Det går bra nu, cashen rullar in

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det går bra nu, cashen rullar in"

Transkript

1 ANALYS Peab AB 20 december 2006 Erik Byström Magnus Ejermark Johan Fröberg Pär Jonason Det går bra nu, cashen rullar in Rekommendation Behåll Kurs 159,0 Målkurs 164,5 RIC Börspost 100 Börslista Aktiediagram PEABb.ST Large Cap Stockholm För räkenskapsåret 2006 förväntar vi oss att Peab rapporterar en nettoomsättning på MSEK motsvarande en omsättningstillväxt på 16 %. Tillväxten har varit god tack vare högkonjunktur och låga räntor. Peabs förslag att dela ut sin industriverksamhet till aktieägarna ger möjlighet till realisering av nya värden. Utlandsverksamheten går ännu inte med vinst men den negativa trenden är bruten och det finns potential för tillväxt kommande år. Nyckeltal E 2007E 2008E Omsättning Omsättning, tillväxt % 15,7% 16,0% 8,9% 4,8% EBITDA margin % 4,2% 5,2% 5,2% 5,2% EBITDA, tillväxt % 16,7% 42,2% 9,7% 3,2% EBIT, margin % 2,9% 3,9% 3,9% 3,9% Kursutveckling 1 mån +13,87 % 3 mån +30,00 % 6 mån +31,65 % 12 mån +59,18 % EBIT, tillväxt % 29,5% 55,2% 9,6% 2,7% Res f skatt, tillväxt % 58,2% 46,7% 9,2% 2,6% EPS 10,14 10,55 13,88 14,29 EPS, tillväxt % 119,79% 3,98% 31,64% 2,95% ROE, % 25,54% 25,08% 31,81% 31,27% ROCE, % 22,31% 32,70% 34,53% 33,87% P/E 10,11 15,08 11,45 11,12 Utdelning 3,00 3,75 4,44 5,00 Yield, % 2,93% 2,36% 2,79% 3,14% EV/Sales 0,58 0,50 0,46 0,44 ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 1

2 Företagsbakgrund Peab grundades 1959 i Sverige och är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. I Sverige är Peab rikstäckande med kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder, i Norge är verksamheten koncentrerad till Osloregionen och i Finland till Helsingforsregionen samt södra Österbotten. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har en omsättning ca 28 miljarder kronor och har ca anställda. Som det tredje största svenska företaget i branschen åtar sig Peab alla sorters byggoch anläggningsarbeten. Förutom i Sverige är Peab etablerat i Norge och Finland med egna dotterföretag. En viktig anledning till detta är att den nordiska byggmarknaden håller på att växa samman, mycket på grund av att till exempel finska, norska och svenska företag etablerar sig i grannländerna. Exempel är olika butikskedjor som Elgiganten, K-Rauta och Mekonomen. Huvuddelen av intäkterna kommer dock fortfarande från Sverige (se figur 1). Figur 1: Peabs omsättning fördelat på länder (källa: Årsredovisning 2005) Mer än hälften av Peabs omsättning skapas i nybyggda objekt och en fjärdedel i ombyggnad av existerande objekt (figur 2). En tredjedel av objekten är bostäder, ytterligare en tredjedel är så kallat övrigt husbyggande. Industrifastigheter står för mindre än en tiondel av Peabs omsättning. Privata fastigheter dominerar men en tredjedel av byggena är offentliga. Figur 2: Peabs omsättning per verksamhets- och objektstyp (källa: Årsredovisning 2005) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 2

3 Makroanalys Oljepris Byggbranschen i allmänhet är en materialintensiv bransch. Kostnad för material och övriga komponenter såsom maskiner är därför beroende av att oljepriset ligger på låga nivåer. Sedan 1996 har oljepriset ökat 3,5 gånger (se figur 3) vilket återspeglar sig i högre kostnader för byggbranschen. Beroende på oroligheter i Mellanöstern och hög tillväxt ibland annat den kinesiska ekonomin spås oljepriset ligga på ungefär samma nivåer de kommande åren. Vi kan alltså inte förvänta oss någon kostnadsminskning tack vare sjunkande oljepris. 400 United States, AMEX, Oil Index, Close, USD Index rebase 96 = Source: Reuters EcoWin Figur 3: oljepris USD (basår 1996, källa: Reuters EcoWin) Ränteläget i Sverige Riksbankens styrränta har de senaste åren legat på historiskt sett mycket låga nivåer och räntorna för bostäder har följt denna. I mitten av 2005 noterades en bottennivå på den korta villaräntan motsvarande drygt 3 procent och lång ränta på 3,5 procent (se figur 4). Riksbanken har nu aviserat återkommande räntehöjningar för att dämpa efterfrågetrycket: dagens korta och lång villaränta på knappt 4 respektive 5 procent kommer sannolikt att bli högre kommande år. Högre ränta slår mot byggbranschen i form av färre investeringar i fastigheter och bostäder, vilket kommer att påverkar Peabs resultat negativt. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 3

4 Figur 4: utveckling villaräntor (källa: Boverket) Bostadspriser i Sverige Trots räntehöjningarna steg bostadspriserna kraftigt under första halvåret 2006 (figur 5). Boverket konstaterar att småhuspriserna i genomsnitt hade den snabbaste reala ökningstakten på nästan 20 år, men att ökningen minskande något under andra kvartalet. Ökade uppvärmningskostnader, höjda taxeringsvärden och räntehöjning leder till att boendekostnaderna ökar, något som bör leda till att prisökningstakten för bostäder fortsätter minska. I sin prognos för fjärde kvartalet skriver Boverket att SEB:s Boprisindikator, som försöker fånga hushållens prisförväntningar, tror allt färre hushåll på stigande bostadspriser. Indikatorn var i augusti 2006 på den lägsta nivån sedan mätningarna startade i mars 2003, samtidigt som fallet i indikatorn var det största som uppmätts under en månad. I augusti trodde 21 procent av de tillfrågade hushållen på fallande bostadspriser, jämfört med 14 procent i juli i år. Däremot trodde 53 procent på stigande priser. Boverkets egna modellberäkningar tyder på att en stigande ränta bör medföra att prisökningarna avtar trots stigande disponibla inkomster, men att ökningstakten i genomsnitt i riket fortfarande kan komma att överstiga inflationen. Ett sådant scenario utesluter dock inte att Figur 5: förändring av fastighetsprisindex kvartalsvis (källa: Boverket) priserna lokalt kan komma att falla. I sin indikatorrapport från september 2006 skriver Boverket att om prisökningarna mattas av markant redan under tredje kvartalet, kan detta tyda på att det har räckt med att Riksbanken har skramlat med räntevapnet. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 4

5 Branschanalys Arbetsmarknaden Byggindustrin i allmänhet och Peab i synnerhet står inför ett stort generationsskifte under kommande tio år. Hantverkare och tjänstemän går i pension medan färre nyutexaminerade än branschen behöver tillförs vilket hotar tillväxten på sikt. Om arbetskraft saknas kan inte nybyggnation ske i den takt som krävs och byggbranschen måste därför utvärdera tillgängliga alternativ för att fylla vakanser. Stora investeringar i ombyggnationer tack vare underhållsbehov, låga räntor och ROT-avdraget bidrar dessutom till stor brist på hantverkare. Enbart ROT-avdragets effekter uppskattas till ungefär 2 miljarder kronor per år och leder till ytterligare brist på arbetskraftsmarknaden. Branschorganet Sveriges Byggindustrier ser att bemanningsföretag ofta anlitas för att klara tillfälliga arbetstoppar men detta löser inte det grundläggande bristproblemet. Ett alternativ är arbetskraftsimport exempelvis från de nya EU-länderna. Bygginvesteringar Bygginvesteringar definieras enligt Sveriges Byggindustrier som ny- och ombyggnadsinvesteringar i fastigheter samt investeringar i anläggningar. En fastighet är allt från flerbostadshus och småhus till industrilokaler, kontorslokaler och offentliga dito. Sammantaget uppgick dessa investeringar år 2004 till drygt 170 miljarder (figur 6) och en ökande trend kan skönjas. Att bygginvesteringarna ökar är givetvis bra för byggbranschen som då får fler kontrakt, givet att de kan lösa arbetskraftsproblemen som nämndes i föregående avsnitt. Figur 6: totala bygginvesteringar (källa: Sveriges Byggindustrier) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 5

6 Av de totala bygginvesteringarna stod industrin för cirka 9 miljarder kronor under 2004 (figur 7). Den stora variationen i investeringsnivån beror på att bygginvesteringar i industrin är mer konjunkturkänslig än i andra sektorer. Den neråtgående trend som syns i diagrammet med start runt millennieskiftet kan ha flera orsaker, men de mest troliga är enligt Sveriges Byggindustrier teknologiska framsteg, ökade priser på arbetskraft relativt maskiner samt ökad utflyttning av industriproduktion från Sverige. Ett annat faktum är att industrin numera ofta hyr lokaler istället för att förvalta dem själva, vilket leder till minskat investeringsbehov. Figur 7: industrins bygginvesteringar (källa: Sveriges Byggindustrier) Figur 8: Bygginvesteringarnas andel av BNP (källa: Sveriges Byggindustrier) I förhållande till BNP har bygginvesteringarna haft en fallande trend de senaste 40 åren (figur 8) och trenden kommer troligen att vara ihållande eller möjligen nå en platå på nuvarande nivå. Den negativa trenden förklarar Sveriges Byggindustrier med bland annat lågkonjunkturer som slagit hårt mot byggsektorn samt kraftiga skattehöjningar på byggande i samband med 1990-talets skattereform. Bostadsbyggande Tillväxten i Sveriges ekonomi var stark under 2006 och även för de närmaste åren verkar utsikterna goda. Trots detta räknar Boverket med att bostadsbyggandet planar ut år 2007 på grund av stigande räntor och en mer ansträngd byggsektor. Boverkets prognos är att nya bostäder påbörjas under 2006, varav 4000 kommer till genom ombyggnad. Det är en ökning med 8 procent jämfört med År 2007 beräknas bostäder påbörjas. Figur 9: Påbörjade, nybyggda bostäder (källa: Boverket) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 6

7 Bostadsinvesteringar Figur 10: Bostadsinvesteringar fördelat på småhus och flerbostadshus (källa: Sveriges Byggindustrier) Sveriges Byggindustrier skriver: Investeringarna i såväl flerbostadshus som småhus uppgick till 32 miljarder kronor år Den låga ränt enivån, ökade disponibla inkomster och inflyttning till storstäderna har medfört stora prisökningar på bostadsrätter och småhus i storstadsområdena. Detta har lett till ökade nyinvesteringar i såväl småhus som bostadsrätter under de senaste åren. 43 procent av de nyproducerade lägenheterna i flerbostadshus år 2004 var bostadsrätter och 57 procent hyresrätter. Av de senare var endast ungefär hälften vanliga hyreslägenheter och resten s.k. kategoribostäder som senior- och 1 studentlägenheter. Denna utveckling återges i figur 11 och den positiva trenden är ihållande men möjligen inte lika kraftigt ökande på grund av ökande räntor. Figur 11: bostadsinvesteringar, ny- och ombyggnad (källa: Sveriges Byggindustrier) En likaledes positiv trend kan skönjas i figur 9 i form av ny- och ombyggnad av bostäder. Totala investeringar uppgick år 2004 till 64 miljarder kronor år 2004, fördelat på 40 miljarder till nybyggnads- och 1 Fakta om byggande, Sveriges Byggindustrier (2005) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 7

8 24 miljarder till ombyggnadsinvesteringar. Vi anser även denna trend vara ihållande positiv men inte lika kraftigt ökande. Utveckling övriga Norden I allt väsentligt väntas övriga Norden utvecklas på liknande sätt som ovan. Oljepriset påverkar globalt och förhållandena på arbetsmarknaderna i Norge och Finland påminner om den svenska med brist på arbetskraft i byggindustrin. Konjunkturen är god och antas fortsätta vara så de närmaste åren vilket kommer att påverka byggföretagens orderingång positivt. Konkurrentanalys Från Peabs årsredovisning 2005: NCC Peab är Sveriges tredje största byggföretag med en total omsättning på 25 miljarder kronor. De största inhemska konkurrenterna är Skanska och NCC som omsättningsmässigt är större än Peab samt JM som är mindre. Skanska och NCC arbetar i likhet med Peab över hela Sverige med alla typer av bygg- och anläggningsuppdrag. De har även liknande resurser som Peab på industrisidan, även om NCC har avhänt sig sin egen maskinuthyrning och betongverksamhet. JM är konkurrenter främst när det gäller utveckling av bostadsprojek t i större städer. NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC bygger vägar och anläggningar, infrastruktur för telekommunikation, bostäder, kontor och övriga byggnader. NCC producerar också byggnadsmaterial och levererar kross- och asfaltsprodukter. Koncernen är uppdelad på följande affärsområden: NCC Construction - bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler vägar, anläggningar och övrig infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden. NCC Roads - kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice. NCC Property Development - utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Målgrupperna är dels användare som söker inspirerande miljöer, dels investerare som söker objekt med en över tiden stabil och säker avkastning. Fokuseringen är på den nordiska marknaden, men bolaget är verksamt runt om i världen. Omsättningen 2005 var drygt 49,5 miljarder SEK. (Källa: Avanza) Skanska Skanska är ett världsledande företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Skanskas verksamhet omfattar bl.a. bostäder, arbetsmiljöer, kommunikations- och infrastrukturanläggningar. Skanska affärsområden har följande uppdelning: Byggverksamhet - Skanskas största verksamhetsgren. Byggrelaterade tjänster omfattar såväl hus- och anläggningsbyggande som bostadsbyggande. Bostadsutveckling - utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning. Kommersiell utveckling - initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter. Infrastrukturutveckling - utveckla och investera i privatfinansierade infrastrukturprojekt till exempel vägar, sjukhus och kraftverk. Verksamhet bedrivs på drygt 20 permanenta marknader över hela världen. Några av de största marknaderna är Norden, USA, Storbritannien, Polen och Tjeckien. (Källa: Avanza) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 8

9 JM JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Koncernen är indelad i fem affärsenheter: JM Bostad Stockholm - utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm, bl.a. genom planarbete och försäljning av bostäder. JM Bostad Riks - utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige förutom Storstockholm, det bedrivs även en del entreprenadverksamhet. JM Utland - i denna del av verksamheten utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. JM Fastighetsutveckling - utvecklar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Storstockholm, där fastigheterna skall vara för projektutveckling. JM Produktion - bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Bolagets totala omsättning var 2005 knappt 10 miljarder SEK och ungefär 40 % av detta härrör sig från verksamhetsområdet Stockholm. (Källa: Avanza) Värdedrivare Peabs framtida värdedrivare ligger främst inom tre områden: Egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader Peab började under 2005 bygga cirka bostäder, inräknat egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader åt externa beställare, motsvarande en marknadsandel på cirka 12 procent. Större delen av Peabs byggnation avser lägenheter i flerfamiljshus vilket innebär att marknadsandelen inom detta segment är högre. Vid utgången av september 2006 hade Peab egenutvecklade bostäder, bostadsrätter och småhus under produktion jämfört med vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dessa var 73 procent sålda, tillväxten inom detta segment är alltså god och ser lovande ut framgent. Avknoppning av industriverksamheter Peabs styrelse föreslog i oktober 2006 en utdelning till aktieägarna av industriverksamheterna där utdelningen kommer att ske i form av aktier i ett dotterbolag, Peab Industri. Peab Industri föreslås få A- och B-aktier och avsikten är att notera B-aktien på OMX nordiska lista senast under det tredje kvartalet Peabs industriverksamhet omsatte under 2005 cirka 5 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på cirka 400 miljoner kronor. Beslut om utdelningen av Peab Industri ska tas vid Peabs årsstämma i maj nästa år. Vinstökning i utländsk verksamhet Peabs utlandsverksamhet visar ett förbättrat orderläge samt en god efterfrågan enligt kvartalsrapporten Q Verksamheten i Norge genererade ett positivt rörelseresultat under årets nio första månader och verksamheten i Finland utvecklas enligt Peab i enlighet med de åtgärdsplaner som beslutats. Utlandsverksamhetens samlade rörelseresultat uppgick till -29 miljoner kronor, att jämföras med -65 miljoner året innan. Ökade vinster i den utländska verksamheten ger underlag för ökat värde i Peabaktien. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 9

10 SWOT-analys Styrkor Peabs huvudsakliga styrka ligger i mycket god tillväxt i egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader. Svagheter Utlandsverksamheten i bolagen är fortfarande liten och går för närvarande med förlust. Dock finns potential i tillväxt och den negativa trenden har vänts. Möjligheter Hot Bostadsmarknaden är fortsatt stark i både Sverige, Norge och Finland, speciellt i huvudstadsregionerna. De högre marknadsräntorna har inte nämnvärt påverkat efterfrågan på bostäder vilket ger goda utsikter för Peab kommande år. Den nytillträdda svenska regeringens bostadspolitik är i dagsläget osäker. Det finns möjlighet till expansiv politik som påverkar efterfrågan på fastigheter positivt vilket skulle innebär nya intäkter för Peab. Byggsektorn pressas av prisökningar på insatsvaror, framförallt för material som innehåller metaller eller andra råvaror såsom olja. Detta tillsammans med brist på arbetskraft kan öka Peabs kostnader framöver. Den nytillträdda svenska regeringens bostadspolitik är i dagsläget osäker. Det finns risk att investeringsgraden sjunker på grund av minskade bidrag vilket påverkar Peab negativt i form av lägre efterfrågan. Relativvärdering Vi har för Peab valt att göra en relativvärdering där vi skapar ett eget branschsnitt bestående av deras tre huvudkonkurrenter i Sverige, Skanska, NCC och JM, samt tre nordiska konkurrenter, YIT, Veidekke och Lemminkäinen. Vi har konsekvent använt oss av data från Reuters. De relativmått vi har valt att använda oss av är P/E, P/S samt P/Book Value (PBV). Företag P/E PBV P/S Skanska 13,865 2,677 0,398 YIT 16,31 4,379 0,811 NCC 13,227 1,555 0,213 JM 11,634 3,972 1,33 Peab 16,268 3,462 0,454 Veidekke 10,989 4,543 0,442 Lemminkäinen 11,001 2,994 0,376 Medelvärde 13,328 3,369 0,575 Median 13,227 3,462 0,442 ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 10

11 P/E Sett enbart till P/E talet är PEAB övervärderat sett både till medelvärde och median för vårt branschsnitt. Price/Book Value (PBV) PEAB har ett P/Book Value-tal som ligger något över medelvärdet samtidigt som det ligger på medianen för vårt branschsnitt. Price/Sales Ratio Peab har ett P/S tal som ligger under medelvärdet för vårt branschsnitt men samtidigt marginellt över medianen för vårt branschsnitt. Vi konstaterar att Peab verkar vara rätt värderat sett till P/S. Lägger vi störst vikt vid P/E talet kan vi konstatera att Peab verkar vara övervärderat jämfört med de svenska och nordiska konkurrenter vi har valt att skapa vårt branschsnitt med. Detta pekar även PBVtalet svagt på. Kassaflödesanalys Vi beräknar värdet på Peab genom att göra en kassaflödesanalys i vår modell. Vi har tittat på historiska redovisningar från 2002 och prognostiserat sista kvartalet I och med omläggningen till IFRS år 2006 så kan man tro att det är lite arbete att jämföra poster mellan de år som vi tar med historiskt men Peabs årsredovisningar är de bästa vi sett på området. Årsredovisningen har fått flera pris för att de är just lätt att jämföra poster från tidigare år med årets. I de fall där en skillnad ändå har förekommit har vi genom att titta i noterna försökt att dela upp kostnaderna så som det är gjort i den senaste årsredovisningen för år Aktiens betavärde 0,52 Riskfria räntan 4,0 % Riskpremien 5,2 % Räntekostnaden idag 2,1% Antal aktier Andelen lån idag 39,9% Andelen RöK idag 23,4% Bruttomarginal idag 9,5% AT i % av omsättning 14,9% Avskr. i % av omsättn. 1,3% Tillväxttakt idag 16,0% Avkastningskrav För att räkna ut det totala avkastningskravet för Peab har vi använt oss av de olika variablerna i Capital Asset Pricing Model (CAPM). Nedan följer formeln för CAPM. R i = r + β f ( rm rf ) där R är avkastningskravet, r f är riskfria räntan, β är beta och r m är marknadens avkastning. Nedan följer hur vi räknat ut ingående variabler, om läsaren skiljer sig i uppfattning hänvisar vi till känslighetsanalysen för att få fram en egen målkurs. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 11

12 Vi har räknat fram beta med hjälp av data från 60 perioder, månadsdata, och jämfört med OMXSPI genom en regressionsanalys. Vi får då 0,54. Reuters redovisar ett beta på 0,54 så det finns en viss överensstämmelse mellan vårt och Reuters resultat. Andra källor har ett lite högre beta, där högsta är 0,96, men vi är övertygade om att den period som vi undersökt och det index vi jämfört mot är det mest rätta värdet. Beta kommer inte förändras under perioden men vi antar att det är ett regression to the mean som gör att betavärdet långsamt kommer att närma sig 1. Enligt branschstandard sätts riskfri ränta för tillfället till 4,0 procent rakt av. Annars kan man sätta den riskfria räntan genom att ta räntan för 10-åriga statsobligationer. Den räntan är för tillfället 3,6 procent. Mer om hur det skulle förändra prognosvärdet finns i känslighetsanalysen nedan. Skulle vi ha tagit en längre tidsperiod bakåt blir marknadsavkastningen givetvis lägre och riskpremien då också lägre. Tillväxt I resonemangen om intäkt och tillväxt utgår vi från den befintliga intäktsfördelningen (figur 2, sidan 2). Q4 Tidigare har det fjärde kvartalet varit det bästa för Peab, där de har haft mest ingående orders. Vi tror att de kommer att hålla tempot året ut, med flera ny orders, och ha en tillväxt på höga 16 procent för andra året i rad. Det skulle innebära miljoner i intäkter det för Q4. En värdedrivare att se upp med är om det skulle komma stora orders, över ca 300 miljoner, under det fjärde kvartalet då kursen kommer att behövas justeras upp. Figur 12: orderstock Peab (källa: Årsredovisning 2005) En begränsande faktor kommer fortsatt att vara bristen på kompetent arbetskraft, något som 70 procent av byggbolagen nyligen ansåg som den största flaskhals när de övervägde nya orders. Residualperioden Peab är fortfarande en av de starkaste spelarna på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara det. Konjunkturen kommer dock att dämpas i Sverige, efter några år med historiskt låga räntor, och kommer att påverka Peabs intäkter och aktiekurs negativt även om det går långsamt och de mesta redan är inräknat i nuvarande kurs. Trots det tycker VD Mats Paulsson sig ha märkt att de höga marknadsräntorna inte påverkat bostadsmarknaden nämnvärt. Från makroanalysen och branschanalysen får vi att marknaden i Norden är i en fas där anläggningsmarknaden håller på att växa samman. Exempel på det är företag som Elgiganten och K-rauta som etablerar sig i de andra nordiska länderna, och då gärna använder samma byggbolag för alla nybyggnationer. Under den stabila perioden har vi sett att byggindustrin inte kan växa mer än BNP för de olika länderna även om Peab kan rikta resurserna till andra nordiska länder med bättre konjunkturläge. Man ska också komma ihåg att Peab år 2006 har 86 % av intäkterna från svenska marknaden och 7 % i vardera Finland och Norge. Byggindustrin och den allmänna konjunkturen är för hårt korrelerad för att vi ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 12

13 ska tro att Peab kan slå BNP med mer än 1 procentenhet på längre sikt och vi sätter därför tillväxttakten under den stabila perioden till 4 procent. Uppdelning på verksamhetsområden Peab har delat upp verksamheten på tre olika segment. Inom koncernen har man har man en internprissättning som bygger på armlängds avstånd d v s mellan parter som är oberoende av varandra men välinformerade och med ett intresse att genomföra affären. Bygg och Anläggning Bygg och anläggning innefattar verksamhetstyperna nybyggnad, ombyggnad, byggservice, drift och underhåll samt övrigt. Verksamheten indelas också i produkttyperna bostäder, industri, väg och anläggning samt övrigt husbyggande. Intäkterna var mkr år 2005 och mkr år Det motsvarar ungefär 87 procent av de totala intäkterna år 2005 och är således en väldigt betydande gren av företaget. Verksamheten i Norge genererar ett positivt rörelseresultat och visar bra tecken på tillväxt under framtida perioder. Verksamheten i Finland utvecklas i enlighet med de åtgärdsplaner som beslutats. Båda marknader kommer visa bättre marginaler under kommande år enligt tecken från makroanalysen och konkurrentanalysen. Industri Verksamhetsområde industri omfattar koncernens verksamheter inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt, maskin- och kranuthyrning samt tillfällig el. Området kommer att knoppas av och delas ut till aktieägarna under år VD kommer att bli Mats O Paulsson som för närvarande är ansvarig för just industrisegmentet i Peab. År 2005 uppgick intäkterna till mkr, 16,7 procent av totala intäkter, och år 2004 till mkr (17,6 %). Dock kommer ungefär hälften av intäkterna från intern försäljning till Bygg och anläggning och det får man se upp med när nu Industri blir relativt fristående i och med att priserna mellan industri och Peab blir annorlunda. Rörelseresultatet i Industri är starkt och grenen har de bästa rörelsemarginalerna och bidrog med 380 mkr av företagets totala EBIT vilket motsvarar hela 50 % år 2005 och 53 % Kanske man kan spekulera om att ledningens vetskap om att marginalerna inom Industri sjunker och att det nu är rätt tid att knoppa av företaget. Vi har inte delat upp Industris bidrag till 2006 års förutom att redovisa hur mycket de bidrog under de första nio månaderna. Nettoomsättningen för Q uppgick till Mkr (3 220) vilket innebär en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet uppgick till 344 Mkr (264). Samtliga enheter inom industri visar ökade volymer och en god lönsamhet. Utsikterna för resterande del av året bedöms som positiva och med en fortsatt god efterfrågan. Förvaltning Peab har även en tredje gren som heter Förvaltning och som omfattar centrala bolag med koncernledning och koncerngemensamma funktioner, vissa dotterföretag och vissa joint ventures samt övriga innehav. Grenen går med förlust på 133 mkr år Andelen lån i finansieringen Från Peabs årsredovisning 2005: Soliditetsmålet uppgår till 25 procent vilket motsvarar en lämplig kapitalstruktur för Peab efter genomförd renodling av verksamheten till bygg och anläggning. Peab har förlängt bilaterala låneavtal på totalt Mkr med sju banker. Förlängningen innebär att låneavtalen som tecknades i september 2004 med en ursprunglig löptid till september 2009, nu förfaller i februari Lånen löper utan amorteringsplikt och till i övrigt oförändrade ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 13

14 villkor. Det är därmed troligt att andelen lån och dessutom räntekostnaden kommer att vara relativt konstanta under de närmaste åren. Företaget har ett långsiktigt mål om en soliditet på minst 25 procent och under de senaste åren har den varit runt procent och vi förväntar oss att den ligger kvar där vilket medför att andelen lån kommer vara 40 procent över perioden. Andelen har gått stadigt neråt från 50 procent år Investeringar Peab har genomfört investeringar motsvarande 457 mkr under år 2005 och 509 mkr under Under innevarande år beräknar vi att investeringarna uppgår till ca 600 mkr. Historiskt sett har investeringarna, uppdelat på verksamhetsområdena, burits i hög grad av grenen Industri som år 2005 stod för hela 85 procent av de totala investeringarna. Även här finns alltså tecken på att man får uppmärksamma hur internprissättningen kommer att se ut när Industri går sin egen väg i slutet på I framtiden räknar vi med att investeringarna avtar tillsammans med konjunkturen och att den kommer toppa på 4 procent av omsättningen och sedan mattas ner mot en stabil nivå på 3 procent. Bruttomarginal Vi ser inte att bruttomarginalen kan komma att förändras under den närmaste perioden. Marginalen har varit stabil över en längre period och följer också den konjunkturen i den mening att samtidigt som nya orders kommer in vid högkonjunktur så ökar kostnaderna i relation och bruttomarginalen är lika. Faran vi kan se från makroanalysen är om oljepriset höjs kraftigt och intäkterna inte ökar i samma omfattning. Då är vi tvungna att sänka marginalen och därmed också sänka målkursen. Ett sådant scenario kan ses under rubriken bruttomarginal i känslighetsanalysen. Bruttomarginalen i de olika verksamheterna är aningen olika. Geografiskt uppdelat har verksamheten i Norge och Finland dåliga marginaler medan verksamheten i Sverige har bra marginaler. Vi tror att på grund av avmattningen i Sverige kommer marginalen här att sjunka medan den är på uppåtgående i grannländerna. Rörelsekapital Det absoluta rörelsekapitalet uppgick 2005 till mdr kronor och förväntas uppgå till mdr under innevarande år. Det har varit små förändringar under de senaste åren, men i total förändring jämnar det ut sig över de perioder vi ser historiskt. Ser vi framåt i tiden innebär det för oss att vi räknar med att rörelsekapitalet i procent av omsättningen ligger fast på 24 % även om det med all säkerhet kommer variera kring denna siffra. Skulle vi se att rörelseskulderna eller fordringarna ökar relativt sett får vi justera kursen därefter, men inga stora förändringar väntas. Utdelningspolitik Peab har som mål att dela ut minst halva vinsten till aktieägarna. Figuren visar hur det sett ut historiskt och kan ses som en indikation om hur det kommer att se ut kommande år om inget oförutsett inträffar. Innevarande år tror vi och de insamlade estimaten att utdelningen uppgår till 3,75 kronor/aktie innevarande år, 4,44 kronor år 2007 och 5 kronor under En sak att vara uppmärksam på är hur företaget agerar efter de delat ut verksamhetsområdet Industri till aktieägarna, kanske kan de ändra inriktning efter det. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 14

15 Känslighetsanalys Här tittat vi hur vår prognos om den förväntade aktiekursen förändras när de ingående variablerna varierar kring vad vi antagit. Alla siffror är ceteris paribus. Betavärde Aktiekurs Riskfri ränta Aktiekurs Riskpremie Aktiekurs 0,32 170,13 3,6 198,76 4,8 190,07 0,44 167,32 3,8 180,18 5,0 176,44 0,52 164,56 4,0 164,56 5,2 164,56 0,6 161,85 4,2 151,25 5,4 154,10 0,68 159,19 4,4 139,79 5,6 144,82 Tillväxt Vi undersöker här hur en förändring i tillväxttakt skulle slå i vår förväntade målkurs på aktien. En förändring i tillväxten kan lätt ske, t ex om företaget ger sig in på nya produktmarknader, vertikalt eller horisontellt, där de inte finns nu. Om de får nya kunder, expansion geografiskt utanför de befintliga marknaderna där de nya östliga EU-medlemmarna måste vara en lockande marknad. I tabellen nedan kan resultatet ses av ett enkelt test där vi ökar respektive sänker tillväkten med en faktor på fem och tio procent. T ex så höjs vår målkurs till 169,7 kr om vi ökar tillväkt med fem procent per år och får då en kurspotential om 6,7 procent istället för 3,5 procent. Ingen förändring 5 % ökning 10 % ökning 5 % sänkning 10 % sänkning Värde på aktien 164,56 169, ,56 154,71 Dagens kurs Kurspotential 3,5 % 6,7 % 10,1 % 0,4 % -2,7 % Bruttomarginal I tabellen nedan ser vi hur vår målkurs skulle förändras när vi ändrar på hur bruttomarginalen utvecklas under den period vi tittar på. Skulle bruttomarginalen vara 5 procent högre än vi beräknat så skulle vi alltså få en förväntad kurs på 165,97, det vill säga 4,4 % högre än vår beräknade målkurs. Ett exempel på hur bruttomarginalen skulle höjas är om t ex de utländska verksamheterna går bättre på grund av de stordriftsfördelar man får via verksamheten i Sverige eller om mer kvalificerad arbetskraft skulle bli tillgänglig på grund av den nya regeringens politik och på sätt sänka kostnaden för arbetskraft. Ingen förändring 5 % ökning 10 % ökning 5 % sänkning 10 % sänkning Värde på aktien 164,56 165,97 167,39 163,14 161,73 Dagens kurs Kurspotential 3,5 % 4,4 % 5,3 % 2,6 % 1,7 % ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 15

16 Resultat- och Balansräkning År E 2007E 2008E Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06E Resultaträkning: Nettoomsättning: Kostnad Sålda Varor: Bruttoresultat: Rörelsekostnader: Rörelseintäkter: Rörelseresultat(EBIT) Finansnetto: Resultat e fin poster: Övriga avsättningar: Resultat före skatt: Skatt: Resultat: Avskrivningar finns inkl. i KSV & Rörelsekostn E 2007E 2008E Balansräkningen: Omsättningstillgångar: Anläggningstillgångar: Totala tillgångar Kortfristiga skulder: Långfristiga skulder: Eget kapital: Totala skulder/ek Nyckeltal Nyckeltal E 2007E 2008E Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06E Antal aktier Pris: 65,00 102,50 159,00 159,00 159,00 102,50 114,50 117,00 119,50 159,00 Utdelning: 2,50 3,00 3,75 4,44 5,00 EPS 4,61 10,14 10,55 13,88 14,29 2,29 2,09 1,36 3,30 3,80 P/E-tal: 14,10 10,11 15,07 11,46 11,13 EV/EBITDA: 16,02 13,73 9,66 8,80 8,53 Ägarstruktur Procent av rösterna Procent av kapital Erik Paulsson m familj och bolag 22,0 % 8,2 % Mats Paulsson m bolag 18,7 % 8,8 % Mohammed Al-Amoudi m bolag 10,7 % 21,6 % Fredrik Paulsson m familj och bolag 7,8 % 3,2 % Stefan Paulsson m familj och bolag 7,8 % 3,2 % ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 16

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden -10-24 NCC AB 1 Q3 i korthet Orderingång 12 383 (12 160) MSEK Orderstock

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer