inte 1 Hur definierar Stora Enso begreppet CSR? I vår koncern handlar det om fokus på ett globalt ansvarstagande, eftersom vi är verksamma i 35 länder och inom ramen för det arbete som krävs för att nå framgång står CSR/företagsansvar och hållbarhetsfrågor högt på agendan. På den finner vi naturligtvis samhällsansvarsfrågor, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt miljöfrågor men fokus på en hållbart lönsam verksamhet är en grundförutsättning för att bli långsiktigt framgångsrik inom dessa områden. Syftet med hela vår verksamhet är att göra gott för både människor och planeten. Det är därför vi finns till, och det tänker vi åstadkomma med produkter som är baserade på den förnyelsebara fibern! Känns närmast som en akademisk fråga. Som jag redan nämnt är uthålligt lönsam verksamhet vår nyckel till att kunna fortsätta leverera värden med bäring på både miljö, samhällsansvar och för att bidra till hållbarhet. Vårt mål är att vara en del av lösningen för att kunna lösa de utmaningar som vi gemensamt står inför. För ärligt talat, vad kan vara bättre än produkter som är baserade på förnyelsebar råvara och som fyller viktiga mänskliga behov, till exempel förpackning av mat och dryck i ett samhälle och i ekosystem som utsätts för allt större press? 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vårt arbete med hållbarhetsfrågor och CSR handlar om konkreta åtgärder för att ta ansvar för vår verksamhets påverkan på vår omgivning, det berör faktiskt alla inom Stora Enso och involverar även våra olika intressenter vars prioriteringar vi mappar regelbundet. Det är vår vd och koncernens ledningsgrupp som är ytterst ansvariga och vi har nyligen formulerat en ny hållbarhetsstrategi som innehåller våra prioriterade områden och de nyckeltal som ska mäta om vi blir bättre. Dessutom har vi i år inrättat en etik- och hållbarhetskommitté på styrelsenivå för att säkerställa ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har även inrättat en hållbarhetskommitté som leds av koncernens chef för hållbarhetsfrågor. De olika affärsområdena är sedan operativt ansvariga för det arbetet och sina resultat inom CSR och hållbarhet. Den är framförallt inkluderande och utgår från Stora Ensos affärsstrategi och ett fokus som syftar till att integrera hållbarhetsfrågorna i allt det vi gör. Vi måste bli effektivare och bättre på att använda jordens resurser på ett klokt sätt, de är trots allt begränsade. Vi har definierat tre nyckelområden där vi kommer att fokusera våra ansträngningar, det handlar om Resurseffektivitet och Miljöprestanda, Ansvarsfull affärsverksamhet och Människor samt Skogs- och Markrelaterade frågor. Vår nya spännande strategi för globalt ansvarstagande! Med hjälp av den tar vi ett rejält avstamp mot framtiden och den kommer att vägleda oss till att bli 32 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

4 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability 1 Hur definierar Ikea begreppet CSR? Vi väljer hellre att kalla detta område för Hållbarhet och frågorna består i huvudsak av ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Jag tror det. På marknaden råder en viss begreppsförvirring kring detta. En del säger CSR medan andra säger Hållbarhet. Jag tycker mig se att det blir allt mer vedertaget att säga Hållbarhet. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? För oss handlar det om att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som vi gör affärer, samt integrera frågorna i hela vår verksamhet. Det vill säga, inte blunda för problemet med människor som lever i fattigdom, verka för att generera förnyelsebar energi och samtidigt producera varor. Ikeas medarbetare, leverantörer och samarbetspartners jobbar medvetet med allt det här. Vår nya hållbarhetsstrategi People & Planet Positive finns på och syftar till att inspirera miljontals kunder att leva mer hållbart hemma, göra Ikea energi- och resursoberoende samt vara ledande i att skapa bättre liv för människor och samhällen. Vår årliga Hållbarhetsrapport visar att vi är på rätt väg. Det vill säga, Ikea är ett företag som aktsamt alltsedan starten tagit till vara på resurserna. Men, vi är medvetna om att mycket har hänt på senare tid gällande de här frågorna. Därför satsar vi ännu mer på hållbarhet genom att sätta tydliga mål men också genom att tala om när målen är nådda. Vi försöker att bli ännu bättre på uppföljning och på att kommunicera vårt ansvar kunde vi skänka 82 miljoner euro till projekt som skapar möjligheter för barn i utvecklingsländer. Vi har också investerat 1,5 miljarder euro i förnyelsebar energi, främst vindkraft och solenergi. Våra energiförbrukande produkter var 32 procent mer effektiva än dem som fanns på marknaden 2008, och vi har även förbättrat de vattenbesparande alternativen. Det är vi stolta över. När det gäller det material som används i våra produkter är redan 91 procent förnyelsebart, återvinningsbart eller återvunnet. Vårt mål är att alla huvudmaterial ska vara förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna under verksamhetsåret Vi gör även noggranna kontroller för att se till att träet i möblerna från Ikea inte kommer från avskogningsområden eller har avverkats illegalt. Trots sina fantastiska egenskaper så är trä bara ett hållbart val om det kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk och är legalt avverkat. Därför har vi tagit fram en uppsättning minimikrav för allt trä som används i Ikeaprodukter, och vi samarbetar med organisationer som Världsnaturfonden WWF och FSC (Forest Stewardship Council) för att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt långsiktiga mål är att allt trä som används i Ikeas produkter ska återvinnas eller komma från skogar med ansvarsfullt skogsbruk kontrollerat av oberoende granskare. Jag kan bara uttala mig om vad vi gör. Men det är viktigt att alla aktörer på marknaden tar ansvar för sin verksamhet, eftersom det är allas vår framtid det handlar om. Människor idag vill veta varifrån produkterna kommer och hur de är producerade. Även ideella organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och för oss ledde det här med återanvändning fram till att vi skapade en egen köp- och säljsajt på Blocket. Är man Ikea Family medlem annonserar man dessutom gratis där. Som ytterligare ett steg i vårt miljöarbete kan kunderna i Jönköping nu också få betalt för sina begagnade Ikeamöbler om de lämnar in dem hos oss. Vi har även genomfört Sveriges största loppmarknad två gånger för att främja återanvändning. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Hållbarhet bidrar till affärsnyttan genom att vi kan sänka kostnaderna, vilket är bra för både kunderna och för oss. Det råder ingen motsättning mellan de här frågorna 1 Hur definierar du/företaget begreppet CSR? Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att integrera hållbarhetsperspektivet i allt vi gör. Egentligen har det ingen betydelse vad vi kallar detta viktiga område. En del väljer att säga Hållbarhet och en del väljer CSR. CSR är en internationell term. Men det viktigaste för SCA är att vi aktivt arbetar med dessa frågor och att vi uppnår resultat. 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör och är inget som vi applicerar i efterhand utan det finns med i hela vårt tänkande och är intimt integrerat i vår affärsmodell. Hållbarhet är en del i våra affärsmål. Den är enkel och en naturlig del i vår affärsstrategi och baseras på ekonomi, människor och miljö samt att skapa värde inom dessa tre områden för våra kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss genom att vara transparenta och visa vilka mål vi har och hur långt vi har kommit i att uppnå dem. Detta redovisar vi i vår Hållbarhetsredovisning. Vi ser också att flera av våra långsiktiga hållbarhetsmål bär frukt varje dag för våra kunder. Och att vårt idoga hållbarhetsarbete också lockar nya medarbetare till oss. Det gör oss stolta och visar att vi är på rätt väg beslutade SCA att investera 490 miljoner kronor i en ny mesaugn i Munksund, vilken ger möjlighet att driva mesaugnen med biobränsle, att effektivisera energiförbrukningen samt minska våra koldioxidutsläpp med 75 procent. Vi uppnådde under 2012 hundra procent kontroll över ursprunget i vår fiberråvara. Vi inledde ett omfattande samarbete om vindkraft med EON och vi började bygga de första vindkraftparkerna i samarbete med Statkraft. Vi inledde en kampanj för att globalt öka medvetenheten om vår uppförandekod. Alla större SCA-anläggningar rapporterade i den etiska databasen Sedex. SCA blev medlem i World Business Council for Suistainable Development, WBCSD. För sjätte året i rad utnämndes SCA till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethispere och vi ingår i det prestigefyllda Dow Jones Suistainability Indexes. Branschen utvecklas ständigt och vi på SCA anser att det inte räcker med att vi inom SCA är framåt och prioriterar dessa frågor. Är även branschen och för den delen företagen i stort engagerade i dessa frågor blir det lättare att förändra och driva förändringen mot en mer långsiktigt hållbar utveckling i stort. Det är viktigt att vi alla drar åt samma håll när det gäller hållbarhetsfrågorna det handlar om allas vår värld och att bevara den i ett så bra skick som möjligt för kommande generationer. CSR-frågor driver vår bransch liksom andra branscher att möta eller överträffa våra kunder och konsumenters behov och önskemål och ge dem hållbara och användbara produkter/tjänster. Ny teknologi medger bättre resursutnyttjande och inte minst energieffektiviseringar vilket är bra både ur ett miljö och ett kostnadsperspektiv. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi på SCA ser det inte så enkelt. Vi isolerar inte hållbarhetsfrågorna för sig. Vi integrerar dem i våra dagliga affärsliv i allt vi gör. Hållbarhet är en del av vår affärsmodell. För oss är hållbarhet viktigt för att just vara ett lönsamt företag så vi kan fortsätta producera nyttiga produkter till våra kunder. Det är hållbarhetsaspekten som driver våra framgångar så utan hållbarhet skulle vi inte ha samma lönsamhet. SCA har ambitiösa och tydliga målsättningar. Det är ett bra medel för att driva och styra verksamheten. Mätbara mål gör det också enklare för omvärlden att förstå hur SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

5 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Bra, frågorna blir allt mer kopplade till affären och ett sätt att utmärka sig från konkurrenter och ett sätt att ekonomisera med resurser, både ekonomiska, miljömässiga och humana - något som är direkt lönsamt. Genom en rad KPI:er* anpassade till företagens verksamhet. Vi har redovisat cirka 20 KPI:er i vår hållbarhetsredovisning inom alla CSR-områden. Minskade utsläpp leder till minskade kostnader för utsläppsrätter, minskad energiåtgång leder till minskade energikostnader, minskat antal olyckor på arbetsplatsen leder till humanare arbetsvillkor men också minskade kostnader för rehabilitering och frånvaro. Även välgörenhetsarbete kan kopplas till affären, till exempel genom ett stärkt varumärke, en bredare rekryteringsbas eller liknande. Allt mätbart. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra, vi utvärderar leverantörer främst i högriskländer mot vår uppförandekod för leverantörer innan vi accepterar dem som leverantörer till oss. Dessutom sker ett antal leverantörsrevisioner för att säkerställa att kraven efterlevs. Vi utbildar även ett antal leverantörer i vår uppförandekod i syfte att dels säkerställa efterlevnad, dels att säkerställa en långsiktighet i kunskapen om CSR-frågorna. Det strategiska arbetet. Det kommer att vara vårt fokus för Ett antal avvikelser från vår uppförandekod har vi funnit bland annat hos leverantörer i Indien och Kina. Avvikelserna är främst relaterade till grundläggande krav som minimiålder och lön, arbetstider, miljöfrågor och medarbetarnas hälsa och säkerhet. Problem inom korruptionsområdet, såsom mutor, förekommer också. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Våra intressenter och vi själva. Det globala perspektivet är egentligen kopplat till både glädje och bekymmer. Bekymmer eftersom det är oerhört komplext och svårt att greppa om helheten. Glädje eftersom det också ger oss en möjlighet till både bättre affärer och spännande påverkan. Hur man integrerar CSR i affärsstrategin slår igenom fullständigt just nu. Det är få som inte ställer sig bakom idéen om att inget CSR-arbete är hållbart om det inte kopplas till lönsamhet och affären. Det är också en utmaning där många fler KPI:er behöver utvecklas för områden som inte är lätta att mäta, till exempel mänskliga rättigheter och korruption. * KPI, Key Performance Indicator, är ett begrepp som används för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet. bedriva verksamheten. Vi är så starkt beroende av positiva beslut från samhället, allt från detaljplaner och markanvisningar till miljötillstånd. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Mycket gott, vi klargör riktlinjerna ända från upphandlingsförfarande till genomförande. Vi arbetar aktivt med att minska påverkan för närboende på våra verksamhetsorter. Utvecklingen i samhället gör att fler upplever obehag av industriverksamhet, även i fall där mätvärden visat att påverkan faktiskt minskat. Men vi måste följa med i utvecklingen, och arbetar därför med att minska till exempel diffus damning och buller. Samma saker som vi, i stort sett. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Till viss del styrs vi av utvecklingen i samhället, både allmänhetens upplevelser och myndigheternas villkor, men till en stor del drivs vi av att detta är en affärsmässig nödvändighet och en konkurrensmässig fördel för oss. Glädjeämnena är att vi har en mycket god utgångspunkt i våra produkter, i vårt kunnande och i vårt samarbete med alla aktörer i de samhällen där vi verkar. Bekymmer är exempelvis att vi agerar på en världsmarknad där villkoren i dessa frågor orsakar snedvridning i konkurrensen, exempelvis handeln med utsläppsrätter. Engagemang bland de egna medarbetarna är en stark positiv kraft och viktig av flera anledningar. Dels är det de som i slutänden ser till att målen uppfylls, dels är de goda ambassadörer för koncernens värderingar. Carbon footprint, alltså det spår av koldioxid som en produkt, en organisation eller ett fenomen orsakar, kommer sannolikt att bli ett allt viktigare begrepp. Eftersom LKABs järnmalmsprodukter orsakar ner till en sjundedels utsläpp av koldioxid jämfört med vissa av våra stora konkurrenters produkter ser vi ljust på den utvecklingen. ännu mer systematiska, transparenta och fokuserade på att leverera resultat inom hållbarhetsområdet. För både oss som företag och för branschen som helhet har det senaste året och verkligheten idag präglats av det förändringstryck som råder i branschen. Det gör att den närmaste framtiden innebär stora utmaningar för alla, men även stora möjligheter för oss som arbetar med att förädla en förnyelsebar råvara! De utgör en integrerad del av den agenda som vi arbetar med. Frågor om samhällsansvar och diskussioner om vad som är hållbart kommer alltid att påverka och prägla branschen på ett tydligt sätt. För oss handlar det om att hela tiden bli bättre på att engagera oss i de frågor som våra intressenter anser är viktiga, vi kan alltid lära av varandra. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi arbetar hårt för att skapa värde i våra verksamheter och därför måste frågor som rör hållbarhet och samhällsansvar vara integrerade i den långsiktiga affärsstrategin. Lönsamheten mäts i företagets långsiktiga ekonomiska resultat. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra. Leverantörsledet är extremt viktigt och det handlar om att vi måste ställa tydliga hållbarhetskrav. Vi kan bli bättre på allt, vi får aldrig sitta nöjda utan måste arbeta vidare med de utmaningar vi står inför. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Jag återkommer till det igen, alla våra intressenter är extremt viktiga, utveckling sker i samspel. Naturligtvis är den yttersta frågan för framtiden hur vi får alla konsumenter att fatta ansvarsfulla inköpsbeslut, vi vill vara med på den resan med våra produkter. Trenden är tydlig, för att bli framgångsrik kommer det att bli allt viktigare att leverera faktiska resultat, samtidigt som alla måste stärka det långsiktiga perspektivet på olika hållbarhetsfrågor. Etik och transparens är nyckelord! Naturligtvis handlar det om att visa våra intressenter konkreta förbättringar på kort sikt, till exempel minskad miljöpåverkan från våra fabriker, men sedan både tror och hoppas jag mycket på att kunder och konsumenter kommer att välja våra produkter, som verkligen har en naturlig plats i en framtida ekonomi produkter som är baserade på förnyelsebar råvara. 34 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

6 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability och vår övriga affärsverksamhet. Generellt kan man säga att om man inte jobbar aktivt med hållbarhet finns det risk att man inte finns kvar på marknaden i framtiden. Inom alla delar av Ikea använder vi KPI* som är relevanta för just den funktionen. För varuhusen handlar det till exempel om att öka andelen sorterat avfall och att arbeta aktivt med att energieffektivisera. 10 Hur fungerar samarbetet mellan er och leverantörerna? Bra! Över leverantörer i över 50 länder tillverkar våra produkter. Att ha goda relationer till våra leverantörer är mycket viktigt för oss. Vi har en uppförandekod med minimikrav som leverantörerna ska leva upp till. Augusti 2012 uppfyllde samtliga dessa leverantörer vår uppförandekod till 100 procent. Det finns många saker att bli bättre på, som till exempel att ta fram fler produkter som hjälper kunder att leva ett mer hållbart liv hemma med fokus på energi, vatten och att minska avfallet och öka källsorteringen. Vi reviderar uppförandekoden vart efter vi lär oss och att lagar och förordningar skärps. Vi vill även bli bättre på att kommunicera vår uppförandekod till våra kunder och andra intressenter. Att vi förbättrar samarbetet ännu mer. Vi gör regelbundna revisioner och hittills finns över dokumenterade förbättringar som gjorts av dem. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Vi har medarbetare i 44 länder och alla våra intressenter är med och påverkar utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Kunderna påverkar genom sitt konsumtionsmönster men Ikea sätter viktiga mål som påverkar leverantörerna och hur produkterna produceras. Det positiva är att det så kallade världsmedborgartänket växer. Genom vänner och media får vi hela tiden kunskap om andra länder, kulturer, religioner och regionala förhållanden. Fattigdomen minskar i världen vilket gör att fler kan konsumera och när det gäller att inreda sina hem handlar det för vår del om att bidra till en hållbar konsumtion genom våra produkter och heminredningslösningar. Indien är en stor marknad som nu är på gång för oss och vi hoppas att kunna hjälpa till att inspirera till ett mer hållbart liv hemma. Alla aktörer måste ta sitt ansvar för att agera utifrån kretsloppstänket och vara aktsamma om världens resurser för att de ska få finnas för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet är inte längre en trend utan en del av affärsverksamheten. I ekonomiskt tuffa tider stärker de här frågorna varumärket. Men blickar man framåt så finns det orosmoln att ta höjd för. Även om inte det kan kalls för en trend är det ett faktum att många unga är oroade över sin framtid och vill agera på olika sätt. Det finns undersökningar som visar att en betydande procent av dagens ungdomar faktiskt lider av klimatångest. Därför måste plattformar skapas och förra året inledde vi tillsammans med WWF projektet Ecoration. Under sex månader fick nio småländska familjer hjälp att se över sin klimatpåverkan med fokus på avfall, energi och vatten. Samtidigt kunde vi med vår kunskap om inredning, i kombination med WWF:s unika miljökompetens, ta fram personliga lösningar för att underlätta ett hållbart liv hemma. Utan att göra minsta lilla avkall på trivseln, tvärtom. Mätt i siffror är resultatet långt över förväntan. hållbarhetsarbetet bidrar till SCAs affärer. Vi brukar säga att det som mäts blir gjort! Och det stämmer också i praktiken. I vår Hållbarhetsredovisning visar vi vilka mål vi har och hur långt vi kommit. Vi redovisar även de mål vi inte uppnått för att vi vill vara transparenta. Kunder och konsumenter efterfrågar hållbara produkter. De vill inte betala mer för dem men ett solitt hållbarhetsarbete kan fälla avgörandet för om vi vinner ett kontrakt eller inte. I en undersökning av 400 personer inom försäljning med kundkontakter hade 41 procent varit med om en förhandling där hållbarhetsarbetet varit avgörande för utgången. Och vårt hållbarhetsarbete hjälper kunderna att uppnå sina egna hållbarhetsmål. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna i de här frågorna? Mycket bra. Vi har fått förståelse för hur vi vill arbetar i de här frågorna tillsammans med dem och i de fall då de inte riktigt når upp till SCAs förväntningar gör vi upp en åtgärdsplan för att möta kraven. I de allra flesta fall lyckas vi hjälpa till att utveckla leverantörerna. Någon enstaka gång händer det dock att vi fått säga upp en leverantör. Vi har en uppförandekod som reglerar hur vi vill att våra leverantörer ska agera. Under 2012 skrev 73 procent av hygienverksamhetens leverantörer och 65 procent av skogsindustriverksamhetens leverantörer på vår leverantörsstandard inklusive vår uppförandekod. Vårt mål är att samtliga leverantörer skall skriva under våra leverantörsavtal senast Under 2012 utbildades 87 procent av medarbetarna i hur Uppförandekoden fungerar och hur den ska efterlevas. Från 2015 är målet att samtliga våra leverantörer ska följa kodens innehåll. Rent generellt kan vi bli bättre på allt, vilket även är vår ambition. Våra målsättningar är inte statiska de kommer att avslutas när målet är uppnått och byggas på med nya varefter det uppstår nya behov. Oerhört viktigt är också att ständigt utveckla vår nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Varje olycka är ett misslyckande. Rent generellt har vi ett mycket bra samarbete med våra leverantörer. Vi får förståelse för våra krav i vår leverantörsstandard och allt fler följer den. Det jag skulle önska är att anpassningen till våra krav går ännu fortare. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området? I slutänden är det konsumenterna som styr. De bestämmer genom sitt konsumtionsmönster vilka varor som efterfrågas. Vi på SCA har tidigt insett att det därför är viktigt att ligga långt fram i att mäta konsumentbeteende och fråga dem via fokusgrupper hur de vill ha sina produkter. Sedan är det självklart också så att vi som företag sätter mål som i sin tur styr våra leverantörer. Men det är kunden som tar det viktigaste beslutet att köpa och använda en vissa vara. Glädjeämnen är att vi ser att vi gör skillnad i människornas vardag varje dag. Att vi och andra aktörer och människor i stort kan påverka och förändra om vi bestämmer oss för det och sätter tydliga mål. Speciellt tillfredsställande är det att se att våra enkla insatser gör så stor skillnad för barn och ungdomar när de får tillgång till rent vatten och tvål. Samt när människor kan leva normala liv med våra hjälpmedel. Det påverkar deras värdighet på ett mycket positivt sätt. Bekymren eller utmaningarna är att det fortfarande finns så oerhört mycket att göra för att förbättra livskvaliteten för så många människor världen runt. Just nu är det stort fokus på etiska och moraliska frågeställningar. Vi lever i en globaliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man konsumenterna- och inte vad som står i lagboken. Det är svårt att sia om framtiden. Men jag tror att den etiska diskussionen som just nu är aktuell kommer fortsätta att vara det. Det är vad du gör som är det viktigaste inte vad du säger. SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2009

SCA Hållbarhetsredovisning 2009 SCA Hållbarhetsredovisning 2009 tilldelas SCA har i sin kommunikation gjort ett snabbt skifte från det traditionella skogsföretaget som upplevts att ha varit i bakvatten till ett framtidsinriktat konsumentföretag

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2015 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se Det ansvarsfulla företaget svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom, Jonas Arnberg och Niklas Gustafsson HUI RESEARCH AB 103 29 Stockholm www.hui.se info@hui.se ii Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Viktiga händelser under 2013... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Peab i korthet... 6 9 Intressentdialog och prioriterade områden... 10 13 Medarbetare... 14 17 Etik

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Årsberättelse med hållbarhetsredovisning 2014 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat

Läs mer