U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL Medicin

2 Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande. Längs den vägen blir lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer vinnare. De får tillgång till välanpassade läromedel med lång livslängd som snabbt och enkelt kan uppdateras när ny forskning kräver det. Elever och studenter blir vinnare när de får arbeta med läromedel och kurslitteratur som ger både överblick och fördjupning på vägen mot utbildningsmålet. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta ett steg på vägen mot nya stimulerande arbetsuppgifter med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer där de yrkesverksamma arbetar kan därmed skapa ett försprång. Medarbetare med rätt kunskap är självklart en viktig konkurrensfördel. Även författaren vinner på samarbetet med Studentlitteratur. Han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad på ett strukturerat och pedagogiskt vis till exakt de målgrupper som är intressanta i sammanhanget. Och på så sätt bidrar vi alla i ett vidare perspektiv till en vinst för samhället. Beprövat vetande är trots allt det mest verkningsfulla vapnet mot okunskap och fördomar.

3 Medicin Välkommen till årets katalog inom medicin och biomedicin. Här finner du det största samlade urvalet av svensk, kvalificerad medicinsk facklitteratur för högre utbildning och för professionella. Vår utgivning inom medicin och biomedicin riktar sig främst till grundutbildningen på läkar- och rehabiliteringsprogrammen inom universitet och högskola men många av våra titlar är speciellt utgivna även för de fortsatta utbildningsnivåerna för läkare, AT och ST. Våra referensoch ordböcker samt akutböcker lämpar sig synnerligen väl som uppslagsverk för enskilt bruk eller att ha tillgängliga på arbetsplatsen för många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder m.fl. Våra medicintitlar har en stor och trogen användargrupp bland yrkesverksamma för fortbildning och kompetensutveckling. Har du synpunkter på våra böcker, saknar litteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som har egna idéer och funderar på att själv skriva inom ämnesområdet. Välkommen till oss för vidare diskussion. Trevlig läsning! Innehåll 2006 Administration, juridik, organisation och arbetsledning 2 Akut patient 4 Allmänmedicin 6 Anatomi, fysiologi och näringslära 7 Anestesiologi och intensivvård 8 Arbetsterapi och sjukgymnastik 9 Biomedicin, fysik och kemi 10 Etik, forskningsmetodik och vetenskapsteori 12 Farmakologi 14 Geriatrik och gerontologi 15 Gynekologi och obstetrik 16 Kirurgi och medicin 16 Kommunikation och pedagogik 20 Logopedi och ÖNH 21 Neurologi 22 Onkologi och palliativ medicin 22 Ortopedi 23 Pediatrik 24 Barbro Strömberg Psykiatri och psykologi 25 Medicinsk teknik 27 Dina kontaktpersoner Fil.dr Barbro Strömberg Utgivningsansvarig medicin Redaktionschef för medicin, naturvetenskap, teknik och IT tfn mobiltfn Samhällsmedicin 28 Titelregister 30 Författarregister 31 Inger Jänchen Marknadsförare tfn mobiltfn Marie de la Motte Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Narayana Press, Danmark, 2005

4 2 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Anell, Anders Strukturer Resurser Drivkrafter sjukvårdens förutsättningar Ett viktigt budskap i boken är att hälso- och sjukvårdens struktur och resursfördelning i huvudsak bestämts av den medicinska professionens utveckling, vilken premierat specialisering och fokusering på avgränsade vårdbehov. Den utvecklingen är i otakt med vårdbehovens utveckling mot fler sammansatta problem. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälsooch sjukvården och den kommunala äldreomsorgen samt till studerande och lärare vid främst olika typer av vårdutbildningar. 124 sidor 2004 ISBN X Art.nr Anell, Anders Primärvård i förändring Boken redovisar effekter av olika primärvårdsmodeller, t.ex. för- och nackdelar som kan förknippas med ett familjeläkarsystem med listning respektive en primärvård baserat på arbete i team med olika kompetenser och utifrån ett geografiskt befolkningsansvar. Ett centralt tema i boken och i de förslag som läggs fram är vilken relation den framtida primärvården bör ha gentemot befolkning och patienter. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälso- och sjukvården samt till studerande och lärare vid främst olika vårdutbildningar. 100 sidor 2005 ISBN Art.nr Cederblom, Staffan Medicinska förkortningar och akronymer Urvalet i denna bok är inte strikt medicinskt/odontologiskt. Här finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser, diskussioner, vetenskapliga artiklar och inte minst från media. Alla existerande förkortningar finns inte med eftersom ämnet är i det närmaste outtömligt. Ambitionen har varit att göra en praktisk sammanställning dels av sådana begrepp som är på modet just nu, men dels också en hel del äldre förkortningar som man kan hitta i texter som har några år på nacken. 205 sidor 2005 ISBN Art.nr 8045 Järvholm, B Olofsson, C (red.) Försäkringsmedicin Boken ger grundkunskaper om försäkringsmedicin för läkare under utbildning. Förutom fakta om de allmänna försäkringarna ingår avsnitt om privata försäkringar, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen, aktörer inom rehabilitering och försäkringsmedicinens juridik och etik. Verksamma personer inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassa kan också ha nytta av boken. 273 sidor 2002 ISBN Art.nr 7980 Järvholm, B Olofsson, C Sjukskrivningsboken Hur gör man när man sjukskriver? Vad innebär begreppet normalt förekommande arbete som varje läkare tar ställning till när sjukskrivning av en arbetslös person övervägs? Hur bedömer man om sjukskrivning kan vara lämpligt för att förebygga försämring av en existerande sjukdom? En allmän del tar upp läkarintyg, sjukskrivning som del i behandling, långtidssjukskrivning samt sjukskrivning i samband med rehabilitering. Därefter följer avsnitt med de olika diagnosgrupperna och deras specifika sjukskrivningsproblem. 213 sidor 2005 ISBN Art.nr Lemne, Carola Handbok för kliniska prövare Kliniska prövningar kallar man alla de prospektiva studier av läkemedel som syftar till att utforska och bevisa läkemedels och andra behandlingsmetoders effekter. Denna handbok är avsedd att vara ett hjälpmedel för prövare (dvs. läkare eller tandläkare) och andra inför deltagande i kliniska prövningar av alla slag, med tonvikt på läkemedelsprövningar. 168 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3380

5 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING 3 Lundh, B Malmquist, J Medicinska Ord Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer En modern medicinsk ordbok som förklarar betydelsen av medicinens facktermer. MO innehåller utöver de grekiska eller latinska termerna viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basalvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. Många uppslagsord är för - sedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. 394 sidor 4 uppl 2005 ISBN Art.nr 3046 Adler, H Sjölenius, B Intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården 423 sidor 2001 ISBN Art.nr 7537 Adler, Hans Medicinsk juridik Grundläggande handbok 138 sidor 2001 ISBN Art.nr 7742 Andersson, Gösta m.fl. Uppdrag: Hälso- och sjukvård 246 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Arnetz, Judy Våld i vårdarbete 205 sidor 2001 ISBN Art.nr 7667 Gustavii, Björn How to Write and Illustrate a Scientific Paper 153 sidor 2000 ISBN Art.nr 7520 Lemne, Carola Handbook for Clinical Investigators 92 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7223 NY UPPLAGA Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt Detta är en grundläggande bok som översiktligt behandlar den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras överskådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medicinska personalen, som rättigheter för patienter och deras anhöriga. En genomgång av de aktuella bestämmelserna presenteras och ett antal diskussionsfrågor belyser de aktuella rättsområdena på olika sätt. 328 sidor 2005 ISBN Art.nr Levi, Ragnar Evidensbaserad sjukvård Vård på säkrare grund 103 sidor 1998 ISBN Art.nr 6700 Levi, Ragnar Medical journalism Exposing Fact, Fiction, Fraud 206 sidor 2000 ISBN Art.nr 6921 Sjölenius, Bengt Delegering Läkemedel Ansvar En praktisk handbok 323 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3291 Waldau, Susanne Prioritering i hälso- och sjukvården att hushålla för rättvisa 136 sidor 2001 ISBN Art.nr 7771 Westin, Jan Läkaren som chef och ledare Fakta, råd och uppmuntran till läkaren i rollen som chef 245 sidor 2002 ISBN Art.nr Åhgren, Bengt Vårdkedjan Patientfokusering en väg till ökad kvalitet och effektivitet 97 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6661 Malmquist, Jörgen m.fl. Engelsk-svensk biomedicinsk ordbok Denna ordbok är en hjälp i tolkning och översättning av biomedicinska begrepp. Vissa termer har enbart fått en översättning utan kommentar. I de flesta fall följs emellertid översättningen av en kort förklaring som preciserar innebörden och/eller pekar på anknytning till andra begrepp. Trots att en betydande gallring varit nödvändig för att boken skulle få ett rimligt format tror vi att den kan vara till nytta för studerande, för deras lärare, för forskare och för yrkesverksamma. ca 400 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof Denna lärobok bidrar till att ge ett gemensamt synsätt på hur ledning av sjukvård ska organiseras och genomföras vid stora olyckor och katastrofer. Innehållet är baserat på resultat som arbetats fram under Socialstyrelsens ledning. ca 120 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Øvretveit, John Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård 250 sidor 2001 ISBN Art.nr 7028

6 4 AKUT PATIENT MIMMS på svenska! Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser MIMMS är en pedagogisk modell för att lära ut ledning av sjukvård på skadeplats. Den ger enkla och enhetliga principer för rapportering, prioritering av arbetsuppgifter och triage av enskilda skadade, liksom grunderna i att hantera radiokommunikation. Denna andra upplaga av MIMMS är översatt till svenska av en grupp läkare och sjuksköterskor med rötter i ambulanssjukvård och katastrofmedicin och tillika MIMMS-instruktörer i den svenska kursverksamheten. 119 sidor 2004 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Innan bakjouren kommit riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen Den som ska ta emot svårt skadade på en skadeplats eller en akutmottagning måste ibland ta livsavgörande beslut med begränsade fakta. Boken ger en systematik för omhändertagandet av de svårast skadade under de första kritiska 15 minuterna, dvs. innan mer kvalificerade och specialiserade läkare kommer till platsen. 166 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3947 Brenner, E Skoog, I (red.) Akutpsykiatri Boken ger de senaste kunskaperna inom akutpsykiatrin och är skriven och disponerad på ett sätt som gör den lättanvänd vid arbete i akuta situationer. Nya områden där psykiatrisk kompetens alltmer tas i anspråk belyses särskilt, t.ex. katastrofpsykiatri och transkulturell psykiatri men även bemötandefrågor och praktiska frågor som uppstår i akuta situationer behandlas. ca 250 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Hedelin, A Örtenwall, P Triage enligt Manchester-metoden Våra akutmottagningar besöks varje dag av en mängd vårdsökande med en stor variation av skador och problem. Det är viktigt att vi prioriterar dessa personer så att de blir omhändertagna efter medicinska behov istället för i den ordning de anländer. Manchester Triage-metoden har utvecklats som en hjälp till att utföra en säker prioritering. En praktisk handbok som är till nytta för all sjukvårdspersonal som arbetar på akutmottagningar. Boken är översatt till svenska av en grupp läkare och sjuksköterskor med rötter i ambulanssjukvård och katastrofmedicin. ca 160 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar är spridd över hela landet. Den har tagits fram som en fickhandbok för tjänstgöring på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Fjärde upplagan är reviderad och uppdaterad, särskilt avseende de mer akuta situationer som en jourläkare ställs inför. Såväl barnsom vuxensjukdomar behandlas. Etablerade och rekommenderade läkemedel används, färdiga receptförslag finns. 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Hansson, L-E Wikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi på svenska har länge saknats. Denna bok beskriver akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

7 AKUT PATIENT 5 Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Andrén-Sandberg, Åke m.fl. Katastrofsjukvård 230 sidor 1993 ISBN Art.nr 3090 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Önnerfelt, R Önnerfelt, J Akut ortopedi Detta är den första boken på svenska som täcker såväl kirurgiska som medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/ rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har båda många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildningarna av läkare och annan sjukvårdspersonal. ca 300 sidor utk. våren ISBN Art.nr sidor 2002 ISBN Art.nr 7681 Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Kundtjänst Telefon Fax Matell Reichards Akutmedicin Föreliggande upplaga av Matell-Reichards Akutmedicin är en helt nyskriven bok. De fyra författarna har alla mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicinen. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande och en lärobok som utförligt behandlar vad man som jourhavande läkare behöver känna till på en medicinsk akutmottagning. Jessica Fryckstedt (internmedicinare) och Ulf Ludwigs (internmedicinare och kardiolog) arbetar båda på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Johan Hulting (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Södersjukhuset och Jonas Höjer (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Giftinformationscentralen. 432 sidor 2005 ISBN Art.nr 32017

8 6 ALLMÄNMEDICIN Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Författarna behandlar här ur olika utgångspunkter ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. De integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Det som särskilt beaktas är kvinnors och mäns livsvillkor, livssituation, livsstil, beteenden och hälsoförhållanden under livets lopp. Avsedd för grundutbildningen inom läkar- och vårdutbildningar och för yrkesverksamma. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Salinsky, J Sackin, P Hur känns det, doktorn? Den här boken undersöker de försvarsreaktioner och den bristande empati som ibland inträffar hos läkare på de flesta vårdcentraler och privata mottagningar. Med hjälp av fallbeskrivningar, vardaglig erfarenhet och frågor och svar hjälper den allmänläkaren genom mottagningen, sammanfattar hur man förbättrar patient läkarsamtalet och kommer med förslag på hur man gör det bästa möjliga av en konsultation. 177 sidor 2004 ISBN Art.nr McWhinney, Ian R Familjemedicin McWhinney har medverkat till att familjemedicinen har definierats och förankrats som ett självständigt medicinskt specialistverksamhetsområde i den öppna vården. Med denna bok har svenska familjeläkare och allmänläkare fått en bok om den egna verkligheten, om människors bekymmer och lidanden och om hur biomedicinska kunskaper förmedlas genom empati, tolkning, relationer och ansvar. Den vänder sig både till ST-läkare och deras handledare och till den mera erfarna familjedoktorn. Översättning: Folke och Karin Nettelblad 547 sidor 2004 ISBN Art.nr 7841 Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring Att våga nya vägar 294 sidor 2004 ISBN Art.nr Se information på sidan 20 Bentsen, Bent Guttorm m.fl. (red.) Allmänmedicin Teori och praktik 224 sidor 1994 ISBN Art.nr 3716 Björgell, Per Jourläkarboken 405 sidor 4 uppl 2002 ISBN Art.nr 2049 Se information på sidan 4 Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Linden, B Hagstedt, B Ortopedi i primärvård 315 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2569 Se information på sidan 23 Lindström, Ulf Levande läkare Vad behöver allmänläkare för att känna sig levande i sin yrkesutövning? 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Morén Hybbinette, Ingalill Rehabilitering inom allmänmedicinen En vägledning för allmänläkaren 244 sidor 2001 ISBN Art.nr 6569 Hunskår, Steinar (red.) Allmänmedicin Den andra upplagan av den norska boken Allmenmedisin har översatts till svenska och sakgranskats av en grupp svenska allmänläkare. Boken är indelad i sex delar. Del 1, Allmänmedicin och allmänpraktik, är en teoretisk del som lyfter fram det karakteristiska inom allmänmedicinen. Del 2 tar upp viktiga organövergripande symtom, t.ex. feber, trötthet, viktminskning, yrsel. Del 3 behandlar sjukdomar i kroppens olika organ. Varje avsnitt inleds med en epidemiologisk översikt följt av en redogörelse för diagnostiska verktyg. Därefter beskrivs kontaktorsaker, symtom och tecken som för patienten till läkaren, de aktuella sjukdomarna eller tillstånden och slutligen de socialmedicinska implikationerna för sjukdomen. Del 4 handlar om levnadsloppet. Del 5 tar upp speciella konsultationer, t.ex. med patienter som kommer för hälsokontroll, rökavvänjning eller alkoholproblem. Boken avslutas med del 6, Att arbeta som allmänpraktiker ett kondensat av livsvisdom och etiska resonemang. Översättning: Gunnel Wallgren och Lisa Jones Svensk redaktör: Birgitta Hovelius ca 800 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap Livshistorieorienterad metodik 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Orth-Gomér, K Perski, A (red.) Preventiv medicin i teori och praktik En metodik för bättre folkhälsa 294 sidor 1999 ISBN Art.nr 6950 Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Se information på sidan 19 Sivik, T Theorell, T (red.) Psykosomatisk medicin 355 sidor 1995 ISBN Art.nr 3938

9 ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA 7 Lännergren, Jan m.fl. Fysiologi Fysiologi kommer av det grekiska ordet för liv (physis) och beskriver hur mäniskokroppen fungerar. Den ger en klar och koncis framställning av funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. Upplagan är omarbetad och uppdaterad, bl.a. vad gäller intracellulär signalering och högre hjärnfunktioner. Illustrationerna har utökats och gjorts mer pedagogiska. Boken täcker hela fysiologiämnet och är avsedd som kursbok för blivande biomedicinare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kiropraktorer och napraprater. 310 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6109 Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit NY UPPLAGA Hur skall den som har kronisk reumatisk ledinflammation (reumatoid artrit = RA) på ett realistiskt sätt äta och livsföra sig för att som komplement till sjukvård, motverka sjukdomen och dess skadeverkningar? Författaren har själv RA, är läkare och reumatolog samt har medverkat i forskning om kost och RA. Boken ger hypoteser, rådande kunskap men också konkreta råd om kost och RA. 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol Boken handlar om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol med anknytningar till patofysiologiskt intressanta sammanhang som bl.a. har beröringar med blodfetter, blodsocker- och kolesterolbalans. 214 sidor 2004 ISBN Art.nr Albiin, Nils m.fl. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi 163 sidor 1982 ISBN Art.nr 1781 Andersen, Teis m.fl. (red.) Fetma/fedme En nordisk lärobok 372 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 6441 Bjermer, L Ericsson, N Bröstkorgens och ryggens deskriptiva och topografiska anatomi 72 sidor 1982 ISBN Art.nr 1780 Begreppet functional foods etablerades i slutet av 1980-talet. Sedan dess har intresset för den typen av livsmedel och livsmedelskomponenter ökat både bland forskare och konsumenter. Här presente ras ny litteratur som speglar det aktuella ämnet och dess framtidsfrågor. Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap 206 sidor 2005 ISBN Art.nr Wieckowski, Monika Functional Foods För hälsa och energibalans 301 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om böckerna på Brauer, Kerstin m.fl. (red.) Det kliniska arbetsprovet 387 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6951 Bäcklund, Lars m.fl. (red.) Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom 309 sidor 2000 ISBN Art.nr 6837 Eriksson, Anders m.fl. Armens deskriptiva och topografiska anatomi 136 sidor 1982 ISBN X Art.nr 1778 Eriksson, Anders m.fl. Benets deskriptiva och topografiska anatomi 159 sidor 1982 ISBN Art.nr 1779 Granerus, Göran (red.) Njurarna och övre urinvägarna 261 sidor 2000 ISBN Art.nr 6934 Jogestrand, T Rosfors, S (red.) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik 396 sidor 2002 ISBN Art.nr 8004 Johansson, Ulla Näring och hälsa 309 sidor 2003 ISBN Art.nr Larsson, Lars-Erik Neurofysiologi En bok om hur hjärnan fungerar 296 sidor 2000 ISBN Art.nr 7253 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 sidor 2003 ISBN Art.nr Pahlm, O Sörnmo, L (red.) Specialmetoder inom ElektroKardioGrafi 201 sidor 1998 ISBN Art.nr 6882

10 8 ANESTESIOLOGI OCH INTENSIVVÅRD NY UPPLAGA Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik och är tänkt att användas i utbildningarna. ca 350 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Bodelsson, Mikael m.fl. Anestesiologi Boken ger kunskaper om den perioperativa medicinens principer. Principer som har generell karaktär och gäller även i samband med omhändertagande av akut svårt sjuka i andra sammanhang. Boken innehåller bl.a. kapitel om preoperativ optimering, postoperativ återhämtning, omedelbar postoperativ vård, preoperativ bedömning, anestesi vid kroniska sjukdomar. 229 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6730 Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Cardiotocography (CTG) är sedan mer än 30 år rutinmetod för fosterövervakning före och under förlossning. Feltolkningar av CTG-mönstret är vanliga och kan ha svåra följder. För alla som arbetar med obstetrik är goda kunskaper i fosterövervakning en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Boken ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Strang, Peter Cancerrelaterad smärta Onkologiska och palliativa aspekter Idag kan man med rätt metod uppnå god smärtkontroll/smärtfrihet hos mer än 90 procent av cancerpatienterna. Boken tar upp frågor om smärtbanor, receptorer, inflammation, farmakologisk smärtbehandling samt onkologiska, kirurgiska och anestesiologiska metoder. Viktiga frågor såsom existentiell smärta, lidande och teamarbete belyses. Boken illustreras av 43 patientfall med både konkreta behandlingsråd och diskussion av bakomliggande mekanismer och teorier. 313 sidor 2003 ISBN Art.nr 7016 Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Carlsson, Christer Grundläggande akupunktur vid smärtbehandling 320 sidor 1992 ISBN Art.nr 3446 Jonmarker, C Werner, O Barnanestesi 285 sidor 1990 ISBN Art.nr 2788 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Redke, Finn Smärta 126 sidor 2000 ISBN Art.nr 4917 Redke, Finn Vätskebalans 168 sidor 2000 ISBN Art.nr 4918 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värd 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446

11 ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK 9 Bartonek, Å Eriksson, M Ortoser för barn och ungdomar Boken belyser processen när ett barn med funktionshinder får ortoser: analys av behov, målformulering, tillverkning och utvärdering av resultat. Definitioner återges utifrån internationell terminologi och ortosernas verkan beskrivs utifrån biomekaniska begrepp. Ortosmodeller för olika diagnosgrupper och problemställningar föreslås. Olika aspekter tas upp bl.a. förskrivning och uppföljning, träning och praktiska tips samt accepterande av ortosen. 175 sidor 2005 ISBN Art.nr Holmström, E Moritz, U (red.) Nacke, rygg och extremiteter Funktion och smärttillstånd Patienter med besvär från rörelseorganen utgör en stor grupp inom primärvården. Sjukgymnasten har en viktig roll att spela i omhändertagande och rehabilitering av denna patientgrupp. I denna bok, som nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga, beskrivs smärttillstånd och funktionsproblem som är vanligt förekommande i sjukgymnastens kliniska arbete. Den belyser funktionsproblem och behandling av extremiteter och nacke ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Flera av författarna har som bas ett ortopedmedicinskt synsätt, som utvecklats under lång tid av kliniskt arbete och i egna forskningsprojekt. Boken vänder sig i första hand till sjukgymnaster och läkare, som i sitt arbete sysslar med kliniska och sjukgymnastiska aspekter på smärt- och funktionsproblem i nacke och extremiteter. ca 300 sidor 3 uppl. utk. våren 2006 ISBN Art.nr 2475 Persson, B Wingstrand, H Ortopedisk grundbok Boken är en omarbetning av Ortopedi för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som gavs ut första gången 1970 av professor Gunnar Wiberg. Boken består av tre delar: ortopediska sjukdomar i översikt, amputationer och proteser samt frakturer och ledskador (trauma). Boken innehåller också en ortopedisk ordlista. 282 sidor 2004 ISBN Art.nr Bader-Johansson, Christina Grundmotorik Om inre och yttre rörelse i människans motorik 220 sidor 1991 ISBN Art.nr 2960 Beckung, E m.fl. Sjukgymnastik för barn och ungdom 235 sidor 2001 ISBN Art.nr 7216 Ehrenkrona, N Öman A (red.) Rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar 216 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 2677 Fortmeier, S Thanning, G Sett med patientens ögon 243 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6475 Heijne-Wiktorin, Christina Exempelsamling i biomekanik 164 sidor 1982 ISBN Art.nr 1880 Henriksson, T-G Wallenius, I Lymfödem Uppkomst, klinik och behandling 96 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3971 Holmström, Eva m.fl. (red.) Människan i arbetslivet Teori och praktik 260 sidor 1999 ISBN Art.nr 6948 Holmström, Eva m.fl. (red.) Sjukgymnastik i historisk belysning 148 sidor 1993 ISBN Art.nr 3943 Hulter-Åsberg, Kerstin ADL-trappan 143 sidor 1989 ISBN Art.nr 2864 Janda, Vladimir Muskelfunktionsdiagnostik 307 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 1135 Lagerkvist, Bengt (red.) Pediatrik för arbetsterapeuter och sjukgymnaster 177 sidor 1995 ISBN X Art.nr 3936 Lewit, Karel Manipulationsbehandling vid rehabilitering av rörelseapparaten 457 sidor 1989 ISBN Art.nr 2464 Olséni, L Wollmer, P (red.) Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion 200 sidor 2002 ISBN Art.nr 8013 Roxendal, G Nordwall, V Tre BAS-skalor Body Awareness Scale (BAS), BAS-hälsa, Intervjuskala för Kroppsjaget (ISK) 117 sidor 1997 ISBN Art.nr 6619 Roxendal, Gertrud Ett helhetsperspektiv sjukgymnastik inför framtiden 174 sidor 1987 ISBN Art.nr 2509 Runnquist, Kerstin m.fl. Handens rehabilitering Volym 1 Undersökning Behandling 144 sidor 1992 ISBN Art.nr 3068 Runnquist, Kerstin m.fl. Handens rehabilitering Volym 2 Skador Sjukdomar 144 sidor 1992 ISBN Art.nr 3776 Saresvaara-Virtanen, M Ojala, B Muskelrelaterad triggersmärta undersökning och behandling 184 sidor 1996 ISBN Art.nr 4706 Sigmundsson, H Pedersen, A V Motorisk utveckling Nyare perspektiv på barns motorik 97 sidor 2004 ISBN Art.nr Styf, Jorma Kompartmentsyndrom diagnostik, behandling och komplikationer 187 sidor 2003 ISBN Art.nr 31346

12 10 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI Agger, Rolf Immunologi Immunologi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt för studerande i biologiska discipliner (läkare, tandläkare, veterinärer, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor m.fl. Denna lärobok lägger tyngdpunkten på basala immunologiska mekanismer, men innehåller också kapitel av klinisk karaktär. Översättning: Katarina Gustafsson ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Brauner, Anneli m.fl. (red.) Medicinsk mikrobiologi För att förstå infektionssjukdomar krävs kunskap om mikrobiologi och infektionsimmunologi. Denna bok omfattar två delar. Den första utgår från mikroorganismen och ger den teoretiska grunden. Den andra delen är kliniskt inriktad och utgår från organ och sjukdomsbilder. Där beskrivs också provtagning, diagnostik samt profylaktiska möjligheter. Boken vänder sig i första hand till läkarstudenter, men kan också användas av biomedicinare och biomedicinska analytiker. ca 500 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi Boken ger en klar och koncis framställning av vår förståelse av immunförsvarets grunder och om dess roll i olika sjukdomsförlopp. Tredje upplagan av boken är kraftigt omarbetad och uppdaterad innehållsmässigt, avsnittet om reglering har skrivits om och ett nytt kapitel tillkommit om cellkommunikation och signalskickande. Dessutom har disposition och formuleringar setts över och ett trettiotal nya bilder tillkommit. 354 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Ekdahl, K Giesecke, J (red.) Smittskyddsboken Boken ger en samlad översikt av det svenska smittskyddet, men är också tillräckligt detaljerad för att fungera som en handbok. Den behandlar bl.a. preventiva insatser, nationell infektionsövervakning, smittskydd och övervakning internationellt, mikrobiologisk diagnostik, utbrottshantering, information om smittsamma sjukdomar, legala aspekter på smittskyddet, speciella smittskyddsproblem, smittskyddsåtgärder mot vissa sjukdomar. 496 sidor 2003 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Kundtjänst Telefon Fax Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi Syftet med boken är att beskriva och förklara organiska ämnens uppbyggnad som molekyler, deras egenskaper som påverkar hur de reagerar med andra ämnen, samt hur vi kan använda dem. Dessutom visas den organiska kemins centrala betydelse för livsprocesserna. Läroboken riktar sig i första hand till studerande på högskola/universitet som har för avsikt att tillägna sig grundläggande kunskaper i organisk kemi, samt till den som vill fräscha upp gamla kunskaper i ämnet. 378 sidor 2004 ISBN Art.nr Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik Bokens första sju kapitel går igenom basala genetiska principer. Bokens senare hälft behandlar genetiken ur ett samhällsperspektiv. Här diskuteras etiska och juridiska frågeställningar, presymtomatisk och prenatal diagnostik, genetisk rådgivning m.m. Boken avslutas med en ordlista över de viktigaste genetiska termerna. Avsedd för dem som deltar i olika medellånga vårdutbildningar: främst biomedicinska analytiker, men även barnmorskor, sjuksköterskor samt läkare. 156 sidor 2003 ISBN Art.nr 31037

13 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI 11 Erlanson-Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi 294 sidor 2002 ISBN Art.nr 7851 Forsgren, A Kronvall, G (red.) Klinisk bakteriologi 534 sidor 1995 ISBN Art.nr 3414 Hedengrahn, Gösta Genteknik 112 sidor 2000 ISBN Art.nr 6978 Nilsson-Ehle, Peter (red.) Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Boken ger en översikt över hur den moderna kliniska kemins analyser kan användas såväl för diagnostik som för uppföljning och behandling. Liksom tidigare upplagor är boken i första hand avsedd att användas som uppslagsverk. Inför den 8:e upplagan av boken har innehållet aktualiserats och flera kapitel har disponerats om för att göra boken mer överskådlig. Bokens layout är förändrad med större format och flerfärgstryck i inlagan. Ny huvudredaktör för boken är professor Peter Nilsson-Ehle, Kliniskt kemiska laboratoriet, Universitetssjukhuset i Lund. 723 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 166 Seidal, Tomas Klinisk patologi Boken ger en kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken. Även en översikt över tumörsjukdomarna i de olika organsystemen ges. Detta i sin tur innebär definitioner och beskrivningar av en mängd begrepp som förekommer mer eller mindre allmänt i sjukvården. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. ca 250 sidor utk. våren 2006 ISBN X Art.nr Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi en introduktion 173 sidor 3 uppl 1996 ISBN Art.nr 508 Brändén, Henrik Molekylärbiologi 443 sidor 3 uppl 2003 ISBN Art.nr 4938 Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik 310 sidor 2002 ISBN Art.nr 7403 Kaijser, Bertil Vaccinationer 259 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 4939 Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser 350 sidor 2001 ISBN Art.nr 7139 Rehbinder, C Nikander, S Ren och rensjukdomar 247 sidor 1999 ISBN Art.nr 7077 Rollof, J Bläckberg, J Bakterier, virus, parasiter en klinisk handledning 241 sidor 1994 ISBN Art.nr 3976 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värld 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Rorsman, Hans f.fl. Dermatologi Venereologi Denna 6:e upplaga har aktualiserats och kompletterats vad gäller text och bildmaterial. Den innehåller 375 kliniska bilder, alla i färg, och 30 schematiska illustrationer i svart/vitt. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter i enlighet med bokens grundtanke: att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Kapitlet om hudens struktur och funktion har aktualiserats, ett nytt kapitel om hudkirurgi och laser skrivits samt kapitlen om bensår och gendermatoser omarbetats grundligt. Kapitlet om STD har aktualiserats och avsnittet om AIDS har utökats. Boken riktar sig till medicinstudenten och poängterar sådana fakta som är av betydelse för framtida verksamhet i allmänpraktik. En annan målgrupp är studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor. Den är även tänkt som uppslagsbok. 463 sidor 6 uppl ISBN Art.nr 802 Fregert, Sigfrid m.fl. Yrkesdermatologi 397 sidor 1990 ISBN Art.nr 2515 Forslind, Bo Hår, hud och naglar En tillämpad introduktion 122 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6568 Sandström, Eric (red.) Sexuellt överförbara sjukdomar STD 325 sidor 1994 ISBN Art.nr 3367

14 12 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI Andrén-Sandberg, Åke (red.) Praktik och etik i kirurgens vardag Praktik och etik i kirurgens vardag Boken innehåller 25 fallbeskrivningar av etiska dilemman inom kirurgin, vilka sedan kommenteras av fem kirurger: tre professorer och två något yngre läkare. När fallen, som alla baserar sig på verkliga fall, skalats rena till entydiga frågeställningar ses de ur olika synvinklar av de fem kirurgerna, vilket ger en bild av spännvidden både av kirurgin och av etiken. Det finns inga rätta och fel svar på bokens etikfrågeställningar, men den som läser och tänker efter kommer att kunna lösa medicin-etiska problem i sin egen verksamhet kirurgisk eller inte på ett bättre sätt. 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders m.fl. Grunderna i epidemiologi I denna bok, som nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga, ges en introduktion till modern epidemiologisk teori och metodik. Boken har även ett hundratal övningsuppgifter och lösningar. Den är avsedd att användas i grundkurser i epidemiologi i läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning, folkhälsovetarutbildning m.m. Sedan den första upplagan kom ut har vetenskapsområden förändrats och utvecklats och nya forskningsprioriteringar gjorts. Tillgången till datorer och programvaror har förändrats totalt under denna period. Dessa förändringar avspeglas i den nya upplagan. ca 200 sidor 3 uppl. utk. våren 2006 ISBN Art.nr 1378 Faresjö, T Åkerlind, I (red.) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning Är det mitt eget fel om jag blir sjuk? Har sjukdomar något syfte? Hur mäter man hälsa och livskvalitet? Hur kommer morgondagens folksjukdomar att se ut? Kan man vara fet och ändå ha hälsa? Att lära sig formulera frågor och att problema tisera är en viktig del av träningen i kritiskt tänkande för studenter på universitet och högskolor och en viktig grundtanke bakom problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod. Frågorna som boken besvarar har formulerats av studenter i den integrerade introduktionskursen Hälsa-Etik- Lärande i Linköping. 258 sidor 2005 ISBN Art.nr Bring, Johan m.fl. Medicinsk statistik Boken ger en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna och begreppen inom medicinsk statistik. Det primära syftet med boken är att ge en förståelse för de grundläggande statistiska principerna för att underlätta läsandet av vetenskapliga tidskrifter samt kommunikationen med statistiker. Boken riktar sig primärt till studerande inom läkarlinjen, vårdvetenskap, apotekarprogrammet och andra liknande utbildningar. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Forsman, Birgitta Etik i biomedicinsk forskning en orientering Ny lärobok för forskarstuderande och andra verksamma inom medicin, vård och olika delar av biologin. Boken tar upp försök på människor och djur, etikkommittéer, forskningsfusk, publiceringsetik samt etiska utmaningar som nya tekniker, t.ex. genteknik och stamcellsforskning, väcker. Boken behandlar också hur etik och moral kan förstås. 216 sidor 2005 ISBN Art.nr Westrin, C-G Nilstun, T Att få hjälp att dö synsätt, erfarenheter, kritiska frågor I boken deltar sakkunniga från många områden: palliativ medicin och omvårdnadsforskning, psykologi och psykiatri, medicinsk etik och juridik samt olika religioners inställning till hjälp att dö och synen på sådan hjälp i ett historiskt perspektiv. Valet av medarbetare har betingats av deras obestridliga kompetens inom respektive områden. I den kontroversiella frågan om legalisering av dödshjälp intar de två redaktörerna olika positioner. 284 sidor 2005 ISBN Art.nr 31779

15 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI 13 Ludvigsson, Jonas F Att börja forska inom medicin och vårdvetenskap 352 sidor 2002 ISBN Art.nr 7572 Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 205 sidor 1998 ISBN Art.nr 6598 Westerholm, Peter m.fl. (red.) Praktisk etik i arbetsmedicin En bok om de etiska svårigheter som de som arbetar med arbetshälsa och företagshälsovård ställs inför idag då arbetslivet genomgår stora förändringar. Boken inleds med tre kapitel som ger en introduktion i ämnet och redogör för begrepp. Därefter följer fallbeskrivningar som tar upp yrkesetiska problem. I det avslutande kapitlet ger redaktörerna sin syn på de viktiga frågor som behandlats. Den är avsedd för företagsläkare och företagssjuksköterskor, sjukgymnaster och ergonomer, alla som arbetar med arbetshygien, säkerhetsingenjörer, företagspsykologer och socialarbetare. 357 sidor 2005 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders Biostatistik för epidemiologer Appendix med övningsuppgifter och lösningar av Lars Alfredsson 172 sidor 1990 ISBN Art.nr 2931 Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, B Tengland, P-A Hälsa och sjukdom en begreppslig utredning 324 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, Bengt Teorier om livskvalitet 191 sidor 2003 ISBN Art.nr DePoy, E Gitlin, L N Forskning en introduktion 373 sidor 1999 ISBN Art.nr 6321 Forsman, Birgitta Forskningsetik En introduktion 138 sidor 1997 ISBN Art.nr 6552 Yuwiler, A Wetterberg, L Research in Psychiatry and Related Fields Principles of Problem Selection, Methods, Results, Reading the Literature, and Grant Writing Boken ger vägledning och råd om den psykiatriska forskningens principer. Den berör svårigheter och konsekvenser som ofta förekommer vid val av försöksgrupper och av diagnostiska instrument och beskriver på ett kritiskt sätt aktuella metoder och förklaringar om hur man hanterar beteendedata. Arv- och miljöinteraktionen, etiska aspekter och statistisk bearbetning av resultaten behandlas. I ett appendix ges konkreta förslag om hur man läser, skriver medicinska artiklar och tolkar tidskrifternas svar, samt hur man söker anslag. 165 sidor 2004 ISBN Art.nr Gottfries, I Persson, B E B (red.) Humaniora och medicin 312 sidor 1996 ISBN Art.nr 6159 Hammar, N Persson, G A Short Course in Biostatistics 156 sidor 2001 ISBN Art.nr 7622 Hammar, N Persson, G Grunderna i biostatistik 157 sidor 1995 ISBN Art.nr 4977 Hansagi, H Allebeck, P Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård Handbok för forskning och utvecklingsarbete 140 sidor 1994 ISBN Art.nr 3676 Hultcrantz, Elisabeth (red.) Läkare Doktor Kvinna 246 sidor 1998 ISBN Art.nr 6944 Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar 150 sidor 2000 ISBN X Art.nr 7445 Nilstun, Tore Forskningsetik i vård och medicin 144 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3348 Norell, Staffan Epidemiologisk metodik 134 sidor 1987 ISBN X Art.nr 2627 Qvarsell, R Torell, U (red.) Humanistisk hälsoforskning 330 sidor 2001 ISBN Art.nr 7787 Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik 197 sidor 2002 ISBN Art.nr 7965 Samuelsson, Jan Islamisk medicin 157 sidor 2001 ISBN Art.nr 7275 Stolt, Carl-Magnus Kaos och kunskap Medicinens historia till år sidor 1997 ISBN Art.nr 6245 Strålfors, P Olsson, A G Vetenskapligt förhållningssätt 108 sidor 1998 ISBN Art.nr 6922 Tranøy, Knut Erik Medicinsk etik i vår tid 201 sidor 1993 ISBN Art.nr 3664 Tjäder, Solveig m.fl. (red.) Försöksdjurskunskap Boken spänner över ett mycket brett fält och ur innehållet kan nämnas historisk översikt över försöksdjursanvändningen, genetiska aspekter och miljöinflytande på djurförsöken, viktiga tekniker, val av djurslag, alternativa metoder, etik och djurskydd, samhällskontroll och lagstiftning, samt nationell och internationell samverkan. Boken är en reviderad upplaga av boken Försöksdjurskunskap av K.J. Öbrink och M. Waller som utkom ca 400 sidor 2 uppl utk. våren 2006 ISBN Art.nr 6118

16 14 FARMAKOLOGI Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. I boken belyses orsaker, konsekvenser och lösningar. Författarnas mål är att öka kunskapen och säkerheten i äldres läkemedelsanvändning och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter med intresse för äldres läkemedelsbehandling. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Lingjærde, Odd Psykofarmaka Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Boken har sedan sin första utgåva 1966 varit en av de mest utbredda och använda läroböckerna inom sitt fält i Skandinavien. Den senaste norska utgåvan av boken 2001 (Høyskoleforlaget), innebar en omfattande revision för att följa utvecklingen inom såväl det psykofarmakologiska fältet som den biologiska psykiatrin. Nu finns denna översättning till svenska tillgänglig för den svenskspråkiga läsekretsen. Översättare, faktagranskare och språkgranskare har ansträngt sig för att bibehålla författarens lättillgängliga språk i ett både komplicerat och snabbt föränderligt ämnesområde. Detta har dock på sina ställen i boken krävt en viss språklig och innehållsmässig anpassning till svenska förhållanden, samt en viss uppdatering kring några läkemedel som kommit i bruk efter 2001 till dess denna svenska översättning nu föreligger. Boken, som omfattar 19 kapitel, kan sammanfattas i tre huvuddelar: (1) Grundläggande bakgrundsinformation som skall ge den oinvigde insikt i hur psykofarmaka verkar, såväl fysiologiskt som kliniskt. (2) Läkemedelsdelen, där de olika läkemedelsgrupperna och enskilda preparat karaktäriseras med hänsyn till verkningsmekanism, farmakokinetik, kliniska egenskaper och indikationer, dosering samt biverkningar. (3) Behandlingsdelen, med genomgång av de specifika sjukdomarna utifrån klinik, biologi, möjliga psykofarmakologiska angreppspunkter samt behandlingsstrategier och av hur den praktiska behandlingen bör genomföras. Ett brett sakregister och en omfattande litteraturlista avslutar boken. Boken vänder sig i första hand till läkare såväl psykiatriker, allmänläkare som övriga läkargrupper och läkarstudenter men kan även läsas av andra yrkesgrupper som psykologer, sjuksköterskor och farmaceuter. Bearbetning till svenska förhållanden: Finn Bengtsson 512 sidor 2005 ISBN Art.nr McGavock, Hugh Så fungerar läkemedel Denna bok beskriver hur läkemedel fungerar. Den förser läsarna med klara begrepp på vilka de kan basera sina ordinationsbeslut. Boken skiljer sig från de vanliga omfattande läroböckerna i ämnet genom att den bara tar upp farmakologiska aspekter med direkt relevans för läkemedelsförskrivning i daglig allmänmedicinsk verksamhet, och presenterar dem koncist och lättillgängligt. Boken är avsedd för t.ex. sjuksköterskor med förskrivningsrätt, allmänpraktiserande läkare, farmaceuter och tandläkare. 212 sidor 2005 ISBN Art.nr Lunell, Erik Farmakologi 500 sidor 3 uppl ISBN X Art.nr 1791 Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

17 GERIATRIK OCH GERONTOLOGI 15 Blomqvist, K Edberg, A-K (red.) Att vara äldre "... man har ju sina krämpor..." Denna bok tar sin utgångspunkt i hur äldre personer upplever sin situation. Kunskapen om hur det är att vara äldre är, i sin tur, en förutsättning för att kunna ge en god vård och omsorg till människor i hög ålder. Boken består av två delar, dels hur det kan vara att vara äldre, dels hur det upplevs att drabbas av besvär som är vanligt förekommande i samband med åldrandet. Samtliga kapitel bygger på aktuell forskning inom området och innehåller många referenser. 250 sidor 2004 ISBN Art.nr Grimby, A Grimby, G (red.) Åldrandets villkor Boken behandlar de livsvillkor som gäller för den åldrande människan från biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Samtidigt pekas på möjligheter att aktivt påverka sin situation, t.ex. fysisk och social aktivitet, att utnyttja stöd och hjälp som samhället erbjuder och att känna till ekonomiska och juridiska förhållanden. Avsedd för yrkesverksamma inom vård och omsorg för äldre, frivilligarbetande, olika kurser/utbildningar, bredvidläsning. 224 sidor 2001 ISBN Art.nr 7557 Gulmann, Nils Christian (red.) Gerontopsykiatri Boken innehåller allmänna kapitel om ålderdom, biologiskt åldrande, undersökning av äldre, depression och mani, andra psykiska tillstånd och medicinering samt ett omfattande kapitel om demens. I två kapitel behandlas vård och omsorg om patienter med psykiska sjukdomar. Boken avslutas med ett minilexikon. Gerontopsykiatri kan användas som ett redskap i det dagliga arbetet och vänder sig till alla som arbetar med äldre som lider av psykiska besvär. 242 sidor 2003 ISBN Art.nr Dehlin, O Rundgren, Å Geriatrik 238 sidor 1995 ISBN Art.nr 6072 Rundgren, Å Dehlin, O Geriatrik i öppen vård 364 sidor 1993 ISBN Art.nr 3712 Rundgren, Åke Människans funktionella åldrande 166 sidor 1991 ISBN Art.nr 3058 Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. I boken belyses orsaker, konsekvenser och lösningar. Författarnas mål är att öka kunskapen och säkerheten i äldres läkemedelsanvändning och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter med intresse för äldres läkemedelsbehandling. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Rundgren, Å Dehlin, O Äldresjukvård Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter Boken lyfter fram det som är viktigt vid vård av de äldre multisjuka patienterna. Den har en symtominriktad framställning och lämpar sig därför bra som bedside - handbok. Inte bara enskilda sjukdomstillstånd och hur dessa utreds belyses utan också sjukdomarna i relation till den äldres hela situation. Boken är avsedd för personal inom den kommunala äldreomsorgen: sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och läkare. 245 sidor 2004 ISBN X Art.nr 7904 Kundtjänst Telefon Fax

18 16 GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Cardiotocography (CTG) är sedan mer än 30 år rutinmetod för fosterövervakning före och under förlossning. Feltolkningar av CTG-mönstret är vanliga och kan ha svåra följder. För alla som arbetar med obstetrik är goda kunskaper i fosterövervakning en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Boken ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik och är tänkt att användas i utbildningarna. ca 350 sidor 2005 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Hulter, Birgitta Sexualitet och hälsa begränsningar och möjligheter 319 sidor 2004 ISBN Art.nr Ingemarsson, I Ingemarsson, E Elektronisk fosterövervakning 322 sidor 1987 ISBN Art.nr 2613 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Sorbe, B Frankendal, B (red.) Gynekologisk onkologi 495 sidor 2000 ISBN Art.nr 6952 KIRURGI OCH MEDICIN Matell-Reichards Akutmedicin Föreliggande upplaga av Matell-Reichards Akutmedicin är en helt nyskriven bok. De fyra författarna har alla mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicinen. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande och en lärobok som utförligt behandlar vad man som jourhavande läkare behöver känna till på en medicinsk akutmottagning. Jessica Fryckstedt (internmedicinare) och Ulf Ludwigs (internmedicinare och kardiolog) arbetar båda på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Johan Hulting (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Södersjukhuset och Jonas Höjer (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Giftinformationscentralen. 404 sidor 2005 ISBN Art.nr Damber, J-E Peeker, R (red.) Urologi Boken inleds med presentationer av anatomi, fysiologi samt olika diagnostiska modaliteter vid misstänkt urologisk sjukdom, inklusive diagnostisk och interventionell radiologi. Härefter följer kapitel som behandlar flera av våra stora folksjukdomar, såsom godartad prostataförstoring, inkontinens, njursten samt infektioner i urinvägarna. Den omfattar också läran om mannens könsspecifika sjukdomar dit man räknar tillstånd som erektil dysfunktion, manlig infertilitet samt funktionell hypogonadism. ca 500 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Hansson, L-E Wikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi på svenska har länge saknats. Denna bok beskriver akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr 31366

19 KIRURGI OCH MEDICIN 17 Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Ett stort antal författare behandlar här ur olika utgångspunkter ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. De integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Det som särskilt beaktas är kvinnors och mäns livsvillkor, livssituation, livsstil, beteenden och hälsoförhållanden under livets lopp. Avsedd för grundutbildningen inom läkaroch vårdutbildningar. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Jeppsson, Bengt m.fl. (red.) Kirurgi Denna nya upplaga har utökats med kapitel som behandlar bl.a. kirurgisk teknik, hudtumörer, urologi, akut barnkirurgi, evidensbaserad kirurgi samt det svåra patientsamtalet. Liksom tidigare ingår prekliniska kapitel som ger nödvändiga baskunskaper för kliniskt verksamma kirurger. Till detta kommer kapitel med rent klinisk inriktning inklusive akut handläggning av neurokirurgiska och toraxkirurgiska sjukdomar och skador. 704 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7133 NY UPPLAGA Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Detta är den första boken på svenska som täcker såväl kirurgiska som medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/ rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har båda många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildningarna av läkare och annan sjukvårdspersonal. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Klareskog, Lars m.fl. (red.) Reumatologi Boken ger en bred översikt över modern reumatologi, vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar samt kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Boken är försedd med ett rikhaltigt bildmaterial, och riktar sig till alla med intresse för reumatiska sjukdomar. Den skall ses som en svensk lärobok i reumatologi att användas inom grund- och ST-utbildning av läkare i reumatologi, men lämpar sig också i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 435 sidor 2005 ISBN Art.nr Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare måste behärska. I den andra upplagan finns nyskrivna kapitel om läkararbetets grundval, patient läkarrelationen, läkarsamtalet och journalstruktur, preliminär bedömning och handlingsplan. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. Valda delar av boken är även användbara under den grundläggande utbildningen av tandläkare och sjuksköterskor. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

20 18 KIRURGI OCH MEDICIN Lindgärde, Folke m.fl. (red.) Kärlsjukdomar lärobok i medicinsk angiologi Denna bok ersätter Kärlsjukdomar prevention och behandling. Nio kapitel är helt nyskrivna och de övriga av totalt tjugo är uppdaterade för att kunna svara mot det aktuella kunskapsläget. Boken ger en djupare förståelse av klinisk angiologi genom att den spänner över ett vitt område från kärlväggens anatomi och normalfysiologi, sjukliga processer i kärlväggen, rubbningar av koagulation och metabolism till kliniska manifestationer. Kost, motion och rökning, behandlas i särskilda kapitel. 288 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7132 NY UPPLAGA Malmberg, L Mattiasson, A (red.) I vått och torrt Förmågan att kontrollera sin urinblåsa är en basal funktion som är av mycket stor betydelse för vår möjlighet att bevara vår autonomi och att fungera i ett socialt sammanhang. Störningar av blåsfunktionen är vanliga och utgör ett av våra stora folkhälsoproblem. I vått och torrt beskriver utifrån de nedre urinvägarnas normala funktion, de kliniska tillstånd som uppträder vid funktionsstörning av olika genes och den behandling som är möjlig. Målgruppen är i första hand sjuksköterskor. 136 sidor 2005 ISBN Art.nr t Nilsson, Peter m.fl (red.) Metabola syndromet och insulinresistens Under senare år har antalet individer med Metabola syndromet ökat kraftigt. En av orsakerna till denna ökning är ogynsamma levnadsvanor. Ju större förändringar patienten kan göra vad gäller levnadsvanor desto mera förbättras de metabola faktorerna och risken för t.ex. typ 2-diabetes och hjärtinfarkt minskar. Denna bok bidrar till ökad kunskap både bland vårdpersonal och bland patienter för att kunna motverka riskerna genom användande av evidensbaserade medicinska metoder. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Se information på sidan 12 Bergqvist, D Karacagil, S Kärlsjukdomar Utredning, bedömning och kirurgiska åtgärder 191 sidor 1997 ISBN Art.nr 6306 Eriksson, N E Hedlin, G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård 448 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3579 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Henriksson, T-G Hirsch, J Ansiktstraumatologi 176 sidor 1999 ISBN Art.nr 6875 Holmström, Bo m.fl. (huvudred.) Kirurgi examensfrågor 459 sidor 1997 ISBN Art.nr 6662 Hägg, Erik m.fl. Lilla endokrinologin 102 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4906 Ihse, I Nilsson, Å (red.) Gastrointestinala sjukdomar patofysiologi och behandling 241 sidor 1994 ISBN X Art.nr 3957 Johnsson, C Tufveson, G (red.) Transplantation 408 sidor 2001 ISBN Art.nr 8003 Kesek, Milos Pacing 115 sidor 2002 ISBN X Art.nr Kourtopoulos, Harry Neurokirurgi 204 sidor 1993 ISBN Art.nr 3260 Lindgren, Stefan m.fl. Invärtesmedicinsk handbok 368 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2566 Lindström, F Ålund, M Reumatologi och reumakirurgi 322 sidor 1996 ISBN Art.nr 4732 Lindström, Folke (red.) Internmedicin Problembaserad lärobok med fallbeskrivningar 375 sidor 2000 ISBN Art.nr 7252 Lundborg, Göran Handkirurgi skador, sjukdomar, diagnostik och behandling 323 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2735 Malina, Jan R Akut thoraxkirurgi 216 sidor 1996 ISBN Art.nr 4919 Mellergård, Pekka Grundläggande neurokirurgi 359 sidor 1998 ISBN Art.nr 4775 Nisell, R Lundeberg, T Smärta och inflammation Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen 133 sidor 1999 ISBN Art.nr 6745 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Olsen, L Grotte, G (red.) Barnkirurgi 345 sidor 1992 ISBN Art.nr 3720

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Psykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Alla specialiteter SOSFS 2008:17 Ledarskapskompetens Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Hälso- och sjukvårdens organisation, lagar

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29

LIF. Ann Maliniak 2015-04-29 LIF Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent) samt möjlighet att läsa hela eller delar av Medicinsk grundutbildning och att som privatist avlägga sluttentamen Ann Maliniak 2015-04-29

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik

Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Kurspresentation- Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och beroendevården Som en fortsättning på den nationella

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv

Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Pressinformation Studentlitteratur AB Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur Satsar på livslångt lärande från skola via universitet och högskola till yrkesliv Studentlitteratur

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer