2. SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN"

Transkript

1 2. SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN Unika Kalmar foto: Jonas Lindström 22

2 KALMARs attraktionskraft bygger på det överordnade målet för all planering, nämligen att utveckla en jämställd och hållbar kommun, såväl socialt, kulturellt, ekologiskt som i ekonomiskt avseende. KALMAR är ett samspel mellan stad och land. KALMAR är generatorn i en attraktiv, hållbar och växande region runt Kalmarsund, där människor kan förverkliga sina drömmar och nå hög livskvalitet. KALMAR är det självklara navet för utbildning, arbete, boende och upplevelser i sydöstra Sverige, känt i och en förebild för övriga landet. KALMAR är känt för sitt öppna, kreativa och kulturella klimat. Linneuniversitets etablering har varit förutsättningen för denna utveckling. KALMAR OCH KALMARSUND är åter en aktiv del av Östersjöregionen inte minst inom besöksnäringen. Framgångsnyckeln har varit och är att förvalta och utveckla våra unika värden och resurser. 23

3 SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN VÄRDEBASERAD STADSBYGGNAD GER MODERN STADSUTVECKLING Människans behov och levnadsförutsättningar är utgångspunkten i översiktsplanen. För att kunna uppfylla detta baseras stadsplaneringsarbetet på en värdebaserad stadsbyggnadsmodell (se figur nedan). Det är den mentala bilden, om hur verkligheten ser ut, som styr om en tanke eller förslag uppfattas intressant, möjligt eller önskvärt att genomföra. översiktsplan strategier ledstjärnor vision Kalmar på djupet modell för värdebaserad stadsutveckling»det FINNS INGEN OBJEKTIV STADSBYGGNAD. DET FINNS ENBART VÄRDEBASERAD STADSBYGGNAD«Eva Dalman, arkitekt ur Arkitekten nr foto: Jan Magnusson 24 Så här ser vi framtiden

4 TRE LEDSTJÄRNOR FÖR ETT UNIKT KALMAR I översiktsplanen dras riktlinjer upp hur och var kommunen ska växa och utvecklas. Unika Kalmar når vi genom de tre ledstjärnorna, Mer Kalmarsund, Mer Möre och Mer stadsliv. Till ledstjärnorna är fem strategier kopplade för att bidra till kommunens mål om en jämställd och hållbar utveckling. Ledstjärnorna och strategierna ska genomsyra kommunens planeringsverksamhet och stämmas av i allt planeringsarbete. MER KALMARSUND innebär att sundet har fått tillbaka rollen som sammanhållande för alla som bor här och är ett samlande identitetsbegrepp. Samarbete finns över kommungränserna och har skapat en gemensam konkurrenskraftig identitet. UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Det geografiska läget i Östersjön med tre kuster I Kalmarsundsregionen finns tre kuster: fastlandskusten samt Ölands östra och västra kust. Regionen ligger centralt runt Östersjön. MER MÖRE innebär att kommunens landsbygd identifierar sig med begreppet Möre. Hela kommunen växer invånarmässigt och Möre är ett av Kalmarsunds spännande besöksmål. Många vill bo och arbeta i Möre och dess natur- och kulturmiljöer är en tillgång för alla invånares livskvalitet som resurs för rekreation och fritid. MER STADSLIV innebär att staden har utvecklats till en inbjudande demokratisk mötesplats. Den växer på ett sätt som gör den än mer attraktiv genom att erbjuda ett stort och brett utbud av aktiviteter, boenden och jobb. Kalmar är känt som ett kulturellt, spännande och internationellt besöksmål. Stadmiljön bjuder in till, för såväl den lokala befolkningen som besökare, att aktivt användas. En viktig konsekvens är en tryggare stad och mer integrerade platser där människor möts som jämlikar och där alla känner sig välkomna. Staden och sundets unika kulturhistoria Kalmarsund och staden Kalmar har en rik och komplex kulturhistoria som är präglad av internationella, nationella, regionala och lokala händelser under alla tider. Kalmarsunds unika landskap Sundet och åsarna gör vårt landskap unikt. Regionen ligger i växtzon 1 samt ligger i topp med flest soltimmar i Sverige. Därmed kan regionen sägas vara Sveriges Provence. Så här ser vi framtiden 25

5 SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN FEM STRATEGIER FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET OCH TILLVÄXT 1. FLER SKA FÅ CHANSEN ATT BO OCH ARBETA VID KALMARSUND 2. LINNÉUNIVERSITETET ÄR EN KREATIV DRIVKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I HELA REGIONEN 3. KALMAR ÄR REGIONCENTRA FÖR MÄNNISKOR 4. LIVSKVALITETEN ÄR HÖG VID KALMARSUND 5. KALMARSUND ÄR TURIST- OCH BESÖKSREGION MED INTERNATIONELL DRAGNINGSKRAFT foto: White Arkitekter Jonas Lindström Jan Magnusson Malin Gustavsson Jonas Lindström 26 Så här ser vi framtiden

6 foto: White Arkitekter Så här ser vi framtiden 27

7 SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN fem strategier för ökad attraktivitet och tillväxt 1. FLER SKA FÅ CHANSEN ATT BO OCH ARBETA VID KALMARSUND Kalmar och Kalmarsund är känt för sina unika värden i övriga Sverige men även i andra länder och är därmed attraktivt för fler boende, besökare och företag. Fler invånare leder till fler idéer, nya företag och fler arbetstillfällen. En positiv utvecklingsspiral ger alltså fler invånare i kommunen såväl som i hela regionen. Särskilt fokus finns på att Kalmar är det självklara valet för de personer som är i början av sina yrkesliv eller de som har flyttat härifrån, för att exempelvis studera på annan ort, åter ska välja Kalmar efter studierna. REGIONALA FLYTTUNDER- SÖKNINGAR VISAR ATT HUVUD- SKÄLEN FÖR ATT FLYTTA TILL REGIONEN ÄR STUDIER, FÖLJT AV ARBETE OCH FÖRBÄTTRAD LIVSKVALITET Alla dessa tre motiv kan Kalmar starkt svara upp till. Linnéuniversitetet är därmed den viktigaste magneten för att få fler personer att flytta hit, att nya företag startas och att våra befintliga företag kan utvecklas. Förutsättningar som ger företag och universitetet möjlighet att utvecklas är prioriterade. Kalmar är regioncentra för Kalmarsunds utbildnings- och arbetsmarknad. BOSTÄDER FÖR ALLA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL Det är brist på bostäder i Kalmar kommun och det gäller framförallt små bostäder. Det behövs fler hyresrätter i kommunen. Fokus ligger särskilt på unga, studenter och äldre i bostadsförsörjningen. Planberedskapen för nya bostäder är hög och ny byggnation är blandad när det gäller hustyper, storlekar och upplåtelseformer. Alla ska kunna hitta en bostad som passar de egna behoven oavsett skede i livet. Ett blandat bestånd motverkar också boendesegregation. För att hushålla med mark- och naturresurser bör vi bygga i befintliga områden där infrastruktur redan finns. Genom att bygga i kollektivtrafiknära lägen främjas den miljömässiga hållbarheten. Konsekvenser av bedömda klimatförändringar beaktas. foto: Jan Magnusson INVÅNARE I EN NY ARBETSMARKNADSREGION En större arbetsmarknadsregion leder till mindre sårbarhet om konjunkturen går ner. Därför är en större arbetsmarknad för både kvinnor och män viktigt för att stärka Kalmar och Kalmarsund. Det ska vara möjligt att bo i Kalmar och arbeta i andra kommuner eller omvänt. Med en regionförstoring kan människor lättare hitta nya arbeten och företagen hitta rätt kompetens. För att skapa möjligheter för en gemensam arbetsmarknad för personer måste restiden från Kalmar till respektive Växjö, Oskarshamn och Karlskrona vara högst en timme. Det kräver en snabb, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik. Bra kommunikationer är också viktigt för att besöksnäringen ska kunna utvecklas. 28 Så här ser vi framtiden

8 2. LINNÉUNIVERSITETET ÄR EN KREATIV DRIVKRAFT FÖR NÄRINGSLIVET I HELA REGIONEN Linnéuniversitetet är Sveriges sjätte största lärosäte. Ett unikt näringsliv baserat på universitetets profil såväl som att universitetet har ett utbildningsutbud matchande det regionala näringslivets behov ger maximal utdelning. Det ger en student ett starkt motiv till att stanna i regionen efter avslutade studier. Universitetet och näringslivet kan också knytas ihop genom att fler studenter gör examensarbeten eller praktik i regionens företag. Kalmar är en stark företagsregion med hög framtidstro och gott företagsklimat. Entreprenörskap och företagande stimuleras, vilket förmedlar att regionen är öppen för nya idéer och innovationer. Samarbetet mellan kommun, näringsliv och universitetet ska ständigt stärkas och utvecklas för att bättre ta tillvara den kunskap som genereras här. foto: Malin Gustavsson 3. KALMAR ÄR REGIONCENTRA FÖR MÄNNISKOR Idén om regionförstoring är stark och för att kunna möta en sådan utveckling är tanken att kommunen blir en del av Kalmarsund för att göra sig intressant i en sydsvensk region. En utökad arbetsmarknadsregion gynnar alla i Kalmarsundsregionen. För människor som bor i andra kommuner vid Kalmarsund är det självklart att åka till Kalmar för att nå det stora utbudet av handel, kultur, nöje och idrott. En utökad och attraktivare stadskärna är den huvudsakliga anledningen. Fler spännande och stimulerande mötesplatser och hållbara trafiklösningar är viktiga delar för att utveckla en modern och efterfrågad stadskvalitet. Näringslivet i staden skapar flöden av människor och bra möjligheter att utvecklas. Ett brett kulturoch idrottsliv är viktigt för att invånare i alla åldersgrupper ska trivas och må bra. Då skapas möten mellan olika människor vars vägar annars aldrig hade korsats. Det är väsentligt med en levande kulturell infrastruktur, alltså utbud och nätverk inom utbildning, stödsystem, institutioner och organisationer samt goda möjligheter för utveckling av personliga nätverk inom kultur, utbildning och kreativa näringar. Det är en förutsättning för att skapa det kreativa samhällsklimat som är viktigt i en universitetsstad. Kalmar har sedan staden grundades varit ett handelscentrum. I och med IKEA:s etablering i nuvarande Hansa City 2006 stärktes Kalmars historiska roll som handelsstad i regionen. Utmaningen är att fortsätta stadens utveckling som regional knutpunkt för handel i kombination med evenemang och upplevelser. Handeln i Kalmar fungerar som en motor för hela regionen och det finns ett rikt utbud av fackhandel och affärskedjor som attraherar kunder från ett mycket stort område, men även lokal handel och service som underlättar ett bra vardagsliv för kommuninvånarna. Så här ser vi framtiden 29

9 SÅ HÄR SER VI FRAMTIDEN fem strategier för ökad attraktivitet och tillväxt 4. LIVSKVALITETETEN ÄR HÖG VID KALMARSUND Vardagslivet är enkelt i Kalmar. Du hittar det sättet att bo på som du själv vill och det arbete som du önskar. Det finns bra skolor som utgår från barnens perspektiv. Det ska vara enkelt att ta sig från bostaden till skolan eller arbetet men också till andra aktiviteter. Styrkan är det stora utbudet av utbildning, arbete, service, kultur, idrott och grönområden i den medelstora stadens skala med korta avstånd till allt. VÅR STYRKA ÄR DET STORA UTBUDET AV UTBILDNING, ARBETE, KULTUR, IDROTT OCH GRÖNOMRÅDEN I DEN MEDELSTORA STADENS SKALA MED KORTA AVSTÅND TILL ALLT SJÄLVKLARHET ATT LEVA JÄMSTÄLLDA LIV Jämställdheten stärks genom att nya bostäder, verksamheter och samhällsservice planeras nära knutpunkter för kollektivtrafiken. Det ökar förutsättningarna för att familjer ska kunna dela på ansvaret i hemarbetet även när man pendlar. Detta möjliggör också att minska bilberoendet. Om den fysiska miljön är tillgänglig och attraktiv är fler människor i rörelse och miljön upplevs roligare och tryggare. Bra belysning och fri sikt på entréer, gång- och cykelvägar, hållplatser och parkeringar ökar den upplevda tryggheten och därmed förutsättningarna för att både flickor och pojkar, kvinnor och män vill och vågar röra sig utomhus oavsett tid på dygnet. JÄMSTÄLLDHETEN STÄRKS GENOM ATT NYA BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH SAMHÄLLSSERVICE PLANERAS NÄRA KNUTPUNKTER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN GRÖN REGION Gröna näringar I Kalmar län har de gröna näringarna högst andel sysselsatta i Sverige. Inom Kalmar kommuns gränser ska dessa näringar lyftas fram. För varje arbetstillfälle inom jord- och skogsbruket skapas tre jobb i livsmedels- och skogsindustrin och åt underleverantörer. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att ytterligare utveckla samspelet mellan staden och Möre. Konsumenternas intresse för lokalproducerad och ekologiska produkter växer stadigt. Regeringens mål är att till år 2020 ska andelen certifierad ekologisk odling vara minst 20 procent av jordbruksmarken. Skogen kan ge förnyelsebar energi. De gröna näringarna skapar även en ljus framtid för landsbygdens turism- och fritidsmöjligheter, med mellankommunala samverkansmöjligheter för vandringsleder, cykel, kanot och ridning. Möres landskap med slingrande vägar är också mycket attraktivt för att åka motorcykel. Tanken med en grön region som utgångspunkt är att utveckla ett hållbart transportsystem. En annan positiv konsekvens med perspektivet grön region är att energiförbrukningen kan effektiviseras och bidra med alternativ till fossilbränsle. Ökad självförsörjning genom exempelvis vindkraft, kraftvärme och biogas ger minskat beroende av fossila bränslen och mindre utsläpp till Kalmarsund och Östersjön. Bästa sättet är att utveckla samverkan mellan starka aktörer där kommunen ska vara drivande för att klara målet om en fossilbränslefri region senast år REGIONEN HAR UTMÄRKTA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA ALTERNATIVA ENERGISLAG SOM KAN SAMMANFATTAS SOL, VIND OCH VATTEN 30 Så här ser vi framtiden

10 Kalmarsund som en utpräglad grön region kan vara en stark konkurrensfördel mot andra regioner i Sverige när det gäller att locka företag att etablera sig eller bli valet som bostadsplats. Fler näringar beskrivs i Kalmarsundsavsnittet under Kalmarsunds rika näringslivsträds fem huvudgrenar Grönare resor Förbättrade möjligheter att gå och cykla kombinerat med en attraktiv kollektivtrafik gör att bilresandet inom och mellan stadens delar och kommunens serviceorter kan minskas. DET MÄRKS ATT KALMAR LIGGER VID KALMARSUND Kustkommunen Kalmars goda livsmiljö är beroende av ett friskt Kalmarsund och en levande Östersjö. Vattnet ska vara så rent att det går att bada och vara en bra miljö för vattenlevande arter att leva i. OAVSETT ÅLDER, BAKGRUND OCH OM MAN BOR FYSISKT NÄRA VATTNET ELLER INTE, SKA ALLA UPPLEVA ATT DET ÄR NÄRA TILL DET Ny bebyggelse planeras med utgångspunkt från kommande klimatförändringar. Vattendirektivet uppfylls. Dagvatten tas omhand och vid behov renas innan det hamnar i vattendrag och kustvatten. Kommunen arbetar vidare med grund-, yt- och kustvatten för att skapa en tydlig bild av vattensituationen och vilka åtgärder som kommer att behövas för ett friskare vatten. Kalmars läge vid Kalmarsund är en boendekvalitet som kommer alla till godo. Oavsett ålder, bakgrund och om man bor fysiskt nära vattnet eller inte, ska alla uppleva att Kalmar är en kustkommun. Genom nya, eller stärkta befintliga, väst - östliga kopplingar mot Kalmarsund knyts bostäder och verksamheter bättre till kusten, något som även binder ihop andra målpunkter på vägen. Stadens och Möres kustområde erbjuder ett brett och varierat utbud för alla, såsom bad, båtbryggor, strövområden samt ett varierat natur- och kulturlandskap. 5. KALMARSUND ÄR TURIST- OCH BESÖKSREGION MED INTERNATIONELL DRAGNINGSKRAFT Besöksnäringen är en lokal och regional styrka som utvecklas till att vara ännu mer lockande under alla årstider. Kalmarsund är ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och en självklar och viktig mötesplats i Östersjöregionen för såväl privatpersoner, organisationer och företag. Tillsammans med Glasriket och Öland kan utbudet av upplevelser stärkas. Kalmar stads unika kulturhistoria kan lyftas fram ännu tydligare. Det unika eklandskapet marknadsförs nationellt och internationellt gemensamt med grannkommunerna. Den satsningen blir också ögonöppnaren för Möres andra kvaliteter. Möre blir ett starkt bidrag till Kalmarsunds höga attraktion som turist- och besöksregion. Sambanden och närheten till Astrid Lindgrens värld, de två världsarven Ölands odlingslandskap och Örlogsstaden Karlskrona lyfts fram som ett gemensamt besöksmål. Den historiska segelbara kusten från Blekinge skärgård genom Kalmarsund och norrut mot Tjust-, Gryts- och St Anna skärgårdar alternativt via Visby och Gotland till Stockholms skärgård lyfts fram och utvecklas till en sevärdhet och upplevelse av mycket hög internationell nivå. Potentialen finns för att området kan utvecklas till Sveriges internationellt mest konkurrensstarka turistregion. Så här ser vi framtiden 31

11 3. MER KALMARSUND så här utvecklar vi Kalmarsund mellankommunala frågor NATIONELLT KÄNT KUSTMILJÖARBETE PÅGÅR MED BRED FÖRANKRING I KOMMUNERNA RUNT SUNDET, DÄR ALLA JOBBAR MED FOKUS PÅ FYSISKA ÅTGÄRDER 32 foto: Malin Gustavsson

12 33

13 MER KALMARSUND SÅ HÄR STÄRKER & UTVECKLAR VI REGIONEN RUNT KALMARSUND Visionen och målen i RUS 2030, Regionala utvecklingsstrategi för Kalmar län genomsyrar översiktsplanen. Exempelvis finns här mål om att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två, bland annat genom satsningar på kollektivtrafiken, andelen gods som går via tåg och båt ska öka och från flygplatsen i Kalmar kan man flyga över dagen till flera av de större europeiska städerna. Kalmar och Oskarshamn är idag huvudorter för var sin lokal arbetsmarknad. 1 Genom samverkan och förbättrade kommunikationer mellan kommunerna kan vi erbjuda våra invånare goda inkomstmöjligheter och bra samhällsservice. Kalmarsund är den geografiska identitet som knyter samman Öland med södra delen av Smålandskusten och inlandskommuner till en funktionell arbetsmarknad. FÖR ATT BLI MER KONKURRENSKRAFTIGA SAMARBETAR VI ÖVER KOMMUNGRÄNSERNA I EN GEOGRAFI SOM GER EN POSITIV GEMENSAM IDENTITET OCH SOM INTE ÄR BEROENDE AV FRAMTIDA REGIONINDELNINGAR. KALMARSUND ÄR DENNA IDENTITET Ett mål är att verka för att Kalmars och Oskarshamns arbetsmarknader blir en gemensam. Ju fler människor desto bättre är förmågan till förnyelse och innovation, vilket innebär starkare humankapital. Av den anledningen arbetar vi för att sydöstra Sverige ska utgöra en enda arbetsmarknad för cirka invånare med Kalmar, Växjö och Karlskrona som samverkande regioncentra. FLYGPLATSEN HAR ETT UNIKT STRATEGISKT LÄGE CENTRALT I STADEN MED NÄRHET TILL BÅDE JÄRNVÄGEN OCH E22 Kalmar Öland Airport ska ytterligare stärkas som sydöstra Sveriges viktigaste kommunikationscentrum. Flyget har stor betydelse för såväl nationella som internationella förbindelser. Näringslivet och universitetet efterfrågar goda förbindelser med våra storstäder och kontinenten. Flyget har också en betydande roll för Kalmarsundsregionens besöksnäring. Flygplatsen har ett unikt strategiskt läge centralt i staden med närhet till både järnvägen och E22. Kommunens ambition är att knyta samman de olika trafikslagen i området och skapa ett starkt nav för hela regionens långväga resebehov. REGIONENS VATTENFÖRSÖRJNING Vattenfrågorna är viktiga mellankommunala frågor. Kalmar och Nybro kommuners huvudvattentäkter finns i Nybroåsen. I regionen finns nationellt känt kustmiljöarbete i form av Kalmarsundskommissionen som arbetar konkret för att förbättra vattenkvaliteten i Kalmarsund. Läs mer om vatten i avsnittet om Allmänna intressen samt i MKB:n. VISIONEN I REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Genom tillgänglighet, mångfald och rätt kompetens ska Kalmarregionen vara en av Östersjöregionens mest attraktiva och innovativa platser för invånare, näringsliv och besökare. 3 FOKUS- OMRÅDEN Sundet får tillbaka rollen som sammanhållande för alla som bor här. Hela området definieras av det samlande begreppet»kalmarsund«på samma sätt som begreppen Österlen, Höga kusten och Öresund gör för sina respektive regioner. Kalmarsund en arbetsmarknad. 1 I Kalmars lokala arbetsmarknad ingår Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner medan Högsby och Mönsterås och Oskarshamns kommuner tillhör Oskarshamns lokala arbetsmarknad. 34 Mer Kalmarsund

14 SÅ HÄR SER MERVÄRDENA UT UNIKT LANDSKAP MED NATURVÄRDEN PÅ INTERNATIONELL NIVÅ Världsarv och eklandskap med internationellt höga värden samt moränkust, åsar, landborg, kalksten, skärgårdar, åar och sjöar är karaktärer som präglar och nyanserar landskapet vid Kalmarsund och därför gör det så upplevelserikt. Att detta landskapsparti ligger i växtzon 1 ger förutsättningar för ett till stora delar annorlunda växt- och djurliv än i övriga Sverige. Kalmarsund är internationellt känt för sitt rika fågelliv i synnerhet södra Öland. Landskapet är till stor del odlingsmark med lövblandskogar, långsmala strandängar och vassrika vikar. Kustslätterna i norra och södra Möre samt på Öland sätter stark prägel på området liksom läget och utblickarna över Kalmarsund och Öland. Ett par mil in på fastlandsidan tar skogsbygden vid. Där finns bland annat ett område som kan närmast betecknas som urskog. UNIKT VATTENOMRÅDE MED TRE KUSTER Ingen annan del av Sverige har så nära tillgång till tre kuster med så skiftande karaktärer. 2 Tillsammans kan därför kommunerna runt Kalmarsund erbjuda ett närmast komplett utbud av såväl naturupplevelser som av boenden för året runt eller för fritid i ytterst attraktiva miljöer. Kalmarsunds läge i Östersjön har med sitt gynnsamma klimat stimulerat till bosättning med resultat att en rik kulturmiljö har utvecklats. Både kustens klimat och kulturmiljö har fortsatt berika regionens besöksnäring. Kommunens kuststräcka utanför staden är fortfarande förhållandevis oexploaterad. Fritids- och permanentbebyggelsen är begränsad och samlad i mindre byar. Dessa naturmiljöer är unika och kan bara upplevas på ostkusten. Det är viktigt att både bevara och göra tillgängligt, för såväl boende som besökare, att få uppleva denna mycket speciella strandmiljö med ekhagar, strandängar, rikt fågelliv, kulturmiljöer och historiska platser. Kalmarsundsleden kan vara utgångspunkten för denna utveckling. Naturkänslan är mycket stark här, extra rikt kan det vara att få uppleva detta från vattnet. Kuststräck- 2. Läs mer om Tre och Fem kuster på sidan 7 an med sin variation av låg moränkust i söder och skärgård med skogsklädda öar i norra delen, är i sin helhet av riksintresse för natur- och kulturmiljövården. Sundet är en viktig farled för kustsjöfarten, vilken ska kunna fortsätta och utvecklas i samspel med friluftslivets intressen både på land och i vattnet. UNIK KULTURHISTORIA MED KULTURVÄRDEN PÅ INTERNATIONELL NIVÅ Världsklass är rätt benämning på Kalmarsundstrion Kronan, Mars och Svärdet. Den bildar en oslagbar världskvartett tillsammans med regalskeppet Vasa. Mars byggdes i Kalmar på 1560-talet och var den tidens mest imponerade skepp på Östersjön. Även skeppet Elefanten, som ligger på botten nära kusten där Mars byggdes, är från samma tid. Cirka 100 år senare, under stormaktstiden, härstammar skeppen Nyckeln, Kronan och Svärdet. Sundets militära marina historia är enastående med skeppsbyggeri och stora sjöslag såväl i sundet som på Ölands östra sida. Men även den civila varvsepoken utmärker sig. Från Figeholm i norr till Bergkvara i söder trängdes såväl små som stora skeppsvarv efter Kalmarsundskusten och även på några platser på Öland. Denna speciella epok har getts namnet Skutriket. Handelsfartygen var många och av alla slag. Sjöfarten var särskilt livlig längs den Svenska kusten under 1800-talets senare del. Handeln nådde även ut i Östersjöområdet och världen. Östersjön hade mycket stor betydelse för världshandeln långt i på 1900-talet och Kalmarsund hade sin roll i detta. Kalmarsund har varit befolkat sedan istiden upphörde och har närmast kontinuerligt haft internationella kontakter vida omkring. Järnåldern på Öland är ett bra exempel på detta, men har också under långa tider varit utsatt för invasioner, krig och pirater. Detta har satt tydliga spår runt sundet med ett antal fornborgar, till exempel Eketorp på södra Öland, och fästningsbyggnader, ibland som kyrkobyggnader, och där Kalmars och Borgholms slott/borg utgjorde låset i sundet. Betydelsen var så stor att Kalmar benämndes Rikets nyckel. Kalmarsund hade betydelse i den riksbildningsprocess som ägde rum under talen. Den mest betydelsefulla internationella händelsen i historisk tid är Kalmarunionen. Mer Kalmarsund 35

15 MER KALMARSUND bostadsmarknad DET BEHÖVER BYGGAS MER I KOMMUNERNA RUNT KALMARSUND Kommunerna runt Kalmarsund erbjuder ett brett utbud av olika boendekvaliteter såväl på landsbygden som i städerna. I några av kommunerna finns den charmiga småstaden, i andra finns den mindre ortens särpräglade boendekvaliteter. I samtliga kommuner finns alltså ett stort utbud av boendemöjligheter på landsbygden i byar eller (häst-) gårdar. Enligt kommunernas bedömning 2012 om läget på bostadsmarknaden är det brist i Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga och Borgholm. Kommunerna bedömer att det är balans på bostadsmarknaden i Nybro, Torsås, Mönsterås och Emmaboda. Fritidshusägarna bor såväl i länet som utanför det. Nästan var tionde fritidshus i länet ägs av personer från andra länder, framförallt från Tyskland. Det finns därför en större befolkning delar av året som inte (alltid) kan utläsas av befolkningsstatistiken. Eftersom prisnivån skiftar kraftigt inom regionen pågår två motsatta processer: där priserna är höga kan fritidshus börja användas som åretruntbostäder medan permanenta bostäder kan börja användas som fritidshus där priserna är låga. Hur omfattande dessa båda processer är bör studeras så att dynamiken i detta kan användas som utvecklingskraft. Exempelvis kan äldre personer, som bor i svårtillgängliga lägenheter eller i villor som kan bli för arbetskrävande att sköta, behöva flytta till mer lämpliga bostäder. Då kan deras bostäder komma ut på bostads- alternativt fritidshusmarknaden. KALMARSUNDS BOSTADSMARKNAD HAR FLERA GYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ROTATION OCH DYNAMIK SKA KUNNA RÅDA OCH DÄRMED VARA ATT- RAKTIV UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV KALMARSUND VÄXER Runt Kalmarsund bor omkring personer varav cirka hälften i Kalmar och Mörbylånga kommuner. Kalmar och Mörbylånga har växt invånarmässigt sedan Antalet invånare ökade i området runt Kalmarsund 2010 med cirka 700 invånare genom de tre kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Nybro. Utöver Kalmar har städerna Nybro och Oskarshamn samt Färjestaden ökat sin befolkning de senaste åren. Kalmar kommun har lägst medelålder av kommunerna och har större in- än utflyttning av åringar i ett långt tidsperspektiv. Både Kalmar och Mörbylånga kommuner har visat sig särskilt attraktiva för barnfamiljer. 36 Mer Kalmarsund

16 foto: Jan Magnusson Mer Kalmarsund 37

17 MER KALMARSUND bostadsmarknad ATT BO PÅ KALMARSUNDS LANDSBYGD, PÅ FASTLANDET ELLER ÖLAND, BETYDER ETT BOENDE MED UNIKA KVALITETER foto: Jonas Lindström 38 Mer Kalmarsund

18 SUNDETS STÄDER OCH KÖPINGAR Historiskt sett har sundet varit länken mellan Öland och fastlandet, vilket har lett till att städerna och köpingarna på fastlandet har fått sin motsvarighet på Ölandssidan. Oskarshamn foto: Dzenana Plivac Mönsterås foto: Mönsterås kommun Borgholm foto: Borgholms kommun Kalmar foto: White arkitekter Mörbylånga foto: Mörbylånga kommun Mer Kalmarsund 39

19 MER KALMARSUND arbetsmarknad LÄTTILLGÄNGLIGT KALMARSUND LIVSKVALITET FÖR ALLA Människors möjligheter att nå ett stort utbud av arbetstillfällen och studiemöjligheter är grundförutsättningen för en stabil arbetsmarknad och en sund utveckling av näringslivet. Det innebär att modern infrastruktur kombineras med snabb och effektiv trafikering. Människors benägenhet att pendla till arbete ökar markant när restiden för en enkelresa minskar till 45 minuter eller mindre. En viktig aspekt är att tiden det tar att ta sig mellan bostad och arbete ofta är längre än resan med kollektivtrafiken, eftersom få bor och arbetar precis vid hållplatsen. Viljan och möjligheten att pendla varierar beroende på kön och utbildningsnivå. Högavlönade män är generellt mest benägna att pendla medan lågutbildade kvinnor gör det i minst utsträckning. Attityden till pendling skiljer sig mellan olika personer. I många yrken kan det vara svårt att pendla både kort och långt med kollektivtrafik beroende på arbetstider som inte kan kombineras med kollektivtrafikens tider. I vissa yrken finns det inte något ekonomiskt incitament att pendla långt.»kreativitet DEFINIERAS MED BEGREPP SOM ÖPPENHET, MÅNGFALD, ORIGINALITET, GEMENSKAP, MOTIVATION OCH LUST, GENEROSITET, TILLIT OCH TOLERANS, NYFIKENHET, EXPERIMENTLUSTA SAMT FRIHETSANDA«Nils-Erik Sahlin, filosof och professor i medicinsk etik En regional resvaneundersökning visar att cirka 60 procent av alla resor en vardag i kommunen (oavsett var personerna som rest bor), sker inom Kalmar stad (tätort). Drygt 60 procent av resorna som invånarna i Kalmar kommun gör, sker med bil. Detta är lägre än i de andra kommunerna runt Kalmarsund. Jämfört med befolkningen i regionen som helhet har befolkningen i Kalmar kommun körkort och tillgång till bil i något lägre utsträckning samtidigt som fler har tillgång till cykel och kort på kollektivtrafiken. Ålder, kön och socioekonomi påverkar inställning och innehav av exempelvis bil och skillnader mellan kommuner kan förklaras av demografiska skillnader. Men även de faktiska förutsättningarna att cykla och åka kollektivt till sina målpunkter spelar roll, dessa är ofta bättre i större städer. TVÅ TREDJEDELAR AV REGIONENS CIRKA ARBETSTILLFÄLLEN FINNS I KALMAR ELLER OSKARSHAMN Servicenivån, effektiviteten och komforten måste vara i takt med tidens krav och förväntningar om kollektivtrafiken ska kunna bli ett reellt alternativ till bilåkandet inom Kalmarsund. Statusen måste höjas rejält. LINDSDAL Stockholm E22 NORRA STADEN 40 Bättre kommunikationer är också avgörande för att kommunerna gränsande till Kalmar, Växjö, Karlskrona och Oskarshamn ska ha möjlighet att nå större utbildnings- och arbetsmarknader. Rimlig restid från de mindre kommunerna är en viktig del i deras arbete med att bli mer attraktiva bostadsorter. Därför satsar Kalmar län kraftigt på att utveckla och effektivisera linjenätet för regionalbussarna och att införa pendeltåg successivt från Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona moderniseras så att driftsäkerheten höjs och restiden kortas. EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT REGIONEN SKA FÅ EN STÖRRE ARBETSMARKAD ÄR BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK. PENDELTÅG MELLAN KALMAR OCH KARLSKRONA STARTAR ÅR INOM DE NÄRMSTA ÅREN KOMMER ÄVEN DESSA TÅG ATT STANNA I SMEDBY OCH TREKANTEN Mer Kalmarsund Göteborg VÄSTRA STADEN rv25 Malmö/Köpenhamn Kalmar Airport SÖDRA STADEN INNERSTADEN Befintligt järnvägsspår Befintligt stationsläge Utredningsområde för triangelspår Utredningsområde för stationsläge Öland Reservat för triangelspår ska säkras innan utveckling av verksamheter kan ske i stråket mellan flyget och Hansa city

20 KALMARSUNDS RIKA NÄRINGSLIVSTRÄDS FEM HUVUDGRENAR Här beskrivs de branscher som särskilt sticker ut runt Kalmarsund. Dessa kompletterar övriga starka branscher som utbildning, handel samt vård och omsorg. Skolan i Kalmar kommun håller hög kvalitet och många mätbara värden är höga. ENERGIVERKSAMHETEN I OSKARSHAMN kräver specialkompetens och kunskapsutbyte på internationell nivå. LINNEUNIVERSITETET STÄRKER OCH UTVECKLAR NÄRINGSLIVET Linneuniversitetet höjer utbildningsnivån, utvecklar forskningsområden i samverkan med näringslivet, bidrar starkt till att göra regionen attraktiv för åldersgruppen samt stärker sjukvårdskvaliten genom att stegvis utveckla en fullständig läkarutbildning. JORDBRUKSBYGD OCH ÖKANDE LIVSMEDELSPRODUKTION med hög klassning på jordbruksmarken och stor djurhållning. BESÖKSNÄRING & TURISM Turism inom sol och bad, cykel, båt, kultur, natur och idrott allt detta går att utveckla inom Kalmarsund. Kalmar län är ett starkt turistlän med landets längsta kuststräcka med en outvecklad potential. Det har starka delområden men ingen gemensam marknadsföring. Kalmarsund är södra länet. Den norra delen utgörs i väster av ett sjörikt småbrutet landskap Astrid Lindgrens värd och i öster av Misterhults och Tjust skärgårdar. De är Sveriges minst exploaterade skärgårdsområden. Idrottsturismen är under stark utveckling. Det senaste är Ironman, en internationellt mycket uppmärksammad stortävling. Störst andel anställda inom handeln i regionen finns i Kalmar följt av Borgholm och Mörbylånga. Borgholm har en klart högre andel av arbetstillfällena inom hotell- och restaurangverksamhet än i de övriga kommunerna. TILLVERKNINGSINDUSTRI Andelen som arbetar inom tillverkningsindustrin är hög i Torsås, Mönsterås, Nybro och Oskarshamn. I Emmaboda finns ungefär vartannat arbete inom industrin. Den största koncentrationen av kunskapsintensiva företagstjänster och de branscher som klassas som kreativa finns i Kalmar. Här arbetar en klart högre andel med information och kommunikation samt offentlig förvaltning än i de övriga kommunerna. Mer Kalmarsund 41

21 MER KALMARSUND Kalmar regioncentra och tillväxtmotor Kalmar, med en aktningsvärd ålder av 800 år, har en särpräglad urban stadsmiljö med stort utbud inom handel, restauranger, nöjen och kultur. Men även länssjukhuset och Linneuniversitet, som på sikt kommer att få rätt till läkarutbildning, gör att Kalmar kan ta rollen fullt ut som regioncentra. Det vill säga fullt ut komplettera det lokala utbud som finns runt Kalmarsund, för att bli mer konkurrenskraftig mot andra regioner i Sverige. UTVECKLAD PENDLINGS- AXEL MELLAN EMMABODA OCH ÖLAND SOM BERÖR RUNT MÄNNISKOR Många människors rörlighet har ökat och flera bor exempelvis i en kommun men arbetar eller studerar i en annan och har fritidsintressen i en tredje. De flesta som arbetar i Kalmar kommun bor också här, men det kan finnas stora pendlingsrörelser inom kommunen, exempelvis från byar till staden. Fler pendlar till än från Kalmar kommun och framförallt från andra kommuner i länet. De största pendlingsflödena finns med grannkommunerna Mörbylånga och Nybro. Detta visar på Kalmars betydelse som centrum för arbetsmarknaden i regionen. Kalmar ingår i dag inte i samma lokala arbetsmarknadsregion som Karlskrona, Oskarshamn eller Växjö, eftersom pendlingsströmmarna är för få (se tabell). Inpendlingen är relativt jämn mellan män och kvinnor, medan det är betydligt fler män än kvinnor som pendlar ut. Kalmar har därmed stor betydelse som arbetsplats för kvinnor. Män pendlar oftare över en länsgräns än kvinnor, det gäller både för in- och utpendling till Kalmar kommun. Män har därmed en större arbetsmarknad än kvinnor ELEVER KOMMER FRÅN ANDRA KOMMUNER ÄN KALMAR Även ungdomar som går på gymnasiet kan pendla över kommungränser. Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som sköter gymnasieutbildning åt medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Borgholm & Torsås. På Gymnasieförbundets kommunala gymnasieskolor i Kalmar kommun går drygt elever. Av dem kommer från Kalmar kommun medan kommer från andra kommuner (höstterminen 2010). INTRESSANTA PENDLINGSFLÖDEN FRÅN & TILL KALMAR 2009 KVINNOR KOMMUN IN UT TOTALT Mörbylånga Nybro Borgholm Mönsterås Torsås Emmaboda Oskarshamn Stockholm Karlskrona Växjö MÄN KOMMUN IN UT TOTALT Mörbylånga Nybro Mönsterås Borgholm Torsås Emmaboda Oskarshamn Karlskrona Växjö Stockholm Så här läser du figuren: Exempelvis reser kvinnor från Mörbylånga in till Kalmar och 421 ut från Kalmar till Mörbylånga. RESTID MELLAN KALMAR & NÄRLIGGANDE STATIONER Kalmar Växjö Kalmar Karlskrona Kalmar Oskarshamn 1:04 1:13 1:25 med buss 500 1:05 med snabbuss, övriga 1:22 eller 1:30 42 Mer Kalmarsund

22 Linköping/ Norrköping Stockholm, Linköping, Norrköping Stångådalsbanan FUNKTIONELL ARBETSMARKNADSREGION MED KOLLEKTIVTRAFIK Ettårsperspektiv Tillväxtzonen i Kalmarsund är idag Nybro, Kalmar och Mörbylånga kommuner. Steg ett: Pendlingsaxel Nybro-Färjestaden som idag behöver stärkas och utvecklas. Steg två: Pendlingsaxeln Oskarshamn-Torsås (Karlskrona) Stockholm 2 tim 28 min (flyg) 4 tim 32 min (tåg) Nödvändigt inom en tioårsperiod Tillväxtzonen omfattar Kalmarsund. Pendlingsaxeln Växjö-Nybro-Kalmar-Färjestaden med en effektiv och snabb kollektivtrafik. Pendeltåg på Stångådalsbanan och Kust-tillkust-banan. Restiden för kollektivtrafiken ska bli mindre än en timme mellan Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona respektive Växjö. Regionaltrafiken mellan Kalmar och Linköping ska ned till två och en halv timme. Oskarshamn Mönsterås 136 Göteborg Växjö Kust till Kust Borgholm 25 Nybro Malmö Kastrup Göteborg Stockholm 2 tim 50 min 3 tim 15 min 4 tim 4 tim 32 min Färjestaden Mörbylånga Torsås Malmö E22 restid till/från Kalmar * under 20 min Karlskrona min min över 60 min *avser resor med kollektivtrafik mellan centralstationen i Kalmar och motsvarande plats i angivna samhällen under "bästa pendlingstid" (vardagar samt ) Restider hämtade från resrobot (www.resrobot.se) september 2010

23 MER KALMARSUND ställningstagande Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. VATTENFÖRSÖRJNING Vattenförsörjningsintresset ska ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. Se vidare i ställningstaganden på sidan ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD GEMENSAM ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD Samverka med övriga kommuner i Kalmarsund för att skapa en arbetsmarknadsregion runt Kalmarsund och effektivare restider i alla huvudriktningar. Samverka för en gemensam bostadsmarknad, boendekvalitet och varierat utbud. BESÖKSNÄRING BESÖKSNÄRING SAMT BESÖKSMÅL SÅSOM HANDEL, IDROTT & KULTUR Samverka med övriga kommuner i Kalmarsund för att utveckla den gemensamma besöksnäringen, det gäller inte minst båtturismen. Samverka för att göra regionen mer tillgänglig, både att resa till och inom Kalmarsund. Underlätta att nå de regionala målpunkterna inom Kalmarsund. En utvecklad kollektivtrafik som sammanbinder besöksmålen effektivt är viktig. 44 Mer Kalmarsund

24 SE OCKSÅ ställningstaganden för Västra staden och Innerstaden som har beröring även för regionen. KOMMUNIKATIONER REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK & TÅG Verka för att kollektivtrafiken är effektiv och passar majoriteten av dem som arbets- eller studiependlar tidsmässigt. Mottot är»tänk spår, kör buss«. Verka för mindre än en timmes restid med kollektivtrafik till och från Oskarshamn, Växjö och Karlskrona (station till station). På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. Verka för direkttåg mellan Kalmar och Växjö. Verka för tågstopp i Trekanten och Smedby för pendeltåg. Eventuellt även i Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Hansa City och flygplatsen. Arbeta för en bättre förbindelse för godstrafiken mellan Mönsterås och Södra stambanan. Reservera mark för triangelspår mellan Kust till kust och Stångådalsbanan. Utreda kommunikationscentra och triangelspår i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionförbundet för att stärka flygplatsens regionala funktion. Verka för en snabb järnvägsförbindelse med Stockholm/Mälardalen och med Linköping/Norrköping (Stångådalsbanan och Kust-till-kust-banan). Verka för förbättrad kapacitet på Södra Stambanan (Köpenhamn Stockholm). Verka för att snabbt komma ut på en eventuell höghastighetsbana. VÄG Verka för mötesfri väg på hela E22 och på riksväg 25 till Växjö. Verka för vägförbättringar för att snabbt nå E4 (Malmö Stockholm). Lyfta fram behovet av väginvesteringar på väg 136 på Öland och på riksväg 37/47. Stödja Nybros arbete med kombiterminal. FLYG OCH SJÖFART Utveckla Kalmar Öland Airport till sydöstra Sveriges nav för flygresor och en regionflygplats med internationella förbindelser. En riksintresseklassificering av flygplatsen håller på att tas fram. Öka samverkan med Oskarshamns och Karlskronas hamnar. Stödja Oskarshamns arbete med att behålla Gotlandstrafiken. Mer Kalmarsund 45

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län

Den nya kartan. Handelskammarens agenda för Kalmar län Den nya kartan Handelskammarens agenda för län Strupö i Oskarshamns kommun. Foto: Lars Olofsson 2 Vision län behöver en ny karta. Genom att samarbeta över gränserna och utveckla kommunikationerna kan länet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Översiktsplan 2040. Kortversion

Översiktsplan 2040. Kortversion Översiktsplan 2040 Kortversion Hej! Vi har från januari 2014 en ny översiktsplan. Det här är en kortversion som redogör för kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län

Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län Kännedom & Positionering Kalmar län Utförd av: Resurs för resor och turism i Norden AB, februari 2013 På uppdrag av: Regionförbundet i Kalmar län SAMMANFATTNING Att geografiskt placera områden och orter

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Dela med dig av Kalmarsundsregionen. Tipsa en vän om vårt nyhetsbrev! KOM TILL FRAMTIDSDAGARNA

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare. Dela med dig av Kalmarsundsregionen. Tipsa en vän om vårt nyhetsbrev! KOM TILL FRAMTIDSDAGARNA Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Hej! Efter semestern börjar alltid något nytt. Med hållbarhet, entreprenörskap och nya studenter startar vi hösten. I Kalmarsundsregionen finns framtiden.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN

INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN INVESTERA I DALARNA MORA BORLÄNGE FALUN DALARNA DALARNA sträcker sig från fjällen kring Grövelsjön i norr ner till Dalälvslandskapet och den bördiga jorden i söder. Från vildmark och skidorter i väster

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer