UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin

2 Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta kontakter med lärare, studenter och andra som är verksamma inom universitet och högskola, i skolvärlden och i yrkeslivet. Vi har vårt ursprung i utbildningsvärlden och behärskar språket där. De flesta av Studentlitteraturs medarbetare har yrkeserfarenhet från universitet, skola eller utbildningsverksamhet inom näringslivet. Det betyder bland annat att vi har effektiva förbindelser med de över författare, lärare och forskare som vi samarbetar med. Gemensamt ursprung bygger grunden för nära dialog och naturliga möten. Hos Studentlitteratur möter du en kvalificerad, kollegial och lyhörd samarbetspartner. Det betyder att du kan räkna med korta beslutsvägar och snabba resultat som lever upp till höga förväntningar.

3 Medicin Välkommen till årets katalog inom medicin och biomedicin. Här finner du det största samlade urvalet av svensk, kvalificerad medicinsk facklitteratur för högre utbildning och för professionella. Vår utgivning inom medicin och biomedicin riktar sig främst till grundutbildningen på läkar- och rehabiliteringsprogrammen inom universitet och högskola men många av våra titlar är speciellt utgivna även för de fortsatta utbildningsnivåerna för läkare, AT och ST. Våra referensoch ordböcker samt akutböcker lämpar sig synnerligen väl som uppslagsverk för enskilt bruk eller att ha tillgängliga på arbetsplatsen för många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder m.fl. Våra medicintitlar har en stor och trogen användargrupp bland yrkesverksamma för fortbildning och kompetensutveckling. Har du synpunkter på våra böcker, saknar litteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som har egna idéer och funderar på att själv skriva inom ämnesområdet. Välkommen till oss för vidare diskussion. Trevlig läsning! Innehåll 2007 Administration, juridik, organisation och arbetsledning 2 Akut patient 4 Allmänmedicin 5 Anatomi, fysiologi och näringslära 6 Anestesiologi och intensivvård 7 Biomedicin, fysik och kemi 8 Dermatologi och venereologi 9 Etik, forskningsmetodik och vetenskapsteori 10 Farmakologi 12 Geriatrik och gerontologi 13 Gynekologi och obstetrik 13 Kardiologi 14 Kirurgi och medicin 14 Kommunikation och pedagogik 17 Logopedi och ÖNH 19 Medicinsk teknik 19 Neurologi 20 Onkologi och palliativ medicin 20 Barbro Strömberg Dina kontaktpersoner Fil.dr Barbro Strömberg Utgivningsansvarig medicin Redaktionschef för medicin, naturvetenskap, teknik och IT tel mobiltel Ortopedi 21 Pediatrik 22 Psykiatri och psykologi 23 Rehabilitering 26 Samhällsmedicin 28 Titelregister 30 Författarregister 31 Gun Malmros Marknadsassistent tel mobiltel Omslagsfoto: PhotoDisc Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Anell, Anders Primärvård i förändring Boken redovisar effekter av olika primärvårdsmodeller, t.ex. för- och nackdelar med ett familjeläkarsystem med listning respektive en primärvård baserad på arbete i team med olika kompetenser och utifrån ett geografiskt befolkningsansvar. Förslag redovisas också på hur svensk primärvård skulle kunna utvecklas. Ett centralt tema är vilken relation den framtida primärvården bör ha gentemot befolkning och patienter. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälso- och sjukvården samt till studerande och lärare vid främst olika vårdutbildningar. 100 sidor 2005 ISBN Art.nr Cederblom, Staffan Medicinska förkortningar och akronymer Urvalet i denna bok är inte strikt medicinskt/odontologiskt. Här finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser, diskussioner, vetenskapliga artiklar och inte minst från media. Alla existerande förkortningar finns inte med eftersom ämnet är i det närmaste outtömligt. Ambitionen har varit att göra en praktisk sammanställning dels av sådana begrepp som är på modet just nu, dels en hel del äldre förkortningar som man kan hitta i texter som har några år på nacken. 205 sidor 2005 ISBN Art.nr 8045 KOMMANDE Adler, Hans Medicinsk juridik Grundläggande handbok Det medicinskjuridiska regelverket är komplicerat och svåröverskådligt. I denna bok redovisas de viktigaste bestämmelserna. Boken är tänkt att ge en översiktlig introduktion till medicinsk juridik. Den vänder sig till dem som utbildar sig eller arbetar inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare och förtroendevalda. Även enskilda kan ha intresse av att på ett lättillgängligt sätt ta del av de viktigaste reglerna. Denna upplaga har uppdaterats med tanke på nytillkomna och ändrade bestämmelser. ca 140 sidor 2 uppl. utk. februari 2007 ISBN Art.nr 7742 Edgren, L Stenberg, G Närsjukvårdens ansikten Vad kan närsjukvård ge? Hur hänger verksamheten samman? Vilken roll spelar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser? Vilka är incitamenten för att organisera upp arbetet mellan olika aktörer? Boken besvarar dessa frågor bl.a. med hjälp av sju olika fallbeskrivningar. Boken är skriven ur ett managementperspektiv och vänder sig till forskarsamhället och till alla som är intresserade av vårdens organisering på den nivå vården möter patienten. 220 sidor 2006 ISBN Art.nr Elwyn, Glyn m.fl. Grupper Att leda små grupper inom hälso- och sjukvård En handbok om att leda grupper för dig som deltar i eller sätter ihop en fortbildningsgrupp, en projektgrupp eller en grupp för ett forskningsprojekt. Boken bygger på teorier för arbete i grupp inom hälso- och sjukvård, utbildning, ledning och forskning och innehåller många exempel från vardagliga situationer med grupper. Författarna redogör för olika tekniker att få igång en effektiv grupprocess, att leda en grupp och att få grupper att bli kreativa. Översättning: Birgitta Önnerfält 311 sidor 2005 ISBN Art.nr Erlingsdottir, G Jonnergård, K Att trolla med kvalitetssäkring En jämförelse mellan hälso- och sjukvården och revisionsbranschen Hur idéer materialiseras, hur professioner agerar när nya styrinstrument introduceras och hur praktiker påverkas av globala trender är teman i boken som beskriver hur kvalitetssäkringsidén fått fäste inom hälso- och sjukvårdssektorn och revisorsbranschen. Boken visar hur traditionell professionell kontroll och statlig reglering utvecklats i riktning mot ökad betoning på mätning, transparence och standardisering av det professionellas handlingsutrymme. 121 sidor 2006 ISBN Art.nr 31880

5 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING 3 NY UPPLAGA Järvholm, B Olofsson, C Försäkringsmedicin Förutom fakta om de allmänna försäkringarna ingår avsnitt om privata försäkringar, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen, aktörer inom rehabilitering och försäkringsmedicinens juridik och etik. Den andra upplagan av boken har uppdaterats till de förhållanden som rådde i juli Boken ger grundkunskaper om försäkringsmedicin för läkare under utbildning. Verksamma personer inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassa kan också ha nytta av boken. 269 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7980 Järvholm, B Olofsson, C Sjukskrivningsboken Hur gör man när man sjukskriver? Vad innebär begreppet normalt förekommande arbete som varje läkare tar ställning till när sjukskrivning av en arbetslös person övervägs? Hur bedömer man om sjukskrivning kan vara lämpligt för att förebygga försämring av en existerande sjukdom? En allmän del tar upp läkarintyg, sjukskrivning som del i behandling, långtidssjukskrivning samt sjukskrivning i samband med rehabilitering. Därefter följer avsnitt med de olika diagnosgrupperna och deras specifika sjukskrivningsproblem. 213 sidor 2005 ISBN Art.nr Lundh, B Malmquist, J Medicinska Ord En modern medicinsk ordbok som förklarar betydelsen av medicinens facktermer. MO innehåller utöver de grekiska eller latinska termerna viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basalvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. 394 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 3046 Malmquist, Jörgen Engelsk-svensk Biomedicinsk ordbok Denna ordbok hjälper dig att tolka och översätta engelska biomedicinska begrepp och förkortningar. Här finns facktermer från humanbiologi, medicin och omvårdnad samt från dessa områdens överlappningszoner med biokemi, genetik, mikrobiologi och annan biologi. En svensk-engelsk ordlista finns också som ger ytterligare stöd när det gäller att finna rätta motsvarigheter i de båda språken. 244 sidor 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof Från skadeplats till vårdplats Boken beskriver innehållet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och hur dessa kan och bör tillämpas i ett skadeområde, på regional nivå och på sjukhus vid olycka och katastrof. Boken är avsedd som kurslitteratur vid kurserna PS Prehospital Sjukvårdsledning och Regional ledning. 102 sidor 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Medical Command and Control at Incidents and Disasters From the Scene of the Incident to the Hospital Ward This book decribes in a practical way the process when setting up medical command at different levels such as command at the scene, att the strategic level and in a hospital following a major incident or disaster. 96 sidor 2006 ISBN Art.nr 32655

6 4 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Upmark, M Edlund, C Den komplexa sjukfrånvaron Beskriver sjukfrånvaro och dess komplexitet på ett lättbegripligt sätt. Den tar upp övergripande aspekter på sjukfrånvaro från patientens, läkarens och försäkringskassehandläggarens perspektiv och behandlar bl.a. rehabilitering, förtidspension, hälsoekonomi. Avsedd för bl.a. högskolestuderande inom vårdutbildningar. 185 sidor 2006 ISBN Art.nr Adler, H Sjölenius, B Intyg och utlåtande 423 sidor 2001 ISBN Art.nr 7537 Andersson, Gösta m.fl Uppdrag: Hälso- och sjukvård 246 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Anell, Anders Strukturer Resurser Drivkrafter 124 sidor 2004 ISBN X Art.nr Arnetz, Judy Våld i vårdarbete 205 sidor 2001 ISBN Art.nr 7667 Gustavii, Björn How to Write and Illustrate a Scientific Paper 153 sidor 2000 ISBN Art.nr 7520 Lemne, Carola Handbok för kliniska prövare 168 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3380 Lemne, Carola Handbook for Clinical Investigators 110 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7223 Levi, Ragnar Evidensbaserad sjukvård 103 sidor 1998 ISBN Art.nr 6700 Levi, Ragnar Medical journalism 206 sidor 2000 ISBN Art.nr 6921 Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt 328 sidor 2005 ISBN Art.nr Sjölenius, Bengt Delegering Läkemedel Ansvar 379 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3291 Waldau, Susanne Prioritering i hälso- och sjukvården 136 sidor 2001 ISBN Art.nr 7771 Westin, Jan Läkaren som chef och ledare 245 sidor 2002 ISBN Art.nr Åhgren, Bengt Vårdkedjan 104 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6661 Øvretveit, John Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård Översättning: Gunnel A. Wallgren 250 sidor 2001 ISBN Art.nr 7028 AKUT PATIENT Arrhenius, Jan Psykologisk första hjälp Att bli utsatt för ett trauma leder ofta till att man blir pessimistisk och förväntar sig att man inte ska kunna klara av en liknande händelse igen. Med psykologisk första hjälp kan den drabbade se hur han/hon klarade upp situationen med livet i behåll och att vanmakten faktiskt var mindre än den upplevdes som. Översättning: Inger Lindelöf 170 sidor 2006 ISBN Art.nr Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken Jourläkarboken är Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar. Det är en fickhandbok som används på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Boken är topografiskt uppbyggd, varför det är lätt att bläddra mellan olika symtom och diagnoser. Såväl barn- som vuxensjukdomar behandlas. Etablerade och rekommenderade läkemedel används, färdiga receptförslag finns. 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Plastomslag Hansson, L-E Vikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi. Här beskrivs akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt ges anestesiologiska synpunkter. Avsedd för kirurger och ortopeder under utbildning och även alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband

7 AKUT PATIENT 5 Hulting, Johan (red.) Matell Reichards Akutmedicin En nyskriven och modern handbok i akutmedicin. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Vidare beskrivs medicinska åtgärder och procedurer. De fyra författarna har mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicin vilket har resulterat i en lärobok med fokus på praktiskt akut omhändertagande. 432 sidor 2006 ISBN Art.nr Plastomslag Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Plastomslag MIMMS på svenska! Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser 119 sidor 2004 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Innan bakjouren kommit 166 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3947 Andrén-Sandberg, Åke m.fl. Katastrofsjukvård 230 sidor 1993 ISBN Art.nr 3090 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Läs mer om boken på sidan 14. Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador 310 sidor 2006 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 15. Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Önnerfält, R Önnerfält, J Akut ortopedi 164 sidor 2002 ISBN Art.nr 7681 Plastomslag. Läs mer om boken på sidan 21. ALLMÄNMEDICIN Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Här behandlas ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. Författarna integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Avsedd för grundutbildningen inom läkar- och vårdutbildningar och för yrkesverksamma. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring 294 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 17. McWhinney, Ian R Familjemedicin Här får familjeläkare och allmänläkare en bok om den egna verkligheten, om människors bekymmer och lidanden och om hur biomedicinska kunskaper förmedlas genom empati, tolkning, relationer och ansvar. Boken vänder sig både till ST-läkare och deras handledare och till den mera erfarna familjedoktorn. Översättning: Folke och Karin Nettelblad 547 sidor 2004 ISBN Art.nr 7841 Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Läs mer om boken på sidan 4. Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Lindén, B Hagstedt, B Ortopedi i primärvård 315 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2569 Läs mer om boken på sidan 21. Lindström, Ulf Levande läkare 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Morén Hybbinette, Ingalill Rehabilitering inom allmänmedicinen 244 sidor 2001 ISBN Art.nr 6569 Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Orth-Gomér, K Perski, A (red.) Preventiv medicin i teori och praktik 294 sidor 1999 ISBN Art.nr 6950 Salinsky, J Sackin, P Hur känns det, doktorn? 177 sidor 2004 ISBN Art.nr Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Sivik, T Theorell, T (red.) Psykosomatisk medicin 355 sidor 1995 ISBN Art.nr 3938

8 6 ALLMÄNMEDICIN Allmänmedicinskt uppslagsverk. Och lite till! I Norge har den redan blivit en klassiker i två upplagor, 1997 och Nu kommer den på svenska! Den svenska redaktionen, hämtad från samtliga allmänmedicinska avdelningar inom de medicinska fakulteterna, har under ledning av professor Birgitta Hovelius bearbetat de inte mindre än 74 författarnas insatser. Resultatet är ett uppslagsverk som saknar motstycke! De 900 sidorna ger bredd, omfattning och en unik överblick av allmänmedicinen i teori och praktik. Encyklopediskt, men också med utrymme för egna reflektioner och slutsatser. Allmänmedicin täcker in primärvårdens hela sjukdomspanorama i sju delar och hela 54 kapitel. Den borde bli varje allmänmedicinares egendom... ca 900 sidor Utkommer januari 2007 ISBN Art.nr Hårdband Format 21,5 29,5 cm Översättning: Gunnel A Wallgren och Lisa Jones Läs mer om boken på ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA KOMMANDE Erlanson-Albertsson Charlotte Hunger och mättnad Här redogör författaren för de senaste upptäckterna om hunger- och mättnadssignaler samt belöningssystem. En kunskap som ger oss en viktig ledtråd till hur vi ska uppnå energibalans. Avsedd för undervisning av läkare, tandläkare, dietister och nutritionister. Den är också skriven på ett sätt som gör att du som är intresserd av ämnet kan ha glädje av boken. 128 sidor Utk. januari 2007 ISBN Art.nr Lännergren, Jan m.fl. Fysiologi Denna bok är avsedd för studerande på universitets- och högskolenivå med baskunskaper i anatomi. Den ger en klar och koncis framställning av funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. Denna upplaga är omarbetad och uppdaterad, bl.a. vad gäller intracellulär signalering och högre hjärnfunktioner. Illustrationerna har utökats och gjorts mer pedagogiska. 310 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6109 Rössner, S Lindroos, A K (red.) Fetma och övervikt KOMMANDE Idag äter fler människor på jorden ihjäl sig än dör av svält. Fetmaproblematiken berör alla åldrar, båda könen och alla samhällsskikt och kräver kunskaper inom en rad discipliner, bl.a. pediatrik, endokrinologi, kardiologi, psykologi, psykiatri, biokemi och genetik. Inom nästan samtliga kliniska specialiteter finns specifika problem kopplade till fetma. Detta är en helt uppdaterad lärobok som berör dessa högaktuella problem på ett gränsöverskridande sätt. ca 210 sidor Utk. januari 2007 ISBN Art.nr 32231

9 ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA 7 Albiin, Nils m.fl. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi 163 sidor 1982 ISBN Art.nr 1781 Andersen, Teis m.fl. (red.) Fetma/fedme En nordisk lärobok 372 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 6441 Bjermer, L Ericsson, N Bröstkorgens och ryggens deskriptiva och topografiska anatomi 72 sidor 1982 ISBN Art.nr 1780 Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap 206 sidor 2005 ISBN Art.nr Bäcklund, Lars m.fl. (red.) Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom 309 sidor 2000 ISBN Art.nr 6837 Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol 214 sidor 2004 ISBN Art.nr Eriksson, Anders m.fl. Armens deskriptiva och topografiska anatomi 136 sidor 1982 ISBN X Art.nr 1778 Eriksson, Anders m.fl. Benets deskriptiva och topografiska anatomi 159 sidor 1982 ISBN Art.nr 1779 Granerus, Göran (red.) Njurarna och övre urinvägarna 261 sidor 2000 ISBN Art.nr 6934 Jogestrand, T Rosfors, S (red.) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik 396 sidor 2002 ISBN Art.nr 8004 Johansson, Ulla Näring och hälsa 309 sidor 2003 ISBN Art.nr Larsson, Lars-Erik Neurofysiologi En bok om hur hjärnan fungerar 296 sidor 2000 ISBN Art.nr 7253 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 sidor 2003 ISBN Art.nr Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr ANESTESIOLOGI OCH INTENSIVVÅRD Bodelsson, Mikael m.fl. Anestesiologi Boken ger kunskaper om den perioperativa medicinens principer. Principer som har generell karaktär och även gäller vid omhändertagande av akut svårt sjuka i andra sammanhang. Boken innehåller bl.a. kapitel om preoperativ optimering, postoperativ återhämtning, omedelbar postoperativ vård, preoperativ bedömning, anestesi vid kroniska sjukdomar. Avsedd främst för studerande på läkarlinjen, AT- och ST-läkare. 229 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6730 Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Goda kunskaper i fosterövervakning är en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Denna bok ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik. 350 sidor 2006 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Carlsson, Christer Grundläggande akupunktur 320 sidor 1992 ISBN Art.nr 3446 Jonmarker, C Werner, O Barnanestesi 285 sidor 1990 ISBN Art.nr 2788 Knudsen, Kai Akuta förgiftningar 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 5. Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Redke, Finn Smärta 126 sidor 2000 ISBN Art.nr 4917 Redke, Finn Vätskebalans 168 sidor 2000 ISBN Art.nr 4918 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 Strang, Peter Cancerrelaterad smärta 313 sidor 2003 ISBN Art.nr 7016

10 8 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI Agger, Rolf m.fl. Immunologi Immunologi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt för studerande i biologiska discipliner (läkare, tandläkare, veterinärer, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor m.fl.). Denna lärobok lägger tyngdpunkten på basala immunologiska mekanismer, men innehåller också kapitel av klinisk karaktär. Översättning: Katarina Gustafsson 288 sidor 2007 ISBN Art.nr Ellervik, Ulf m.fl. Molekyler i människans tjänst Boken förklarar med beskrivande exempel hur betydelsefulla organiska ämnen har varit och är i de flesta sammanhang, hur vi kan utnyttja dem för att få ett rikare liv men även hur kemi kan missbrukas. Molekyler i människans tjänst kan användas av studerande på högskola eller universitet som vill öka sin förståelse för hur organisk kemi används i verkligheten, men även som en intresseväckande bredvidläsning för den som är nyfiken. 186 sidor 2005 ISBN Art.nr Erlanson Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi En bok som förankrar cellbiologin i verkligheten, dvs. låter läsaren förstå det direkta sambandet mellan synliga symtom hos en patient och de osynliga molekylära händelserna i cellen. På bokens webbplats <www.studentlitteratur.se/7851> finns instuderingsfrågor. Avsedd för studerande till läkare, biomedicinare, tandläkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor med flera sidor 2002 ISBN Art.nr 7851 Jakobsson, Gunilla Humankemi Boken diskuterar blodets olika uppgifter, som vikten av att blodet är en buffert, att det sker många intressanta jämviktsreaktioner i blodet och att blodet innehåller många viktiga kemiska föreningar. Matspjälkning och metabolism är andra viktiga avsnitt i boken. Den behandlar även nerver och muskler och hur energin från maten överförs till rörelser i musklerna. På grund av bokens integration av kemi, näringslära och idrottsvetenskap lämpar den sig väl för blivande och verksamma lärare i såväl kemi som idrott och hälsa. 204 sidor 2006 ISBN Art.nr Nilsson-Ehle, Peter (red.) Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Boken ger en översikt över hur den moderna kliniska kemins analyser kan användas för diagnostik, i hälsoundersökningar och vid uppföljning och behandling. För varje sjukdomsområde ges en översikt över den patobiologiska bakgrunden till de viktigaste sjukdomarna, hur analyserna kan användas i kliniskt arbete och hur resultaten ska tolkas. Boken är i första hand avsedd att användas som uppslagsverk. 723 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 166 Hårdband Olsson, Ulf m.fl. Biometri Grundläggande biologisk statistik Boken presenterar metoder att dra slutsatser från biologiska data. Beskrivande statistik, sannolikhetslära och fördelningar samt konfidensintervall och hypotesprövning i olika situationer behandlas. Den tar också upp analys av proportioner, Chi-2-analys, variansanalys, regressionsanalys och ickeparametriska metoder. Exempel och övningar är främst hämtade från biologiska och medicinska tillämpningar. De illustreras med datorutskrifter från bl.a. SAS och Minitab. 295 sidor 2005 ISBN Art.nr 32313

11 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI 9 Seidal, Tomas Klinisk patologi Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi 173 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 508 Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi 354 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Brändén, Henrik Molekylärbiologi En kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken samt av tumörsjukdomarna i de olika organsystemen. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. 280 sidor 2006 ISBN X Art.nr sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4938 Sköld, Ola Antibiotika och antibiotikaresistens Denna bok beskriver hur antibiotika och antibiotikaresistens verkar på molekylär nivå. Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom medicin, veterinärmedicin och farmaci och inom mikrobiologi i allmänhet. 144 sidor 2007 ISBN Art.nr Ekdahl, K Giesecke, J (red.) Smittskyddsboken 496 sidor 2003 ISBN Art.nr Hårdband Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi 378 sidor 2004 ISBN Art.nr Hårdband Forsgren, A Kronvall, G (red.) Klinisk bakteriologi 534 sidor 1995 ISBN Art.nr 3414 Hedengrahn, Gösta Genteknik 112 sidor 2000 ISBN Art.nr 6978 Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik 310 sidor 2002 ISBN Art.nr 7403 Kaijser, Bertil Vaccinationer 307 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 4939 Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik 156 sidor 2003 ISBN Art.nr Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser 350 sidor 2001 ISBN Art.nr 7139 Rehbinder, C Nikander, S Ren och rensjukdomar 247 sidor 1999 ISBN Art.nr 7077 Rollof, J Bläckberg, J Bakterier, virus, parasiter en klinisk handledning 241 sidor 1994 ISBN Art.nr 3976 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värd 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 Wikman, Susanne Organisk-kemisk nomenklatur 136 sidor 2004 ISBN Art.nr DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Rorsman, H Björnberg, A Dermatologi Venereologi Bokens grundtanke är att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter. Boken innehåller 375 kliniska bilder, alla i färg, och 30 schematiska illustrationer i svart/vitt. Boken riktar sig i första hand till medicinstudenten och poängterar sådana fakta som är av betydelse för framtida verksamhet i allmänpraktik. En annan målgrupp är studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor. Som uppslagsbok på vårdcentraler och inom företagshälsovården är den självskriven. 463 sidor 6 uppl ISBN Art.nr 802 Hårdband Fregert, Sigfrid m.fl. Yrkesdermatologi 397 sidor 1990 ISBN Art.nr 2515 Forslind, Bo Hår, hud och naglar En tillämpad introduktion 122 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6568 Sandström, Eric (red.) Sexuellt överförbara sjukdomar STD 325 sidor 1994 ISBN Art.nr 3367

12 10 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI NY UPPLAGA Ahlbom, Anders m.fl. Grunderna i epidemiologi Ger en introduktion till modern epidemiologisk teori och metodik. Ett hundratal övningsuppgifter och lösningar ingår också. Boken är avsedd att användas i grundkurser i epidemiologi i läkar-, sjuksköterske-, folkhälsovetarutbildning m.m. Sedan den första upplagan kom ut har vetenskapsområden förändrats och utvecklats och nya forskningsprioriteringar gjorts. Tillgången till datorer och programvaror har förändrats totalt under denna period. Dessa förändringar avspeglas i den nya upplagan. 134 sidor 3 uppl 2006 ISBN Art.nr 1378 Bring, J Taube, A Introduktion till medicinsk statistik Boken ger en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna och begreppen inom medicinsk statistik. Den ger förståelse för de grundläggande statistiska principerna och gör det därmed lättare att läsa vetenskapliga tidskrifter och kommunicera med statistiker. Boken riktar sig primärt till studerande inom läkarlinjen, vårdvetenskap, apotekarprogrammet och andra liknande utbildningar. 197 sidor 2006 ISBN Art.nr Faresjö, T Åkerlind, I (red.) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning Har sjukdomar något syfte? Hur mäter man hälsa och livskvalitet? Dessa och andra frågor, som boken besvarar, ställde studenter i introduktionskursen Hälsa-Etik-Lärande i Linköping till en tvärvetenskaplig resurspanel. Boken riktar sig till studenter både inom hälso- och sjukvården och till folkhälsovetare samt till alla som intresserar sig för hälsa, etik och livskvalitet. 258 sidor 2005 ISBN Art.nr Forsman, Birgitta Etik i biomedicinsk forskning en orientering En lärobok för forskarstuderande och andra verksamma inom medicin, vård och olika delar av biologin. Boken tar upp försök på människor och djur, etikkommittéer, forskningsfusk, publiceringsetik samt etiska utmaningar som nya tekniker, t.ex. genteknik och stamcellsforskning, väcker. Boken behandlar också hur etik och moral kan förstås. 216 sidor 2005 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 sidor 2006 ISBN Art.nr Nilstun, Tore m.fl. Etik och ansvar i sjukvården från sinnelag till situation Fyra olika sätt att etiskt rättfärdiga handlingar redovisas i boken: sinnelagsetik, handlingsetik, konsekvensetik och situationsetik. För vart och ett av dessa sätt att rättfärdiga handlingar ges exempel där sjukvårdens aktörer har ansvar. Metoder för att avgöra vad som är rätt och fel samt tre fall presenteras också. 135 sidor 2006 ISBN X Art.nr 32577

13 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI 11 Tjäder, Solveig m.fl. (red.) Försöksdjurskunskap KOMMANDE Boken spänner över ett mycket brett fält. Gen ger bl.a. en historisk översikt över försöksdjursanvändningen, genetiska aspekter och miljöinflytande på djurförsöken. Vidare beskriver den viktiga tekniker, val av djurslag, alternativa metoder, etik och djurskydd, samhällskontroll och lagstiftning samt nationell och internationell samverkan. Boken är en reviderad upplaga av boken Försöksdjurskunskap av K J Öbrink och M Waller som utkom ca 400 sidor Utk. våren 2007 ISBN Art.nr 6118 Westerholm, Peter m.fl. (red.) Praktisk etik i arbetsmedicin En bok om de etiska svårigheter som de som arbetar med arbetshälsa och företagshälsovård ställs inför idag då arbetslivet genomgår stora förändringar. Boken innehåller bl.a. fallbeskrivningar som tar upp yrkesetiska problem. Avsedd för företagsläkare och företagssjuksköterskor, sjukgymnaster och ergonomer, alla som arbetar med arbetshygien, säkerhetsingenjörer, företagspsykologer och socialarbetare. 357 sidor 2005 ISBN Art.nr Westrin, C-G Nilstun, T (red.) Att få hjälp att dö synsätt, erfarenheter, kritiska frågor I boken deltar sakkunniga från många områden: palliativ medicin och omvårdnadsforskning, psykologi och psykiatri, medicinsk etik och juridik samt inom olika religioners inställning till hjälp att dö och synen på sådan hjälp i ett historiskt perspektiv. Valet av medarbetare har betingats av deras kompetens inom respektive områden. I den kontroversiella frågan om legalisering av dödshjälp intar de två redaktörerna olika positioner. 283 sidor 2005 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders Biostatistik för epidemiologer 172 sidor 1990 ISBN Art.nr 2931 Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Brülde, B Tengland, P-A Hälsa och sjukdom en begreppslig utredning 324 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, Bengt Teorier om livskvalitet 191 sidor 2003 ISBN Art.nr DePoy, E Gitlin, L N Forskning en introduktion Översättning: Jan Hellberg 373 sidor 1999 ISBN Art.nr 6321 Forsman, Birgitta Forskningsetik En introduktion 138 sidor 1997 ISBN Art.nr 6552 Gottfries, I Persson, B E B (red.) Humaniora och medicin 312 sidor 1996 ISBN Art.nr 6159 Hammar, N Persson, G A short course in biostatistics 156 sidor 2001 ISBN Art.nr 7622 Hammar, N Persson, G Grunderna i biostatistik 157 sidor 1995 ISBN Art.nr 4977 Hansagi, H Allebeck, P Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård 140 sidor 1994 ISBN Art.nr 3676 Hultcrantz, Elisabeth (red.) Läkare Doktor Kvinna 246 sidor 1998 ISBN Art.nr 6944 Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar 150 sidor 2000 ISBN X Art.nr 7445 Ludvigsson, Jonas F Att börja forska inom medicin och vårdvetenskap 352 sidor 2002 ISBN Art.nr 7572 Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 205 sidor 1998 ISBN Art.nr 6598 Nilstun, Tore Forskningsetik i vård och medicin 144 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3348 Norell, Staffan Epidemiologisk metodik 134 sidor 1987 ISBN X Art.nr 2627 Qvarsell, R Torell, U (red.) Humanistisk hälsoforskning 330 sidor 2001 ISBN Art.nr 7787 Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik 197 sidor 2002 ISBN Art.nr 7965 Samuelsson, Jan Islamisk medicin 157 sidor 2001 ISBN Art.nr 7275 Stolt, Carl-Magnus Kaos och kunskap Medicinens historia till år sidor 1997 ISBN Art.nr 6245 Strålfors, P Olsson, A G Vetenskapligt förhållningssätt 108 sidor 1998 ISBN Art.nr 6922 Tranøy, Knut Erik Medicinsk etik i vår tid 201 sidor 1993 ISBN Art.nr 3664 Vetlesen, Arne Johan Smärta 163 sidor 2006 ISBN Yuwiler, A Wetterberg, L Research in Psychiatry and Related Fields 165 sidor 2004 ISBN Art.nr 31618

14 12 FARMAKOLOGI Ihre, Thomas (red.) Enligt ordination om bättre läkemedelsanvändning Felaktig läkemedelsanvändning, biverkningar och bristande följsamhet förorsakar kostnader på uppemot 20 miljarder kronor varje år i Sverige. Följsamhet till ordination är ett absolut krav för att en läkemedelsbehandling skall kunna genomföras. Med bättre samverkan och samsyn skulle hälsoläget förbättras och kostnaderna minska. Boken tar upp dessa problem och ger förslag till hur samsyn kan etableras samt belyser det nödvändiga i att patienten samtycker till att medverka i terapin. 140 sidor 2005 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. Stigande ålder medför ökad risk för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Lösningen har blivit en omfattande läkemedelsanvändning på gott och ont. Den åldrade kroppen, inklusive hjärnan, medför att problem ofta uppstår vid läkemedelsbehandling av äldre och specifik kunskap inom området behövs. I boken belyses orsaker till och risker med multimedicinering för individen och samhället. Patientfall illustrerar bakomliggande orsaker till problem, även av praktisk natur, som uppstår vid äldres läkemedelsanvändning. Stor vikt läggs vid klinisk förankring och vilka insatser som kan höja kvaliteten i äldres farmakoterapi. Äldre personer är stora vårdkonsumenter i alla vårdinstanser vilket förorsakar svårigheter när kommunikationen mellan aktörerna inte fungerar. I landsting, kommuner och privat hälso- och sjukvård finns ett stort behov av ökad kunskap kring äldres läkemedelsbehandling. Avsedd för Boken fördjupar kunskapen om äldres farmakoterapi och vänder sig till läkare, sjuksköterskor, apotekare och farmaceuter som arbetar med äldre och deras läkemedelsanvändning. Beslutsfattare och ansvariga för äldrevårdens utveckling kan också ha nytta av stora delar av bokens innehåll. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Plastomslag Läs mer om boken på sidan 5. Lunell, Erik Farmakologi 500 sidor 3 uppl ISBN X Art.nr 1791 Sköld, Ola Antibiotika och antibiotikaresistens 144 sidor Art,nr Läs mer om boken på sidan 9. McGavock, Hugh Så fungerar läkemedel Boken förser läsarna med klara begrepp på vilka de kan basera sina ordinationsbeslut. Boken skiljer sig från de vanliga omfattande läroböckerna i ämnet genom att den bara tar upp farmakologiska aspekter med direkt relevans för läkemedelsförskrivning i daglig allmänmedicinsk verksamhet, och presenterar dem koncist och lättillgängligt. Avsedd för t.ex. sjuksköterskor med förskrivningsrätt, allmänpraktiserande läkare, farmaceuter och tandläkare. Översättning: Karin Larsson Wentz 138 sidor 2005 ISBN Art.nr Lingjærde, Odd Psykofarmaka Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Denna bok är utpräglat klinisk till sin karaktär. Den innehåller såväl beskrivningar av basal psykofarmakologi som applikationen av detta inom olika psykiatriska behandlingsområden med därtill hörande detaljgranskning av kunskapen för vart och ett av våra många befintliga psykiatriska läkemedel. Boken är den mest omfattande inom ämnesområdet i Skandinavien. Faktagranskning: Finn Bengtsson. Översättning: Christina Bengtsson 508 sidor 2005 ISBN Art.nr Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Kundtjänst Telefon Fax

15 GERIATRIK OCH GERONTOLOGI 13 Rundgren, Å Dehlin, O Äldresjukvård Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter Boken lyfter fram det som är viktigt vid vård av de äldre multisjuka patienterna. Det handlar då inte bara om enskilda sjukdomstillstånd och hur dessa utreds och behandlas utan om att se sjukdomarna i relation till den äldres hela situation. Vissa tillstånd är så vanliga och specifika för äldre att de ändå blir belysta i mer detalj. En viss tyngdpunkt finns på kroniska sjukdomar och komplikationer till dessa. Boken har en symtominriktad framställning och lämpar sig därför bra som "bedside"-handbok. Boken är ett stöd för läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal som arbetar direkt inom den kommunala äldreomsorgen, och är även till glädje för all personal som träffar på äldre inom sitt yrke. Kapitelrubriker Vård och omsorg för äldre Åldrande och sjuklighet Det geriatriska synsättet Läkemedelsbehandling av äldre Funktionsbedömning och skattningsskalor Tester och provtagning på patienter på sjukhem och i särskilt boende Aktivering och rehabilitering Akuta tillstånd Infektioner Smärta och smärtbehandling Förstoppning, diarré och fecesinkontinens Benskörhet och frakturer Yrsel, falltendens, postural hypotension och svimning Trycksår samt venösa och arteriella bensår Urininkontinens Malnutrition Psykiska besvär Komplikationer vid diabetes Komplikationer efter stroke Beteendestörningar vid demenssjukdom Palliativ vård och åtgärder vid livets slut. 245 sidor 2004 ISBN X Art.nr 7904 Dehlin, O Rundgren, Å Geriatrik 238 sidor 1995 ISBN Art.nr 6072 Grimby, A Grimby, G Åldrandets villkor 224 sidor 2001 ISBN Art.nr 7557 Gulmann, Nils Christian (red.) Gerontopsykiatri Översättning: Birgitta Önnerfält 242 sidor 2003 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 12. Rundgren, Å Dehlin, O Geriatrik i öppen vård 364 sidor 1993 ISBN Art.nr 3712 Rundgren, Åke Människans funktionella åldrande 166 sidor 1991 ISBN Art.nr 3058 GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK Hagberg, Henrik m.fl. (red.) Obstetrik KOMMANDE Denna bok innehåller bl.a. kapitel om föräldra barninteraktionen, omvårdnad under graviditet och förlossning, embryologi, fosterdiagnostik, handläggning av komplikationer under graviditet, livsstilsfaktorer och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa. Ultraljudsdiagnostik och fosterövervakning under graviditet och förlossning behandlas utförligt. Avsedd för läkar- och barnmorskestuderande samt läkare och barnmorskor inom såväl öppen som sluten vård. ca 800 sidor Utk ISBN Art.nr Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Goda kunskaper i fosterövervakning är en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Denna bok ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTGmönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTGförändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik. 350 sidor 2006 ISBN Art.nr Hreinsson, Julius m.fl. (red.) Infertilitet Utredning och behandling genom assisterad befruktning Boken Infertilitet beskriver såväl kvinnliga som manliga orsaker till infertilitet samt orsakssamband som relaterar till det infertila paret. Det psykosociala omhändertagandet av det infertila paret samt uppföljningen av de barn som tillkommit med hjälp av avancerad medicinteknisk behandling tas också upp. Med boken följer en dvd med bilder och filmer som bland annat visar det mänskliga embryots tidigaste utvecklingsfaser. 224 sidor 2005 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Sorbe, B Frankendal, B (red.) Gynekologisk onkologi 495 sidor 2000 ISBN Art.nr 6952

16 14 KARDIOLOGI Pahlm, O Sörnmo, L (red.) Elektrokardiologi Klinik och teknik Elektrokardiologi är en helt ny bok baserad på Specialmetoder inom Elektro- KardioGrafi som gavs ut I den nya boken medverkar 26 författare med kapitel om bl.a. datorbearbetning av EKG, datortolkning av vilo-ekg, prehospitalt EKG, långtids-ekg, arytmiövervakning, intensivvård, kontinuerlig ischemiövervakning, hjärtfrekvensvariabilitet, sena potentialer, högfrekvens-ekg, noninvasiv analys av förmaksflimmer. 362 sidor 2007 ISBN Art.nr Persson, Stig Kardiologi hjärtsjukdomar hos vuxna Denna bok belyser hjärtsjukdomarna i vuxen ålder från klinikens synvinkel, där sjukdomsbild och terapi beskrivs mot en patofysiologisk bakgrund. Den accelererande utvecklingen inom kardiologin har motiverat en ny, femte upplaga av boken. Avsedd för medicine kandidater under internmedicinutbildningen, verksamma läkare och sjuksköterskor under vidareutbildning. 247 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 1723 Schenck-Gustafsson, Karin (red.) Kvinnohjärtan Boken omfattar de flesta hjärt kärlsjukdomarna från koronarsjukdom, hjärtsvikt, arytmier, claudicatio, stroke till klaffsjukdomar och sjukdomar under graviditet och förlossning. Psykologiska/psykiatriska aspekter liksom farmakologi och kvinnors deltagande i studier diskuteras. Avsedd för såväl färdiga specialister i kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, thorax- och periferkirurgi som studerande till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor. 326 sidor 2003 ISBN Art.nr Brauer, Kerstin m.fl. Det kliniska arbetsprovet 387 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6951 Kesek, Milos Pacing 115 sidor 2002 ISBN X Art.nr Sunnegårdh, Jan Barnkardiologi 304 sidor 2000 ISBN Art.nr 6798 KIRURGI OCH MEDICIN Damber, J-E Peeker, R (red.) Urologi Boken inleds med anatomi och fysiologi samt olika diagnostiska modaliteter vid misstänkt urologisk sjukdom, inklusive diagnostisk och interventionell radiologi. Därefter behandlas flera stora folksjukdomar, såsom godartad prostataförstoring, inkontinens, njursten samt infektioner i urinvägarna. Mannens könsspecifika sjukdomar beskrivs också, som erektil dysfunktion, manlig infertilitet samt funktionell hypogonadism. 536 sidor 2006 ISBN Art.nr Hårdband Hansson, L-E Vikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi. Här beskrivs akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband Hansson, Lars-Erik Akut buk Den första svenska boken på närmare 40 år om diagnostik av akut buksmärta. Innehållet är problemfokuserat och ger de nödvändiga baskunskaperna för att handlägga denna stora patientgrupp. Behandling redovisas översiktligt. Tyngdpunkten ligger på vanliga orsaker till akut buksmärta. Avsedd för främst kirurger och allmänläkare, men även för varje läkare som möter dessa patienter. Boken kan även tjäna som fördjupning inom den medicinska grundutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555

17 KIRURGI OCH MEDICIN 15 Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Årligen drabbas ett 150-tal personer i Sverige av en traumatisk ryggmärgsskada med bestående neurologiska funktionsstörningar. Cirka personer lever med resttillstånd efter sådana skador. Den medicinska vården av personer med ryggmärgsskador innefattar bl.a. omhändertagande på olycksplatsen, akuta åtgärder och intensivvård på sjukhus, kirurgiska åtgärder mot kotpelare och ryggmärg, rehabiliteringsmedicinskt omhändertagande samt livslång uppföljning och åtgärder av sena komplikationer och följdtillstånd. Boken ger en samlad översikt av de kunskapsområden som är centrala för vården av den ryggmärgsskadade patienten. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har bägge många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal. 310 sidor 2006 ISBN Art.nr Hårdband Hulting, Johan (red.) Matell Reichards Akutmedicin En modern handbok i akutmedicin. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Vidare beskrivs medicinska åtgärder och procedurer. De fyra författarna har mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicin. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande. 432 sidor 2006 ISBN Art.nr Plastomslag Jeppsson, Bengt m.fl. (red.) Kirurgi Boken beskriver olika kirurgiska sjukdomsfall med kommentarer. Den är i första hand avsedd att användas inom läkarutbildningen men kan med fördel även användas inom utbildningen av andra personalgrupper. Avsikten är att boken även skall kunna fungera som ett aktuellt uppslagsverk inom modern kirurgi såväl vid kirurgkliniker som vid andra sjukvårdsinrättningar. Författarna till de olika kapitlen har rekryterats bland vårt lands ledande specialister. 704 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7133 Hårdband Johnsson, C Tufveson, G (red.) Transplantation Denna bok förmedlar baskunskaper om transplantationer. Utöver organspecifika texter redogörs för såväl basal transplantationsimmunologi, patologi, immunsuppression, preservation och xenotransplantation som för etiska och psykologiska aspekter. Lagar och förordningar ingår också. Boken vänder sig till alla med medicinska baskunskaper som önskar fördjupa sig i ämnet, till forskarstuderande och studenter inom medicinsk grundutbildning. 408 sidor 2001 ISBN Art.nr 8003 Hårdband Klareskog, Lars m.fl. (red.) Reumatologi Boken ger en bred översikt över modern reumatologi, vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar samt kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Ett rikhaltigt bildmaterial ingår. Boken riktar sig till alla med intresse för reumatiska sjukdomar och är en lärobok för grund- och ST-utbildning av läkare i reumatologi, men även för utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 435 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband

18 16 KIRURGI OCH MEDICIN NY UPPLAGA Larsson, Kjell (red.) KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är en uppdatering av boken med samma titel som utkom Nya kapitel om de kliniska konsekvenserna av akuta exacerbationer, om samvariation mellan KOL och hjärtsvikt, dietistens och arbetsterapeutens roll och omhändertagande av KOL-patienter i primärvården har lagts till. Avsedd för specialister inom lungmedicin och andra läkare som tar hand om dessa patienter. 440 sidor 2 uppl ISBN Art.nr Hårdband Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring 293 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 17. Bergqvist, D Karacagil, S Kärlsjukdomar 191 sidor 1997 ISBN Art.nr 6306 Eriksson, N E Hedlin, G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård 448 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3579 Henriksson, T-G Hirsch, J Ansiktstraumatologi 176 sidor 1999 ISBN Art.nr 6875 Holmström, Bo m.fl. (huvudred.) Kirurgi 459 sidor 1997 ISBN Art.nr 6662 Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Läs mer om boken på sidan 5. Hägg, Erik m.fl. Lilla endokrinologin 102 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4906 Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på anamnes och fysikalisk undersökning såsom dessa moment används i modern sjukvård, den kliniska beslutsprocessen och de faktorer som påverkar förhållandet mellan patient och läkare. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Ihse, I Nilsson, Å (red.) Gastrointestinala sjukdomar 241 sidor 1994 ISBN X Art.nr 3957 Kourtopoulos, Harry Neurokirurgi 204 sidor 1993 ISBN Art.nr 3260 Lindgren, Stefan m.fl. Invärtesmedicinsk handbok 368 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2566 Lindström, F Ålund, M Reumatologi och reumakirurgi 322 sidor 1996 ISBN Art.nr 4732 Lindström, Folke (red.) Internmedicin 375 sidor 2000 ISBN Art.nr 7252 Lundborg, Göran Handkirurgi 323 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2735 Malina, Jan R Akut thoraxkirurgi 216 sidor 1996 ISBN Art.nr 4919 Malmberg, L Mattiasson, A (red.) I vått och torrt 135 sidor 2005 ISBN Art.nr Mellergård, Pekka Grundläggande neurokirurgi 359 sidor 1998 ISBN Art.nr 4775 Lindgärde, Folke m.fl. (red.) Kärlsjukdomar lärobok i medicinsk angiologi Boken ger en djupare förståelse av klinisk angiologi genom att den spänner över ett vitt område från kärlväggens anatomi och normalfysiologi, sjukliga processer i kärlväggen, rubbningar av koagulation och metabolism till kliniska manifestationer. Kost, motion och rökning behandlas i särskilda kapitel. Avsedd för praktiskt verksamma läkare och för studerande på läkarlinjen och övrig vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med kärlsjukdomar. 288 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7132 Nisell, R Lundeberg, T Smärta och inflammation 133 sidor 1999 ISBN Art.nr 6745 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Olsen, L Grotte, G (red.) Barnkirurgi 345 sidor 1992 ISBN Art.nr 3720 Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Simonsson, Bo G (red.) Diagnostik och behandling av lungsjukdomar 420 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2229 Sjöblad, Sture (red.) Barn- och ungdomsdiabetes 184 sidor 1996 ISBN Art.nr 6347 Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr Wieslander, Jan B De nya plastikkirurgiska metoderna 217 sidor 2003 ISBN Art.nr 31565

19 KIRURGI OCH MEDICIN 17 Nilsson, Peter M m.fl. (red.) Metabola syndromet bakgrund, mekanismer och behandling Under senare år har antalet individer med det metabola syndromet ökat kraftigt. En av orsakerna till denna ökning är ogynsamma levnadsvanor. Ju större förändringar patienten kan göra vad gäller levnadsvanor desto mera förbättras de metabola faktorerna och risken för t.ex. typ 2-diabetes och hjärtinfarkt minskar. Denna bok ger ökad kunskap både bland vårdpersonal och bland patienter för att kunna motverka riskerna. 276 sidor 2006 ISBN Art.nr Norgren, Lars (red.) Vensjukdomar Många patienter skulle kunna undvika ett framtida bensår med en korrekt varicerbehandling. I denna lärobok presenterar en nordisk författargrupp den kunskap som nu finns om vensjukdomar, deras diagnostik och behandling. Flera diagnoser ingår i begreppet vensjukdomar, givetvis också dramatiska sjukdomar som lungemboli. Avsedd för alla från läkarstuderanden till allmänläkare och specialister inom området närliggande grenar. 303 sidor 2004 ISBN Art.nr Hårdband Selroos, O Eklund, Anders (red.) Sarkoidos Boken är skriven av specialister. Den ger en samlad bild av nuvarande kunskapsläge om sarkoidos något som saknats på svenska. Boken vänder sig till allmänläkare och lungläkare, men även till andra som kan komma i kontakt med sarkoidos. 187 sidor 2005 ISBN Art.nr KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring Att våga nya vägar Boken fokuserar på behovet av en ny, mer modern läkarroll och styrkan i att utnyttja ett teams samlade resurs. Den innehåller förslag på nya, mer helhetsinriktade metoder. Dessa illustreras med konkreta patientexempel och intervjuer med läkare. Avsedd för allmänläkare och kan också läsas av alla i sjukvården samt tjänstemän inom försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst. 293 sidor 2004 ISBN Art.nr Egidius, Henry m.fl. Vägen till specialist Specialiseringstjänstgöring för läkare Den 1 juli 2006 förändrades målbeskrivningar och uppläggning av ST. Arbetet fortsätter och den slutgiltiga utformningen av föreskrifterna kommer att vara klara i slutet av Den andra upplagan av boken Vägen till specialist förklarar vad det nya består av och ger förslag till planering, genomförande och uppföljning på ett sätt som anknyter till Socialstyrelsens material. ca 200 sidor 2 uppl. utk. våren 2007 ISBN Art.nr Kundtjänst KOMMANDE Telefon Fax Enqvist, B Bengtsson, K Orden som läker Kommunikation och möten i vård och terapi Vad kännetecknar ett möte som är tryggt och givande? Hur kan vi undvika att ett välmenande språk skapar motsatsen till vad vi önskar? Hur kan information försvinna och missuppfattas? Hur påverkar vårdgivare och patient varandra? I boken kombineras klinisk erfarenhet med kunskap från hypnosmetodik och kognitiv terapi. 125 sidor 2005 ISBN Art.nr 31743

20 18 KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK Liljeqvist, Björn Plugga smart och lär dig mer! Plugga smart och lär dig mer! är en lärobok för framgångsrika studier, fullmatad med användbara tekniker och praktiska övningar som ger dig ett rejält övertag i dina studier. De 200 lättlästa sidorna förklarar på ett underhållande och överskådligt sätt tekniken för att komma ihåg och förstå vad du läser. Du lär dig även i kapitlet om snabbläsning hur du fördubblar din läshastighet. Boken kan läsas av alla som har intresse för ämnet. 197 sidor 2006 ISBN Art.nr Balint, Michael Läkaren, patienten och sjukdomen 396 sidor 1978 ISBN Art.nr 1501 Bendix, Torben Din nervösa patient Det terapeutiska samtalet 61 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 1462 Egidius, Henry PBL och casemetodik Hur man gör och varför 96 sidor 1999 ISBN Art.nr 7149 Egidius, Henry Problembaserat lärande en introduktion för lärare och lärande 104 sidor 1999 ISBN Art.nr 7266 Elwyn, Glyn m.fl. Grupper Att leda små grupper inom hälso- och sjukvård 311 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 2. Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Josefson, Ingela Läkarens Yrkeskunnande 99 sidor 1998 ISBN Art.nr 6932 Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på anamnes och fysikalisk undersökning såsom dessa moment används i modern sjukvård, den kliniska beslutsprocessen och de faktorer som påverkar förhållandet mellan patient och läkare. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Lindström, Ulf Levande läkare Vad behöver allmänläkare för att känna sig levande i sin yrkesutövning? 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Lycke, Kirsten Hofgaard m.fl. Att handleda läkare en pedagogisk introduktion 88 sidor 1992 ISBN Art.nr 3470 Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap Livshistorieorienterad metodik 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Pendleton, David m.fl. Konsultationen kommunikationen mellan läkare och patient 156 sidor 1994 ISBN Art.nr 3595 Sachs, Lisbeth Tillit som bot Placebo i tid och rum 160 sidor 2004 ISBN Art.nr Salinsky, J - Sackin, P Hur känns det, doktorn? 177 sidor 2004 ISBN Art.nr Skoog, Gunnar Att uppleva sjukdom En introduktion till medicinsk psykologi 99 sidor 1988 ISBN Art.nr 2699 Mogensen, Ester m.fl. Klinisk utbildning i högskolan perspektiv och utveckling Kravet på systematiskt arbetssätt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och forskningsanknytning gäller även i den kliniska delen av universitets- och högskoleutbildningarna. Boken ger en bred bild av denna utbildning inom hälso- och sjukvård. 172 sidor 2006 ISBN Art.nr Stolt, Carl-Magnus Läkekonst 154 sidor 1997 ISBN Art.nr 6244 Thornquist, Eline Kommunikation i kliniken 327 sidor 2001 ISBN Art.nr 7288 Wretmark, G Kagan, N Terapeutisk hållning relationer samtalskonst 75 sidor 1979 ISBN Art.nr 1605 Wretmark, Gerdt Läkaren möter människan 122 sidor 1985 ISBN Art.nr 2404 Wulff, H R Gøtzche, P C Den kliniska beslutsprocessen 232 sidor 2000 ISBN Art.nr 6892 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL 2 0 0 6 1 Medicin Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen Alla specialiteter SOSFS 2008:17 Ledarskapskompetens Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Hälso- och sjukvårdens organisation, lagar

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kärlkirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Psykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg.

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom intyg. Äldrepsykiatri Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrift och allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialisingstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring

Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring Vägledning- Försäkringsmedicin Läkares specialiseringstjänstgöring En rekommendation Reviderat förslag 2012-02-01 I huvudsak bearbetat och sammanställt av Britt Arrelöv och Ingemar Petersson Deltagare

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer