Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s) Henrik Johansson (s), tjg ers Per-Anders Brännström (s), tjg ers JanÅge Mikalsen (s) Martin Nilsson (c) Tommy Grundström (v) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Hedman, miljöinspektör Sara Lindgren, byggnadsinspektör, Majvor Sellbom, sekreterare Cecilia Reinestam, planingenjör Justerare Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Martin Nilsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 17 Information Mbhn 18 Dnr 134/ Årsberättelse sotningsverksamhet 2007 Mbhn 19 Dnr29/ Yttrande Utredning om Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89) Mbhn 20 Dnr 115/ Yttrande över projekt - Gallejaur kulturreservat Mbhn 21 Dnr 405/ Detaljplan för Reparatören 13 Mbhn 22 Dnr 135/ Yttrande över fastighetsreglering Hjorten 1 och Fridhem 1 Mbhn 23 Dnr 314/ Begäran om ändring av detaljplanebestämmelser för byggande på förgårdsmark Mbhn 24 Dnr 286/ Spikning av beslut om föreläggande avseende beslut om rivning av förfallen fastighet XXXXXX Mbhn 25 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 17 Information Policy och riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun Sara Lindgren informerar om olika förslag till policy och riktlinjer för skyltning. Nämndens ledamöter föreslår att det ska upprättas ett förslag till policy och riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om: Ombyggnad av Storgatan sommaren 2008 EU:s vattendirektiv och kommande beslut om förvaltningsplan för vattenområden (Arvidsjaurs kommun - Piteälvens, Skellefteälvens och Byske-Åby-Kågeälvens vattenrådsområden) Förslag om bildande av ekopark Pite älvdal Vindkraft Förslag till ny strandskyddslagstiftning Nyckeltal inom miljö-, bygg, räddning och trafiklagstiftningens områden (nämndsbeslut, delegationsbeslut, ärendegrupper, inspektioner, provtagningar m.m.)

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 18 Dnr 134/ Årsberättelse sotningsverksamhet 2007 Enligt det avtal som Arvidsjaurs kommun tecknat med Luleå, Arvidsjaur och Älvsbyns Sotningsdistrikt AB ska en årsberättelse över sotningsverksamheten överlämnas till kommunen. Luleå, Arvidsjaur och Älvsbyns sotningsdistrikt ombesörjer rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, dess förordning samt de föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Räddningsverket. Årsberättelsen över sotningsverksamheten har överlämnats Årsberättelsen beskriver den verksamhet som bedrivits under Statistik över fristuppfyllnad för brandskyddskontroll och sotning har även lämnats. att lägga årsberättelsen och informationen till handlingarna. Exp: Robert Bergman

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 19 Dnr 29/ Yttrande Utredning om Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89) På uppdrag av Regeringen har Miljödepartementet utrett frågan om effekterna av rovdjursstammarnas utveckling och frågor knutna till att uppfylla målen i en samanhållen rovdjurspolitik i fråga om de stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn. Utredningen har presenterat betänkandet SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning. Arvidsjaurs kommun har som remiss instans ombetts att lämna synpunkter på utredningen. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.. / att avge yttrande i enlighet med bilaga till detta protokoll. Exp: Kommunstyrelsen

6 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll (2) Yttrande över utredningen om Rovdjuren och deras förvaltning, SOU 2007:89. Utredningen om rovdjuren och deras förvaltning är mycket väl genomförd. I utredningen anges att ett av de största globala problemen som finns i dag är förlusten av biologisk mångfald. Till följd av mänsklig påverkan sker utrotning av arter i snabbt ökande takt. Var fjärde däggdjursart hotas av utrotning. För att motverka förlusten av biologisk mångfald utarbetades FN:s konvention om biologisk mångfald. Sverige ratificerade konventionen år Även EU:s Art- och habitatdirektiv har införlivats i den Svenska lagstiftningen och i syfte att bevara biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett miljömål Ett rikt växt- och djurliv som syftar till att bevara växt- och djurarter. År 2001 beslutade riksdagen om en sammanhållen rovdjurspolitik. Miljödepartementet har därefter, år 2006, fått i uppdrag att utreda frågan m rovdjursstammarnas utveckling, politikens effekter samt hur målen uppfyllts. Riksdagen beslutade år 2001 om följande miniminivåer för rovdjuren: Kungsörnens miniminivå är 600 häckande par. För björn angavs minst 100 föryngringar per år, motsvarande 1000 individer. För lodjur angavs minst 300 föryngringar per år motsvarande 1500 individer. Etappmålet för varg angavs till 20 föryngringar per år, motsvarande 200 individer. Etappmålet för järv är 90 föryngringar per år, motsvarande 400 individer. Antalet djur år 2007: Nuvarande antal häckande par kungsörnar beräknas till mellan 600 och 750 stycken. Den svenska björnstammen beräknas till individer. För lodjur konstaterades år ca 250 föryngringar vilket motsvarar cirka 1400 djur. Antalet järvföryngringar åren har i medeltal varit 65 st. För 2007 bedömdes 63 föryngringar som helt säkra, vilket motsvarar ett antal individer på ca 420 stycken. För varg konstaterades 16 föryngringar år 2006 varav tre föryngringar i Norge. Den skandinaviska vargstammen beräknas till individer. I utredningen skall anges gynnsam bevarandestatus för de fem rovdjursarterna. En djurart som är helt isolerad beräknas vara livskraftig om det finns minst 1000 könsmogna individer i populationen. Om det sker ett utbyte med närliggande populationer som ökar livskraften hos populationen behövs det minst 250 könsmogna individer för att populationen ska klassificeras som livskraftig. Populationsstorleken för att en art ska uppnå gynnsam bevarandestatus ska vara betydligt större än minsta livskraftiga population. Utredningens slutsats är att björn, kungsörn och lodjur uppfyller kraven på gynnsam bevarandestatus. Järv är på gränsen till att uppfylla gynnsam bevarandestatus. Järven har ca 250 könsmogna individer i Sverige och ca 200 könsmogna individer i Norge, totalt ca 450 könsmogna individer. Stora delar av järvstammen finns i Norrbotten och antalet järvföryngringar är starkt påverkad av utvecklingen där. Vargen har dock inte ännu gynnsam bevarandestatus. Vid inventering vintern 2007 fanns mellan könsmogna individer i den skandinaviska stammen.

7 2(2) Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser att förvaltningen av Sveriges rovdjursstammar skall göras av Länsstyrelserna i de län där rovdjuren finns. att det är mycket viktigt att polisen får mer resurser till att bekämpa den illegala jakt som sker på rovdjur i dag. Förslaget att alla polismyndigheter i berörda polisdistrikt bör utse poliser med särskilt ansvar att utreda rovdjursanknuten brottslighet är bra. att det är viktigt med större avskjutning av björn. Björnstammen är stor i Arvidsjaurs kommun. Som ett exempel kan nämnas att en rovdjurssamordnare för en av kommunens samebyar vid inventering av björn våren 2007 sett spår av 9 stycken olika björnar inom en radie av 1,5 mil. att det är viktigt att åteljakt på björn blir tillåten igen. att fler björnjägare bör utbildas avseende fördjupade kunskaper om björnar. att jakttiden för björn bör förlängas. att jakt på lodjur och björn ej längre skall ske som skyddsjakt utan som licensjakt. att den inventeringsmetodik som finns idag för rovdjur måste ändras i samråd med renskötarna så att kraven vid inventering är lättare att uppfylla. att renägare måste kompenseras för de förluster den ökade rovdjursstammen medfört. Detta gäller även massdöd av renar samt förebyggande åtgärder. Ersättningsbeloppen är i dag för låga. att staten måste tillställa erforderliga medel för en ökad forskning om rovdjur samt att denna forskning skall bedrivas i samråd med renskötarna. att inom ramen för den björnforskning som bedrivs bör även frågan belysas huruvida yrkesmässig bärplockning påverkar björnens födotillgång. att det är viktigt att vargen inte blir genetiskt inavlad. Vargar av östligt ursprung som invandrar till Norrbotten bör kunna flyttas till södra och mellersta delen av landet. att information bör ges till allmänheten vad gäller kunskap om rovdjur och om hur man ska bete sig i förhållande till rovdjur. att ställa sej positiv till rovdjursturism som kräver att man har tillgång till åtel. att det är viktigt att Sverige uppfyller internationella åtaganden om biologisk mångfald.

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 20 Dnr 115/ Yttrande över projekt - Gallejaur kulturreservat Byn Gallejaur kommer under år 2008 att bli kulturreservat. Som ett led i detta har Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening på uppdrag av division kultur och utbildning vid landstinget gjort en förstudie om Gallejaur kulturreservat. Studien visar att utrymme finns för publik och pedagogisk verksamhet. Detta kräver i sin tur en strukturering av besöksverksamheten och en begränsning till endast vissa delar av byn och reservatet. Projektet är tänkt att skapa en samlad informationsanläggning med tillhörande parkering i anslutning till den del av byn som är mest lämpad för denna verksamhet. Projektet ska även förbättra tillgängligheten till kulturreservatets externa del; Bergmyran (rastplats), Järvträsk (infotavla) o.s.v. Projektet ska arbeta fram former för både pedagogisk verksamhet riktad mot skolan och kommersiell verksamhet. Projektet ska samarbeta med andra lokala besöksmål, skapa en egen hemsida för information och marknadsföring samt ta fram övrigt informationsmaterial. Projektet ska genomföras av Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening. Andra parter i projektet är den markägande stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur. Stiftelsen ska förvaltas av Arvidsjaurs kommun, Sparbanken Nord och kulturbygdsföreningen. Grundskolan i Glommersträsk kommer att vara med vid uppbyggnaden av kulturskoleverksamheten i projektet. Tänkta finansiärer i projektet är Arvidsjaurs kommun, Landsbygdsprogrammet, Norrbottens läns landsting, Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur samt Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening. Landsbygdsprogrammet står för huvuddelen av finansieringen. Projektet beräknas pågå i tre år ( ) och är beräknat till totalt kronor. Den kommunala finansieringen uppgår till kr (år 2008), kr (år 2009) och kr (år 2010). Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande Exp: Kommunstyrelsen att ställa sej positiv till projekt Gallejaur kulturreservat att ej yttra sej över finansieringen av projektet.

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 21 Dnr 405/ Detaljplan för Reparatören 13 Ismail Mahmoud, Storgatan 10, Arvidsjaur har lämnat in en ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Reparatören 13 i Arvidsjaurs samhälle. Sökanden har för avsikt att bedriva restaurangverksamhet på fastigheten, vilket strider mot gällande detaljplan. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att ställa sej positiv till ändring av detaljplanen samt att godkänna att planärendet handläggs med enkelt planförfarande. Arkitekthuset Monarken har upprättat förslag till detaljplanehandlingar. Syftet är att ändra användningen inom planområdet från bostadsändamål (B) till bostadsändamål och handel (BH). Anledning till att användningen för bostadsändamål behålls är att kommunen vill säkerställa att fastigheten fortfarande kan nyttjas som bostad om inte handel är aktuellt. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna förslaget som underlag för samråd. Under samrådstiden har yttrande inkommit från fastighetsägarna till Reparatören 2 och Reparatören 12. De framför synpunkter om att få godkänna utformning av det plank som redovisas i planförslaget. Vägverket har lämnat in synpunkter som rör bevarande av träd samt byggande av parkering på punktprickad mark. Statoil har meddelat att man ej har något att erinra. Länsstyrelsen har meddelat att man avstår från att lämna yttrande. Särskilt utlåtande har upprättats Exp Ismail Mahmoud Arkitekthuset Monarken Länsstyrelsen Ägare av Reparatören 2 Ägare av Reparatören 12 Vägverket Lantmäteriet att godkänna särskilt utlåtande samt anta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Reparatören 13. Mbhn

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 22 Dnr 135/ Yttrande över fastighetsreglering Hjorten 1 och Fridhem 1 Vägverket kommer att påbörja ombyggnad av Storgatan (väg 95) i Arvidsjaurs samhälle under sommaren I korsningen Storgatan/ Västlundavägen kommer en cirkulationsplats att byggas vilket medför att vägområdet kommer att göra intrång på det som är kvartersmark och allmänt ändamål enligt detaljplan. Den mark som omfattas är ca 70 m2 från fastigheten Fridhem 1 (vid Fridhemsskolan) och ca 10 m2 från fastigheten Hjorten 1 (vid Intersport). Enligt 14 Väglagen fastslås att inom detaljplan får väg ej byggas i strid mot planen. Om syftet med planen ej motverkas får dock mindre avvikelse ske. att konstatera att den tilltänkta fastighetsregleringen ej motverkar planens syfte och därmed kan anses som en mindre avvikelse. Exp: Lantmäteriet Cecilia Reinestam

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 23 Dnr 314/ Begäran om ändring av detaljplanebestämmelser för byggande på förgårdsmark Disa Lundberg, Teknikerstigen 7, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden skall ta upp frågan till behandling om att tillåta byggnader på förgårdsmark i Arvidsjaurs samhälle. För att kunna tillåta byggande på s.k. förgårdsmark som i detaljplan är angiven som punktprickad mark som ej får bebyggas måste åtgärden antingen kunna betraktas som en mindre avvikelse eller så måste detaljplanens bestämmelser ändras. En mindre avvikelse kan bedömas om avvikelsen är förenlig med planens syfte. Statsarkitekt Gunnar Grönlund har konsulterats i frågan och han har i sin tur diskuterat detta med Christer Svärd, länsarkitekt på Länsstyrelsen. Det konstateras att förgårdsmarkens syfte bl.a. är att inrymma en parkerad bil inom fastigheten och att in och utfart ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Ett tak över sådan bilplats utgör i sig inte något problem ur trafiksäkerhetssynpunkt på flertalet tomter. Om det dock byggs väggar eller dylikt så försämras däremot sikten vid in och utfart. Bedömningen är att risken är stor att det sedan uppförs väggar eller vinskydd till taket, utan lov. att tak över förgårdsmark endast kan tillåtas om det inte uppförs väggar eller liknande så att det inte bedöms motverka planens syfte och att det då kan betraktas som en mindre avvikelse. Frågan om en avvikelse ska godtas måste dock bedömas från fall till fall beroende på de förhållanden som råder på den aktuella platsen. att en generell ändring av alla detaljplaner ej ska göras. Exp: Disa Lundberg

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 24 Dnr 286/ Spikning av beslut om föreläggande avseende beslut om rivning av förfallen fastighet XXXXXX Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att med stöd av 10 kap. 15, 16 och 18 Plan och bygglagen (PBL) förelägga ägaren till fastigheten XXXXXX, XXXXXX, att senast inom sex (6) månader från att beslutet vunnit laga kraft, ha rivit huvudbyggnaden och återställt tomten till välvårdat skick efter rivning samt säkerställt att ingen obehörig tar sej in i uthuset genom att fönster och dörrar bommas för. Nämnden beslutade vidare att om föreläggandet inte följs kan åtgärderna komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad. Nämndens beslut har sänts som rek med mottagningsbevis och då detta delgivningssätt misslyckats har nämnden via polisen genomfört stämningsmannadelgivning. Polismyndigheten har utfärdat hindersbevis där det bl.a. framgår på vilka sätt man försökt nå den sökte, att den sökte inte har anträffats och att det finns anledning att anta att den sökte undanhåller sej delgivning. Om Polisen konstaterar att den sökte håller sej undan utfärdar stämningsmannen ett eftersökningsbevis som ligger till grund för beslut om spikning. Spikning får ske om det finns anledning att anta att den sökte avvikit eller på annat sätt håller sej undan och är synlig och boende på adressen. Beslut om spikning regleras i 15 Delgivningslagen. att delgivning av beslut om föreläggande avseende rivning av förfallen fastighet - XXXXX ( Mbhn 81/2007, Dnr 286/2005 ) skall ske via Polismyndigheten genom spikning genom att handlingarna i slutet kuvert lämnas i den söktes hemvist eller, om detta ej kan ske, fästes på dörren till dennes bostad. Exp: Polismyndigheten i Stockholms län - Delgivningssektionen

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden Mbhn 25 I Delegeringsbeslut Enligt bilaga lista II Meddelandeärenden - Länsstyrelsen Angående provtagning eller samering av mark inom fastigheten Moskosel 3:2 - Länsstyrelsens beslut Föreläggande till skydd för naturmiljön vid mineralprospekteringsarbeten inom undersökningsområdet Norr Döttern nr 4 i Arvidsjaurs kommun - Kf:s beslut Motion område för minimering av strålning av master (./.) - Skrivelse till Migrationsverket m.m. angående problem för boenden för utländska bärplockare (./.) - Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppen (./.) - Nyckeltal Antal beslut inom miljö, bygg, räddning och trafiklagstiftningens område samt Redovisning av ärenden, inspektioner, provtagningar, beslut m.m (./.). III Övrigt / Information - Nyckeltal (redovisning se 17) Kompetensutveckling/kurser./. att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

14 Bilaga till miljö-, bygg-och hälsoskyddsnämndens protokoll Delegeringsbesluten finns tillgängliga på Miljökontoret, tfn

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: Ordinarie ledamöter: -Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Anders Harr 1 2 Tommy Hedkvist - 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen 1 5 Dick Holmström - 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Henrik Johansson 1 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström 1 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@environment.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2010-09-03 M2010/3062/R Miljödepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på begäran om uppgifter gällande vargar i Sverige med anledning av

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-05-03 132 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s), 108, 112-139

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek (Miljödepartementet)

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 3 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-46. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-02-26 1 (69) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 26 februari 2014 kl. 09.00-16.50 ajournering kl. 11.00-13.00, 14.30-15.00, 15.50-16.05, 16.30-16.37 Beslutande Ingvar

Läs mer

Nationell förvaltningsplan för varg

Nationell förvaltningsplan för varg Nationell förvaltningsplan för varg Förvaltningsperioden 2014 2019 December 2014 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola

Läs mer