Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 K

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret s resultat- och balansräkning jämte koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie föreningsstämma. Resultat s intäkter för verksamhetsåret uppgick till (9 551) Mkr. Rörelseresultatet blev 128 Mkr (262 Mkr). Finansnettot uppgick till -31 Mkr (-16 Mkr). s skatt uppgick till 3 ( 6) Mkr och resultatet efter skatt blev 94 Mkr (239 Mkr). Drivmedel- och stationsrörelsen resultat uppgick till 399,8 Mkr (751,6 Mkr). Orsaken till det lägre resultatet är att oljepriset har mer än halverats under året vilket leder till stora omvärderingar av inneliggande lager. Den grundläggande rörelseverksamheten visar dock ett gott resultat. Bilhandeln har haft ännu ett år med negativt rörelseresultat 74,5 Mkr ( 82,3 Mkr). Främsta orsakerna är svårigheterna att få bra lönsamhet i begagnataffären och att det fortfarande kvarstår kostnadsanpassningar som har sitt ursprung i SAABs konkurs. Media har i år ett positivt rörelseresultat 2,1 Mkr (-0,7 Mkr). Ytterligare kostnadseffektivisering och nya produkter har varit grunden i resultatförbättringen. Även energisektorn har ett resultat som är bättre än föregående års. Rörelseresultatet för året är, 13,9 Mkr ( 19,3 Mkr). Resultatförbättringen är en effekt av fullt kostnadsfokus och att produktionen även under detta år varit marknadsanpassad. IT-bolaget har resultatmässigt levererat i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 2,5 Mkr (2,3 Mkr). Fastighetsrörelsen har resultatmässigt levererat ett positivt rörelseresultat enligt plan 16,0 Mkr (16,0 Mkr). Verksamheten OK ekonomisk förening ägs av drygt medlemmar. Verksamheten bedrivs i intressebolag samt dotterbolag där det största bolaget är OK Detaljhandel AB som verkar inom drivmedel och stationsrörelse. Övriga bolag verkar inom bilhandel, media, energisektorn, IT-bolag och fastigheter. I moderföreningen förvaltas medlemmarnas inlåning som utgör en väsentlig del av föreningens finansiering. På inlånade medel lämnar föreningen marknadsmässig ränta. I enlighet med gällande lag är inlåningsverksamheten registrerad hos Finansinspektionen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Drivmedel- och stationsrörelsen Omstruktureringen av stationsnätet har fortsatt även under detta år. I juni konverterades Södertälje från franchisetagare till egen regi station och Norrköping Hageby blev automat. Under hösten har Ljusdal, Hallsberg och Valsätra övergått till automatdrift och i januari stängdes Borlänge Masergatan. Qvick to Go är ett butikskoncept som innebär större fokus på mat i olika former samt en tydligare indelning av de bilistiska produkterna. Konceptet introducerades förra året och under detta år har ombyggnaden fortsatt med ytterligare 11 stationer. Under året har ett nytt koncept för tjänster lanserats och är nu infört på alla stationer Det nya konceptet innebär möjlighet att köpa upplevelsepaket, elektroniska presentkort, telefonkort mm Bilhandeln ANA Group AB har under året förvärvat ANA Bil AB och ANA Motorcentrum AB från ANA Trollhättan AB. ANA Trollhättan har påbörjat avvecklingen av sina verksamheter i Strömstad, Vänersborg och Trollhättan. Personal har varslats om uppsägning och förhandlingar har inletts med hyresvärdar om förtida frånträde av hyresavtal och andrahandsuthyrning av lokaler. Delar av verksamheten är föremål för extern försäljning och andra delar kommer att överföras till ANA Group AB. Kostnader för avveckling har belastat årets resultat. Även detta år har kostnaderna varit i fokus. Flera av bilbolagen har gjort personalneddragningar för att anpassa kostnaderna till en mer bantad verksamhet utan SAAB. Bilbolagen har under året genomfört en samordning till en gemensam IT-miljö. IT-drift och supportverksamhet är numera outsourcade. Media Under året har andelar i dotterbolag skrivits ned med 13,7 (6,0) Mkr. Nedskrivningen härrör till den finska verksamheten. Fastighetsrörelsen Under året har såväl fastigheten samt andelarna i Laxå Logistikpark skrivits ned med 10,0 Mkr. Under året har andelar i dotterbolag skrivits ned med 47,7 Mkr (13,7 Mkr). Dessa beskrivs närmare i not 17. Utdelning har erhållits från OK-Q8 AB med 130 Mkr. Den 1:a november tillträdde Britt Hansson som ny VD och Koncernchef för OK Ekonomisk förening. Miljöpåverkan OK ekonomisk förening bedriver genom sina dotterbolag tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I OK Detaljhandel AB finns dels bensinstationer med en såld årsvolym överstigande 1000 kubikmeter, dels verksamhet i större biltvätthallar. 98 procent av årsvolymen är såld på anmälningspliktiga bensinstationer och all försäljning av biltvätt sker i bilhallar som har anmälningsplikt. Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB, pelletsfabriker och pannanläggningar är anmälningspliktig verksamhet. För mer information om miljöpåverkan från dotterbolagen hänvisas till respektive årsredovisning. 2

3 Risker Intressebolaget OK-Q8 AB s resultat och ställning påverkas främst av de noterade priserna på raffinerade petroleumprodukter och dollarkursens utveckling. Prisutvecklingen på petroleumprodukter har stor påverkan på lagervärdet. OK-Q8 AB och dess dotterbolag utsatts även för kreditrisker. Med kreditrisker avses risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. För att minimera kreditrisken genomförs löpande bevakning av utestående fordringar och stora exponeringar. Åldersanalyser utförs regelbundet på kundstockarna. har processer för kreditgivning samt effektiva krav och inkassoprocesser för utestående transaktioner. Den kreditprövningsmodell som används är väl beprövad. Ränterisk påverkar också OKQ8s verksamhet. Ränterisk är risk för förluster vid plötsliga förändringar i ränteläget. OKQ8 har rörliga räntor i både in- och utlåning för att skydda sig mot denna risk. OK-Q8 AB överlåter en stor det av sina kundfordringar till OK-Q8 Bank AB. I det factoringavtal som upprättats med bolagen finns ett garantivillkor om återköp av kundfordringar vid eventuella kreditförluster. OK ekonomisk förening utsätts för olika typer av finansiella risker vilka beskrivs närmare i not 29. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga Väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång. Framtida utveckling Drivmedel- och stationsverksamheten har ett fortsatt stort fokus på integration och synergier i och med utvecklingen av det gemensamma bolaget, och dess system, processer och stationsnät. Bilbolagen fortsätter att anpassa sin kostnadsbild. Arbetet med att minska kapitalbindningen i lager fortgår. Även arbetet med att utöka befintliga och framtida nybilsmärken fortgår. Kommande verksamhetsår förväntas bli ett bra nybilsår enlig Bil Swedens prognoser. Mediabranschen fortsätter med lönsamhetsproblem, som ett resultat av svårigheten att anpassa sig till en digital mediavärld. Prenumerations- och Annonsintäkter minskar i takt med att de pappersproducerade produkterna tappar i efterfråga. s mediabolag har under en längre tid fokuserat på omställning till en mer digital miljö. Denna satsning förväntas ge ökade framtida intäktsmöjligheter. Den varma vintern har resulterat i högre utgående lager för pelletsproducenterna. För producenter i Sverige kan det innebära en ökad prispress och konkurrens på den inhemska marknaden. Den underliggande marknadsutvecklingen för pelletseldning bedöms fortfarande vara positiv. Marknaden förväntas växa och då främst inom industrisegmentet. Skattesubventioner för eldning med olja, kol och naturgas reducerades vid årsskiftet 10/11 och kommer att ytterligare reduceras under Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,4% under HUI Research prognosticerar samma nivå för Det kommer att gynna IT-bolaget då de är som mest verksamma inom detaljhandeln. Fastighetsbolagen förväntas ha fortsatt god lönsamhet. Flerårsjämförelse s och föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Årets samt föregående års nycktal är beräknade enligt ny redovisningsprincip, se not 1. Åren innan beräknas enligt tidigare principer. 2014/ / / /12 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 48,9 49,2 48,6 47,7 Avkastning på eget kapital, % 4,1 14,9 9,2 14,6 Avkastning på totalt kapital, % 3,3 8,5 5,8 8,5 Antal årsanställda, st Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 33,8 34,8 34,9 32,7 Avkastning på eget kapital, % 6,6 11,9 7,2 5,4 Avkastning på totalt kapital, % 3,5 5,6 3,9 3,4 Antal årsanställda, st Beträffande koncernens och moderföreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Om annat inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. 3

4 Resultaträkningar (Tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt 14, Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat

5 Balansräkningar (Tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7, Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Balansräkningar (Tkr) Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver Summa Fritt eget kapital Fritt eget kapital inkl. årets resultat Summa Minoritetsintressen Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder Medlemmars sparkonto Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

7 s förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Minoritet Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Pensionskuldsberäkning Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Pensionsskuldsförändring Eget kapital I koncernens bundna reserver ingår kapitalandelsfond med tkr ( tkr). 7

8 s förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Årets resultat Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Summan av medlemmarnas uppsagda insatser 2014, vilka enligt föreningslagen 4 kap skall utbetalas 2015, uppgår till tkr (917 tkr). 8

9 Kassaflödesanalyser (Tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Resultatandelar från intresseföretag Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda andelar dotterbolag Investeringar i intressebolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändringar insatskapital och reservfond Förändring medlemsinlåning Förändring av långfristiga fordringar - - Förändring av långfristiga skulder Förändring av kortfristiga skulder Utbetald återbäring och insatsränta Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens - - Likvida medel vid årets slut

10 Bokslutskommentarer och noter, gemensamma för moderbolaget och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret som inleds 1 mars 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för räkenskapsåret 2013/2014 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 31. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under stycket Moderbolagets redovisningsprinciper. Koncernredovisning OK ekonomisk förening upprättar koncernredovisning. Företag där OK ekonomisk förening innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där OK ekonomisk förening genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valutskursdifferenser i koncernens eget kapital. Intresseföretagsredovisning Intresseföretag är företag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Joint venture verksamheter är sådana där OK ekonomisk förening är part i ett avtalsreglerat samarbete och har ett över verksamheten gemensamt bestämmande inflytande med en eller flera övriga parter. Andelar i intresseföretag som ingår i joint venture verksamheter och övriga andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader s verksamhetsgrenar utgörs av drivmedels- och stationsrörelse, bilhandel, media, konsult och förvaltning, energi samt fastighetsrörelse. s verksamhet äger rum på tre geografiska marknader, nämligen Sverige, Norge och Finland men betraktas som en geografisk marknad. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när OK ekonomisk förening blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. För kortfristiga fordringar och skulder samt likvida medel bedöms, på grund av den korta tiden till förfall, fordringarnas och skuldernas redovisade värden utgöra en tillförlitlig approximation av det verkliga värdet. För övriga finansiella instrument anges verkligt värde i not till respektive balanspost. Värdepapper Värdepapper redovisas till lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Värdepapper med en placeringshorisont på längre sikt än ett år redovisas i balansräkningen bland Finansiella anläggningstillgångar. Värdepapper med kort placeringshorisont redovisas i balansräkningen under Övriga kortfristiga placeringar, i huvudsak företagscertifikat. Vid värderingen tillämpas en s k portföljsyn med vilket avses att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas netto efter avdrag för individuell bedömning av eventuellt osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. Kassa & Bank I posten Kassa & Bank redovisas banktillgodohavanden. Redovisning sker till nominellt belopp. Leverantörs - och låneskulder Finansiella skulder i form av upplåning från medlemmar och kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga finansiella skulder redovisas till nominellt värde. Leverantörsskulder och Övriga finansiella skulder i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 10

11 Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster Kostnad för sålda varor, Försäljningskostnader och Administrationskostnader. s mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivningar enligt plan fördelas över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, enligt nedan: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år - Koncernmässig goodwill 5 10 år - Inkråmsgoodwill 5 10 år - Hyresrätter 15 år - Övriga immateriella tillgångar 10 år - Kontorsbyggnader - Stommar 75 år - Fasader, yttertak, fönster år - Hissar, ledningssystem, ventilation 30 år - Övrigt 3-20 år - Industribyggnader Stommar 70 år - Fasader, yttertak, fönster år - Hissar, lyftanordningar, fönster, ventilation 20 år - Övrigt 3-25 år - Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år - Markanläggningar 20 år - Inventarier 3 15 år 3 15 år Fastigheter som innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter med undantag för de fastigheter som till minst 20% används av koncernföretag. Bedömningen baseras på uthyrd yta till koncernföretag i förhållande till total yta. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i antingen det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället (förvärvsgoodwill) eller en förvärvad rörelse (inkråmsgoodwill). Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden, över 5 10 år. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. Leasingavtal Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i Ok ekonomisk förenings koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasing perioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel definieras kassa och bank. en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. redovisar sina förmånsbestämda planer enligt punkterna i den internationella redovisningsstandarden IAS 19, ersättningar till anställda. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period för förmånsbestämda planer, redovisade som personalkostnader i resultaträkningen förutom när de aktiveras som en del av anskaffningskostnaden för en tillgång, utgörs av ökningen av den förmånsbestämda förpliktelsen, förändringar av ersättningarna, reduceringar och regleringar. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen. Nettoräntan beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på förmånsbestämda planer och på det verkliga värdet på förvaltningstillgångar. Denna kostnad eller intäkt ingår i räntekostnader respektive ränteintäkter i resultaträkningen. Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas direkt mot fritt eget kapital under den period då de uppstår Moderbolagets redovisningsprinciper Andelar i dotter- och intressebolag Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden med beaktande av eventuellt nedskrivningsbehov. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som andelar i koncernföretag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfodras. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Skatter I moderföreningen redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Leasing Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital (efter fördelning av obeskattade reserver) och minoritetsintressen i förhållande till totalt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter fördelning av obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014/ /14 Inköp från koncernföretag, % 5 3 Försäljning till koncernföretag, % Inköp från närstående företag, % Försäljning till närstående företag, % Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag prissätts varorna till marknadspris. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till 11

12 Not 3 Not 4 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar Ersättning till revisorerna Drivmedel - och Stationsrörelse Bilhandel Media IT-verksamhet Energi Fastighetsrörelse Övriga Leasinggivare Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden erhållna variabla leasingavgifter I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av uthyrda fastigheter/lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras bland annat på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på tre till fem år med möjlighet till tre till femåriga förlängningar. PwC Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Med revision avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. har tagit merparten av dotterbolagens revisionsarvoden. Not 5 Operationella leasingavtal Leasingstagare Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år - - Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande: Leasingkostnader I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras bland annat på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på tre till fem år med möjlighet till tre till femåriga förlängningar. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier och bilar för transportändamål. Not 6 Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Styrelseledamöter varav män % VD och andra ledande befattningshavare varav män % Av årsanställda i koncernen är fyra anställda i Finland och två i Norge. Årsanställda varav kvinnor % Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa lönekostnader varav styrelse och VD Lön Tantiem Pensionskostnader Med verkställande direktören i moderföreningen har avtal träffats om avgångsvederlag om tolv månadslöner och ålderspension enligt KTP2-plan. Totalkostnad för ålderspension ska vara 35% av aktuell månadslön. Utöver detta omfattas verkställande direktören av KTP sjukpension, premier till kollektiv slutbetalning och premiebefrielseförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring samt trygghetsförsäkring för arbetsskada. Kostnaden för dessa ska inte ingå i totalkostnaden på 35%. Pensionsålder är 65 år. Rörliga löner förekommer inte för moderföreningens ledande befattningshavare. Inom koncernen förekommer rörliga löner som bestäms av respektive dotterbolags resultat, dock utgår max tre månadslöner 12

13 Not 7 Byggnader och mark, övrigt Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Försäljning och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående restvärde enligt plan Förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppgår på balansdagen till tkr ( tkr). Verkligt värde har beräknats enligt en modell för avkastningsvärde där hänsyn tas till driftsnetto och avkastningskrav. Vid beräkningen av driftsnetto har hänsyn tagits till normal beläggning. Avkastningskravet har satts med rimlig försiktighet utifrån lokalt gällande marknadsförutsättningar. Värderingen görs årligen av föreningen. I periodens resultat ingår följande poster avseende förvaltningsfastigheter 2014/ /14 Hyresintäkter Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden - - Goodwill Ingående balans Inköp Avskrivningar Nedskrivningar Valutajustering Utgående goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående balans Inköp Avskrivningar Omklassificering Valutajustering -1 Avyttringar Utgående övriga immateriella anläggningstillångar Summa immateriella anläggningstillgångar För ytterligare information angående väsentliga uppskattningar vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, se not 30. Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar: Inköp Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar: Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets försäljning och utrangeringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan I posten inventarier ingår bilar som nyttjas under finansiella leasingavtal med tkr ( tkr). Den övervägande delen av koncernens samtliga bilar leasas. 13

14 Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 15 Uppskjuten skatt Realisationsvinst försäljning värdepapper Realisationsresultat vid avveckling av dotterbolag Utdelning från intressebolag Nedskrivning andelar i dotterbolag Summa Not 12 Interna räntor 2014/ /14 Ränteintäkter inom koncernen Räntekostnader inom koncernen Not 13 Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatt på tidigare års taxeringar Effekt p g a ändrad skattesats Skattefordringar avseende underskottsavdrag Effekt av utländska skattesatser Bokslutsdispositioner 2014/ /14 Lämnade koncernbidrag Summa Skatteeffekt av återbäring och ränta insatskapital Summa Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt Uppskjuten skattekostnad temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatteintäkt temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatt i resultaträkningen Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Uppskjutna skatteskulder Övervärden Obeskattade reserver Övriga poster Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Övriga poster Summa uppskjutna skattefordringar Not 16 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 22 % (22 %). 14

15 Not 17 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Förvärv Ana Group AB - 50 Akteägartillskott ANA Group AB Aktieägartillskott ANA Trollhättan AB Aktieägartillskott Biva AB Nedskrivning andel i Biva AB Nedskrivning ANA Group AB Nedskrivning andel i Ana Trollhättan AB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktiekapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal aktier Redovisat värde OK Detaljhandel AB Stockholm Bil-City i Kristianstad AB Stockholm VRT Bil AB Stockholm Biva AB Stockholm Fastighets AB Norrtull Stockholm Handelsbolaget Kalvsvik 3: Västerås Laxå Logistikpark AB Stockholm Norrtull Väst AB Västerås Norrtull Energi AB Stockholm Laxå Pellets AB Laxå Helsinge Pellets AB Laxå OK Marknadsservice AB Stockholm Bedege AB Stockholm OK-Förlaget AB Stockholm Vi Bilägare AB Stockholm Anfor Kommunikation AB Stockholm Motopress AB Stockholm Mediapress SN AB Stockholm Motopress AS Olso, Norge OK Kustannus OY Helsingfors, Finland Biva Bergslagen AB Stockholm Ana Group AB Trollhättan ANA Trollhättan AB Trollhättan Ana Bil AB Trollhättan ANA Motorcentrum AB Trollhättan Sune Johnssons Bil AB Stenungsund Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB Stockholm Summa Not 18 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Årets justering kapitalandelsfond Årets nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktie - kapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal andelar/ aktier Eget kapital Bokfört värde eget kapital koncernen OK-Q8 AB Stockholm BraBil Sverige AB Upplands Väsby

16 Not 19 Övriga finansiella anläggningstillgångar Not 20 Varulager Fordringar hos koncernföretag Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Avgående fordringar Utgående fordringar Fordringar hos intresseföretag Ingående fordringar Utgående fordringar Drivmedel Biltillbehör Butiksvaror Nya bilar Begagnade bilar Pellets Råvaror pellets Övrigt Inkuransreserv Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Återföring nedskrivningar Nedskrivningar Utgående anskaffningsvärden varav Bokfört värde marknadsnoterade andelar Marknadsvärde marknadsnoterade andelar Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsskulder Upplupna ränteintäkter Upplupna bonus- och garantifordringar Övriga poster Summa Andra långfristiga fordringar Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Utgående fordringar varav Förlagsandel som moderföreningen tecknat i Kooperativa Förbundet Förfall senare än 5 år efter balansdagen Fordringar koncernföretag Fordringar intresseföretag Andra långfristiga värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa Vägda genomsnittliga räntesatser % (år) Fordringar hos koncernföretag - - 1,29 1,97 Fordringar hos intresseföretag 1,51 2,19 1,51 2,19 Andra långfristiga fordringar 1,82 2,19 4,16 5,00 Andra långfristiga värdepapper 4,72 3,92 5,53 5,53 Redovisade och verkliga värden Verkliga värden anges på finansiella anläggningstillgångar där det finns en fungerande marknad vilket är liktydigt med marknadsnoterade värdepapper. För övriga finansiella anläggningstillgångar är ett verkligt värde i form av en nuvärdesberäkning baserad på diskonterade kassaflöden ogörlig att genomföra då tillförlitlig information om framtida kassaflöden ej finns tillgänglig. Beträffande övriga finansiella anläggningstillgångar och övriga fordringar anses det redovisade värdet utgöra den bästa approximationen av det verkliga värdet. 16

17 Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsatt till pensioner Summa Förmånsbestämda pensionsplaner Inom koncernen finns pensionsplaner där anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. Följande pensionsplaner förekommer där inslag av förmånsbestämda planer finns. Kooperationens tilläggspension för tjänstemän (KTP) Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP) Båda planerna är kollektiv avtalspension för tjänstemän som omfattar ersättningar för ålderspension, kompletterande ålderspension, familjepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring varav ålderspensionen är en förmånsbestämd plan. s företag har följande tryggandeformer för ålderspensionen: avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (ålderspension enligt KTP) avsättning i egen balansräkning enligt FPG/PRI (ålderspension enligt ITP) genom försäkring i Folksam Liv och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (ålderspension såväl enligt KTP som ITP). Av dessa är den sistnämnda en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare där koncernen inte har sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Därför redovisas pensionsplaner tryggade genom försäkring som avgiftsbestämda pensionsplaner. Förmånsbestämda pensionsplaner De belopp som redovisas i koncernens balansräkning har beräknats enligt följande: Nuvärdet av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Nuvärdet av ofonderade förpliktelser Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster ( ) - - Nettoskuld i balansräkningen Nettobeloppet redovisas i följande poster i koncernens balansräkning: Övriga långfristiga fordringar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nettoskuld i balansräkningen De belopp som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år Räntekostnad Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år - - Aktuariella förluster (+) och vinster ( ) netto som redovisas för året Summa Pensionskostnader Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader för förmånsbestämda planer Kostnader för avgiftsbestämda planer Kostnader för löneskatt på pensionspremier Summa pensionskostnad Den faktiska avkastningen på pensionsplanernas förvaltningstillgångar uppgick till Specifikation av förändring i den nettoskuld som redovisas i koncernens balansräkning Nettoskuld vid årets början enligt fastställd balansräkning Pensionskostnad Utbetalda förmåner Tillskjutna medel från arbetsgivare (avsättningar) Redovisad aktuariell vinst/förlust Utbetalda medel till arbetsgivare (gottgörelser) Nettoskuld Viktigare aktuariella antagande på balansdagen Diskonteringsränta, % 2,0 3,6 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, % 2,0 3,6 Framtida årliga löneökningar, % 2,3 2,7 Framtida årliga pensionsökningar, % 1,3 1,7 Inflation, % 1,3 1,7 Livslängd FFFS2007:31 FFFS2007:31 Personalomsättning 3% 3% 17

18 Not 23 Övriga avsättningar Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättning för garantier Ingående avsättningar Nya avsättningar Ianspråktaget belopp Återfört outnyttjat belopp Utgående avsättningar Övriga avsättningar Sociala avgifter Upplupna och förutbetalda hyror Prenumerationsskuld Upplupen premielön Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Övriga poster Summa Ingående avsättningar Nya avsättningar Ianspråktaget belopp Återfört outnyttjat belopp Utgående avsättningar Garantiavsättningar för nya bilar görs löpande för varje affär och avser en garantikostnad som inte täcks av generalagenten. Övriga avsättningar är avsättningar som görs vid försäljning av begagnade bilar avseende kvalitetsförsäkring. I denna post ingår även avsättningar för beslutade omstruktureringskostnader i ANA Trollhättan AB, i huvudsak lokalkostnader samt personalkostnader för uppsagd personal. Not 24 Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Byggnadslån Övriga skulder Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Skulder till koncernföretag Byggnadslån Summa Vägda genomsnittliga räntesatser % (år) Byggnadslån 1,7 1,7 1,7 1,7 Verkliga värden Verkliga värden på koncernens och moderföreningens upplåning i form av en nuvärdesberäkning baserad på diskonterade kassaflöden är ogörlig att genomföra då tillförlitlig information om framtida kassaflöden ej finns tillgänglig. Det redovisade värdet utgör den bästa approximationen av det verkliga värdet. Not 26 Not 27 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Summa Försäkringsbolaget Pensionsgaranti Garanterade återköp Borgensåtagande leasingavtal Summa ansvarsförbindelser Kapitaltäckningsgaranti har lämnats till förmån för Norrtull Energi AB, Biva AB, Biva Bergslagen AB, ANA Trollhättan AB, ANA Motorcentrum AB, Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB Not 28 Likvida medel Kassamedel Banktillgodohavanden Kortfristiga placeringar Medel på koncernkonto Likvida medel i kassaflödesanalysen

19 Not 29 Finansiella risker Not 30 Väsentliga antaganden och uppskattningar med dotterföretag utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och kapitalmarknad och räntesatser. Styrelsen har i en placeringspolicy fastställt regler för kapitalplaceringar. Verkställande direktören har styrelsens uppdrag att sköta kapitalplaceringar i enlighet med fastställd policy. Övriga frågor av finansiell natur, bland annat upptagande av lån samt köp och försäljning av aktier hanteras av styrelsen. s enheter ingår i koncernkontostruktur med vilken dotterföretagens verksamhet finansieras. Ränterisker s intäkter och kassaflöde är till stor del beroende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer då moderföreningen innehar väsentliga räntebärande tillgångar och skulder. har som princip att ha en erforderlig räntemarginal mellan räntebärande tillgångar och skulder. Dotterföretagen skall i princip inte ha egna räntebärande tillgångar och skulder med andra än koncern- och intresseföretag. Kreditrisk har en väsentlig del av sina långfristiga räntebärande tillgångar placerade hos Kooperativa Förbundet och intresseföretaget OK-Q8 AB. Kooperativa Förbundet och OK-Q8 AB bedöms ha en hög kreditvärdighet. Dotterföretagen bedöms inte ha väsentlig koncentration av kreditrisker. Likviditetsrisk hanterar likviditetsrisker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper för att täcka tillfälliga fluktuationer i finansieringsbehov i rörelsen. Utöver likvida medel och säljbara värdepapper finns tillgängliga medel i form av befintlig checkräkningskredit om tkr vilken, per balansdagen, ej är till fullo utnyttjad. Kvarvarande kredit att utnyttja uppgår till tkr. Dessutom har föreningen en ej utnyttjad kreditlina om tkr. Riktlinjen för placeringar är att likvida medel och kortfristiga placeringar skall uppgå till ett lika stort belopp som långfristiga placeringar/fordringar. Dotterföretagen ingår i koncernkontostruktur varmed likviditetsrisken i allt väsentligt anses vara obetydlig. För att hantera och styra likviditetsrisken görs löpande likviditetsprognoser. (a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och övriga immateriella tillgångar undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av diskonterade kassaflöden. För dessa beräkningar måste ett antal väsentliga antaganden och bedömningar göras. De mest väsentliga uppskattningar som görs är antagande om skälig diskonteringsränta samt om prognostiserade framtida kassaflöden. Beroende på verksamhetsgren har en WACC mellan 8% och 12% använts. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, grundade på historisk utveckling, allmänna marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen samt annan tillgänglig information. Övriga immateriella tillgångar avser främst övervärden i fastigheter. Detta testas utifrån beläggningsgrad och avkastningskrav. Ingen nedskrivning har skett i år. (b) Aktuariella antaganden Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra ett antal bedömningar och antaganden som påverkar beräkningen av koncernens pensionsförpliktelser. För aktuariella antaganden i detalj, se not 22. (c) Uppskjutna skattefordringar redovisar uppskjutna skattefordringar baserat på bedömningen att underkottsavdrag kommer att kunna utnyttjas. I de fall dessa bedömningar i en framtida period ändras kommer de uppskjutna skattefordringar att förändras. d) Komponentavskrivningar Vid bedömningen av vad som anses vara betydande komponenter har det utgåtts ifrån vad som är en väsentlig andel i procent av en viss investering samt vad som kan anses vara ett väsentligt belopp i kronor. Avseende vad som är en väsentlig andel i procent har det gjorts bedömningen att om en komponent utgör 5 % eller mer av en investering anses den vara väsentlig. Vad som kan anses vara ett väsentligt belopp i kronor anses dock kunna bestämmas utifrån företaget. En uppskattning behöver göras för hur stor en komponent kan vara för att inte resultatet i företaget ska påverkas med mer än 5 % per år vid jämförelse mellan hur resultatet skulle se ut om indelning i komponenter görs eller inte. Om företagets resultat av någon anledning inte ger en lämplig utgångspunkt för beräkning kommer det istället att användas balansomslutning eller nettoomsättning som utgångspunkt för beräkning. Det kan t ex vara om företaget har en väldigt låg marginal, är ett nystartat företag, är tillgångsbaserat eller att resultatet inte avspeglar storleken på rörelsen. Den nivå som då kommer att utgås ifrån är att en komponent är väsentlig om den påverkar företaget med mer än 0,5 % av balansomslutningen respektive nettoomsättningen. Bedömningen av vad som är en väsentlig skillnad i förbrukning är att om en komponent kommer att bytas ut minst en gång under hela anläggningens nyttjandeperiod så är skillnaden i förbrukning väsentlig. Det innebär att särredovisning av en komponent kommer att ske om nyttjandeperioden för komponenten är 50 % eller kortare i jämförelse med nyttjandeperioden för huvuddelen av anläggningen. Nyttjandeperioden för en tillgång är den period en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas för ett företag eller det antal tillverkade enheter eller motsvarande som förväntas bli producerade med tillgången.utgångspunkten vid bestämmande av nyttjandeperioder är inom vilka intervall olika komponenter förväntas komma att bytas ut. Här måste då även hänsyn tas till vilken slags fastighet det avser samt om olika material etc har använts till liknande komponenter i olika byggnader eftersom det kan medföra olika nyttjandeperioder. Något som även kan påverka nyttjandeperioden är fastighetens geografiska läge. För att en anläggning ska aktiveras i komponenter ska följande kriterier uppfyllas: 1. Komponenten utgör minst 5% av totala kostnaden för en viss investering. 2. Komponenten har ett anskaffningsvärde om minst x kr utifrån beräkning på resultat eller balansomslutning/nettoomsättning. 3. Komponenten har en nyttjandeperiod som är kortare än hälften av hela anläggningens nyttjandeperiod. 4. Komponenten har en nyttjandeperiod som är minst tre år. 19

20 Not 31 Effekter av övergång till K3 Effekter av övergången till K3 Detta är den första årsredovisningen för OK ekonomisk förening som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 28 februari 2015 och för den jämförande information som presenteras per 28 februari 2014, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 mars 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När företagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar företaget: Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som operationella leasingavtal. Leasingavtalen har värderats till återstående värde vid tidpunkten för övergången. Både skulden och tillgången redovisas därmed till nuvärdet av kvarstående obetalda leasingavgifter. Komponentavskrivningar tillämpas på koncernens fastigheter. Fastigheterna har inventerats och det bokförda värdet har fördelats baserat på respektive komponents bedömda kvarvarande nyttjandeperiod. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisades tidigare enligt RR 29 och numera IAS19. Enligt reviderade IAS19 har den så kallade korridoren tagits bort istället redovisas alla uppkomna aktuariella vinster/förluster direkt mot eget kapital. Ändringen görs retroaktivt. Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen, varken för jämförelseåret eller innevarande år. s ingångsbalansräkningar per har upprättats enligt följande: TILLGÅNGAR Not Ingående balans enligt tidigare principer Justering Ingående balans enligt K3 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier a Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar a, c Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital c, d Minioritetsintresse d Avsättningar a, c Långfristiga skulder Kortfristiga skulder a Summa eget kapital och skulder s balansräkning enligt K3 per har sammanställts på följande sätt: TILLGÅNGAR Not Utgående balans enligt tidigare principer Justeringar som gjorts i ingångsbalansräkningen 2013/14 Effekter under 2013/14 avs poster som justerats i ingångsbalansräkningen Övriga justeringar avs poster som ska redovisas enl K3 under 2013/14 Utgående balans enligt K3- reglerna Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier a Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar a, c Omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital a,c,d Minioritetsintresse d Avsättningar a,c Långfristiga skulder Kortfristiga skulder a Summa eget kapital och skulder

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(25) Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2016

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2016 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2016 Indentive AB Org nr 556840-2076 +46 13 465 85 00 info@indentive.se Teknikringen 4C 583 30 Linköping, Sverige www.indentive.se Linköping 2017-05-12 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer