SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers. Martin Nilsson (m) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Jonas Granberg (c), tjg.ers. Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Åsa Andersson, miljö- och byggchef Hans-Eric Jonsson, räddningschef Daniel Risberg, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör, 1, 5 Majvor Sellbom, sekreterare Justerare Jonas Granberg Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-8 Ordförande Anders Harr Justerare Jonas Granberg Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 1 Utbildningsdag Mbhn 2 Dnr Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Mbhn 3 Dnr Internbudget 2015 miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 4 Dnr Val av ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Mbhn 5 Dnr Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan Mbhn 6 Dnr Bygglov för nybyggnad av tranformatorstation Glommersträsk 6:7 Remittering Mbhn 7 Dnr Investering av ny släckbil/brandbil Mbhn 8 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

3 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 1 Utbildningsdag Utbildningsdag mandatperioden Utbildningsdag för ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden med presentation av de verksamhetsområden som nämnden ansvarar för. Allmänt, Nämnd och Trafik Mål, ekonomi och verksamhet Räddningstjänst Bygglov Fysisk planering Energirådgivning Livsmedelskontroll Miljö och Hälsoskydd Majvor Sellbom Heikki Kairento Hans-Eric Jonsson Daniel Risberg Britta Lundgren Madelene Andersson Åsa Andersson Annika Lidström Vid utbildningsdagen deltog Anders Harr, Bernt Vikström, Martin Nilsson, Lars Holmkvist, Iren Ögren, Leif Enberg, Samuel Wigenstam och Jonas Granberg. -

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 2 Dnr Uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Förslag föreligger att fastställa nedanstående uppföljnings och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2015 med avseende på bland annat verksamhetsmål, inriktningsmål och tillsynsverksamhet. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Nedanstående uppföljnings- och rapporteringsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 antas. Sammanträden Rapportering / uppföljning 28 januari Uppföljnings- och rapporteringsplan för år 2015 Driftbudget 2015 (slutlig) 11 mars Uppföljning av intern kontrollplan 2014 Intern kontrollplan 2015 Kundundersökning bygglov Bokslut 2014 samt statistik Systematiskt arbetsmiljöarbete Investeringsbudget april Årsberättelse sotningsverksamhet Översyn av mål 21 maj (torsd) Delårsbokslut och utvärdering av mål Nyckeltal och täckningsgrader 10 juni Kundundersökning - miljötillsyn och livsmedel 23 september Delårsbokslut och utvärdering av mål Driftbudget 2016 (prel.) samt långtidsplan Revidering av ev. taxor som ska upp till kf Exp till: Berörda på miljö, bygg, räddning och trafik 25 november Uppföljnings och rapporteringsplan 2016 Sammanträdesplan 2016 Tillsynsplan för räddningstjänsten Tillsynsplan och kontrollplan samt behovsutredning för miljö Indexuppräkning av ev. taxor som tas i nämnd

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 3 Dnr Driftbudget 2015 miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktige har fastställt slutliga driftbudgetramar för år 2016 och långtidsplan för åren Mot bakgrund av detta har förslag till slutlig driftbudget 2015 för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden upprättats. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Bilaga Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år 2015 antas. Driftbudgeten bifogas denna paragraf. Exp till: Heikki Kairento Kontoansvariga Anders Harr Sara Eklund Sara Wanhatalo

6 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll (3) Verksamhet MILJÖ-, BYGG- OCH BUD 2013 UTF 2013 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET och slag HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Verk samhet MBHN 40 Personalkostnader Personalomkostnader Övrigt material Tjänster Övriga tjänster SUMMA: Verk samhet Bygglovsverksamhet 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Övrigt material Tjänster Övriga tjänster Skatter, försäkringar m.m SUMMA: Verk samhet Fysisk planering 45 Tjänster 0 0 SUMMA: Verk samhet Planverksamhet 30 Försäljningsmedel Personalkostnader Personalomkostnader Övrigt material Tjänster Övriga tjänster SUMMA: Verk samhet Trafiksäkerhet 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Övrigt material Tjänster Övriga tjänster SUMMA: Verk samhet Administration 40 Personalkostnader Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Övrigt material Tjänster Övriga tjänster ) SUMMA:

7 2(3) Verksamhet MILJÖ-, BYGG- OCH BUD 2013 UTF 2013 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET och slag HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Verksamhet Allmänt hälsoskydd 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Övrigt material Tjänster Övriga tjänster SUMMA: Verksamhet Livsmedelstillsyn 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Övrigt material Tjänster Övriga tjänster Skatter, försäkringar mm SUMMA: Verksamhet Ledningsfunktionen 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Övrigt material Tjänster SUMMA: Verksamhet Budgetbalans 44 Övrigt material 0 0 SUMMA: Verksamhet Miljötillsyn 31 Avgifter o ersättningar Personalkostnader Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Övrigt material Tjänster Övriga tjänster Bidrag m.m SUMMA:

8 3(3) Verksamhet MILJÖ-, BYGG- OCH BUD 2013 UTF 2013 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET och slag HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Verksamhet Räddningstjänst 30 Försäljningsmedel Avgifter o ersättningar Bidrag m.m Personalkostnader ) 41 Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Anläggningsmaterial Övrigt material Tjänster (hyror+rc+a-häls) Övriga tjänster Bidrag m.m Skatter,försäkringar m.m Övr generella kostnader SUMMA: Verksamhet Energi o klimatrådgivn 33 Bidrag m.m Personalkostnader Personalomkostnader Fastigheter o inventarier Tjänster SUMMA: TOTALSUMMA: Ram: ) Uppgradering EDP miljö o byggreda 2) 150' extra fr.om 2015 för absolut nödvändiga brandförmansutbildningar Ram 2014 MBHN tkr enligt Kf ,6 % löneökning innebär 7055' i 2013 års lönenivå Internbudget baseras på 1 sekr/handl, 3 inspektörer, 1 bygglovshandläggare, 0,5 planingenjör samt 0,4 chef/enhetschef

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 4 Dnr Val av ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott Förslag föreligger att utse ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott för mandatperioden Ledamöter och ersättare i utskottet utses av nämnden bland dess ledamöter och ersättare. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ska utse ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande. De politiska partierna har samrått om mandatfördelning i styrelser och nämnder för mandatperioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Att utse nedanstående ledamöter och ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott för mandatperioden : Ledamöter: Anders Harr (s) Kenneth Bäcklund (v) Martin Nilsson (c) Ersättare: Bernt Vikström (s) Iren Ögren (s) Jonas Granberg (c) Ordförande: Anders Harr (s) Vice ordförande: Kenneth Bäcklund (v) Exp: Reception Löner Nämndskansli Mbhn:s au

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 5 Dnr Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan Ett förslag till detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan är under upprättande. Planområdet ligger centralt i Arvidsjaurs samhälle och är i huvudsak detaljplanelagt sedan tidigare och utbyggt för bostäder, kontor, småindustri, handel, skola samt bad- och sporthall (allmänt ändamål). Skogsområdet mellan kvarteret Rapphönan och idrottsanläggningen norr om kvarteret Rapphönan är ej detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för skola samt kultur- och fritidsändamål i del av kvarteret Rapphönan och Kråkan. Gata och trafikplats regleras som gång-, cykel och mopedväg respektive gångfartsområde i syfte att möjliggöra en säker trafikmiljö invid skol-, kultur- och fritidsverksamhet. Därutöver syftar detaljplanen till att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och centrumändamål med möjlighet till vård och handel inom del av kvartersmarken. Inom planområdet regleras också kvartersmark i syfte att möjliggöra en enskild utfartsväg för fastigheten Rapphönan 1. Detaljplanen berör fastigheterna Kråkan1,2,3, Rapphönan 1,2,3,4, samt Arvidsjaur 6:2 och Arvidsjaur 6:3. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen som underlag för samråd. Samråd har hållits under perioden Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprätats Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Exp: Planingenjör 1. De granskningshandlingar och den samrådsredogörelse som upprättats godkänns. 2. Detaljplanen för kvarteret Rapphönan och Kråkan görs tillgänglig för granskning

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 6 Dnr Bygglov för nybyggnad av tranformatorstation Glommersträsk 6:7 Vattenfall Eldistribution AB, Barrgatan 14, Arjeplog ansöker om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Glommersträsk 6:7. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan 25-ARJ-1910 antagen 1947 och anger kvartersmark för bostadsändamål. Yttranden Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägarna av Glommersträsk 2:14, Glommersträsk 5:37, Glommersträsk 6:32, Glommersträsk 32:6, Glommersträsk 11:33, Glommersträsk 2:58 har bedömts vara berörda. Något yttrande har ej inkommit. Fastighetsägarna har i bilaga till ansökan medgivit åtgärden. Skäl till beslut Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen, PBL. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. forts.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 6 Dnr Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att: 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas. 3. Följande handlingar ska lämnas in till miljö-och byggenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. Byggnadsverket få tas i bruk utan att slutbesked lämnats. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Fakturan skickas separat. Upplysningar Anmälan skall göras till Miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk. Åtgärden kräver fastighetsägarens medgivande. Exp: Sökande Ägarna av fastigheten Glommersträsk 6:7 Bilaga - Hur man överklagar - Kontrollplan och ritningar som ingår i beslutet - Fastighetsägarnas medgivande

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 7 Dnr Remittering Investering av ny släckbil/brandbil Frågan om behov av en ny släckbil/brandbil har diskuterats i kommunfullmäktige. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att uppdra åt räddningschefen att göra en ekonomisk analys och utreda frågan om inköp av en ny släckbil/brandbil som underlag till 2016 års investeringsbudgetäskande. Räddningschefen har upprättat ett förslag till investeringsäskande samt tagit fram kapitalkostnader och avskrivningskostnader baserat på inköp av en ny släckbil/brandbil för tkr. Vid miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens sammanträde föreslås att upprättat förslag till investeringsäskande kompletteras med fylligare bakgrundsinformation och motivering vad gäller; Minskade underhållskostnader (jämför Arjeplog) Reservdelar - svårigheter att få tag på Nuvarande bil från 1987 är snart 30 år går betydligt mer nu jämfört med tidigare som en följd av att man dragit ned på bemanning i Moskosel och Glommersträsk. Tätorten åker på alla larm. Avskrivningstid jämfört livslängd ny bil mindre kommun. Arbetsmiljöaspekter Säkerhetsaspekter Säkerhet och trygghet för kommunmedborgare, ökad turism, biltest/event m.m. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut Ärendet återremitteras för komplettering och tas på nytt upp vid nämndens sammanträde Exp till: Hans-Eric Jonsson Anders Harr Heikki Kairento

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 8 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden I Delegeringsbeslut Enligt bilaga lista samt 1-19 II Meddelandeärenden III Övrigt / Information Kompetensutveckling/kurser - Dagens utbildning för förtroendevalda i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden - mandatperioden Information om kommande utbildning med Axel Danielsson för förtroendevalda i alla nämnder den 4 maj mandatperioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut./. 1. Redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i detta protokoll godkänns. 2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Anders Harr 1 2 Kenneth Bäcklund - 3 Bernt Vikström 1 4 Martin Nilsson 1 5 Marielle Lidström - Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. 1 Lars Holmkvist - 2 Iren Ögren - 3 Leif Enberg 1, tjg. ers 4 Samuel Wigenstam - 5 Jonas Granberg 1, tjg.ers. SUMMA 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer