måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen 29 september kl.16.00 17.30 INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter"

Transkript

1 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 40 D EADLINE: Vill du ha något med i Infobladet når du Marianne på tel eller eller e-post S e p t e m b e r 2014 KOMMUNENS HEMSIDA: NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE I BRÄNDÖ BY Infart strax ca 50 meter norr om Brandstation d.v.s. före infarten till landskapsgaraget. Infarten markerad med skylt. Området nu i praktiken färdigt. Kör dock försiktigt eftersom det finns branta slänter och också hamnområde utan räcken etc. 20 TOMTER TILL SALU VARAV 6 STRANDTOMTER..de övriga med varierande SJÖUTSIKT Samtliga tomter har vatten/avlopp/e/fiber dragen till tomtgränsen. PRIS 5-9 /m2 + EL, AVLOPP, VATTEN OCH FIBER CA Skyddad hamn med 10 båtplatser TOMTERNA SÄLJS ENLIGT PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN För närmare information om tomterna, området m.m. kontakta John Wrede, tel , mobil Tomterna förevisas om möjligt även på veckoslut, kvällar måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter Samling vid båthamnen...kort: varför/bakgrund/vision, guidad promenad runt området, invigning av kansliminister Wille Valve. Traktering för nu orsak att festa kommunens, efter fibern, största infrastrukturella satsning någonsin (ca 1,1 miljon ). Eventuella frågor kan riktas till John på kansliet tel Alla hjärtligt välkomna!

2 2 NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

3 3 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö Brändö kommun/byggnadstekniska nämnden inbegär anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö by. Arbetet skall vara slutfört före 17 december Handlingar fås från byggnadskansli i Åva, Bo Qvarnström tel el Anbuden skall vara inlämnade före kl till byggnadstekniska nämnden Åva. Brändö den 26 augusti 2014 INFORMATION FRÅN FRITIDSSEKTORN Skolnämnden avser att röja upp kring idrottsplanen vid skolan. Det finns en hel del "bråte" bortanför själva fotbollsplanen. Detta kommer att forslas bort och platsen att snyggas till. Det skolnämnden inte anser sig ha nytta av kommer att slängas så om du vet med dig att du har lagt något där som temporär förvaringsplats så bör du ta hand om det nu. Christian Dreyer Skoldirektör Brändö kommun mob Lite större nyrenoverad bostad uthyres i Brändö by I kommunens radhus, de s.k. lärarbostäderna, i Brändö by nyrenoverad 3:a för uthyrning. Bostaden är på 82 m2 med kök, 3 rum, våtutrymmen m.m. samt bastu. Hyran inkluderar värme, tillgång till fiber(hyresgästen kontaktar valbar operatör), en vattenavgift á 5, samt bilplats under tak, uppgår för närvarande till 631,70 /månad. Tillkommer elektricitet för belysning, bastu m.m. samt vattenavgift á 5 /person. Fritt formulerad ansökan till Brändö kommun, Åva (anhållan om att få hyra muntlig eller skriftlig, den som först anmäler bindande får hyra bostaden). För närmare uppgifter kontakta John Wrede tel I andra hand kommuntekniker Bo Qvarnström tel Uthyres enligt principen: Först till kvarn (se ovan). GEMENSAM ANNONSERING I ÅTF:S HUVUDBROSCHYR 2015 Dags igen att anmäla intresse för de turistföretagare som önskar vara med i ÅTF:s huvudbroschyr år Om fullmäktige beviljar anslag så kommer en hel Brändö sida enligt samma modell som tidigare att reserveras i Ålands turistförbunds stora huvudbroschyr. Som bonus införs i stort sett samma annons i Skärgårdsguiden som halv sida. Priset för 4-5 rader d.v.s. namn, telefon x 3, adress o. fax går på max. 320 (inkl.moms.). I 2014 års broschyr var kostnaden för annons (10 annonsörer) 250 +moms. Den som vill vara med så bör meddela John detta senast torsdagen 23 oktober 2014.

4 4 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Näringslivsprojektet söker fler företagare och producenter, Näringslivsprojektet välkomnar alla primärproducenter och företagare med i det pågående utvecklingsarbetet av sektorerna närmat och livsmedel samt fritid och turism. För mer information tag kontakt med Projektledare Joakim Nyström, Tfn eller per epost: Projektet Utveckling av turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, även kallat Näringslivsprojektet, har som mål att utveckla turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, säkra befintliga arbetsplatser och skapa nya arbetstillfällen och företag. Projektet genomförs med delfinansiering av Ålands landskapsregering och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets första fas genomförs mellan och Projektägare: Brändö kommun Projektansvarig: Joakim Nyström LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT 0,4-1,3 HEKTAR TILL FÖRSÄLJNING Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt 4000 m2 eller ca 1,3 hektar. (4000 m2 tomten, som inte kräver hembygdsrätt, bryts ut från 1,3 hektar tomten vid behov. Tomtstorleken m.m. kan m.a.o. justeras. Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast kl.16. För närmare villkor, servitut m.m. se Kommunstyrelsens protokoll som finns bl.a. på För närmare uppgifter om själva försäljningen kontakta KD John Wrede, tel alt. För närmare uppgifter om själva byggnaden kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström, tel.56501, e-post: För besiktning på plats kan Dan-Ole Åkerberg kontaktas (finns på Lappo) tel Annonsering i Brändö-info (avgifter inklusive moms) Annonseringen, max. ¼ sida, är gratis för privatpersoner och idèella föreningar med hemort eller verksamhet i kommunen. Gäller även idéella föreningar med verksamhet i grannkommunen Kumlinge. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis dock max. 1/8 sida (förutsätter alltid en anknytning till kommunen/dess invånare). Övriga betalar en avgift om 20 för en halvsida, 10 för ¼ sida och 5 för en 1/8 sida för färdigt bearbetat annonsmaterial, d.v.s. i elektronisk form. M.a.o. helsidesannonsering ej tillåten. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga.

5 5 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : HÖSTENS STIPENDIER Anhållan för stipendierna (kuvertet märks STIPENDIUM) riktas till Brändö kommunstyrelse, Åva. Stipendierna är avsedda för personer skrivna i kommunen. Anhållan bör vara Kommunstyrelsen tillhanda inom september Ytterligare uppgifter om stipendierna av John Wrede, tel JUBILEUMSFONDEN Fondens ändamål är att i första hand stöda kultur och i andra hand utbildning (vuxenstuderanden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman uppgår till ca 1000 och stipendierna i regel ca Stipendiet söks skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras. HEMORTSSTIPENDIUM för läsåret Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. se närmare ansökningsblanketten) som är 29 år eller yngre. Stipendiets storlek är 200 per studerande. Obs! kravet är att stipendium endast kan beviljas studerande som har Brändö kommun som hemort. Övriga kriterier som bör fyllas är; att studerande inte fyllt 29 år under 2013, har slutfört studier på andra stadiet (d.v.s. stipendium erhålls ej för yrkesskola/motsvarande eller gymnasium) och är inskriven i antingen yrkeshögskola, högskola eller universitet. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet eller kan avhämtas från nätet (se och KUNGÖRELSER). KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 25 SEPTEMBER 2014 KL.16.00, BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI, ÅVA. Brändö bostadsrättsförening/bbrf kallar till föreningens tredje föreningsmöte nämnda datum, klockslag och plats. På mötet behandlas de ärenden som anges i stadgan samt föreningens framtida planer (inte just nu aktuellt med verksamhet eftersom intresse inte verkar att finnas för ett hus/radhus i bostadsföreningens regi. Men om det finns intresse så kan föreningen föreslå att kommunen går med i föreningens projekt under samma premisser som tidigare). Stadgan finns tillgänglig på Brändö kommunkansli, Åva. Övrig information av sekr. John Wrede tel Brändö , Styrelsen Kst i urval: - uppdrag till socialnämnden att avge förslag till utlåtande om ÅLR:s förslag till Kommunernas socialtjänst (en första etapp i den planerade samhällsservicereformen) d.v.s. samordningen m.m. av barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och utkomststöd. Kommunens utlåtande till ÅLR inom september. En relativt liten reform (förutom ekonomiskt) men av betydelse med tanke på kommande reformer vad gäller servicen för invånarna i kommunen. - inget anbud för Lappo skolbyggnad med tomt varför den bjuds ut på nytt (i ca 4 månaders intervaller och i samarbete med Fkfastighetskonsult, Mariehamn). - godkännande av Strandbo Ab:s ansökan om att få detaljplanera markområde i Korsö (meningen att planera ett område med 4-6 sjönära tomter). - regelverks för arbetsresor för kommunens anställda (tillämpningsdirektiv). - utlåtande till Ålandstrafiken med anledning av begäran om skärgårdsplats m.m. för icke mantalsskriven. - första steget i en revidering av kommunens byggnadsordning. Gällande från 1989 som bör koordineras med ny byggnadslagstiftning från 2008 men också revideras för att fylla dagens krav/förväntningar (om behov finns). Målsättning : en ny byggnadsordning inom mars beslut om att begära om anbud för fiberdragning i Bellarshamn.

6 6 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BRÄNDÖ HALLEN Bokning av återkommande tider i Brändö hallen till utgången av augusti 2015 Innebär: - återkommande bokning möjliga måndagar torsdagar. - alla timmar mellan förutom följande som är reserverade för skolan/eleverna Måndag 12-13, Tisdag 11-12, Onsdag 12-13, Torsdag 9-12 och Fredag samt de timmar som bokas av företag/föreningar. Föreningarnas ej 100% klara i skrivande stund men i praktiken alla måndagar torsdagar mellan och 22.00, smärre variationer Obs! föreningar som har intresse! kontakta John så fort som möjligt dock senast 12 september Folkhälsan och BIK har redan meddelat intresse att hyra: måndag , tisdag , onsdag , torsdag , söndag bokning minst en hel timme (ex , alt etc. går också) och max. 4 timmar per vecka. - möjlighet till annullering minst ett dygn i förväg. För närmare information och bokning kontakta John Wrede/kansliet, tel fr.o.m. måndagen 22 september kl.10. Sker enligt principen först till kvarn får först mala. Obs! lösa /enstaka timmar kan bokas när som helst förutom fredag söndag när bokning av färre än 2 timmar kan göras med max. 2 veckors varsel. I regel ingen trängsel. Obs! det går att boka alt. 1/3, 2/3 eller hela hallen., Taxan (inklusive omklädningsrum/dusch/bastu). Gäller tillsvidare: för privatpersoner/per timme Hela hallen 15 (behövs för bl.a. tennis), 2/3 av hallen (två badmintonplaner) 9,50 och 1/3 av hallen 6,50 (en badmintonplan/alt. bordtennis). I taxan ingår omklädningsrum bastu/dusch. för föreningar-företag med hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 15,50, 2/3 av hallen 12,50 och 1/3 av hallen 8,50. för företag-företag som ej har hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 25, 2/3 av hallen 18 och 1/3 av hallen 12,50. Rabatt 20% för 4-5 timmen i en följd och för timme 6 framöver 50% (under en dag). Utrustning i detta nu: tennisnät, 3 x badmintonnät, volleynät m.m. och ljudanläggning/ljudslinga av god kvalitet samt bevakningskamera. Enstaka bokning under veckan via kansliet och veckoslut via Trixies shop tel FIBERKABELN HJÄLP ATT HÅLLA KOLL. Brändö-Kumlinge fiber (BKF) ber härmed om hjälp av samtliga som rör sig i kommunen att meddela om lågt hängande fiberkabel. Detta oberoende var kabeln hänger (inte bara den egna kabeln). Hjälpen behövs för att kunna åtgärda så fort som möjligt och sålunda undvika att kabeln blir skadad/går av med följder både för BKF:s kunder och BKF (blir kostnader som ekonomiskt rätt trängda BKF gärna undviker). Ytterligare tar det i regel tid att få kabel spänd alt. reparerad. Tyvärr saknas beredskap varför en reparation, som blir nödvändig om kabeln gått av/skadats, kan ta någon vecka. Tack för hjälpen! Meddela till John Wrede tel , mobil , e-post: Styrelsen för BKF

7 7 ÖVRIGT : KÖPES BÅTTRAILER För 26 fots motorbåt (Bella Falcon) Bör klara ca 3 tons belastning. Vänligen kontakta: Jan-Åke Törnroos tel Tack till alla som skänkt varor till röda kors marknaden i Mariehamn och till dem som ställde upp. tackar gör styrelsen i Brändö röda kors avdelning. Stall Konvaljbacken Stall Konvaljbacken drivs av Johanna Kull och finns i Torsholma, Brändö. Vi erbjuder ridlektioner till barn i åldrarna 7-18 år. För tillfället är det framförallt två hästar som går med på lektionerna, en islandshäst och en shetlandsponny. Ridlektionen kostar 10 euro/ gång och den är 1 timme och 30 minuter lång. Det ingår både skötsel av hästen + ridning. Ridterminen pågår från och med vecka Anmälningar tas emot så länge det finns platser kvar. Ändringar kan ske p.g.a. väder eller andra omständigheter. Det finns två ridgrupper kvar att anmäla sig till: Varannan Torsdag (jämna veckor) klockan Torsdagar klockan Anmälningar görs till Johanna Kull, tel nr eller Vi ses! :) Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning Måndag torsdag kl. 8-16, fredag Därefter beredskap till kl 24. Veckoslut och helgdagar beredskap kl Under beredskapstid kostar det 30 /besök. Telefontid alla vardagar kl Vänligen respektera tiderna. Telefonnumror: till mottagningen och mobilen Läkarmottagning Nina Alopaeus. Psykiater Lena Lietzen 2.9. AKUTEN tel ALARMCENTRALEN tel. 112

8 Mindre egnahemshus i Brändö by till salu. Tomt ca 450 m2, byggnad i lösvirke, ca 70 m2 bostad (kök, vardagsrum, sovrum, kontor och toalett) + 20 m2 källare (bastu, dusch och toalett). Fastigheten kopplad till Brändö vatten. 8 ÖVRIGT : Kontakta Peo Bengtsson tel I samband med Fisketävlingen 5-6 sept Lägenhet uthyres Föreningen för Brändö Hemgård hyr ut lägenhet nr 2 i Brändö by på 52 m 2 från den 1 september Hyra för närvarande 260 / mån kallhyra Förfrågningar och anmälan om intresse till Margaret Lundberg, Tel: snarast FÖRENINGEN VÅRD I LIVET FYLLER 15 ÅR! serveras à la carte på Gullvivan under kvällen fredagen den 5 september. Vid fisketävlingens avslut lördagen den 6 september serveras middagsbuffé kl Därefter dans till Bengt och Micke Från kl Fritt inträde Välkomna! VI FIRAR HÄNDELSEN I BRÄNDÖ PÅ LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER. DU FÅR LÄSA MER I NÄSTA INFO. NU VILL VI UPPMÄRKSAMMA ALLA VÅRA DUKTIGA BAGARE, FÖR VI VILL HA FLERA TÅRTOR MED TEMAT ÅRSTIDER. VI ÖNSKAR MÅNGA FINA TÅRTOR MED OLIKA ÅRSTIDSTEMAN OCH KOMMER ATT FOTOGRAFERA ALLA FÖRE VÄNTAR ATT HÖRA FRÅN ER TEL: RAILI September: Ta vara på den naturliga värmen. Håll fönstren fria så att varmt solljus kan flöda in under dagen. Då solen inte skiner är det bättre att dra för persienner och gardiner. Korsö Återvinningscentral Öppet torsdagen den 18 september Kl

9 4 Korvstoppning kurs på RödaGården den 27.9 kl och avslutning med korvmiddag Det är inte svårt att lära sig laga sina egna korvar! Päivi Lehtonen, som har engagerat sig till traditionella maträtter, kommer och visar hur man kan stoppa sina egna ringar. Vi gör korvarna med en särskild korvstoppnings maskin men provar även det traditionella korvhornet. Vi lär oss hur man lagar en enkel korvmassa och får många olika tips hur man smaksätter b.la med torkade örter och svamp från egen gård. Alla kan laga sina egna korvar efter smak. Vi provar även hur man lagar fiskkorv. Hemlagat korv innehåller inga tilläggsämnena, smakförstärkare eller andra konstgjorda ingredienser. Du vet vad du äter! Päivi tar med kryddor, örter och svamp. Deltagare kan gärna ta med sitt eget kött eller fisk. Vi ordnar allt annat. Kom och hämta tips till kommande viltsäsong, jul eller farsdag. Välkommen! Anmäl dig senast den till Marja eller Pia Pris 20,-/person ÖVRIGT :

10 10 ÖVRIGT : * Problem med spända muskler, värk, ledbesvär mm* REHAB CENTER fortsätter med FYSIOTERAPI & MASSAGE på Brändö sjukvårds-och hälsovårdsmottagning. Bokningen och kontakt : Rehab Center Gunnevi Vesterlund leg.spec. fysioterapeut VÄLKOMMEN! infomerar: Föreningen tackar alla som på ett eller annat vis har tagit del aktiviteter som föreningen ordande under den varma sommaren! Hösten sparkar igång veckan 36 med följande aktiviteter: Måndagar klockan YIN-Yoga med Pia i Brändöhallen, med start den Måndagar klockan Mimosel med Marja i Solkulla, första tillfället den , fortsättning varannan vecka. Obs! Folkhälsan erbjuder subventionerad skjuts till träffen för 2 per resa. Vid behov av skjuts kontakta taxichaufförerna! Tisdagar klockan tjejträff för flickor i åk 5-9 med Johanna,Kaisla och Tanja på Hempan,med start den Onsdagar klockan mixed gympa för flickor och pojkar i lågstadie åldern i Brändöhallen, ledaren oklar ännu, med start den Onsdagar klockan fartfylld gympa för vuxna med Marja, med start den Söndagar ( varannan vecka) klockan pilates med Louise i Brändöhallen, med start den Såväl nya som mer erfarna deltagre hjärtligt välkomna med! Terminvgifterna för hösten: Medlemsavgift 10,00 Yoga / Gympa 25 för medlem/ 30 för icke medlem Pilates 15 för medlem/ 20 för icke medlem Mimosel 20 terminavgift Ingen avgift för tjejgruppen eller mixed gympa Den 1 oktober 2014 startar a rets Ha lsostegen! Motionskampanjen da r vi med hja lp av stegma tare ra knar steg och har ma lsa ttningen att ga steg pa 30 dagar. Anma lningen/registreringen o ppnar den 15 september. Alla (oberoende av om du deltagit tidigare a r) ska registrera sig pa Den som inte tidigare fa tt en stegma tare fra n Folkha lsan har chans att fa en, om man a r bland de 300 fo rsta som registrerar sig till kampanjen. I ta vlingen mellan Folkha lsanfo reningarna finns det tva ta vlingsklasser; en klass fo r fo reningar med medlemmar och en klass fo r fo reningar med o ver 151 medlemmar. Segraren i respektive ta vlingsklass erha ller ett valfritt Folkha lsan upplevelsepaket i pris. Kom med och samla steg fo r lokalfo reningen! I a r siktar oss pa att vi att sla den regerande fo reningen Sottunga! A ven i a r finns det extra stegma tare att la na vid behov, kontakta Marja Dessutom lottar vi ut extra fina Folkha lsan priser bland dem som har registrerat sig och samlar stegen fo r fo reningen!

11 11 Nu och fram tom den finns det gratis möjlighet att åka med M/S Bärö mellan Djurholm och Osnäs Detta gäller tisdagar, onsdagar och ibland torsdagar. M/S Bärö startar ca kl.7.00 från Osnäs och återvänder från Djurholm ca kl Platserna fås i mån av utrymme och för mera information och för att boka ringer man Eva Nordlund tel: MEDIS I BRÄNDÖ Höstens kurser Vävkurs med Erica i Åva, fortsättning (35 lektioner, 10 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Åva byagård med Erica Törnroth. Kursen startar onsdagen den och slutar Kom med och väv i byagården i Åva! Kursen passar både nybörjare och längre hunna. Såväl grundtekniker som mer avancerat lärs ut. Svampkurs (6 lektioner, 2 tillfällen) Kursen hålls av Rigmor Tillema lördagen den kl på Brändö grundskola och lördagen den kl i Jurmo med start från hamnen. Vi börjar med en genomgång av våra matsvampar här i Brändö. Vi tittar också på vilka giftiga svampar man kan förväxla dom ätliga med. Vi tittar och vrider och vänder och lär oss känna igen svamparna. Vi nästa tillfälle går vi på skogstur i Jurmo och plockar vad vi hittar och pratar i hur man tillreder och förvarar svampar. Matlagningskurs för tonåringar (12 lektioner, 4 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Brändö grundskola med Marja Tuomola. Kursen startar onsdagen den och hålls den 8.10, 5.11 och Kom och lär dig laga mat i glatt sällskap! Vi lagar både egna hambugare, sushi och enklare maträtter enligt deltagarnas önskemål. Nyttigt och bra att kunna! Ingredienskostnad tillkommer och betalas på plats. Korvstoppning med Viktor Eriksson (8 lektioner, 1 tillfälle) Kursen hålls av Viktor Eriksson lördagen den kl på Brändö grundskola. Lär dig stoppa korv med olika tekniker och smaker i trevligt sällskap. Eventuella ingredienskostnader betalas på plats. För anmälningar, frågor eller ideér kontakta Linda Karlström, Medis kontaktperson i Brändö på e-post eller på telefon

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 MOBILTELEFONLISTA A Adamsson Raimo Andberg Morgan,byggjobb & Catering B Baer Ole, dykare, reparatör Bengtsson Peo Berg Erik Berg Evald, lastbil & grävmaskin Berg Nina Bergendahl Emelie Bergendahl Göran, lastbil Bergendahl Harry Bergendahl Ingela Bergendahl Johnny, Coldwing Bergendahl RandolpRB Marin Consult Berglund Kenneth Björk Elin Björkvall Harald, Tele Björkvall Nancy Blomkvist Karl-Erik Blomqvist Stefan Brändström Hemming Brändö Lax Brändö Lax, Lappo Brändö Lax, försäljning Brändö Taxi (Udda veckor) Bäcksbacka Sonja Bäcksbacka Tore C Carneholm Björn Carneholm Raija Carneholm Björn & Raija D Dreyer Christian, Brändö kommun E Englund Hemming Englund Johan Englund Kaj Englund Klas-Göran Englund Klas-Göran, Brändö kommun Englund Krister Englund Kurt Englund Kurt, Englunds Transport Eriksson Anna-Lena Eriksson Ingmar Eriksson Leif Eriksson Mathias Eriksson Richard Eklund Mikael F Fagerlund Marjut Forsberg Anneli Forsman Elisabeth Forsman Lennart och Margit Föreningen för Vård i Livet G God-Mod, Jaana Pettersson Grahn Kristiina Grahn Tom Granberg Bertil Granberg Gösta Granberg Anneli Granberg Marco Granberg Peter Granlund Bengt Granlund Benita Granlund Margareta Grünewald Julia Gustafsson Anneli Gustafsson Christer Gustafsson Jörgen Gustafsson Sture H Hake Raili Hampf Rolf Patrick Hellström-Sandberg Anita Henriksson Anders Henriksson Bertel, Bertels Bygg Henriksson Imme Henriksson Karl-Johan, DjurholmFisk Hohmann Kim Holmberg Anne-Maj Holmberg Bjarne, Einar Holmberg Ab Holmberg Kurre Hotell & Restaurang Gullvivan Husell Gunvor Husell Roger Husell-Karlström Anita Hytönen Heikki Hälsoinspektör (ÅHS), S-G Nordberg Hälsovårdaren I Ingeborgs Bageri J Janson Daniel Janson Herbert Janson Patrik Johansson Berit Johansson Per-Henry Juthman Katarina K Kakko Timo Kalske Päivi Kalske Risto Kaffestugan, Brändö Stugby Kafe o Camping Karlsson Benita Karlsson Lis, Företagsam Skärgård Karlsson Marja Karlsson Ritva Karlström Agneta Karlström Georg, GK-Service Karlström Jonny Karlström Linda Karlström Majken Karlström Marianne Karlström Marika Koivuniemi Markku

18 L Lappo familjedagvård, Brändö kommun Lappoföretagarnas fastighets Ab Laitila-Pettersson Eija Liljehage Emilia Liljehage Jan Lindberg-Lumme Pia, Brändö Lax Linde n Ingvar Lindholm Jan-Erik Lindholm Lena Lindman Alf Lumme Jaakko Lundberg Joakim Lundberg Kaj Lundberg Leif Lundberg Margaret Lundberg Åsa M Malm Markus Malm Tage M/S Alfågeln M/S Alfågeln, Café M/S Doppingen M/S Spoven M/S Viggen Mickelsson Gun N Nikoskinen Päivi Nordberg P G Torsten Nordberg Bjarne Nordberg Lola Nordling Göran Nordlund Elof Nordlund Else-Maj Nordlund Eva Nordlund Hele n Nordlund Jörgen Nordlund Marina Nordlund Marita Nordlund P-H Nordlund Yvonne, Kristinas Hembageri Nordman Stefan Nygårds Semesterlägenhet, Björkö Nylund Johan Nyman Harry Nyman Aila O Ohlson Erik Ojanto Arto, Gustaf Taxi Ojanto Arto, Gustaf Taxi P Pellas gästhem Pettersson Lasse Pettersson Margareta, Brändö Stugby Pettersson Tommy Q Qvarnström Bo Qvarnström Bo, Brändö kommun Qvarnström Gustaf Qvarnström Oskar S Sandberg Göran Sandberg Ralf Sandberg Susanne Sjöblom Salme Sjöblom Sven Sjöman Thomas Sjöman Pelle Sjöman Stina Smeds Nina Snellman Mikko Strandvall Börje Stenroos John Stenroos Tage Söderlund Klaus T Thörnroos Inga-Lis Thörnroos Ingmar Thörnroos Jan-Tore Thörnroos Jonas Thörnroos Magnus Thörnroos Stefan, Brändö Bygg Thörnroos Veronica Thörnroos Viking Thörnroos Viveca Thörnroos Bjarne Tobiasson Sara Turakka Brita Turakka Heikki Tuomola Marja Törnroos Erik Törnroos Jan-Åke Törnroos Märta Törnroos Siw Törnroth Anna-Greta Törnroth Erica, EgeT Hantverk V Vauras Raimo Viitala Greta Viitala Pentti Viitasola Kaj Viitasola Merja W Wahlström Barbro Wahlström Björn Wennström Tiina Westerberg Sören Wrede John, Brändö kommun Y Ylijoki Katariina Å Åberg Marlene, kollektiv taxi Åberg Tryggve, kollektiv taxi Åkerberg Dan-Ole Åkerberg Maj-Len Åkerberg Sigvard Åström Lena Ö Österberg Nils Österlund Anton Österlund Caroline Österlund Guy Öström Iris Öström Kjell Öström Tommy, Landskapsgaraget

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 35 DEADLINE: 26.08.2013 Vill du ha något

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 23.04.2014 Sammanträdestid ; 28.04.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26

Läs mer

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline

Läs mer

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari 2014. Stopptid för material till nästa

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida! ECKERÖ info Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 ONSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR

Läs mer

10-årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA

10-årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA Nykvarns kommuntidning Nr 4-08 10-årsfirandet!. Hela nyårsprogrammet sid 6-7 NYTT FRÅN SKOLAN OCH FÖRSKOLAN JÄGARSKOGEN BLIR NATURRESERVAT MÖT NYE KOMMUNCHEFEN NY VA-TAXA TUTAN DECEMBER 2008 Träffa närpolisen

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012 ORSNÄS Nr 4 15.6.2012 Sommar i Korsnäs Denna tidning är fylld av info om sommarens evenemang i Korsnäs. Ta vara på informationen och ta del av allt som händer i Korsnäsbygden denna sommar! ANITAS ruta

Läs mer

Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag. Nr 1 September 2014 Årgång 1

Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag. Nr 1 September 2014 Årgång 1 Bo d a Ny t t Information och nyheter från Högboda Byalag Nr 1 September 2014 Årgång 1 Från redaktionen... Kors i taket! Nu sitter man här och ska fixa en tidning igen. För min del är det den femte tidningen

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND

BO I ASKERSUND NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING NR 1 2008 NATTVANDRARNA VARDAGSHJÄLTAR I ASKERSUND Som nattvandrare handlar det om att skapa förtroende och att arbeta förebyggande, berättar Ann-Mari

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

POP & DANSBAND KVÄLL. Järnvägsgatan, Götene 0511-507. februari 2010 21 00-01 00 N JOY med KINDBERGS!

POP & DANSBAND KVÄLL. Järnvägsgatan, Götene 0511-507. februari 2010 21 00-01 00 N JOY med KINDBERGS! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 25 v 5 3 februari 2010 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Månadens bild: Istappar -tennishallens tak KoLLeKtionsvisninG 4 Februari! vid köp ur visad kollektion lämnar

Läs mer