Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 K

2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret s resultat- och balansräkning jämte koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie föreningsstämma. Resultat s intäkter för verksamhetsåret uppgick till (9 551) Mkr. Rörelseresultatet blev 128 Mkr (262 Mkr). Finansnettot uppgick till -31 Mkr (-16 Mkr). s skatt uppgick till 3 ( 6) Mkr och resultatet efter skatt blev 94 Mkr (239 Mkr). Drivmedel- och stationsrörelsen resultat uppgick till 399,8 Mkr (751,6 Mkr). Orsaken till det lägre resultatet är att oljepriset har mer än halverats under året vilket leder till stora omvärderingar av inneliggande lager. Den grundläggande rörelseverksamheten visar dock ett gott resultat. Bilhandeln har haft ännu ett år med negativt rörelseresultat 74,5 Mkr ( 82,3 Mkr). Främsta orsakerna är svårigheterna att få bra lönsamhet i begagnataffären och att det fortfarande kvarstår kostnadsanpassningar som har sitt ursprung i SAABs konkurs. Media har i år ett positivt rörelseresultat 2,1 Mkr (-0,7 Mkr). Ytterligare kostnadseffektivisering och nya produkter har varit grunden i resultatförbättringen. Även energisektorn har ett resultat som är bättre än föregående års. Rörelseresultatet för året är, 13,9 Mkr ( 19,3 Mkr). Resultatförbättringen är en effekt av fullt kostnadsfokus och att produktionen även under detta år varit marknadsanpassad. IT-bolaget har resultatmässigt levererat i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 2,5 Mkr (2,3 Mkr). Fastighetsrörelsen har resultatmässigt levererat ett positivt rörelseresultat enligt plan 16,0 Mkr (16,0 Mkr). Verksamheten OK ekonomisk förening ägs av drygt medlemmar. Verksamheten bedrivs i intressebolag samt dotterbolag där det största bolaget är OK Detaljhandel AB som verkar inom drivmedel och stationsrörelse. Övriga bolag verkar inom bilhandel, media, energisektorn, IT-bolag och fastigheter. I moderföreningen förvaltas medlemmarnas inlåning som utgör en väsentlig del av föreningens finansiering. På inlånade medel lämnar föreningen marknadsmässig ränta. I enlighet med gällande lag är inlåningsverksamheten registrerad hos Finansinspektionen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Drivmedel- och stationsrörelsen Omstruktureringen av stationsnätet har fortsatt även under detta år. I juni konverterades Södertälje från franchisetagare till egen regi station och Norrköping Hageby blev automat. Under hösten har Ljusdal, Hallsberg och Valsätra övergått till automatdrift och i januari stängdes Borlänge Masergatan. Qvick to Go är ett butikskoncept som innebär större fokus på mat i olika former samt en tydligare indelning av de bilistiska produkterna. Konceptet introducerades förra året och under detta år har ombyggnaden fortsatt med ytterligare 11 stationer. Under året har ett nytt koncept för tjänster lanserats och är nu infört på alla stationer Det nya konceptet innebär möjlighet att köpa upplevelsepaket, elektroniska presentkort, telefonkort mm Bilhandeln ANA Group AB har under året förvärvat ANA Bil AB och ANA Motorcentrum AB från ANA Trollhättan AB. ANA Trollhättan har påbörjat avvecklingen av sina verksamheter i Strömstad, Vänersborg och Trollhättan. Personal har varslats om uppsägning och förhandlingar har inletts med hyresvärdar om förtida frånträde av hyresavtal och andrahandsuthyrning av lokaler. Delar av verksamheten är föremål för extern försäljning och andra delar kommer att överföras till ANA Group AB. Kostnader för avveckling har belastat årets resultat. Även detta år har kostnaderna varit i fokus. Flera av bilbolagen har gjort personalneddragningar för att anpassa kostnaderna till en mer bantad verksamhet utan SAAB. Bilbolagen har under året genomfört en samordning till en gemensam IT-miljö. IT-drift och supportverksamhet är numera outsourcade. Media Under året har andelar i dotterbolag skrivits ned med 13,7 (6,0) Mkr. Nedskrivningen härrör till den finska verksamheten. Fastighetsrörelsen Under året har såväl fastigheten samt andelarna i Laxå Logistikpark skrivits ned med 10,0 Mkr. Under året har andelar i dotterbolag skrivits ned med 47,7 Mkr (13,7 Mkr). Dessa beskrivs närmare i not 17. Utdelning har erhållits från OK-Q8 AB med 130 Mkr. Den 1:a november tillträdde Britt Hansson som ny VD och Koncernchef för OK Ekonomisk förening. Miljöpåverkan OK ekonomisk förening bedriver genom sina dotterbolag tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I OK Detaljhandel AB finns dels bensinstationer med en såld årsvolym överstigande 1000 kubikmeter, dels verksamhet i större biltvätthallar. 98 procent av årsvolymen är såld på anmälningspliktiga bensinstationer och all försäljning av biltvätt sker i bilhallar som har anmälningsplikt. Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB, pelletsfabriker och pannanläggningar är anmälningspliktig verksamhet. För mer information om miljöpåverkan från dotterbolagen hänvisas till respektive årsredovisning. 2

3 Risker Intressebolaget OK-Q8 AB s resultat och ställning påverkas främst av de noterade priserna på raffinerade petroleumprodukter och dollarkursens utveckling. Prisutvecklingen på petroleumprodukter har stor påverkan på lagervärdet. OK-Q8 AB och dess dotterbolag utsatts även för kreditrisker. Med kreditrisker avses risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. För att minimera kreditrisken genomförs löpande bevakning av utestående fordringar och stora exponeringar. Åldersanalyser utförs regelbundet på kundstockarna. har processer för kreditgivning samt effektiva krav och inkassoprocesser för utestående transaktioner. Den kreditprövningsmodell som används är väl beprövad. Ränterisk påverkar också OKQ8s verksamhet. Ränterisk är risk för förluster vid plötsliga förändringar i ränteläget. OKQ8 har rörliga räntor i både in- och utlåning för att skydda sig mot denna risk. OK-Q8 AB överlåter en stor det av sina kundfordringar till OK-Q8 Bank AB. I det factoringavtal som upprättats med bolagen finns ett garantivillkor om återköp av kundfordringar vid eventuella kreditförluster. OK ekonomisk förening utsätts för olika typer av finansiella risker vilka beskrivs närmare i not 29. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga Väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång. Framtida utveckling Drivmedel- och stationsverksamheten har ett fortsatt stort fokus på integration och synergier i och med utvecklingen av det gemensamma bolaget, och dess system, processer och stationsnät. Bilbolagen fortsätter att anpassa sin kostnadsbild. Arbetet med att minska kapitalbindningen i lager fortgår. Även arbetet med att utöka befintliga och framtida nybilsmärken fortgår. Kommande verksamhetsår förväntas bli ett bra nybilsår enlig Bil Swedens prognoser. Mediabranschen fortsätter med lönsamhetsproblem, som ett resultat av svårigheten att anpassa sig till en digital mediavärld. Prenumerations- och Annonsintäkter minskar i takt med att de pappersproducerade produkterna tappar i efterfråga. s mediabolag har under en längre tid fokuserat på omställning till en mer digital miljö. Denna satsning förväntas ge ökade framtida intäktsmöjligheter. Den varma vintern har resulterat i högre utgående lager för pelletsproducenterna. För producenter i Sverige kan det innebära en ökad prispress och konkurrens på den inhemska marknaden. Den underliggande marknadsutvecklingen för pelletseldning bedöms fortfarande vara positiv. Marknaden förväntas växa och då främst inom industrisegmentet. Skattesubventioner för eldning med olja, kol och naturgas reducerades vid årsskiftet 10/11 och kommer att ytterligare reduceras under Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 3,4% under HUI Research prognosticerar samma nivå för Det kommer att gynna IT-bolaget då de är som mest verksamma inom detaljhandeln. Fastighetsbolagen förväntas ha fortsatt god lönsamhet. Flerårsjämförelse s och föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Årets samt föregående års nycktal är beräknade enligt ny redovisningsprincip, se not 1. Åren innan beräknas enligt tidigare principer. 2014/ / / /12 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 48,9 49,2 48,6 47,7 Avkastning på eget kapital, % 4,1 14,9 9,2 14,6 Avkastning på totalt kapital, % 3,3 8,5 5,8 8,5 Antal årsanställda, st Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Soliditet, % 33,8 34,8 34,9 32,7 Avkastning på eget kapital, % 6,6 11,9 7,2 5,4 Avkastning på totalt kapital, % 3,5 5,6 3,9 3,4 Antal årsanställda, st Beträffande koncernens och moderföreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Om annat inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. 3

4 Resultaträkningar (Tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt 14, Årets resultat Minoritetens andel av årets resultat

5 Balansräkningar (Tkr) Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7, Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager med mera Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Balansräkningar (Tkr) Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver Summa Fritt eget kapital Fritt eget kapital inkl. årets resultat Summa Minoritetsintressen Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa Kortfristiga skulder Medlemmars sparkonto Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

7 s förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Minoritet Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Pensionskuldsberäkning Eget kapital Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Återbäring med mera Insatskapital Omräkningsdifferenser Pensionsskuldsförändring Eget kapital I koncernens bundna reserver ingår kapitalandelsfond med tkr ( tkr). 7

8 s förändringar i eget kapital (Tkr) Insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Årets resultat Återbäring med mera Insatskapital Eget kapital Summan av medlemmarnas uppsagda insatser 2014, vilka enligt föreningslagen 4 kap skall utbetalas 2015, uppgår till tkr (917 tkr). 8

9 Kassaflödesanalyser (Tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Resultatandelar från intresseföretag Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda andelar dotterbolag Investeringar i intressebolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändringar insatskapital och reservfond Förändring medlemsinlåning Förändring av långfristiga fordringar - - Förändring av långfristiga skulder Förändring av kortfristiga skulder Utbetald återbäring och insatsränta Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens - - Likvida medel vid årets slut

10 Bokslutskommentarer och noter, gemensamma för moderbolaget och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med räkenskapsåret som inleds 1 mars 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för räkenskapsåret 2013/2014 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 31. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under stycket Moderbolagets redovisningsprinciper. Koncernredovisning OK ekonomisk förening upprättar koncernredovisning. Företag där OK ekonomisk förening innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där OK ekonomisk förening genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valutskursdifferenser i koncernens eget kapital. Intresseföretagsredovisning Intresseföretag är företag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Joint venture verksamheter är sådana där OK ekonomisk förening är part i ett avtalsreglerat samarbete och har ett över verksamheten gemensamt bestämmande inflytande med en eller flera övriga parter. Andelar i intresseföretag som ingår i joint venture verksamheter och övriga andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader s verksamhetsgrenar utgörs av drivmedels- och stationsrörelse, bilhandel, media, konsult och förvaltning, energi samt fastighetsrörelse. s verksamhet äger rum på tre geografiska marknader, nämligen Sverige, Norge och Finland men betraktas som en geografisk marknad. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när OK ekonomisk förening blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. För kortfristiga fordringar och skulder samt likvida medel bedöms, på grund av den korta tiden till förfall, fordringarnas och skuldernas redovisade värden utgöra en tillförlitlig approximation av det verkliga värdet. För övriga finansiella instrument anges verkligt värde i not till respektive balanspost. Värdepapper Värdepapper redovisas till lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Värdepapper med en placeringshorisont på längre sikt än ett år redovisas i balansräkningen bland Finansiella anläggningstillgångar. Värdepapper med kort placeringshorisont redovisas i balansräkningen under Övriga kortfristiga placeringar, i huvudsak företagscertifikat. Vid värderingen tillämpas en s k portföljsyn med vilket avses att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas netto efter avdrag för individuell bedömning av eventuellt osäkra fordringar. Fordringar i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. Kassa & Bank I posten Kassa & Bank redovisas banktillgodohavanden. Redovisning sker till nominellt belopp. Leverantörs - och låneskulder Finansiella skulder i form av upplåning från medlemmar och kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga finansiella skulder redovisas till nominellt värde. Leverantörsskulder och Övriga finansiella skulder i utländsk valuta omräknas enligt gällande balansdagskurs. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 10

11 Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens poster Kostnad för sålda varor, Försäljningskostnader och Administrationskostnader. s mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Avskrivningar enligt plan fördelas över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, enligt nedan: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år - Koncernmässig goodwill 5 10 år - Inkråmsgoodwill 5 10 år - Hyresrätter 15 år - Övriga immateriella tillgångar 10 år - Kontorsbyggnader - Stommar 75 år - Fasader, yttertak, fönster år - Hissar, ledningssystem, ventilation 30 år - Övrigt 3-20 år - Industribyggnader Stommar 70 år - Fasader, yttertak, fönster år - Hissar, lyftanordningar, fönster, ventilation 20 år - Övrigt 3-25 år - Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år - Markanläggningar 20 år - Inventarier 3 15 år 3 15 år Fastigheter som innehas för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som förvaltningsfastigheter med undantag för de fastigheter som till minst 20% används av koncernföretag. Bedömningen baseras på uthyrd yta till koncernföretag i förhållande till total yta. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i antingen det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället (förvärvsgoodwill) eller en förvärvad rörelse (inkråmsgoodwill). Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden, över 5 10 år. Avskrivning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. Leasingavtal Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i Ok ekonomisk förenings koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasing perioden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel definieras kassa och bank. en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. redovisar sina förmånsbestämda planer enligt punkterna i den internationella redovisningsstandarden IAS 19, ersättningar till anställda. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period för förmånsbestämda planer, redovisade som personalkostnader i resultaträkningen förutom när de aktiveras som en del av anskaffningskostnaden för en tillgång, utgörs av ökningen av den förmånsbestämda förpliktelsen, förändringar av ersättningarna, reduceringar och regleringar. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen. Nettoräntan beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på förmånsbestämda planer och på det verkliga värdet på förvaltningstillgångar. Denna kostnad eller intäkt ingår i räntekostnader respektive ränteintäkter i resultaträkningen. Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas direkt mot fritt eget kapital under den period då de uppstår Moderbolagets redovisningsprinciper Andelar i dotter- och intressebolag Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden med beaktande av eventuellt nedskrivningsbehov. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som andelar i koncernföretag hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfodras. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Skatter I moderföreningen redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Leasing Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Företagets uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital (efter fördelning av obeskattade reserver) och minoritetsintressen i förhållande till totalt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat före bokslutsdispositioner och skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital efter fördelning av obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2014/ /14 Inköp från koncernföretag, % 5 3 Försäljning till koncernföretag, % Inköp från närstående företag, % Försäljning till närstående företag, % Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag prissätts varorna till marknadspris. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till 11

12 Not 3 Not 4 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar Ersättning till revisorerna Drivmedel - och Stationsrörelse Bilhandel Media IT-verksamhet Energi Fastighetsrörelse Övriga Leasinggivare Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år Under perioden erhållna variabla leasingavgifter I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av uthyrda fastigheter/lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras bland annat på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på tre till fem år med möjlighet till tre till femåriga förlängningar. PwC Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Med revision avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. har tagit merparten av dotterbolagens revisionsarvoden. Not 5 Operationella leasingavtal Leasingstagare Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år - - Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande: Leasingkostnader I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras bland annat på utvecklingen av konsumentprisindex. Avtalen om hyra av lokaler löper i allmänhet på tre till fem år med möjlighet till tre till femåriga förlängningar. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier och bilar för transportändamål. Not 6 Antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Styrelseledamöter varav män % VD och andra ledande befattningshavare varav män % Av årsanställda i koncernen är fyra anställda i Finland och två i Norge. Årsanställda varav kvinnor % Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Summa lönekostnader varav styrelse och VD Lön Tantiem Pensionskostnader Med verkställande direktören i moderföreningen har avtal träffats om avgångsvederlag om tolv månadslöner och ålderspension enligt KTP2-plan. Totalkostnad för ålderspension ska vara 35% av aktuell månadslön. Utöver detta omfattas verkställande direktören av KTP sjukpension, premier till kollektiv slutbetalning och premiebefrielseförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring samt trygghetsförsäkring för arbetsskada. Kostnaden för dessa ska inte ingå i totalkostnaden på 35%. Pensionsålder är 65 år. Rörliga löner förekommer inte för moderföreningens ledande befattningshavare. Inom koncernen förekommer rörliga löner som bestäms av respektive dotterbolags resultat, dock utgår max tre månadslöner 12

13 Not 7 Byggnader och mark, övrigt Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar 760 Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Försäljning och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utgående restvärde enligt plan Förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppgår på balansdagen till tkr ( tkr). Verkligt värde har beräknats enligt en modell för avkastningsvärde där hänsyn tas till driftsnetto och avkastningskrav. Vid beräkningen av driftsnetto har hänsyn tagits till normal beläggning. Avkastningskravet har satts med rimlig försiktighet utifrån lokalt gällande marknadsförutsättningar. Värderingen görs årligen av föreningen. I periodens resultat ingår följande poster avseende förvaltningsfastigheter 2014/ /14 Hyresintäkter Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden - - Goodwill Ingående balans Inköp Avskrivningar Nedskrivningar Valutajustering Utgående goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående balans Inköp Avskrivningar Omklassificering Valutajustering -1 Avyttringar Utgående övriga immateriella anläggningstillångar Summa immateriella anläggningstillgångar För ytterligare information angående väsentliga uppskattningar vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, se not 30. Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar: Inköp Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar: Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Genom förvärv av dotterbolag Omklassificeringar Valutajustering Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets försäljning och utrangeringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan I posten inventarier ingår bilar som nyttjas under finansiella leasingavtal med tkr ( tkr). Den övervägande delen av koncernens samtliga bilar leasas. 13

14 Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Not 15 Uppskjuten skatt Realisationsvinst försäljning värdepapper Realisationsresultat vid avveckling av dotterbolag Utdelning från intressebolag Nedskrivning andelar i dotterbolag Summa Not 12 Interna räntor 2014/ /14 Ränteintäkter inom koncernen Räntekostnader inom koncernen Not 13 Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatt på tidigare års taxeringar Effekt p g a ändrad skattesats Skattefordringar avseende underskottsavdrag Effekt av utländska skattesatser Bokslutsdispositioner 2014/ /14 Lämnade koncernbidrag Summa Skatteeffekt av återbäring och ränta insatskapital Summa Årets uppskjutna skattekostnad/-intäkt Uppskjuten skattekostnad temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatteintäkt temporära skillnader till följd av ändrad skattesats Uppskjuten skatt i resultaträkningen Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Uppskjutna skatteskulder Övervärden Obeskattade reserver Övriga poster Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Övriga poster Summa uppskjutna skattefordringar Not 16 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 22 % (22 %). 14

15 Not 17 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Förvärv Ana Group AB - 50 Akteägartillskott ANA Group AB Aktieägartillskott ANA Trollhättan AB Aktieägartillskott Biva AB Nedskrivning andel i Biva AB Nedskrivning ANA Group AB Nedskrivning andel i Ana Trollhättan AB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktiekapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal aktier Redovisat värde OK Detaljhandel AB Stockholm Bil-City i Kristianstad AB Stockholm VRT Bil AB Stockholm Biva AB Stockholm Fastighets AB Norrtull Stockholm Handelsbolaget Kalvsvik 3: Västerås Laxå Logistikpark AB Stockholm Norrtull Väst AB Västerås Norrtull Energi AB Stockholm Laxå Pellets AB Laxå Helsinge Pellets AB Laxå OK Marknadsservice AB Stockholm Bedege AB Stockholm OK-Förlaget AB Stockholm Vi Bilägare AB Stockholm Anfor Kommunikation AB Stockholm Motopress AB Stockholm Mediapress SN AB Stockholm Motopress AS Olso, Norge OK Kustannus OY Helsingfors, Finland Biva Bergslagen AB Stockholm Ana Group AB Trollhättan ANA Trollhättan AB Trollhättan Ana Bil AB Trollhättan ANA Motorcentrum AB Trollhättan Sune Johnssons Bil AB Stenungsund Bensinpumpen BENFA Fastigheter AB Stockholm Summa Not 18 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Årets justering kapitalandelsfond Årets nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Org nr Säte Aktie - kapital Res efter fin poster Kapital - andel % Antal andelar/ aktier Eget kapital Bokfört värde eget kapital koncernen OK-Q8 AB Stockholm BraBil Sverige AB Upplands Väsby

16 Not 19 Övriga finansiella anläggningstillgångar Not 20 Varulager Fordringar hos koncernföretag Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Avgående fordringar Utgående fordringar Fordringar hos intresseföretag Ingående fordringar Utgående fordringar Drivmedel Biltillbehör Butiksvaror Nya bilar Begagnade bilar Pellets Råvaror pellets Övrigt Inkuransreserv Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Återföring nedskrivningar Nedskrivningar Utgående anskaffningsvärden varav Bokfört värde marknadsnoterade andelar Marknadsvärde marknadsnoterade andelar Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsskulder Upplupna ränteintäkter Upplupna bonus- och garantifordringar Övriga poster Summa Andra långfristiga fordringar Ingående fordringar Nya fordringar Reglerade fordringar Utgående fordringar varav Förlagsandel som moderföreningen tecknat i Kooperativa Förbundet Förfall senare än 5 år efter balansdagen Fordringar koncernföretag Fordringar intresseföretag Andra långfristiga värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa Vägda genomsnittliga räntesatser % (år) Fordringar hos koncernföretag - - 1,29 1,97 Fordringar hos intresseföretag 1,51 2,19 1,51 2,19 Andra långfristiga fordringar 1,82 2,19 4,16 5,00 Andra långfristiga värdepapper 4,72 3,92 5,53 5,53 Redovisade och verkliga värden Verkliga värden anges på finansiella anläggningstillgångar där det finns en fungerande marknad vilket är liktydigt med marknadsnoterade värdepapper. För övriga finansiella anläggningstillgångar är ett verkligt värde i form av en nuvärdesberäkning baserad på diskonterade kassaflöden ogörlig att genomföra då tillförlitlig information om framtida kassaflöden ej finns tillgänglig. Beträffande övriga finansiella anläggningstillgångar och övriga fordringar anses det redovisade värdet utgöra den bästa approximationen av det verkliga värdet. 16

17 Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsatt till pensioner Summa Förmånsbestämda pensionsplaner Inom koncernen finns pensionsplaner där anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. Följande pensionsplaner förekommer där inslag av förmånsbestämda planer finns. Kooperationens tilläggspension för tjänstemän (KTP) Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP) Båda planerna är kollektiv avtalspension för tjänstemän som omfattar ersättningar för ålderspension, kompletterande ålderspension, familjepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring varav ålderspensionen är en förmånsbestämd plan. s företag har följande tryggandeformer för ålderspensionen: avsättning till en egen pensionsfond i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (ålderspension enligt KTP) avsättning i egen balansräkning enligt FPG/PRI (ålderspension enligt ITP) genom försäkring i Folksam Liv och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (ålderspension såväl enligt KTP som ITP). Av dessa är den sistnämnda en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare där koncernen inte har sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Därför redovisas pensionsplaner tryggade genom försäkring som avgiftsbestämda pensionsplaner. Förmånsbestämda pensionsplaner De belopp som redovisas i koncernens balansräkning har beräknats enligt följande: Nuvärdet av fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Nuvärdet av ofonderade förpliktelser Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster ( ) - - Nettoskuld i balansräkningen Nettobeloppet redovisas i följande poster i koncernens balansräkning: Övriga långfristiga fordringar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nettoskuld i balansräkningen De belopp som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år Räntekostnad Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år - - Aktuariella förluster (+) och vinster ( ) netto som redovisas för året Summa Pensionskostnader Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande: Kostnader för förmånsbestämda planer Kostnader för avgiftsbestämda planer Kostnader för löneskatt på pensionspremier Summa pensionskostnad Den faktiska avkastningen på pensionsplanernas förvaltningstillgångar uppgick till Specifikation av förändring i den nettoskuld som redovisas i koncernens balansräkning Nettoskuld vid årets början enligt fastställd balansräkning Pensionskostnad Utbetalda förmåner Tillskjutna medel från arbetsgivare (avsättningar) Redovisad aktuariell vinst/förlust Utbetalda medel till arbetsgivare (gottgörelser) Nettoskuld Viktigare aktuariella antagande på balansdagen Diskonteringsränta, % 2,0 3,6 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, % 2,0 3,6 Framtida årliga löneökningar, % 2,3 2,7 Framtida årliga pensionsökningar, % 1,3 1,7 Inflation, % 1,3 1,7 Livslängd FFFS2007:31 FFFS2007:31 Personalomsättning 3% 3% 17

OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K

OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K OK EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2013/14 2013 2014 K Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i OK ekonomisk förening, org nr 702000-1660, med säte i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Sölvesborgshem Aktiebolag

Sölvesborgshem Aktiebolag Sölvesborgshem Aktiebolag Org nr 556349-9267 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 2014 i korthet 3 VD: kommentarer 4 Förvaltningsberättelsen 9 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Kassaflödesanalys för koncernen 14 s resultaträkning 15 s balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vendator AB (publ) - Årsredovisning 2014

ÅRSREDOVISNING. Vendator AB (publ) - Årsredovisning 2014 & & ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Vendator Callcenter 4 Vendator Bemanning 4 Förvaltningsberättelse 5 Koncernen Resultat och ställning 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmän information AB Lindex, som är moderbolag i Lindexkoncernen, är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg och bolagets aktier är noterade på OMX

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6. Koncernens balansräkning 7 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 6 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 9 s förändring i eget kapital 10 s resultaträkning

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer