30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr 6 2013"

Transkript

1 Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet. Det omfattar bland annat insatser som kan göra stor skillnad för barn och ungdomar, till exempel när de får tillgång till vatten och en trygg uppväxt. Allt fler företag är fast beslutna om att minska sin påverkan på miljön och leverera mer hållbara produkter och lösningar till sina kunder. Men för att lyckas med det måste hållbarhetsutveckling finnas med i allt man gör. Därför integrerar man hållbarhetsutveckling i alla områden i sin verksamhet för sina kunders, aktieägares, medarbetares och vår världs skull. Aqui cumque volor molum quibeatusant eat as quae iunt acimpor ehenes es ut omnimusdae vollessima voluptum ipsam iliqui asimi, sit lacilit landae eosantin eni volesequis senis eum de repudi cus, sim in perrores dessita eptaspi tasperchicae laturibus, si diciunt. Ximpor aliam doloribus vendam qui a con eniatur sus molupta pratus quundem coreperion planihiciis eatem imilitatque nonsenimpor siminci llaboreperit hitasped quodisit alitatusti ium harchil min porent audam imilisi sinciae maio escium cus quate nit aliquib ercilic aborepratis mo estrum volecep erferci magnatium rerfero quam, quate mod magnis is 30 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

2 IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso om: CSR för ett hållbart framtida företagande Fokus på CSR-frågorna har ökat i samhällsdebatten och i företagens verksamhet. Vi har ställt 15 frågor till fem olika företag kring temat CSR. Sammanställningen ger en mycket bra lägesrapport kring hur företagen arbetar med frågorna samt belyser CSR-frågornas påverkan på företagens lönsamhet. MARKNAD Jonas Bergholm, För dagens företag blir det allt viktigare att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som man gör affärer, samt integrera sociala och miljömässiga aspekter och hållbarhetsfrämjande aktiviteter i koncerns hela verksamhet, långt utöver vad lagen föreskriver. Svensk Papperstidning har satt fokus på begreppet CSR och Hållbarhet och ställt frågor kring detta till fem stora företag, IKEA, Sandvik, SCA, LKAB och Stora Enso. Samtliga menar att detta arbete inte är ett måste utan snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort. Man är övertygad om att om företagen inte arbetar aktivt med dessa frågor, riskerar man att inte finnas kvar på marknaden i framtiden. CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Många företag börjar dock välja att tala om hållbarhet, ett begrepp som till skillnad från CSR har en vetenskapligt verifierad definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En utvecklingstrend som företagen ser är att det på företagen ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Man ser en allt tydligare koppling till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som företagen förväntas ta hänsyn till i allt större utsträckning. En tydlig trend är också att CSR-frågorna har klättrat i organisationen och är nu ett område som prioriteras högt på koncernnivå. Vi lever i en globliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man, konsumenten/kunden, och inte vad som står i lagboken. Den diskussionen kommer framöver att vara den starkaste drivkraften av utvecklingen inom CSR. n Vad är CSR och hållbarhet? CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR är en av flera benämningar på detta område, andra är: Grönt företagande, SR (Social Responsibility), Hållbart företagande, CR (Corporate Responsibilty). Detta arbete innefattar dels ett ansvar gentemot ägare, anställda, kunder långivare, myndigheter och övriga intressenter samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget. De senaste åren verkar det som om flera internationella företag väljer att tala om hållbarhet ( sustainability på engelska), ett begrepp som till skillnad från CSR-begreppet har en robust, vetenskapligt verifierad, definition och som därmed förstås överallt. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Källor: CSRguiden.se och Wikipedia SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

3 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 1 Hur definierar Sandvik begreppet CSR? CSR handlar om att företaget ska ta ansvar för den påverkan det har på sin omgivning, samt att vara en god och hållbar samhällsmedborgare genom att driva CSR-frågorna längre än vad som krävs i lagar och förordningar. Vi följer OECDs riktlinjer och ska därmed arbeta inom samtliga områden som anges i riktlinjerna (mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, skattefrågor, konsumentfrågor, FoU och konkurrensrättsliga regler). Ja, branschen rör sig mot det bredare begreppet hållbarhet och en starkare koppling till hållbar utveckling. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? I ett globalt företag som Sandvik måste CSRfrågorna ligga helt integrerade i det operativa arbetet, med strategisk vägledning från ledningen. Huvudsaklig inriktning, övergripande målformuleringar och utvärdering styrs därför centralt från huvudkontoret, medan genomförandet och detaljerad målsättning drivs i linjen, genom till exempel vårt EHS-råd med EHS ansvariga i länderna. (EHS står för miljö, hälsa och säkerhet.) Strukturen ser likadan ut för andra frågor, till exempel arbetsvillkor. Leverantörskontroll sker främst genom våra inköpsorganisationer och uppföljande inspektioner görs av vår internrevision för att säkerställa oberoende. Den sammanfattas i begreppet One Sandvik. Strategin syftar till att ta till vara koncernens samlade styrka för att göra oss ännu mer globalt, snabbrörligt och kundorienterat. Ett ansvarsfullt företagande utgör därför en integrerad del av Sandviks affärsprocesser med inriktning på kontinuerlig förbättring inom områdena miljö, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Vi har redovisat vår CSR-strategi i en hållbarhetsredovisning som finns på vår hemsida. Vi har tillsatt en ansvarig i koncernledningen, samt en CSR-chef som ska samordna och effektivisera frågorna för att få bättre utväxling på vårt arbete. För branschen, eller CSR generellt, ställs allt högre krav på att omfatta ett flertal frågor som tidigare inte legat inom företagens direkta ansvar. Vi ser tydligare kopplingar till globala frågor som till exempel konfliktmineraler, fattigdom, demokratifrågor som vi som företag måste ta hänsyn till i större utsträckning. 7 Hur påverkar de här frågorna branschen? Frågorna belyser situationer och omständigheter som har en direkt påverkan på vår affär, som tidigare inte haft lika stor påverkan. CSR-frågorna driver på branschen att bli bättre. 1 Hur definierar LKAB begreppet CSR? Så här beskriver vi den hållbara utvecklingen i vår strategi: Ökar vårt positiva bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö och stärker vår långsiktiga lönsamhet samtidigt som vi minimerar vår negativa påverkan på omvärlden. Bidrar till affärsverksamheten genom att hjälpa oss att hantera risker, stärka vårt varumärke, öka konkurrenskraften och minska kostnaderna. Bygger på LKABs värderingar Engagemang, Nytänkande och Ansvar. Ja, det är ett bredare och på sätt och vis mer beskrivande begrepp. Det är ju hållbarhet man eftersträvar i verksamheterna, och där ingår förstås socialt ansvarstagande. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? Vi har nyligen inrättat en strategisk enhet för att få ett samlat grepp över alla de hållbarhetsfrämjande aktiviteter som pågår i hela koncernen. I stora drag innebär den ett kontinuerligt arbete som utvecklas och drivs i den dagliga affärsverksamheten. Riktlinjer för bland annat samhällsomvandling, markanvändning, vattenpåverkan, efterbehandling, verksamhetsavfall och övrig miljöpåverkan ska komplettera strategin. Den finns att läsa på Vi har fått tydliga direktiv från vår ägare att fokusera på hållbarhetsfrågorna och har en stark utgångspunkt på grund av vår råvara, vår forskning och utveckling och en väl uppbyggd kunskapsbank i exempelvis miljötillståndsfrågorna. För branschen kan vi konstatera att gruvnäringen är satt under lupp med anledning av den ökade prospekteringen i Sverige. Intressant är att LKAB har lyfts fram som ett gott exempel i dessa diskussioner. Som i alla andra branscher, utvecklingen går framåt. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Våra produkter har klimatfördelar som gynnar oss när miljökraven i världen skärps. I övrigt är hållbarhetsfrågorna naturliga och nödvändiga för LKAB eftersom vi verkar i så nära symbios med samhällena på gruvorterna. CSR är alltså en fråga om att kunna fortsätta vår verksamhet över huvud taget. Det finns det inga enkla verktyg eller formler för, men i LKABs fall handlar det grovt förenklat om att ifall vi inte sköter hållbarhetsfrågorna så kan vi inte 1 Hur definierar Stora Enso begreppet CSR? I vår koncern handlar det om fokus på ett globalt ansvarstagande, eftersom vi är verksamma i 35 länder och inom ramen för det arbete som krävs för att nå framgång står CSR/företagsansvar och hållbarhetsfrågor högt på agendan. På den finner vi naturligtvis samhällsansvarsfrågor, sociala frågor och mänskliga rättigheter samt miljöfrågor men fokus på en hållbart lönsam verksamhet är en grundförutsättning för att bli långsiktigt framgångsrik inom dessa områden. Syftet med hela vår verksamhet är att göra gott för både människor och planeten. Det är därför vi finns till, och det tänker vi åstadkomma med produkter som är baserade på den förnyelsebara fibern! Känns närmast som en akademisk fråga. Som jag redan nämnt är uthålligt lönsam verksamhet vår nyckel till att kunna fortsätta leverera värden med bäring på både miljö, samhällsansvar och för att bidra till hållbarhet. Vårt mål är att vara en del av lösningen för att kunna lösa de utmaningar som vi gemensamt står inför. För ärligt talat, vad kan vara bättre än produkter som är baserade på förnyelsebar råvara och som fyller viktiga mänskliga behov, till exempel förpackning av mat och dryck i ett samhälle och i ekosystem som utsätts för allt större press? 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vårt arbete med hållbarhetsfrågor och CSR handlar om konkreta åtgärder för att ta ansvar för vår verksamhets påverkan på vår omgivning, det berör faktiskt alla inom Stora Enso och involverar även våra olika intressenter vars prioriteringar vi mappar regelbundet. Det är vår vd och koncernens ledningsgrupp som är ytterst ansvariga och vi har nyligen formulerat en ny hållbarhetsstrategi som innehåller våra prioriterade områden och de nyckeltal som ska mäta om vi blir bättre. Dessutom har vi i år inrättat en etik- och hållbarhetskommitté på styrelsenivå för att säkerställa ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har även inrättat en hållbarhetskommitté som leds av koncernens chef för hållbarhetsfrågor. De olika affärsområdena är sedan operativt ansvariga för det arbetet och sina resultat inom CSR och hållbarhet. Den är framförallt inkluderande och utgår från Stora Ensos affärsstrategi och ett fokus som syftar till att integrera hållbarhetsfrågorna i allt det vi gör. Vi måste bli effektivare och bättre på att använda jordens resurser på ett klokt sätt, de är trots allt begränsade. Vi har definierat tre nyckelområden där vi kommer att fokusera våra ansträngningar, det handlar om Resurseffektivitet och Miljöprestanda, Ansvarsfull affärsverksamhet och Människor samt Skogs- och Markrelaterade frågor. Vår nya spännande strategi för globalt ansvarstagande! Med hjälp av den tar vi ett rejält avstamp mot framtiden och den kommer att vägleda oss till att bli 32 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

4 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability 1 Hur definierar Ikea begreppet CSR? Vi väljer hellre att kalla detta område för Hållbarhet och frågorna består i huvudsak av ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Jag tror det. På marknaden råder en viss begreppsförvirring kring detta. En del säger CSR medan andra säger Hållbarhet. Jag tycker mig se att det blir allt mer vedertaget att säga Hållbarhet. 3 Hur arbetar ni med de här frågorna? För oss handlar det om att ta hänsyn till människor och miljö i det sätt som vi gör affärer, samt integrera frågorna i hela vår verksamhet. Det vill säga, inte blunda för problemet med människor som lever i fattigdom, verka för att generera förnyelsebar energi och samtidigt producera varor. Ikeas medarbetare, leverantörer och samarbetspartners jobbar medvetet med allt det här. Vår nya hållbarhetsstrategi People & Planet Positive finns på och syftar till att inspirera miljontals kunder att leva mer hållbart hemma, göra Ikea energi- och resursoberoende samt vara ledande i att skapa bättre liv för människor och samhällen. Vår årliga Hållbarhetsrapport visar att vi är på rätt väg. Det vill säga, Ikea är ett företag som aktsamt alltsedan starten tagit till vara på resurserna. Men, vi är medvetna om att mycket har hänt på senare tid gällande de här frågorna. Därför satsar vi ännu mer på hållbarhet genom att sätta tydliga mål men också genom att tala om när målen är nådda. Vi försöker att bli ännu bättre på uppföljning och på att kommunicera vårt ansvar kunde vi skänka 82 miljoner euro till projekt som skapar möjligheter för barn i utvecklingsländer. Vi har också investerat 1,5 miljarder euro i förnyelsebar energi, främst vindkraft och solenergi. Våra energiförbrukande produkter var 32 procent mer effektiva än dem som fanns på marknaden 2008, och vi har även förbättrat de vattenbesparande alternativen. Det är vi stolta över. När det gäller det material som används i våra produkter är redan 91 procent förnyelsebart, återvinningsbart eller återvunnet. Vårt mål är att alla huvudmaterial ska vara förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna under verksamhetsåret Vi gör även noggranna kontroller för att se till att träet i möblerna från Ikea inte kommer från avskogningsområden eller har avverkats illegalt. Trots sina fantastiska egenskaper så är trä bara ett hållbart val om det kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk och är legalt avverkat. Därför har vi tagit fram en uppsättning minimikrav för allt trä som används i Ikeaprodukter, och vi samarbetar med organisationer som Världsnaturfonden WWF och FSC (Forest Stewardship Council) för att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. Vårt långsiktiga mål är att allt trä som används i Ikeas produkter ska återvinnas eller komma från skogar med ansvarsfullt skogsbruk kontrollerat av oberoende granskare. Jag kan bara uttala mig om vad vi gör. Men det är viktigt att alla aktörer på marknaden tar ansvar för sin verksamhet, eftersom det är allas vår framtid det handlar om. Människor idag vill veta varifrån produkterna kommer och hur de är producerade. Även ideella organisationer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och för oss ledde det här med återanvändning fram till att vi skapade en egen köp- och säljsajt på Blocket. Är man Ikea Family medlem annonserar man dessutom gratis där. Som ytterligare ett steg i vårt miljöarbete kan kunderna i Jönköping nu också få betalt för sina begagnade Ikeamöbler om de lämnar in dem hos oss. Vi har även genomfört Sveriges största loppmarknad två gånger för att främja återanvändning. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Hållbarhet bidrar till affärsnyttan genom att vi kan sänka kostnaderna, vilket är bra för både kunderna och för oss. Det råder ingen motsättning mellan de här frågorna 1 Hur definierar du/företaget begreppet CSR? Omtanke och respekt för människor och miljö är centralt i SCAs sätt att integrera hållbarhetsperspektivet i allt vi gör. Egentligen har det ingen betydelse vad vi kallar detta viktiga område. En del väljer att säga Hållbarhet och en del väljer CSR. CSR är en internationell term. Men det viktigaste för SCA är att vi aktivt arbetar med dessa frågor och att vi uppnår resultat. 3 Hur arbetar ni med frågorna? Vi integrerar hållbarhet i allt vi gör och är inget som vi applicerar i efterhand utan det finns med i hela vårt tänkande och är intimt integrerat i vår affärsmodell. Hållbarhet är en del i våra affärsmål. Den är enkel och en naturlig del i vår affärsstrategi och baseras på ekonomi, människor och miljö samt att skapa värde inom dessa tre områden för våra kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss genom att vara transparenta och visa vilka mål vi har och hur långt vi har kommit i att uppnå dem. Detta redovisar vi i vår Hållbarhetsredovisning. Vi ser också att flera av våra långsiktiga hållbarhetsmål bär frukt varje dag för våra kunder. Och att vårt idoga hållbarhetsarbete också lockar nya medarbetare till oss. Det gör oss stolta och visar att vi är på rätt väg beslutade SCA att investera 490 miljoner kronor i en ny mesaugn i Munksund, vilken ger möjlighet att driva mesaugnen med biobränsle, att effektivisera energiförbrukningen samt minska våra koldioxidutsläpp med 75 procent. Vi uppnådde under 2012 hundra procent kontroll över ursprunget i vår fiberråvara. Vi inledde ett omfattande samarbete om vindkraft med EON och vi började bygga de första vindkraftparkerna i samarbete med Statkraft. Vi inledde en kampanj för att globalt öka medvetenheten om vår uppförandekod. Alla större SCA-anläggningar rapporterade i den etiska databasen Sedex. SCA blev medlem i World Business Council for Suistainable Development, WBCSD. För sjätte året i rad utnämndes SCA till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethispere och vi ingår i det prestigefyllda Dow Jones Suistainability Indexes. Branschen utvecklas ständigt och vi på SCA anser att det inte räcker med att vi inom SCA är framåt och prioriterar dessa frågor. Är även branschen och för den delen företagen i stort engagerade i dessa frågor blir det lättare att förändra och driva förändringen mot en mer långsiktigt hållbar utveckling i stort. Det är viktigt att vi alla drar åt samma håll när det gäller hållbarhetsfrågorna det handlar om allas vår värld och att bevara den i ett så bra skick som möjligt för kommande generationer. CSR-frågor driver vår bransch liksom andra branscher att möta eller överträffa våra kunder och konsumenters behov och önskemål och ge dem hållbara och användbara produkter/tjänster. Ny teknologi medger bättre resursutnyttjande och inte minst energieffektiviseringar vilket är bra både ur ett miljö och ett kostnadsperspektiv. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi på SCA ser det inte så enkelt. Vi isolerar inte hållbarhetsfrågorna för sig. Vi integrerar dem i våra dagliga affärsliv i allt vi gör. Hållbarhet är en del av vår affärsmodell. För oss är hållbarhet viktigt för att just vara ett lönsamt företag så vi kan fortsätta producera nyttiga produkter till våra kunder. Det är hållbarhetsaspekten som driver våra framgångar så utan hållbarhet skulle vi inte ha samma lönsamhet. SCA har ambitiösa och tydliga målsättningar. Det är ett bra medel för att driva och styra verksamheten. Mätbara mål gör det också enklare för omvärlden att förstå hur SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

5 Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik Anders Furbeck, direktör för hållbarhetsfrågor i LKAB Kenneth Collander, vp environment Sweden Stora Enso 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Bra, frågorna blir allt mer kopplade till affären och ett sätt att utmärka sig från konkurrenter och ett sätt att ekonomisera med resurser, både ekonomiska, miljömässiga och humana - något som är direkt lönsamt. Genom en rad KPI:er* anpassade till företagens verksamhet. Vi har redovisat cirka 20 KPI:er i vår hållbarhetsredovisning inom alla CSR-områden. Minskade utsläpp leder till minskade kostnader för utsläppsrätter, minskad energiåtgång leder till minskade energikostnader, minskat antal olyckor på arbetsplatsen leder till humanare arbetsvillkor men också minskade kostnader för rehabilitering och frånvaro. Även välgörenhetsarbete kan kopplas till affären, till exempel genom ett stärkt varumärke, en bredare rekryteringsbas eller liknande. Allt mätbart. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra, vi utvärderar leverantörer främst i högriskländer mot vår uppförandekod för leverantörer innan vi accepterar dem som leverantörer till oss. Dessutom sker ett antal leverantörsrevisioner för att säkerställa att kraven efterlevs. Vi utbildar även ett antal leverantörer i vår uppförandekod i syfte att dels säkerställa efterlevnad, dels att säkerställa en långsiktighet i kunskapen om CSR-frågorna. Det strategiska arbetet. Det kommer att vara vårt fokus för Ett antal avvikelser från vår uppförandekod har vi funnit bland annat hos leverantörer i Indien och Kina. Avvikelserna är främst relaterade till grundläggande krav som minimiålder och lön, arbetstider, miljöfrågor och medarbetarnas hälsa och säkerhet. Problem inom korruptionsområdet, såsom mutor, förekommer också. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Våra intressenter och vi själva. Det globala perspektivet är egentligen kopplat till både glädje och bekymmer. Bekymmer eftersom det är oerhört komplext och svårt att greppa om helheten. Glädje eftersom det också ger oss en möjlighet till både bättre affärer och spännande påverkan. Hur man integrerar CSR i affärsstrategin slår igenom fullständigt just nu. Det är få som inte ställer sig bakom idéen om att inget CSR-arbete är hållbart om det inte kopplas till lönsamhet och affären. Det är också en utmaning där många fler KPI:er behöver utvecklas för områden som inte är lätta att mäta, till exempel mänskliga rättigheter och korruption. * KPI, Key Performance Indicator, är ett begrepp som används för att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet. bedriva verksamheten. Vi är så starkt beroende av positiva beslut från samhället, allt från detaljplaner och markanvisningar till miljötillstånd. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Mycket gott, vi klargör riktlinjerna ända från upphandlingsförfarande till genomförande. Vi arbetar aktivt med att minska påverkan för närboende på våra verksamhetsorter. Utvecklingen i samhället gör att fler upplever obehag av industriverksamhet, även i fall där mätvärden visat att påverkan faktiskt minskat. Men vi måste följa med i utvecklingen, och arbetar därför med att minska till exempel diffus damning och buller. Samma saker som vi, i stort sett. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Till viss del styrs vi av utvecklingen i samhället, både allmänhetens upplevelser och myndigheternas villkor, men till en stor del drivs vi av att detta är en affärsmässig nödvändighet och en konkurrensmässig fördel för oss. Glädjeämnena är att vi har en mycket god utgångspunkt i våra produkter, i vårt kunnande och i vårt samarbete med alla aktörer i de samhällen där vi verkar. Bekymmer är exempelvis att vi agerar på en världsmarknad där villkoren i dessa frågor orsakar snedvridning i konkurrensen, exempelvis handeln med utsläppsrätter. Engagemang bland de egna medarbetarna är en stark positiv kraft och viktig av flera anledningar. Dels är det de som i slutänden ser till att målen uppfylls, dels är de goda ambassadörer för koncernens värderingar. Carbon footprint, alltså det spår av koldioxid som en produkt, en organisation eller ett fenomen orsakar, kommer sannolikt att bli ett allt viktigare begrepp. Eftersom LKABs järnmalmsprodukter orsakar ner till en sjundedels utsläpp av koldioxid jämfört med vissa av våra stora konkurrenters produkter ser vi ljust på den utvecklingen. ännu mer systematiska, transparenta och fokuserade på att leverera resultat inom hållbarhetsområdet. För både oss som företag och för branschen som helhet har det senaste året och verkligheten idag präglats av det förändringstryck som råder i branschen. Det gör att den närmaste framtiden innebär stora utmaningar för alla, men även stora möjligheter för oss som arbetar med att förädla en förnyelsebar råvara! De utgör en integrerad del av den agenda som vi arbetar med. Frågor om samhällsansvar och diskussioner om vad som är hållbart kommer alltid att påverka och prägla branschen på ett tydligt sätt. För oss handlar det om att hela tiden bli bättre på att engagera oss i de frågor som våra intressenter anser är viktiga, vi kan alltid lära av varandra. 8 Hur ser lönsamhetsutvecklingen ut i de här frågorna? Vi arbetar hårt för att skapa värde i våra verksamheter och därför måste frågor som rör hållbarhet och samhällsansvar vara integrerade i den långsiktiga affärsstrategin. Lönsamheten mäts i företagets långsiktiga ekonomiska resultat. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna? Bra. Leverantörsledet är extremt viktigt och det handlar om att vi måste ställa tydliga hållbarhetskrav. Vi kan bli bättre på allt, vi får aldrig sitta nöjda utan måste arbeta vidare med de utmaningar vi står inför. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Jag återkommer till det igen, alla våra intressenter är extremt viktiga, utveckling sker i samspel. Naturligtvis är den yttersta frågan för framtiden hur vi får alla konsumenter att fatta ansvarsfulla inköpsbeslut, vi vill vara med på den resan med våra produkter. Trenden är tydlig, för att bli framgångsrik kommer det att bli allt viktigare att leverera faktiska resultat, samtidigt som alla måste stärka det långsiktiga perspektivet på olika hållbarhetsfrågor. Etik och transparens är nyckelord! Naturligtvis handlar det om att visa våra intressenter konkreta förbättringar på kort sikt, till exempel minskad miljöpåverkan från våra fabriker, men sedan både tror och hoppas jag mycket på att kunder och konsumenter kommer att välja våra produkter, som verkligen har en naturlig plats i en framtida ekonomi produkter som är baserade på förnyelsebar råvara. 34 SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

6 Eva Stål, hållbarhetskoordinator Ikea Sverige Kersti Strandqvist, chef för SCAs koncernstab Corporate Sustainability och vår övriga affärsverksamhet. Generellt kan man säga att om man inte jobbar aktivt med hållbarhet finns det risk att man inte finns kvar på marknaden i framtiden. Inom alla delar av Ikea använder vi KPI* som är relevanta för just den funktionen. För varuhusen handlar det till exempel om att öka andelen sorterat avfall och att arbeta aktivt med att energieffektivisera. 10 Hur fungerar samarbetet mellan er och leverantörerna? Bra! Över leverantörer i över 50 länder tillverkar våra produkter. Att ha goda relationer till våra leverantörer är mycket viktigt för oss. Vi har en uppförandekod med minimikrav som leverantörerna ska leva upp till. Augusti 2012 uppfyllde samtliga dessa leverantörer vår uppförandekod till 100 procent. Det finns många saker att bli bättre på, som till exempel att ta fram fler produkter som hjälper kunder att leva ett mer hållbart liv hemma med fokus på energi, vatten och att minska avfallet och öka källsorteringen. Vi reviderar uppförandekoden vart efter vi lär oss och att lagar och förordningar skärps. Vi vill även bli bättre på att kommunicera vår uppförandekod till våra kunder och andra intressenter. Att vi förbättrar samarbetet ännu mer. Vi gör regelbundna revisioner och hittills finns över dokumenterade förbättringar som gjorts av dem. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området (ni, leverantörerna, konsumenterna)? Vi har medarbetare i 44 länder och alla våra intressenter är med och påverkar utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Kunderna påverkar genom sitt konsumtionsmönster men Ikea sätter viktiga mål som påverkar leverantörerna och hur produkterna produceras. Det positiva är att det så kallade världsmedborgartänket växer. Genom vänner och media får vi hela tiden kunskap om andra länder, kulturer, religioner och regionala förhållanden. Fattigdomen minskar i världen vilket gör att fler kan konsumera och när det gäller att inreda sina hem handlar det för vår del om att bidra till en hållbar konsumtion genom våra produkter och heminredningslösningar. Indien är en stor marknad som nu är på gång för oss och vi hoppas att kunna hjälpa till att inspirera till ett mer hållbart liv hemma. Alla aktörer måste ta sitt ansvar för att agera utifrån kretsloppstänket och vara aktsamma om världens resurser för att de ska få finnas för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet är inte längre en trend utan en del av affärsverksamheten. I ekonomiskt tuffa tider stärker de här frågorna varumärket. Men blickar man framåt så finns det orosmoln att ta höjd för. Även om inte det kan kalls för en trend är det ett faktum att många unga är oroade över sin framtid och vill agera på olika sätt. Det finns undersökningar som visar att en betydande procent av dagens ungdomar faktiskt lider av klimatångest. Därför måste plattformar skapas och förra året inledde vi tillsammans med WWF projektet Ecoration. Under sex månader fick nio småländska familjer hjälp att se över sin klimatpåverkan med fokus på avfall, energi och vatten. Samtidigt kunde vi med vår kunskap om inredning, i kombination med WWF:s unika miljökompetens, ta fram personliga lösningar för att underlätta ett hållbart liv hemma. Utan att göra minsta lilla avkall på trivseln, tvärtom. Mätt i siffror är resultatet långt över förväntan. hållbarhetsarbetet bidrar till SCAs affärer. Vi brukar säga att det som mäts blir gjort! Och det stämmer också i praktiken. I vår Hållbarhetsredovisning visar vi vilka mål vi har och hur långt vi kommit. Vi redovisar även de mål vi inte uppnått för att vi vill vara transparenta. Kunder och konsumenter efterfrågar hållbara produkter. De vill inte betala mer för dem men ett solitt hållbarhetsarbete kan fälla avgörandet för om vi vinner ett kontrakt eller inte. I en undersökning av 400 personer inom försäljning med kundkontakter hade 41 procent varit med om en förhandling där hållbarhetsarbetet varit avgörande för utgången. Och vårt hållbarhetsarbete hjälper kunderna att uppnå sina egna hållbarhetsmål. 10 Hur fungerar samarbetet med leverantörerna i de här frågorna? Mycket bra. Vi har fått förståelse för hur vi vill arbetar i de här frågorna tillsammans med dem och i de fall då de inte riktigt når upp till SCAs förväntningar gör vi upp en åtgärdsplan för att möta kraven. I de allra flesta fall lyckas vi hjälpa till att utveckla leverantörerna. Någon enstaka gång händer det dock att vi fått säga upp en leverantör. Vi har en uppförandekod som reglerar hur vi vill att våra leverantörer ska agera. Under 2012 skrev 73 procent av hygienverksamhetens leverantörer och 65 procent av skogsindustriverksamhetens leverantörer på vår leverantörsstandard inklusive vår uppförandekod. Vårt mål är att samtliga leverantörer skall skriva under våra leverantörsavtal senast Under 2012 utbildades 87 procent av medarbetarna i hur Uppförandekoden fungerar och hur den ska efterlevas. Från 2015 är målet att samtliga våra leverantörer ska följa kodens innehåll. Rent generellt kan vi bli bättre på allt, vilket även är vår ambition. Våra målsättningar är inte statiska de kommer att avslutas när målet är uppnått och byggas på med nya varefter det uppstår nya behov. Oerhört viktigt är också att ständigt utveckla vår nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Varje olycka är ett misslyckande. Rent generellt har vi ett mycket bra samarbete med våra leverantörer. Vi får förståelse för våra krav i vår leverantörsstandard och allt fler följer den. Det jag skulle önska är att anpassningen till våra krav går ännu fortare. 13 Vilka/vad styr utvecklingen inom det här området? I slutänden är det konsumenterna som styr. De bestämmer genom sitt konsumtionsmönster vilka varor som efterfrågas. Vi på SCA har tidigt insett att det därför är viktigt att ligga långt fram i att mäta konsumentbeteende och fråga dem via fokusgrupper hur de vill ha sina produkter. Sedan är det självklart också så att vi som företag sätter mål som i sin tur styr våra leverantörer. Men det är kunden som tar det viktigaste beslutet att köpa och använda en vissa vara. Glädjeämnen är att vi ser att vi gör skillnad i människornas vardag varje dag. Att vi och andra aktörer och människor i stort kan påverka och förändra om vi bestämmer oss för det och sätter tydliga mål. Speciellt tillfredsställande är det att se att våra enkla insatser gör så stor skillnad för barn och ungdomar när de får tillgång till rent vatten och tvål. Samt när människor kan leva normala liv med våra hjälpmedel. Det påverkar deras värdighet på ett mycket positivt sätt. Bekymren eller utmaningarna är att det fortfarande finns så oerhört mycket att göra för att förbättra livskvaliteten för så många människor världen runt. Just nu är det stort fokus på etiska och moraliska frågeställningar. Vi lever i en globaliserad värld där öppenhet och tydlighet blir allt viktigare. Det betyder att etiska och moraliska hänsyn blir viktigare än de skrivna lagarna. Företag och organisationer måste i större utsträckning fundera på hur deras agerande uppfattas av gemene man konsumenterna- och inte vad som står i lagboken. Det är svårt att sia om framtiden. Men jag tror att den etiska diskussionen som just nu är aktuell kommer fortsätta att vara det. Det är vad du gör som är det viktigaste inte vad du säger. SPCI / Svensk Papperstidning Nr s CSR.indd

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Cheferna nyckeln till hållbar utveckling

Cheferna nyckeln till hållbar utveckling Cheferna nyckeln till hållbar utveckling Ledarnas hållbarhetsbarometer 2014 alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Hållbarhetsarbete därför är det viktigt

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen IKEA.se Den 58:e IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar, på 27 språk och i 52 utgåvor. Den

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknadschefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Hållbar entreprenör Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility Malin Roux och Åsa Helg 1 HÅLLBAR ENTREPRENÖR Är

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter

Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter mars 2014 Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter Av Yang Hua Det är stödet och de stränga kraven från H&M som har hjälpt vårt företag att successivt

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer