Det går bra nu, cashen rullar in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det går bra nu, cashen rullar in"

Transkript

1 ANALYS Peab AB 20 december 2006 Erik Byström Magnus Ejermark Johan Fröberg Pär Jonason Det går bra nu, cashen rullar in Rekommendation Behåll Kurs 159,0 Målkurs 164,5 RIC Börspost 100 Börslista Aktiediagram PEABb.ST Large Cap Stockholm För räkenskapsåret 2006 förväntar vi oss att Peab rapporterar en nettoomsättning på MSEK motsvarande en omsättningstillväxt på 16 %. Tillväxten har varit god tack vare högkonjunktur och låga räntor. Peabs förslag att dela ut sin industriverksamhet till aktieägarna ger möjlighet till realisering av nya värden. Utlandsverksamheten går ännu inte med vinst men den negativa trenden är bruten och det finns potential för tillväxt kommande år. Nyckeltal E 2007E 2008E Omsättning Omsättning, tillväxt % 15,7% 16,0% 8,9% 4,8% EBITDA margin % 4,2% 5,2% 5,2% 5,2% EBITDA, tillväxt % 16,7% 42,2% 9,7% 3,2% EBIT, margin % 2,9% 3,9% 3,9% 3,9% Kursutveckling 1 mån +13,87 % 3 mån +30,00 % 6 mån +31,65 % 12 mån +59,18 % EBIT, tillväxt % 29,5% 55,2% 9,6% 2,7% Res f skatt, tillväxt % 58,2% 46,7% 9,2% 2,6% EPS 10,14 10,55 13,88 14,29 EPS, tillväxt % 119,79% 3,98% 31,64% 2,95% ROE, % 25,54% 25,08% 31,81% 31,27% ROCE, % 22,31% 32,70% 34,53% 33,87% P/E 10,11 15,08 11,45 11,12 Utdelning 3,00 3,75 4,44 5,00 Yield, % 2,93% 2,36% 2,79% 3,14% EV/Sales 0,58 0,50 0,46 0,44 ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 1

2 Företagsbakgrund Peab grundades 1959 i Sverige och är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. I Sverige är Peab rikstäckande med kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder, i Norge är verksamheten koncentrerad till Osloregionen och i Finland till Helsingforsregionen samt södra Österbotten. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har en omsättning ca 28 miljarder kronor och har ca anställda. Som det tredje största svenska företaget i branschen åtar sig Peab alla sorters byggoch anläggningsarbeten. Förutom i Sverige är Peab etablerat i Norge och Finland med egna dotterföretag. En viktig anledning till detta är att den nordiska byggmarknaden håller på att växa samman, mycket på grund av att till exempel finska, norska och svenska företag etablerar sig i grannländerna. Exempel är olika butikskedjor som Elgiganten, K-Rauta och Mekonomen. Huvuddelen av intäkterna kommer dock fortfarande från Sverige (se figur 1). Figur 1: Peabs omsättning fördelat på länder (källa: Årsredovisning 2005) Mer än hälften av Peabs omsättning skapas i nybyggda objekt och en fjärdedel i ombyggnad av existerande objekt (figur 2). En tredjedel av objekten är bostäder, ytterligare en tredjedel är så kallat övrigt husbyggande. Industrifastigheter står för mindre än en tiondel av Peabs omsättning. Privata fastigheter dominerar men en tredjedel av byggena är offentliga. Figur 2: Peabs omsättning per verksamhets- och objektstyp (källa: Årsredovisning 2005) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 2

3 Makroanalys Oljepris Byggbranschen i allmänhet är en materialintensiv bransch. Kostnad för material och övriga komponenter såsom maskiner är därför beroende av att oljepriset ligger på låga nivåer. Sedan 1996 har oljepriset ökat 3,5 gånger (se figur 3) vilket återspeglar sig i högre kostnader för byggbranschen. Beroende på oroligheter i Mellanöstern och hög tillväxt ibland annat den kinesiska ekonomin spås oljepriset ligga på ungefär samma nivåer de kommande åren. Vi kan alltså inte förvänta oss någon kostnadsminskning tack vare sjunkande oljepris. 400 United States, AMEX, Oil Index, Close, USD Index rebase 96 = Source: Reuters EcoWin Figur 3: oljepris USD (basår 1996, källa: Reuters EcoWin) Ränteläget i Sverige Riksbankens styrränta har de senaste åren legat på historiskt sett mycket låga nivåer och räntorna för bostäder har följt denna. I mitten av 2005 noterades en bottennivå på den korta villaräntan motsvarande drygt 3 procent och lång ränta på 3,5 procent (se figur 4). Riksbanken har nu aviserat återkommande räntehöjningar för att dämpa efterfrågetrycket: dagens korta och lång villaränta på knappt 4 respektive 5 procent kommer sannolikt att bli högre kommande år. Högre ränta slår mot byggbranschen i form av färre investeringar i fastigheter och bostäder, vilket kommer att påverkar Peabs resultat negativt. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 3

4 Figur 4: utveckling villaräntor (källa: Boverket) Bostadspriser i Sverige Trots räntehöjningarna steg bostadspriserna kraftigt under första halvåret 2006 (figur 5). Boverket konstaterar att småhuspriserna i genomsnitt hade den snabbaste reala ökningstakten på nästan 20 år, men att ökningen minskande något under andra kvartalet. Ökade uppvärmningskostnader, höjda taxeringsvärden och räntehöjning leder till att boendekostnaderna ökar, något som bör leda till att prisökningstakten för bostäder fortsätter minska. I sin prognos för fjärde kvartalet skriver Boverket att SEB:s Boprisindikator, som försöker fånga hushållens prisförväntningar, tror allt färre hushåll på stigande bostadspriser. Indikatorn var i augusti 2006 på den lägsta nivån sedan mätningarna startade i mars 2003, samtidigt som fallet i indikatorn var det största som uppmätts under en månad. I augusti trodde 21 procent av de tillfrågade hushållen på fallande bostadspriser, jämfört med 14 procent i juli i år. Däremot trodde 53 procent på stigande priser. Boverkets egna modellberäkningar tyder på att en stigande ränta bör medföra att prisökningarna avtar trots stigande disponibla inkomster, men att ökningstakten i genomsnitt i riket fortfarande kan komma att överstiga inflationen. Ett sådant scenario utesluter dock inte att Figur 5: förändring av fastighetsprisindex kvartalsvis (källa: Boverket) priserna lokalt kan komma att falla. I sin indikatorrapport från september 2006 skriver Boverket att om prisökningarna mattas av markant redan under tredje kvartalet, kan detta tyda på att det har räckt med att Riksbanken har skramlat med räntevapnet. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 4

5 Branschanalys Arbetsmarknaden Byggindustrin i allmänhet och Peab i synnerhet står inför ett stort generationsskifte under kommande tio år. Hantverkare och tjänstemän går i pension medan färre nyutexaminerade än branschen behöver tillförs vilket hotar tillväxten på sikt. Om arbetskraft saknas kan inte nybyggnation ske i den takt som krävs och byggbranschen måste därför utvärdera tillgängliga alternativ för att fylla vakanser. Stora investeringar i ombyggnationer tack vare underhållsbehov, låga räntor och ROT-avdraget bidrar dessutom till stor brist på hantverkare. Enbart ROT-avdragets effekter uppskattas till ungefär 2 miljarder kronor per år och leder till ytterligare brist på arbetskraftsmarknaden. Branschorganet Sveriges Byggindustrier ser att bemanningsföretag ofta anlitas för att klara tillfälliga arbetstoppar men detta löser inte det grundläggande bristproblemet. Ett alternativ är arbetskraftsimport exempelvis från de nya EU-länderna. Bygginvesteringar Bygginvesteringar definieras enligt Sveriges Byggindustrier som ny- och ombyggnadsinvesteringar i fastigheter samt investeringar i anläggningar. En fastighet är allt från flerbostadshus och småhus till industrilokaler, kontorslokaler och offentliga dito. Sammantaget uppgick dessa investeringar år 2004 till drygt 170 miljarder (figur 6) och en ökande trend kan skönjas. Att bygginvesteringarna ökar är givetvis bra för byggbranschen som då får fler kontrakt, givet att de kan lösa arbetskraftsproblemen som nämndes i föregående avsnitt. Figur 6: totala bygginvesteringar (källa: Sveriges Byggindustrier) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 5

6 Av de totala bygginvesteringarna stod industrin för cirka 9 miljarder kronor under 2004 (figur 7). Den stora variationen i investeringsnivån beror på att bygginvesteringar i industrin är mer konjunkturkänslig än i andra sektorer. Den neråtgående trend som syns i diagrammet med start runt millennieskiftet kan ha flera orsaker, men de mest troliga är enligt Sveriges Byggindustrier teknologiska framsteg, ökade priser på arbetskraft relativt maskiner samt ökad utflyttning av industriproduktion från Sverige. Ett annat faktum är att industrin numera ofta hyr lokaler istället för att förvalta dem själva, vilket leder till minskat investeringsbehov. Figur 7: industrins bygginvesteringar (källa: Sveriges Byggindustrier) Figur 8: Bygginvesteringarnas andel av BNP (källa: Sveriges Byggindustrier) I förhållande till BNP har bygginvesteringarna haft en fallande trend de senaste 40 åren (figur 8) och trenden kommer troligen att vara ihållande eller möjligen nå en platå på nuvarande nivå. Den negativa trenden förklarar Sveriges Byggindustrier med bland annat lågkonjunkturer som slagit hårt mot byggsektorn samt kraftiga skattehöjningar på byggande i samband med 1990-talets skattereform. Bostadsbyggande Tillväxten i Sveriges ekonomi var stark under 2006 och även för de närmaste åren verkar utsikterna goda. Trots detta räknar Boverket med att bostadsbyggandet planar ut år 2007 på grund av stigande räntor och en mer ansträngd byggsektor. Boverkets prognos är att nya bostäder påbörjas under 2006, varav 4000 kommer till genom ombyggnad. Det är en ökning med 8 procent jämfört med År 2007 beräknas bostäder påbörjas. Figur 9: Påbörjade, nybyggda bostäder (källa: Boverket) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 6

7 Bostadsinvesteringar Figur 10: Bostadsinvesteringar fördelat på småhus och flerbostadshus (källa: Sveriges Byggindustrier) Sveriges Byggindustrier skriver: Investeringarna i såväl flerbostadshus som småhus uppgick till 32 miljarder kronor år Den låga ränt enivån, ökade disponibla inkomster och inflyttning till storstäderna har medfört stora prisökningar på bostadsrätter och småhus i storstadsområdena. Detta har lett till ökade nyinvesteringar i såväl småhus som bostadsrätter under de senaste åren. 43 procent av de nyproducerade lägenheterna i flerbostadshus år 2004 var bostadsrätter och 57 procent hyresrätter. Av de senare var endast ungefär hälften vanliga hyreslägenheter och resten s.k. kategoribostäder som senior- och 1 studentlägenheter. Denna utveckling återges i figur 11 och den positiva trenden är ihållande men möjligen inte lika kraftigt ökande på grund av ökande räntor. Figur 11: bostadsinvesteringar, ny- och ombyggnad (källa: Sveriges Byggindustrier) En likaledes positiv trend kan skönjas i figur 9 i form av ny- och ombyggnad av bostäder. Totala investeringar uppgick år 2004 till 64 miljarder kronor år 2004, fördelat på 40 miljarder till nybyggnads- och 1 Fakta om byggande, Sveriges Byggindustrier (2005) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 7

8 24 miljarder till ombyggnadsinvesteringar. Vi anser även denna trend vara ihållande positiv men inte lika kraftigt ökande. Utveckling övriga Norden I allt väsentligt väntas övriga Norden utvecklas på liknande sätt som ovan. Oljepriset påverkar globalt och förhållandena på arbetsmarknaderna i Norge och Finland påminner om den svenska med brist på arbetskraft i byggindustrin. Konjunkturen är god och antas fortsätta vara så de närmaste åren vilket kommer att påverka byggföretagens orderingång positivt. Konkurrentanalys Från Peabs årsredovisning 2005: NCC Peab är Sveriges tredje största byggföretag med en total omsättning på 25 miljarder kronor. De största inhemska konkurrenterna är Skanska och NCC som omsättningsmässigt är större än Peab samt JM som är mindre. Skanska och NCC arbetar i likhet med Peab över hela Sverige med alla typer av bygg- och anläggningsuppdrag. De har även liknande resurser som Peab på industrisidan, även om NCC har avhänt sig sin egen maskinuthyrning och betongverksamhet. JM är konkurrenter främst när det gäller utveckling av bostadsprojek t i större städer. NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC bygger vägar och anläggningar, infrastruktur för telekommunikation, bostäder, kontor och övriga byggnader. NCC producerar också byggnadsmaterial och levererar kross- och asfaltsprodukter. Koncernen är uppdelad på följande affärsområden: NCC Construction - bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler vägar, anläggningar och övrig infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden. NCC Roads - kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice. NCC Property Development - utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Målgrupperna är dels användare som söker inspirerande miljöer, dels investerare som söker objekt med en över tiden stabil och säker avkastning. Fokuseringen är på den nordiska marknaden, men bolaget är verksamt runt om i världen. Omsättningen 2005 var drygt 49,5 miljarder SEK. (Källa: Avanza) Skanska Skanska är ett världsledande företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Skanskas verksamhet omfattar bl.a. bostäder, arbetsmiljöer, kommunikations- och infrastrukturanläggningar. Skanska affärsområden har följande uppdelning: Byggverksamhet - Skanskas största verksamhetsgren. Byggrelaterade tjänster omfattar såväl hus- och anläggningsbyggande som bostadsbyggande. Bostadsutveckling - utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning. Kommersiell utveckling - initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter. Infrastrukturutveckling - utveckla och investera i privatfinansierade infrastrukturprojekt till exempel vägar, sjukhus och kraftverk. Verksamhet bedrivs på drygt 20 permanenta marknader över hela världen. Några av de största marknaderna är Norden, USA, Storbritannien, Polen och Tjeckien. (Källa: Avanza) ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 8

9 JM JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen på expansiva orter, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Koncernen är indelad i fem affärsenheter: JM Bostad Stockholm - utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm, bl.a. genom planarbete och försäljning av bostäder. JM Bostad Riks - utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige förutom Storstockholm, det bedrivs även en del entreprenadverksamhet. JM Utland - i denna del av verksamheten utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark och Belgien. JM Fastighetsutveckling - utvecklar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Storstockholm, där fastigheterna skall vara för projektutveckling. JM Produktion - bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet. Bolagets totala omsättning var 2005 knappt 10 miljarder SEK och ungefär 40 % av detta härrör sig från verksamhetsområdet Stockholm. (Källa: Avanza) Värdedrivare Peabs framtida värdedrivare ligger främst inom tre områden: Egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader Peab började under 2005 bygga cirka bostäder, inräknat egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader åt externa beställare, motsvarande en marknadsandel på cirka 12 procent. Större delen av Peabs byggnation avser lägenheter i flerfamiljshus vilket innebär att marknadsandelen inom detta segment är högre. Vid utgången av september 2006 hade Peab egenutvecklade bostäder, bostadsrätter och småhus under produktion jämfört med vid motsvarande tidpunkt året innan. Av dessa var 73 procent sålda, tillväxten inom detta segment är alltså god och ser lovande ut framgent. Avknoppning av industriverksamheter Peabs styrelse föreslog i oktober 2006 en utdelning till aktieägarna av industriverksamheterna där utdelningen kommer att ske i form av aktier i ett dotterbolag, Peab Industri. Peab Industri föreslås få A- och B-aktier och avsikten är att notera B-aktien på OMX nordiska lista senast under det tredje kvartalet Peabs industriverksamhet omsatte under 2005 cirka 5 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på cirka 400 miljoner kronor. Beslut om utdelningen av Peab Industri ska tas vid Peabs årsstämma i maj nästa år. Vinstökning i utländsk verksamhet Peabs utlandsverksamhet visar ett förbättrat orderläge samt en god efterfrågan enligt kvartalsrapporten Q Verksamheten i Norge genererade ett positivt rörelseresultat under årets nio första månader och verksamheten i Finland utvecklas enligt Peab i enlighet med de åtgärdsplaner som beslutats. Utlandsverksamhetens samlade rörelseresultat uppgick till -29 miljoner kronor, att jämföras med -65 miljoner året innan. Ökade vinster i den utländska verksamheten ger underlag för ökat värde i Peabaktien. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 9

10 SWOT-analys Styrkor Peabs huvudsakliga styrka ligger i mycket god tillväxt i egenutvecklade bostäder och bostadsentreprenader. Svagheter Utlandsverksamheten i bolagen är fortfarande liten och går för närvarande med förlust. Dock finns potential i tillväxt och den negativa trenden har vänts. Möjligheter Hot Bostadsmarknaden är fortsatt stark i både Sverige, Norge och Finland, speciellt i huvudstadsregionerna. De högre marknadsräntorna har inte nämnvärt påverkat efterfrågan på bostäder vilket ger goda utsikter för Peab kommande år. Den nytillträdda svenska regeringens bostadspolitik är i dagsläget osäker. Det finns möjlighet till expansiv politik som påverkar efterfrågan på fastigheter positivt vilket skulle innebär nya intäkter för Peab. Byggsektorn pressas av prisökningar på insatsvaror, framförallt för material som innehåller metaller eller andra råvaror såsom olja. Detta tillsammans med brist på arbetskraft kan öka Peabs kostnader framöver. Den nytillträdda svenska regeringens bostadspolitik är i dagsläget osäker. Det finns risk att investeringsgraden sjunker på grund av minskade bidrag vilket påverkar Peab negativt i form av lägre efterfrågan. Relativvärdering Vi har för Peab valt att göra en relativvärdering där vi skapar ett eget branschsnitt bestående av deras tre huvudkonkurrenter i Sverige, Skanska, NCC och JM, samt tre nordiska konkurrenter, YIT, Veidekke och Lemminkäinen. Vi har konsekvent använt oss av data från Reuters. De relativmått vi har valt att använda oss av är P/E, P/S samt P/Book Value (PBV). Företag P/E PBV P/S Skanska 13,865 2,677 0,398 YIT 16,31 4,379 0,811 NCC 13,227 1,555 0,213 JM 11,634 3,972 1,33 Peab 16,268 3,462 0,454 Veidekke 10,989 4,543 0,442 Lemminkäinen 11,001 2,994 0,376 Medelvärde 13,328 3,369 0,575 Median 13,227 3,462 0,442 ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 10

11 P/E Sett enbart till P/E talet är PEAB övervärderat sett både till medelvärde och median för vårt branschsnitt. Price/Book Value (PBV) PEAB har ett P/Book Value-tal som ligger något över medelvärdet samtidigt som det ligger på medianen för vårt branschsnitt. Price/Sales Ratio Peab har ett P/S tal som ligger under medelvärdet för vårt branschsnitt men samtidigt marginellt över medianen för vårt branschsnitt. Vi konstaterar att Peab verkar vara rätt värderat sett till P/S. Lägger vi störst vikt vid P/E talet kan vi konstatera att Peab verkar vara övervärderat jämfört med de svenska och nordiska konkurrenter vi har valt att skapa vårt branschsnitt med. Detta pekar även PBVtalet svagt på. Kassaflödesanalys Vi beräknar värdet på Peab genom att göra en kassaflödesanalys i vår modell. Vi har tittat på historiska redovisningar från 2002 och prognostiserat sista kvartalet I och med omläggningen till IFRS år 2006 så kan man tro att det är lite arbete att jämföra poster mellan de år som vi tar med historiskt men Peabs årsredovisningar är de bästa vi sett på området. Årsredovisningen har fått flera pris för att de är just lätt att jämföra poster från tidigare år med årets. I de fall där en skillnad ändå har förekommit har vi genom att titta i noterna försökt att dela upp kostnaderna så som det är gjort i den senaste årsredovisningen för år Aktiens betavärde 0,52 Riskfria räntan 4,0 % Riskpremien 5,2 % Räntekostnaden idag 2,1% Antal aktier Andelen lån idag 39,9% Andelen RöK idag 23,4% Bruttomarginal idag 9,5% AT i % av omsättning 14,9% Avskr. i % av omsättn. 1,3% Tillväxttakt idag 16,0% Avkastningskrav För att räkna ut det totala avkastningskravet för Peab har vi använt oss av de olika variablerna i Capital Asset Pricing Model (CAPM). Nedan följer formeln för CAPM. R i = r + β f ( rm rf ) där R är avkastningskravet, r f är riskfria räntan, β är beta och r m är marknadens avkastning. Nedan följer hur vi räknat ut ingående variabler, om läsaren skiljer sig i uppfattning hänvisar vi till känslighetsanalysen för att få fram en egen målkurs. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 11

12 Vi har räknat fram beta med hjälp av data från 60 perioder, månadsdata, och jämfört med OMXSPI genom en regressionsanalys. Vi får då 0,54. Reuters redovisar ett beta på 0,54 så det finns en viss överensstämmelse mellan vårt och Reuters resultat. Andra källor har ett lite högre beta, där högsta är 0,96, men vi är övertygade om att den period som vi undersökt och det index vi jämfört mot är det mest rätta värdet. Beta kommer inte förändras under perioden men vi antar att det är ett regression to the mean som gör att betavärdet långsamt kommer att närma sig 1. Enligt branschstandard sätts riskfri ränta för tillfället till 4,0 procent rakt av. Annars kan man sätta den riskfria räntan genom att ta räntan för 10-åriga statsobligationer. Den räntan är för tillfället 3,6 procent. Mer om hur det skulle förändra prognosvärdet finns i känslighetsanalysen nedan. Skulle vi ha tagit en längre tidsperiod bakåt blir marknadsavkastningen givetvis lägre och riskpremien då också lägre. Tillväxt I resonemangen om intäkt och tillväxt utgår vi från den befintliga intäktsfördelningen (figur 2, sidan 2). Q4 Tidigare har det fjärde kvartalet varit det bästa för Peab, där de har haft mest ingående orders. Vi tror att de kommer att hålla tempot året ut, med flera ny orders, och ha en tillväxt på höga 16 procent för andra året i rad. Det skulle innebära miljoner i intäkter det för Q4. En värdedrivare att se upp med är om det skulle komma stora orders, över ca 300 miljoner, under det fjärde kvartalet då kursen kommer att behövas justeras upp. Figur 12: orderstock Peab (källa: Årsredovisning 2005) En begränsande faktor kommer fortsatt att vara bristen på kompetent arbetskraft, något som 70 procent av byggbolagen nyligen ansåg som den största flaskhals när de övervägde nya orders. Residualperioden Peab är fortfarande en av de starkaste spelarna på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara det. Konjunkturen kommer dock att dämpas i Sverige, efter några år med historiskt låga räntor, och kommer att påverka Peabs intäkter och aktiekurs negativt även om det går långsamt och de mesta redan är inräknat i nuvarande kurs. Trots det tycker VD Mats Paulsson sig ha märkt att de höga marknadsräntorna inte påverkat bostadsmarknaden nämnvärt. Från makroanalysen och branschanalysen får vi att marknaden i Norden är i en fas där anläggningsmarknaden håller på att växa samman. Exempel på det är företag som Elgiganten och K-rauta som etablerar sig i de andra nordiska länderna, och då gärna använder samma byggbolag för alla nybyggnationer. Under den stabila perioden har vi sett att byggindustrin inte kan växa mer än BNP för de olika länderna även om Peab kan rikta resurserna till andra nordiska länder med bättre konjunkturläge. Man ska också komma ihåg att Peab år 2006 har 86 % av intäkterna från svenska marknaden och 7 % i vardera Finland och Norge. Byggindustrin och den allmänna konjunkturen är för hårt korrelerad för att vi ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 12

13 ska tro att Peab kan slå BNP med mer än 1 procentenhet på längre sikt och vi sätter därför tillväxttakten under den stabila perioden till 4 procent. Uppdelning på verksamhetsområden Peab har delat upp verksamheten på tre olika segment. Inom koncernen har man har man en internprissättning som bygger på armlängds avstånd d v s mellan parter som är oberoende av varandra men välinformerade och med ett intresse att genomföra affären. Bygg och Anläggning Bygg och anläggning innefattar verksamhetstyperna nybyggnad, ombyggnad, byggservice, drift och underhåll samt övrigt. Verksamheten indelas också i produkttyperna bostäder, industri, väg och anläggning samt övrigt husbyggande. Intäkterna var mkr år 2005 och mkr år Det motsvarar ungefär 87 procent av de totala intäkterna år 2005 och är således en väldigt betydande gren av företaget. Verksamheten i Norge genererar ett positivt rörelseresultat och visar bra tecken på tillväxt under framtida perioder. Verksamheten i Finland utvecklas i enlighet med de åtgärdsplaner som beslutats. Båda marknader kommer visa bättre marginaler under kommande år enligt tecken från makroanalysen och konkurrentanalysen. Industri Verksamhetsområde industri omfattar koncernens verksamheter inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt, maskin- och kranuthyrning samt tillfällig el. Området kommer att knoppas av och delas ut till aktieägarna under år VD kommer att bli Mats O Paulsson som för närvarande är ansvarig för just industrisegmentet i Peab. År 2005 uppgick intäkterna till mkr, 16,7 procent av totala intäkter, och år 2004 till mkr (17,6 %). Dock kommer ungefär hälften av intäkterna från intern försäljning till Bygg och anläggning och det får man se upp med när nu Industri blir relativt fristående i och med att priserna mellan industri och Peab blir annorlunda. Rörelseresultatet i Industri är starkt och grenen har de bästa rörelsemarginalerna och bidrog med 380 mkr av företagets totala EBIT vilket motsvarar hela 50 % år 2005 och 53 % Kanske man kan spekulera om att ledningens vetskap om att marginalerna inom Industri sjunker och att det nu är rätt tid att knoppa av företaget. Vi har inte delat upp Industris bidrag till 2006 års förutom att redovisa hur mycket de bidrog under de första nio månaderna. Nettoomsättningen för Q uppgick till Mkr (3 220) vilket innebär en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet uppgick till 344 Mkr (264). Samtliga enheter inom industri visar ökade volymer och en god lönsamhet. Utsikterna för resterande del av året bedöms som positiva och med en fortsatt god efterfrågan. Förvaltning Peab har även en tredje gren som heter Förvaltning och som omfattar centrala bolag med koncernledning och koncerngemensamma funktioner, vissa dotterföretag och vissa joint ventures samt övriga innehav. Grenen går med förlust på 133 mkr år Andelen lån i finansieringen Från Peabs årsredovisning 2005: Soliditetsmålet uppgår till 25 procent vilket motsvarar en lämplig kapitalstruktur för Peab efter genomförd renodling av verksamheten till bygg och anläggning. Peab har förlängt bilaterala låneavtal på totalt Mkr med sju banker. Förlängningen innebär att låneavtalen som tecknades i september 2004 med en ursprunglig löptid till september 2009, nu förfaller i februari Lånen löper utan amorteringsplikt och till i övrigt oförändrade ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 13

14 villkor. Det är därmed troligt att andelen lån och dessutom räntekostnaden kommer att vara relativt konstanta under de närmaste åren. Företaget har ett långsiktigt mål om en soliditet på minst 25 procent och under de senaste åren har den varit runt procent och vi förväntar oss att den ligger kvar där vilket medför att andelen lån kommer vara 40 procent över perioden. Andelen har gått stadigt neråt från 50 procent år Investeringar Peab har genomfört investeringar motsvarande 457 mkr under år 2005 och 509 mkr under Under innevarande år beräknar vi att investeringarna uppgår till ca 600 mkr. Historiskt sett har investeringarna, uppdelat på verksamhetsområdena, burits i hög grad av grenen Industri som år 2005 stod för hela 85 procent av de totala investeringarna. Även här finns alltså tecken på att man får uppmärksamma hur internprissättningen kommer att se ut när Industri går sin egen väg i slutet på I framtiden räknar vi med att investeringarna avtar tillsammans med konjunkturen och att den kommer toppa på 4 procent av omsättningen och sedan mattas ner mot en stabil nivå på 3 procent. Bruttomarginal Vi ser inte att bruttomarginalen kan komma att förändras under den närmaste perioden. Marginalen har varit stabil över en längre period och följer också den konjunkturen i den mening att samtidigt som nya orders kommer in vid högkonjunktur så ökar kostnaderna i relation och bruttomarginalen är lika. Faran vi kan se från makroanalysen är om oljepriset höjs kraftigt och intäkterna inte ökar i samma omfattning. Då är vi tvungna att sänka marginalen och därmed också sänka målkursen. Ett sådant scenario kan ses under rubriken bruttomarginal i känslighetsanalysen. Bruttomarginalen i de olika verksamheterna är aningen olika. Geografiskt uppdelat har verksamheten i Norge och Finland dåliga marginaler medan verksamheten i Sverige har bra marginaler. Vi tror att på grund av avmattningen i Sverige kommer marginalen här att sjunka medan den är på uppåtgående i grannländerna. Rörelsekapital Det absoluta rörelsekapitalet uppgick 2005 till mdr kronor och förväntas uppgå till mdr under innevarande år. Det har varit små förändringar under de senaste åren, men i total förändring jämnar det ut sig över de perioder vi ser historiskt. Ser vi framåt i tiden innebär det för oss att vi räknar med att rörelsekapitalet i procent av omsättningen ligger fast på 24 % även om det med all säkerhet kommer variera kring denna siffra. Skulle vi se att rörelseskulderna eller fordringarna ökar relativt sett får vi justera kursen därefter, men inga stora förändringar väntas. Utdelningspolitik Peab har som mål att dela ut minst halva vinsten till aktieägarna. Figuren visar hur det sett ut historiskt och kan ses som en indikation om hur det kommer att se ut kommande år om inget oförutsett inträffar. Innevarande år tror vi och de insamlade estimaten att utdelningen uppgår till 3,75 kronor/aktie innevarande år, 4,44 kronor år 2007 och 5 kronor under En sak att vara uppmärksam på är hur företaget agerar efter de delat ut verksamhetsområdet Industri till aktieägarna, kanske kan de ändra inriktning efter det. ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 14

15 Känslighetsanalys Här tittat vi hur vår prognos om den förväntade aktiekursen förändras när de ingående variablerna varierar kring vad vi antagit. Alla siffror är ceteris paribus. Betavärde Aktiekurs Riskfri ränta Aktiekurs Riskpremie Aktiekurs 0,32 170,13 3,6 198,76 4,8 190,07 0,44 167,32 3,8 180,18 5,0 176,44 0,52 164,56 4,0 164,56 5,2 164,56 0,6 161,85 4,2 151,25 5,4 154,10 0,68 159,19 4,4 139,79 5,6 144,82 Tillväxt Vi undersöker här hur en förändring i tillväxttakt skulle slå i vår förväntade målkurs på aktien. En förändring i tillväxten kan lätt ske, t ex om företaget ger sig in på nya produktmarknader, vertikalt eller horisontellt, där de inte finns nu. Om de får nya kunder, expansion geografiskt utanför de befintliga marknaderna där de nya östliga EU-medlemmarna måste vara en lockande marknad. I tabellen nedan kan resultatet ses av ett enkelt test där vi ökar respektive sänker tillväkten med en faktor på fem och tio procent. T ex så höjs vår målkurs till 169,7 kr om vi ökar tillväkt med fem procent per år och får då en kurspotential om 6,7 procent istället för 3,5 procent. Ingen förändring 5 % ökning 10 % ökning 5 % sänkning 10 % sänkning Värde på aktien 164,56 169, ,56 154,71 Dagens kurs Kurspotential 3,5 % 6,7 % 10,1 % 0,4 % -2,7 % Bruttomarginal I tabellen nedan ser vi hur vår målkurs skulle förändras när vi ändrar på hur bruttomarginalen utvecklas under den period vi tittar på. Skulle bruttomarginalen vara 5 procent högre än vi beräknat så skulle vi alltså få en förväntad kurs på 165,97, det vill säga 4,4 % högre än vår beräknade målkurs. Ett exempel på hur bruttomarginalen skulle höjas är om t ex de utländska verksamheterna går bättre på grund av de stordriftsfördelar man får via verksamheten i Sverige eller om mer kvalificerad arbetskraft skulle bli tillgänglig på grund av den nya regeringens politik och på sätt sänka kostnaden för arbetskraft. Ingen förändring 5 % ökning 10 % ökning 5 % sänkning 10 % sänkning Värde på aktien 164,56 165,97 167,39 163,14 161,73 Dagens kurs Kurspotential 3,5 % 4,4 % 5,3 % 2,6 % 1,7 % ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 15

16 Resultat- och Balansräkning År E 2007E 2008E Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06E Resultaträkning: Nettoomsättning: Kostnad Sålda Varor: Bruttoresultat: Rörelsekostnader: Rörelseintäkter: Rörelseresultat(EBIT) Finansnetto: Resultat e fin poster: Övriga avsättningar: Resultat före skatt: Skatt: Resultat: Avskrivningar finns inkl. i KSV & Rörelsekostn E 2007E 2008E Balansräkningen: Omsättningstillgångar: Anläggningstillgångar: Totala tillgångar Kortfristiga skulder: Långfristiga skulder: Eget kapital: Totala skulder/ek Nyckeltal Nyckeltal E 2007E 2008E Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06E Antal aktier Pris: 65,00 102,50 159,00 159,00 159,00 102,50 114,50 117,00 119,50 159,00 Utdelning: 2,50 3,00 3,75 4,44 5,00 EPS 4,61 10,14 10,55 13,88 14,29 2,29 2,09 1,36 3,30 3,80 P/E-tal: 14,10 10,11 15,07 11,46 11,13 EV/EBITDA: 16,02 13,73 9,66 8,80 8,53 Ägarstruktur Procent av rösterna Procent av kapital Erik Paulsson m familj och bolag 22,0 % 8,2 % Mats Paulsson m bolag 18,7 % 8,8 % Mohammed Al-Amoudi m bolag 10,7 % 21,6 % Fredrik Paulsson m familj och bolag 7,8 % 3,2 % Stefan Paulsson m familj och bolag 7,8 % 3,2 % ByströmEjermarkFröbergJonason Securities 16

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Tredje kvartalet i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock Bostadsförsäljning

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Klassisk byggare bjuder på försenad julklapp

Klassisk byggare bjuder på försenad julklapp ANALYS Skanska 20 december 2006 Erik Byström Magnus Ejermark Johan Fröberg Pär Jonason Klassisk byggare bjuder på försenad julklapp Rekommendation KÖP Kurs 131,5 Målkurs 148,4 RIC Börspost 200 Börslista

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007 JM-koncernen Delårsrapport januari mars 2007 April 2007 2 Silverdal Bostäder ca 400 Produktionsstart: hösten 2001 Etapp 1-4, 145 småhus Etapp 5, 54 småhus 134 160 kvm 36 000 kr/kvm, äganderätter 32 000

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO Citybanan, Stockholm 1 NCC Q2 2017 Hög orderstock Svagt reslutat i NCC Building och NCC Infrastructure Förbättrat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

Aktiespararna Örebro 14 september 2015. Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Aktiespararna Örebro 14 september 2015 Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr 1) Balansomslutning: 11,5 mdkr Antal byggrätter: 27 900 Antal anställda: 2 252 Börsvärde:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015

Delårsrapport januari mars Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Press- och analytikerpresentation 22 april 2015 Koncernen Intäkter: 14,5 mdkr Balansomslutning: 11,9 mdkr Antal byggrätter: 29 700 Antal anställda: 2 228 Börsvärde: 21,0

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 April 2008 Koncernen Intäkter: 12,8 mdkr Balansomslutning: 10,3 mdkr Byggrätter: 32 500 st Antal anställda: 2 435 Börsvärde: 10,6 mdkr 14 % Norge 80 % Sverige 5 % Danmark

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1 NCC Q3 2017 Lägre nettoomsättning i NCC Building Projektnedskrivningar i NCC Infrastructure God intjäning

Läs mer