OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM"

Transkript

1 Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9)

2 SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten, årsbudgeten och den dagliga verksamheten. Övergripande Det sker förändringar i vår omvärld som även påverkar Adoptionscentrum. Den största effekten för internationella adoptioner är det antal minskade adoptioner som genomförs. Minskade adoptioner i Sverige innebär minskat antal adoptioner för Adoptionscentrum. Detta dokument beskriver nuläge och önskat läge för våra tre verksamhetsområden - Förmedling - Medlem/Opinion - Bistånd Ett av de viktigaste skälen till detta är att skapa en tydligt formulerad viljeinriktning som skapar förutsättningar för att hålla fokus samt ger förklaringar till varför vi gör det vi gör. Dokumentet är en kortsiktig och långsiktig beskrivning av s tolkning av Förbundsmötets ändamålsparagraf. ( 1 i våra stadgar) FS grundläggande förhållningssätt är Barns rätt till familj - BARNPERSPEKTIVET! Detta skall synas och upplevas i allt vi gör genom att: - Bedriva adoptionsförmedling - Vara en stark medlemsorganisation - Driva opinionsarbete - Direkt stöd till medlemmarna före, under och efter genomförd adoption - Stöd till adopterade - Bedriva internationellt utvecklingssamarbetearbete VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella adoptioner minskar i hela världen. De senaste fyra åren har nedgången varit dramatisk och resulterat i att flera adoptionsorganisationer tvingats lägga ner sin verksamhet. I Sverige är det FFIA som hittills drabbats värst av denna nedgång och mycket beklagligt tvingats lägga ner sin förmedlingsverksamhet. 2 (9)

3 AC ADOPTIONS En rapport från Euradopt 2014 konstaterar en trend i nedgången. Även AC har haft denna nedgång. De senaste fyra åren en kraftig minskning, mer än en halvering. BFA har hittills inte haft motsvarande nedgång i antal adoptioner. 3 (9)

4 Antal adoptioner AC BFA nov okt Den kraftiga nedgången har påverkat AC:s ekonomi på ett negativt sätt, vilket inneburit att vi har gått med förlust i den operativa verksamheten (Verksamhetens resultat i tabellen nedan) de senaste tre åren. Vi har helt enkelt inte lyckats anpassa våra kostnader till det minskade antalet adoptioner. Prognosen för 2014 är en fortsatt förlust i verksamhetens resultat. TKR Verksamhetens resultat Reservfond Utlandsfond Förlusterna 2011 till 2013 har hittills täckts av de pengar vi sparat i våra fonder genom åren. Reservfonden har genom åren byggts upp av överskott i verksamhetens resultat. Fonden skall användas till att balansera kostnaderna för den svenska delen av verksamheten när antalet adoptioner varier från år till år samt verksamhetsutvecklande insatser. Utlandsfonden byggs upp av garantiavgiften som är en del av adoptionsavgiften. Fonden finns som en buffert för de risker Adoptionscentrum har i sin utlandsverksamhet, t ex om det blir stopp i ett land och vi ligger ute med pengar för pågående ärenden. Ur fonden kan också enskilda familjer söka bidrag till 4 (9)

5 oförutsedda extrema kostnader. Mellan 2012 och 2103 har garantiavgiften inte placerats i utlandsfonden utan använts i den löpande verksamheten. MIA (Myndigheten för Internationella Adoptioner) har som krav att våra fonderade medel inte får understiga 40 % av kostnaderna. För 2013 motsvarar det 23 MKR. Förlusten 2013, 8,7 miljoner, var exceptionellt stor. Fonderna har minskat med ca 10 MKR de senaste fyra åren. För 2014 kalkylerar styrelsen med en förlust på ca 3 Mkr. Styrelsens uppfattning är att det inte kan fortsätta längre. Detta kan lösas på tre olika sätt 1. Fortsätta fylla verksamhetens ekonomiska underskott med sparade medel tills dessa tar slut. 2. Öka intäkterna, d.v.s. ta ut ännu högre avgifter av de som adopterar. 3. Effektivisera kansliorganisationen så att kostnaderna motsvarar intäkterna. Styrelsens kommentarer till lösningar 1. Detta löser inte problemet - det skjuter det bara framför oss. Och när pengarna är slut finns det inga resurser kvar för att göra de då akut nödvändiga strukturella förändringar som kommer att krävas för att få verksamheten på fötter. 2. Styrelsen representerar medlemmarna och bedömer att detta inte är medlemmarnas vilja. 3. Styrelsen menar att vi ännu inte gjort allt vi kunnat i detta avseende. Verksamhetsplanens inriktning är att vi inte kommer att höja avgifterna för adoptanterna förrän vi är helt säkra på att kansliets verksamhet är så effektiv som möjligt. Verksamhetsplanens inriktning är även att vi skall fortsätta utveckla vår förmedlingsverksamhet med nya länder med hjälp av fonderade medel i syfte att öka antalet adoptioner. AC är en medlemsorganisation som verkar för såväl våra medlemmar som för de adopterade som fått familj i Sverige. Att verka för, innebär direkt stöd till enskilda medlemmar såväl som att påverka det samhälle vi lever i, opinionsbildning. Tyvärr så minskar antalet medlemmar över åren vilket minskar AC:s möjligheter att såväl hjälpa som påverka i samhället. Medlemsutvecklingen (prognos) Medlemsantalet har på fyra år minskat med 1622 medlemmar vilket motsvarar 22 %. AC behöver vända denna utveckling för att uppfylla de förväntningar som finns. I verksamhetsplanen vill vi vidga medlemsbasen samt förstärka medlemmarnas inflytande. I AC:s Intressepolitiska program är det framförallt två frågor som står i fokus 1. Ökat adoptionskostnadsbidrag 2. Undanröjande av praxis för föräldrars ålder (den s.k. 42-års regeln) Möjligheten till lyckat resultat är beroende av hur stark vår opinion är, vilket avgörs av hur många medlemmar vi är. Vi vill att AC ska vara ett naturligt val för alla som vill engagera sig för barns rätt till familj. Denna vilja är i viss mån ett förslag till utökning av medlemsbasen - för närvarande är vi en organisation främst för adoptanter, adoptivfamiljer och adopterade. I verksamhetsplanen föreslås aktiviteter för en utökad medlemsbas. 5 (9)

6 Medlemmarnas inflytande avgörs av den demokratiska strukturen som är beskriven i våra stadgar 4. Adoptionscentrum har två parallella demokratiska system som verkar samtidigt: Ett för medlemsorganisationen och ett för de anställda. När det gäller medlemsorganisationen så väljer medlemmarna ombud till förbundsmötet (FM). FM väljer förbundsstyrelse som mellan förbundsmötena är förbundets högsta beslutande organ. anställer förbundsdirektören, som i sin tur anställer och ansvarar för kansliets personal. Alltså, mellan förbundsstyrelsen och förbundsdirektören råder ett arbetsgivar- och arbetstagarförhållande, alltså samma typ av förhållande som råder mellan förbundsdirektören och kanslipersonalen. Den demokratiska processen när det gäller sådana förhållanden sköts via arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationen, helt enligt gängse spelregler på svensk arbetsmarknad. Vi vill förstärka medlemmarnas inflytande genom att hålla isär de två strukturerna samtidigt som integrationen behöver förstärkas för att uppnå den effektivitet vi eftersträvar. Vårt internationella utvecklingsarbete (bistånd) vill vi utveckla utan att äventyra vår huvudsakliga uppgift att förmedla internationella adoptioner. I liket med medlem/opinion eftersträvar vi att vidga basen för biståndsgivare så att vi får en starkare roll i biståndsprojekt där barns rätt till familj är av avgörande betydelse. ARBETSPROCESSEN Visionen Visionen anger riktning och ambition utan att vara specifik vad gäller mätbara mål och handlingsplaner. Visionen är en komprimerad och samlad skriftlig dokumentation för att ange en riktning. Den beskriver inte allt vi gör och hur vi gör, det återfinns i våra policys, riktlinjer och processbeskrivningar. Verksamhetsplan och mål För att gå i riktning mot visionen upprättas en verksamhetsplan med tydliga mål för den operativa verksamheten (kansli och föräldralösa barn) årsvis. Målen för Medlem/opinion och förmedling upprättas i samarbete mellan FS och förbundsdirektör och målen för bistånd upprättas i samarbete mellan FS och styrelsen för Föräldralösa Barn. Samtliga mål för 2015 och framöver skall upprättas inom ramen för ett balanserat verksamhetsresultat, d.v.s. den operativa verksamheten skall bedrivas så att intäkterna finansierar kostnaderna. För att underlätta målformuleringen kommer FS att tillämpa SMART-metoden Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt/Nödvändigt Tidsatt eller likande tillvägagångssätt. 6 (9)

7 Handlingsplaner Handlingsplaner/Genomförandeplaner för att uppnå målen upprättas av de operativa enheterna och föredras för FS som tillstyrker. 7 (9)

8 Finansiering Den operativa verksamheten finansieras av intäkterna, d.v.s. antal sökande, antal medlemmar, insamlade medel, statsbidrag. Utvecklingsinsatser finansieras genom kapitalintäkter (räntor och avkastning), de överskott som vi haft historiskt (fonder), och de eventuella överskott som uppstår i framtiden. FS beslutar om utvecklingsinsatser från fall till fall baserat på upprättade projektbeskrivningar och målformuleringar enligt SMART-principen. VISION Vad är Adoptionscentrum Vi är en organisation som verkar för alla barns rätt till familj. Långt ifrån alla åtnjuter den rättigheten. Vi verkar även för de barn och deras familjer som fått barn genom internationell adoption. Alla barn i världen som växer upp utan familj behöver hjälp och stöd. Vi arbetar utifrån rättigheter som finns angivna i FNs barnkonvention med rätten till familj som profilfråga. Förmedling Ett led i vårt arbete med barns rätt till familj är vår förmedlingsverksamhet för internationella adoptioner. Det är en omfattande verksamhet för att hjälpa barn att få familj i Sverige. Adoptionscentrum har gott renommé såväl i Sverige som utomlands bland myndigheter, samarbetspartners och andra adoptionsorganisationer. Vår förmedlingsverksamhet måste drivas professionellt och besitta en hög förändringsförmåga för att möta nya behov i Sverige såväl som utomlands vad avser tillgänglighet såväl som ekonomiska förutsättningar. Vår förmedlingsverksamhet ska fortsatt ha gott renommé samtidigt som vi erbjuder låga adoptionsavgifter, korta ledtider, tillgänglighet och flexibilitet för de som vill adoptera. Adoption får aldrig bli en klassfråga. Barns rätt till familj förutsätter att alla familjer som kan adoptera inte hindras av ekonomiska skäl. Medlem/Opinion Opinionsbildning och kunskapsspridning är nödvändigt för att fler barn skall få växa upp i familj. Ju fler vi är desto bättre. Vi vill utveckla vår medlemsorganisation som i dag till övervägande del består av adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar till en medlemsorganisation med fler medlemmar som vill stödja arbetet med barns rätt till familj. 8 (9)

9 Vårt arbete i organisationen måste utvecklas från att ta emot medlemsanmälningar från blivande adoptivfamiljer till att aktivt sprida vårt budskap så här kan DU hjälpa barn att få familj på ett sådant sätt att fler vill ansluta sig som medlem. Vår inställning och vårt arbete kännetecknas av att vi eftersträvar att utveckla verksamheten så att den passar alla kategorier av medlemmar som vill vara en del av vår gärning. Bistånd/Internationellt utvecklingssamarbete Bistånd och internationellt utvecklingssamarbete är nödvändigt för att fler barn skall få växa upp i familj. Ju fler vi är desto bättre. Vi vill gå från att vara en biståndsorganisation vars insatser och omfattning i dag till övervägande del är beroende av adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar till att vara en medlems- och insamlingsorganisation med fler bidragsgivare som vill stödja arbetet med barns rätt till familj Vårt internationella utvecklingsarbete måste utvecklas så att vi i framtiden uppfattas som det självklara valet vad gäller internationella barnrättsfrågor. Vi är i framtiden en integrerande biståndsorganisation i Svenska biståndsprojekt där barns rätt till familj är en väsentlig del i biståndet. 9 (9)

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter UNIONEN SKA HA EN VÄLSKÖTT EKONOMI. DET ÄR EN FÖRUT- SÄTTNING FÖR FACKLIG STYRKA. MED EN VÄLSKÖTT EKONOMI, AVSES EN EKONOMI SOM ÄR UNDER KONTROLL OCH ATT FÖRBUNDET MED FINANSIELL STYRKA HAR KRAFT ATT SÄTTA

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum

Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum SYSTEMREVISION 2002:1 Styrning och kontroll inom Olof Palmes internationella centrum Mars 2002 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 1 (20) En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt 2 (20) DEL 1: INLEDNING OCH BAKGRUND 4 DEL 2: SAMMANFATTNING 5 DEL 3: ANALYSEN 6 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se

Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se Kvalitetshandbok. Så här jobbar vi med kvalitetsutveckling i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-01 Ks 913/2014 orebro.se 2 KVALITETSHANDBOK VER 3.0 Innehåll Kvalitet är allas vårt ansvar... 3 Vad menar

Läs mer

Slutrapport 2002-03-13

Slutrapport 2002-03-13 Slutrapport 2002-03-13 SYSTEMREVISION AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM Arne Svensson (uppdragsansvarig) Thomas Forslund Lena Furmark Löfgren Sören Häggroth Lennart Gustafsson Jaan Kubja Elina Lehto

Läs mer

Kongresshandlingar 2011

Kongresshandlingar 2011 Kongresshandlingar 2011 Lördag 16 juli kl 10.00 Best Western Mälaren Hotell & Konferens, Västerås Norrköping 2011-06-01 SSF:s distriktsförbund, styrelseledamöter, m.fl. Kallelse till Sveriges Schackförbunds

Läs mer

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44)

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44) Årsredovisning 2013 1 (44) 2 (44) Innehåll Sid. Resultatredovisning 4 1. Verksamhet 4 1.1. Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys 4 1.2 Antal adopterade m.m. 9 1.3 Beviljade, återkallade

Läs mer

Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem

Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem Uppvärdera läraryrket i förskola och fritidshem Argument för fler argument Svenska facklärarförbundet Kungsgatan 53, Box 1153, 111 81 Stockholm, tel 08-789 58 00 Svenska facklärarförbundet Argument för

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer