INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

2 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer , ( SIG Invest eller Bolaget ) med anledning av Bolagets erbjudande till allmänheten att teckna obligationer ( Obligationerna ) emitterade under Bolagets obligationslån ( Obligationslånet ). Med referenser till SIG Invest eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, SIG Invest AB (publ) eller den koncern där SIG Invest AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera dotterbolag i koncernen. Med Koncernen avses den koncern vari SIG Invest AB (publ) är moderbolag. Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org.nr Hänvisning till SEK avser svenska kronor, hänvisning till EUR avser euro och hänvisning till USD avser amerikanska dollar. Med K avses tusen och med M avses miljoner. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektförordningen ) samt Kommissionens delegerande förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se), på SIG Invests hemsida (www.siginvest.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Utöver vad som framgår på sidan 34 avseende finansiell information i Prospektet samt på sidan 29 avseende den resultatprognos som ingår i Prospektet har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Viss finansiell information har avrundats i Prospektet, varför vissa tabeller inte summerar korrekt. Erbjudandet att förvärva Obligationerna i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Obligationerna har inte registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Nya Zeeland eller Japan och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om förvärv av Obligationerna i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Tvist i anledning av förestående Erbjudande, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Svensk rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet. Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Prospektet innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. SIG Invest har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för SIG Invest inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan information som presenteras i Prospektet. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i SIG Invest. Mangold Fondkommission AB, organisationsnummer , är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudande och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Mangold Fondkommission AB från allt ansvar i förhållande till obligationsägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt. 2 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

3 INNEHÅLL Viktig information 2 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av obligationer i SIG Invest AB (publ) 16 Bakgrund och motiv 17 VD har ordet 18 Erbjudandet i korthet 20 Villkor och anvisningar 22 Verksamhetsbeskrivning 23 Fastighetsvärdering 26 Värdeintyg 27 Resultatprognos 28 Revisorns rapport avseende resultatprognosen 31 Marknadsöversikt 32 Finansiell översikt 34 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 35 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 36 Aktien och ägarförhållanden 39 Legala frågor och kompletterande information 40 Ägar- och bolagsstyrning 41 Skattekonsekvenser i Norge 44 Skattekonsekvenser i Finland 44 Handlingar införlivade genom hänvisning 45 Villkor för Erbjudandet 46 Adresser 70 DEFINITIONER SIG Invest eller Bolaget SIG Invest AB (publ) med org. nr , inklusive dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget. Mangold Fondkommission eller Mangold Mangold Fondkommission AB med org. nr Prospektet Detta Prospekt som närmare beskriver den förestående emissionen av obligationer utgivna av SIG Invest. Erbjudandet, Obligationen eller Obligationslånet Förestående obligationsemission om högst 60 MSEK som närmare beskrivs i detta Prospekt. Fordringshavare Avser den som är registrerad på VP-konto som borgenär eller som är berättigad att i annat fall ta emot betalning i fråga om en Obligation enligt Villkor för Erbjudandet. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 3

4 SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom inte alla punkter är tillämpliga, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. A.2 Samtycke till användning av Prospektet SIG Invest samtycker till att finansiella mellanhänder nyttjar Prospektet för återförsäljning samt placering av värdepapper under teckningsperioden, det vill säga mellan den 26 maj och 26 juni Samtycket gäller för återförsäljning samt placering i Sverige, Norge och Finland. När en finansiell mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. Finansiella mellanhänder som nyttjar detta Prospekt på sin webbplats skall uppge att nyttjandet står i överensstämmelse med Bolagets samtycke och dess angivna villkor. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Firma och handelsbeteckning Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är SIG Invest AB (publ) med organisationsnummer B.2 Säte, bolagsform et cetera SIG Invest AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer och har sitt säte i Malmö. Bolaget har drivits i sin nuvarande form sedan den 6 oktober Bolagets verksamhet regleras och bedrivs enligt Aktiebolagslagen. B.4b Trender Fastighetsmarknaden fortsätter att vara en populär bransch för investerare när den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig. Enligt Boverket råder fortfarande ett stort underskott och en stor bostadsbrist i majoriteten av Sveriges kommuner, hela 80 procent av kommunerna påstås ha ett underskott utav hyresrätter. Då efterfrågan överstiger utbudet på många ställen runt om i landet är det därför en attraktiv marknad att bygga nytt på. Dessutom ökar efterfrågan på moderna kontor, med mer kvadratmetersnåla och miljösmarta lösningar vilket ger stark efterfrågan för nybyggnadsprojekt i flera av Sveriges städer. En annan trend är att fler och fler fastighetsbolag tar upp värdepapper till handel för att ta in nytt kapital, rådande ekonomiska förutsättningar och en stark tilltro till fastighetsmarknaden gör bolagen populära på dem olika börserna. 4 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

5 B.5 Koncernstruktur SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN AB ( SIG AB ) SIG INVEST AB (PUBL) 40 % kapital, 52 % röster SIG AB 16 % Astrén Invest AB 16 % Tomas M Holding AB 28 % Övriga ägare DET FASTIGHETER AB 100 % SIG Invest AB (publ) STRYKMÅTTET AB 54 % SIG Invest AB (publ) 46 % Stanwood BRF LINNEA PARK 100 % SIG Invest AB (publ) HASSLE FASTIGHETS AB 100 % SIG Invest AB (publ) DET FASTIGHETER KONSULTING AB 100 % DET Fastigheter AB DET DISPONENTVILLAN AB 100 % DET Fastigheter AB WESTPIR FAST AB % Strykmåttet AB HUSKATTEN 1 AB 100 % Brf Linnea Park LINNETOMT AB 100 % Hassle Fastighets AB B.9 Resultatprognos Resultatprognos (MSEK) Not Hyresintäkter A 10,4 18,3 Drift och underhåll B -3,2-5,9 Driftsnetto 7,2 12,4 Övriga rörelseintäkter C 9,0 4,0 Övriga rörelsekostnader D -1,2-2,0 Rörelseresultat 15,0 14,4 Finansiella intäkter E 0,0 0,0 Finansiella kostnader F -5,9-10,1 Förvaltningsresultat 9,1 4,3 Orealiserade värdeförändringar Resultat före skatt 9,1 4,3 G Skatt H 0,0-0,1 Resultat efter skatt 9,1 4,2 Noter till resultatprognosen Not A Hyresintäkter är upptagna från och med tillträdesdagen. Fastigheterna har låga vakanser på grund av attraktiva lägen eller långa avtal med hyresgästerna. Not B Driftkostnaden är uppskattad till i snitt 531 kronor per kvadratmeter. Tomträttsavgälder är även inkluderade i driftkostnaden. Not C Avsikten med byggprojekten är att avyttra fastigheter till bostadsrättsföreningar där entreprenaden sedan drivs. Koncernens huvudsakliga vinst synliggörs då redan vid försäljningen till bostadsrättsföreningen som kommer utföra förädling och bearbetning inför upplåtelse till slutkund. Detta medför att vinsten i koncernen uppstår när ett bostadsrättsprojekt sätts igång, vilket ställer krav på styrelsen att nogsamt följa upp att projekten fortlöper enligt plan och att det inte föreligger risk för minskad eller utebliven vinst, vilket i förekommande fall måste justeras. Vinsten för år 2015 utgörs av ett bostadsrättsprojekt i Veberöd, Lund. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 5

6 B.9 Resultatprognos (forts.) Not D Övriga kostnader för administration och ledning av Bolaget. Not E Bolaget har inte några finansiella intäkter. Not F Bankräntor samt obligationsräntor. Kostnaden för obligationen är upptagen från den 1 juni Räntor för banklån är upptagna från tillträdesdagen av varje fastighet. Not G Värdeförändringar finns i Gubbängen, Bandhagen med flera men är inte upptagna i resultatprognosen. Not H Realisationsvinster vid försäljning av projekt sker i princip alltid i form av avyttring av aktier vilket är skattefritt. Skatt har beräknats som 22 procent av det skattemässiga resultatet från driften av förvaltningsfastigheterna. Bolaget gör därför bedömningen att skattekostnaden de närmaste åren kommer att bli låg. Vinster i samband med delavyttringar av fastighetsbeståndet (enligt not C) förväntas medföra mycket ringa beskattning då avsikten är att transaktioner sker med näringsbetingade andelar där inget skatteuttag sker. Vidare kan en inte oansenlig del av framtida resultat komma att bestå av orealiserad värdeförändring av fastighetsbeståndet, vilket inte beskattas. Viktig information Detta är en bedömning över hur Bolagets intjäningsförmåga och resultat bedöms kunna utvecklas givet ett antal kända och estimerade parametrar. Avvikelser kommer att ske. Prognosen är därför endast att betrakta som ett scenario som SIG Invest bedömer att kassaflödena bör kunna utvecklas, men det föreligger ingen garanti för att utfallet blir som estimerat. B.10 Revisions-anmärkning Ej tillämpligt. Bolaget har ej haft några revisionsanmärkningar för de räkenskapsår som omfattas i Prospektet. B.12 Finansiell information i sammandrag med kommentarer om väsentliga förändringar SIG Invests årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BF- NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den finansiella informationen som sammanfattas i detta avsnitt har reviderats av revisor. Resultaträkning OMSÄTTNING 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

7 B.12 Finansiell information i sammandrag med kommentarer om väsentliga förändringar (forts.) Balansräkning TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder till koncernföretag Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal 2014 Eget kapital Räntebärande nettoskuld Räntetäckningsgrad N/A Soliditet 8,1 % För att stärka Bolaget, utöka Bolagets förvärvskassa samt möjliggöra de förvärv som beskrivs under avsnittet Fastighetsbestånd genomförde SIG Invest en nyemission om cirka 10,0 MSEK i april Bolaget har även genomfört en fondemission om 0,5 MSEK och en nyemission genom apport om 0,1 MSEK i februari Bolaget har efter utgången av 2014 tillträtt två av de tillträdda fastigheterna som beskrivs i Prospektet vilket medför att de ej återspeglas i balansräkningen per den sista december I övrigt har inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden efter den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. B.13 Händelser med påverkan av emittentens solvens B.14 Beroende av andra företag inom koncernen B.15 Emittentens huvudsakliga verksamhet Ej tillämplig. Inga händelser har nyligen inträffat och som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på bedömningen av SIG Invests solvens. SIG Invest är beroende av koncernens dotterbolag (enl. B.5) för sin rörelsedrivande verksamhet. Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 7

8 B.16 Ägande och kontroll av Bolaget SIG Invest hade per datumet för detta Prospekt totalt 14 aktieägare. Bolagets största ägare är Svenska Investeringsgruppen AB som kontrolleras av Dan Astrén med cirka 40 procent av kapital och cirka 52 procent av röster och kontrollerar därmed Bolaget. Tabellen nedan visar de tre största ägarnas andelar samt de övriga ägarnas sammanlagda andel per datumet för Prospektet: Aktieägare A-aktier B-aktier Andel kapital Andel röster Svenska Investeringsgruppen AB % 52 % Astrén Invest AB % 21 % Tomas M Holding AB % 21 % Övriga ägare % 6 % Totalt % 100 % B.17 Kreditvärdighets-betyg Ej tillämpligt. SIG Invest har ej begärt något kreditvärdighetsbetyg. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Värdepapper som erbjuds Obligationer i SIG Invest (ISIN-kod: SE ). C.2 Denominering Obligationerna är denominerade i svenska kronor. C.5 Inskräkningar i den fria överlåtbarheten C.8 Rättigheter relaterade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.9 Rättigheter relaterade till värdepappren Ej tillämplig. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen. Obligationerna kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Obligationerna kommer att vara säkerställda och utgör därmed ej efterställda, direkta och ovillkorade förpliktelser för Bolaget vilka ska ha samma förmånsrättsliga läge som Bolagets övriga ej efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt. Ränta 9,25 procent. Ränteförfallodag: Avser 30 augusti, 30 november, 28 februari och 30 maj varje år. Den första ränteutbetalningen kommer att ske den 30 augusti 2015 och den sista den 30 augusti Återbetalningsdag för Obligationerna är den 30 augusti 2019 och ingen amortering kommer att ske för Obligationslånet. Förtida inlösen kan göras på emittentens begäran enligt villkoren för Obligationen. Företrädare av skuldebrevsinnehavarna är CorpNordic Sweden AB, org. nr C.10 Om värdepappret har en derivatkomponent i räntebetalningen C.11 Ansökan om upptagande till handel Ej tillämplig. Räntan baseras ej på derivatinslag. Ej tillämplig. Bolaget avser endast ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market, OTC-plattform eller MTF (Multilateral Trading Facility) inom 180 dagar från emissionsdagen. 8 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

9 AVSNITT D RISKER D.2 Nyckelinformation om väsentliga risker som är specifika för Emittenten eller dess bransch En investering i SIG Invest innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, SIG Invests verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för SIG Invest, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Risker som SIG Invest kan utsättas för är hänförliga, men inte begränsade till bland annat: - Makroekonomiska faktorer. Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt och struktur, inflation och räntenivåer. Högre vakansgrad, räntor, ökade kostnader samt lägre hyresnivåer skulle kunna få en negativ effekt på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat. - Ränterisk. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi SIG Invests väljer för bindningstiden på räntorna. - Kreditrisk. Det finns en risk att Bolagets motparter inte kan fullfölja sina åtaganden, som till exempel att betala sina skulder. Skulle detta ske kommer det att påverka SIG Invests resultat negativt. - Refinansieringsrisk. Det finns en risk att SIG Invest inte kan finna ny finansiering vilket skulle påverka Bolagets möjlighet att upprättahålla verksamheten negativt. Detta kan påverka Bolagets resultat negativt. - Likviditetsrisker. Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja SIG Invests betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av driftskostnader såsom el, renhållning, vatten och värme, avtalade underhållsutgifter och investeringar samt ränta på skulder. Om SIG Invests tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat. - Skatterisker. Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet i vilket på dagen för Prospekt endast omfattar verksamhet i Sverige. Dessa inkluderar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande skattefri avyttring av aktier, övriga statliga och kommunala pålagor samt ränteavdrag och bidrag varvid fastighetsskatten utgör den största kostnadsposten. Det finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar fastighetsägandet eller fastighetstransaktioner. Skulle någon av de ovan beskrivna skatterna förändras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 9

10 D.2 Nyckelinformation om väsentliga risker som är specifika för Emittenten eller dess bransch (forts.) - Värdeförändringar fastigheter. SIG Invests möjligheter att generera positiva värdeförändringar påverkas bland annat av hur väl Bolaget lyckas förädla och utveckla fastigheterna samt av relationen med kunderna i form av avtals- och kundstruktur. Negativa värdeförändringar i SIG Invests fastigheter kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. - Värderingsrelaterade risker. Värdebedömningen av SIG Invests befintliga fastigheter samt planerade förvärv, per dagen för Prospektet, har utförts av en godkänd värderingsman. Värderingen har utförts genom beräkning av framtida kassaflöden samt med hjälp av transaktioner för jämförbara objekt i områdena. Det finns en risk att värderingen av fastigheterna innebär att fastigheternas bedömda värde inte kommer att infrias vid en eventuell försäljning vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning. - Förvärvs-, försäljnings och andra transaktionsrelaterade risker. Vid förvärv av fastigheter föreligger exempelvis osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, oförutsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och hantering av tekniska problem, myndighetsbeslut samt uppkomsten av tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. - Planerade förvärv. Bolaget har förvärvat ett antal fastigheter som Bolaget ännu inte har tillträtt. Om tillträdet avseende dessa förvärv försenas eller inte blir av kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt på den resultatprognos som finns intagen i Prospektet. - Tekniska risker. Med teknisk risk förstås de riskförhållanden som är förknippade med den tekniska driften av fastigheten, såsom risken för konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska problem skulle uppstå kan de komma att medföra betydligt ökade kostnader för fastigheterna och därmed även komma att påverka SIG Invests resultat och finansiella ställning negativt. - Skifte av säkerheter. SIG Invest kommer att under Obligationens löptid byta ut säkerheterna för Obligationen vilket kan medföra vissa risker. Det finns en risk att värdet på de nya säkerheterna vid en realisation av säkerheten inte exakt kommer att motsvara värdet på de tidigare säkerheterna. 10 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

11 D.3 Nyckelinformation om väsentliga risker som är specifika för värdepappren - Likviditetsrisker. Även om ett värdepapper är upptaget till handel förekommer inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och likvid andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna. Obligationerna är inte upptagna för handel och det finns en risk att de inte kommer att upptas till handel även om det är Bolagets avsikt. Obligationerna kommer ej upptas till handel på en reglerad marknad. - Kreditrisk. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är därför beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av SIG Invests verksamhet och dess finansiella ställning. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligationerna med högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. - Förmånsrätt. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för SIG Invest. Detta innebär att innehavare av Obligationer i händelse av SIG Invests likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. AVSNITT E ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet och användandet av behållningen Erbjudandet kommer att tillföra SIG Invest högst 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att slutföra förvärv och utveckla de fastigheter som SIG Invest har identifierat och som presenteras i Prospektet. Emissionslikviden kommer primärt användas för att erlägga slutbetalning för de ej tillträdda fastigheterna som beskrivs under rubriken Fastighetsbestånd. Utöver det kommer en mindre del av emissionslikviden användas till fastighetsutveckling. Emissionskostnader i samband med föreliggande obligationsemission beräknas uppgå till cirka 7,5 MSEK. E.3 Erbjudandets former och villkor E.4 Intressen som har betydelse för Erbjudandet E.7 Kostnader som åläggs investerare Styrelsen i SIG Invest har beslutat att utge ett obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. SIG Invest kommer att utge upp till obligationer med ett nomiellt belopp om SEK. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från 26 maj 2015 till och med 26 juni Obligationerna är fritt överlåtningsbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på en lämplig handelsplats inom 180 dagar från emissionsdagen. Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och obligationslånet kommer att återbetalas den 30 augusti Erbjudandet kommer att vid full teckning tillföra SIG Invest högst 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 7,5 MSEK. Ej tillämplig. Det föreligger inga intressekonflikter i Erbjudandet. Courtage kan utgå på tecknat belopp. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 11

12 RISKFAKTORER Risker relaterade till SIG Invests verksamhet En investering i SIG Invest innefattar risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, SIG Invests verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för SIG Invest, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. Makroekonomiska faktorer Fastighetsbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom allmän konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättning, produktionstakt för nya bostäder och lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt och struktur-, inflation och räntenivåer. Tillväxten i ekonomin påverkar sysselsättningsgraden som är en väsentlig grund för utbud och efterfrågan på hyresmarknaden och därmed påverkar vakansgrader och hyresnivåer, framförallt vad gäller kommersiella lokaler. Förväntningar om inflationen styr räntan och påverkar därmed finansnetto. Räntekostnaden för skulder är SIG Invests enskilt största kostnadspost. På längre sikt för förändringar i räntan en väsentlig påverkan på SIG Invests resultat och kassaflöde. Inflationen påverkar också SIG Invests kostnader. Utöver detta påverkar förändringar i ränta och inflation även avkastningskraven och därmed fastigheternas marknadsvärden. Högre vakansgrad, räntor, ökade kostnader samt lägre hyresnivåer skulle kunna få en negativ effekt på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat. Geografiska risker En geografisk risk kommer utav att SIG Invest äger fastigheter i olika delar av landet. Det kan därmed skilja sig i utbud och efterfrågan samt i hyresnivåerna mellan olika orter vilket kan påverka SIG Invests resultat negativt. Hyresintäkter och hyresutveckling Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, påverkas SIG Invests resultat negativt. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler enskilt stora hyresgäster ett fastighetsbolag har. Det finns en risk för att SIG Invests större hyresgäster förnyar eller förlänger sina hyresavtal när de har löpt ut, vilket på sikt kan leda till minskade hyresintäkter och ökade vakanser. SIG Invest är beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid. Likväl kvarstår risk för att hyresgäster inställer sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om så inträffar kan det medföra negativ påverkan på Bolagets resultat såväl som kassaflöde. Drifts- och underhållskostnader Driftskostnader utgörs huvudsakligen av taxebundna kostnader så som kostnader för uppvärmning, el, vatten och renhållning men även kostnader för fastighetsskötsel, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, försäkringar, underhåll samt administration. I den mån eventuella kostnadshöjningar inte kompenseras genom reglering i hyresavtal eller hyresökning genom omförhandlingar av hyresavtal kan SIG Invests resultat påverkas negativt. Ränterisk Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar SIG Invests räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi SIG Invests väljer för bindningstiden på räntorna. Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade inflationstakten. De kortare räntorna påverkas främst av Riksbankens så kallade reporänta vilken utgör ett penningpolitiskt styrinstrument, Penningpolitiken i Sverige syftar till att genom justering av reporäntan försöka hålla inflationen på två procent. I tider av stigande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar kan räntenivån väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid som SIG Invest har på sina lån ju längre tid tar det innan en ränteförändring får genomslag i SIG Invests räntekostnader. Kreditrisk Kreditrisk definieras som risken att SIG Invests motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk inom finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid placering av likviditetsöverskott, vid tecknande av ränteswapavtal samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal. Refinansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar denna risk och innebär även mindre räntekänslighet. Lånebehovet kan avse refinansiering av befintliga lån eller nyupplåning. Det finns risk att framtida refinansiering på skäliga villkor helt eller delvis kommer att kunna ske, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat. 12 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

13 Likviditetsrisker Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja SIG Invests betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av driftskostnader såsom el, renhållning, vatten och värme, avtalade underhållsutgifter och investeringar samt ränta på skulder. Även oförutsedda större betalningar kan uppkomma. Om SIG Invests tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat. Skatterisker Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet i vilket på dagen för Prospekt endast omfattar verksamhet i Sverige. Dessa inkluderar bolagsskatt, fastighetsskatt, mervärdesskatt, regler rörande skattefri avyttring av aktier, övriga statliga och kommunala pålagor samt ränteavdrag och bidrag varvid fastighetsskatten utgör den största kostnadsposten. Bolagets skattesituation påverkas också av huruvida transaktioner mellan bolag inom Koncernen samt eventuella transaktioner mellan Koncernen och bostadsrättsföreningar i samband med projekt anses vara marknadsmässigt prissatta. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Härvid bör beaktas att det i Statens offentliga utredningar (SOU 2014:40) som offentliggjordes den 12 juni 2014 förslagits att nya regler ska antas avseende bland annat begränsningar i avdragsrätten för räntekostnader och andra finansieringskostnader. Om sådana regler införs kan Bolagets möjligheter erhålla skattemässiga avdrag komma att försämras. Därtill finns det betydande skillnader i de politiska partiernas syn på skatter och bidrags storlek och förekomst. Det finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar fastighetsägandet eller fastighetstransaktioner. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Värdeförändringar fastigheter SIG Invests möjligheter att generera positiva värdeförändringar påverkas bland annat av hur väl Bolaget lyckas förädla och utveckla fastigheterna samt av relationen med kunderna i form av avtals- och kundstruktur. Därtill har det allmänna ränteläget, den allmänna konjunkturutvecklingen, den lokala utbuds- och efterfrågebalansen, den förväntade hyrestillväxten, skattesituationen, möjligheten till lånefinansiering och avkastningskravet betydelse för utvecklingen av fastighetspriserna. Avkastningskravet påverkas även av tillgången till och avkastningen på alternativa placeringar. Negativa värdeförändringar i SIG Invests fastigheter kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Värderingsrelaterade risker Värdebedömningen av SIG Invests befintliga fastigheter samt planerade förvärv, per dagen för Prospektet, har utförts av en godkänd värderingsman. Värderingen har utförts genom beräkning av framtida kassaflöden samt med hjälp av transaktioner för jämförbara objekt i områdena. Det finns en risk att värderingen av fastigheterna innebär att fastigheternas bedömda värde inte kommer att infrias vid en eventuell försäljning vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning. Förvärvs-, försäljningsoch andra transaktionsrelaterade risker Inom ramen för Bolagets verksamhet genomförs fastighetstransaktioner. Alla sådana transaktioner är förenade med osäkerhet och risker. Vid förvärv av fastigheter föreligger exempelvis osäkerhet beträffande hantering av hyresgäster, oförutsedda kostnader för miljösanering, ombyggnad och hantering av tekniska problem, myndighetsbeslut samt uppkomsten av tvister relaterade till förvärvet eller fastighetens skick. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Planerade förvärv Bolaget har förvärvat ett antal fastigheter som Bolaget ännu inte har tillträtt. Om tillträdet avseende dessa förvärv försenas eller inte blir av kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt på den resultatprognos som finns intagen i Prospektet på sidan 29. Operationell risk Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det finns en risk att brister i operationell säkerhet skulle kunna påverka SIG Invests verksamhet negativt. Organisatoriska risker SIG Invest har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner. SIG Invests förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av SIG Invests affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om SIG Invest inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ inverkan på SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 13

14 Tekniska risker Fastighetsinvesteringar är förknippade med en teknisk risk. Med teknisk risk förstås de riskförhållanden som är förknippade med den tekniska driften av fastigheten, såsom risken för konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister, skador samt föroreningar. Om sådana tekniska problem skulle uppstå kan de komma att medföra betydligt ökade kostnader för fastigheterna och därmed även komma att påverka SIG Invests resultat och finansiella ställning negativt. Legala risker Fastighetsverksamhet är i hög utsträckning beroende av lagar och andra regler samt myndighetsbeslut avseende till exempel miljö, säkerhet och uthyrning. Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är tillämpliga på SIG Invests verksamhet eller kundernas verksamhet kan påverka SIG Invests verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Tvister Det finns en risk att SIG Invest kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har eller haft betydande effekter på Bolagets resultat eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. Miljörisk Enligt miljöbalken (1998:808) har den som bedriver verksamhet som har bidragit till miljöförorening även ett ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta erforderlig efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna, ansvariga. Det innebär således en risk att krav under vissa förutsättningar kan komma att riktas mot SIG Invest för utredningsåtgärder vid misstanke om förorening i mark, vattenområden eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. Även krav på sanering av äldre byggnader på en fastighet kan komma att ställas mot Bolaget, exempelvis till följd av att olämpliga byggnadsmaterial använts vid tidigare konstruktioner eller ombyggnadsåtgärder. Skulle sådana krav riktas mot SIG Invest skulle de kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens SIG Invest verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. SIG Invest kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens skulle kunna påverka SIG Invests resultat och verksamhet negativt. Skifte av säkerheter SIG Invest kommer att under Obligationens löptid byta ut säkerheterna för Obligationen vilket kan medföra vissa risker. Det finns en risk att värdet på de nya säkerheterna vid en realisation av säkerheten inte exakt kommer att motsvara värdet på de tidigare säkerheterna. Risker relaterade till Obligationslånet Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för investerare. Obligationerna löper med en, relativt sett, hög ränta, vilket är att se som en kompensation för den relativt sett högre risk som en investerare bär jämfört med en investering i exempelvis statsobligationer. En höjning av den allmänna räntenivån kan medföra att värdet på Obligationerna minskar. Likviditetsrisker Det finns en risk för att en likvid handel i Obligationerna inte uppstår och upprätthålls. Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på lämplig handelsplats inom 180 dagar från emissionsdagen. Även om ett värdepapper är upptaget till handel förekommer inte alltid efterfrågan och handel med Obligationerna. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och likvid andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna. Obligationerna är inte upptagna för handel och det finns en risk att de inte kommer att upptas till handel även om det är Bolagets avsikt. Obligationerna kommer ej upptas till handel på en reglerad marknad. Kreditrisk Investerare i Obligationerna har en kreditrisk på SIG Invest. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under Obligationslånets villkor är därför beroende av Bolagets möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av SIG Invests verksamhet och dess finansiella ställning. SIG Invests finansiella ställning påverkas av ett flertal riskfaktorer, av vilka ett antal har diskuterats ovan. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligationerna med högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att SIG Invests kreditvärdighet minskar och att SIG Invests möjligheter till skuldfinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras. Förmånsrätt SIG Invest koncernen har inom ramen för sin finansiering tagit upp lån från kreditinstitut och därvid pantsatt pantbrev i vissa fastigheter och vissa aktiebrev i SIG Invests fastighetsägande dotterbolag. Sådana lån utgör normalt en prioriterad fordran på Bolaget. SIG Invest avser även att fortsättningsvis söka en ändamålsenlig och förmånlig finansiering varför ytterligare pantsättning inom ramen för sådana, nya, lån kan komma att ske. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för SIG Invest. Detta innebär att innehavare av Obligationer i händelse av SIG Invests likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, 14 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

15 normalt erhåller betalning efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. Varje investerare bör vara medveten om att det finns en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora hela, eller delar av, sin placering i händelse av SIG Invests likvidation, konkurs eller en företagsrekonstruktion. Euroclear Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Fordringshavarmöte Villkoren för Obligationslånet innehåller vissa bestämmelser avseende Fordringshavarmöte som kan hållas i syfte att avgöra frågor som rör Fordringshavares intressen. Dessa bestämmelser tillåter angivna majoriteter att binda alla innehavare av Obligationer, inklusive innehavare av Obligationer som inte har deltagit och röstat vid det aktuella mötet eller som har röstat på annat vis än krävd majoritet, till beslut som är fattade vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 15

16 INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) Vid styrelsemötet i SIG Invest den 5 februari 2015 beslutades det att utge ett Obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. SIG Invest kommer att utge upp till obligationer med ett nominellt belopp om SEK. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från 26 maj 2015 till och med 26 juni Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationerna på en lämplig handelsplats. Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och Obligationslånet kommer att återbetalas den 30 augusti Erbjudandet kommer att vid full teckning tillföra SIG Invest cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 7,5 MSEK. Härmed inbjuds allmänheten att teckna Obligationer utgivna av SIG Invest i enlighet med villkoren i Prospektet. Styrelsen för SIG Invest är ansvarig för innehållet i Prospektet och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolagets styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Malmö den 25 maj 2015 SIG Invest AB (publ) Styrelsen 16 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

17 BAKGRUND OCH MOTIV SIG Invest bildades 2014 och har sitt säte i Malmö. Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd om tre fastigheter, varav två av dessa har tillträtts under innevarande verksamhetsår. Bolaget har även ingått avtal för att förvärva ytterligare tre fastigheter. Fokus och specialisering ligger på att kunna genomföra en snabb analys och erbjuda tidigare ägare ett snabbt avslut genom att hitta realistiska lösningar med stor expertis. SIG Invest har identifierat flera attraktiva fastigheter spridda över landet med god utvecklingspotential. Överlag är marknaden för fastigheter idag väldigt attraktiv och har visat sig mottaglig för liknande finansiella instrument i fastighetsbolag som uppvisat stabila kassaflöden från attraktiva fastigheter. För att stärka Bolaget, utöka Bolagets förvärvskassa samt möjliggöra de förvärv som beskrivs under avsnittet Fastighetsbestånd genomförde SIG Invest en nyemission om cirka 10 MSEK i april Erbjudandet kommer att tillföra SIG Invest högst 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att slutföra förvärv och utveckla de fastigheter som SIG Invest har identifierat och som presenteras i Prospektet. Emissionslikviden kommer primärt användas för att erlägga slutbetalning för de ej tillträdda fastigheterna som beskrivs under rubriken Fastighetsbestånd. Utöver det kommer en mindre del av emissionslikviden användas till fastighetsutveckling. Emissionskostnader i samband med föreliggande obligationsemission beräknas uppgå till cirka 7,5 MSEK. Malmö den 25 maj 2015 SIG Invest AB (publ) Styrelsen Styrelsen för SIG Invest är ansvarig för informationen i Prospektet och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 17

18 VD HAR ORDET SIG Invest är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som erbjuder funktionella lösningar i komplexa fastighetssituationer. Vi har två huvudområden för vår verksamhet, innovativ fastighetsutveckling samt långsiktig förvaltning. Bolagets verksamhetsmål är att utveckla fastigheter genom att tillvarata dess potential och möjligheter och därmed skapa attraktiva bostäder och lokaler som marknaden efterfrågar. Vår utvecklingsprocess leder till bättre utnyttjande av såväl kapital, ytor som övriga resurser och adderar därmed värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar. SIG Invest arbetar med förvärv, finansiering, utveckling och exploatering dels i egen regi och dels genom partnerskap med såväl fastighetsaktörer som finansiella aktörer. Fastighetsutvecklingsprojekt skapar resurser för att investera i förvaltningsfastigheter. Bolaget genererar därför god tillväxt genom utveckling och förädling samtidigt som stabil lönsamhet uppnås genom långsiktig och proaktiv förvaltning. Vår verksamhet kommer även att sträcka sig utanför Sveriges gränser, vi har mångårig erfarenhet av internationella affärer rörande såväl utvecklings- som förvaltningsprojekt. Vi har breda spektra inom våra målmarknader och genomför djupgående analyser och identifierar löpande projekt och investeringar som kan vara aktuella i framtiden. Stabil långsiktighet hand i hand med korta höga projektmål sammanfattar därför vår affärsstrategi. Dan Astrén Verkställande direktör, SIG Invest AB (publ) 18 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

19 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT 19

20 ERBJUDANDET I KORTHET Detta avsnitt innehåller en allmän och översiktlig beskrivning av Erbjudandet och utgör inte en fullständig beskrivning av Erbjudandet. Ett beslut att investera i Obligationerna ska därför baseras på en bedömning från investerarnas sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som införlivas genom hänvisning. Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av avsnittet Villkor för Erbjudandet längst bak i Prospektet. Sammanfattande beskrivning av Erbjudandet Emittent: Obligationerna: Överlåtbarhet: ISIN-kod och kortnamn: Lånebelopp: SIG Invest AB (publ) Obligationerna utgör en efterställd, direkt, ovillkorad och säkerställd förpliktelse för Bolaget. Obligationerna är fritt överlåtbara. SE Lånebeloppet uppgår till högst 60 MSEK. Utgivningsdag: 26 maj Tidpunkt för registrering hos Euroclear Upptagande till handel: Valör, nominellt belopp och handelspost: Ränta: Ränteförfallodag: Totalt antal värdepapper: Amortering: Beräknas ske senast vecka 27. Bolaget ska verka för att Obligationerna ska noteras på lämplig handelsplats. Vardera Obligation har ett nominellt belopp om SEK vilket även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor. 9,25 procent. 30 augusti, 30 november, 28 februari och 30 maj varje år. Den första ränteutbetalningen kommer att ske den 30 augusti 2015 och den sista den 30 augusti 2019 (förbehållen eventuell justering i enlighet med punkt 8.3 i avsnittet Villkor för Erbjudandet.) Maximalt stycken. Under Obligationslånets löptid kommer ingen amortering av Obligationslånet att ske. Återbetalningsdag: 30 augusti Förtida inlösen på Emittentens begäran: Kan göras. Se punkt i avsnittet Villkor för Erbjudandet. Uppsägningsgrunder: De uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 13.1 i Villkor för Erbjudandet. Kreditvärderingsbetyg: Euroclear-registrering: Bolaget eller Obligationerna har inga kreditvärderingsbetyg. Obligationerna är för Obligationsinnehavarnas räkning registrerade på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut. Euroclear eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Svensk källskatt (kupongskatt) utgår inte på räntebetalningar och något avdrag för detta kommer således ej att ske. 20 SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER PROSPEKT

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Prime Living AB (publ) viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Prime Living AB ( Prime Living eller Bolaget ) med

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Hancap. Inbjudan till teckning av obligationer i Hancap AB (publ)

Hancap. Inbjudan till teckning av obligationer i Hancap AB (publ) Hancap Inbjudan till teckning av obligationer i Hancap AB (publ) Viktig information Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Hancap AB ( Hancap eller Bolaget ) med anledning av

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hemsö Fastighets AB.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hemsö Fastighets AB. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hemsö Fastighets AB MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea SEB Handelsbanken

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Koggbron Fastigheter AB (publ)

Koggbron Fastigheter AB (publ) December 2014 Koggbron Fastigheter AB (publ) Informationsbroschyr 1 Viktig information Med BCS eller Bolaget avses Business Control Systems Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556605-4259, före förvärv

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om 600 000 000 kronor Arrangör 2013-07-22 viktig information VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av AB Sagax (publ)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000.

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet:

A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet: Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 50 000 000 TECKNINGSPERIOD 18 SEPTEMBER TILL 14 DECEMBER 2012 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond

Läs mer

Obligationslån 60 MSEK

Obligationslån 60 MSEK Kullen Östra, 16 & 19, Helsingborg Arlöv 21:181, Burlöv Obligationslån 60 MSEK Disclaimer Det här dokumentet utgör enbart marknadsföring och innehåller information som enbart är ämnat för behöriga mottagare

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 460 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 475

SAMMANFATTNING avseende lån 475 SAMMANFATTNING avseende lån 475 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Stockholm 4 mars 2014 Finansinspektionens diarienummer: 14-3475 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014)

Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014) Sammanfattning biläggs Slutliga villkor till Emission 2013/14: # 2 (maj 2014) Sammanfattningar består av information, uppställd i punkter, som är numrerade i avsnitten A-E enligt Bilaga 22 till Prospektförordningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Klövern AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Klövern AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Klövern AB (publ) Viktig information Vissa definitioner Referenser till Klövern, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Klövern AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om 350 000 000 kronor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 3 Ansvariga för prospektet 7 Obligationslånet i korthet 8 Analys och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm

Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Pressmeddelande Att: Nyhetschefen Göteborg 2014-08-27 Wallenstam offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq OMX Stockholm Styrelsen för Wallenstam AB har fattat beslut om ett prospekt avseende

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer