Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64"

Transkript

1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen kl ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell (v) Claes Brandèn (mp) Övriga deltagande: Marko Maripuu (fp) Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 Utses att justera: Rune Larsson Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Kommunkontoret Susanne Borg Göran Olsson Rune Larsson Paragrafer: Organ: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. : Anslags uppsättande: Anslags nedtagande: Protokollets förvaringsplats: Underskrift: Miljö- och byggkontoret, Kisa Susanne Borg

2 (20) 50 Dnr Linnäs 1:49 m.fl. Ändring av detaljplan Sökande: Kommunstyrelsen För området gäller en detaljplan från Planen ger byggrätter på 70 m² i delar av området och 100 m² för tomterna närmast järnvägen. Byggnadsstandarden har ökat sedan planen gjordes. Området är numera försett med kommunalt avlopp. Det finns tomter som kan bebyggas för permanentboende om byggrätten ökas. Boende och fastighetsägare har framfört önskemål om att bygga bostäder eller bygga till exempel garage på tomten. beslutar att detaljplanen för Linnäs 1:49 med flera kan ändras så att byggrätten blir större. Prickmark bör justeras för att öka den byggbara ytan på fastigheten. Ändringen görs lämpligen som tillägg till detaljplan. sexpediering Sökanden

3 (20) 51 Dnr Kisa 1:70 Markköp och planändring vid Svetsmekano i Kisa Företaget Svetsmekano bedriver svetsning och mekanisk bearbetning i verkstadslokaler på fastigheten Kisa 1:70. Företaget har behov av en tillbyggnad med en kraftfull travers för att hantera tunga råmaterial. Tillbyggnaden måste vara högre i tak än vad den befintliga byggnaden är, det kan lösas genom att lägga tillbyggnaden på nordöstra långsidan, mot Kisasjön. Fastigheten behöver utökas mot sjön så att det skapas ytor för vändning med lastbil och inkörning från norr. Om det ska vara möjligt att genomföra idéerna måste företaget köpa mark av Kinda kommun, detaljplanen måste ändras och strandskyddet kan behöva upphävas inom delar av den aktuella marken. Företaget har anhållit om att få köpa mark, att strandskyddet upphävs och att detaljplanen revideras. Två detaljplaner berörs. Enligt detaljplanerna ligger ett vägreservat nordost om fastigheten Kisa 1:70. Vägreservatet skapades för att göra det möjligt att bygga en ny sträckning på väg 134. Vägens nuvarande sträckning är smal och backig, den är inte trafiksäker, särskilt inte för oskyddade trafikanter. Om fastigheten Kisa 1:70 utökas mot nordost fungerar inte vägreservatet längre. Varken kommunen eller trafikverket har drivit något aktivt arbete för att flytta vägen. I den fördjupade översiktsplanen för Kisa föreslås i stället att väg 134 dras i en båge söder om samhället. Norr om reservatet är det parkmark ner till sjön. Strandskyddet är upphävt i den gällande detaljplanen men om en ny plan görs så inträder strandskyddet igen. En del av den mark som behövs är berörd av strandskyddet. Kommunstyrelsens presidium har informerats och ställer sig positiv till en markförsäljning om allt övrigt går i lås. Miljö-, bygg och räddningsnämndens presidieberedning är positiv till att pröva en ny detaljplan som gör det möjligt att utöka industritomterna. Planarbetet får utvisa om det är möjligt att hitta en lösning där strandskyddet inte berörs alternativt om det går att upphäva strandskyddet inom delar av den nya planen. Miljö- bygg och räddningsnämnden är positiv till att pröva en ny detaljplan som gör det möjligt att utöka industrimarken åt nordost för Kisa 1:70 och även för angränsande fastigheter. Nämnden vill uppmana sökanden (Hyment AB) att undersöka andra alternativ som inrymmer utökningen utanför strandskyddsgränsen. sexpediering Hyment AB, Ödängsvägen 7, Kisa Kommunstyrelsen

4 (20) 52 Dnr Hackel 9:1 m fl -Aktivitetsområde vid Hackel Ny detaljplan Sökande: Kommunstyrelsen Det pågår ett arbete för att skapa ett aktivitetsområde vid fotbollsplanerna på Hackelområdet. Tre detaljplaner berörs. Största delen av området är mark för idrottsändamål i övrigt är det mark för industri eller handel och kontor. Idrottsområdet behöver utökas, det måste även skapas en byggrätt för en idrottshall. Det finns behov av att göra en fastighetsreglering mot handelsträdgården i sydvästra delen av området, även det är en planfråga. Den nya planen innebär inga stora ändringar i markanvändning, obebyggd industrimark ska överföras till mark för aktiviteter. En ny hall ska kunna byggas. Det bör utredas om det är möjligt att tillämpa reglerna för enkelt planförfarande- Miljö- bygg och räddningsnämnden godkänner att en ny detaljplan görs för aktivitetsområdet vid Hackel Planbestämmelsen bör vara tillåtande så att andra aktiviteter förutom idrott är tillåtna Utred om det är möjligt att göra den nya planen med enkelt planförfarande. sexpediering Sökanden

5 (20) 53 Dnr Prosten 3 Ändring av detaljplan Sökande: Kinda kyrkliga samfällighet, Kyrkstigen 2, Kisa Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute för samråd. En berörd granne har framfört oro för att skogen mellan deras fastighet och Prosten 3 ska försvinna, de är oroliga för störningar och ökad trafik och för minskat fastighetsvärde när de får ett bårhus till granne. Det mesta av skogen ligger på kommunens mark och berörs inte. De träd som står på Prosten 3 har marginell inverkan på sikten. Under byggskedet kan vissa störningar förekomma, i övrigt är verksamheten av stillsam art och det kan inte förväntas några störningar. Trafiken är liten på lokalgatorna, det är sannolikt att den nya verksamheten på Prosten 3 inte medför någon märkbar förändring av trafiken. Värdet på fastigheter i Kisa påverkas troligen mest av att det finns näringsliv och arbetstillfällen. Kyrkans nya verksamhet på Prosten 3 bidrar till arbetsmarknaden och borde snarast ha en positiv inverkan på fastighetspriserna. Stadsarkitekten har skrivit en samrådsredogörelse och föreslår att planen ska antas utan några ändringar. beslutar att anta ändring av detaljplan för Prosten 3. sexpediering Sökanden Mikael Larsson och Lizette Rafelt, Gammelgårdsgatan 6, Kisa (kopia på beslut och besvärshänvisning) Länsstyrelsen i Östergötland, Linköping Lantmäteriet, Box 476, Linköping

6 (20) 54 Dnr Hackel 2:14 - Ansökan om strandskyddsdispens för upplag Sökande: Kinda kommun, Tekniska avdelningen, Kisa Ansökan avser strandskyddsdispens för mottagningsplats för trädgårdsavfall för kompostering och jordmassor, för allmänheten. Det aktuella området används delvis idag för upplag av trädgårdsavfall/ jordmassor. Byggkontorets utlåtande Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i sammanhållen bebyggelse, och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen, dock kommer mottagningsplatsen att förläggas inom sjön Järnlundens strandskyddsområde, zonbredd 150 meter, och omfattas således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 Miljöbalken. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakarta och Kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur eller kulturvärden på platsen. Fri passage kan tillgodoses enligt 7 kap. 18f. Beviljar strandskyddsdispens från 7 kap. 15 Miljöbalken (strandskyddsbestämmelserna) för anläggande av mottagningsplats för trädgårdsavfall och jordmassor bestämmer att den yta som får tas i anspråk och som dispensen omfattar är den yta som trädgårdsavfallet och jordmassorna upptar, enligt bifogad kartbilaga. Skäl för beslutet Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap. 18c p.1 Miljöbalken. (Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.) och enligt 7 kap. 18c p.5 Miljöbalken.(Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området). Forts.

7 (20) 54 forts. Dnr Nämnden bedömer, utifrån de lokala betingelserna att en mottagningsplats för trädgårdsavfall och jordmassor på den aktuella platsen, inte medför några förändringar eller negativa konsekvenser vare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets livsvillkor och därmed anses särskilda skäl föreligga. Vidare anser nämnden att åtgärden är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken och bedöms heller inte strida mot de allmänna målen och hänsynsreglerna, varför en dispens kan beviljas. Upplysningar Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför Ni uppmanas avvakta tills beslutet vinner laga kraft. Detta dispensbeslut upphör, enligt 7 kap. 18 h Miljöbalken, att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats inom 5 år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift för strandskyddsdispensen: 2000 kronor. sexpediering Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, Linköping Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping

8 (20) 55 Dnr Frössvik 2:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea på cirka kvm med åtföljande avstyckning. Tilltänkt avstyckning från stamfastigheten Frössvik 2:7, tomtstorlek 1000 kvm. Inget vatten och avloppsanläggning kommer i nuläget att installeras. Byggkontorets utlåtande Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i sammanhållen bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen. Platsbesök har skett vid det aktuella området, som ligger på en bergsknalle/stenblock i ett område för betesmark, omgivet av enstaka lövträd. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakarta och kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur eller kulturvärden på platsen för byggnationen. Kommunekologen har gjort platsbesök och bedömer att inga naturvärden påverkas negativt. Berörda grannfastigheter har givits tillfälle att yttra sig, inga erinringar har inkommit under remisstiden. godtar den avsedda platsen och är positiv till en framtida bygglovsansökan samt förklarar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och Bygglagen kan den sökta åtgärden, med nybyggnad av fritidshus och avstyckning tillåtas. Upplysningar et är bindande för bygglovsprövning på den aktuella platsen inom 2 år från dagen för beslutet men medger ingen rättighet till något påbörjande. I fastighetsbildningsfrågor hänvisas till Lantmäterimyndigheten i Linköping, telefon: Forts.

9 (20) 55 forts. Dnr Avgift: 3200 kronor. sexpediering Sökanden Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Post och inrikes Tidningar

10 (20) 56 Dnr Rimforsa 1:57 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på ca 210 kvm, samt en komplementbyggnad och båthus, med åtföljande avstyckning. Tilltänkt avstyckning från stamfastigheten Rimforsa 1:57, tomtstorlek cirka 3300 kvm. Anslutning till kommunalt VA. Byggkontorets utlåtande För fastigheten gäller Detaljplan Rimforsa 1:57 m.fl. år 1989 och där byggnationen inte anses strida mot planens bestämmelser. Detaljplanen medger att fastigheten Rimforsa 1:57 får delas till 2 stycken tomter, samt att båthus får uppföras. godtar den avsedda platsen och är positiv till en framtida bygglovsansökan samt förklarar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och Bygglagen kan den sökta åtgärden, med nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnader och avstyckning tillåtas. Upplysningar et är bindande för bygglovsprövning på den aktuella platsen inom 2 år från dagen för beslutet men medger ingen rättighet till något påbörjande. I fastighetsbildningsfrågor hänvisas till Lantmäterimyndigheten i Linköping, telefon: Avgift: 1200 kronor. sexpediering Sökanden Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Post och inrikes tidningen

11 (20) 57 Dnr Rimforsa 9:87 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola Sökande: Kinda kommun, Fastighetsavdelningen, Box 1, Kisa Ansökan avser tillbyggnad av förskola med en nytillkommen bruttoarea på 425 kvm i 1 plan. Yttre utformning med träfasader och yttertak av betongpannor. Byggkontorets utlåtande För fastigheten gäller Detaljplan Rimforsa 9:340, 9:341 och del av 9:87 år 2007 och där byggnationen avviker från planens bestämmelser genom att cirka 1/5 del av tillbyggnaden inkräktar på s.k. prickmark, mark som inte får bebyggas. Berörda grannfastigheter har givits tillfälle att lämna synpunkter, ingen erinran har inkommit under remisstiden. godtar, med hänvisning till 9 kap 31 b Plan- och Bygglagen, planavvikelsen och beviljar bygglov för tillbyggnad av förskola. Skäl för beslutet Den del av tillbyggnaden, som med 20 % hamnar på prickmark, bedöms som godtagbar, förenlig med och motverkar ej planens syften och medför ej heller ingen eller ringa omgivningspåverkan. Kontrollansvarig I ansökan har byggherren anmält Fredrik Wirf som kontrollansvarig. Byggstart Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan tekniskt samråd har hållits och STARTBESKED har lämnats enligt plan- och bygglagen kap. 10. Om byggnadsarbeten påbörjas innan Startbesked lämnats, skall byggsanktionsavgift utgå enligt PBF 9 kap. 1 Föreskrifter Anmälan ska ske vid påbörjande och färdigställande. Upplysningar Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

12 (20) Forts. 57 forts. Dnr Bygglovsprövningen omfattar inte granskning av tekniska egenskapskrav och funktioner enligt 8 kap. 5 Plan- och Bygglagen, exv. brandskydd, bärförmåga, tillgänglighet etc. Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan tekniskt samråd har genomförts och startbesked lämnats. Innan tekniskt samråd kan hållas skall följande handlingar inlämnas i god tid till byggkontoret; - Teknisk beskrivning - Energiberäkning - Brandskyddsdokumentation och sakkunnig över brandskyddet. - Godkännande/ yttrande från arbetstagarrepresentant/ skyddsombud. - Förslag till kontrollplan, kontrollinsatser, som anknyter till Boverkets Byggregler. Efter dessa kompletteringar kallas till tekniskt samråd och vid detta ska sökanden/ byggherren redovisa projektets omfattning, genomförande, hur tekniska egenskapskrav uppfylls och kontrolleras mm. Vid samrådet meddelas beslut om kompletteringar, kontrollplan, byggfelsförsäkring mm. Enligt 10 kap. 5 Plan- och Bygglagen är det sökanden/ byggherren som har det fulla ansvaret att byggnaden eller anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskrav som anges dels i lagen och dels också i andra tillhörande lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret omfattar också kontroll och provning för att säkerställa krav och kvaliteter. Avgift: kronor. sexpediering Sökanden Tierra exploatering i Rimforsa AB, c/o R. Andersson, Plommongatan 17, 4 tr, Linköping

13 (20) 58 Dnr Knoppetorp 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus/fritidshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus/ fritidshus med en byggnadsarea på cirka kvm med åtföljande avstyckning. Tilltänkt avstyckning från stamfastigheten Knoppetorp 1:3, tomtstorlek 1-1,4 hektar. Byggkontorets utlåtande Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, ingår ej i sammanhållen bebyggelse och översiktsplanen utvisar inga motstridiga intressen. Platsbesök har skett vid det aktuella området, som ligger i ett område för åker/ betesmark, omgivet av enstaka lövträd. Tillgängligt inventeringsmaterial; Länsstyrelsens Östgötakarta, kommunens naturvårdsprogram utvisar inga natur eller kultur värden på platsen för byggnationen. Kommunekologen har gjort platsbesök, och bedömer att inga naturvärden påverkas negativt. Berörda grannfastigheter har givits tillfälle att yttra sig, inga erinringar har inkommit under remisstiden. godtar den avsedda platsen och är positiv till en framtida bygglovsansökan samt förklarar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 Plan- och Bygglagen kan den sökta åtgärden, med nybyggnad av enbostadshus/fritidshus och avstyckning tillåtas. Upplysningar et är bindande för bygglovsprövning på den aktuella platsen inom 2 år från dagen för beslutet men medger ingen rättighet till något påbörjande. I fastighetsbildningsfrågor hänvisas till Lantmäterimyndigheten i Linköping, telefon Forts.

14 (20) 58 forts. Dnr Avgift: 3200 kronor sexpediering Sökanden Lantmäterimyndigheten, Box 476, Linköping Post och inrikes tidningen

15 (20) 59 Dnr Budgetuppföljning 2014 Budgetuppföljning redovisades på nämndens sammanträde. Budgetuppföljningen visar inga större avvikelser mot budget. Miljö-, bygg och räddningsnämnden noterar informationen. sexpediering

16 (20) 60 Dnr Budget 2015 Nämndernas presidier kommer att delta i en budgetberedning den 10 juni. Redovisning av denna dag gavs på nämndens sammanträde. Investeringsplan redovisades för nämnden. De förändringar i budget som är aktuella är: Behov av utökad tjänst som byggnadsinspektör, 50 % (förlängning av den tillfälliga utökningen 2014) motsvarande en resursförstärkning på 250 tkr. Uppgradering av verksamhetssystemet Miljö/byggreda till en beräknad kostnad av ca 270 tkr. Ökade omkostnader utifrån lönerevision (2,5 %) motsvarande ca 300 tkr Utökade kostnader för nämndverksamheten i samband med mandatperiodens första år med utbildningsbehov av nya ledamöter, 50 tkr Miljö-, bygg och räddningsnämnden godkänner underlaget för det fortsatta budgetarbetet sexpediering

17 (20) 61 dnr Ansökan om utdömande av vite Eneby-Näs 1:7 Remiss från Mark och miljödomstolen mål nr: M :2 Mark och miljödomstolen har gett nämnden möjlighet att yttra sig över skrivelse från målsäganden i ärendet. Målsäganden begär att Mark och miljödomstolen ska ta hänsyn till omständigheter som försvårar möjligheten att betala vitet och att genomföra åtgärden. Omständigheterna var tidigare inte kända av nämnden. Ansökan om tillstånd har lämnats in av sökanden. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit ett nytt beslut om förbud mot att släppa ut avloppsvatten. et är kopplat till ett löpande vite på kr för varje period om sex månader räknat från Presidiets förslag är att tillmötesgå målsäganden och föreslå Mark och miljödomstolen befrielse från vitesutdömandet. beslutar att förorda att vitet ej döms ut eftersom detta skulle ytterligare försvåra möjligheten att få åtgärden utförd. Nämnden beslutar om omedelbar justering. sexpediering Mark och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

18 (20) 62 Dnr Trafikärende Grönedegatan Som ett första steg inför trafiksäkerhetsåtgärder på Grönedegatan måste huvudleden mellan Ulrikagatan och Villagatan tas bort. Delegerar till byggnadsinspektören att hemställa hos trafikverket att upphäva trafikföreskriften om huvudled mellan Ulrikagatan och Västra vägen i Kisa. sexpediering Trafikverket Polismyndigheten Östergötland i Kisa Tekniska avdelningen Kommunstyrelsen

19 (20) 63 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut under perioden och Yttranden under perioden noterar och godkänner informationen. sexpediering

20 (20) 64 Information/skrivelser m m Uppförande av pool Rimforsa 9:82 Grönedegatan, trafiksäkerhetsåtgärder Brandstation placering Mariaberget. Joanna och Fredrik Wirf (WSP), informerade om det aktuella läget med brandstationen Besök av Erik Berg, tf Skorstensfejarmästare, som ger nämnden information om hur de arbetar.

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer