Planbeskrivning (antagandehandling)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning (antagandehandling)"

Transkript

1 1 Antagen av KF 28 febr 2013, 8 LAGA KRAFT 27 mars 2013 Detaljplan för del av Mollösund MOLLÖSUND 5:411 m fl Orust kommun Västra Götalands län Planbeskrivning (antagandehandling) Upprättad , reviderad BO-HUS-PLAN AB ORUST KOMMUN Arkitekt Boo Widén Verksamheten för samhällsutveckling Planchef Rickard Karlsson

2 2 1. Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser Denna planbeskrivning Bergteknisk besiktning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning 2. Bakgrund och syfte I oktober 2007 beviljades bygglov för en industri/hanverksbyggnad inom fastigheten Mollösund 5:411. Bygglovet innebar en avvikelse från detaljplanen vad gäller byggnadshöjd och takvinkel. Byggnadsnämnden bedömde avvikelserna som mindre och förenliga med planens syfte. Den aktuella byggnaden är sedan våren 2008 färdigställd och inrymmer idag tre olika verksamheter två snickeriverkstäder och en plåtverkstad. Ingen av verksamheterna är av den arten att den bedömas som störande för omgivningen eller olämplig med hänsyn till kraven på hälsa och säkerhet. Efter färdigställandet överklagades bygglovet av en fastighetsägare i närområdet som av byggnadsnämnden inte bedömts som berörd. Bygglovet upphävdes av länsstyrelsen, som inte bedömde att de beviljade planavvikelserna kunde betraktas som s.k. mindre avvikelse. Förvaltningsrätten gick på samma linje som länsstyrelsen i dom Byggnaden saknar således gällande bygglov. De verksamheter som inryms i byggnaden sysselsätter idag 5 6 personer. Ett par av företagen har akut behov av utökade lokaler. Kommunen ser det som angeläget att de företag som finns i byggnaden kan fortsätta sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen har också bedömt att en tillbyggnad med ca 250 kvm kan ske utan risk för att det kan komma att medför någon påtaglig olägenhet för omgivningen. En sådan utökning av byggrätten bedöms inte heller medföra någon skada på allmänna intressen. Samråd har skett med Mollösunds samfällighetsförening som förvaltar de områden som skall sammanläggas med Mollösund 5:411 respektive Tången 3:20(se nedan). De primära syftena med detaljplanen är dels att möjliggöra att den befintliga industribyggnaden kan bibehållas och dels att möjliggöra en sådan utökning av tomten att en tillbyggnad med ca 250 kvm är möjlig att genomföra.. Ägaren till fastigheten Tången 3:20 har framfört önskemål om att även denna fastighet tas in i detaljplanen. Fastighetsägaren önskar köpa till alternativt arrendera visst markområde som i gällande detaljplan är allmänplatsmark samt utöka byggrätten från 100 kvm till 150 kvm. Kommunen har bedömt detta som rimligt. Fastighetsägaren sköter redan idag med samfällighetens goda minne den aktuella marken. Ingen intilliggande fastighet påverkas av de önskade åtgärderna. Samråd har skett med Mollösunds vägfö-

3 rening, som inte har något att erinra. Detaljplanen har därför utökats till att även omfatta Tången 3:20 samt det område som skall kunna sammanläggas med alternativt arrenderas av Tången 3: Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB Riksintressen mm enligt 3 kap MB Mollösund är av riksintresse för kulturminnesvården. Mollösund 5:411 ligger väl avskild från den äldre kulturhistoriskt värdefulla samhällskärnan. Detaljplanen bedöms därför inte medföra någon sådan påtaglig skada på riksintresset att det strider mot bestämmelserna i MB 3 kap. Kustområdet enligt MB 4 kap Mollösund ingår i kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i MB 4 kap 1 och 4 utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet. Miljökvalitetsnormer enligt MB 5 kap Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som inte får överskridas (eller underskridas) efter en viss angiven tidpunkt. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Anges för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10) och ozon. Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora luftomväxlingen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom någon av Orust samhällen. Någon risk för att de planerade åtgärderna inom detaljplanen skall medföra ett sådant överskridande bedöms inte föreligga. Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som kan leda till att vissa arter minskar i antal eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen. I princip all havsmiljö runt Orust förutom Ellösfjorden berörs av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Detaljplanen bedöms inte medföra någon ökad belastning på havsmiljön. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Detaljplanen kommer inte att medföra några konsekvenser som står i strid med denna miljökvalitetsnorm. Fastigheten genererar idag inte något störande buller. Transporter till och 3

4 från fastigheten ger visst buller men den ringa omfattningen (ca trafikrörelser per dygn) gör att den ekvivalenta ljudnivån ligger långt under gällande riktvärden. Detaljplanen kommer endast att medföra en mycket marginell ökning av bullret. All verksamhet sker inomhus, vilket innebär att väggarna ger en radikal dämpning av eventuellt oväsen från själva produktionsprocessen. Utvändiga fläktar finns ej bortsett från tre luftvärmepumpar på byggnadens sydfasad. Ljudet från dessa har ej mätts men planförfattaren, som har normalhörsel, har testat ljudet när värmepumparna är i full gång och konstaterat att fläktljudet är knappt hörbart på 15 meters avstånd. Miljökvalitetsnormer för vatten Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Inom planområdet finns inga vattenresurser som omfattas av miljökvalitetsnormen. Detaljplanen bedöms inte medföra någon ökad belastning på havsmiljön. 4. Plandata Läge Området är beläget vid infarten till Lervikshamnen och Lerviks industriområde ca 700 meter öster om Mollösunds hamn. Läget redovisas närmare på kartan nedan. 4 Markägoförhållanden, areal Mollösund 5:411 samt Tången 3:20 är privatägda. Övriga delar av planområdet ägs av kommunen men förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening.

5 5 5. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Ett av översiktsplanens primära syften är skapa förutsättningar att stärka det lokala näringslivet i Mollösund. En viss komplettering av industriverksamhet föreslås kunna ske i anslutning till Lerviks industriområde. Detaljplanen bedöms förenlig med översiktsplanens intentioner. Detaljplaner För området gäller en detaljplan som vann laga kraft Detaljplanens genomförandetid gäller fram till Berörda fastighetsägare har medgett att den tidigare detaljplanen ersätts med en ny plan i berörd del. 6. Förutsättningar Naturförhållanden Fastigheten Mollösund 5:411 är till största delen bebyggd eller utgör hårdgjord yta. Området som skall sammanläggas med Mollösund 5:411 utgörs huvudsakligen av en liten bergskulle. Några specifika biologiska värden finns inte. Området bedöms vara av mycket litet intresse som rekreationsmark. Fastigheten Tången 3:20 består till största delen av berg i dagen. De delar som skall sammanläggas med fastigheten alternativt arrenderas utgörs av en relativt plan, gräsbevuxen, yta. Geotekniska förhållanden Marken under befintlig industribyggnad består av stenfyllnad till fast botten (berg). Även planerad tillbyggnad kommer att uppföras på stenfyllnad på fast berg. Marken norr om befintlig byggnad utgörs av grusade ytor på lera. Området är praktiskt taget helt plant varför det knappast finns några stabilitetsproblem. Befintlig byggnad, som nu är tre år, uppvisar inga synliga sättningsskador. Byggnaden inom Tången 3:20 är placerad helt på berg. Även föreslagen tillbyggnad kommer att vara placerad på berg. Detaljplanen ingår i område som klassificerats normalradonmark. Någon radonmätning har ej utförts. I detaljplanen har intagits en bestämmelse som föreskriver att byggnaden skall utföras radonsäkert om det inte genom kompletterande radonmätning kan visas att det ej behövs för att klara gällande normer. Industribyggnaden omges av relativt plan mark varför någon risk för stenras eller blocknedfall ej finns i denna del. Nordöst om Tången 3:20 finns ett relativt brant bergsparti. Området har besiktigats av bergteknisk expertis (Petro Team AB). Det har härvid konstaterats att någon risk för större bergras ej föreligger. Besiktningsmannen rekommenderar dock att vid byggnation närmare bergsslänt än 2 meter bör en berg-

6 6 teknisk detaljstudie utföras för att säkra att inga lösa block finns intill. Detta krav har införts som en planbestämmelse. Hydrogeologi Dagvatten från området avleds idag mot en bäck söder om planområdet. Bäcken mynnar i Lerviks småbåtshamn ca 250 meter söder om planområdet. Dagvatten från byggnaden skall omhändertas lokalt. Fornminnen Inom planområdet eller dess omedelbara närhet finns inga kända fornminnen. Bebyggelse Fastigheten Mollösund 5:411 är bebyggd med en industri/hantverksbyggnad om ca 320 kvm. Inom Tången 3:20 finns ett fritidshus om ca 60 kvm samt ett mindre uthus. 7. Förändringar Småindustri Den västra delen av planområdet är bebyggt med en industri/hantverksbyggnad om ca 320 kvm. Byggnaden har en byggnadshöjd om 5,8 meter och en takvinkel om 33 grader. Byggnaden strider mot den gällande detaljplanen vad gäller byggnadshöjden och takvinkeln. Förvaltningsrätten har bedömt att planavvikelserna är så stora att de inte kan accepteras som mindre avvikelse. Bygglovet för byggnaden har därför upphävts. Kommunen har bedömt att den befintliga byggnaden är godtagbar på den plats där den står. Byggnaden medför inte någon sådan betydande olägenhet för omgivande fastigheter att den strider mot bestämmelserna i PBL 2 kap 9. Byggnaden bedöms inte heller medföra någon betydande skada på allmänna intressen. Kommunen har därför bedömt det som rimligt att upprätta en ny detaljplan för fastigheten med syfte att inrymma den befintliga byggnadens volym även vad gäller takvinkel och byggnadshöjd. Två av de verksamheter som finns i byggnaden har ett stort behov av större utrymmen. Fastighetsägaren har därför framfört önskemål om att förvärva ytterligare mark för att kunna bygga till bygganden ca 10 meter åt söder. Tillbyggnaden är avsedd att utföras som en snedtäcka som ansluter under byggnadens fönster på sydfasaden ca 4 meter över marken. Tillbyggnaden blir således betydligt lägre än den befintliga byggnaden (se skiss nedan).

7 7 Tillbyggnaden bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och tar knappast någon utsikt för grannfastigheterna. Den mark som tas i anspråk för tillbyggnaden är i gällande detaljplan allmän plats natur. Området bedöms inte inrymma några direkta naturvärden och saknar i stort sett betydelse som rekreationsmark. Enligt kommunens uppfattning är det därför rimligt att i detta fall prioritera näringsidkarnas behov av utökade lokalytor. Den östra delen av planområdet är bebyggt med ett fritidshus och en mindre uthusbyggnad. Ägaren till fastigheten har önskat få utökade möjligheter att bygga till huset och även att utöka tomten med mark som redan idag sköts av markägaren. Marken bedöms inte inrymma några speciella naturvärden och saknar betydelse som rekreationsmark. Kommunen har därför bedömt att önskemålen inte strider mot allmänna eller andra enskilda intressen. Mollösunds samfällighetsförening som förvaltar allmänna platser har inget att erinra. Planområdet har därför utökats med fastigheten Tången 3:20 och de delar av Mollösund 5:398 som skall sammanläggas med Tången 3:20 alternativt arrenderas av ägaren. Detaljplanen syftar sammanfattningsvis till att möjliggöra dels att befintlig byggnad inom Mollösund 5:411 bibehålles och samtidigt ges tillbyggnadsmöjlighet och dels att fastigheten Tången 3:20 ges viss utökad byggrätt. Gator och trafik Fastigheten trafikmatas via Gamla vägen. Detaljplanen medför ingen förändring i detta avseende. Detaljplanen kommer i princip inte att medföra någon förändring av trafiksituationen i området. Störningar, risker Två bostadshus ligger på ett avstånd av ca 40 meter från småindustribyggnaden. Ytterligare fem bostadshus finns inom en radie av 100 från byggnaden. Fastigheten genererar idag inte något störande buller. Transporter till och från fastigheten ger visst buller men den ringa omfattningen (ca trafikrörelser per dygn) gör att den ekvivalenta ljudnivån ligger långt under gällande riktvärden. Detaljplanen kommer endast att medföra en mycket marginell ökning av bullret. All verksamhet sker inomhus, vilket innebär att väggarna ger en radikal dämpning av eventuellt oväsen från själva produktionsprocessen. Utvändiga fläktar finns ej bortsett från tre luftvärmepumpar på bygg-

8 nadens sydfasad. Ljudet från dessa har ej mätts men man kan konstatera att ljudet från fläktarna är knappt hörbart på 15 meters avstånd. Vid bygglovprövningen är det angeläget att tillse att eventuella utvändiga fläktar placeras så att ljudet riktas från kringliggande bostäder d v s åt sydöst från byggnaden. De befintliga verksamheterna är av den arten att de knappast ger upphov till störningar eller risker för omgivningen med hänsyn till hälsa och brand. Detaljplanen medger endast ej miljöstörande småindustri. Den föreslagna tillbyggnaden bedöms medföra en mycket begränsad ökning av trafikbelastningen i området. Någon registrerbar ökning av trafikbuller i området kommer därför inte att ske. Mellan Mollösund 5:411 och bostadshusen väster därom finns vegetation som också har en viss avskärmande effekt, både ljudmässigt och visuellt. På den västra sidan av tomten har lagts i en planteringszon som skall ge en viss avskärmande effekt åt detta håll. 8 Klimatanpassning Klimatförändringar i framtiden befaras bl. a medföra att havsnivån kommer att höjas och att vi får intensivare nederbörd. Effekterna av dessa förändringar måste beaktas i alla fysisk planering. I rapporten Klimatanalys för västra Götalands län SMHI 2011 gör man bedömningen att den globala höjningen av havsnivån blir ca 1 meter i fram till nästa sekelskifte. Med beaktande av den samtidigt pågående landhöjningen kan vattennivån förväntas stiga ca 70 cm. Högsta uppmätta högvatten (Smögen) är i RH 00 ca +1;35. Det innebär att högsta högvattennivå nästa sekelskifte kan förväntas vara minst Befintlig golvnivå i den befintliga hantverks/industribyggnaden är +2,10. Den planerade tillbyggnaden behöver, för att verksamheterna med interna materialförflyttningar mm skall kunna fungera, ha samma golvnivå som den befintliga byggnaden. Det skulle givetvis vara önskvärt, med tanke på de osäkerheter som finns i beräkningarna av framtida havsnivåer, att ha en större säkerhetsmarginal när det gäller byggnadens placering. I planen har därför intagits en bestämmelse om att de delar av tillbyggnaden som ligger under nivån +3,0 skall utföras i vattentålig konstruktion. Befintligt fritidshus inom Tången 3:20 ligger med en golvnivå över +3,2 (RH00). En framtida tillbyggnad skall utföras med en lägsta golvnivå +3,2. Alla byggnadsdelar under nivån + 3,0 skall utföras med vattentålig konstruktion Samtliga byggnader inom planområdet ligger relativt nära havet och betydligt högre än omgivande mark. Någon översvämningsrisk beroende på kraftigt ökande nederbördsmängder bedöms därför inte föreligga.

9 9 Teknisk försörjning Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Någon ytterligare anslutning är inte aktuell. Byggnaderna är idag eluppvärmda. Tillbyggnaderna skall i tillämplig utsträckning utföras så att de nya energinormerna uppfylls. Anordnig för hantering av avfall skall ske på ett sätt som uppfyller kraven i kommunens avfallsplan och renhållningsordning. 8. Inverkan på miljön - Behovsbedömning Miljöbedömning MKB När en detaljplan upprättas skall kommunen alltid ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs eller inte, det vill säga göra en så kallad behovsbedömning. En miljöbedömning skall göras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. I miljöbedömningen ingår bl.a. att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Vid bedömningen om planen kan anses medföra betydande miljöpåverkan är utgångspunkten Planens karaktär, platsen och den påverkan planens genomförande kan förväntas få på omgivningen. Planens karaktär Planen syftar till att skapa förutsättningar att bibehålla och bygga till befintlig småindustri/hantverksbyggnad inom fastigheten Mollösund 5:411. De förändringar detaljplanen möjliggör är av mycket begränsad omfattning. Planen får starkt reglerande bestämmelser om vad som får och inte får göras i området. Någon osäkerhet om planens innehåll föreligger därför knappast. Den miljöpåverkan, som planens genomförande kommer att få är därför också förutsägbar i tid och rum. Planens genomförande kommer inte att medföra någon miljöstörande verksamhet enligt 4 kap. 34 PBL. Föreslagen verksamhet omfattas inte heller av kriterierna för betydande miljöpåverkan enligt MKB- förordningen. Platsen Planområdet består huvudsakligen av redan bebyggd mark och hårdgjorda ytor. Det område som föreslås bli ianspråktaget för tillbyggnad av befintlig byggnad består till största delen av en liten bergskulle med sparsam vegetation. Inga specifika naturvärden har registrerats i området. Planens genomförande kommer inte att beröra något Natura 2000 område. Påverkan Plangenomförandet kommer att medföra irreversibla ingrepp i form av sprängning. Dessa ingrepp blir dock av begränsad omfattning. Eventuella sprängkanter skall täckas med jord och gräsbesås.

10 Närboende kan påverkas visuellt genom den förändring av landskapsbilden som planerade tillbyggnader av byggnaderna medför. Påverkan blir dock inte av den omfattningen att den kan bedömas strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap 9. Planen kommer att medföra mycket begränsad ökning av trafikbuller och luftföroreningar. Fastigheterna ligger väl avskilda från den kulturhistoriskt värdefulla samhällskärnan och planen kommer därför inte att medföra någon påtaglig skada på riksintresset. Föreslagna tillbyggnader kommer att medföra en ökad energikonsumtion främst genom behov av uppvärmning. Byggnaderna skall i tillämplig omfattning utformas så att de uppfyller gällande energinormer. Sammanfattande bedömning Kommunens sammanfattande bedömning av planens inverkan på miljön är att planens genomförande inte kommer att innebära någon risk för betydande miljöpåverkan Genomförandefrågor Tidplan Samråd juni, juli 2011 Granskning augusti-september 2012 Antagande februari 2013 Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag antagandebeslutet vinner laga kraft. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter detaljplanen att gälla så länge den inte ändras eller upphävs. Ansvarsfördelning Ägaren till Mollösund 5:411 respektive Tången 3:20 skall ansvara för planens genomförande inom respektive fastighet. Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. Ekonomi Ägaren till Mollösund 5:411 skall stå för samtliga kostnader för detaljplanen. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsreglering skall ske innebärande att de delar av planområdet som nu ligger inom Mollösund 5:398 skall sammanläggas med Mollösund 5:411 respektive Tången 3:20. Beträffande Tången 3:20 kan det bli aktuellt att fastighetsreglering ej genomförs. Ägaren kommer i så fall att arrendera det aktuella området som i planen redovisas som kvartersmark. Berörda delar av Mollösund 5:398 ingår i område som är upplåtet som

11 gemensamhetsanläggning. Denna förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening. Regleringen förutsätter därför även att en omprövning av berörd gemensamhetsanläggning måste ske. Ägaren till Mollösund 5:411skall initiera erforderlig förrättning för detta. I övrigt så får varje fastighetsägare initiera och bekosta lantmäteriförrättning som krävs för att genomföra fastighetsregleringen för deras respektive fastighet. Det område som avses att regleras till Tången 3:20 (alternativt arrenderas ut till ägaren av Tången 3:20) ett u. område (elkabel). Denna rättighet skall beaktas vid upplåtelsen genom att servitut bildas. Alternativt säkerställs ledningen genom att bestämmelse om rätten till ledningen skrivs in i arrendeavtalet Administrativa frågor Detaljplanens genomförandetid skall vara fem år från det att planen vinner laga kraft. Kommunen skall inte vara huvudman för allmänna platser. 11. Medverkande tjänstemän Denna samrådshandling har upprättats av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo Widén. Från kommunen har medverkat planchef Rickard Karlsson och planingenjör Gurlie Lindén Henån Bo Hus Plan AB Boo Widén

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING tillhörande detaljplan för SNÖSTORP 19:54 M FL Ljungbyvägen 111-113, HALMSTAD Enkelt planförfarande Byggnadsnämnden 2010-04-21 Plan E 245 K Byggnadskontoret

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27 Anna Paterek Tel 021-39 25 27 DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade 2010-01-19 att ge stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Diarienummer 2011-07-01 MBN 2009.0740.214 Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 3 FÖRENLIGT MED 3, 4

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21

Detaljplan för. Kv Strandbaden 3 m fl. Falkenbergs kommun, Hallands län. Planbeskrivning. Samrådshandling 2015-01-21 Detaljplan för 3 m fl Falkenbergs kommun, Hallands län Detaljplan för Falkenbergs kommun, Hallands län Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2(12) DETALJPLAN FÖR ANNEBERG DEL AV TANUMS-GISSLERÖD 1:6 M FL TANUMS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANHANDLINGAR

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer