Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!"

Transkript

1 Information om förändringar i Gruppförsäkring villkor 2013:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Obligatorisk/kollektiv försäkring kollektiv stryks i hela villkoret i detta sammanhang. ALLMÄNNA VILLKOR 1.2 GRUPPAVTALET Bestämmelser i gruppavtalet har företräde framför bestämmelser i försäkringsvillkoren FÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE FÖRTYDLIGANDE Försäkringen upphör dessförinnan att gälla: enligt en skriftlig uppsägning av gruppmedlem eller medförsäkrad EFTERSKYDD FÖRTYDLIGANDE Efterskydd gäller inte om den försäkrade, under efterskyddstiden, ansluter sig till annan gruppförsäkring eller tecknar fortsättningsförsäkring. Det begränsade efterskyddet omfattar endast den som vid utträdet ur gruppen omfattades av en livförsäkring respektive en olycksfallsförsäkring. 1.5 PREMIE FÖRTYDLIGANDE Om inte annat följer av gruppavtalet bestäms premien utifrån den försäkrades ålder vid nästföljande födelsedag och beräknas för ett år i taget ÅTERBETALNING AV PREMIE FÖRTYDLIGANDE OCH FÖRBÄTTRING Har premie betalats för tid efter det att försäkringen upphört, återbetalas alltid den del av premien vilken svarar mot den tid vilken infaller efter det att försäkringen upphört. Euro Accident förbehåller sig rätten att ta ut administrativa avgifter i samband med återbetalning. - Tydligare skrivning samtidigt som kravet på skriftlig begäran är borttaget. 1.7 VIDAREFÖRSÄKRING Barn som har omfattats av Barn- och ungdomsförsäkring, i Gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident, under minst sex* månader, har inom tre månader från utgången av den månad barnet fyller 25 år. UTÖKNING Barn som har omfattats av PrivatAccess Brons eller Silver, som medförsäkrat barn, i Gruppförsäkring eller Seniorförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident, under minst sex månader, har inom tre månader från utgången av den månad barnet fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet, rätt att teckna Vidareförsäkring PrivatAccess Brons med kravet fullt arbetsför vid teckningstillfället. Detsamma gäller för medförsäkrat barn som fyllt 18 år och inte längre räknas som hemmavarande barn, ansökan ska ske inom tre månader från utgången av den månad den försäkrade inte längre räknas som hemmavarande barn. Vidareförsäkring PrivatAccess Brons gäller med för tiden gällande villkor, premier och övriga regler. FÖRTYDLIGANDE -* Tid under vilken barnet varit försäkrad med samma eller snarlik försäkringsomfattning i gruppförsäkring hos närmast föregående försäkringsgivare, må räknas in om sådan försäkringstid omedelbart och utan avbrott ansluter till försäkringstid i den nu gällande försäkringen. 1.8 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING FÖRBÄTTRING Försäkrad som har omfattats av obligatorisk PrivatAccess hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader och har ett anmält, godkänt och reglerat vårdbehov för sjukdom/skada/besvär och som avser att ingå frivilligt tecknad gruppförsäkring PrivatAccess kan även teckna fortsättningsförsäkring BROTTSLIG HANDLING OCH PÅVERKAN AV ALKOHOL FÖRTYDLIGANDE Vid sjukdom eller olycksfallsskada kan ersättningen reduceras, upphöra eller utebli helt vid skada i samband med att den försäkrade: utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse, är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. Borttaget är att ovanstående begränsning inte gäller om den försäkrade är under 18 år UNDANTAG AVSEENDE IDROTT Omskrivning av texten samt markerade förändringar. FÖRTYDLIGANDE Försäkringen gäller inte för skadefall till följd av att den försäkrade deltar i idrottsverksamhet som ger den försäkrade inkomst på grund av idrotten med ett belopp som överstiger ett (1) prisbasbelopp per år (idrottsinkomst). Med deltar avses såväl träning som tävling. FÖRTYDLIGANDE Som idrottsinkomst räknas lön, kostnadsbidrag, vinstpengar på grund av tävling, avsättning till pensionsåtagande, s.k. appearence money, bidrag från sponsorer, inkomst från reklamuppdrag och liknande ersättningar. Som idrottsinkomst räknas inte inkomst av kapital på grund av förvaltningen av idrottsinkomsten. Försäkringen gäller inte heller för skadefall till följd av idrott som den försäkrade är antagen till ett riksidrottsgymnasium för att utöva. Således gäller inte försäkringen för deltagande i vare sig tävling eller träning av idrotten i fråga. 1

2 UNDANTAG AVSEENDE RISKFYLLD VERKSAMHET FÖRTYDLIGANDE Försäkringen gäller inte för skadefall till följd av att den försäkrade deltar i äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld aktivitet såsom: aktivitet på höga höjder (>12 m) förtydligande UPPLYSNINGSPLIKT FÖRTYDLIGANDE Underlåter försäkringstagaren att under försäkringstiden anmäla förändringar i tid, börjar dessa gälla enligt de allmänna bestämmelserna för försäkringens ikraftträdande, det vill säga tidigast från dagen efter den då anmälan gjordes till Euro Accident REGRESSRÄTT FÖRTYDLIGANDE Försäkringsgivaren genom Euro Accident inträder i den försäkrades rätt till skadestånd, eller annan ersättning från annan, i den mån försäkringsgivaren lämnat ersättning på grund av försäkringsavtalet. 2 PRODUKTVILLKOR LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD/3 LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD 2.2/3.2 LIVFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER FÖRTYDLIGANDE Vid den försäkrades dödsfall utbetalas ett dödsfallskapital till förmånstagare. FÖRTYDLIGANDE TILLÄGG Avseende så kallad kompanjonförsäkring och affärsgruppförsäkring där försäkring tecknats på annan persons liv än försäkringstagarens eget, sker utbetalning vid försäkrads dödsfall till försäkringstagaren / AVSTÅENDE FÖRTYDLIGANDE Om en förmånstagare avlidit, eller helt eller delvis avstår från sin rätt, inträder den eller de enligt förordnandet därnäst berättigade i den avlidnes/avståendes ställe. Ett avstående måste ske innan dödsfallskapital utbetalats till förmånstagare / SÄRSKILT FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE FÖRTYDLIGANDE Särskilt förmånstagarförordnande förfaller när försäkringen, till vilken förordandet är knutet, upphör /3.3.1 SJÄLVMORD (TIDIGARE RUBRIK: UPPSÅT OCH GROV OAKTSAMHET) FÖRTYDLIGANDE Har den försäkrade begått självmord, tillämpas inte första stycket under punkt Allmänna villkor /3.6.5 BEGRÄNSNINGAR BARNSKYDD FÖRBÄTTRING Borttaget är begränsningen avseende barn som är intaget för vård på sjukhus eller annan vårdinrättning eller vårdas genom dess försorg utanför sjukhus/vårdinrättning. 3/4 PORDUKTVILLKOR LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL/FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL 3.1/4.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖRTYDLIGANDE Har period av arbetsoförmåga påbörjats under tidigare försäkringsgivares ansvarstid, avseende samma eller snarlik försäkring, må sådan period av arbetsoförmåga räknas in i den nuvarande försäkringen om Euro Accident medger att alla i en grupp har rätt att ansluta sig till försäkringen. FÖRSÄMRING Borttaget är rätten till ytterligare förtidskapital avseende försäkrad som tidigare fått partiellt förtidskapital utbetalt från tidigare försäkringsgivare. 6/7/8 OLYCKSFALLS-, SJUK- OCH OLYCKSFALLS- SAMT BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING 6.2.1/7.2.1/8.3.1 LÄKEKOSTNADER Omskrivning av texten med samma innebörd /7.2.2/8.3.2 TANDSKADEKOSTNADER FÖRTYDLIGANDE Försäkringen ersätter den försäkrades patientavgift i allmän tandvårdsförsäkring för nödvändiga och skäliga kostnader avseende behandling av tandskada /7.2.3/8.3.3 RESEKOSTNADER FÖRTYDLIGANDE Försäkringen ersätter kostnader för offentligt subventionerade resor (egenavgifter): till och från behandling som läkare föreskrivit samt till och från arbete eller skola. Ersättning betalas upp till gränsen för högkostnadsskyddet /7.2.4/8.3.4 MERKOSTNADER Omskrivning av texten samt markerade förändringar. Försäkringen ersätter den försäkrades: FÖRBÄTTRING skadade kläder, glasögon och handikapphjälpmedel som bars vid olyckstillfället. Ersättning betalas endast om olycksfallsskadan lett till läkar- eller tandläkarvård. Ersättning betalas med SEK i ett för allt. Yrkas högre belopp ska de skadade föremålens skador och ålder styrkas. Ersättning betalas då med högst 0,5 prisbasbelopp och enligt skadeståndsrättsliga grunder, d.v.s. reparation eller värde som begagnat föremål. Vid bestämmande av värde som begagnat föremål sker avskrivning från inköpspris vid olyckstillfället med 20 procent per år från och med andra året intill dess 60 procent avskrivits. 2

3 FÖRBÄTTRING oundvikliga merkostnader under olycksfallsskadans akuta behandlings- och läkningstid. Ersättning betalas endast om merkostnaderna är en direkt följd av en olycksfallsskada som lett till läkar- eller tandläkarvård. Ersättning betalas med SEK i ett för allt. Yrkas högre ersättning ska merkostnaderna och dessas nödvändighet styrkas. Ersättning betalas då med högst tre prisbasbelopp /7.2.5/8.3.5 REHABILITERINGS- OCH HJÄLPMEDELSKOSTNADER FÖRTYDLIGANDE Försäkringen ersätter den försäkrades behov av åtgärder, efter olycksfallsskadans akuta behandlings- och läkningstid, FÖRTYDLIGANDE Ersättning lämnas med högst två prisbasbelopp för åtgärder som förhandsgodkänts av Euro Accident. För åtgärder under den akuta behandlingstiden lämnas i stället ersättning enligt Merkostnader ovan. FÖRBÄTTRING Borttaget är att rehabiliteringen ska vara tidsbegränsad /7.2.6 DAGERSÄTTNING (TIDIGARE INKOMSTBORTFALL) FÖRBÄTTRING Vid olycksfallsskada som leder till minst 25 procent arbetsoförmåga betalas en dagersättning under perioden av arbetsoförmåga, från och med dag 29 av arbetsoförmåga längst till och med dag 90 av arbetsoförmåga. Vid 100 procent arbetsoförmåga betalas 200 kronor per dag. Dagersättningen justeras i förhållande till graden av arbetsoförmåga INVALIDITETSERSÄTTNING/7.2.9 EKONOMISK INVALIDITET FÖRTYDLIGANDE Invaliditet som förelåg redan när försäkringen tecknades berättigar aldrig till ersättning / / ERSÄTTNING VID MEDICINSK INVALIDITET BESTÄMNING AV ERSÄTTNINGSBELOPPET FÖRTYDLIGANDE Uppgår invaliditetsgraden till minst 80 procent lämnas ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet reducerat med eventuellt åldersavdrag / / MÖJLIGHET TILL OMPRÖVNING FÖRTYDLIGANDE Borttaget med anledning av att det framgår av Allmänna villkor ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR FÖRTYDLIGANDE Såsom olycksfallsskada avses inte kroppsskada som uppkommit genom: åldersförändringar i stället för artros, 6.3.1/7.3.1/8.5.1 ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR FÖRTYDLIGANDE Såsom sjukdom/olycksfallsskada avses inte kroppsskada som uppkommit genom: smitta genom bakterie eller virus* (gäller även smitta till följd av matförgiftning), *Försäkringen gäller dock för smitta till följd av fästingbett. Borttaget är punkterna: påverkan av alkohol och/eller droger, frivilligt orsakad kroppsskada samt skada till följd av kriminell handling, med anledning av att det framgår av Allmänna villkor SYMPTOM INNAN FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR GÄLLA FÖRBÄTTRING Borttaget är hela stycket bortsett från tillägget under punkt ovan. 6.4/7.5/8.6 GILTIGHET I UTLANDET Ersättning för läkekostnader utanför Sverige (tidigare skrev vi utomlands) vid olycksfallsskada ersätts upp till det i Sverige gällande högkostnadsskyddet. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att olycksfallsskadan har inträffat utanför Sverige. FÖRSÄMRING För behandling av tandskada utanför Sverige lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffar utanför Sverige och då högst med SEK per skadefall. 8.1 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING - VEM KAN OMFATTAS Vid sjukdom och olycksfall FÖRBÄTTRING Borttaget är kravet att samtliga barn födda utom Norden ska behöva ytterligare kontakt med barnavårdscentral/skolhälsovård eller barnläkare ERSÄTTNING VID SJUKHUSVISTELSE FÖRBÄTTRING Borttaget är begränsningen vid återinläggning på sjukhus inom 12 månader. PRIVATACCESS BRONS/SILVER/GULD 9.1/10.1/11.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖRTYDLIGANDE Undersökning, behandling eller annan åtgärd anses ha utförts: den dag resan eller övernattningen för undersökningen, behandlingen eller åtgärden ägde rum. 3

4 9.2.8/10.2.8/ EFTERVÅRD REHABILITERING EFTER OPERATION FÖRBÄTTRING Borttaget är följande 3 stycken: Med medicinsk eftervård och rehabilitering avses sjukvårdande medicinsk behandling som är avsedd att leda till en förbättring, utförd av legitimerad sjukvårdande personal. Eftervården kan ske i öppenvård eller på rehabklinik. Vården ska ges i direkt samband med operation, dock senast inom tre månader efter operation. Om eftervården avser behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor ersätter försäkringen högst fem behandlingar per diagnos, utöver behandlingar enligt punkt XX För diagnoser med medicinskt samband ersätts högst fem behandlingar, utöver behandlingar enligt punkt XX. 9.2/10.2/11.2 FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR FÖRTYDLIGANDE Tillägg: Försäkringen omfattar ej akutvård CRITICAL CARE BORTTAGET FÖRSÄMRING / / SJUKGYMNAST/NAPRAPAT/KIROPRAKTOR FÖRBÄTTRING Försäkringen ersätter skäliga kostnader för medicinsk nödvändig behandling/besök, som är avsedd att leda till en förbättring, hos legitimerad sjukgymnast/naprapat/kiropraktor. Behandlingen ska vara godkänd och förmedlad av Euro Accidents Medicinska Kundcenter. Borttaget är begränsningen 10 resp. 25 behandlingar samt motsvarande begränsning för träningskort HÄLSOUNDERSÖKNING BORTTAGET FÖRSÄMRING 9.3/10.3/11.3 BEGRÄNSNINGAR 9.3.1/10.3.1/ KVALIFICERINGSTID NY PUNKT FÖRSÄMRING Kvalificeringstid är den tid försäkringen måste ha varit i kraft innan rätten till ersättning inträder. Kvalificeringstid för undersökning, behandling eller vård av ortopediska åkommor är tolv månader för frivilligt tecknad försäkring. Ortopediska åkommor som orsakats av akut olycksfallskada under försäkringstiden, omfattas inte av kvalificeringstiden / FRIVILLIG FÖRSÄKRING FÖRBÄTTRING Nedanstående begränsning tillämpas inte om försäkringen tecknats med hälsodeklaration. FÖRTYDLIGANDE Försäkringen ersätter inte sjukdom/skada/besvär eller följder därav som den försäkrade haft symptom från, fått vård för eller medicinerat för innan försäkringen började gälla. FÖRBÄTTRING Försäkringen gäller dock om medicinsk utredning visar att det förflutit mer än ett år sedan det existerande tillståndet senast var föremål för behandling, kontroll, undersökning eller medicinering och den försäkrade varit symptomfri under samma period PRIVATACCESS GULD BEGRÄNSNINGAR FÖRTYDLIGANDE Borttaget är punkten angående sjukdom/skada/besvär som den försäkrade mottagit behandling för innan försäkringens ikraftträdande, beroende på att PrivatAccess Guld alltid tecknas med kravet hälsodeklaration / OBLIGATORISK FÖRSÄKRING FÖRTYDLIGANDE Försäkringen ersätter inte sjukdom/skada/besvär eller följder därav som den försäkrade haft symptom från, fått vård för eller medicinerat för innan försäkringen började gälla. FÖRBÄTTRING Försäkringen gäller dock om medicinsk utredning visar att det förflutit mer än ett år sedan det existerande tillståndet senast var föremål för behandling, kontroll, undersökning eller medicinering och den försäkrade varit symptomfri under samma period / KONVERTERING FRÅN TIDIGARE FÖRSÄKRINGSGIVARE Frivillig och obligatorisk försäkring FÖRTYDLIGANDE Om gruppförsäkringsavtalet övergår från närmast föregående försäkringsgivare till Euro Accident/Generali ersätter försäkringen fortsatt vårdbehov för sjukdom/skada/besvär som anmälts till, godkänts och reglerats av närmast föregående försäkringsgivare efter det att dennes ansvarstid utlöpt. Om gruppförsäkringsavtalet övergår från närmast föregående försäkringsgivare till Euro Accident/Generali ersätter försäkringen även fortsatt vårdbehov för sjukdom/skada/besvär som varit föremål för behandling men inte anmälts till denne /10.3.7/ FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR ALDRIG FÖRBÄTTRING medfödda sjukdomar, förlossningsskador eller följder därav (borttaget är handikapp), FÖRSÄMRING undersökning, behandling av åderbråck, FÖRTYDLIGANDE kontroll under havandeskap, behandling och komplikationer i samband med graviditet, förlossning, abort eller följder därav, FÖRSÄMRING sterilisering, (inklusive reversering) undersökning eller behandling relaterat till ofrivillig barnlöshet, FÖRSÄMRING neuropsykiatrisk störning, t.ex. ADHD och autism samt psykomotorisk utvecklingsförsening, t.ex. Retts syndrom. 4

5 FÖRTYDLIGANDE Försäkringen omfattar inte sjukdom/skada/besvär, eller följder av sjukdom/skada/besvär som orsakats av: (Borttaget är: försämring av hälsotillstånd som beror på) missbruk i olika former till exempel läkemedel, alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska medel (om inte dessa är föreskrivna åt den försäkrade av behörig läkare), spelmissbruk eller liknande, Försäkringen omfattar inte kostnader som avser: FÖRSÄMRING diagnostiska tester och undersökningar som inte har föranletts av symptom, FÖRSÄMRING för sent avbokat, eller uteblivet, besök avseende läkarvård, behandling eller operation. Avbokning ska ske senast 24 timmar före besök avseende läkarvård, behandling eller operation. Euro Accident förbehåller sig rätten att återkräva kostnader från den försäkrade SJÄLVRISK FÖRTYDLIGANDE Självrisken ska betalas av den försäkrade. Vid dröjsmål med betalning av självrisk debiteras en påminnelseavgift om SEK /10.4/11.4 VÅRDGARANTI FÖRSÄMRING Om vårdgarantin inte uppfylls utbetalas SEK per dag fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling. Högsta ersättning är en (1) årspremie som avser den försäkrade. Återbetalning sker till premiebetalaren. FÖRSÄMRING Borttaget är följande Tilläggstjänst i Brons och Silver: Hälsoundersökning FÖRSÄMRING Borttaget är följande Tillval i Silver: Critical Care Planerad vård i Europa och hela världen FÖRSÄMRING Borttaget är följande Tillval i Guld: Planerad vård i Europa och hela världen 12/13 KORT OCH LÅNG SJUKFÖRSÄKRING 12.3/13.3 ÅTERKOMMANDE ARBETSOFÖRMÅGA Ny rubrik samt förtydligande av innehållet, dock samma innebörd. 12.6/13.6 ERSÄTTNINGSREGEL (TIDIGARE TILLÄGGSVILLKOR GRUPPSJUKFÖRSÄKRING 90 %) / FAST ÅRSBELOPP FÖRTYDLIGANDE Försäkringen kan tecknas med ett fast årsbelopp. Om försäkringen inte tecknas med ett fast årsbelopp beräknas ersättningen enligt punkt / nedan / ANDEL AV LÖN FÖRTYDLIGANDE Ersättningen fastställs med hjälp av en tabell som för olika lönenivåer visar skillnaden mellan 90 procent av lönen och den ersättning som ges från lag- och avtalsbunden försäkring, räknat efter skatt (kommunalskatten antas vara den genomsnittliga i Sverige). Ersättningen grundas på den anmälda lönenivån som den försäkrade har vid insjuknandet. 14 PRODUKTVILLKOR AVBROTTSFÖRSÄKRING BERÄKNING AV FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING FÖRBÄTTRING Ersättningsbeloppet är maximerat till 100 procent av rörelsens fasta kostnader enligt det senaste reviderade bokslut som föreligger vid skadefallet SJÄLVMORD FÖRTYDLIGANDE Har den försäkrade begått självmord, tillämpas inte första stycket under punkt Vid självmord ansvarar försäkringsgivaren om det har gått mer än ett år från det att försäkringsavtalet ingicks eller utökades, eller vid kortare tid om det måste antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmordet NYSTARTAD RÖRELSE FÖRTYDLIGANDE För nystartad rörelse ersätter försäkringen maximalt fem prisbasbelopp under det första verksamhetsåret. En äldre rörelse som byter inriktning på dess huvudsakliga verksamhet betraktas som nystartad från ändringstillfället. En rörelse som byter bolagsform utan att det påverkar verksamhetens inriktning betraktas inte som en nystartad rörelse. 15 DEFINITIONER Affärsgruppförsäkring En livförsäkring som tecknas av en arbetsgivare på anställdas liv, till förmån för arbetsgivaren (key man försäkring). Barn PrivatAccess - medförsäkrat barn Barn som fyllt 18 år ska vara folkbokförda hos den försäkrade för att räknas som hemmavarande barn. Gruppföreträdare Vid frivillig gruppförsäkring är gruppföreträdaren den med vilken Euro Accident ingått ett gruppavtal som reglerar förutsättningarna för och omfattningen av de försäkringar vilka erbjuds gruppmedlemmarna. Vid obligatorisk gruppförsäkring är gruppföreträdaren den med vilken Euro Accident ingått ett försäkringsavtal som omfattar samtliga försäkringsberättigade gruppmedlemmar. 5

6 Kompanjonförsäkring En livförsäkring som en person (A) tecknar på en annan persons liv (B) tillförmån för sig själv (A) och där den andra personen (B) vanligen, men inte alltid, tecknar motsvarande livförsäkring på den första personens (A) liv, till sin egen förmån (B). Kvalificeringstid Kvalificeringstid är den tid försäkringen måste ha varit i kraft innan rätten till ersättning inträder. TECKNINGSREGLER Tillägg under begreppet FULLT ARBETSFÖR Även föräldralediga/tjänstlediga anses vara fullt arbetsföra såvida ovanstående krav, på att inga av nämnda ersättningar utbetalas, är uppfyllt. Om tjänstledigheten beror på att den anställde av hälsoskäl provar på annat arbete anses denne inte fullt arbetsför. PrivatAccess - medförsäkrat barn Barn som fyllt 18 år ska vara folkbokförda hos den försäkrade för att räknas som hemmavarande barn. 6

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING Villkor 2014:2 - Bilaga till försäkringsbesked

GRUPPFÖRSÄKRING Villkor 2014:2 - Bilaga till försäkringsbesked GRUPPFÖRSÄKRING Villkor 2014:2 - Bilaga till försäkringsbesked Euro Accident Health & Care Insurance AB VIKTIG INFORMATION OM DIN FÖRSÄKRING I den här bilagan finns viktig information om din försäkring.

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR SENIORFÖRSÄKRING 2014:2... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2015:1 SENIORFÖRSÄKRING... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Försäkringsavtalet 3 1.3

Läs mer

PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1

PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 PRIVATACCESS SILVER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Inledning 3 1.2 Gruppavtalet

Läs mer

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB AVANZA BANK FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2014:2 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2014:2 1

Läs mer

PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB PRIVATTANDLÄKARNA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB PTL SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING PRIVATACCESS SILVER VILLKOR SPECIAL 2014:1 PTL GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING

AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING AVTALSSPECIFIK INFORMATION - GRUPPFÖRSÄKRING Avtalsnamn Willis AB Gruppförsäkringar Gällande villkor: Gruppförsäkring 2015:1 Nedan angiven information gäller för detta avtal. Allmänna villkor Undantag

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2013:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 Som medlem i FAR har du genom denna frivilliga försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2014:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB

FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1. Euro Accident Health & Care Insurance AB FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING REHABILITERINGSFÖRSÄKRING SJUK- OCH FRISKANMÄLAN SAMTALSSTÖD HÄLSO- OCH ARBETSMILJÖSCREENING

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2010:2

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2010:2 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 AVANZA BANK 2013-09-30 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR AVANZA BANK 2012:1

Läs mer

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 1 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB

FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SRF Som medlem eller anställd i SRF-företag har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar ger. Eftersom grundskyddet genom

Läs mer

SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2012:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING 2010:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING 2010:2... 5 1.1

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet

EURO ACCIDENT Health & Care Insurance AB. VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet Health & Care Insurance AB VILLKOR Olycksfallsförsäkring 2008:1 Gruppförsäkring Insplanet 1... ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING INSPLANET 2008:1... 3 1.1... INLEDNING... 3 1.2... DEFINITIONER... 3 1.3...

Läs mer