måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måndagen 29 september kl.16.00 17.30 INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter"

Transkript

1 ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 40 D EADLINE: Vill du ha något med i Infobladet når du Marianne på tel eller eller e-post S e p t e m b e r 2014 KOMMUNENS HEMSIDA: NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE I BRÄNDÖ BY Infart strax ca 50 meter norr om Brandstation d.v.s. före infarten till landskapsgaraget. Infarten markerad med skylt. Området nu i praktiken färdigt. Kör dock försiktigt eftersom det finns branta slänter och också hamnområde utan räcken etc. 20 TOMTER TILL SALU VARAV 6 STRANDTOMTER..de övriga med varierande SJÖUTSIKT Samtliga tomter har vatten/avlopp/e/fiber dragen till tomtgränsen. PRIS 5-9 /m2 + EL, AVLOPP, VATTEN OCH FIBER CA Skyddad hamn med 10 båtplatser TOMTERNA SÄLJS ENLIGT PRINCIPEN FÖRST TILL KVARN För närmare information om tomterna, området m.m. kontakta John Wrede, tel , mobil Tomterna förevisas om möjligt även på veckoslut, kvällar måndagen 29 september kl INVIGS Bellarshamns bostadsområde i Brändö by med 22 sjönära bostadstomter Samling vid båthamnen...kort: varför/bakgrund/vision, guidad promenad runt området, invigning av kansliminister Wille Valve. Traktering för nu orsak att festa kommunens, efter fibern, största infrastrukturella satsning någonsin (ca 1,1 miljon ). Eventuella frågor kan riktas till John på kansliet tel Alla hjärtligt välkomna!

2 2 NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

3 3 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö Brändö kommun/byggnadstekniska nämnden inbegär anbud för ombyggnad av avfallsramp i Korsö by. Arbetet skall vara slutfört före 17 december Handlingar fås från byggnadskansli i Åva, Bo Qvarnström tel el Anbuden skall vara inlämnade före kl till byggnadstekniska nämnden Åva. Brändö den 26 augusti 2014 INFORMATION FRÅN FRITIDSSEKTORN Skolnämnden avser att röja upp kring idrottsplanen vid skolan. Det finns en hel del "bråte" bortanför själva fotbollsplanen. Detta kommer att forslas bort och platsen att snyggas till. Det skolnämnden inte anser sig ha nytta av kommer att slängas så om du vet med dig att du har lagt något där som temporär förvaringsplats så bör du ta hand om det nu. Christian Dreyer Skoldirektör Brändö kommun mob Lite större nyrenoverad bostad uthyres i Brändö by I kommunens radhus, de s.k. lärarbostäderna, i Brändö by nyrenoverad 3:a för uthyrning. Bostaden är på 82 m2 med kök, 3 rum, våtutrymmen m.m. samt bastu. Hyran inkluderar värme, tillgång till fiber(hyresgästen kontaktar valbar operatör), en vattenavgift á 5, samt bilplats under tak, uppgår för närvarande till 631,70 /månad. Tillkommer elektricitet för belysning, bastu m.m. samt vattenavgift á 5 /person. Fritt formulerad ansökan till Brändö kommun, Åva (anhållan om att få hyra muntlig eller skriftlig, den som först anmäler bindande får hyra bostaden). För närmare uppgifter kontakta John Wrede tel I andra hand kommuntekniker Bo Qvarnström tel Uthyres enligt principen: Först till kvarn (se ovan). GEMENSAM ANNONSERING I ÅTF:S HUVUDBROSCHYR 2015 Dags igen att anmäla intresse för de turistföretagare som önskar vara med i ÅTF:s huvudbroschyr år Om fullmäktige beviljar anslag så kommer en hel Brändö sida enligt samma modell som tidigare att reserveras i Ålands turistförbunds stora huvudbroschyr. Som bonus införs i stort sett samma annons i Skärgårdsguiden som halv sida. Priset för 4-5 rader d.v.s. namn, telefon x 3, adress o. fax går på max. 320 (inkl.moms.). I 2014 års broschyr var kostnaden för annons (10 annonsörer) 250 +moms. Den som vill vara med så bör meddela John detta senast torsdagen 23 oktober 2014.

4 4 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : Näringslivsprojektet söker fler företagare och producenter, Näringslivsprojektet välkomnar alla primärproducenter och företagare med i det pågående utvecklingsarbetet av sektorerna närmat och livsmedel samt fritid och turism. För mer information tag kontakt med Projektledare Joakim Nyström, Tfn eller per epost: Projektet Utveckling av turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, även kallat Näringslivsprojektet, har som mål att utveckla turism- och livsmedelsnäringarna i Brändö, säkra befintliga arbetsplatser och skapa nya arbetstillfällen och företag. Projektet genomförs med delfinansiering av Ålands landskapsregering och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets första fas genomförs mellan och Projektägare: Brändö kommun Projektansvarig: Joakim Nyström LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT 0,4-1,3 HEKTAR TILL FÖRSÄLJNING Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt 4000 m2 eller ca 1,3 hektar. (4000 m2 tomten, som inte kräver hembygdsrätt, bryts ut från 1,3 hektar tomten vid behov. Tomtstorleken m.m. kan m.a.o. justeras. Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast kl.16. För närmare villkor, servitut m.m. se Kommunstyrelsens protokoll som finns bl.a. på För närmare uppgifter om själva försäljningen kontakta KD John Wrede, tel alt. För närmare uppgifter om själva byggnaden kontakta kommuntekniker Bo Qvarnström, tel.56501, e-post: För besiktning på plats kan Dan-Ole Åkerberg kontaktas (finns på Lappo) tel Annonsering i Brändö-info (avgifter inklusive moms) Annonseringen, max. ¼ sida, är gratis för privatpersoner och idèella föreningar med hemort eller verksamhet i kommunen. Gäller även idéella föreningar med verksamhet i grannkommunen Kumlinge. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis dock max. 1/8 sida (förutsätter alltid en anknytning till kommunen/dess invånare). Övriga betalar en avgift om 20 för en halvsida, 10 för ¼ sida och 5 för en 1/8 sida för färdigt bearbetat annonsmaterial, d.v.s. i elektronisk form. M.a.o. helsidesannonsering ej tillåten. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga.

5 5 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : HÖSTENS STIPENDIER Anhållan för stipendierna (kuvertet märks STIPENDIUM) riktas till Brändö kommunstyrelse, Åva. Stipendierna är avsedda för personer skrivna i kommunen. Anhållan bör vara Kommunstyrelsen tillhanda inom september Ytterligare uppgifter om stipendierna av John Wrede, tel JUBILEUMSFONDEN Fondens ändamål är att i första hand stöda kultur och i andra hand utbildning (vuxenstuderanden som är 30 år och äldre). Den totala stipendiesumman uppgår till ca 1000 och stipendierna i regel ca Stipendiet söks skriftligen (fri formulering) och anhållan bör motiveras. HEMORTSSTIPENDIUM för läsåret Stipendiet riktar sig till studeranden (högskola, universitet, yrkeshögskola m.m. se närmare ansökningsblanketten) som är 29 år eller yngre. Stipendiets storlek är 200 per studerande. Obs! kravet är att stipendium endast kan beviljas studerande som har Brändö kommun som hemort. Övriga kriterier som bör fyllas är; att studerande inte fyllt 29 år under 2013, har slutfört studier på andra stadiet (d.v.s. stipendium erhålls ej för yrkesskola/motsvarande eller gymnasium) och är inskriven i antingen yrkeshögskola, högskola eller universitet. Stipendiet bör sökas på särskild blankett som antingen fås från kansliet eller kan avhämtas från nätet (se och KUNGÖRELSER). KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE 25 SEPTEMBER 2014 KL.16.00, BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI, ÅVA. Brändö bostadsrättsförening/bbrf kallar till föreningens tredje föreningsmöte nämnda datum, klockslag och plats. På mötet behandlas de ärenden som anges i stadgan samt föreningens framtida planer (inte just nu aktuellt med verksamhet eftersom intresse inte verkar att finnas för ett hus/radhus i bostadsföreningens regi. Men om det finns intresse så kan föreningen föreslå att kommunen går med i föreningens projekt under samma premisser som tidigare). Stadgan finns tillgänglig på Brändö kommunkansli, Åva. Övrig information av sekr. John Wrede tel Brändö , Styrelsen Kst i urval: - uppdrag till socialnämnden att avge förslag till utlåtande om ÅLR:s förslag till Kommunernas socialtjänst (en första etapp i den planerade samhällsservicereformen) d.v.s. samordningen m.m. av barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och utkomststöd. Kommunens utlåtande till ÅLR inom september. En relativt liten reform (förutom ekonomiskt) men av betydelse med tanke på kommande reformer vad gäller servicen för invånarna i kommunen. - inget anbud för Lappo skolbyggnad med tomt varför den bjuds ut på nytt (i ca 4 månaders intervaller och i samarbete med Fkfastighetskonsult, Mariehamn). - godkännande av Strandbo Ab:s ansökan om att få detaljplanera markområde i Korsö (meningen att planera ett område med 4-6 sjönära tomter). - regelverks för arbetsresor för kommunens anställda (tillämpningsdirektiv). - utlåtande till Ålandstrafiken med anledning av begäran om skärgårdsplats m.m. för icke mantalsskriven. - första steget i en revidering av kommunens byggnadsordning. Gällande från 1989 som bör koordineras med ny byggnadslagstiftning från 2008 men också revideras för att fylla dagens krav/förväntningar (om behov finns). Målsättning : en ny byggnadsordning inom mars beslut om att begära om anbud för fiberdragning i Bellarshamn.

6 6 NYHETER FRÅN KOMMUNEN : BRÄNDÖ HALLEN Bokning av återkommande tider i Brändö hallen till utgången av augusti 2015 Innebär: - återkommande bokning möjliga måndagar torsdagar. - alla timmar mellan förutom följande som är reserverade för skolan/eleverna Måndag 12-13, Tisdag 11-12, Onsdag 12-13, Torsdag 9-12 och Fredag samt de timmar som bokas av företag/föreningar. Föreningarnas ej 100% klara i skrivande stund men i praktiken alla måndagar torsdagar mellan och 22.00, smärre variationer Obs! föreningar som har intresse! kontakta John så fort som möjligt dock senast 12 september Folkhälsan och BIK har redan meddelat intresse att hyra: måndag , tisdag , onsdag , torsdag , söndag bokning minst en hel timme (ex , alt etc. går också) och max. 4 timmar per vecka. - möjlighet till annullering minst ett dygn i förväg. För närmare information och bokning kontakta John Wrede/kansliet, tel fr.o.m. måndagen 22 september kl.10. Sker enligt principen först till kvarn får först mala. Obs! lösa /enstaka timmar kan bokas när som helst förutom fredag söndag när bokning av färre än 2 timmar kan göras med max. 2 veckors varsel. I regel ingen trängsel. Obs! det går att boka alt. 1/3, 2/3 eller hela hallen., Taxan (inklusive omklädningsrum/dusch/bastu). Gäller tillsvidare: för privatpersoner/per timme Hela hallen 15 (behövs för bl.a. tennis), 2/3 av hallen (två badmintonplaner) 9,50 och 1/3 av hallen 6,50 (en badmintonplan/alt. bordtennis). I taxan ingår omklädningsrum bastu/dusch. för föreningar-företag med hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 15,50, 2/3 av hallen 12,50 och 1/3 av hallen 8,50. för företag-företag som ej har hemort i kommunen/per timme: Hela hallen 25, 2/3 av hallen 18 och 1/3 av hallen 12,50. Rabatt 20% för 4-5 timmen i en följd och för timme 6 framöver 50% (under en dag). Utrustning i detta nu: tennisnät, 3 x badmintonnät, volleynät m.m. och ljudanläggning/ljudslinga av god kvalitet samt bevakningskamera. Enstaka bokning under veckan via kansliet och veckoslut via Trixies shop tel FIBERKABELN HJÄLP ATT HÅLLA KOLL. Brändö-Kumlinge fiber (BKF) ber härmed om hjälp av samtliga som rör sig i kommunen att meddela om lågt hängande fiberkabel. Detta oberoende var kabeln hänger (inte bara den egna kabeln). Hjälpen behövs för att kunna åtgärda så fort som möjligt och sålunda undvika att kabeln blir skadad/går av med följder både för BKF:s kunder och BKF (blir kostnader som ekonomiskt rätt trängda BKF gärna undviker). Ytterligare tar det i regel tid att få kabel spänd alt. reparerad. Tyvärr saknas beredskap varför en reparation, som blir nödvändig om kabeln gått av/skadats, kan ta någon vecka. Tack för hjälpen! Meddela till John Wrede tel , mobil , e-post: Styrelsen för BKF

7 7 ÖVRIGT : KÖPES BÅTTRAILER För 26 fots motorbåt (Bella Falcon) Bör klara ca 3 tons belastning. Vänligen kontakta: Jan-Åke Törnroos tel Tack till alla som skänkt varor till röda kors marknaden i Mariehamn och till dem som ställde upp. tackar gör styrelsen i Brändö röda kors avdelning. Stall Konvaljbacken Stall Konvaljbacken drivs av Johanna Kull och finns i Torsholma, Brändö. Vi erbjuder ridlektioner till barn i åldrarna 7-18 år. För tillfället är det framförallt två hästar som går med på lektionerna, en islandshäst och en shetlandsponny. Ridlektionen kostar 10 euro/ gång och den är 1 timme och 30 minuter lång. Det ingår både skötsel av hästen + ridning. Ridterminen pågår från och med vecka Anmälningar tas emot så länge det finns platser kvar. Ändringar kan ske p.g.a. väder eller andra omständigheter. Det finns två ridgrupper kvar att anmäla sig till: Varannan Torsdag (jämna veckor) klockan Torsdagar klockan Anmälningar görs till Johanna Kull, tel nr eller Vi ses! :) Brändö hälso- och sjukvårdsmottagning Måndag torsdag kl. 8-16, fredag Därefter beredskap till kl 24. Veckoslut och helgdagar beredskap kl Under beredskapstid kostar det 30 /besök. Telefontid alla vardagar kl Vänligen respektera tiderna. Telefonnumror: till mottagningen och mobilen Läkarmottagning Nina Alopaeus. Psykiater Lena Lietzen 2.9. AKUTEN tel ALARMCENTRALEN tel. 112

8 Mindre egnahemshus i Brändö by till salu. Tomt ca 450 m2, byggnad i lösvirke, ca 70 m2 bostad (kök, vardagsrum, sovrum, kontor och toalett) + 20 m2 källare (bastu, dusch och toalett). Fastigheten kopplad till Brändö vatten. 8 ÖVRIGT : Kontakta Peo Bengtsson tel I samband med Fisketävlingen 5-6 sept Lägenhet uthyres Föreningen för Brändö Hemgård hyr ut lägenhet nr 2 i Brändö by på 52 m 2 från den 1 september Hyra för närvarande 260 / mån kallhyra Förfrågningar och anmälan om intresse till Margaret Lundberg, Tel: snarast FÖRENINGEN VÅRD I LIVET FYLLER 15 ÅR! serveras à la carte på Gullvivan under kvällen fredagen den 5 september. Vid fisketävlingens avslut lördagen den 6 september serveras middagsbuffé kl Därefter dans till Bengt och Micke Från kl Fritt inträde Välkomna! VI FIRAR HÄNDELSEN I BRÄNDÖ PÅ LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER. DU FÅR LÄSA MER I NÄSTA INFO. NU VILL VI UPPMÄRKSAMMA ALLA VÅRA DUKTIGA BAGARE, FÖR VI VILL HA FLERA TÅRTOR MED TEMAT ÅRSTIDER. VI ÖNSKAR MÅNGA FINA TÅRTOR MED OLIKA ÅRSTIDSTEMAN OCH KOMMER ATT FOTOGRAFERA ALLA FÖRE VÄNTAR ATT HÖRA FRÅN ER TEL: RAILI September: Ta vara på den naturliga värmen. Håll fönstren fria så att varmt solljus kan flöda in under dagen. Då solen inte skiner är det bättre att dra för persienner och gardiner. Korsö Återvinningscentral Öppet torsdagen den 18 september Kl

9 4 Korvstoppning kurs på RödaGården den 27.9 kl och avslutning med korvmiddag Det är inte svårt att lära sig laga sina egna korvar! Päivi Lehtonen, som har engagerat sig till traditionella maträtter, kommer och visar hur man kan stoppa sina egna ringar. Vi gör korvarna med en särskild korvstoppnings maskin men provar även det traditionella korvhornet. Vi lär oss hur man lagar en enkel korvmassa och får många olika tips hur man smaksätter b.la med torkade örter och svamp från egen gård. Alla kan laga sina egna korvar efter smak. Vi provar även hur man lagar fiskkorv. Hemlagat korv innehåller inga tilläggsämnena, smakförstärkare eller andra konstgjorda ingredienser. Du vet vad du äter! Päivi tar med kryddor, örter och svamp. Deltagare kan gärna ta med sitt eget kött eller fisk. Vi ordnar allt annat. Kom och hämta tips till kommande viltsäsong, jul eller farsdag. Välkommen! Anmäl dig senast den till Marja eller Pia Pris 20,-/person ÖVRIGT :

10 10 ÖVRIGT : * Problem med spända muskler, värk, ledbesvär mm* REHAB CENTER fortsätter med FYSIOTERAPI & MASSAGE på Brändö sjukvårds-och hälsovårdsmottagning. Bokningen och kontakt : Rehab Center Gunnevi Vesterlund leg.spec. fysioterapeut VÄLKOMMEN! infomerar: Föreningen tackar alla som på ett eller annat vis har tagit del aktiviteter som föreningen ordande under den varma sommaren! Hösten sparkar igång veckan 36 med följande aktiviteter: Måndagar klockan YIN-Yoga med Pia i Brändöhallen, med start den Måndagar klockan Mimosel med Marja i Solkulla, första tillfället den , fortsättning varannan vecka. Obs! Folkhälsan erbjuder subventionerad skjuts till träffen för 2 per resa. Vid behov av skjuts kontakta taxichaufförerna! Tisdagar klockan tjejträff för flickor i åk 5-9 med Johanna,Kaisla och Tanja på Hempan,med start den Onsdagar klockan mixed gympa för flickor och pojkar i lågstadie åldern i Brändöhallen, ledaren oklar ännu, med start den Onsdagar klockan fartfylld gympa för vuxna med Marja, med start den Söndagar ( varannan vecka) klockan pilates med Louise i Brändöhallen, med start den Såväl nya som mer erfarna deltagre hjärtligt välkomna med! Terminvgifterna för hösten: Medlemsavgift 10,00 Yoga / Gympa 25 för medlem/ 30 för icke medlem Pilates 15 för medlem/ 20 för icke medlem Mimosel 20 terminavgift Ingen avgift för tjejgruppen eller mixed gympa Den 1 oktober 2014 startar a rets Ha lsostegen! Motionskampanjen da r vi med hja lp av stegma tare ra knar steg och har ma lsa ttningen att ga steg pa 30 dagar. Anma lningen/registreringen o ppnar den 15 september. Alla (oberoende av om du deltagit tidigare a r) ska registrera sig pa Den som inte tidigare fa tt en stegma tare fra n Folkha lsan har chans att fa en, om man a r bland de 300 fo rsta som registrerar sig till kampanjen. I ta vlingen mellan Folkha lsanfo reningarna finns det tva ta vlingsklasser; en klass fo r fo reningar med medlemmar och en klass fo r fo reningar med o ver 151 medlemmar. Segraren i respektive ta vlingsklass erha ller ett valfritt Folkha lsan upplevelsepaket i pris. Kom med och samla steg fo r lokalfo reningen! I a r siktar oss pa att vi att sla den regerande fo reningen Sottunga! A ven i a r finns det extra stegma tare att la na vid behov, kontakta Marja Dessutom lottar vi ut extra fina Folkha lsan priser bland dem som har registrerat sig och samlar stegen fo r fo reningen!

11 11 Nu och fram tom den finns det gratis möjlighet att åka med M/S Bärö mellan Djurholm och Osnäs Detta gäller tisdagar, onsdagar och ibland torsdagar. M/S Bärö startar ca kl.7.00 från Osnäs och återvänder från Djurholm ca kl Platserna fås i mån av utrymme och för mera information och för att boka ringer man Eva Nordlund tel: MEDIS I BRÄNDÖ Höstens kurser Vävkurs med Erica i Åva, fortsättning (35 lektioner, 10 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Åva byagård med Erica Törnroth. Kursen startar onsdagen den och slutar Kom med och väv i byagården i Åva! Kursen passar både nybörjare och längre hunna. Såväl grundtekniker som mer avancerat lärs ut. Svampkurs (6 lektioner, 2 tillfällen) Kursen hålls av Rigmor Tillema lördagen den kl på Brändö grundskola och lördagen den kl i Jurmo med start från hamnen. Vi börjar med en genomgång av våra matsvampar här i Brändö. Vi tittar också på vilka giftiga svampar man kan förväxla dom ätliga med. Vi tittar och vrider och vänder och lär oss känna igen svamparna. Vi nästa tillfälle går vi på skogstur i Jurmo och plockar vad vi hittar och pratar i hur man tillreder och förvarar svampar. Matlagningskurs för tonåringar (12 lektioner, 4 tillfällen) Kursen hålls onsdagar kl på Brändö grundskola med Marja Tuomola. Kursen startar onsdagen den och hålls den 8.10, 5.11 och Kom och lär dig laga mat i glatt sällskap! Vi lagar både egna hambugare, sushi och enklare maträtter enligt deltagarnas önskemål. Nyttigt och bra att kunna! Ingredienskostnad tillkommer och betalas på plats. Korvstoppning med Viktor Eriksson (8 lektioner, 1 tillfälle) Kursen hålls av Viktor Eriksson lördagen den kl på Brändö grundskola. Lär dig stoppa korv med olika tekniker och smaker i trevligt sällskap. Eventuella ingredienskostnader betalas på plats. För anmälningar, frågor eller ideér kontakta Linda Karlström, Medis kontaktperson i Brändö på e-post eller på telefon

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 MOBILTELEFONLISTA A Adamsson Raimo Andberg Morgan,byggjobb & Catering B Baer Ole, dykare, reparatör Bengtsson Peo Berg Erik Berg Evald, lastbil & grävmaskin Berg Nina Bergendahl Emelie Bergendahl Göran, lastbil Bergendahl Harry Bergendahl Ingela Bergendahl Johnny, Coldwing Bergendahl RandolpRB Marin Consult Berglund Kenneth Björk Elin Björkvall Harald, Tele Björkvall Nancy Blomkvist Karl-Erik Blomqvist Stefan Brändström Hemming Brändö Lax Brändö Lax, Lappo Brändö Lax, försäljning Brändö Taxi (Udda veckor) Bäcksbacka Sonja Bäcksbacka Tore C Carneholm Björn Carneholm Raija Carneholm Björn & Raija D Dreyer Christian, Brändö kommun E Englund Hemming Englund Johan Englund Kaj Englund Klas-Göran Englund Klas-Göran, Brändö kommun Englund Krister Englund Kurt Englund Kurt, Englunds Transport Eriksson Anna-Lena Eriksson Ingmar Eriksson Leif Eriksson Mathias Eriksson Richard Eklund Mikael F Fagerlund Marjut Forsberg Anneli Forsman Elisabeth Forsman Lennart och Margit Föreningen för Vård i Livet G God-Mod, Jaana Pettersson Grahn Kristiina Grahn Tom Granberg Bertil Granberg Gösta Granberg Anneli Granberg Marco Granberg Peter Granlund Bengt Granlund Benita Granlund Margareta Grünewald Julia Gustafsson Anneli Gustafsson Christer Gustafsson Jörgen Gustafsson Sture H Hake Raili Hampf Rolf Patrick Hellström-Sandberg Anita Henriksson Anders Henriksson Bertel, Bertels Bygg Henriksson Imme Henriksson Karl-Johan, DjurholmFisk Hohmann Kim Holmberg Anne-Maj Holmberg Bjarne, Einar Holmberg Ab Holmberg Kurre Hotell & Restaurang Gullvivan Husell Gunvor Husell Roger Husell-Karlström Anita Hytönen Heikki Hälsoinspektör (ÅHS), S-G Nordberg Hälsovårdaren I Ingeborgs Bageri J Janson Daniel Janson Herbert Janson Patrik Johansson Berit Johansson Per-Henry Juthman Katarina K Kakko Timo Kalske Päivi Kalske Risto Kaffestugan, Brändö Stugby Kafe o Camping Karlsson Benita Karlsson Lis, Företagsam Skärgård Karlsson Marja Karlsson Ritva Karlström Agneta Karlström Georg, GK-Service Karlström Jonny Karlström Linda Karlström Majken Karlström Marianne Karlström Marika Koivuniemi Markku

18 L Lappo familjedagvård, Brändö kommun Lappoföretagarnas fastighets Ab Laitila-Pettersson Eija Liljehage Emilia Liljehage Jan Lindberg-Lumme Pia, Brändö Lax Linde n Ingvar Lindholm Jan-Erik Lindholm Lena Lindman Alf Lumme Jaakko Lundberg Joakim Lundberg Kaj Lundberg Leif Lundberg Margaret Lundberg Åsa M Malm Markus Malm Tage M/S Alfågeln M/S Alfågeln, Café M/S Doppingen M/S Spoven M/S Viggen Mickelsson Gun N Nikoskinen Päivi Nordberg P G Torsten Nordberg Bjarne Nordberg Lola Nordling Göran Nordlund Elof Nordlund Else-Maj Nordlund Eva Nordlund Hele n Nordlund Jörgen Nordlund Marina Nordlund Marita Nordlund P-H Nordlund Yvonne, Kristinas Hembageri Nordman Stefan Nygårds Semesterlägenhet, Björkö Nylund Johan Nyman Harry Nyman Aila O Ohlson Erik Ojanto Arto, Gustaf Taxi Ojanto Arto, Gustaf Taxi P Pellas gästhem Pettersson Lasse Pettersson Margareta, Brändö Stugby Pettersson Tommy Q Qvarnström Bo Qvarnström Bo, Brändö kommun Qvarnström Gustaf Qvarnström Oskar S Sandberg Göran Sandberg Ralf Sandberg Susanne Sjöblom Salme Sjöblom Sven Sjöman Thomas Sjöman Pelle Sjöman Stina Smeds Nina Snellman Mikko Strandvall Börje Stenroos John Stenroos Tage Söderlund Klaus T Thörnroos Inga-Lis Thörnroos Ingmar Thörnroos Jan-Tore Thörnroos Jonas Thörnroos Magnus Thörnroos Stefan, Brändö Bygg Thörnroos Veronica Thörnroos Viking Thörnroos Viveca Thörnroos Bjarne Tobiasson Sara Turakka Brita Turakka Heikki Tuomola Marja Törnroos Erik Törnroos Jan-Åke Törnroos Märta Törnroos Siw Törnroth Anna-Greta Törnroth Erica, EgeT Hantverk V Vauras Raimo Viitala Greta Viitala Pentti Viitasola Kaj Viitasola Merja W Wahlström Barbro Wahlström Björn Wennström Tiina Westerberg Sören Wrede John, Brändö kommun Y Ylijoki Katariina Å Åberg Marlene, kollektiv taxi Åberg Tryggve, kollektiv taxi Åkerberg Dan-Ole Åkerberg Maj-Len Åkerberg Sigvard Åström Lena Ö Österberg Nils Österlund Anton Österlund Caroline Österlund Guy Öström Iris Öström Kjell Öström Tommy, Landskapsgaraget

NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 35 DEADLINE: 26.08.2013 Vill du ha något

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN :

SAMHÄLLSINFORMATION NYHETER FRÅN KOMMUNEN : ANSVA RIG UTGIVA RE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄ L LNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA IN FOB LAD: Utkommer vecka 45 D EADLINE: 25.10.2015 Vill du

Läs mer

O k t o b e r 2 0 1 3

O k t o b e r 2 0 1 3 ANSVARIG UTGIVARE: John Wrede, KD, tel 56500 SAMMANSTÄLLNING: A K Stugor & redovisning REDAKTÖR: Marianne Karlström, tel 04575958077 NÄSTA INFOBLAD: Utkommer vecka 44 DEADLINE: 25.10.2013 Vill du ha något

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö Ett nytt, naturskönt och strandnära bostadsområde med lugnt läge i Brändö by. Totalt 21 tomter, varav åtta är strandtomter med nordvästläge. Endast 2 timmars bilväg till

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE. 3. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 23.04.2014 Sammanträdestid ; 28.04.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 05.04.2013 Sammanträdestid; 11.04.2013, kl.18.30 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 40. PROTOKOLLJUSTERARE 41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-05 till 2015-06-05 Ank.datum 4.6.2015 Diarienr. ÅLR 2015/6732 Diariebtkn. 570 Jakt- och viltvård Adolfsson Jan-Erik Tillstånd för skyddsjakt på gråsäl Ank.datum

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Uppgifter inrapporterade till Glöte Byalag 2014-11-11 Aktuella uppgifter finns alltid på Glöte Byalags hemsida www.glotebyalag.se SERVICE Linsell

Läs mer

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll

Wembonet. Styrelsemöte 2010-08-19. 1 Mötets öppnande. 2 Val av justeringsman. 3 Genomgång av föregående protokoll Wembonet Styrelsemöte 2010-08-19 Plats: Närvarande: Västerbotorp Roger Carlsson, ordf. Claes Sjöblom Mona Klüft Carlsson Hanne Dausien Jane Haugaard Henriksson Eric Håkansson Niklas Hellberg Bengt Henriksson

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I ÅLANDS LÄRARFÖRENING! Vi hoppas att du kommer att ha utbyte av ditt medlemskap i såväl Ålands lärarförening rf (ÅLF) som i Akava-Åland rf och Finlands Svenska Lärarförbund rf (FSL).

Läs mer

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00.

Program. Hemresa: Söndag kl 16:00. KM-helg på Gotland 10-12 juni Helgen 10-12 juni tar vi båten över till Gotland för att beta av sprint-, natt-, medel- och dag-km samt en del andra trevligheter. Resa Utresa: från Nynäshamn fre 10/6 kl.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Inledning - Extra föreningsstämma Program - Läget i dag, kommunikations- och tjänsteoperatörer - Anslutningar, medlemmar, ekonomi, lånemöjligheter - Röjning, käppning, grävning, blåsning, tidsplan -

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal

Anga-Kräklingbo Fiber Ekonomisk förening www.akfiber.se. Program. - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Inledning Program - Läget i dag, intresseanmälningar, medlemsantal - Kostnad vid olika antal anslutningar - Tänkbara kommunikationsoperatörer (Telia, IP-Only) - Kollektiv anslutning och öppet nät/fritidsabonnemang

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1 Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn:

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18 Fördelning: Handläggare Åsa Kaliff 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2007-06-18 Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Bill Svensson Åsa Kaliff Lars-Ove

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn

adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn R adhusbyggnader vid Ljungvägen i Mariehamn 3 st parhusbyggnader inrymmande 6 st radhuslokaler som samtliga är ca 103 m2. Bostäderna är fortlöpande uthyrda och fastigheten säljs i sin helhet. Anbudsförfarande

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 39-40 2007 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 39-40 2007 Matsedel v 39 Må: Ti: On: To: Fr: Chilikassler med ris Hemlagad fiskgratäng, potatis Kålpudding, sås, potatis, lingonsylt Fullkornspasta, pastasås med korv

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer