U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL Medicin

2 Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande. Längs den vägen blir lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer vinnare. De får tillgång till välanpassade läromedel med lång livslängd som snabbt och enkelt kan uppdateras när ny forskning kräver det. Elever och studenter blir vinnare när de får arbeta med läromedel och kurslitteratur som ger både överblick och fördjupning på vägen mot utbildningsmålet. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta ett steg på vägen mot nya stimulerande arbetsuppgifter med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer där de yrkesverksamma arbetar kan därmed skapa ett försprång. Medarbetare med rätt kunskap är självklart en viktig konkurrensfördel. Även författaren vinner på samarbetet med Studentlitteratur. Han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad på ett strukturerat och pedagogiskt vis till exakt de målgrupper som är intressanta i sammanhanget. Och på så sätt bidrar vi alla i ett vidare perspektiv till en vinst för samhället. Beprövat vetande är trots allt det mest verkningsfulla vapnet mot okunskap och fördomar.

3 Medicin Välkommen till årets katalog inom medicin och biomedicin. Här finner du det största samlade urvalet av svensk, kvalificerad medicinsk facklitteratur för högre utbildning och för professionella. Vår utgivning inom medicin och biomedicin riktar sig främst till grundutbildningen på läkar- och rehabiliteringsprogrammen inom universitet och högskola men många av våra titlar är speciellt utgivna även för de fortsatta utbildningsnivåerna för läkare, AT och ST. Våra referensoch ordböcker samt akutböcker lämpar sig synnerligen väl som uppslagsverk för enskilt bruk eller att ha tillgängliga på arbetsplatsen för många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder m.fl. Våra medicintitlar har en stor och trogen användargrupp bland yrkesverksamma för fortbildning och kompetensutveckling. Har du synpunkter på våra böcker, saknar litteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som har egna idéer och funderar på att själv skriva inom ämnesområdet. Välkommen till oss för vidare diskussion. Trevlig läsning! Innehåll 2006 Administration, juridik, organisation och arbetsledning 2 Akut patient 4 Allmänmedicin 6 Anatomi, fysiologi och näringslära 7 Anestesiologi och intensivvård 8 Arbetsterapi och sjukgymnastik 9 Biomedicin, fysik och kemi 10 Etik, forskningsmetodik och vetenskapsteori 12 Farmakologi 14 Geriatrik och gerontologi 15 Gynekologi och obstetrik 16 Kirurgi och medicin 16 Kommunikation och pedagogik 20 Logopedi och ÖNH 21 Neurologi 22 Onkologi och palliativ medicin 22 Ortopedi 23 Pediatrik 24 Barbro Strömberg Psykiatri och psykologi 25 Medicinsk teknik 27 Dina kontaktpersoner Fil.dr Barbro Strömberg Utgivningsansvarig medicin Redaktionschef för medicin, naturvetenskap, teknik och IT tfn mobiltfn Samhällsmedicin 28 Titelregister 30 Författarregister 31 Inger Jänchen Marknadsförare tfn mobiltfn Marie de la Motte Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Narayana Press, Danmark, 2005

4 2 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Anell, Anders Strukturer Resurser Drivkrafter sjukvårdens förutsättningar Ett viktigt budskap i boken är att hälso- och sjukvårdens struktur och resursfördelning i huvudsak bestämts av den medicinska professionens utveckling, vilken premierat specialisering och fokusering på avgränsade vårdbehov. Den utvecklingen är i otakt med vårdbehovens utveckling mot fler sammansatta problem. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälsooch sjukvården och den kommunala äldreomsorgen samt till studerande och lärare vid främst olika typer av vårdutbildningar. 124 sidor 2004 ISBN X Art.nr Anell, Anders Primärvård i förändring Boken redovisar effekter av olika primärvårdsmodeller, t.ex. för- och nackdelar som kan förknippas med ett familjeläkarsystem med listning respektive en primärvård baserat på arbete i team med olika kompetenser och utifrån ett geografiskt befolkningsansvar. Ett centralt tema i boken och i de förslag som läggs fram är vilken relation den framtida primärvården bör ha gentemot befolkning och patienter. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälso- och sjukvården samt till studerande och lärare vid främst olika vårdutbildningar. 100 sidor 2005 ISBN Art.nr Cederblom, Staffan Medicinska förkortningar och akronymer Urvalet i denna bok är inte strikt medicinskt/odontologiskt. Här finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser, diskussioner, vetenskapliga artiklar och inte minst från media. Alla existerande förkortningar finns inte med eftersom ämnet är i det närmaste outtömligt. Ambitionen har varit att göra en praktisk sammanställning dels av sådana begrepp som är på modet just nu, men dels också en hel del äldre förkortningar som man kan hitta i texter som har några år på nacken. 205 sidor 2005 ISBN Art.nr 8045 Järvholm, B Olofsson, C (red.) Försäkringsmedicin Boken ger grundkunskaper om försäkringsmedicin för läkare under utbildning. Förutom fakta om de allmänna försäkringarna ingår avsnitt om privata försäkringar, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen, aktörer inom rehabilitering och försäkringsmedicinens juridik och etik. Verksamma personer inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassa kan också ha nytta av boken. 273 sidor 2002 ISBN Art.nr 7980 Järvholm, B Olofsson, C Sjukskrivningsboken Hur gör man när man sjukskriver? Vad innebär begreppet normalt förekommande arbete som varje läkare tar ställning till när sjukskrivning av en arbetslös person övervägs? Hur bedömer man om sjukskrivning kan vara lämpligt för att förebygga försämring av en existerande sjukdom? En allmän del tar upp läkarintyg, sjukskrivning som del i behandling, långtidssjukskrivning samt sjukskrivning i samband med rehabilitering. Därefter följer avsnitt med de olika diagnosgrupperna och deras specifika sjukskrivningsproblem. 213 sidor 2005 ISBN Art.nr Lemne, Carola Handbok för kliniska prövare Kliniska prövningar kallar man alla de prospektiva studier av läkemedel som syftar till att utforska och bevisa läkemedels och andra behandlingsmetoders effekter. Denna handbok är avsedd att vara ett hjälpmedel för prövare (dvs. läkare eller tandläkare) och andra inför deltagande i kliniska prövningar av alla slag, med tonvikt på läkemedelsprövningar. 168 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3380

5 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING 3 Lundh, B Malmquist, J Medicinska Ord Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer En modern medicinsk ordbok som förklarar betydelsen av medicinens facktermer. MO innehåller utöver de grekiska eller latinska termerna viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basalvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. Många uppslagsord är för - sedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. 394 sidor 4 uppl 2005 ISBN Art.nr 3046 Adler, H Sjölenius, B Intyg och utlåtande inom hälso- och sjukvården 423 sidor 2001 ISBN Art.nr 7537 Adler, Hans Medicinsk juridik Grundläggande handbok 138 sidor 2001 ISBN Art.nr 7742 Andersson, Gösta m.fl. Uppdrag: Hälso- och sjukvård 246 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Arnetz, Judy Våld i vårdarbete 205 sidor 2001 ISBN Art.nr 7667 Gustavii, Björn How to Write and Illustrate a Scientific Paper 153 sidor 2000 ISBN Art.nr 7520 Lemne, Carola Handbook for Clinical Investigators 92 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7223 NY UPPLAGA Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt Detta är en grundläggande bok som översiktligt behandlar den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras överskådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medicinska personalen, som rättigheter för patienter och deras anhöriga. En genomgång av de aktuella bestämmelserna presenteras och ett antal diskussionsfrågor belyser de aktuella rättsområdena på olika sätt. 328 sidor 2005 ISBN Art.nr Levi, Ragnar Evidensbaserad sjukvård Vård på säkrare grund 103 sidor 1998 ISBN Art.nr 6700 Levi, Ragnar Medical journalism Exposing Fact, Fiction, Fraud 206 sidor 2000 ISBN Art.nr 6921 Sjölenius, Bengt Delegering Läkemedel Ansvar En praktisk handbok 323 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3291 Waldau, Susanne Prioritering i hälso- och sjukvården att hushålla för rättvisa 136 sidor 2001 ISBN Art.nr 7771 Westin, Jan Läkaren som chef och ledare Fakta, råd och uppmuntran till läkaren i rollen som chef 245 sidor 2002 ISBN Art.nr Åhgren, Bengt Vårdkedjan Patientfokusering en väg till ökad kvalitet och effektivitet 97 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6661 Malmquist, Jörgen m.fl. Engelsk-svensk biomedicinsk ordbok Denna ordbok är en hjälp i tolkning och översättning av biomedicinska begrepp. Vissa termer har enbart fått en översättning utan kommentar. I de flesta fall följs emellertid översättningen av en kort förklaring som preciserar innebörden och/eller pekar på anknytning till andra begrepp. Trots att en betydande gallring varit nödvändig för att boken skulle få ett rimligt format tror vi att den kan vara till nytta för studerande, för deras lärare, för forskare och för yrkesverksamma. ca 400 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof Denna lärobok bidrar till att ge ett gemensamt synsätt på hur ledning av sjukvård ska organiseras och genomföras vid stora olyckor och katastrofer. Innehållet är baserat på resultat som arbetats fram under Socialstyrelsens ledning. ca 120 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Øvretveit, John Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård 250 sidor 2001 ISBN Art.nr 7028

6 4 AKUT PATIENT MIMMS på svenska! Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser MIMMS är en pedagogisk modell för att lära ut ledning av sjukvård på skadeplats. Den ger enkla och enhetliga principer för rapportering, prioritering av arbetsuppgifter och triage av enskilda skadade, liksom grunderna i att hantera radiokommunikation. Denna andra upplaga av MIMMS är översatt till svenska av en grupp läkare och sjuksköterskor med rötter i ambulanssjukvård och katastrofmedicin och tillika MIMMS-instruktörer i den svenska kursverksamheten. 119 sidor 2004 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Innan bakjouren kommit riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen Den som ska ta emot svårt skadade på en skadeplats eller en akutmottagning måste ibland ta livsavgörande beslut med begränsade fakta. Boken ger en systematik för omhändertagandet av de svårast skadade under de första kritiska 15 minuterna, dvs. innan mer kvalificerade och specialiserade läkare kommer till platsen. 166 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3947 Brenner, E Skoog, I (red.) Akutpsykiatri Boken ger de senaste kunskaperna inom akutpsykiatrin och är skriven och disponerad på ett sätt som gör den lättanvänd vid arbete i akuta situationer. Nya områden där psykiatrisk kompetens alltmer tas i anspråk belyses särskilt, t.ex. katastrofpsykiatri och transkulturell psykiatri men även bemötandefrågor och praktiska frågor som uppstår i akuta situationer behandlas. ca 250 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Hedelin, A Örtenwall, P Triage enligt Manchester-metoden Våra akutmottagningar besöks varje dag av en mängd vårdsökande med en stor variation av skador och problem. Det är viktigt att vi prioriterar dessa personer så att de blir omhändertagna efter medicinska behov istället för i den ordning de anländer. Manchester Triage-metoden har utvecklats som en hjälp till att utföra en säker prioritering. En praktisk handbok som är till nytta för all sjukvårdspersonal som arbetar på akutmottagningar. Boken är översatt till svenska av en grupp läkare och sjuksköterskor med rötter i ambulanssjukvård och katastrofmedicin. ca 160 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar är spridd över hela landet. Den har tagits fram som en fickhandbok för tjänstgöring på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Fjärde upplagan är reviderad och uppdaterad, särskilt avseende de mer akuta situationer som en jourläkare ställs inför. Såväl barnsom vuxensjukdomar behandlas. Etablerade och rekommenderade läkemedel används, färdiga receptförslag finns. 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Hansson, L-E Wikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi på svenska har länge saknats. Denna bok beskriver akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

7 AKUT PATIENT 5 Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Andrén-Sandberg, Åke m.fl. Katastrofsjukvård 230 sidor 1993 ISBN Art.nr 3090 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Önnerfelt, R Önnerfelt, J Akut ortopedi Detta är den första boken på svenska som täcker såväl kirurgiska som medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/ rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har båda många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildningarna av läkare och annan sjukvårdspersonal. ca 300 sidor utk. våren ISBN Art.nr sidor 2002 ISBN Art.nr 7681 Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Kundtjänst Telefon Fax Matell Reichards Akutmedicin Föreliggande upplaga av Matell-Reichards Akutmedicin är en helt nyskriven bok. De fyra författarna har alla mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicinen. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande och en lärobok som utförligt behandlar vad man som jourhavande läkare behöver känna till på en medicinsk akutmottagning. Jessica Fryckstedt (internmedicinare) och Ulf Ludwigs (internmedicinare och kardiolog) arbetar båda på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Johan Hulting (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Södersjukhuset och Jonas Höjer (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Giftinformationscentralen. 432 sidor 2005 ISBN Art.nr 32017

8 6 ALLMÄNMEDICIN Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Författarna behandlar här ur olika utgångspunkter ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. De integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Det som särskilt beaktas är kvinnors och mäns livsvillkor, livssituation, livsstil, beteenden och hälsoförhållanden under livets lopp. Avsedd för grundutbildningen inom läkar- och vårdutbildningar och för yrkesverksamma. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Salinsky, J Sackin, P Hur känns det, doktorn? Den här boken undersöker de försvarsreaktioner och den bristande empati som ibland inträffar hos läkare på de flesta vårdcentraler och privata mottagningar. Med hjälp av fallbeskrivningar, vardaglig erfarenhet och frågor och svar hjälper den allmänläkaren genom mottagningen, sammanfattar hur man förbättrar patient läkarsamtalet och kommer med förslag på hur man gör det bästa möjliga av en konsultation. 177 sidor 2004 ISBN Art.nr McWhinney, Ian R Familjemedicin McWhinney har medverkat till att familjemedicinen har definierats och förankrats som ett självständigt medicinskt specialistverksamhetsområde i den öppna vården. Med denna bok har svenska familjeläkare och allmänläkare fått en bok om den egna verkligheten, om människors bekymmer och lidanden och om hur biomedicinska kunskaper förmedlas genom empati, tolkning, relationer och ansvar. Den vänder sig både till ST-läkare och deras handledare och till den mera erfarna familjedoktorn. Översättning: Folke och Karin Nettelblad 547 sidor 2004 ISBN Art.nr 7841 Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring Att våga nya vägar 294 sidor 2004 ISBN Art.nr Se information på sidan 20 Bentsen, Bent Guttorm m.fl. (red.) Allmänmedicin Teori och praktik 224 sidor 1994 ISBN Art.nr 3716 Björgell, Per Jourläkarboken 405 sidor 4 uppl 2002 ISBN Art.nr 2049 Se information på sidan 4 Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Linden, B Hagstedt, B Ortopedi i primärvård 315 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2569 Se information på sidan 23 Lindström, Ulf Levande läkare Vad behöver allmänläkare för att känna sig levande i sin yrkesutövning? 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Morén Hybbinette, Ingalill Rehabilitering inom allmänmedicinen En vägledning för allmänläkaren 244 sidor 2001 ISBN Art.nr 6569 Hunskår, Steinar (red.) Allmänmedicin Den andra upplagan av den norska boken Allmenmedisin har översatts till svenska och sakgranskats av en grupp svenska allmänläkare. Boken är indelad i sex delar. Del 1, Allmänmedicin och allmänpraktik, är en teoretisk del som lyfter fram det karakteristiska inom allmänmedicinen. Del 2 tar upp viktiga organövergripande symtom, t.ex. feber, trötthet, viktminskning, yrsel. Del 3 behandlar sjukdomar i kroppens olika organ. Varje avsnitt inleds med en epidemiologisk översikt följt av en redogörelse för diagnostiska verktyg. Därefter beskrivs kontaktorsaker, symtom och tecken som för patienten till läkaren, de aktuella sjukdomarna eller tillstånden och slutligen de socialmedicinska implikationerna för sjukdomen. Del 4 handlar om levnadsloppet. Del 5 tar upp speciella konsultationer, t.ex. med patienter som kommer för hälsokontroll, rökavvänjning eller alkoholproblem. Boken avslutas med del 6, Att arbeta som allmänpraktiker ett kondensat av livsvisdom och etiska resonemang. Översättning: Gunnel Wallgren och Lisa Jones Svensk redaktör: Birgitta Hovelius ca 800 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap Livshistorieorienterad metodik 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Orth-Gomér, K Perski, A (red.) Preventiv medicin i teori och praktik En metodik för bättre folkhälsa 294 sidor 1999 ISBN Art.nr 6950 Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Se information på sidan 19 Sivik, T Theorell, T (red.) Psykosomatisk medicin 355 sidor 1995 ISBN Art.nr 3938

9 ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA 7 Lännergren, Jan m.fl. Fysiologi Fysiologi kommer av det grekiska ordet för liv (physis) och beskriver hur mäniskokroppen fungerar. Den ger en klar och koncis framställning av funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. Upplagan är omarbetad och uppdaterad, bl.a. vad gäller intracellulär signalering och högre hjärnfunktioner. Illustrationerna har utökats och gjorts mer pedagogiska. Boken täcker hela fysiologiämnet och är avsedd som kursbok för blivande biomedicinare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kiropraktorer och napraprater. 310 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6109 Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit NY UPPLAGA Hur skall den som har kronisk reumatisk ledinflammation (reumatoid artrit = RA) på ett realistiskt sätt äta och livsföra sig för att som komplement till sjukvård, motverka sjukdomen och dess skadeverkningar? Författaren har själv RA, är läkare och reumatolog samt har medverkat i forskning om kost och RA. Boken ger hypoteser, rådande kunskap men också konkreta råd om kost och RA. 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol Boken handlar om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol med anknytningar till patofysiologiskt intressanta sammanhang som bl.a. har beröringar med blodfetter, blodsocker- och kolesterolbalans. 214 sidor 2004 ISBN Art.nr Albiin, Nils m.fl. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi 163 sidor 1982 ISBN Art.nr 1781 Andersen, Teis m.fl. (red.) Fetma/fedme En nordisk lärobok 372 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 6441 Bjermer, L Ericsson, N Bröstkorgens och ryggens deskriptiva och topografiska anatomi 72 sidor 1982 ISBN Art.nr 1780 Begreppet functional foods etablerades i slutet av 1980-talet. Sedan dess har intresset för den typen av livsmedel och livsmedelskomponenter ökat både bland forskare och konsumenter. Här presente ras ny litteratur som speglar det aktuella ämnet och dess framtidsfrågor. Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap 206 sidor 2005 ISBN Art.nr Wieckowski, Monika Functional Foods För hälsa och energibalans 301 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om böckerna på Brauer, Kerstin m.fl. (red.) Det kliniska arbetsprovet 387 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6951 Bäcklund, Lars m.fl. (red.) Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom 309 sidor 2000 ISBN Art.nr 6837 Eriksson, Anders m.fl. Armens deskriptiva och topografiska anatomi 136 sidor 1982 ISBN X Art.nr 1778 Eriksson, Anders m.fl. Benets deskriptiva och topografiska anatomi 159 sidor 1982 ISBN Art.nr 1779 Granerus, Göran (red.) Njurarna och övre urinvägarna 261 sidor 2000 ISBN Art.nr 6934 Jogestrand, T Rosfors, S (red.) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik 396 sidor 2002 ISBN Art.nr 8004 Johansson, Ulla Näring och hälsa 309 sidor 2003 ISBN Art.nr Larsson, Lars-Erik Neurofysiologi En bok om hur hjärnan fungerar 296 sidor 2000 ISBN Art.nr 7253 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 sidor 2003 ISBN Art.nr Pahlm, O Sörnmo, L (red.) Specialmetoder inom ElektroKardioGrafi 201 sidor 1998 ISBN Art.nr 6882

10 8 ANESTESIOLOGI OCH INTENSIVVÅRD NY UPPLAGA Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik och är tänkt att användas i utbildningarna. ca 350 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Bodelsson, Mikael m.fl. Anestesiologi Boken ger kunskaper om den perioperativa medicinens principer. Principer som har generell karaktär och gäller även i samband med omhändertagande av akut svårt sjuka i andra sammanhang. Boken innehåller bl.a. kapitel om preoperativ optimering, postoperativ återhämtning, omedelbar postoperativ vård, preoperativ bedömning, anestesi vid kroniska sjukdomar. 229 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6730 Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Cardiotocography (CTG) är sedan mer än 30 år rutinmetod för fosterövervakning före och under förlossning. Feltolkningar av CTG-mönstret är vanliga och kan ha svåra följder. För alla som arbetar med obstetrik är goda kunskaper i fosterövervakning en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Boken ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Strang, Peter Cancerrelaterad smärta Onkologiska och palliativa aspekter Idag kan man med rätt metod uppnå god smärtkontroll/smärtfrihet hos mer än 90 procent av cancerpatienterna. Boken tar upp frågor om smärtbanor, receptorer, inflammation, farmakologisk smärtbehandling samt onkologiska, kirurgiska och anestesiologiska metoder. Viktiga frågor såsom existentiell smärta, lidande och teamarbete belyses. Boken illustreras av 43 patientfall med både konkreta behandlingsråd och diskussion av bakomliggande mekanismer och teorier. 313 sidor 2003 ISBN Art.nr 7016 Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Carlsson, Christer Grundläggande akupunktur vid smärtbehandling 320 sidor 1992 ISBN Art.nr 3446 Jonmarker, C Werner, O Barnanestesi 285 sidor 1990 ISBN Art.nr 2788 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Redke, Finn Smärta 126 sidor 2000 ISBN Art.nr 4917 Redke, Finn Vätskebalans 168 sidor 2000 ISBN Art.nr 4918 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värd 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446

11 ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK 9 Bartonek, Å Eriksson, M Ortoser för barn och ungdomar Boken belyser processen när ett barn med funktionshinder får ortoser: analys av behov, målformulering, tillverkning och utvärdering av resultat. Definitioner återges utifrån internationell terminologi och ortosernas verkan beskrivs utifrån biomekaniska begrepp. Ortosmodeller för olika diagnosgrupper och problemställningar föreslås. Olika aspekter tas upp bl.a. förskrivning och uppföljning, träning och praktiska tips samt accepterande av ortosen. 175 sidor 2005 ISBN Art.nr Holmström, E Moritz, U (red.) Nacke, rygg och extremiteter Funktion och smärttillstånd Patienter med besvär från rörelseorganen utgör en stor grupp inom primärvården. Sjukgymnasten har en viktig roll att spela i omhändertagande och rehabilitering av denna patientgrupp. I denna bok, som nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga, beskrivs smärttillstånd och funktionsproblem som är vanligt förekommande i sjukgymnastens kliniska arbete. Den belyser funktionsproblem och behandling av extremiteter och nacke ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Flera av författarna har som bas ett ortopedmedicinskt synsätt, som utvecklats under lång tid av kliniskt arbete och i egna forskningsprojekt. Boken vänder sig i första hand till sjukgymnaster och läkare, som i sitt arbete sysslar med kliniska och sjukgymnastiska aspekter på smärt- och funktionsproblem i nacke och extremiteter. ca 300 sidor 3 uppl. utk. våren 2006 ISBN Art.nr 2475 Persson, B Wingstrand, H Ortopedisk grundbok Boken är en omarbetning av Ortopedi för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som gavs ut första gången 1970 av professor Gunnar Wiberg. Boken består av tre delar: ortopediska sjukdomar i översikt, amputationer och proteser samt frakturer och ledskador (trauma). Boken innehåller också en ortopedisk ordlista. 282 sidor 2004 ISBN Art.nr Bader-Johansson, Christina Grundmotorik Om inre och yttre rörelse i människans motorik 220 sidor 1991 ISBN Art.nr 2960 Beckung, E m.fl. Sjukgymnastik för barn och ungdom 235 sidor 2001 ISBN Art.nr 7216 Ehrenkrona, N Öman A (red.) Rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar 216 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 2677 Fortmeier, S Thanning, G Sett med patientens ögon 243 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6475 Heijne-Wiktorin, Christina Exempelsamling i biomekanik 164 sidor 1982 ISBN Art.nr 1880 Henriksson, T-G Wallenius, I Lymfödem Uppkomst, klinik och behandling 96 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3971 Holmström, Eva m.fl. (red.) Människan i arbetslivet Teori och praktik 260 sidor 1999 ISBN Art.nr 6948 Holmström, Eva m.fl. (red.) Sjukgymnastik i historisk belysning 148 sidor 1993 ISBN Art.nr 3943 Hulter-Åsberg, Kerstin ADL-trappan 143 sidor 1989 ISBN Art.nr 2864 Janda, Vladimir Muskelfunktionsdiagnostik 307 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 1135 Lagerkvist, Bengt (red.) Pediatrik för arbetsterapeuter och sjukgymnaster 177 sidor 1995 ISBN X Art.nr 3936 Lewit, Karel Manipulationsbehandling vid rehabilitering av rörelseapparaten 457 sidor 1989 ISBN Art.nr 2464 Olséni, L Wollmer, P (red.) Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion 200 sidor 2002 ISBN Art.nr 8013 Roxendal, G Nordwall, V Tre BAS-skalor Body Awareness Scale (BAS), BAS-hälsa, Intervjuskala för Kroppsjaget (ISK) 117 sidor 1997 ISBN Art.nr 6619 Roxendal, Gertrud Ett helhetsperspektiv sjukgymnastik inför framtiden 174 sidor 1987 ISBN Art.nr 2509 Runnquist, Kerstin m.fl. Handens rehabilitering Volym 1 Undersökning Behandling 144 sidor 1992 ISBN Art.nr 3068 Runnquist, Kerstin m.fl. Handens rehabilitering Volym 2 Skador Sjukdomar 144 sidor 1992 ISBN Art.nr 3776 Saresvaara-Virtanen, M Ojala, B Muskelrelaterad triggersmärta undersökning och behandling 184 sidor 1996 ISBN Art.nr 4706 Sigmundsson, H Pedersen, A V Motorisk utveckling Nyare perspektiv på barns motorik 97 sidor 2004 ISBN Art.nr Styf, Jorma Kompartmentsyndrom diagnostik, behandling och komplikationer 187 sidor 2003 ISBN Art.nr 31346

12 10 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI Agger, Rolf Immunologi Immunologi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt för studerande i biologiska discipliner (läkare, tandläkare, veterinärer, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor m.fl. Denna lärobok lägger tyngdpunkten på basala immunologiska mekanismer, men innehåller också kapitel av klinisk karaktär. Översättning: Katarina Gustafsson ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Brauner, Anneli m.fl. (red.) Medicinsk mikrobiologi För att förstå infektionssjukdomar krävs kunskap om mikrobiologi och infektionsimmunologi. Denna bok omfattar två delar. Den första utgår från mikroorganismen och ger den teoretiska grunden. Den andra delen är kliniskt inriktad och utgår från organ och sjukdomsbilder. Där beskrivs också provtagning, diagnostik samt profylaktiska möjligheter. Boken vänder sig i första hand till läkarstudenter, men kan också användas av biomedicinare och biomedicinska analytiker. ca 500 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi Boken ger en klar och koncis framställning av vår förståelse av immunförsvarets grunder och om dess roll i olika sjukdomsförlopp. Tredje upplagan av boken är kraftigt omarbetad och uppdaterad innehållsmässigt, avsnittet om reglering har skrivits om och ett nytt kapitel tillkommit om cellkommunikation och signalskickande. Dessutom har disposition och formuleringar setts över och ett trettiotal nya bilder tillkommit. 354 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Ekdahl, K Giesecke, J (red.) Smittskyddsboken Boken ger en samlad översikt av det svenska smittskyddet, men är också tillräckligt detaljerad för att fungera som en handbok. Den behandlar bl.a. preventiva insatser, nationell infektionsövervakning, smittskydd och övervakning internationellt, mikrobiologisk diagnostik, utbrottshantering, information om smittsamma sjukdomar, legala aspekter på smittskyddet, speciella smittskyddsproblem, smittskyddsåtgärder mot vissa sjukdomar. 496 sidor 2003 ISBN Art.nr Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Kundtjänst Telefon Fax Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi Syftet med boken är att beskriva och förklara organiska ämnens uppbyggnad som molekyler, deras egenskaper som påverkar hur de reagerar med andra ämnen, samt hur vi kan använda dem. Dessutom visas den organiska kemins centrala betydelse för livsprocesserna. Läroboken riktar sig i första hand till studerande på högskola/universitet som har för avsikt att tillägna sig grundläggande kunskaper i organisk kemi, samt till den som vill fräscha upp gamla kunskaper i ämnet. 378 sidor 2004 ISBN Art.nr Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik Bokens första sju kapitel går igenom basala genetiska principer. Bokens senare hälft behandlar genetiken ur ett samhällsperspektiv. Här diskuteras etiska och juridiska frågeställningar, presymtomatisk och prenatal diagnostik, genetisk rådgivning m.m. Boken avslutas med en ordlista över de viktigaste genetiska termerna. Avsedd för dem som deltar i olika medellånga vårdutbildningar: främst biomedicinska analytiker, men även barnmorskor, sjuksköterskor samt läkare. 156 sidor 2003 ISBN Art.nr 31037

13 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI 11 Erlanson-Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi 294 sidor 2002 ISBN Art.nr 7851 Forsgren, A Kronvall, G (red.) Klinisk bakteriologi 534 sidor 1995 ISBN Art.nr 3414 Hedengrahn, Gösta Genteknik 112 sidor 2000 ISBN Art.nr 6978 Nilsson-Ehle, Peter (red.) Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Boken ger en översikt över hur den moderna kliniska kemins analyser kan användas såväl för diagnostik som för uppföljning och behandling. Liksom tidigare upplagor är boken i första hand avsedd att användas som uppslagsverk. Inför den 8:e upplagan av boken har innehållet aktualiserats och flera kapitel har disponerats om för att göra boken mer överskådlig. Bokens layout är förändrad med större format och flerfärgstryck i inlagan. Ny huvudredaktör för boken är professor Peter Nilsson-Ehle, Kliniskt kemiska laboratoriet, Universitetssjukhuset i Lund. 723 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 166 Seidal, Tomas Klinisk patologi Boken ger en kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken. Även en översikt över tumörsjukdomarna i de olika organsystemen ges. Detta i sin tur innebär definitioner och beskrivningar av en mängd begrepp som förekommer mer eller mindre allmänt i sjukvården. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. ca 250 sidor utk. våren 2006 ISBN X Art.nr Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi en introduktion 173 sidor 3 uppl 1996 ISBN Art.nr 508 Brändén, Henrik Molekylärbiologi 443 sidor 3 uppl 2003 ISBN Art.nr 4938 Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik 310 sidor 2002 ISBN Art.nr 7403 Kaijser, Bertil Vaccinationer 259 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 4939 Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser 350 sidor 2001 ISBN Art.nr 7139 Rehbinder, C Nikander, S Ren och rensjukdomar 247 sidor 1999 ISBN Art.nr 7077 Rollof, J Bläckberg, J Bakterier, virus, parasiter en klinisk handledning 241 sidor 1994 ISBN Art.nr 3976 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värld 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Rorsman, Hans f.fl. Dermatologi Venereologi Denna 6:e upplaga har aktualiserats och kompletterats vad gäller text och bildmaterial. Den innehåller 375 kliniska bilder, alla i färg, och 30 schematiska illustrationer i svart/vitt. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter i enlighet med bokens grundtanke: att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Kapitlet om hudens struktur och funktion har aktualiserats, ett nytt kapitel om hudkirurgi och laser skrivits samt kapitlen om bensår och gendermatoser omarbetats grundligt. Kapitlet om STD har aktualiserats och avsnittet om AIDS har utökats. Boken riktar sig till medicinstudenten och poängterar sådana fakta som är av betydelse för framtida verksamhet i allmänpraktik. En annan målgrupp är studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor. Den är även tänkt som uppslagsbok. 463 sidor 6 uppl ISBN Art.nr 802 Fregert, Sigfrid m.fl. Yrkesdermatologi 397 sidor 1990 ISBN Art.nr 2515 Forslind, Bo Hår, hud och naglar En tillämpad introduktion 122 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6568 Sandström, Eric (red.) Sexuellt överförbara sjukdomar STD 325 sidor 1994 ISBN Art.nr 3367

14 12 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI Andrén-Sandberg, Åke (red.) Praktik och etik i kirurgens vardag Praktik och etik i kirurgens vardag Boken innehåller 25 fallbeskrivningar av etiska dilemman inom kirurgin, vilka sedan kommenteras av fem kirurger: tre professorer och två något yngre läkare. När fallen, som alla baserar sig på verkliga fall, skalats rena till entydiga frågeställningar ses de ur olika synvinklar av de fem kirurgerna, vilket ger en bild av spännvidden både av kirurgin och av etiken. Det finns inga rätta och fel svar på bokens etikfrågeställningar, men den som läser och tänker efter kommer att kunna lösa medicin-etiska problem i sin egen verksamhet kirurgisk eller inte på ett bättre sätt. 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders m.fl. Grunderna i epidemiologi I denna bok, som nu utkommer i en tredje omarbetad upplaga, ges en introduktion till modern epidemiologisk teori och metodik. Boken har även ett hundratal övningsuppgifter och lösningar. Den är avsedd att användas i grundkurser i epidemiologi i läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning, folkhälsovetarutbildning m.m. Sedan den första upplagan kom ut har vetenskapsområden förändrats och utvecklats och nya forskningsprioriteringar gjorts. Tillgången till datorer och programvaror har förändrats totalt under denna period. Dessa förändringar avspeglas i den nya upplagan. ca 200 sidor 3 uppl. utk. våren 2006 ISBN Art.nr 1378 Faresjö, T Åkerlind, I (red.) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning Är det mitt eget fel om jag blir sjuk? Har sjukdomar något syfte? Hur mäter man hälsa och livskvalitet? Hur kommer morgondagens folksjukdomar att se ut? Kan man vara fet och ändå ha hälsa? Att lära sig formulera frågor och att problema tisera är en viktig del av träningen i kritiskt tänkande för studenter på universitet och högskolor och en viktig grundtanke bakom problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod. Frågorna som boken besvarar har formulerats av studenter i den integrerade introduktionskursen Hälsa-Etik- Lärande i Linköping. 258 sidor 2005 ISBN Art.nr Bring, Johan m.fl. Medicinsk statistik Boken ger en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna och begreppen inom medicinsk statistik. Det primära syftet med boken är att ge en förståelse för de grundläggande statistiska principerna för att underlätta läsandet av vetenskapliga tidskrifter samt kommunikationen med statistiker. Boken riktar sig primärt till studerande inom läkarlinjen, vårdvetenskap, apotekarprogrammet och andra liknande utbildningar. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Forsman, Birgitta Etik i biomedicinsk forskning en orientering Ny lärobok för forskarstuderande och andra verksamma inom medicin, vård och olika delar av biologin. Boken tar upp försök på människor och djur, etikkommittéer, forskningsfusk, publiceringsetik samt etiska utmaningar som nya tekniker, t.ex. genteknik och stamcellsforskning, väcker. Boken behandlar också hur etik och moral kan förstås. 216 sidor 2005 ISBN Art.nr Westrin, C-G Nilstun, T Att få hjälp att dö synsätt, erfarenheter, kritiska frågor I boken deltar sakkunniga från många områden: palliativ medicin och omvårdnadsforskning, psykologi och psykiatri, medicinsk etik och juridik samt olika religioners inställning till hjälp att dö och synen på sådan hjälp i ett historiskt perspektiv. Valet av medarbetare har betingats av deras obestridliga kompetens inom respektive områden. I den kontroversiella frågan om legalisering av dödshjälp intar de två redaktörerna olika positioner. 284 sidor 2005 ISBN Art.nr 31779

15 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI 13 Ludvigsson, Jonas F Att börja forska inom medicin och vårdvetenskap 352 sidor 2002 ISBN Art.nr 7572 Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 205 sidor 1998 ISBN Art.nr 6598 Westerholm, Peter m.fl. (red.) Praktisk etik i arbetsmedicin En bok om de etiska svårigheter som de som arbetar med arbetshälsa och företagshälsovård ställs inför idag då arbetslivet genomgår stora förändringar. Boken inleds med tre kapitel som ger en introduktion i ämnet och redogör för begrepp. Därefter följer fallbeskrivningar som tar upp yrkesetiska problem. I det avslutande kapitlet ger redaktörerna sin syn på de viktiga frågor som behandlats. Den är avsedd för företagsläkare och företagssjuksköterskor, sjukgymnaster och ergonomer, alla som arbetar med arbetshygien, säkerhetsingenjörer, företagspsykologer och socialarbetare. 357 sidor 2005 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders Biostatistik för epidemiologer Appendix med övningsuppgifter och lösningar av Lars Alfredsson 172 sidor 1990 ISBN Art.nr 2931 Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, B Tengland, P-A Hälsa och sjukdom en begreppslig utredning 324 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, Bengt Teorier om livskvalitet 191 sidor 2003 ISBN Art.nr DePoy, E Gitlin, L N Forskning en introduktion 373 sidor 1999 ISBN Art.nr 6321 Forsman, Birgitta Forskningsetik En introduktion 138 sidor 1997 ISBN Art.nr 6552 Yuwiler, A Wetterberg, L Research in Psychiatry and Related Fields Principles of Problem Selection, Methods, Results, Reading the Literature, and Grant Writing Boken ger vägledning och råd om den psykiatriska forskningens principer. Den berör svårigheter och konsekvenser som ofta förekommer vid val av försöksgrupper och av diagnostiska instrument och beskriver på ett kritiskt sätt aktuella metoder och förklaringar om hur man hanterar beteendedata. Arv- och miljöinteraktionen, etiska aspekter och statistisk bearbetning av resultaten behandlas. I ett appendix ges konkreta förslag om hur man läser, skriver medicinska artiklar och tolkar tidskrifternas svar, samt hur man söker anslag. 165 sidor 2004 ISBN Art.nr Gottfries, I Persson, B E B (red.) Humaniora och medicin 312 sidor 1996 ISBN Art.nr 6159 Hammar, N Persson, G A Short Course in Biostatistics 156 sidor 2001 ISBN Art.nr 7622 Hammar, N Persson, G Grunderna i biostatistik 157 sidor 1995 ISBN Art.nr 4977 Hansagi, H Allebeck, P Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård Handbok för forskning och utvecklingsarbete 140 sidor 1994 ISBN Art.nr 3676 Hultcrantz, Elisabeth (red.) Läkare Doktor Kvinna 246 sidor 1998 ISBN Art.nr 6944 Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar 150 sidor 2000 ISBN X Art.nr 7445 Nilstun, Tore Forskningsetik i vård och medicin 144 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3348 Norell, Staffan Epidemiologisk metodik 134 sidor 1987 ISBN X Art.nr 2627 Qvarsell, R Torell, U (red.) Humanistisk hälsoforskning 330 sidor 2001 ISBN Art.nr 7787 Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik 197 sidor 2002 ISBN Art.nr 7965 Samuelsson, Jan Islamisk medicin 157 sidor 2001 ISBN Art.nr 7275 Stolt, Carl-Magnus Kaos och kunskap Medicinens historia till år sidor 1997 ISBN Art.nr 6245 Strålfors, P Olsson, A G Vetenskapligt förhållningssätt 108 sidor 1998 ISBN Art.nr 6922 Tranøy, Knut Erik Medicinsk etik i vår tid 201 sidor 1993 ISBN Art.nr 3664 Tjäder, Solveig m.fl. (red.) Försöksdjurskunskap Boken spänner över ett mycket brett fält och ur innehållet kan nämnas historisk översikt över försöksdjursanvändningen, genetiska aspekter och miljöinflytande på djurförsöken, viktiga tekniker, val av djurslag, alternativa metoder, etik och djurskydd, samhällskontroll och lagstiftning, samt nationell och internationell samverkan. Boken är en reviderad upplaga av boken Försöksdjurskunskap av K.J. Öbrink och M. Waller som utkom ca 400 sidor 2 uppl utk. våren 2006 ISBN Art.nr 6118

16 14 FARMAKOLOGI Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel Akut omhändertagande och antidoter Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt beskriver det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. I boken belyses orsaker, konsekvenser och lösningar. Författarnas mål är att öka kunskapen och säkerheten i äldres läkemedelsanvändning och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter med intresse för äldres läkemedelsbehandling. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Lingjærde, Odd Psykofarmaka Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Boken har sedan sin första utgåva 1966 varit en av de mest utbredda och använda läroböckerna inom sitt fält i Skandinavien. Den senaste norska utgåvan av boken 2001 (Høyskoleforlaget), innebar en omfattande revision för att följa utvecklingen inom såväl det psykofarmakologiska fältet som den biologiska psykiatrin. Nu finns denna översättning till svenska tillgänglig för den svenskspråkiga läsekretsen. Översättare, faktagranskare och språkgranskare har ansträngt sig för att bibehålla författarens lättillgängliga språk i ett både komplicerat och snabbt föränderligt ämnesområde. Detta har dock på sina ställen i boken krävt en viss språklig och innehållsmässig anpassning till svenska förhållanden, samt en viss uppdatering kring några läkemedel som kommit i bruk efter 2001 till dess denna svenska översättning nu föreligger. Boken, som omfattar 19 kapitel, kan sammanfattas i tre huvuddelar: (1) Grundläggande bakgrundsinformation som skall ge den oinvigde insikt i hur psykofarmaka verkar, såväl fysiologiskt som kliniskt. (2) Läkemedelsdelen, där de olika läkemedelsgrupperna och enskilda preparat karaktäriseras med hänsyn till verkningsmekanism, farmakokinetik, kliniska egenskaper och indikationer, dosering samt biverkningar. (3) Behandlingsdelen, med genomgång av de specifika sjukdomarna utifrån klinik, biologi, möjliga psykofarmakologiska angreppspunkter samt behandlingsstrategier och av hur den praktiska behandlingen bör genomföras. Ett brett sakregister och en omfattande litteraturlista avslutar boken. Boken vänder sig i första hand till läkare såväl psykiatriker, allmänläkare som övriga läkargrupper och läkarstudenter men kan även läsas av andra yrkesgrupper som psykologer, sjuksköterskor och farmaceuter. Bearbetning till svenska förhållanden: Finn Bengtsson 512 sidor 2005 ISBN Art.nr McGavock, Hugh Så fungerar läkemedel Denna bok beskriver hur läkemedel fungerar. Den förser läsarna med klara begrepp på vilka de kan basera sina ordinationsbeslut. Boken skiljer sig från de vanliga omfattande läroböckerna i ämnet genom att den bara tar upp farmakologiska aspekter med direkt relevans för läkemedelsförskrivning i daglig allmänmedicinsk verksamhet, och presenterar dem koncist och lättillgängligt. Boken är avsedd för t.ex. sjuksköterskor med förskrivningsrätt, allmänpraktiserande läkare, farmaceuter och tandläkare. 212 sidor 2005 ISBN Art.nr Lunell, Erik Farmakologi 500 sidor 3 uppl ISBN X Art.nr 1791 Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

17 GERIATRIK OCH GERONTOLOGI 15 Blomqvist, K Edberg, A-K (red.) Att vara äldre "... man har ju sina krämpor..." Denna bok tar sin utgångspunkt i hur äldre personer upplever sin situation. Kunskapen om hur det är att vara äldre är, i sin tur, en förutsättning för att kunna ge en god vård och omsorg till människor i hög ålder. Boken består av två delar, dels hur det kan vara att vara äldre, dels hur det upplevs att drabbas av besvär som är vanligt förekommande i samband med åldrandet. Samtliga kapitel bygger på aktuell forskning inom området och innehåller många referenser. 250 sidor 2004 ISBN Art.nr Grimby, A Grimby, G (red.) Åldrandets villkor Boken behandlar de livsvillkor som gäller för den åldrande människan från biologiska, psykologiska och sociala aspekter. Samtidigt pekas på möjligheter att aktivt påverka sin situation, t.ex. fysisk och social aktivitet, att utnyttja stöd och hjälp som samhället erbjuder och att känna till ekonomiska och juridiska förhållanden. Avsedd för yrkesverksamma inom vård och omsorg för äldre, frivilligarbetande, olika kurser/utbildningar, bredvidläsning. 224 sidor 2001 ISBN Art.nr 7557 Gulmann, Nils Christian (red.) Gerontopsykiatri Boken innehåller allmänna kapitel om ålderdom, biologiskt åldrande, undersökning av äldre, depression och mani, andra psykiska tillstånd och medicinering samt ett omfattande kapitel om demens. I två kapitel behandlas vård och omsorg om patienter med psykiska sjukdomar. Boken avslutas med ett minilexikon. Gerontopsykiatri kan användas som ett redskap i det dagliga arbetet och vänder sig till alla som arbetar med äldre som lider av psykiska besvär. 242 sidor 2003 ISBN Art.nr Dehlin, O Rundgren, Å Geriatrik 238 sidor 1995 ISBN Art.nr 6072 Rundgren, Å Dehlin, O Geriatrik i öppen vård 364 sidor 1993 ISBN Art.nr 3712 Rundgren, Åke Människans funktionella åldrande 166 sidor 1991 ISBN Art.nr 3058 Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. I boken belyses orsaker, konsekvenser och lösningar. Författarnas mål är att öka kunskapen och säkerheten i äldres läkemedelsanvändning och vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmaceuter med intresse för äldres läkemedelsbehandling. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Rundgren, Å Dehlin, O Äldresjukvård Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter Boken lyfter fram det som är viktigt vid vård av de äldre multisjuka patienterna. Den har en symtominriktad framställning och lämpar sig därför bra som bedside - handbok. Inte bara enskilda sjukdomstillstånd och hur dessa utreds belyses utan också sjukdomarna i relation till den äldres hela situation. Boken är avsedd för personal inom den kommunala äldreomsorgen: sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och läkare. 245 sidor 2004 ISBN X Art.nr 7904 Kundtjänst Telefon Fax

18 16 GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Cardiotocography (CTG) är sedan mer än 30 år rutinmetod för fosterövervakning före och under förlossning. Feltolkningar av CTG-mönstret är vanliga och kan ha svåra följder. För alla som arbetar med obstetrik är goda kunskaper i fosterövervakning en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Boken ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik och är tänkt att användas i utbildningarna. ca 350 sidor 2005 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Hulter, Birgitta Sexualitet och hälsa begränsningar och möjligheter 319 sidor 2004 ISBN Art.nr Ingemarsson, I Ingemarsson, E Elektronisk fosterövervakning 322 sidor 1987 ISBN Art.nr 2613 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Sorbe, B Frankendal, B (red.) Gynekologisk onkologi 495 sidor 2000 ISBN Art.nr 6952 KIRURGI OCH MEDICIN Matell-Reichards Akutmedicin Föreliggande upplaga av Matell-Reichards Akutmedicin är en helt nyskriven bok. De fyra författarna har alla mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicinen. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande och en lärobok som utförligt behandlar vad man som jourhavande läkare behöver känna till på en medicinsk akutmottagning. Jessica Fryckstedt (internmedicinare) och Ulf Ludwigs (internmedicinare och kardiolog) arbetar båda på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Johan Hulting (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Södersjukhuset och Jonas Höjer (internmedicinare och kardiolog) arbetar på Giftinformationscentralen. 404 sidor 2005 ISBN Art.nr Damber, J-E Peeker, R (red.) Urologi Boken inleds med presentationer av anatomi, fysiologi samt olika diagnostiska modaliteter vid misstänkt urologisk sjukdom, inklusive diagnostisk och interventionell radiologi. Härefter följer kapitel som behandlar flera av våra stora folksjukdomar, såsom godartad prostataförstoring, inkontinens, njursten samt infektioner i urinvägarna. Den omfattar också läran om mannens könsspecifika sjukdomar dit man räknar tillstånd som erektil dysfunktion, manlig infertilitet samt funktionell hypogonadism. ca 500 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Hansson, L-E Wikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi på svenska har länge saknats. Denna bok beskriver akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr 31366

19 KIRURGI OCH MEDICIN 17 Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Ett stort antal författare behandlar här ur olika utgångspunkter ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. De integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Det som särskilt beaktas är kvinnors och mäns livsvillkor, livssituation, livsstil, beteenden och hälsoförhållanden under livets lopp. Avsedd för grundutbildningen inom läkaroch vårdutbildningar. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Jeppsson, Bengt m.fl. (red.) Kirurgi Denna nya upplaga har utökats med kapitel som behandlar bl.a. kirurgisk teknik, hudtumörer, urologi, akut barnkirurgi, evidensbaserad kirurgi samt det svåra patientsamtalet. Liksom tidigare ingår prekliniska kapitel som ger nödvändiga baskunskaper för kliniskt verksamma kirurger. Till detta kommer kapitel med rent klinisk inriktning inklusive akut handläggning av neurokirurgiska och toraxkirurgiska sjukdomar och skador. 704 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7133 NY UPPLAGA Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Detta är den första boken på svenska som täcker såväl kirurgiska som medicinska aspekter på ryggmärgsskador. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/ rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har båda många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildningarna av läkare och annan sjukvårdspersonal. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Klareskog, Lars m.fl. (red.) Reumatologi Boken ger en bred översikt över modern reumatologi, vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar samt kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Boken är försedd med ett rikhaltigt bildmaterial, och riktar sig till alla med intresse för reumatiska sjukdomar. Den skall ses som en svensk lärobok i reumatologi att användas inom grund- och ST-utbildning av läkare i reumatologi, men lämpar sig också i utbildningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 435 sidor 2005 ISBN Art.nr Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare måste behärska. I den andra upplagan finns nyskrivna kapitel om läkararbetets grundval, patient läkarrelationen, läkarsamtalet och journalstruktur, preliminär bedömning och handlingsplan. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. Valda delar av boken är även användbara under den grundläggande utbildningen av tandläkare och sjuksköterskor. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Mer information på Internet För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

20 18 KIRURGI OCH MEDICIN Lindgärde, Folke m.fl. (red.) Kärlsjukdomar lärobok i medicinsk angiologi Denna bok ersätter Kärlsjukdomar prevention och behandling. Nio kapitel är helt nyskrivna och de övriga av totalt tjugo är uppdaterade för att kunna svara mot det aktuella kunskapsläget. Boken ger en djupare förståelse av klinisk angiologi genom att den spänner över ett vitt område från kärlväggens anatomi och normalfysiologi, sjukliga processer i kärlväggen, rubbningar av koagulation och metabolism till kliniska manifestationer. Kost, motion och rökning, behandlas i särskilda kapitel. 288 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7132 NY UPPLAGA Malmberg, L Mattiasson, A (red.) I vått och torrt Förmågan att kontrollera sin urinblåsa är en basal funktion som är av mycket stor betydelse för vår möjlighet att bevara vår autonomi och att fungera i ett socialt sammanhang. Störningar av blåsfunktionen är vanliga och utgör ett av våra stora folkhälsoproblem. I vått och torrt beskriver utifrån de nedre urinvägarnas normala funktion, de kliniska tillstånd som uppträder vid funktionsstörning av olika genes och den behandling som är möjlig. Målgruppen är i första hand sjuksköterskor. 136 sidor 2005 ISBN Art.nr t Nilsson, Peter m.fl (red.) Metabola syndromet och insulinresistens Under senare år har antalet individer med Metabola syndromet ökat kraftigt. En av orsakerna till denna ökning är ogynsamma levnadsvanor. Ju större förändringar patienten kan göra vad gäller levnadsvanor desto mera förbättras de metabola faktorerna och risken för t.ex. typ 2-diabetes och hjärtinfarkt minskar. Denna bok bidrar till ökad kunskap både bland vårdpersonal och bland patienter för att kunna motverka riskerna genom användande av evidensbaserade medicinska metoder. ca 300 sidor utk. våren 2006 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Se information på sidan 12 Bergqvist, D Karacagil, S Kärlsjukdomar Utredning, bedömning och kirurgiska åtgärder 191 sidor 1997 ISBN Art.nr 6306 Eriksson, N E Hedlin, G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård 448 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3579 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Henriksson, T-G Hirsch, J Ansiktstraumatologi 176 sidor 1999 ISBN Art.nr 6875 Holmström, Bo m.fl. (huvudred.) Kirurgi examensfrågor 459 sidor 1997 ISBN Art.nr 6662 Hägg, Erik m.fl. Lilla endokrinologin 102 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4906 Ihse, I Nilsson, Å (red.) Gastrointestinala sjukdomar patofysiologi och behandling 241 sidor 1994 ISBN X Art.nr 3957 Johnsson, C Tufveson, G (red.) Transplantation 408 sidor 2001 ISBN Art.nr 8003 Kesek, Milos Pacing 115 sidor 2002 ISBN X Art.nr Kourtopoulos, Harry Neurokirurgi 204 sidor 1993 ISBN Art.nr 3260 Lindgren, Stefan m.fl. Invärtesmedicinsk handbok 368 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2566 Lindström, F Ålund, M Reumatologi och reumakirurgi 322 sidor 1996 ISBN Art.nr 4732 Lindström, Folke (red.) Internmedicin Problembaserad lärobok med fallbeskrivningar 375 sidor 2000 ISBN Art.nr 7252 Lundborg, Göran Handkirurgi skador, sjukdomar, diagnostik och behandling 323 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2735 Malina, Jan R Akut thoraxkirurgi 216 sidor 1996 ISBN Art.nr 4919 Mellergård, Pekka Grundläggande neurokirurgi 359 sidor 1998 ISBN Art.nr 4775 Nisell, R Lundeberg, T Smärta och inflammation Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen 133 sidor 1999 ISBN Art.nr 6745 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Olsen, L Grotte, G (red.) Barnkirurgi 345 sidor 1992 ISBN Art.nr 3720

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Medicin. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Medicin Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning Naturvetenskap och miljö UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och språk Naturvetenskap och miljö Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Psykologi Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer

Läs mer

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013

Omvårdnad och vård. Heltäckande etikbok för vårdande yrken. Omvårdnad på en ny nivå. Nytt för din litteraturlista 2013 Omvårdnad och vård Nytt för din litteraturlista 2013 Beställ provexemplar på studentlitteratur.se Omvårdnad på en ny nivå Heltäckande etikbok för vårdande yrken Bok + digital produkt Bökberg, Christina

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskningsmetodik och vetenskapsteori Forskningsmetodik och vetenskapsteori Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4

LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4 LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4 Studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling Fjärde reviderade upplagan Theresa Larsen Eva Sennemark 1 FoU i Väst/GR Fjärde upplagan. Reviderad januari 2014. Layout: Infogruppen

Läs mer

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård informera, instruera, handleda, dokumentera Examensarbete,

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET

PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGIN OCH DET GODA LIVET PSYKOLOGERS ARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Förord Västra Götalandsregionen som en kunskapsorganisation är för sin verksamhet beroende av ett stort antal professionella

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2007 SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept SID 7 Stort sug efter fortbildning SID 11 En bild säger mer

Läs mer