VERKSAMHETSBERÄTTELSE för. Kultur & Utbildning Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Kultur & Utbildning har i stort sett haft ett mycket positivt verksamhetsår. Fullmäktiges och nämndens uppdrag har i huvudsak utförts och flera stora satsningar börjar ta form. Sörmlands Musik & Teater har arbetat intensivt med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär september Föreställningen har medfört möjlighet att påbörja ett internationellt samarbete med Sydafrika. Inom produktionen blir mångfald och möte med andra kulturer en naturlig del. För att nå nya målgrupper har offentliga teaterföreställningar genomförts i samarbete med lokala arrangörer och föreställningar genomförts för gymnasieungdomar. Under året har två stora framtidsprojekt planerats inom Sörmlands museum. Det är det nya Naturum på Stendörren i samarbete med Länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Syftet med det senare projektet är bl a att utveckla verksamheten i Nyköping i riktningen mångfald och världshistoria. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Museets utvecklingen av det regionala arbetet fortsätter genom bl a samarbetet med länets kommuner inom Historien i Sörmland. Merparten av kommunerna finns nu med som samarbetsparters och delfinansiärer. Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål som ökar tillgängligheten för nya målgrupper tagit fart, bl a genom vandrarhem i Bränneriet och en ny ladugård. Ladugården möjliggör en utökning av antalet djur samt ger en möjlighet att erbjuda eleverna en modern utbildningspraktik. Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts för att öka antalet besökare. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Inom Ökna har en spannmålstork färdigställts, som är ekonomiskt lönsam genom att den används både för Sörmlands Naturbruks verksamhet och näraliggande gårdar som kan köpa tjänster. Nämnden har tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Förvaltningen har bl a avsatt medel för att genomföra stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. 1 (45)

4 Projektet genomförs i samarbete med barnavårdscentralerna och är tänkt att vara långsiktigt. Förvaltningen samarbetar med Regionförbundet Sörmland, Sörmlandsturism AB och länets kulturchefer för att bidra till att utveckla regionen. Bl a pågår förberedelser för att rekrytera en eu-samordnare inom regionen. Våra skolor arbetar aktivt med bl a miljö, hälsofrämjande arbete, mångfald m m. Eskilstuna folkhögskola har bl a genomfört en demokratidag och samarbetar med landstingets folkhälsoenhet för att stärka boende i stadsdelen Råbergstorp i Eskilstuna. Åsa folkhögskola har arbetat med att utveckla den offentliga verksamheten i Katrineholm genom s k Lördagsakademier och i Sköldinge bl a genom att anordna en lokal FN-dag. Mångkulturkonsulenten arbetar med implementeringen av förvaltningens mångfaldsplan i verksamheterna och samarbetar med arrangörer för att stärka det utåtriktade utbudet. Öknaskolan har startat en ny KY-utbildning Travhästskötare. Utbildningen har efterfrågats av näringslivet. Folkhögskolorna har nått sina kvalitetsmål i den årliga enkäten. Öknaskolan ligger strax under kvalitetsmålet. Kulturverksamheterna genomför enkäter men dessa är inte sammanställda. Utveckling av detta görs i arbetet med det balanserade styrkortet. Efterfrågan i verksamheterna har i många fall varit stor. Öknaskolan har t ex fler studerande än någonsin. Antalet besökare inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent genom bl a fri entré. Marknadsföringen av förvaltningens verksamheter har intensifierats genom satsning på extra marknadsföring för skolorna samt nypublicering och förbättring/utveckling av befintliga hemsidor. Miljöarbetet har intensifierats under året. Centrala resurser har skapats inom förvaltningen, miljökartläggning har genomförts, miljöombuden har utbildats. Två av förvaltningens anställda inom Sörmlands Naturbruk har fått landstingets miljöstipendium. En rapport med resultatet av årets interna kontroll har utarbetats. Redovisade kontroller har inte visat några stora brister i verksamheten. Antalet långtidssjuka har minskat avsevärt under året från 15 personer till 6 personer. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en enkät för den psykosociala arbetsmiljön tagits fram. 2 (45)

5 Årets resultat är 3,8 mkr jämfört med en planering mot ett nollresultat. Förvaltningen har möjlighet att använda det egna kapitalet för framtida satsningar. 2. Analys och kommentarer Uppdragen från landstingsfullmäktige och nämnden redovisas separat i bilagor. 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Kultur & Utbildning har under året haft en i huvudsak positiv utveckling inom förvaltningen. I princip har fullmäktiges och nämndens uppdrag ur ett medborgarperspektiv utförts. Alla verksamhet utarbetar en egen verksamhetsberättelse där verksamheten beskrivs mer utförligt. Utbud/verksamhet/tillgänglighet Verksamhetsutbudet har under året haft en mycket god utveckling. Förutom den stora basverksamheten har den regionala spridningen av verksamheten förbättrats ytterligare samtidigt som nya inriktningar och verksamhetsformer har genomförts. Några projekt har finansierats av förvaltningen. I övrigt har verksamheten gjorts genom omfördelning av resurser inom verksamheten, eller genom förvärv av extra medel genom bidrag till kurser eller andra sökta bidrag. Landstinget har även skjutit till resurser för drift av ladugård på Nynäs samt ökade kostnader för Eskilstuna folkhögskolas lokaler (helårseffekt). Allmänkultur har lämnat bidrag till kultur- och ungdomsorganisationer samt föreslagit kandidater till landstingsfullmäktiges utdelning av kulturstipendier. Förvaltningen har fått ett uppdrag från nämnden att arbeta om reglementet för fördelning av medel till regionala utvecklingsprojekt inom kultursektorn. En större fråga är frågan om mottagare av de medel som Länsbildningsförbundet får och vidareförmedlar. Nämnden har beslutat att rekommendera Länsbildningsförbundet i Sörmland att fördela bidrag till folkbildning i enlighet med folkbildningsförordningen och Landstingets Sörmlands policy. Ett helt nytt arbetsområde har varit stöd till kort- och dokumentärfilm. Under året har tre filmer fått ekonomiskt stöd 1. Sex filmare har fått mindre stöd för utbildning m m. Stöden har finansierats genom Allmänkulturens bidrag och stöd till kulturorganisationer. Stöd till film är ett nytt krav från Filminstitutet för att på sikt få behålla de statliga bidragen. 1 Schweden ist wunderbar, Nyköping-Saltillo, Spaningsflyg, Grand Mal 3 (45)

6 Mångkulturkonsulenten har deltagit i arrangemanget Eskilstuna Världsmusikfestival. Arrangörsskapet har vidgats med en rad invandrarföreningar via mångkulturkonsulenten, vilket betydde en tredubbling av publiken och internationella gästspel. Länskonstverksamheten köps av Eskilstuna kommun. Arbetssättet har förändrats och har under året främst bedrivits i projekt- och workshopform. Två seminarier har hållits inom länet. Syftet har varit att se möjligheterna till samverkan inom samhället samt att föra näringsliv och kultur närmare varandra. Dans i Sörmland har genomfört ett flertal större offentliga aktiviteter som har vänt sig till barn, gymnasieungdomar eller vuxna. Film i Sörmland har fortsatt utvecklingen enligt krav från Filminstitutet. Några aktiviteter har t ex varit Tigerfestivalen (filmfestival för film skapad i skola) och Frame (uttagning till SM för unga filmare). Innehållet i taltidningen som görs av Länsbiblioteket har utvecklats av redaktionen genom fler reportage och intervjuer vilket har lett till ökad efterfrågan. En plan för medieförsörjning på andra språk än svenska har utarbetats för länet. Förvaltningen har avsatt medel för att stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. Bokpåsar för tre åldersnivåer har tagits fram. Projektet genomförs i samarbete med landstingets barnavårdscentraler och är tänkt att vara långsiktigt. Sörmlands museum har under året haft särskilda satsningar där människor har bjudits in. Det har både skapat ökad delaktighet och medfört att nya grupper deltar i verksamheten och i historieskrivningen. Några exempel är Med flytten som erfarenhet, Sverige och flyktingarna, de mångkulturella samtalen och caféerna, barn- (och föräldra-) gruppen i invandrartäta Brandkärr i Nyköping samt projektet Röster. Detsamma gäller flera Historien i Sörmland projekt, där förutom kommunerna, många föreningar och enskilda engageras, liksom kursverksamheterna och flera av de pedagogiska projekten. De dramatiserade visningarna i Nyköping har utökats. Muséets skolverksamhet för och med barn och unga fortsätter att utvecklas med många deltagare och nya program bl a Arkeologiskola i Vrå, program vid grävning utanför Strängnäs, julprogram i Gamla Residenset, samarbete med mediaelever i Nyköping. Verksamheten Historien i Sörmland med de röda skyltarna, utställningar, pedagogik och program blir allt mer etablerad i länet och fler och fler kommuner, föreningar och andra vill vara med. Under 2007 invigdes projekt i Vingåker om kropp, kläder och konfektion och i Vrå om stenålder och arkeologi, projektet i Katrinholm utökades och projekt i Åker, Gnesta och Strängnäs påbörjades. 4 (45)

7 Under året har två stora framtidsprojekt planerats det nya Naturum på Stendörren i samarbete med länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Sörmlands Musik & Teater har för att genomföra uppdraget att nå nya målgrupper spelat ungdomsföreställningen Akvarium för gymnasieelever i länet. Föreställningen bygger på nyskrivna texter av unga människor i Sörmland. De offentliga konsertserierna har genomförts med en trogen publik. After Work Music har genomförts i Eskilstuna i egna lokaler och ofta med egen personal som medverkande. Teater riktad till små spellokaler runt om i länet för en offentlig publik har genomförts Godsägare söker fru. Det var en ny och mycket lyckad satsning i samarbete med nya lokala arrangörer. Arbetet med den stora föreställningen Show Boat har fortsatt. Föreställningen medför samarbete med 120 lokala körmedlemmar, häften av dem ungdomar i musikklasser. Inom ramen för produktionen stimuleras även internationella kontakter och mångfald genom samarbete med Cape Town Opera i Sydafrika. Landstinget Sörmland har som det första landstinget utsetts till 2007 års jazzkommun av Sveriges Jazzriksförbund. Eskilstuna folkhögskola har ökat tillgängligheten till skolan bl a genom ökad kurs- och konferensverksamhet i lokalerna, ökning av korta kurser samt spontana besök till skolans Galleri. Nya målgrupper fångas upp i ett projekt som syftar att stimulera folkhälsa i en stadsdel i Eskilstuna. Projektet bedrivs i samarbete med landstingets folkhälsoenhet. Åsa folkhögskola har under året medverkat vid flera öppna aktiviteter riktade mot allmänheten. Tre väl besökta Lördagsakademier har genomförts i Katrineholm på Västangården i samarbete med t ex Släktforskarföreningen. Under hösten återupptog Åsa sin ledande roll vid firandet av FN-dagen i Sköldinge, vilket har varit mycket uppskattat av lokalbefolkningen. En stor kontaktyta mot en bredare allmänhet är de turnéer som främst musikkursen genomför efter varje temaperiod. De besöker då skolor och andra offentliga verksamheter och bjuder på högt kvalificerade program, vilket utgör en god PR för skolan. Även friskvårdsledarkursen når ut till en bredare allmänhet genom program för Friskvård på arbetsplatsen. Sedan 2007 erbjuds också massage för allmänheten i Katrineholm. Öknaskolan har startat en helt ny KY-utbildning Travhästskötare och ytterligare ett intag inom trädgårdsmästarutbildningen har gjorts. Det systematiska sättet att arbeta med kvalitetsförbättringar av pedagogik, resurser och rutiner samt miljöfrågor bidrar till kunskapsökning, färdigheter och medvetenhet hos de studerande inom Öknaskolan. 5 (45)

8 Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål tagit fart. Ett vandrarhem har iordningställts i Bränneriet och en ny ladugård har färdigställts. Verkstaden har påbörjats och färdigställs Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Dessa är förutsättningar för att sörmlänningen och övriga besökande ska få ökad insikt i naturbrukets villkor och förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle samt bidra till den biologiska mångfalden. Förvaltningen har satsat gemensamma resurser på att öka tillgängligheten till skolorna genom ökade marknadsföringsinsatser. Dessutom har flera hemsidor nyproducerats (www.sormlandsmusikoteater.se och utvecklats (www.sormlandsmuseum.se) eller uppdaterats (www.asafolkhogskola.nu). Det leder till en väsentligt ökad tillgänglighet och möjlighet att nå nya publikgrupper. Det gäller särskilt Sörmlands museum, där webben är en ny väsentlig verksamhetsgren med ett museums alla delar där bl a samlingar kan göras tillgängliga på nätet. En egen hemsida för marknadsföring av föreställningen Show Boat har öppnats (www.showboat.se). Nämnden har en fått presentation av förvaltningens olika verksamheter under två dagar i mars. De genomfördes på Åsa folkhögskola. Deltog gjorde även politiker från landstingsstyrelsen och tjänstemän i landstingets ledning. För att nå fler målgrupper till Åsa folkhögskola har marknadsföringen differentierats under året. Besökare/efterfrågan Sörmlands Musik & Teater har haft ett minskat antal besökare, främst inom skolföreställningarna där publiken barn och ungdomar 5-15 år var ca , en minskning med ca Anledningen är främst det minskade elevunderlaget i dessa åldrar. De offentliga föreställningarna inom teater har däremot ökat från knappt till nästan Anledningen är främst satsningen på gymnasieföreställningarna samt Godsherre söker fru. Det totala antalet besökare exklusive vården minskade med drygt fyra procent till Besöksantalet inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent bl a genom den fria entrén. Antalet utländska besökare har ökat markant. Genom att utställningen på Parken Zoo i Eskilstuna har avslutats har dock det totala antalet besökare minskat. Antalet elevveckor inom Eskilstuna folkhögskola har minska till 7 360, ca 92 procent av volymen Det är de korta kurserna som har minskat. Eftersom Folkbildningsrådets volymbidrag begränsats till deltagarveckor per år var det inte ekonomiskt försvarbart att ha en större 6 (45)

9 volym. Efterfrågan på kursplatser var mycket större än skolan har kunnat tillgodose på grund av det begränsade bidraget. Åsa folkhögskola har genomfört elevveckor, vilket är i nivå med 2006 års verksamhet. Antalet elevveckor som delfinansieras med bidrag från Folkbildningsrådet ligger däremot högt. En bidragsbegränsning finns med avseende på volym. Däremot är det osäkert att minska volymen inom de långa kurserna eftersom det finns en osäkerhet hur framtiden för tolkkurserna organiseras i framtiden. Konsekvenserna av förändringarna för Åsa folkhögskolas del är ännu svåra att förutse. Förändringen av tolkkurser ska genomföras fr o m juli Volymen inom korta kurser har ökat väsentligt jämfört med 2006, men är en återgång till tidigare mer normala volymer. Av de korta kurserna har distansutbildningar fått ett rejält uppsving. Antalet distanskurser ska ses över för att hitta rätt nivå. Skolan har haft en mycket god beläggning på internatet. I genomsnitt har ca 75 långkursstuderande bott i de 66 rummen. Beläggningen på Åsa folkhögskolas vandrarhem i Sköldinge har ökat till 424 gästnätter jämfört med 363 gästnätter 2006 och , men har fortfarande inte nått de nivåer som skolan hoppas på. Antalet gästnätter i samband med korta kurser och gästkurser har återhämtat sig och ligger nu 8 procent högre än Inom Sörmlands Naturbruk har Öknaskolan aldrig haft så många studerande samtidigt, nämligen 304 elever. Ungdomarna i gymnasieåldrar minskar dock framöver. Dessutom konkurrerar fler fristående gymnasieskolor om eleverna. Marknadsföring och kvalitet i utbildning blir därför allt viktigare. Korttidsuthyrningen av övernattningar inom Nynäs har ökat väsentligt genom det nya vandrarhemmet i Bränneriet samt utnyttjandet av två tidigare fritidsbostäder.. Genomförandet av handikappolitiskt program Flera verksamheter har arbetat med att implementera planen under året. Förvaltningen gör en uppföljning av arbetet Mer information finns i flera av verksamheternas egna verksamhetsberättelser. Hälsofrämjande arbete Förvaltningen har inom sitt arbetsområde en naturlig del i det hälsofrämjande arbetet genom utbudet av kultur och utbildning. Skolorna har i sin undervisning och sitt förhållningssätt ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Dessutom pågår projekt inom området. Eskilstuna folkhögskola t ex genom arbetet på Träffpunkten i stadsdelen Lagersberg och genom att i samarbete med landstingets folkhälsocentrum kunna stärka boenden även i andra bostadsområden i Eskilstuna. Åsa folkhögskola erbjuder utbildningar inom friskvård. 7 (45)

10 Kvalitet Sörmlands museum och Sörmlands Musik & Teater genomför fortlöpande kvalitetsundersökningar avseende den pedagogiska verksamheten och föreställningar men de är ännu inte systematiskt sammanställda. De utvecklas i samband med att balanserat styrkort införs i förvaltningen. Förvaltningen genomför en gemensam årlig enkät för skolorna. Resultatet av ett genomsnitt av svaren på samtliga frågor redovisas nedan för skolorna. Svarsalternativen är 1 4. Målet är att nå det genomsnittliga omdömet 3, / / /2007 Eskilstuna folkhögskola 3,20 3,20 3,25 Åsa folkhögskola 3,27 3,45 3,35 Öknaskolan 2,82 2,84 2,80 Eskilstunas resultat är något bättre än föregående åren. Den enskilde deltagaren upplever att han/hon fått högre grad av möjlighet att påverka sina studier liksom att vara delaktig i olika beslut. Man är mer nöjd med den information och omtanke som ges. Åsa folkhögskolas resultat är det näst bästa någonsin (2005/2006 var rekordåret). De tre faktorer som gav högst betyg var lärarnas ämneskunskaper, utbildningen som helhet och den omtanke du får på skolan. Öknaskolans nivå har varit relativt jämn de senaste åren. Mätningen görs i åk 3. Variationer finns mellan åren när det gäller vilka utbildningsprofiler som ger lägst/höst betyg. Resultatet ligger till grund för ett fortlöpande förbättringsarbete. 2.2 Verksamhetsperspektiv Styrning Utvecklingen av balanserade styrkort har pågått inom Eskilstuna och Åsa folkhögskolor. Skolorna har samarbetat med flera externa folkhögskolor i ett gemensamt projekt. Arbetet har medfört ett stort antal seminarier och träffar, där även personalen har involverats. Utvecklingen fortsätter nu inom ytterligare några verksamheter 2008 samt genom att arbeta fram ett gemensamt balanserat styrkort för förvaltningen påbörjas. En plan för förvaltningens arbete med etnisk och kulturell mångfald antogs av nämnden i mars. Planen innehåller aktiviteter inom samtliga fyra planeringsperspektiv. Planen ska omsättas i åtgärdsplaner av alla verksamheter med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en gemensam utbildningsdag för all personal i maj Jämställdhetsplanen har reviderats med analyser och aktiviteter. Nämnden har i juni tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Planen lyfter fram fem 8 (45)

11 områden som centrala i verksamheten. De är läsande, lärande, tillgänglighet, mångfald och samverkan. En skolplan för gymnasieutbildningen har utarbetats och behandlas av nämnden i februari. Dansplan för verksamheten inom Sörmlands Musik & Teater har beslutats i december. Sörmlands Naturbruk har påbörjat en effektivisering av arbetet med miljö, arbetsmiljö och brandskydd genom integration av ledningssystemen. Organisation Flera verksamheter har under året berörts av organisationsförändringar. Allmänkultur upphör som organisation fr o m Omorganisationen medför att bidrag, kulturstipendier och mångkulturfrågor överförs till ledningen. Dans och Film i Sörmland ingår i Sörmlands Musik & Teater. En ny organisation utarbetas inom Sörmlands museum. Den genomförs under februari Omorganisationen utgör en grund för att utveckla museets arbetsformer, införa nya planeringsrutiner samt arbeta med tydligare mål, bl a för prioriterade områden för att utveckla det regionala utbudet och samarbeten. Eskilstuna folkhögskola har under året övergått till att köpa lokalvård och IT-tjänster från landstingets serviceorganisation. Sekreterarskapet för nämnden handhas nu av Lednings- och verksamhetsstöd. Ekonomi- och stabschefen har övertagit uppgifter som avser planeringsfrågor och får möjlighet att arbeta mer strategiskt genom rekrytering av ny ekonom och omfördelning av uppgifter till en ekonomiassistent. Skanning av leverantörsfakturor har införts, vilket medför att vissa uppgifter flyttats till handläggare och samlad redovisning. Formerna för länskonstverksamheten har diskuterats sedan hösten 2006 och avtalet med Eskilstuna kommun har sagts upp. Länskonstkonsulentens tjänst har varit vakant under en stor del av året, men verksamheten har skötts på annat sätt av Eskilstuna kommuns konstmuseum. Ett avtal utarbetas nu tillsammans med Eskilstuna kommun angående ett nytt arbetssätt för att synliggöra konst i länet. Det har resulterat i utökat stöd från Kulturrådet. Sörmlands Musik & Teater fortsätter att arbeta med två baser i länet, en i Nyköping och en i Eskilstuna. Dessutom finns den omfattande turnéverksamheten i hela länet som uppdraget innebär. Arbetet med att söka fasta repetitionslokaler i länet fortsätter. Under året har kontakter tagits med Östgötateatern för att eventuella samarbeten i framtiden kring såväl produktioner som verkstadsarbeten. Under året har beslutats att en barnproduktion görs gemensamt under våren Verksamheten har även samarbetat med Örebro såväl med teater som musik. Nämndens uppdrag 2008 att undersöka samarbetsformer med Västerås Sinfonietta har påbörjats (45)

12 Åsa folkhögskola har påbörjat en översyn av verksamhet och organisation för att möta kommande verksamhetskrav och säkerställa en ekonomi i balans. 10 (45)

13 Internationella kontakter De internationella kontakterna blir allt viktigare. Det finns en utvecklingspotential för regionen genom att förstärka de ekonomiska resurserna inom områdena kultur och utbildning genom projekt finansierade med Eu-bidrag. Under hösten har därför dialog förts med kommuner och andra intressenter i länet för att satsa på stöd för initiering av av projekt, ansökningsförfarande m m. Det har resulterat i att rekrytering av en Eusamordnare har påbörjats i samarbete med flertalet kommuner i länet. Film i Sörmland har i det pågående SIDA-projektet besökt Vietnam i januari. I augusti kom åtta vietnamesiska delegater till Sverige för ett veckolångt besökt. Statens kulturråd som finansierar hälften av Sörmlands Musik & Teaters verksamhet ställer allt tydligare krav på en internationalisering av arbetet. Under året har viktiga steg tagits in i det internationella samarbetet i och med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat under Folkhögskolorna fortsätter sina internationella samarbeten. Eskilstuna folkhögskola deltar i ett EU projekt för aktivt medborgarskap. Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ingår i ett nätverk med två folkhögskolor för ett utbyte med Tanzania. Gymnasieutbildningarna inom Öknaskolan genomför sina internationella APU-utbildningar 2. Regionförbundet har påbörjat ett samarbete med några regioner i Europa. De ligger alla i anslutning till huvudstäder. Kulturen är en av tillväxtfaktorerna. Förvaltningen deltar i samarbetet. Samverkan Stora möjligheter finns att utveckla landstingets utnyttjande av förvaltningens resurser i form av lärarkompetens, konferenslokaler, övernattningsrum, restauranger samt hälsofrämjande insatser. För landstinget bör de interna alternativen vara mycket attraktiva ekonomiskt. Naturligtvis måste även förvaltningens service motsvara ställda förväntningar. Det finns nu bättre förutsättningar att marknadsföra förvaltningens utbud genom att ett landstingsprojekt har startats för presentation av interna tjänster på Insidan (intranätet). Dans i Sörmland har nått ett ökat samarbete med Mälardalens högskola i form av föreläsningar och workshops, även vid lärarutbildningen. Samarbeten med föreningar, studieförbund, kommuner m fl sker ofta runt föreställningar, projekt och utställningar. Nya avtal med flera kommuner kring samarbeten har gjorts, företrädesvis inom Historien i Sörmland. Ett långsiktigt samarbete med länsstyrelsen kring Stendörren har inletts. 2 Arbetsplatsförlagd utbildning 11 (45)

14 Förvaltningen och flertalet sörmländska kommuner har startat ett arbete för att utveckla möjligheterna att söka eu-bidrag. För närvarande pågår arbete med att förbereda rekrytering av en samordnare. Samarbete pågår även i andra frågor med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Turism AB. Regelbundna träffar med länets kulturchefer genomförs för att samordna utvecklingen av kultur i länet. Ett större internt samarbetsprojekt är att utveckla natur- och kulturleder inom Nynäs samt att förnya utställningen Ätas Älskas, som ska placeras i gamla ladugården på Nynäs. Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk samarbetar med utvecklingen. Åsa folkhögskola har utvecklat och fördjupat samarbetet med ABF i och med en stor uthyrningsverksamhet till cirklar och grupper i Västangården, Katrineholm. Projekt Film i Sörmland har under året genom finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands museum har arbetat med att tillgängliggöra samlingarna. Det har inneburit att rutiner och arbetsmetoder vidareutvecklats och förfinats, liksom arbetet med att skapa digitala arkiv. Genom bidrag från staten har ett intensivt arbete gjorts med samlingarna (Access-projektet). Databasen har uppdaterats och samlingar har ny- och omregistrerats för ännu bättre tillgänglighet. Arbetet med att presentera samlingarna på hemsidan har inletts och nya rutiner för insamling utarbetats. Museet och förvaltningen gjort en särskild satsning på uppordning och rutiner för landstingets konst. Utöver avsatta medel har förvaltningen tvingats satsa egna resurser. Hela konstsamlingen har registrerats i ny databas och uppordnas nu successivt. Det har inneburit ett mycket stort arbete då man ute i landstinget verksamheter, eller vid försäljningar och uthyrningar inte alltid anmält förändringar. Sörmlands museum har utvidgat fotoateljén för att kunna skriva ut alla skyltar och större utställningsbilder. Förbättringar har också gjorts i magasinet med uppordning av textilförvaring samt bättre ordnat för visningar för att öka tillgängligheten. Matsalen på Öknaskolan har byggts om för att möta det ökade antalet studerande. 12 (45)

15 Pedagogiken inom gymnasieutbildningarna har utvecklats genom att utnyttja Ökna och Nynäs mer i det praktiska arbetet. Grunderna och metodikövningarna sker på Ökna och därefter kommer eleverna til Nynäs i ett produktionssammanhang med ökat tempo med krav på att vara mer självgående för att närma sig yrkeslivets krav. Arbetssättet utvecklas vidare för alla inriktningar under kommande år. Förvaltningen planerar att delta i ett treårigt delvis eu-finansierat projekt (KRUT). Syftet är att stimulera satsningar på kreativa sektorer i de län som samarbetar. Miljö Miljöarbetet har intensifierats under året. Den miljökartläggning som landstinget har beslutat ska genomföras har gjorts, trots tidspress. Miljöfrågorna har också prioriterats genom central anställning av miljösamordnare på deltid. Verksamheten med miljöombud har också formats tydligare under året. Förvaltningen har förutom uppdragen från Landstingsfullmäktige uppdrag från nämnden inom miljöområdet. Uppdragen har genomförts. All verksamhet inom Sörmlands Naturbruk är nu miljöcertifierad. Sörmlands Naturbruk fick i juni två stipendier. Ett stipendium avsåg miljöombudets arbete inom kemikalie- och avfallshanteringen samt ett stipendium till verksamhetschefen för ledarskap och engagemang i arbetet med miljöfrågor. Säkerhet Samtliga verksamheter har nu i enlighet med förvaltningens säkerhetsplan upprättat egna säkerhetsplaner. De förs fram till nämndens sammanträde i februari Arbete med att lösa försäkringsfrågor för museet har inletts och museets samlingar ska värderas. Förvaltningen har satsat extra resurser på att skapa rutiner för arkivering och dokumenthantering för folkhögskolorna. I Eskilstuna har skolans handlingar ordnats och förtecknats, och system för gallring och dokumenthantering skapats. Nya rutiner har förankrats i organisationen. På Åsa folkhögskola finns sedan tidigare ett centralt arkiv. Där har insatserna bestått i rådgivning om arkivbildnings- och ordningsprinciper samt upprättande av en dokumenthanteringsplan. Intern kontroll Landstingets reglemente för intern kontroll har fått genomslag framför allt i verksamhetsplanen där samtliga uppdrag från landstingsfullmäktige, uppdrag från landstingsfullmäktige och nämnd samlas med uppgift om ansvar och återrapportering. En plan för intern kontroll inom 13 (45)

16 redovisningsområdet (landstingsstyrelseuppdrag) har upprättats och återrapporterats till förvaltningschefen. 2.3 Personalperspektiv Uppdragen från landstingsfullmäktige respektive nämnd redovisas i bilagor. Volymutveckling Antalet anställda har minskat något från förra årets 282 personer till årets 267 personer. Sjukfrånvaro När det gäller sjukfrånvaron kan vi konstatera att antalet med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen samt antalet nytillkomna fall med sjukfrånvaro mer än 28 dagar har ökat något. Däremot har antalet långtidssjukskrivna minskat avsevärt till 6 personer jämfört med förra årets 15 personer. Det positiva resultatet beror dels på att några kommit tillbaka i arbete, dels på att några har slutat sin anställning hos oss och dels på att några har fått sjukersättning. Olyckor och tillbud (arbetsskador) Elva arbetsskador har inträffat, varav fem medfört sjukfrånvaro. Dessutom har trettio tillbud inträffat. Verksamhet Arbetsskada med sjukfrånvaro Arbetsskada Tillbud Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta utan sjukfrånvaro (45)

17 Arbetsmiljöarbete Samtliga verksamheter har nu deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Förvaltningen har tagit fram en egen enkät för att verksamheterna regelbundet ska kunna följa upp den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten ska utgöra en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En pilot av enkäten har under året genomförts vid Eskilstuna folkhögskola. Under året har en skyddsplan upprättats. Delar av denna omfattar verksamhetens arbetsmiljö. 2.4 Ekonomiperspektiv Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnyttja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 har förvaltningen i stället haft en budget med ett nollresultat. Årets resultat är 3,8 mkr. Förvaltningen har möjlighet att använda sitt eget kapital för framtida satsningar. Av den anledningen har ett arbete med mer långsiktiga budgetar påbörjats inom förvaltningen. De faktorer som påverkat resultatet positivt är bl a att Sörmlands Naturbruks skogs- och spannmålsintäkter blivit högre än budgeterat. Sörmlands Musik & Teater har också strävat efter att spara inför verksamhetsåret 2008 för att ekonomiskt klara musikteaterföreställningen Show Boat som blir en stor satsning. Inom denna verksamhet har också ersättningar avseende en större dansföreställning samt rekryteringen av det konstnärliga teamet till Show Boat senarelagts, vilket har medfört väsentligt lägre kostnader 2007 än planerat. För de scenkonstanställda har ett nytt pensionssystem genomförts fr o m De tidigare osäkerheterna i pensionsnivåerna är nu också lösta. En stor extraordinär post är därför att reservationerna för pensionerna har återförts till resultaträkningen 2007 enligt överenskommelse med redovisningsansvarig inom Landstinget (ca 0,7 Mkr). Förvaltningen har även upplöst den avsättning för underhåll inom Sörmlands Naturbruk som omfattat drygt 1,2 Mkr. Intäkterna har använts för att finansiera torkanläggningen inom Ökna (ersättning till Landstingsfastigheter). Inom balansräkningen har anläggningarnas värde (byggnader) ökat väsentligt genom framför allt byggnationen av ladugården på Nynäs. En konsekvens är att behållningen i Kassa/bank har minskat. Minskningen av Kassa/bank förklaras även av att fondförvaltningen om ca 12,4 Mkr har flyttats över till extern förvaltning enligt centrala beslut. 15 (45)

18 De kortfristiga fordringarna har minskat med 2,3 Mkr bl a beroende på lägre momsfordran och interimsfordringar (periodisering mellan åren). Förvaltningens eget kapital har ökat med resultatet, 3, 8 Mkr och är nu drygt 33 Mkr. Övriga kortfristiga skulder är väsentligt lägre än Några poster som minskar skulden avser fonder ca 12.4 Mkr (överflyttat till central förvaltning, se ovan), lägre leverantörsskulder 2,9 Mkr, upplösning av underhållsfond Ökna 1, 2 Mkr samt upplösning av reserverade medel för pensioner inom musik- och teateranställda 0,7 Mkr. Investeringarna 2007 uppgick till 12,7 Mkr jämfört med 9,4 Mkr Byggnadsinvesteringarna var 4,8 Mkr högre ,5 Mkr avser Landstingets konst. Den största investeringen under året har varit nybyggnation av ladugård samt verkstadsdel inom Nynäs. Ladugården är slutförd. Verkstadsdelen beräknas vara färdigställd under våren. Investeringen 2007 uppgår till totalt 9,7 mkr. 2.5 Avstämning fastställda mål Verksamheterna inom Kultur & Utbildning har under året i huvudsak haft en mycket positiv utveckling. För merparten av uppdragen från Landstingsfullmäktige har dessa utförts eller pågår. Några kommentarer angående de uppdrag som inte slutförts eller pågår lämnas nedan. Film i Sörmland har genom tillfällig finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands Musik & Teater har arbetat med föreställningar för gymnasieungdomar, som är en utveckling av det nuvarande uppdraget för barn och ungdomar 5 15 år. Den modell som finns för de yngre åldersgrupperna måste modifieras och det arbetet återstår. Ladugården blev något försenad, men är i bruk i december. Utredning pågår om hur trädgården ska utvecklas. I uppdraget har angivits möjligheten att finansiera större satsningar med hjälp av samlade driftöverskott. Regler för detta återstår att utforma och görs i samarbete med Lednings- och verksamhetsstöd. 16 (45)

19 Processen för att förnya utställningshallen i Nyköping pågår, men har ännu inte resulterat i några formella beslut. Processen för att ordna finansiering fortsätter. Sörmlands Musik & Teater söker ändamålsenliga repetitionslokaler. Alternativ finns, men frågan är ännu inte löst utan arbetet fortskrider. Handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har ännu inte utarbetats. Arbetet påbörjas Vad gäller de båda uppdragen på verksamhetsnivå dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras kommer ett inventeringsarbete intensifieras under våren. Med underlag av denna inventering kan behov av åtgärder identifieras och plan för detta upprättas. 17 (45)

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Eskilstuna folkhögskola har konstutställningar i Galleriet med öppet hus för allmänheten vardagar Ny utställning med vernissage visas varje månad. Eftermiddagskurser har startats med diskussioner inom kultur och konst. Demokratifestival för och med människor med funktionshinder för att synliggöra alla människors lika värde är genomförd. Vandrarhemmet i Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Sörmlands museum har på många sätt arbetat med dessa områden, t ex genom stora dokumentationsprojekt som Med flytten som erfarenhet och Sverige och flyktingarna, flera Historien i Sörmland projekt, vidgad museipedagogik bla för särskolan, minnesutställningar till äldrevården, fri entré till utställningarna, inköp av fler husvagnar för mobila miniutställningar mm 1 (45)

21 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd. Pedagogen är anställd i ett projekt under Projektet har en tillfällig finansiering inom förvaltningen 2007 och eventuellt 2008, men behöver finnas tills vidare. Biblioteksplan för Landstinget Sörmland är antagen under perioden. Projektet med BVC om språk- och lässtimulans, fortskrider. Utveckling av metoder för lässtimulans för barn och unga, ska genomföras tillsammans med två andra län. Läslust i Sörmland, en serie seminarier för stöd till lässtimulans för alla åldrar, planeras. Förslag till en mångfaldsplan för medieförsörjningen på andra språk än svenska har utarbetats under perioden. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå och Strängnäs. Hemsidan har etablerats och vidareutvecklats. Arbetet fortsätter men ytterligare resurser måste tillföras. Projektet Fullt hus har med föreställningen Godsägare söker fru premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. 2 (45)

22 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår eftersom den modell som finns för de yngre åldersgrupperna i skolan måste modifieras. KY-utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare har startat ht Intag nr två KY-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning miljö, hälsa och entreprenörskap skedde också hösten-07. En ny ansökan om att få fortsätta med trädgårdsmästarutbildningen lämnades in men avslogs, då KY-myndigheten inte ansåg att näringen tillräckligt tydligt visat på behovet. Genom vandrarhemmet på Nynäs och en ny hemsida, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården var klar i december kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Den del som avser Sinnenas trädgård ska genomföras med uppbyggnad under 2008 enligt beslut i landstingets budget. 3 (45)

23 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter. I samarbete med några andra folkhögskolor har ett samarbete kring bistånd i Tanzania startats. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst.. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. Personal från SNB i samverkan med sjukvårdssektorn har utrett möjligheterna till och konsekvenserna av utveckla en rehabiliteringsträdgård för människor med utmattningssyndrom på Nynäs. Utredningen presenterades för landstingsstyrelsen i höstas. Eskilstuna fokhögskola har tillsammans med Folkhälsocentrum inom landstinget startat ett projekt som stöder delaktighet och inflytande i vardagen i ett bostadsområde i Eskilstuna. Förvaltningens plan är beslutad av nämnden. Implementeringen. pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Projektet har behandlats i landstinget och museet och 4 (45)

24 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. landstingsfastigheter har fortsatt planeringen. Nyköpings kommun har ställt sig positiva till att öka driftsanslaget avsevärt om bygget sker. Bidrag till bygget har sökts från Boverket. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. Friluftsverksamhet Avsluta byggnationen av ladugården på Nynäs. Miljö Öka elevernas/nyttjarnas och personalens medvetenhet om miljöfrågor för att få livsstilsförändringar till stånd. Genomföra förbättringar avseende transporter och energi för att minimera miljöbelastningen. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan ämnen och tillämpad undervisning successivt utökas. Ladugården är klar och installning påbörjades i början av december Markarbetena har fördyrats. Gödselbrunn och plansilon är klar. Maskinhallen och verkstaden färdigställs våren Miljöfrågorna ingår i ordinarie utbildning inom skolorna. De har aktiverats genom anställning av en förvaltningsövergripande miljösamordnare på deltid. Kurser/information har genomförts för personal. Sörmlands Naturbruk har miljöledningssystem med mål, genomförande och uppföljning. Miljöperspektivet hanteras inom varje kurs, genom årliga utbildningsdagar för personalen samt att vara förebilder i verksamheten. Öknaskolans elever har genomfört en studie avseende trafiken. Förslag till åtgärder har presenterats. Flera miljöbilar har anskaffats. 5 (45)

25 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Lägga om jordbruket till ekologisk odling. Ökade inslag av hälsofrämjande åtgärder Utarbeta handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom förvaltningen utifrån fastställd policy. Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (medborgare, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. LS 124/2006. Biogasanläggningen på Nynäs försörjer fordon med bränsle och fr o m januari 2008 försörjs även slottet med gas för uppvärmning. Energiförbrukningen inom Ökna följs kontinuerligt. Kollektorer har lagts ut i Rundbosjön och tillsammans med värmepump har Bränneriet nu ett energisnålt värmesystem. Taket har isolerats i fähuset och oxstallet, dvs Bygghyttan på Nynäs och luftvärmepumpar har ersatt de mycket energikrävande aerotemprarna.i Bygghyttan på Nynäs. Allmänna kommunikationsmedel används. Några verksamheter har tjänstecyklar för kortare transporter. Utbildning i Eco-driving för dem som kör mycket bil i tjänsten har genomförts. Växtodlingen är fr o m april 2007 kravgodkänd och karenstiden för nötköttsproduktion har gått ut i oktober Påbörjas under året. Redan nu finns aktiviteter inom området. Arbetet är påbörjat centralt. Folkhögskolorna har även deltagit i Folkbildningsrådets arbete med balanserat styrkort och har kommit längst inom förvaltningen. Intern kontroll genomförs och avrapporteras enligt krav. 6 (45)

26 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Tillse att verksamheter som inte deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa, gör så under Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska arbetmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Pågående. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare under 2008 med hjälp av gemensamma kompetensutvecklingsplaner. Klart. På förvaltningsnivå är merparten av dokumenten framtagna och finns tillgängliga för samtliga verksamheter. En inventering pågår på verksamhetsnivå, vilken kommer att fullföljas under våren Arbetet pågående i enlighet med landstingets policy och rutiner för rehab. En utbildningsinsats för verksamhetscheferna har genomförts hösten -07 i samband med att landstingets nya rutiner introducerades. Under hösten 2007 har landstingsövergripande nätverk startats för effektiv hantering av dessa frågor. Inventering har påbörjats och kommer att fullföljas under Enkät för psykosociala arbetsmiljön har tagits fram och pilot är genomförd inom Eskilstuna folkhögskola. 7 (45)

27 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar, vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Avvaktar investeringspolicyn. Budgetramarna hålls. Vi arbetar fortlöpande med effektivisering inom verksamheterna. 8 (45)

28 Avrapportering Uppdrag från nämnden 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 2 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Söka former för ett samarbete mellan Allmänkultur, Länsbibliotek Sörmland, Sörmlands museum samt Sörmlands Musik & Teater. Fortsätta att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna inom respektive verksamhet, bl a genom effektiva och användarvänliga hemsidor. Implementera policyn för mångfaldsarbetet inom förvaltningens verksamheter. Undersöka möjligheterna till finansiering med hjälp av EU-medel. Folkhögskolorna har samarbetat med att utarbeta balanserat styrkort, internationellt arbete m m. Sörmlands museum och Sörmlands naturbruk samarbetar bl a rörande utvecklingen inom Nynäs. Ett tvåårigt projekt har inletts för att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna för skolorna. Hemsidan inom Sörmlands Musik & Teater är publicerad under året. Film i Sörmland har utarbetat en hemsida inom ramen för Landstingets hemsida. Utvecklingsarbete har gjorts inom Åsa folkhögskolas hemsida. Sörmlands museum har utvecklat sin hemsida där webben är en ny verksamhetsgren med ett museums alla delar och där t ex samlingar kan tillängliggöras. Sörmlands Naturbruks två hemsidor har fått en ansiktslyftning. En plan för arbetet är beslutad av nämnden mars Arbetet med att implementera förvaltningens mångfaldsplan pågår med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en utbildningsdag för all personal i maj. Sörmlands Naturbruk har även arbetat för att bredda rekrytering av ungdomar till naturbruksutbildningarna. Förberedelser för rekrytering av eu-samordnare pågår. Förvaltningen delfinansierar resursen tillsammans med flertalet kommuner i länet. 1 (45)

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland Verksamhetsberättelse 2008 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Mål och uppdrag från Landstingsfullmäktige och nämnd har i princip fullföljts. Några avvikelser som är avhängiga ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Sörmland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 1(6) 2012-04-03 RS110347 Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Katarina Håkansson Datum 2016-10-17 Diarienummer UBN-2016-4120 Utbildningsnämnden Avtal 2017-2018 med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2014-09-04 KN-KUS14-003-9 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer