Kommunkontoret måndagen den 22 oktober ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret måndagen den 22 oktober 2012. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa kl ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Frisk (s) Göran Lindgren (m) Claes Brandén (mp) Rune Larsson (c) Sören Hellberg (s) Björn Morell (v) Övriga deltagande: Ingevald Abrahamsson (kd) Margareta Holm (mp) Kenth Andersson-Ljungberg (s) Yngve Blomberg, Miljö- och byggchef Leif Nilsson, Byggnadsinspektör Susanne Borg, Förvaltningsadministratör Ture Göransson, Stadsarkitekt Jenny Carlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 102, Laila Skytt, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Organ: Björn Morell Kommunkontoret måndagen den 22 oktober 2012 Susanne Borg Göran Olsson Björn Morell Paragrafer: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Miljö- och byggkontoret, kommunkontoret i Kisa Susanne Borg

2 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 94 Dnr Rimforsa 1:136 - Ändring av färgprogram Sökande: Västerbergets Samfällighet Styrelsen, Tjäderstigen 15, Rimforsa Bostadsområdet Västerberget har målat hus och uthus i enlighet med ett färgprogram som tidigare godkänts av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. I programmet har de olika gårdarna olika färger som håller ihop bebyggelsen. Garagen ska enligt programmet vara en grå nyans, oavsett vilken gård de hör till. Föreningen ansöker nu om att måla garagen i samma färg som gårdarna. Så var det ursprungligen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godkänner förslaget till färgprogram, där garage och uthus målas i samma kulör som bostadshusen. Entrédörrarnas färg får bestämmas av föreningen. sexpediering Sökanden Akten

3 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 95 Dnr Detaljplan - Stationsområdet i Kisa Förslaget att bygga om stationsområdet till ett område där både handel och stationsfunktioner kan rymmas har varit ute på samråd. Än så länge har ett program för detaljplan upprättats, nästa steg är att arbetet utreds vidare och en detaljplan upprättas. Den ska även vara föremål för samråd och senare även utställning. Det är viktigt att kommunstyrelsen hålls underrättad om arbetet eftersom stationsområdet har stor betydelse för hela samhället. Stadsarkitekten har sammanställt en samrådsredogörelse som kommer att gås igenom vid sammanträdet. Miljö, bygg- och räddningsnämnden godkänner den upprättade samrådsredogörelsen som underlag för fortsatt planarbete. sexpediering Kommunstyrelsen Stadsarkitekten Akten

4 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 96 Dnr Gumhem 1:14 - Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad Ansökan avser strandskyddsdispens för komplementbyggnad på cirka kvm, innehållande bastu. Byggkontorets utlåtande Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i samlad bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen, dock är tomtplatsen belägen inom sjön Åsundens strandskyddsområde, zonbredd 150 meter och omfattas således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 Miljöbalken. Det noterades vid platsbesök att på fastigheten finns 1 st huvudbyggnad från 1950-talet på cirka 65 kvm, cirka 40 meter från strandlinjen samt 2 st komplementbyggnader. Vid strandkanten finns en iordningställd badplats med utemöbler och brygga. Tomtplatsen består av gräsmatta och berg omgivet av lövträd och slutar brant ner mot stranden. Hela fastigheten anses som privatiserat/ianspråktaget. Den planerade komplementbyggnaden är tänkt att placeras cirka 5 meter från strandlinjen och är belägen inom det privatiserade tomtområdet. Åsunden ingår i Kinda kanal sjöarna och är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakarta och kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur eller kulturvärden på platsen. Fri passage kan ej tillgodoses enligt 7 kap. 18f då hela fastigheten är ianspråktaget som tomtplats. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Beviljar strandskyddsdispens från 7 kap. 15 Miljöbalken (strandskyddsbestämmelserna) för nybyggnad av komplementbyggnad, bestämmer att som tomt för byggnadsföretaget och den yta som får tas i anspråk och som dispensen omfattar är den yta som hela fastigheten upptar. Skäl för beslutet Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c p.1 Miljöbalken. Nämnden bedömer, utifrån de lokala betingelserna att en komplementbyggnad inte medför några förändringar eller negativa konsekvenser vare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets livsvillkor och därmed anses särskilda skäl föreligga. Vidare anser nämnden att åtgärden är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken och bedöms heller inte strida mot de allmänna målen och hänsynsreglerna, varför en dispens kan beviljas. Forts.

5 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 97 forts. Dnr Upplysningar Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför Ni uppmanas avvakta tills beslutet vinner laga kraft. Detta dispensbeslut upphör, enligt 7 kap. 18 h Miljöbalken, att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats inom 5 år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Komplementbyggnaden är bygglovsbefriad då den understiger 25 kvm för fritidshus enligt beslut tagit i Översiktplanen Avgift för strandskyddsdispensen: kronor. sexpediering Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, Linköping Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Akten

6 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 98 Dnr Ennesbo 1:40 - Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad Ansökan avser strandskyddsdispens för vindskydd/altan med 3 stycken väggar, tak och en byggnadsarea på cirka 10 kvm. Till byggkontoret inkom en anmälan om en olovligt uppförd byggnad och permanent husvagnsuppställning vid sjön Lilla Verveln. Vid platsbesök tillsammans med fastighetsägaren noterades det att 2 st husvagnar och en båt stod uppställda på grannfastighetens mark cirka 15 meter från strandlinjen. Och att ett vindskydd/förråd har byggts vid strandlinjen på sökandes egen fastighet. Anmälan resulterade i ett tillsynsärende, varvid sökanden uppmanades att ta bort husvagnarna och båten samt att i efterhand ansöka om strandskyddsdispens för vindskyddet/altanen. Byggkontorets utlåtande Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i samlad bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen, dock är tomtplatsen belägen inom sjön Lilla Vervelns strandskyddsområde, zonbredd 100 meter och omfattas således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 Miljöbalken. Det noterades även vid platsbesöket att på fastigheten finns 1 st huvudbyggnad från talet på cirka 40 kvm cirka 20 meter från strandlinjen, samt 1 st komplementbyggnad. Vid strandkanten finns även en äldre brygganläggning med utemöbler. Tomtplatsen består av gräsmatta och berg omgivet av löv/barrträd och slutar ner mot stranden. Hela fastigheten anses som privatiserat/ianspråktaget. Vindskyddet/förrådet är placerat cirka 1 meter från strandlinjen och är belägen inom det privatiserade tomtområdet. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakarta och kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur- eller kulturvärden på platsen. Fri passage kan ej tillgodoses enligt 7 kap. 18f då hela fastigheten är ianspråktaget som tomtplats. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Beviljar strandskyddsdispens från 7 kap. 15 Miljöbalken (strandskyddsbestämmelserna) för nybyggnad av vindskydd/förråd, bestämmer att som tomt för byggnadsföretaget och den yta som får tas i anspråk och som dispensen omfattar är den yta som hela fastigheten upptar. Skäl för beslutet Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c p.1 Miljöbalken. Forts.

7 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 98 forts. Dnr Nämnden bedömer, utifrån de lokala betingelserna att en komplementbyggnad inte medför några förändringar eller negativa konsekvenser vare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets livsvillkor och därmed anses särskilda skäl föreligga. Vidare anser nämnden att åtgärden är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken och bedöms heller inte strida mot de allmänna målen och hänsynsreglerna, varför en dispens kan beviljas. Upplysningar Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför Ni uppmanas avvakta tills beslutet vinner laga kraft. Detta dispensbeslut upphör, enligt 7 kap. 18 h Miljöbalken, att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats inom 5 år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Komplementbyggnaden är bygglovsbefriad då den understiger 25 kvm för fritidshus enligt beslut tagit i Översiktplanen Avgift för strandskyddsdispensen: kronor. sexpediering Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, Linköping Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Akten

8 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 99 Dnr Bersebo 2:10 - Ansökan om strandskyddsdispens Sökande: Solsidan i Opphem Samfällighetsförening c/o Lena Serrander, Bersebo Solsidan, Rimforsa Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ny flytbrygga med 10 stycken båtplatser varav 2 stycken gästplatser. Sökanden anger i ansökan att till följd av nybyggnation i området finns det ett behov av nya båtplatser. Samfälligheten har försökt att få båtplatser alternativt att utöka närliggande brygga, men ägarna motsätter sig det. Byggkontorets utlåtande Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i sammanhållen bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen, dock är den aktuella byggnationen/åtgärden belägen inom sjön Ämmerns strandskyddsområde, zonbredd 100 meter och omfattas således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 Miljöbalken. Det noterades vid platsbesök att området består av gräsbevuxna ytor omgärdat av enstaka lövträd och slutar ner mot strandlinjen. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakartan och kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur- eller kulturvärden på platsen för bryggan. Fri passage kan tillgodoses enligt 7 kap. 18f Miljöbalken. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Beviljar strandskyddsdispens från 7 kap. 15 Miljöbalken (strandskyddsbestämmelserna) för båtbrygga, bestämmer att som tomt för byggnadsföretaget och den yta som får tas i anspråk och som dispensen omfattar är den yta som själva båtbryggan upptar. Skäl för beslutet om strandskyddsdispens Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c p.3 Miljöbalken. Nämnden bedömer, utifrån de lokala betingelserna att en båtbrygga inte medför några förändringar eller negativa konsekvenser vare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets livsvillkor och därmed anses särskilda skäl föreligga. Vidare anser nämnden att åtgärden är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken och bedöms heller inte strida mot de allmänna målen och hänsynsreglerna, varför en dispens kan beviljas. Upplysningar Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför Ni uppmanas avvakta tills beslutet vinner laga kraft. Forts.

9 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 99 forts. Dnr Detta dispensbeslut upphör, enligt 7 kap. 18 h Miljöbalken, att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats inom 5 år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift för strandskyddsdispens: kronor. sexpediering Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, Linköping Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Akten

10 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 100 Dnr Fågelsrum 1:10 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 130 kvm i 1 våning med inredd vind och källare. Kommunal VA anslutning. Byggkontorets utlåtande Den befintliga byggnationen på fastigheten är på 60 kvm och skulle tillsammans med den tilltänkta byggnationen på 130 kvm bli 190 kvm. För fastigheten gäller Detaljplan Fågelsrum 1:3 år 1992 och Ändring detaljplan Fågelsrum 1:3 (Nu Fågelsrum 1:5) år 2004 med en fastställd byggrätt på 180 kvm, vilket innebär att planens tillåtna byggrätt överskrid med 10 kvm. Berörda grannfastigheter har givits tillfälle att lämna synpunkter, ingen erinran har inkommit under remisstiden. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godtar, med hänvisning till 9 kap 31 b Plan- och Bygglagen, planavvikelsen och beviljar förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Skäl för beslutet Överskridandet av den tillåtna byggrätten med 10 kvm är godtagbart, förenlig med och motverkar ej planens syften och medför ej heller ingen eller ringa omgivningspåverkan. Upplysningar et är bindande för bygglovsprövning på den aktuella platsen inom 2 år från dagen för beslutet men medger ingen rättighet till något påbörjande. Avgift: kronor. sexpediering Sökanden Berörda sakägare; Fågelsrum 1:8, 1:11, 1:15 Post och inrikes tidningar Akten

11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 101 Dnr Skeda 1:1 - Ansökan om förhandsbesked Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på cirka kvm i 1 ½-2 plan. Tilltänkt avstyckning från stamfastigheten Skeda 1:1 på kvm. Egen VA-anläggning. Byggkontorets utlåtande Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan- eller områdesreglering, ingår ej i sammanhållen bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen. Platsbesök har skett vid det aktuella området, som består av en öppen yta omgivet av yngre barr-/lövträd. Kommunens naturvårdsprogram utvisar för det aktuella området Hagmarker vid Skeda- Fågelkullen i naturvärden i klass 3. Kommunekologens platsbesök visar på att området har sedan länge varit undantaget för hävd som betesmark och utvisar inga naturvärden som tidigare noterats. Berörda grannfastigheter har givits tillfälle att yttra sig, inga erinringar har inkommit under remisstiden. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godtar den avsedda platsen och är positiv till en framtida bygglovsansökan samt förklarar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och Bygglagen kan den sökta åtgärden, med nybyggnad av enbostadshus tillåtas. Föreskrifter Vatten- och avloppsanläggning ska utformas enligt Miljökontorets anvisningar. Upplysningar et är bindande för bygglovsprövning på den aktuella platsen inom 2 år från dagen för beslutet men medger ingen rättighet till något påbörjande. Avloppsinstallation är anmälningspliktig/ tillståndspliktig enligt Miljöbalken, blankett bifogas. Nämnden rekommenderar att den blivande byggnationen till form och exteriör anpassas till lokala förutsättningarna och traditioner och att ut landskapssynpunkt den befintliga vegetationen/ träden bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Avgift: kronor. sexpediering Sökanden Sakägare: Skeda 1:1, 1:2 Post- och inrikes Tidningar Akten

12 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 102 Dnr Hycklinge 5:8 Ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftsverk Ansökan avser bygglov för uppförande av 2 st vindkraftsverk i storleksklassen 2 MW vardera, med en navhöjd på 108,3 meter, en rotordiameter på 82 meter och en totalhöjd på 149,3 meter. Vindkraftsverken är tänkt att placeras cirka 1,8 km söder om Hycklinge samhälle. Vindkraftstornen består av 80 meter betong och 27 meter av stål. Rotorbladen är tre till antalet, 41 meter och gjorda av glasfiber. Verken kommer att placeras i ett skogsområde på höjder med z= meter över havet enligt angivna koordinater. Befintliga tillfartsvägar kommer att förstärkas och breddas till 4 meter fram till verken. Naturvårdsverkets rekommenderade gränsvärden rörande ljud och skuggor kommer ej att överskridas. Inget bostadshus eller fritidshus runt vindkraftsanläggningen kommer att utsättas för mer än 40dB (A) eller få mer skuggtid än 8 timmar per år. Bilagor till ansökan I bilagor är också redovisat diverse kartmaterial, tekniska specifikationer, utskickade remisser, ljud- och skuggberäkningar, fotomontage samt miljökonsekvensbeskrivning. Remisser Ansökan har skickats på remiss till Försvarsmakten, Luftfartsverket, Linköping City Airport AB, Trafikverket och Skanova. Inga erinringar har inkommit under remisstiden. Samråd Sökande och markägaren genomförde ett samråd i Hycklinge hembygdsgård om sina planer på att uppföra vindkraftsverken. Miljö och byggkontoret har skickat ärendet till berörda sakägare/fastighetsägare inom cirka 1500 meter från vindkraftsverken för att inhämta synpunkter inför bygglovsbeslut. Synpunkter har inkommit under remisstiden från 7 personer i olika brev till Miljö- och byggkontoret, där man emotsätter sig att bygglov beviljas med motiveringen att det kommer att bli störningar från buller, ljus, landskapsbild, negativt för turistnäringen och inskränkningar i grannfastigheters markanvändning. Byggkontorets utlåtande Översiktsplanen och vindkraftsplanen utvisar inga motstridiga intressen för den tilltänkta placeringen av vindkraftsverken. Följdeffekter som buller, skuggbildningar, ljusreflexer, landskapsbildens påverkan mm anses samtliga kunna godtas då de bedöms uppfylla ställda samhällskrav. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 2 st vindkraftsverk i enlighet med ansökan. forts.

13 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 102 forts. Skäl för beslutet Förutsättningarna enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen är uppfyllda. Kontrollansvarig I ansökan har byggherren ansökt om lokalt godkännande som kontrollansvarig. Byggstart Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan tekniskt samråd har hållits och STARTBESKED har lämnats enligt plan- och bygglagen kap. 10. Föreskrifter Anmälan ska ske vid påbörjande och färdigställande. Upplysningar Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Bygglovsprövningen omfattar inte granskning av tekniska egenskapskrav och funktioner enligt 8 kap. 5 Plan- och Bygglagen, exv. brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet etc. Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan tekniskt samråd har genomförts och startbesked lämnats. Innan tekniskt samråd kan hållas skall följande handlingar inlämnas i god tid till byggkontoret; - Förslag till kontrollplan, kontrollinsatser, som anknyter till Boverkets Byggregler. Efter dessa kompletteringar kallas till tekniskt samråd och vid detta ska sökanden/ byggherren redovisa projektets omfattning, genomförande, hur tekniska egenskapskrav uppfylls och kontrolleras mm. Vid samrådet meddelas beslut om kompletteringar, kontrollplan mm. Enligt 10 kap. 5 Plan- och Bygglagen är det sökanden/ byggherren som har det fulla ansvaret att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskrav som anges dels i lagen och dels också i andra tillhörande lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret omfattar också kontroll och provning för att säkerställa krav och kvaliteter. Avgift: kronor. sexpediering Sökanden (Med bilaga om underrättelse hur beslutet kan överklagas) Berörda sakägare (enligt sändlista) Berörda sakägare som lämnat synpunkter (med besvärshänvisning och mottagningsbevis) Post- och inrikes Tidningar Akten

14 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 103 Dnr Namnsättning Från Kultur- och fritidsförvaltningen föreligger skrivelse med namnförslag på en plats för en till kommunen donerad staty föreställande Maria Jansson mera känd under namnet Kisamor. Placeringen kommer att bli på parkmarken sydväst om rondellen i Kisa. Parkytan kommer att stensättas med huggen granitsten och förses med parkbänkar och belysning samt att lämpliga läkeväxter och buskar kommer att planteras. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till namn: Mariaplatsen Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att godkänna namnförslaget Mariaplatsen för placeringen av statyn. sexpediering Kultur- och fritidschefen Akten

15 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 104 Dnr Budgetuppföljning 2012 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden följer prognosen för budget Budgetläget ser bra ut och redovisades på nämndsammanträdet. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden mottar och godkänner informationen.

16 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 105 Dnr Eneby-Väsby 7:2 - om förbud förenat med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ärendet Miljökontoret har inventerat fastighetens enskilda avlopp Vid besök på fastigheten konstaterades att fördelningsbrunn, luftningsrör och uppsamlings/utloppsbrunn saknas och i enkät som Eneby-Väsby 7:1 lämnat in framgår att det är gemensamma ledningar efter slamavskiljning. Efter slamavskiljning går avloppsvattnet i slutna rör i diken, till järnvägsbanken och vidare till Lillån. Det finns ingen efterföljande rening efter slamavskiljaren och avloppsanordningen bedöms därför ha en dålig reningseffekt och behöver åtgärdas eftersom den inte uppfyller dagens krav. I ett bedömningsbrev daterat den med diarienummer informerade miljökontoret om att avloppsanordningen på ovanstående fastighet inte uppfyller lagstiftningens krav på rening. Ni har även fått ett påminnelsebrev daterat den med diarienummer /3 med tillhörande bilagor. Möjlighet gavs att komma med synpunkter över bedömningen samt inkomma med ansökan om att anlägga en ny avloppsanordning. Något yttrande eller ansökan/anmälan har inte inkommit till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Bedömning Avloppsvatten förorsakar övergödningsproblem i vattenmiljöer och risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Miljökontoret gör en bedömning av avloppsanordningen utifrån de fakta som framkommit vid inventeringen, via skriftliga handlingar och muntliga uppgifter. Reningseffekten för avloppsanordningen på fastigheten ENEBY-VÄSBY 7:2 för hus med adressplats Slätmon Betania har inte kunnat styrkas och det är inte tillåtet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening, då det kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljökontoret gör därför bedömningen att ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning ska fattas eftersom anordningen inte uppfyller dagens krav på rening. Gällande lagstiftning Enligt 9 kap 7 miljöbalken(1998:808) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Det är enligt 12 förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får enligt 26 kap 9 och 14 miljöbalken som tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska efterlevas och besluten får även förenas med vite. forts.

17 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 105 forts. Dnr Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att vid ett vite av kronor vardera förbjuda fastighetsägare HANSEN,PER HENRIK ( ), STUDENTBACKEN 25 LGH 1717, STOCKHOLM, och LUNDSTRÖM, SOFIA ( ), HJÄLMSTA 9, BÄLINGE att från och med släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från bostadshuset med adress SLÄTMON BETANIA på fastigheten ENEBY-VÄSBY 7:2 till bristfällig avloppsanordning. Förbudet gäller så länge anordningen inte förbättras så att den uppfyller gällande lagstiftning. Förbudet fattas med stöd av 9 kap 7 och 26 kap 9, 14 miljöbalken(1998:808) och 12 förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till miljökontorets bedömning. Information Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanordningen förbättras och vara färdigställd senast det datum då förbudet börjar gälla. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppslösning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillståndseller anmälningspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas. Miljökontoret har tidigare lämnat ut informationsmaterial och det kan skickas på nytt om kontakt tas med miljökontoret. En bra hemsida med information om avlopp är Om avloppsanordningen inte förbättras inom utsatt tid kan ett nytt beslut förenat med ett löpande vite bli aktuellt. Vilket ansvar har du med enskilt avlopp? Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhets-utövare enligt lagen och är ansvarig för att din avloppsanordning uppfyller lagens krav på rening. Du ska sköta och underhålla din anordning samt löpande kontrollera att den fungerar. Du är även ansvarig för att din avloppsanläggning har tillstånd eller är anmäld till miljökontoret och fungerar som den ska och drivs och underhålls på rätt sätt. sexpediering Fastighetsägare på ENEBY-VÄSBY 7:2, Sofia Lundström, Hjälmsta 9, Bälinge och HANSEN,PER HENRIK, STUDENTBACKEN 25 LGH 1717, STOCKHOLM, Bilaga: Blankett för anmälan/ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett.

18 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 106 Dnr HOVBY 1:6 - om förbud förenat med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ärendet Miljökontoret har inventerat fastighetens enskilda avlopp Vid besök på fastigheten konstaterades att fördelningsbrunn, luftningsrör och uppsamlings/utloppsbrunn saknas. Slamavskiljaren bestod av två seriekopplade enkammarbrunnar. Eventuell infiltrations eller markbädds placering och reningseffekt har ej kunnat styrkas och tillstånd för anläggningen är inte utfärdat efter 1974 och det är oklart om det finns någon efterföljande rening efter slamavskiljaren. Infiltrationen/markbädden bedöms därför ha en dålig eller avtagande reningseffekt och behöver åtgärdas eftersom den inte uppfyller dagens krav. I ett bedömningsbrev daterat den med diarienummer /2 informerade miljökontoret om att avloppsanordningen på ovanstående fastighet inte uppfyller lagstiftningens krav på rening. Ni fick även ett påminnelsebrev daterat med diarienummer /4 angående inventeringen och bedömningen. Möjlighet gavs att komma med synpunkter över bedömningen samt inkomma med ansökan om att anlägga en ny avloppsanordning. Något yttrande eller ansökan/anmälan har inte inkommit till miljö-, bygg- och räddningsnämnden Bedömning Avloppsvatten förorsakar övergödningsproblem i vattenmiljöer och risk för spridning av sjukdomsframkallande bakterier. Miljökontoret gör en bedömning av avloppsanordningen utifrån de fakta som framkommit vid inventeringen, via skriftliga handlingar och muntliga uppgifter. Reningseffekten för avloppsanordningen på fastigheten HOVBY 1:6 för hus med adressplats Västra Eneby Cedersberg har inte kunnat styrkas och det är inte tillåtet att släppa ut avloppsvatten utan tillräcklig rening, då det kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljökontoret gör därför bedömningen att ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanordning ska fattas eftersom anordningen inte uppfyller dagens krav på rening. Gällande lagstiftning Enligt 9 kap 7 miljöbalken(1998:808) ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Det är enligt 12 förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får enligt 26 kap 9 och 14 miljöbalken som tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska efterlevas och besluten får även förenas med vite. forts.

19 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 106 forts. Dnr Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att vid ett vite av kronor förbjuda fastighetsägare BERENTSEN,FRODE ( ), VÄSTRA ENEBY CEDERSBERG, KISA, att från och med släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från bostadshuset med adress VÄSTRA ENEBY CEDERSBERG på fastigheten HOVBY 1:6 till bristfällig avloppsanordning. Förbudet gäller så länge anordningen inte förbättras så att den uppfyller gällande lagstiftning. Förbudet fattas med stöd av 9 kap 7 och 26 kap 9, 14 miljöbalken(1998:808) och 12 förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till miljökontorets bedömning. Information Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanordningen förbättras och vara färdigställd senast det datum då förbudet börjar gälla. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning. En ny avloppslösning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillståndseller anmälningspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas. Miljökontoret har tidigare lämnat ut informationsmaterial och det kan skickas på nytt om kontakt tas med miljökontoret. En bra hemsida med information om avlopp är Om avloppsanordningen inte förbättras inom utsatt tid kan ett nytt beslut förenat med ett löpande vite bli aktuellt. Vilket ansvar har du med enskilt avlopp? Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhets-utövare enligt lagen och är ansvarig för att din avloppsanordning uppfyller lagens krav på rening. Du ska sköta och underhålla din anordning samt löpande kontrollera att den fungerar. Du är även ansvarig för att din avloppsanläggning har tillstånd eller är anmäld till miljökontoret och fungerar som den ska och drivs och underhålls på rätt sätt. sexpediering fastighetsägaren Bilaga: Blankett för anmälan/ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett.

20 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 107 Dnr Hycklinge 5:8 - angående vindkraftsetablering Ärendet Anmälan enligt miljöbalken inkom och gäller uppförandet av två vindkraftverk belägna på fastigheten Hycklinge 5:8. Den anmälda verksamheten klassas som c-verksamhet enligt bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med kod : Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller vindkraftsverk som står tillsammans(gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt eller Vindkraftverken har enligt anmälan en tornhöjd på 107 meter och rotorbladen är tre stycken och 41 meter långa. Verken ska ha en effekt på 2 MW dvs totalt 4 MW och beräknas teoretiskt producera 10 % av elkonsumtionen i Kinda kommun. Den huvudsakliga påverkan på omgivningen består av buller och skuggningseffekter. I anmälan redovisas beräkningar för buller och skuggning i programmet WindPro. Enligt buller- och skuggberäkningar kommer inga närliggande fastigheter med bostadshus att ha en ljudnivå över 40 db(a), beräknat som ekvivalentnivå, eller en faktisk skuggeffekt överstigande 8 tim/år. Befintliga tillfartsvägar kommer att förstärkas och breddas till 4 meter fram till verken. En samordnad handläggning har skett av anmälan enligt miljöbalken och bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen. Remisser Ansökan har skickats på remiss till Försvarsmakten, Luftfartsverket, Linköping City Airport AB, Trafikverket och Skanova vilka inte har några erinringar under förutsättning att gällande föreskrifter för markering av master m m följs. Samråd Sökande och markägaren har hållit ett möte i Hycklinge hembygdsgård om sina planer på att uppföra vindkraftsverken. Miljö- och byggkontoret har skickat ärendet till berörda sakägare/fastighetsägare inom ca meter från vindkraftsverken för att inhämta synpunkter inför beslutet. Synpunkter från 7 personer har inkommit under remisstiden till miljö- och byggkontoret, där man emotsätter sig att anmälan enligt miljöbalken och bygglov beviljas med motiveringen att det kommer att bli störningar från buller, ljus, landskapsbild, negativt för turistnäringen och inskränkningar i grannfastigheters markanvändning. Skäl till beslutet och miljökontorets bedömning Lokaliseringen stämmer överrens med ett område som är utpekat som lämpligt för vindkraftsetablering i Kinda kommuns vindkraftsplan. forts.

21 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 107 forts. Dnr Det finns inga riksintressen eller andra utpekade värdefulla naturområden i direkt anslutning till de punkter som angivits för etablering av vindkraftverken. Det finns dock andra ytor och punkter som ska utredas för att visa hur projektering ska utföras utan att inverka på befintliga utpekade naturvärden samt andra känsliga markområden. Den väg som ska breddas och rätas på vissa partier utgörs av tämligen smal grusväg. Dels går vägen över en bäck och dels sträcker sig vägen längs med en utpekad värdefull betesmark där det också finns en skarp kurva som måste breddas kraftigt. Detta kommer att inverka på den värdefulla betesmarken. Den mer branta skogsvägen som leder från betesmarken och söderut hyser känslig mark med bitvis ytligt markvatten där åtgärder kan innebära avvattning av angränsande markområden. En detaljerad beskrivning måste göras för att visa på hur projekteringen ska utföras för att minimera påverkan på de värdefulla markområden som förekommer. Den nu föreslagna placeringen av vindkraftverk bedöms uppfylla de kriterier som finns för buller och skuggeffekter som finns från Naturvårdsverket och Boverket och som avspeglas i prövningar hos miljödomstolarna. Det är angeläget att ljudnivån från driften av anläggningen hålls så låg som möjligt och att den inte överstiger de nivåer som redovisats i anmälan. Samma gäller för skuggeffekter. I egenkontrollen skall säkerställas att ljudnivåerna innehålls. Söder om och öster om Hycklinge finns ett större våtmarksområde med stora fågelrika mader som drar till sig många andfåglar, gäss och vadare både under höst och vår. Dessa fåglar har sannolikt sina huvudsakliga flyttstråk längs med dalgångarna som leder fram till Horn och Hycklinge. Flyttande rovfåglar kan utnyttja uppvindar som främst förekommer vid höjder för att genom termiken komma upp på högre höjd. Det har observerats vråkar under flyttning som använder skogsområdena där vindkraftsetablering nu är planerad men det finns inget som gör att dessa områden är särskilt viktiga för de rovfåglar som flyttar längs med denna yta. För berguv finns äldre häckningsnoteringar i bergområden som ligger en bit bort från vindkraftsetableringen. I och med att vindkraftsverken inte kommer stå i någon typisk mark där man kan förvänta sig att berguv häckar eller i hög utsträckning söker föda kan det inte anses vara negativt för denna art. Vindkraftverk kan generellt vara en fara även för fladdermöss. De flesta arterna är knutna till kulturmiljöer med äldre hus och i synnerhet där det förekommer gamla och ihåliga träd. De platser där vindkraftverken ska placeras bedöms inte utgöra någon särskilt lämplig plats för fladdermöss. Den mycket sällsynta fladdermusen Barbastell förekommer i norra Småland och södra Östergötland men är inte noterad i områdena runt den aktuella exploateringsplatsen. Barbastell har så specifika krav på sin livsmiljö att man får utgå från detta för att utröna sannolikheten att det finns Barbastell genom att utvärdera om det förekommer lämplig kombination av faktorer på den aktuella platsen. I Naturvårdsverkets åtgärdsplan för bevarande av Barbastell kan man läsa: Artens norra kärnområde finns i norra Smålands och södra Östergötlands högland, till stor del belägna på hög höjd, upp till ca 300 meter över havet. Många av dessa förekomster finns i områden med ett välbevarat äldre kulturlandskap i form av byar med flera tätt näraliggande gårdar och ladugårdar. Dessa kolonimiljöer karaktäriseras av naturbetesmarker och ängar, ofta med rik tillgång på grova lövträd, varav många har hamlats. forts.

22 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 107 forts. Dnr En viktig jaktbiotop utgörs också av trädgårdar av äldre typ som inte är alltför intensivt skötta. Öppna kärr och översilningsmarker är också vanliga inslag. Omgivningarnas jaktbiotoper kännetecknas av vidsträckta barrskogar med fläckvisa inslag av lövbestånd, gläntor och översilningskärr, miljöer som ännu präglas av tidigare skogsbete. Det bedöms inte förekomma lämpliga platser för Barbastell i eller i närheten av den placering som planeras för vindkraftverken. Vid avvägningen mellan nyttan av vindkraftverken och de störningar som kan förväntas uppstå bedöms därför i detta fall att nyttan är större och att de störningar som uppstår i omgivningarna får accepteras. Miljökontoret bedömer därför att vindkraftverken kan godtas med de föreläggande som meddelas i detta beslut. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar: - mot bakgrund av vad som redovisats i ärendet godta den föreslagna lokaliseringen av två vindkraftverk med en sammanlagd effekt av 4 MW inom Hycklinge 5:8. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 och 2 kap 3 och med hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 att förelägga Anders Pettersson ( ) att: 1. verksamheten skall bedrivas i överrensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras. 2. buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överskrida ekvivalent ljudnivå 40 db(a) vid bostäder. Det angivna begränsningsvärdet ska kontrolleras genom mätningar och beräkningar. 3. skuggor vid närliggande bostäder ej överskrider åtta timmar reell skuggtid per år. 4. vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som begränsar skador på natur- och kulturvärden. Anläggande och detaljprojektering av vägar för vindkraftens behov ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten 5. senast 4 veckor innan vindkraftverken uppförs ska Försvarsmaktens högkvarter meddelas om verkens exakta lägen och höjder. 6. senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 7. Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverk, maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning avlägsnats. Fundamenten och platserna för vindkraftverken ska ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet ska utföras i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. 8. med en effektiv egenkontroll skall anläggningen ständigt drivas på ett sätt så att minsta störningar uppkommer i omgivningen. Information Meddelade försiktighetsmått enligt miljöbalken befriar inte verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken eller i annan författning i fråga om den anläggning eller verksamhet som avses i anmälan. forts.

23 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 107 forts. Dnr Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 kulturminneslagen (1988:950). Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll reglerar bl.a. verksamhetsutövarens ansvar att fastställa och dokumentera fördelning av det organisatoriska ansvaret, ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning, fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, anmäla driftstörningar till tillsynsmyndighet samt upprätta en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten. Avgift Med stöd av 27 kap 1 miljöbalken tar kommunen ut avgift för miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. För handläggning av detta ärende tar nämnden ut en avgift motsvarande nedlagd arbetstid. Avgiften blir kr vilket motsvarar 18 timmar. sexpediering fastighetsägaren

24 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 108 Dnr Delegationsordning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden - Räddningstjänsten Förvaltningen har tagit fram förslag till ny delegationsordning för Räddningstjänsten. Den nu gällande delegationsordningen är från år En översyn har gjorts för att anpassa till de förändringar i verksamhet som har varit under senare år, samt för att göra den tydligare och lättare att använda. När det gäller delegation av bygg- och trafikärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden samt allmänna ärenden så finns separata beslut sedan tidigare. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fastställer ny delegationsordning för räddningstjänstärenden enligt förvaltningens förslag. Delegationsbeslut ska antecknas löpande i särskild förteckning för anmälan till nämnden på det sammanträde som närmast infaller efter beslutet. Nämnden upphäver tidigare gällande delegationsordning för Räddningstjänsten. Delegationsordningen bifogas protokollet.

25 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 109 Dnr Uppföljning av handlingsplan internkontroll Ny delegationsordning för Räddningstjänsten är beslutad Redovisning av samverkan externt/internt för att lösa bemanningsproblem vid eventuell akut personalbrist på byggkontoret. Samverkan mellan närliggande kommuner finns. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

26 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 110 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut under perioden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden noterar och godkänner informationen.

27 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 111 Kurser Inget nytt har kommit in.

28 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) 112 Information/skrivelser Bilmotor i Lilla Kullgölen Yngve ger nämnden mer information om upptagning av bilmotor i sjön. Bildande av Tolångens naturreservat i Västerviks kommun, Kalmar län och Kinda kommun, Östergötlands län Växjö tingsrätts, mark och miljödomstolen, avgörande i mål nr P Hjulebo

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Anne-Marie Elmqvist, förvaltningsassistent Ture Göransson, stadsarkitekt Leif Nilsson, byggnadsinspektör. Tisdag 16 juni kl. 12.00 på kommunkontoret

Anne-Marie Elmqvist, förvaltningsassistent Ture Göransson, stadsarkitekt Leif Nilsson, byggnadsinspektör. Tisdag 16 juni kl. 12.00 på kommunkontoret Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2009-06-09 1 (21) Plats och tid: Godtemplargården i Rimforsa den 2009-06-09 kl 13.30-15.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Veine

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2013 kl 08.30 10.40. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer