UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin

2 Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta kontakter med lärare, studenter och andra som är verksamma inom universitet och högskola, i skolvärlden och i yrkeslivet. Vi har vårt ursprung i utbildningsvärlden och behärskar språket där. De flesta av Studentlitteraturs medarbetare har yrkeserfarenhet från universitet, skola eller utbildningsverksamhet inom näringslivet. Det betyder bland annat att vi har effektiva förbindelser med de över författare, lärare och forskare som vi samarbetar med. Gemensamt ursprung bygger grunden för nära dialog och naturliga möten. Hos Studentlitteratur möter du en kvalificerad, kollegial och lyhörd samarbetspartner. Det betyder att du kan räkna med korta beslutsvägar och snabba resultat som lever upp till höga förväntningar.

3 Medicin Välkommen till årets katalog inom medicin och biomedicin. Här finner du det största samlade urvalet av svensk, kvalificerad medicinsk facklitteratur för högre utbildning och för professionella. Vår utgivning inom medicin och biomedicin riktar sig främst till grundutbildningen på läkar- och rehabiliteringsprogrammen inom universitet och högskola men många av våra titlar är speciellt utgivna även för de fortsatta utbildningsnivåerna för läkare, AT och ST. Våra referensoch ordböcker samt akutböcker lämpar sig synnerligen väl som uppslagsverk för enskilt bruk eller att ha tillgängliga på arbetsplatsen för många yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder m.fl. Våra medicintitlar har en stor och trogen användargrupp bland yrkesverksamma för fortbildning och kompetensutveckling. Har du synpunkter på våra böcker, saknar litteratur inom något speciellt område eller vill ha mer information om våra titlar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Vi är också intresserade av att komma i kontakt med dig som har egna idéer och funderar på att själv skriva inom ämnesområdet. Välkommen till oss för vidare diskussion. Trevlig läsning! Innehåll 2007 Administration, juridik, organisation och arbetsledning 2 Akut patient 4 Allmänmedicin 5 Anatomi, fysiologi och näringslära 6 Anestesiologi och intensivvård 7 Biomedicin, fysik och kemi 8 Dermatologi och venereologi 9 Etik, forskningsmetodik och vetenskapsteori 10 Farmakologi 12 Geriatrik och gerontologi 13 Gynekologi och obstetrik 13 Kardiologi 14 Kirurgi och medicin 14 Kommunikation och pedagogik 17 Logopedi och ÖNH 19 Medicinsk teknik 19 Neurologi 20 Onkologi och palliativ medicin 20 Barbro Strömberg Dina kontaktpersoner Fil.dr Barbro Strömberg Utgivningsansvarig medicin Redaktionschef för medicin, naturvetenskap, teknik och IT tel mobiltel Ortopedi 21 Pediatrik 22 Psykiatri och psykologi 23 Rehabilitering 26 Samhällsmedicin 28 Titelregister 30 Författarregister 31 Gun Malmros Marknadsassistent tel mobiltel Omslagsfoto: PhotoDisc Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Anell, Anders Primärvård i förändring Boken redovisar effekter av olika primärvårdsmodeller, t.ex. för- och nackdelar med ett familjeläkarsystem med listning respektive en primärvård baserad på arbete i team med olika kompetenser och utifrån ett geografiskt befolkningsansvar. Förslag redovisas också på hur svensk primärvård skulle kunna utvecklas. Ett centralt tema är vilken relation den framtida primärvården bör ha gentemot befolkning och patienter. Boken vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer i hälso- och sjukvården samt till studerande och lärare vid främst olika vårdutbildningar. 100 sidor 2005 ISBN Art.nr Cederblom, Staffan Medicinska förkortningar och akronymer Urvalet i denna bok är inte strikt medicinskt/odontologiskt. Här finns både vanliga och ovanliga förkortningar från journaler, remisser, diskussioner, vetenskapliga artiklar och inte minst från media. Alla existerande förkortningar finns inte med eftersom ämnet är i det närmaste outtömligt. Ambitionen har varit att göra en praktisk sammanställning dels av sådana begrepp som är på modet just nu, dels en hel del äldre förkortningar som man kan hitta i texter som har några år på nacken. 205 sidor 2005 ISBN Art.nr 8045 KOMMANDE Adler, Hans Medicinsk juridik Grundläggande handbok Det medicinskjuridiska regelverket är komplicerat och svåröverskådligt. I denna bok redovisas de viktigaste bestämmelserna. Boken är tänkt att ge en översiktlig introduktion till medicinsk juridik. Den vänder sig till dem som utbildar sig eller arbetar inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare och förtroendevalda. Även enskilda kan ha intresse av att på ett lättillgängligt sätt ta del av de viktigaste reglerna. Denna upplaga har uppdaterats med tanke på nytillkomna och ändrade bestämmelser. ca 140 sidor 2 uppl. utk. februari 2007 ISBN Art.nr 7742 Edgren, L Stenberg, G Närsjukvårdens ansikten Vad kan närsjukvård ge? Hur hänger verksamheten samman? Vilken roll spelar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser? Vilka är incitamenten för att organisera upp arbetet mellan olika aktörer? Boken besvarar dessa frågor bl.a. med hjälp av sju olika fallbeskrivningar. Boken är skriven ur ett managementperspektiv och vänder sig till forskarsamhället och till alla som är intresserade av vårdens organisering på den nivå vården möter patienten. 220 sidor 2006 ISBN Art.nr Elwyn, Glyn m.fl. Grupper Att leda små grupper inom hälso- och sjukvård En handbok om att leda grupper för dig som deltar i eller sätter ihop en fortbildningsgrupp, en projektgrupp eller en grupp för ett forskningsprojekt. Boken bygger på teorier för arbete i grupp inom hälso- och sjukvård, utbildning, ledning och forskning och innehåller många exempel från vardagliga situationer med grupper. Författarna redogör för olika tekniker att få igång en effektiv grupprocess, att leda en grupp och att få grupper att bli kreativa. Översättning: Birgitta Önnerfält 311 sidor 2005 ISBN Art.nr Erlingsdottir, G Jonnergård, K Att trolla med kvalitetssäkring En jämförelse mellan hälso- och sjukvården och revisionsbranschen Hur idéer materialiseras, hur professioner agerar när nya styrinstrument introduceras och hur praktiker påverkas av globala trender är teman i boken som beskriver hur kvalitetssäkringsidén fått fäste inom hälso- och sjukvårdssektorn och revisorsbranschen. Boken visar hur traditionell professionell kontroll och statlig reglering utvecklats i riktning mot ökad betoning på mätning, transparence och standardisering av det professionellas handlingsutrymme. 121 sidor 2006 ISBN Art.nr 31880

5 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING 3 NY UPPLAGA Järvholm, B Olofsson, C Försäkringsmedicin Förutom fakta om de allmänna försäkringarna ingår avsnitt om privata försäkringar, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen, aktörer inom rehabilitering och försäkringsmedicinens juridik och etik. Den andra upplagan av boken har uppdaterats till de förhållanden som rådde i juli Boken ger grundkunskaper om försäkringsmedicin för läkare under utbildning. Verksamma personer inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassa kan också ha nytta av boken. 269 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7980 Järvholm, B Olofsson, C Sjukskrivningsboken Hur gör man när man sjukskriver? Vad innebär begreppet normalt förekommande arbete som varje läkare tar ställning till när sjukskrivning av en arbetslös person övervägs? Hur bedömer man om sjukskrivning kan vara lämpligt för att förebygga försämring av en existerande sjukdom? En allmän del tar upp läkarintyg, sjukskrivning som del i behandling, långtidssjukskrivning samt sjukskrivning i samband med rehabilitering. Därefter följer avsnitt med de olika diagnosgrupperna och deras specifika sjukskrivningsproblem. 213 sidor 2005 ISBN Art.nr Lundh, B Malmquist, J Medicinska Ord En modern medicinsk ordbok som förklarar betydelsen av medicinens facktermer. MO innehåller utöver de grekiska eller latinska termerna viktiga nutida ord från medicinsk och biologisk basalvetenskap, teknologi, odontologi, vårdadministration och vetenskapsmetodik. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. 394 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 3046 Malmquist, Jörgen Engelsk-svensk Biomedicinsk ordbok Denna ordbok hjälper dig att tolka och översätta engelska biomedicinska begrepp och förkortningar. Här finns facktermer från humanbiologi, medicin och omvårdnad samt från dessa områdens överlappningszoner med biokemi, genetik, mikrobiologi och annan biologi. En svensk-engelsk ordlista finns också som ger ytterligare stöd när det gäller att finna rätta motsvarigheter i de båda språken. 244 sidor 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof Från skadeplats till vårdplats Boken beskriver innehållet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och hur dessa kan och bör tillämpas i ett skadeområde, på regional nivå och på sjukhus vid olycka och katastrof. Boken är avsedd som kurslitteratur vid kurserna PS Prehospital Sjukvårdsledning och Regional ledning. 102 sidor 2006 ISBN Art.nr Rüter, Anders m.fl. Medical Command and Control at Incidents and Disasters From the Scene of the Incident to the Hospital Ward This book decribes in a practical way the process when setting up medical command at different levels such as command at the scene, att the strategic level and in a hospital following a major incident or disaster. 96 sidor 2006 ISBN Art.nr 32655

6 4 ADMINISTRATION, JURIDIK, ORGANISATION OCH ARBETSLEDNING Upmark, M Edlund, C Den komplexa sjukfrånvaron Beskriver sjukfrånvaro och dess komplexitet på ett lättbegripligt sätt. Den tar upp övergripande aspekter på sjukfrånvaro från patientens, läkarens och försäkringskassehandläggarens perspektiv och behandlar bl.a. rehabilitering, förtidspension, hälsoekonomi. Avsedd för bl.a. högskolestuderande inom vårdutbildningar. 185 sidor 2006 ISBN Art.nr Adler, H Sjölenius, B Intyg och utlåtande 423 sidor 2001 ISBN Art.nr 7537 Andersson, Gösta m.fl Uppdrag: Hälso- och sjukvård 246 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Anell, Anders Strukturer Resurser Drivkrafter 124 sidor 2004 ISBN X Art.nr Arnetz, Judy Våld i vårdarbete 205 sidor 2001 ISBN Art.nr 7667 Gustavii, Björn How to Write and Illustrate a Scientific Paper 153 sidor 2000 ISBN Art.nr 7520 Lemne, Carola Handbok för kliniska prövare 168 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3380 Lemne, Carola Handbook for Clinical Investigators 110 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7223 Levi, Ragnar Evidensbaserad sjukvård 103 sidor 1998 ISBN Art.nr 6700 Levi, Ragnar Medical journalism 206 sidor 2000 ISBN Art.nr 6921 Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt 328 sidor 2005 ISBN Art.nr Sjölenius, Bengt Delegering Läkemedel Ansvar 379 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3291 Waldau, Susanne Prioritering i hälso- och sjukvården 136 sidor 2001 ISBN Art.nr 7771 Westin, Jan Läkaren som chef och ledare 245 sidor 2002 ISBN Art.nr Åhgren, Bengt Vårdkedjan 104 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6661 Øvretveit, John Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård Översättning: Gunnel A. Wallgren 250 sidor 2001 ISBN Art.nr 7028 AKUT PATIENT Arrhenius, Jan Psykologisk första hjälp Att bli utsatt för ett trauma leder ofta till att man blir pessimistisk och förväntar sig att man inte ska kunna klara av en liknande händelse igen. Med psykologisk första hjälp kan den drabbade se hur han/hon klarade upp situationen med livet i behåll och att vanmakten faktiskt var mindre än den upplevdes som. Översättning: Inger Lindelöf 170 sidor 2006 ISBN Art.nr Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken Jourläkarboken är Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar. Det är en fickhandbok som används på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Boken är topografiskt uppbyggd, varför det är lätt att bläddra mellan olika symtom och diagnoser. Såväl barn- som vuxensjukdomar behandlas. Etablerade och rekommenderade läkemedel används, färdiga receptförslag finns. 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Plastomslag Hansson, L-E Vikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi. Här beskrivs akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt ges anestesiologiska synpunkter. Avsedd för kirurger och ortopeder under utbildning och även alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband

7 AKUT PATIENT 5 Hulting, Johan (red.) Matell Reichards Akutmedicin En nyskriven och modern handbok i akutmedicin. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Vidare beskrivs medicinska åtgärder och procedurer. De fyra författarna har mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicin vilket har resulterat i en lärobok med fokus på praktiskt akut omhändertagande. 432 sidor 2006 ISBN Art.nr Plastomslag Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Boken beskriver de vanligaste förgiftningarna, vilka kännetecken dessa har samt det bästa omhändertagandet. Den vänder sig i första hand till medicinsk personal. Det omedelbara omhändertagandet sker dock på olycksplatsen och även icke-medicinskt utbildade personer kan ha glädje av boken. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Plastomslag MIMMS på svenska! Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser 119 sidor 2004 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Innan bakjouren kommit 166 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3947 Andrén-Sandberg, Åke m.fl. Katastrofsjukvård 230 sidor 1993 ISBN Art.nr 3090 Hansson, Lars-Erik Akut buk 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555 Läs mer om boken på sidan 14. Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador 310 sidor 2006 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 15. Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Önnerfält, R Önnerfält, J Akut ortopedi 164 sidor 2002 ISBN Art.nr 7681 Plastomslag. Läs mer om boken på sidan 21. ALLMÄNMEDICIN Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen Här behandlas ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. Författarna integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Avsedd för grundutbildningen inom läkar- och vårdutbildningar och för yrkesverksamma. 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring 294 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 17. McWhinney, Ian R Familjemedicin Här får familjeläkare och allmänläkare en bok om den egna verkligheten, om människors bekymmer och lidanden och om hur biomedicinska kunskaper förmedlas genom empati, tolkning, relationer och ansvar. Boken vänder sig både till ST-läkare och deras handledare och till den mera erfarna familjedoktorn. Översättning: Folke och Karin Nettelblad 547 sidor 2004 ISBN Art.nr 7841 Björgell, P Björgell, A Jourläkarboken 405 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2049 Läs mer om boken på sidan 4. Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Lindén, B Hagstedt, B Ortopedi i primärvård 315 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2569 Läs mer om boken på sidan 21. Lindström, Ulf Levande läkare 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Morén Hybbinette, Ingalill Rehabilitering inom allmänmedicinen 244 sidor 2001 ISBN Art.nr 6569 Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Orth-Gomér, K Perski, A (red.) Preventiv medicin i teori och praktik 294 sidor 1999 ISBN Art.nr 6950 Salinsky, J Sackin, P Hur känns det, doktorn? 177 sidor 2004 ISBN Art.nr Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Sivik, T Theorell, T (red.) Psykosomatisk medicin 355 sidor 1995 ISBN Art.nr 3938

8 6 ALLMÄNMEDICIN Allmänmedicinskt uppslagsverk. Och lite till! I Norge har den redan blivit en klassiker i två upplagor, 1997 och Nu kommer den på svenska! Den svenska redaktionen, hämtad från samtliga allmänmedicinska avdelningar inom de medicinska fakulteterna, har under ledning av professor Birgitta Hovelius bearbetat de inte mindre än 74 författarnas insatser. Resultatet är ett uppslagsverk som saknar motstycke! De 900 sidorna ger bredd, omfattning och en unik överblick av allmänmedicinen i teori och praktik. Encyklopediskt, men också med utrymme för egna reflektioner och slutsatser. Allmänmedicin täcker in primärvårdens hela sjukdomspanorama i sju delar och hela 54 kapitel. Den borde bli varje allmänmedicinares egendom... ca 900 sidor Utkommer januari 2007 ISBN Art.nr Hårdband Format 21,5 29,5 cm Översättning: Gunnel A Wallgren och Lisa Jones Läs mer om boken på ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA KOMMANDE Erlanson-Albertsson Charlotte Hunger och mättnad Här redogör författaren för de senaste upptäckterna om hunger- och mättnadssignaler samt belöningssystem. En kunskap som ger oss en viktig ledtråd till hur vi ska uppnå energibalans. Avsedd för undervisning av läkare, tandläkare, dietister och nutritionister. Den är också skriven på ett sätt som gör att du som är intresserd av ämnet kan ha glädje av boken. 128 sidor Utk. januari 2007 ISBN Art.nr Lännergren, Jan m.fl. Fysiologi Denna bok är avsedd för studerande på universitets- och högskolenivå med baskunskaper i anatomi. Den ger en klar och koncis framställning av funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. Denna upplaga är omarbetad och uppdaterad, bl.a. vad gäller intracellulär signalering och högre hjärnfunktioner. Illustrationerna har utökats och gjorts mer pedagogiska. 310 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6109 Rössner, S Lindroos, A K (red.) Fetma och övervikt KOMMANDE Idag äter fler människor på jorden ihjäl sig än dör av svält. Fetmaproblematiken berör alla åldrar, båda könen och alla samhällsskikt och kräver kunskaper inom en rad discipliner, bl.a. pediatrik, endokrinologi, kardiologi, psykologi, psykiatri, biokemi och genetik. Inom nästan samtliga kliniska specialiteter finns specifika problem kopplade till fetma. Detta är en helt uppdaterad lärobok som berör dessa högaktuella problem på ett gränsöverskridande sätt. ca 210 sidor Utk. januari 2007 ISBN Art.nr 32231

9 ANATOMI, FYSIOLOGI OCH NÄRINGSLÄRA 7 Albiin, Nils m.fl. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi 163 sidor 1982 ISBN Art.nr 1781 Andersen, Teis m.fl. (red.) Fetma/fedme En nordisk lärobok 372 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 6441 Bjermer, L Ericsson, N Bröstkorgens och ryggens deskriptiva och topografiska anatomi 72 sidor 1982 ISBN Art.nr 1780 Blücher, Anna (red.) Functional Foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap 206 sidor 2005 ISBN Art.nr Bäcklund, Lars m.fl. (red.) Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom 309 sidor 2000 ISBN Art.nr 6837 Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol 214 sidor 2004 ISBN Art.nr Eriksson, Anders m.fl. Armens deskriptiva och topografiska anatomi 136 sidor 1982 ISBN X Art.nr 1778 Eriksson, Anders m.fl. Benets deskriptiva och topografiska anatomi 159 sidor 1982 ISBN Art.nr 1779 Granerus, Göran (red.) Njurarna och övre urinvägarna 261 sidor 2000 ISBN Art.nr 6934 Jogestrand, T Rosfors, S (red.) Klinisk fysiologisk kärldiagnostik 396 sidor 2002 ISBN Art.nr 8004 Johansson, Ulla Näring och hälsa 309 sidor 2003 ISBN Art.nr Larsson, Lars-Erik Neurofysiologi En bok om hur hjärnan fungerar 296 sidor 2000 ISBN Art.nr 7253 Lindeberg, Staffan Maten och folksjukdomarna ett evolutionsmedicinskt perspektiv 280 sidor 2003 ISBN Art.nr Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr ANESTESIOLOGI OCH INTENSIVVÅRD Bodelsson, Mikael m.fl. Anestesiologi Boken ger kunskaper om den perioperativa medicinens principer. Principer som har generell karaktär och även gäller vid omhändertagande av akut svårt sjuka i andra sammanhang. Boken innehåller bl.a. kapitel om preoperativ optimering, postoperativ återhämtning, omedelbar postoperativ vård, preoperativ bedömning, anestesi vid kroniska sjukdomar. Avsedd främst för studerande på läkarlinjen, AT- och ST-läkare. 229 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6730 Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Goda kunskaper i fosterövervakning är en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Denna bok ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTG-mönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTG-förändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik. 350 sidor 2006 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Carlsson, Christer Grundläggande akupunktur 320 sidor 1992 ISBN Art.nr 3446 Jonmarker, C Werner, O Barnanestesi 285 sidor 1990 ISBN Art.nr 2788 Knudsen, Kai Akuta förgiftningar 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 5. Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Redke, Finn Smärta 126 sidor 2000 ISBN Art.nr 4917 Redke, Finn Vätskebalans 168 sidor 2000 ISBN Art.nr 4918 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 Strang, Peter Cancerrelaterad smärta 313 sidor 2003 ISBN Art.nr 7016

10 8 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI Agger, Rolf m.fl. Immunologi Immunologi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt för studerande i biologiska discipliner (läkare, tandläkare, veterinärer, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor m.fl.). Denna lärobok lägger tyngdpunkten på basala immunologiska mekanismer, men innehåller också kapitel av klinisk karaktär. Översättning: Katarina Gustafsson 288 sidor 2007 ISBN Art.nr Ellervik, Ulf m.fl. Molekyler i människans tjänst Boken förklarar med beskrivande exempel hur betydelsefulla organiska ämnen har varit och är i de flesta sammanhang, hur vi kan utnyttja dem för att få ett rikare liv men även hur kemi kan missbrukas. Molekyler i människans tjänst kan användas av studerande på högskola eller universitet som vill öka sin förståelse för hur organisk kemi används i verkligheten, men även som en intresseväckande bredvidläsning för den som är nyfiken. 186 sidor 2005 ISBN Art.nr Erlanson Albertsson, C Gullberg, U Cellbiologi En bok som förankrar cellbiologin i verkligheten, dvs. låter läsaren förstå det direkta sambandet mellan synliga symtom hos en patient och de osynliga molekylära händelserna i cellen. På bokens webbplats <www.studentlitteratur.se/7851> finns instuderingsfrågor. Avsedd för studerande till läkare, biomedicinare, tandläkare, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor med flera sidor 2002 ISBN Art.nr 7851 Jakobsson, Gunilla Humankemi Boken diskuterar blodets olika uppgifter, som vikten av att blodet är en buffert, att det sker många intressanta jämviktsreaktioner i blodet och att blodet innehåller många viktiga kemiska föreningar. Matspjälkning och metabolism är andra viktiga avsnitt i boken. Den behandlar även nerver och muskler och hur energin från maten överförs till rörelser i musklerna. På grund av bokens integration av kemi, näringslära och idrottsvetenskap lämpar den sig väl för blivande och verksamma lärare i såväl kemi som idrott och hälsa. 204 sidor 2006 ISBN Art.nr Nilsson-Ehle, Peter (red.) Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Boken ger en översikt över hur den moderna kliniska kemins analyser kan användas för diagnostik, i hälsoundersökningar och vid uppföljning och behandling. För varje sjukdomsområde ges en översikt över den patobiologiska bakgrunden till de viktigaste sjukdomarna, hur analyserna kan användas i kliniskt arbete och hur resultaten ska tolkas. Boken är i första hand avsedd att användas som uppslagsverk. 723 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 166 Hårdband Olsson, Ulf m.fl. Biometri Grundläggande biologisk statistik Boken presenterar metoder att dra slutsatser från biologiska data. Beskrivande statistik, sannolikhetslära och fördelningar samt konfidensintervall och hypotesprövning i olika situationer behandlas. Den tar också upp analys av proportioner, Chi-2-analys, variansanalys, regressionsanalys och ickeparametriska metoder. Exempel och övningar är främst hämtade från biologiska och medicinska tillämpningar. De illustreras med datorutskrifter från bl.a. SAS och Minitab. 295 sidor 2005 ISBN Art.nr 32313

11 BIOMEDICIN, FYSIK OCH KEMI 9 Seidal, Tomas Klinisk patologi Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi 173 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 508 Brändén, H Andersson, J Grundläggande immunologi 354 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3868 Brändén, Henrik Molekylärbiologi En kortfattad översikt av sjukdomspanoraman, metoder och provhantering inom den kliniska diagnostiken samt av tumörsjukdomarna i de olika organsystemen. Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvårdens olika utbildningar, främst biomedicinska analytiker- och sjuksköterskeutbildningarna. Den fungerar också bra som en handbok för vårdpersonal. 280 sidor 2006 ISBN X Art.nr sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4938 Sköld, Ola Antibiotika och antibiotikaresistens Denna bok beskriver hur antibiotika och antibiotikaresistens verkar på molekylär nivå. Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom medicin, veterinärmedicin och farmaci och inom mikrobiologi i allmänhet. 144 sidor 2007 ISBN Art.nr Ekdahl, K Giesecke, J (red.) Smittskyddsboken 496 sidor 2003 ISBN Art.nr Hårdband Ellervik, U Sterner, O Organisk kemi 378 sidor 2004 ISBN Art.nr Hårdband Forsgren, A Kronvall, G (red.) Klinisk bakteriologi 534 sidor 1995 ISBN Art.nr 3414 Hedengrahn, Gösta Genteknik 112 sidor 2000 ISBN Art.nr 6978 Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik 310 sidor 2002 ISBN Art.nr 7403 Kaijser, Bertil Vaccinationer 307 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 4939 Kristoffersson, Ulf Medicinsk genetik 156 sidor 2003 ISBN Art.nr Källenius, G Svenson, S B (red.) Zoonoser 350 sidor 2001 ISBN Art.nr 7139 Rehbinder, C Nikander, S Ren och rensjukdomar 247 sidor 1999 ISBN Art.nr 7077 Rollof, J Bläckberg, J Bakterier, virus, parasiter en klinisk handledning 241 sidor 1994 ISBN Art.nr 3976 Rollof, Jan Mikroorganismers kamp mot immunförsvaret strategier för att överleva i en främmande värd 119 sidor 1996 ISBN Art.nr 6446 Wikman, Susanne Organisk-kemisk nomenklatur 136 sidor 2004 ISBN Art.nr DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Rorsman, H Björnberg, A Dermatologi Venereologi Bokens grundtanke är att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter. Boken innehåller 375 kliniska bilder, alla i färg, och 30 schematiska illustrationer i svart/vitt. Boken riktar sig i första hand till medicinstudenten och poängterar sådana fakta som är av betydelse för framtida verksamhet i allmänpraktik. En annan målgrupp är studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor. Som uppslagsbok på vårdcentraler och inom företagshälsovården är den självskriven. 463 sidor 6 uppl ISBN Art.nr 802 Hårdband Fregert, Sigfrid m.fl. Yrkesdermatologi 397 sidor 1990 ISBN Art.nr 2515 Forslind, Bo Hår, hud och naglar En tillämpad introduktion 122 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6568 Sandström, Eric (red.) Sexuellt överförbara sjukdomar STD 325 sidor 1994 ISBN Art.nr 3367

12 10 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI NY UPPLAGA Ahlbom, Anders m.fl. Grunderna i epidemiologi Ger en introduktion till modern epidemiologisk teori och metodik. Ett hundratal övningsuppgifter och lösningar ingår också. Boken är avsedd att användas i grundkurser i epidemiologi i läkar-, sjuksköterske-, folkhälsovetarutbildning m.m. Sedan den första upplagan kom ut har vetenskapsområden förändrats och utvecklats och nya forskningsprioriteringar gjorts. Tillgången till datorer och programvaror har förändrats totalt under denna period. Dessa förändringar avspeglas i den nya upplagan. 134 sidor 3 uppl 2006 ISBN Art.nr 1378 Bring, J Taube, A Introduktion till medicinsk statistik Boken ger en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna och begreppen inom medicinsk statistik. Den ger förståelse för de grundläggande statistiska principerna och gör det därmed lättare att läsa vetenskapliga tidskrifter och kommunicera med statistiker. Boken riktar sig primärt till studerande inom läkarlinjen, vårdvetenskap, apotekarprogrammet och andra liknande utbildningar. 197 sidor 2006 ISBN Art.nr Faresjö, T Åkerlind, I (red.) Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning Har sjukdomar något syfte? Hur mäter man hälsa och livskvalitet? Dessa och andra frågor, som boken besvarar, ställde studenter i introduktionskursen Hälsa-Etik-Lärande i Linköping till en tvärvetenskaplig resurspanel. Boken riktar sig till studenter både inom hälso- och sjukvården och till folkhälsovetare samt till alla som intresserar sig för hälsa, etik och livskvalitet. 258 sidor 2005 ISBN Art.nr Forsman, Birgitta Etik i biomedicinsk forskning en orientering En lärobok för forskarstuderande och andra verksamma inom medicin, vård och olika delar av biologin. Boken tar upp försök på människor och djur, etikkommittéer, forskningsfusk, publiceringsetik samt etiska utmaningar som nya tekniker, t.ex. genteknik och stamcellsforskning, väcker. Boken behandlar också hur etik och moral kan förstås. 216 sidor 2005 ISBN Art.nr Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare Är djurförsök etiskt försvarbara, och i så fall på vilka grunder? Vilka principiella invändningar kan resas mot stamcellsforskning och genetisk förändring av växter och djur? Finns det forskningsområden som ingen överhuvudtaget borde ägna sig åt? I vilken utsträckning kan nya lagar och etiska riktlinjer ta hand om de etiska svårigheter och problem som kan tänkas uppstå? Hur kan oetisk forskning förebyggas? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna introducerande bok. 262 sidor 2006 ISBN Art.nr Nilstun, Tore m.fl. Etik och ansvar i sjukvården från sinnelag till situation Fyra olika sätt att etiskt rättfärdiga handlingar redovisas i boken: sinnelagsetik, handlingsetik, konsekvensetik och situationsetik. För vart och ett av dessa sätt att rättfärdiga handlingar ges exempel där sjukvårdens aktörer har ansvar. Metoder för att avgöra vad som är rätt och fel samt tre fall presenteras också. 135 sidor 2006 ISBN X Art.nr 32577

13 ETIK, FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI 11 Tjäder, Solveig m.fl. (red.) Försöksdjurskunskap KOMMANDE Boken spänner över ett mycket brett fält. Gen ger bl.a. en historisk översikt över försöksdjursanvändningen, genetiska aspekter och miljöinflytande på djurförsöken. Vidare beskriver den viktiga tekniker, val av djurslag, alternativa metoder, etik och djurskydd, samhällskontroll och lagstiftning samt nationell och internationell samverkan. Boken är en reviderad upplaga av boken Försöksdjurskunskap av K J Öbrink och M Waller som utkom ca 400 sidor Utk. våren 2007 ISBN Art.nr 6118 Westerholm, Peter m.fl. (red.) Praktisk etik i arbetsmedicin En bok om de etiska svårigheter som de som arbetar med arbetshälsa och företagshälsovård ställs inför idag då arbetslivet genomgår stora förändringar. Boken innehåller bl.a. fallbeskrivningar som tar upp yrkesetiska problem. Avsedd för företagsläkare och företagssjuksköterskor, sjukgymnaster och ergonomer, alla som arbetar med arbetshygien, säkerhetsingenjörer, företagspsykologer och socialarbetare. 357 sidor 2005 ISBN Art.nr Westrin, C-G Nilstun, T (red.) Att få hjälp att dö synsätt, erfarenheter, kritiska frågor I boken deltar sakkunniga från många områden: palliativ medicin och omvårdnadsforskning, psykologi och psykiatri, medicinsk etik och juridik samt inom olika religioners inställning till hjälp att dö och synen på sådan hjälp i ett historiskt perspektiv. Valet av medarbetare har betingats av deras kompetens inom respektive områden. I den kontroversiella frågan om legalisering av dödshjälp intar de två redaktörerna olika positioner. 283 sidor 2005 ISBN Art.nr Ahlbom, Anders Biostatistik för epidemiologer 172 sidor 1990 ISBN Art.nr 2931 Andrén-Sandberg, Åke (red.) Administration av sjukhus etik, moral, praktik 243 sidor 2003 ISBN Art.nr Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Brülde, B Tengland, P-A Hälsa och sjukdom en begreppslig utredning 324 sidor 2003 ISBN Art.nr Brülde, Bengt Teorier om livskvalitet 191 sidor 2003 ISBN Art.nr DePoy, E Gitlin, L N Forskning en introduktion Översättning: Jan Hellberg 373 sidor 1999 ISBN Art.nr 6321 Forsman, Birgitta Forskningsetik En introduktion 138 sidor 1997 ISBN Art.nr 6552 Gottfries, I Persson, B E B (red.) Humaniora och medicin 312 sidor 1996 ISBN Art.nr 6159 Hammar, N Persson, G A short course in biostatistics 156 sidor 2001 ISBN Art.nr 7622 Hammar, N Persson, G Grunderna i biostatistik 157 sidor 1995 ISBN Art.nr 4977 Hansagi, H Allebeck, P Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård 140 sidor 1994 ISBN Art.nr 3676 Hultcrantz, Elisabeth (red.) Läkare Doktor Kvinna 246 sidor 1998 ISBN Art.nr 6944 Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar 150 sidor 2000 ISBN X Art.nr 7445 Ludvigsson, Jonas F Att börja forska inom medicin och vårdvetenskap 352 sidor 2002 ISBN Art.nr 7572 Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 205 sidor 1998 ISBN Art.nr 6598 Nilstun, Tore Forskningsetik i vård och medicin 144 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3348 Norell, Staffan Epidemiologisk metodik 134 sidor 1987 ISBN X Art.nr 2627 Qvarsell, R Torell, U (red.) Humanistisk hälsoforskning 330 sidor 2001 ISBN Art.nr 7787 Sachs, Lisbeth Från magi till bioteknik 197 sidor 2002 ISBN Art.nr 7965 Samuelsson, Jan Islamisk medicin 157 sidor 2001 ISBN Art.nr 7275 Stolt, Carl-Magnus Kaos och kunskap Medicinens historia till år sidor 1997 ISBN Art.nr 6245 Strålfors, P Olsson, A G Vetenskapligt förhållningssätt 108 sidor 1998 ISBN Art.nr 6922 Tranøy, Knut Erik Medicinsk etik i vår tid 201 sidor 1993 ISBN Art.nr 3664 Vetlesen, Arne Johan Smärta 163 sidor 2006 ISBN Yuwiler, A Wetterberg, L Research in Psychiatry and Related Fields 165 sidor 2004 ISBN Art.nr 31618

14 12 FARMAKOLOGI Ihre, Thomas (red.) Enligt ordination om bättre läkemedelsanvändning Felaktig läkemedelsanvändning, biverkningar och bristande följsamhet förorsakar kostnader på uppemot 20 miljarder kronor varje år i Sverige. Följsamhet till ordination är ett absolut krav för att en läkemedelsbehandling skall kunna genomföras. Med bättre samverkan och samsyn skulle hälsoläget förbättras och kostnaderna minska. Boken tar upp dessa problem och ger förslag till hur samsyn kan etableras samt belyser det nödvändiga i att patienten samtycker till att medverka i terapin. 140 sidor 2005 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering Kan vi behandla en åttioårig patient med 15 till 20 läkemedel? Polyfarmaci är ett växande problem i äldrevården med svåröverskådliga konsekvenser för individen, sjukvården och samhället. Stigande ålder medför ökad risk för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Lösningen har blivit en omfattande läkemedelsanvändning på gott och ont. Den åldrade kroppen, inklusive hjärnan, medför att problem ofta uppstår vid läkemedelsbehandling av äldre och specifik kunskap inom området behövs. I boken belyses orsaker till och risker med multimedicinering för individen och samhället. Patientfall illustrerar bakomliggande orsaker till problem, även av praktisk natur, som uppstår vid äldres läkemedelsanvändning. Stor vikt läggs vid klinisk förankring och vilka insatser som kan höja kvaliteten i äldres farmakoterapi. Äldre personer är stora vårdkonsumenter i alla vårdinstanser vilket förorsakar svårigheter när kommunikationen mellan aktörerna inte fungerar. I landsting, kommuner och privat hälso- och sjukvård finns ett stort behov av ökad kunskap kring äldres läkemedelsbehandling. Avsedd för Boken fördjupar kunskapen om äldres farmakoterapi och vänder sig till läkare, sjuksköterskor, apotekare och farmaceuter som arbetar med äldre och deras läkemedelsanvändning. Beslutsfattare och ansvariga för äldrevårdens utveckling kan också ha nytta av stora delar av bokens innehåll. 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Knudsen, Kai Akuta förgiftningar Alkohol, droger och läkemedel. 248 sidor 2004 ISBN Art.nr Plastomslag Läs mer om boken på sidan 5. Lunell, Erik Farmakologi 500 sidor 3 uppl ISBN X Art.nr 1791 Sköld, Ola Antibiotika och antibiotikaresistens 144 sidor Art,nr Läs mer om boken på sidan 9. McGavock, Hugh Så fungerar läkemedel Boken förser läsarna med klara begrepp på vilka de kan basera sina ordinationsbeslut. Boken skiljer sig från de vanliga omfattande läroböckerna i ämnet genom att den bara tar upp farmakologiska aspekter med direkt relevans för läkemedelsförskrivning i daglig allmänmedicinsk verksamhet, och presenterar dem koncist och lättillgängligt. Avsedd för t.ex. sjuksköterskor med förskrivningsrätt, allmänpraktiserande läkare, farmaceuter och tandläkare. Översättning: Karin Larsson Wentz 138 sidor 2005 ISBN Art.nr Lingjærde, Odd Psykofarmaka Läkemedelsbehandling av psykiska sjukdomar Denna bok är utpräglat klinisk till sin karaktär. Den innehåller såväl beskrivningar av basal psykofarmakologi som applikationen av detta inom olika psykiatriska behandlingsområden med därtill hörande detaljgranskning av kunskapen för vart och ett av våra många befintliga psykiatriska läkemedel. Boken är den mest omfattande inom ämnesområdet i Skandinavien. Faktagranskning: Finn Bengtsson. Översättning: Christina Bengtsson 508 sidor 2005 ISBN Art.nr Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Kundtjänst Telefon Fax

15 GERIATRIK OCH GERONTOLOGI 13 Rundgren, Å Dehlin, O Äldresjukvård Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter Boken lyfter fram det som är viktigt vid vård av de äldre multisjuka patienterna. Det handlar då inte bara om enskilda sjukdomstillstånd och hur dessa utreds och behandlas utan om att se sjukdomarna i relation till den äldres hela situation. Vissa tillstånd är så vanliga och specifika för äldre att de ändå blir belysta i mer detalj. En viss tyngdpunkt finns på kroniska sjukdomar och komplikationer till dessa. Boken har en symtominriktad framställning och lämpar sig därför bra som "bedside"-handbok. Boken är ett stöd för läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal som arbetar direkt inom den kommunala äldreomsorgen, och är även till glädje för all personal som träffar på äldre inom sitt yrke. Kapitelrubriker Vård och omsorg för äldre Åldrande och sjuklighet Det geriatriska synsättet Läkemedelsbehandling av äldre Funktionsbedömning och skattningsskalor Tester och provtagning på patienter på sjukhem och i särskilt boende Aktivering och rehabilitering Akuta tillstånd Infektioner Smärta och smärtbehandling Förstoppning, diarré och fecesinkontinens Benskörhet och frakturer Yrsel, falltendens, postural hypotension och svimning Trycksår samt venösa och arteriella bensår Urininkontinens Malnutrition Psykiska besvär Komplikationer vid diabetes Komplikationer efter stroke Beteendestörningar vid demenssjukdom Palliativ vård och åtgärder vid livets slut. 245 sidor 2004 ISBN X Art.nr 7904 Dehlin, O Rundgren, Å Geriatrik 238 sidor 1995 ISBN Art.nr 6072 Grimby, A Grimby, G Åldrandets villkor 224 sidor 2001 ISBN Art.nr 7557 Gulmann, Nils Christian (red.) Gerontopsykiatri Översättning: Birgitta Önnerfält 242 sidor 2003 ISBN Art.nr Kragh, Annika (red.) Äldres läkemedelsbehandling orsaker och risker vid multimedicinering 278 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 12. Rundgren, Å Dehlin, O Geriatrik i öppen vård 364 sidor 1993 ISBN Art.nr 3712 Rundgren, Åke Människans funktionella åldrande 166 sidor 1991 ISBN Art.nr 3058 GYNEKOLOGI OCH OBSTETRIK Hagberg, Henrik m.fl. (red.) Obstetrik KOMMANDE Denna bok innehåller bl.a. kapitel om föräldra barninteraktionen, omvårdnad under graviditet och förlossning, embryologi, fosterdiagnostik, handläggning av komplikationer under graviditet, livsstilsfaktorer och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa. Ultraljudsdiagnostik och fosterövervakning under graviditet och förlossning behandlas utförligt. Avsedd för läkar- och barnmorskestuderande samt läkare och barnmorskor inom såväl öppen som sluten vård. ca 800 sidor Utk ISBN Art.nr Ingemarsson, I Ingemarsson, E Fosterövervakning med CTG Goda kunskaper i fosterövervakning är en förutsättning för ett säkert omhändertagande av mor och barn. Denna bok ger riktlinjer inte bara i tolkning av CTGmönstret utan även i klinisk handläggning av situationer under förlossning med CTGförändringar. Boken vänder sig främst till läkare och barnmorskor som arbetar med obstetrik. 350 sidor 2006 ISBN Art.nr Hreinsson, Julius m.fl. (red.) Infertilitet Utredning och behandling genom assisterad befruktning Boken Infertilitet beskriver såväl kvinnliga som manliga orsaker till infertilitet samt orsakssamband som relaterar till det infertila paret. Det psykosociala omhändertagandet av det infertila paret samt uppföljningen av de barn som tillkommit med hjälp av avancerad medicinteknisk behandling tas också upp. Med boken följer en dvd med bilder och filmer som bland annat visar det mänskliga embryots tidigaste utvecklingsfaser. 224 sidor 2005 ISBN Art.nr Carlsson, C Anckers, L Akupunktur och TENS inom obstetriken 215 sidor 1997 ISBN Art.nr 6155 Olofsson, Nina (red.) Förlossningssmärta och dess behandling 143 sidor 2002 ISBN Art.nr 7553 Sorbe, B Frankendal, B (red.) Gynekologisk onkologi 495 sidor 2000 ISBN Art.nr 6952

16 14 KARDIOLOGI Pahlm, O Sörnmo, L (red.) Elektrokardiologi Klinik och teknik Elektrokardiologi är en helt ny bok baserad på Specialmetoder inom Elektro- KardioGrafi som gavs ut I den nya boken medverkar 26 författare med kapitel om bl.a. datorbearbetning av EKG, datortolkning av vilo-ekg, prehospitalt EKG, långtids-ekg, arytmiövervakning, intensivvård, kontinuerlig ischemiövervakning, hjärtfrekvensvariabilitet, sena potentialer, högfrekvens-ekg, noninvasiv analys av förmaksflimmer. 362 sidor 2007 ISBN Art.nr Persson, Stig Kardiologi hjärtsjukdomar hos vuxna Denna bok belyser hjärtsjukdomarna i vuxen ålder från klinikens synvinkel, där sjukdomsbild och terapi beskrivs mot en patofysiologisk bakgrund. Den accelererande utvecklingen inom kardiologin har motiverat en ny, femte upplaga av boken. Avsedd för medicine kandidater under internmedicinutbildningen, verksamma läkare och sjuksköterskor under vidareutbildning. 247 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 1723 Schenck-Gustafsson, Karin (red.) Kvinnohjärtan Boken omfattar de flesta hjärt kärlsjukdomarna från koronarsjukdom, hjärtsvikt, arytmier, claudicatio, stroke till klaffsjukdomar och sjukdomar under graviditet och förlossning. Psykologiska/psykiatriska aspekter liksom farmakologi och kvinnors deltagande i studier diskuteras. Avsedd för såväl färdiga specialister i kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, thorax- och periferkirurgi som studerande till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor. 326 sidor 2003 ISBN Art.nr Brauer, Kerstin m.fl. Det kliniska arbetsprovet 387 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6951 Kesek, Milos Pacing 115 sidor 2002 ISBN X Art.nr Sunnegårdh, Jan Barnkardiologi 304 sidor 2000 ISBN Art.nr 6798 KIRURGI OCH MEDICIN Damber, J-E Peeker, R (red.) Urologi Boken inleds med anatomi och fysiologi samt olika diagnostiska modaliteter vid misstänkt urologisk sjukdom, inklusive diagnostisk och interventionell radiologi. Därefter behandlas flera stora folksjukdomar, såsom godartad prostataförstoring, inkontinens, njursten samt infektioner i urinvägarna. Mannens könsspecifika sjukdomar beskrivs också, som erektil dysfunktion, manlig infertilitet samt funktionell hypogonadism. 536 sidor 2006 ISBN Art.nr Hårdband Hansson, L-E Vikström, T (red.) Akut kirurgi En praktiskt inriktad handbok i akut kirurgi. Här beskrivs akuta kirurgiska sjukdomstillstånd inom traumatologi, bukkirurgi, gastrointestinal blödning, kirurgiska infektioner, proktologi, urologi, kärlkirurgi samt anestesiologiska synpunkter. Boken riktar sig framför allt till kirurger och ortopeder under utbildning men också till alla andra som handlägger denna grupp av patienter, t.ex. på akutmottagningar och vårdcentraler. 533 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband Hansson, Lars-Erik Akut buk Den första svenska boken på närmare 40 år om diagnostik av akut buksmärta. Innehållet är problemfokuserat och ger de nödvändiga baskunskaperna för att handlägga denna stora patientgrupp. Behandling redovisas översiktligt. Tyngdpunkten ligger på vanliga orsaker till akut buksmärta. Avsedd för främst kirurger och allmänläkare, men även för varje läkare som möter dessa patienter. Boken kan även tjäna som fördjupning inom den medicinska grundutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. 279 sidor 2002 ISBN Art.nr 7555

17 KIRURGI OCH MEDICIN 15 Holtz, A Levi, R Ryggmärgsskador behandling och rehabilitering Årligen drabbas ett 150-tal personer i Sverige av en traumatisk ryggmärgsskada med bestående neurologiska funktionsstörningar. Cirka personer lever med resttillstånd efter sådana skador. Den medicinska vården av personer med ryggmärgsskador innefattar bl.a. omhändertagande på olycksplatsen, akuta åtgärder och intensivvård på sjukhus, kirurgiska åtgärder mot kotpelare och ryggmärg, rehabiliteringsmedicinskt omhändertagande samt livslång uppföljning och åtgärder av sena komplikationer och följdtillstånd. Boken ger en samlad översikt av de kunskapsområden som är centrala för vården av den ryggmärgsskadade patienten. Boken inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi. Det akuta omhändertagandet inklusive frakturläran behandlas ingående, liksom klinisk och radiologisk diagnostik. Särskilda kapitel ägnas åt de viktigaste medicinska följdtillstånden och komplikationerna. Boken fokuserar primärt på traumatiska skador, men belyser även de icke-traumatiska ryggmärgssjukdomarna. Rehabiliteringsmedicinska aspekter liksom en sammanfattning av aktuell forskning belyses också. Författarna, specialister i neurologi/rehabiliteringsmedicin respektive neurokirurgi, har bägge många års erfarenhet av såväl kliniskt arbete som forskning inom området. Texten understöds av rikliga illustrationer. Avsedd för såväl grund- som vidareutbildning av läkare och annan sjukvårdspersonal. 310 sidor 2006 ISBN Art.nr Hårdband Hulting, Johan (red.) Matell Reichards Akutmedicin En modern handbok i akutmedicin. Särskilda avsnitt tar upp åtgärder på akutrummet och går systematiskt igenom vanliga akuta söksymtom eller intagningsorsaker. Vidare beskrivs medicinska åtgärder och procedurer. De fyra författarna har mångårig erfarenhet av akutmottagningsarbete och olika intresseområden inom akutmedicin. Detta har resulterat i en balanserad framställning med fokus på praktiskt akut omhändertagande. 432 sidor 2006 ISBN Art.nr Plastomslag Jeppsson, Bengt m.fl. (red.) Kirurgi Boken beskriver olika kirurgiska sjukdomsfall med kommentarer. Den är i första hand avsedd att användas inom läkarutbildningen men kan med fördel även användas inom utbildningen av andra personalgrupper. Avsikten är att boken även skall kunna fungera som ett aktuellt uppslagsverk inom modern kirurgi såväl vid kirurgkliniker som vid andra sjukvårdsinrättningar. Författarna till de olika kapitlen har rekryterats bland vårt lands ledande specialister. 704 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7133 Hårdband Johnsson, C Tufveson, G (red.) Transplantation Denna bok förmedlar baskunskaper om transplantationer. Utöver organspecifika texter redogörs för såväl basal transplantationsimmunologi, patologi, immunsuppression, preservation och xenotransplantation som för etiska och psykologiska aspekter. Lagar och förordningar ingår också. Boken vänder sig till alla med medicinska baskunskaper som önskar fördjupa sig i ämnet, till forskarstuderande och studenter inom medicinsk grundutbildning. 408 sidor 2001 ISBN Art.nr 8003 Hårdband Klareskog, Lars m.fl. (red.) Reumatologi Boken ger en bred översikt över modern reumatologi, vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar samt kunskap om bakomliggande etiologi, patofysiologi och epidemiologi. Ett rikhaltigt bildmaterial ingår. Boken riktar sig till alla med intresse för reumatiska sjukdomar och är en lärobok för grund- och ST-utbildning av läkare i reumatologi, men även för utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 435 sidor 2005 ISBN Art.nr Hårdband

18 16 KIRURGI OCH MEDICIN NY UPPLAGA Larsson, Kjell (red.) KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är en uppdatering av boken med samma titel som utkom Nya kapitel om de kliniska konsekvenserna av akuta exacerbationer, om samvariation mellan KOL och hjärtsvikt, dietistens och arbetsterapeutens roll och omhändertagande av KOL-patienter i primärvården har lagts till. Avsedd för specialister inom lungmedicin och andra läkare som tar hand om dessa patienter. 440 sidor 2 uppl ISBN Art.nr Hårdband Andrén-Sandberg, Åke Praktik och etik i kirurgens vardag 243 sidor 2004 ISBN Art.nr Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring 293 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 17. Bergqvist, D Karacagil, S Kärlsjukdomar 191 sidor 1997 ISBN Art.nr 6306 Eriksson, N E Hedlin, G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård 448 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3579 Henriksson, T-G Hirsch, J Ansiktstraumatologi 176 sidor 1999 ISBN Art.nr 6875 Holmström, Bo m.fl. (huvudred.) Kirurgi 459 sidor 1997 ISBN Art.nr 6662 Hovelius, B Johansson, E (red.) Kropp och genus i medicinen 475 sidor 2004 ISBN X Art.nr Läs mer om boken på sidan 5. Hägg, Erik m.fl. Lilla endokrinologin 102 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4906 Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på anamnes och fysikalisk undersökning såsom dessa moment används i modern sjukvård, den kliniska beslutsprocessen och de faktorer som påverkar förhållandet mellan patient och läkare. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Ihse, I Nilsson, Å (red.) Gastrointestinala sjukdomar 241 sidor 1994 ISBN X Art.nr 3957 Kourtopoulos, Harry Neurokirurgi 204 sidor 1993 ISBN Art.nr 3260 Lindgren, Stefan m.fl. Invärtesmedicinsk handbok 368 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2566 Lindström, F Ålund, M Reumatologi och reumakirurgi 322 sidor 1996 ISBN Art.nr 4732 Lindström, Folke (red.) Internmedicin 375 sidor 2000 ISBN Art.nr 7252 Lundborg, Göran Handkirurgi 323 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2735 Malina, Jan R Akut thoraxkirurgi 216 sidor 1996 ISBN Art.nr 4919 Malmberg, L Mattiasson, A (red.) I vått och torrt 135 sidor 2005 ISBN Art.nr Mellergård, Pekka Grundläggande neurokirurgi 359 sidor 1998 ISBN Art.nr 4775 Lindgärde, Folke m.fl. (red.) Kärlsjukdomar lärobok i medicinsk angiologi Boken ger en djupare förståelse av klinisk angiologi genom att den spänner över ett vitt område från kärlväggens anatomi och normalfysiologi, sjukliga processer i kärlväggen, rubbningar av koagulation och metabolism till kliniska manifestationer. Kost, motion och rökning behandlas i särskilda kapitel. Avsedd för praktiskt verksamma läkare och för studerande på läkarlinjen och övrig vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med kärlsjukdomar. 288 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7132 Nisell, R Lundeberg, T Smärta och inflammation 133 sidor 1999 ISBN Art.nr 6745 Olofsson, P Wahlberg, E (red.) Akut kärlkirurgi 235 sidor 1999 ISBN X Art.nr 6945 Olsen, L Grotte, G (red.) Barnkirurgi 345 sidor 1992 ISBN Art.nr 3720 Samdal, F Helseth, A Kirurgi i allmänpraktik 104 sidor 2000 ISBN X Art.nr 6625 Simonsson, Bo G (red.) Diagnostik och behandling av lungsjukdomar 420 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2229 Sjöblad, Sture (red.) Barn- och ungdomsdiabetes 184 sidor 1996 ISBN Art.nr 6347 Sköldstam, Lars Livsstil, kost och reumatoid artrit 146 sidor 2004 ISBN X Art.nr Wieslander, Jan B De nya plastikkirurgiska metoderna 217 sidor 2003 ISBN Art.nr 31565

19 KIRURGI OCH MEDICIN 17 Nilsson, Peter M m.fl. (red.) Metabola syndromet bakgrund, mekanismer och behandling Under senare år har antalet individer med det metabola syndromet ökat kraftigt. En av orsakerna till denna ökning är ogynsamma levnadsvanor. Ju större förändringar patienten kan göra vad gäller levnadsvanor desto mera förbättras de metabola faktorerna och risken för t.ex. typ 2-diabetes och hjärtinfarkt minskar. Denna bok ger ökad kunskap både bland vårdpersonal och bland patienter för att kunna motverka riskerna. 276 sidor 2006 ISBN Art.nr Norgren, Lars (red.) Vensjukdomar Många patienter skulle kunna undvika ett framtida bensår med en korrekt varicerbehandling. I denna lärobok presenterar en nordisk författargrupp den kunskap som nu finns om vensjukdomar, deras diagnostik och behandling. Flera diagnoser ingår i begreppet vensjukdomar, givetvis också dramatiska sjukdomar som lungemboli. Avsedd för alla från läkarstuderanden till allmänläkare och specialister inom området närliggande grenar. 303 sidor 2004 ISBN Art.nr Hårdband Selroos, O Eklund, Anders (red.) Sarkoidos Boken är skriven av specialister. Den ger en samlad bild av nuvarande kunskapsläge om sarkoidos något som saknats på svenska. Boken vänder sig till allmänläkare och lungläkare, men även till andra som kan komma i kontakt med sarkoidos. 187 sidor 2005 ISBN Art.nr KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK Bengtsson, K Morén Hybbinette, I Läkarroll i förändring Att våga nya vägar Boken fokuserar på behovet av en ny, mer modern läkarroll och styrkan i att utnyttja ett teams samlade resurs. Den innehåller förslag på nya, mer helhetsinriktade metoder. Dessa illustreras med konkreta patientexempel och intervjuer med läkare. Avsedd för allmänläkare och kan också läsas av alla i sjukvården samt tjänstemän inom försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst. 293 sidor 2004 ISBN Art.nr Egidius, Henry m.fl. Vägen till specialist Specialiseringstjänstgöring för läkare Den 1 juli 2006 förändrades målbeskrivningar och uppläggning av ST. Arbetet fortsätter och den slutgiltiga utformningen av föreskrifterna kommer att vara klara i slutet av Den andra upplagan av boken Vägen till specialist förklarar vad det nya består av och ger förslag till planering, genomförande och uppföljning på ett sätt som anknyter till Socialstyrelsens material. ca 200 sidor 2 uppl. utk. våren 2007 ISBN Art.nr Kundtjänst KOMMANDE Telefon Fax Enqvist, B Bengtsson, K Orden som läker Kommunikation och möten i vård och terapi Vad kännetecknar ett möte som är tryggt och givande? Hur kan vi undvika att ett välmenande språk skapar motsatsen till vad vi önskar? Hur kan information försvinna och missuppfattas? Hur påverkar vårdgivare och patient varandra? I boken kombineras klinisk erfarenhet med kunskap från hypnosmetodik och kognitiv terapi. 125 sidor 2005 ISBN Art.nr 31743

20 18 KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK Liljeqvist, Björn Plugga smart och lär dig mer! Plugga smart och lär dig mer! är en lärobok för framgångsrika studier, fullmatad med användbara tekniker och praktiska övningar som ger dig ett rejält övertag i dina studier. De 200 lättlästa sidorna förklarar på ett underhållande och överskådligt sätt tekniken för att komma ihåg och förstå vad du läser. Du lär dig även i kapitlet om snabbläsning hur du fördubblar din läshastighet. Boken kan läsas av alla som har intresse för ämnet. 197 sidor 2006 ISBN Art.nr Balint, Michael Läkaren, patienten och sjukdomen 396 sidor 1978 ISBN Art.nr 1501 Bendix, Torben Din nervösa patient Det terapeutiska samtalet 61 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 1462 Egidius, Henry PBL och casemetodik Hur man gör och varför 96 sidor 1999 ISBN Art.nr 7149 Egidius, Henry Problembaserat lärande en introduktion för lärare och lärande 104 sidor 1999 ISBN Art.nr 7266 Elwyn, Glyn m.fl. Grupper Att leda små grupper inom hälso- och sjukvård 311 sidor 2005 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 2. Faurfelt, K Wichmann-Hansen, G Läkare lär när de arbetar men hur? 80 sidor 2003 ISBN Art.nr Josefson, Ingela Läkarens Yrkeskunnande 99 sidor 1998 ISBN Art.nr 6932 Lindgren, S Aspegren, K (red.) Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare Boken behandlar de grundläggande kliniska färdigheter som alla läkare oavsett inriktning måste behärska. Tonvikten ligger på anamnes och fysikalisk undersökning såsom dessa moment används i modern sjukvård, den kliniska beslutsprocessen och de faktorer som påverkar förhållandet mellan patient och läkare. Boken riktar sig främst till medicine studerande och är avsedd att läsas i samband med den tidiga patientkontakten. 237 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3727 Lindström, Ulf Levande läkare Vad behöver allmänläkare för att känna sig levande i sin yrkesutövning? 80 sidor 1998 ISBN Art.nr 6933 Lycke, Kirsten Hofgaard m.fl. Att handleda läkare en pedagogisk introduktion 88 sidor 1992 ISBN Art.nr 3470 Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap Livshistorieorienterad metodik 166 sidor 2003 ISBN X Art.nr Pendleton, David m.fl. Konsultationen kommunikationen mellan läkare och patient 156 sidor 1994 ISBN Art.nr 3595 Sachs, Lisbeth Tillit som bot Placebo i tid och rum 160 sidor 2004 ISBN Art.nr Salinsky, J - Sackin, P Hur känns det, doktorn? 177 sidor 2004 ISBN Art.nr Skoog, Gunnar Att uppleva sjukdom En introduktion till medicinsk psykologi 99 sidor 1988 ISBN Art.nr 2699 Mogensen, Ester m.fl. Klinisk utbildning i högskolan perspektiv och utveckling Kravet på systematiskt arbetssätt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och forskningsanknytning gäller även i den kliniska delen av universitets- och högskoleutbildningarna. Boken ger en bred bild av denna utbildning inom hälso- och sjukvård. 172 sidor 2006 ISBN Art.nr Stolt, Carl-Magnus Läkekonst 154 sidor 1997 ISBN Art.nr 6244 Thornquist, Eline Kommunikation i kliniken 327 sidor 2001 ISBN Art.nr 7288 Wretmark, G Kagan, N Terapeutisk hållning relationer samtalskonst 75 sidor 1979 ISBN Art.nr 1605 Wretmark, Gerdt Läkaren möter människan 122 sidor 1985 ISBN Art.nr 2404 Wulff, H R Gøtzche, P C Den kliniska beslutsprocessen 232 sidor 2000 ISBN Art.nr 6892 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL. Medicin U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A KOLUMNTITEL 2 0 0 6 1 Medicin Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning Specialiteten urologi karaktäriseras av kunskap om medfödda och förvärvade sjukdomar och tillstånd i urinvägarna och de manliga könsorganen, samt skador i dessa. Kirurgiska färdigheter,

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Barn- och ungdomskirurgi

Barn- och ungdomskirurgi Barn- ungdomskirurgi Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda Korsets Högskola Dnr: 56/2013 Besöksadress: Teknikringen 1 Datum: 2013-05-27 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Akut- och perioperativ

Läs mer

År 2 Kursplan. Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

År 2 Kursplan. Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. År 2 Kursplan Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp Medical Science BA, Psychiatry, pediatrics and obstetrics, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng KURSPLAN Medicin- och naturvetenskap, 45 hp Nivå: Grundnivå Fastställd av Högskolenämnden 2008-04-04 Reviderad kursplan gällande för studenter i VK-07 Kursbeskrivning

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning. MEDICIN Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap.

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp Medical Science BA (B), Medicine, Surgery and Geriatric, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng

LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-316/2010 Sida 1 (11) LÄKARPROGRAMMET, 330 högskolepoäng Programme in Medicine, 330 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås

En kort presentation av. Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås En kort presentation av Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås År 1: Fyra kurser Hela utbildningen Introduktion till vårdvetenskap Humanbiologi Mikrobiologi och vårdhygien Allmän omvårdnad År 2:

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och Syfte: Planering Människokroppen 8C Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället. Använda kunskaper i biologi för att

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter

Läs mer

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom. Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom. Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur Klinisk fysiologi Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

Forskning & utbildning

Forskning & utbildning Forskning & utbildning Temalista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås 2 FORSKNING OCH FORSKNINGSMETOER Ep Avhandlingen : om att formas till forskare / Lars Strannegård (red).

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Terminsmål Målbeskrivningens struktur för stadium I och II Stadiemålen beskriver inriktning och nivå för den kompetens studenten skall uppnå under stadiet. De är indelade i fyra områden: Vetenskapligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: 5.2-898/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: 5.2-898/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Receptarieexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet farmaci, 180 hp.

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Hematologi 402 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Hematologi 402 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 402 Kompetensbeskrivning Specialiteten hematologi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i utredning, diagnostik, behandling, prevention och uppföljning av tillstånd i blodet samt i blodbildande,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Specialiteten har ett ansvar för forskning, metodutveckling, kvalitetsutveckling och utbildning inom kompetensområdet.

Specialiteten har ett ansvar för forskning, metodutveckling, kvalitetsutveckling och utbildning inom kompetensområdet. Kompetensbeskrivning Klinisk fysiologi är en diagnostisk medicinsk specialitet som karaktäriseras av mätning, analys och bedömning av fysiologiska och patofysiologiska förlopp hos en patient genom integrativ

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning GERIATRIK I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten geriatrik innefattar fördjupade kunskaper om akuta och kroniska sjukdomar hos äldre samt rehabilitering av äldre. Geriatrikens

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Ortopedi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Ortopedi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Ortopedi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Äldrepsykiatri 1112 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Äldrepsykiatri 1112 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 1112 Kompetensbeskrivning Specialiteten äldrepsykiatri karaktäriseras av kompetens inom alla sjukdomar och tillstånd med psykiska eller kognitiva symtom hos äldre, oavsett orsak. Det gäller såväl kognitiva

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR

Utbildningsplan. Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Bred ingång BGBVP Biomedicinsk analytiker BGBMA Bioteknik BGBIT Receptarie BGFAR Programmet är fastställt av

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Kirurgiska specialiteter

Kirurgiska specialiteter Kirurgiska specialiteter Kirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Invärtesmedicinska specialiteter

Invärtesmedicinska specialiteter Invärtesmedicinska specialiteter Internmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open

Antagningsstatistik fristående kurser, urval 1 HT2012, SA/Antagningsgruppen. Källor: vhs.se och NyA Open 1:a hands Nybörjarkurser KI-31000 Fysisk aktivitet och hälsa för alla åldrar 50 70 70 123 37 14 BF - 0 1 BI 17.30 22 30 BII 19.29 4 9 HP 0.10 19 0 HPGR 165 25 26 KI-31001 Hälsopsykologi - teorier och modeller

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer