Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes"

Transkript

1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid:, kl Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 13. FÖRLUST AV VALBARHET/REVISOR STURE GUSTAFSSON. 14. TILLSÄTTANDE AV VALMYNDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN/ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖ- KUMLINGE FIBER. 17. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende Sammankallare Jonny Karlström, kfge ordf. enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 19. Intygar John Wrede, kom.dir.

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid:, kl Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva. Beslutande Ordinarie: Suppleanter : Jonny Karlström, ordf. Thomas Sjöman, viceordf. Björn Carneholm Peter Granberg Anita Hellström-Sandberg Olof Holmberg Gunvor Husell Mikko Snellman Malena Strandvall Josephine Thörnroos Aila Nyman Tiina Thörnroos Sven Sjöblom, kl.18.45, 13. Marja Tuomola Övriga: Margaret Lundberg, kst.ordf. Tommy Öström, kst. viceordf. John Wrede, kom.dir. Paragrafer Underskrift Jonny Karlström Ordförande John Wrede protokollförare Gunvor Husell protokolljusterare Marja Tuomola. protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende: Kommunkansliet i Åva, Intygar John Wrede, kom.dir.

3 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. Kommunfullmäktige ; Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. Kommunfullmäktige ; Till protokolljusterare valdes Gunvor Husell och Marja Tuomola. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. Kommunfullmäktige ; Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan. Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). Enligt föreliggande föredragningslista

4 13. FÖRLUST AV VALBARHET/REVISOR STURE GUSTAFSSON. Kommunstyrelsen ; Revisor Sture Gustafsson har ref. till 16 i Ålands kommunallag förlorat sin valbarhet till uppdraget som revisor (se Kfge, fullmäktige, / 31) i.o.m. att hans son Jörgen Gustafsson blivit vald till ledamot av Kst.(kommunstyrelsen) för (se Kfge / 6). Gustafsson även meddelat skriftligen/(per e-post) att han anhåller om befrielse från uppdraget. FÖRSLAG: Kst. uppmanar Kfge att välja ny revisor i stället för Sture Gustafsson för resten av Kfge:s mandatperiod d.v.s Nuvarande revisorer (se Kfge , 31) Ordinarie: Personlig ersättare: Sture Gustafsson, ordf. Pentti Viitala Bjarne Holmberg, viceordf. Raija Carneholm Andreas Holmgård, Oy Audiator Ab Ritva Karlsson. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Enligt förslag Kommunfullmäktige : Kfge noterat Kst:s uppmaning. BESLUT (förslag på mötet av Kfge ordf): I.o.m. att Gustafsson avgår bör ny ordf. utses Ordinarie: Bjarne Holmberg, ordf. Roger Husell, viceordf. Andreas Holmgård, Oy Audiator Ab Ärendet förklaras omedelbart justerat Personlig ersättare: Pentti Viitala Raija Carneholm Ritva Karlsson.

5 14. TILLSÄTTANDE AV VALMYNDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET Kommunstyrelsen ; Inför Europaparlamentsvalet 2014 som går av stapeln så bör kommunen meddela befolkningsregistercentralen kommunens röstningsställen och centralvalnämndens kontaktuppgifter senast Konstaterats att Kfge / 32 fattat beslut om att sammanslå Jurmo med Vägnätet. Beslutet innebär att det i kommunen finns två röstningsområden d.v.s. nr 1 Vägnätets röstningsområde (inkluderar alltså Jurmo utöver byarna Brändö by, Baggholma, Björnholma, Fiskö, Korsö, Torsholma och Åva) och nr 2 Lappo (byarna Asterholma och Lappo). Ytterligare kan konstateras att när Kfge / 46 för presidentvalet våren 2012 (senast när det gjordes) tillsatte valmyndigheter d.v.s. centralvalnämnd och valnämnder gjordes det enbart för ifrågavarande presidentval. Samma gjordes, av Kfge , när nämnda valmyndigheter tillsattes för riksdagsval i april och kommunalval- och lagtingsval i oktober 2011 d.v.s. endast för nämnda val. Motiveringen till varför endast för nämnda val sannolikt för att överhuvudtaget lyckas rekrytera medlemmar till nämnda val och valmyndigheter. Enligt vallagen /714 så fungerar i landskapet Åland (13, Kommunal centralvalnämnd) den nämnd (centralvalnämnd) som tillsatts för kommunal- och lagtingsval även som motsvarande för presidentval och Europaparlamentsval. Kst. beslöt enhälligt uppta ärendet till behandling som extra brådskande. FÖRSLAG: Som röstningsställen meddelas ovan nämnda två d.v.s. för röstningsområde nr 1 Vägnätet är röstningsstället Kommunkansliet i Åva och för röstningsområde nr 2 Lappo är röstningsstället Lappo skolbyggnad. Som Centralvalnämndens kontaktuppgifter tillsvidare meddelas KD Wrede, kommunkansliet i Åva. I samband med val av valmyndigheterna kan kontaktuppgifterna överföras till centralvalnämndens ordförande. Förhandsröstningen inom nr 1 Vägnätet arrangeras av Posten Åland Ab (enligt offert och avtal) följande dagar och öppethållning d.v.s. fredagen 16.5, lördagen 17.5 och tisdagen Kl vardag och kl lördag. För förhandsröstningen inom nr 2 Lappo kontaktas i första hand Lappo Hlg (enligt tidigare modell) och då för en vardag d.v.s. fredagen 16.5 kl och lördagen 17.5 kl KD Wrede ges i uppdrag att så snart som möjligt kontakta Lappo Hlg för förhandsröstningen inom röstningsområde nr 2 d.v.s. Lappo och Asterholma samt komma överens om ersättning m.m. (max. 500 ). Om Lappo Hlg (eller Posten Åland i andra hand) inom nämnda premisser inte åtar sig förhandsröstningen meddelas Befolkningsregistret att det finns bara ett förhandsröstningsställe i kommunen och det är den förhandsröstning som arrangeras av Posten Åland i Brändö by (se ovan). Valmyndigheternas sammansättning behandlas på följande Kst. sammanträde. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Enligt förslag Kommunstyrelsen ; Konstaterades att KD fått klartecken av Lappo Hlg (via styrelseordf. Jan-Tore Thörnroos; e-post ) om förhandsröstningen i Lappo enligt Kst:s beslut Forts..

6 14. TILLSÄTTANDE AV VALMYNDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET forts. FÖRSLAG: Till medlemmar i centralvalnämnden, valbestyrelsen och valnämnderna för europaparlamentsvalet 2014 utses (samtliga tillfrågade). Ersättarna ej personliga; CENTRALVALNÄMNDEN Ordinarie Barbro Wahlström, ordf. Benita Granlund, viceordf. Harald Björkvall Raimo Adamsson Agneta Karlström Ersättare Ingeborg Henriksson (Gunvor Husell) (Ralf Sandberg) Susanne Öström VALBESTYRELSEN (ordf., viceordf. och en annan medlem samt minst tre ersättare). Ordinarie: Ersättare: Barbro Wahlström ordf. Ingeborg Henriksson Benita Granlund, viceordf. Agneta Karlström Harald Björkvall (Gunvor Husell) VALNÄMNDERNA BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET) Ordinarie; Per Sjöman, viceordf. Susanne Sandberg, Hemming Brändström (Margareta Granlund, ordf.) Kristina Törnroth LAPPO Ordinarie: Anneli Forsberg ordf. Tiina Thörnroos, viceordf Christina Öström Inga-Lis Törnroos Viking Törnroos Ersättare: Solbritt Grahn (Ralf Sandberg) Heikki Hytönen Ersättare: Salme Sjöblom Berit Johansson Per-Henry Johansson Centralvalnämnden väljer själv sekreterare (behöver inte vara någon som sitter i nämnden; medel finns i budgeten). Ärendet förklaras omedelbart justerat. Ärendet till Kfge. Enligt förslag Forts.

7 14. TILLSÄTTANDE AV VALMYNDIGHETER FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET forts Kommunfullmäktige ; Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. CENTRALVALNÄMNDEN Ordinarie Barbro Wahlström, ordf. Benita Granlund, viceordf. Harald Björkvall Raimo Adamsson Agneta Karlström Ersättare Ingeborg Henriksson Gunvor Husell Ralf Sandberg Anita Hellström-Sandberg Susanne Öström VALBESTYRELSEN (ordf., viceordf. och en annan medlem samt minst tre ersättare). Ordinarie: Ersättare: Barbro Wahlström ordf. Ingeborg Henriksson Benita Granlund, viceordf. Agneta Karlström Harald Björkvall Gunvor Husell VALNÄMNDERNA BRÄNDÖ KOMMUNKANSLI (VÄGNÄTET) Ordinarie; Per Sjöman, ordf. Susanne Sandberg, viceordf. Hemming Brändström Margareta Granlund Kristina Törnroth LAPPO Ordinarie: Anneli Forsberg ordf. Tiina Thörnroos, viceordf Christina Öström Inga-Lis Törnroos Viking Törnroos Ersättare: Solbritt Grahn Ralf Sandberg Heikki Hytönen Ersättare: Salme Sjöblom Berit Johansson Per-Henry Johansson Centralvalnämnden väljer själv sekreterare (behöver inte vara någon som sitter i nämnden; medel finns i budgeten). Ärendet förklaras omedelbart justerat. Ärendet till Kfge. Enligt Kst:s förslag

8 15. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND Kommunstyrelsen ; ÅLR/Näringsavdelningen/Linnea Johansson begära in skärgårdskommunernas förslag till representanter och ersättare i Ålands skärgårdsnämnd för perioden Kommunen bör lämna två förslag av vardera kön. FÖRSLAG(ordf. på mötet): Jonny Karlström (ordinarie) Margaret Lundberg (ersättare). Som ordinarie resp. ersättare i första hand. Ärendet till Kfge. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Enligt förslag Kommunfullmäktige ; Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Enligt Kst:s förslag

9 16. ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN/ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBER. Kommunstyrelsen : Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber anhåller (se bilaga) av Brändö och Kumlinge kommuner om kommunal borgen för ett banklån med en kontolimit på Lånet lyfts i rater enligt BKFs behov, och hela beloppet lyfts inte nödvändigtvis. Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för stolphyror som betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta amorteringar av BKFs nuvarande banklån. BKFs nuvarande banklån har en fast ränta på drygt 5% och därför anser BKFs styrelse det vara viktigt att kunna hantera det lånet utan uppskjutna avbetalningar som ytterligare förhöjer räntekostnaden. Avbetalningen av det nuvarande banklånet ska avklaras med hjälp av det nya banklån som detta ärende handlar om. Räntan på det nya banklånet är knappt 2%, Den är bunden till 3 månaders euribor och bankens marginal. BKFs nuvarande lån: Ålandsbanken, saldo : , fast ränta 5,25% Lånet var ursprungligen Sista raten betalas Brändö kommun , årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019 Kumlinge kommun , årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019 Nuvarande kommunal borgen: Kommunerna Brändö och Kumlinge har för BKFs tre tidigare banklån beviljat kommunal borgen om totalt 1,2 miljoner euro ( per kommun). Borgen har beviljats enskilt för varje lån. BKF har återbetalat två av de tre banklånen, och bolaget har för närvarande ett lånesaldo på på sitt återstående lån från Ålandsbanken. Kommunernas nuvarande garantirisk är således ca per kommun (lånesaldot delat med två). Bifogas ytterligare som förklaring BKF:s brev till Kumlinge kommuns Kfge inför behandling (med anledning av Kumlinge Kst:s förslag att fullmäktige kan överväga att åta sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter ). Ordf. Lundberg (medlem i BKF:s styrelse) och KD Wrede(ordf. för BKF:s styrelse) anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (förslag av viceordf. Öström): Kst. föreslår för Kfge att kommunen åtar sig borgensansvar för halva lånesumman, d.v.s Ärendet till Kfge. Enligt förslag Kommunfullmäktige ; Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Enligt Kst:s förslag

10 17. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Kommunfullmäktige ; KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: - samrådsdelegationen för beredskapsärenden (i landskapet Åland) planerar större beredskapsövning i landskapet 2-3 december Övningen föregås av kurser i Mhamn (två olika kurser). - skrivelse per e-post till ÅLR med anledning av anhållan från Pectus Ab om behov av logistik för företaget på rutten Åva-Osnäs. Skrivelsen diskuterats per e-post med Kst. och Kfges presidium. - KD beviljat (tjänstemannabeslut) Åva fiskesamfällighet Leader bidrag enligt Kst:s beslut för Åva byhamn m.m. Bidraget uppgår till 4 289,24 (inom givna ramar m.a.o.). - Kst. 44/ , ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG FÖR DISC-GOLF BANA I LAPPO/SKÄRGÅRDSLIV I TIDEN AB/SKOLNÄMNDEN. - Kst. 45/ , ANSÖKAN OM ATT GODKÄNNANDE AV DETALJPLAN FÖR MARKOMRÅDE/4:12 RAMSÖ NORD, FISKÖ BY/KRISTIINA OCH TOM GRAHN. - Kst. 46/ , ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. - Kst. 49/ , FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD /VÄRDERING FÖR UTGÅNGSPRIS. - Kst. 50/ , ERBJUDANDE FRÅN FÖR BUSSTRAFIK SOMMAREN 2014/ VAINION LIIKENNE. - Kst. 51/ , FLYTTANDE AV FLYTBRYGGA/NORRVIK, TORSHOLMA. - Kst. 52/ , UTLÅTANDE OM ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSRÄTT/ERIK SCHAFFER/ ÅLANDS LANDSKAPSREGERING. - Kst. 53/ , VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR TILL FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD R.F:S STYRELSE/ FÖRETAGSAM SKÄRGÅRDS VALBEREDNING. - Ledningsgruppen för näringslivsprojektet (se Kfge september 2013) valt ekon.kand. Joakim Nyström/Åbo till projektledare för projektet

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESVÄRSANVISNING 1/2 FÖRBUD ATT SÖKA BESVÄR Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande. KomLag 112 : 10-13, 17. KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan, om myndigheten inte ändrat sitt beslut vid behandlingen av rättelseyrkandet, sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Gäller besluten : Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget: FÖRVALTNINGSBESVÄR Förvaltningsbesvär kan anföras av part. Part är den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på såväl laglighets- som ändamålsenlighetsgrunder. Gäller besluten

12 : Besvärsmyndighet och besvärstid 2/2 Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX MARIEHAMN Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget: Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärs tiden går ut. ANNAN BESVÄRSMYNDIGHET : Besvärsmyndighet:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer