VERKSAMHETSBERÄTTELSE för. Kultur & Utbildning Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Kultur & Utbildning har i stort sett haft ett mycket positivt verksamhetsår. Fullmäktiges och nämndens uppdrag har i huvudsak utförts och flera stora satsningar börjar ta form. Sörmlands Musik & Teater har arbetat intensivt med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär september Föreställningen har medfört möjlighet att påbörja ett internationellt samarbete med Sydafrika. Inom produktionen blir mångfald och möte med andra kulturer en naturlig del. För att nå nya målgrupper har offentliga teaterföreställningar genomförts i samarbete med lokala arrangörer och föreställningar genomförts för gymnasieungdomar. Under året har två stora framtidsprojekt planerats inom Sörmlands museum. Det är det nya Naturum på Stendörren i samarbete med Länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Syftet med det senare projektet är bl a att utveckla verksamheten i Nyköping i riktningen mångfald och världshistoria. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Museets utvecklingen av det regionala arbetet fortsätter genom bl a samarbetet med länets kommuner inom Historien i Sörmland. Merparten av kommunerna finns nu med som samarbetsparters och delfinansiärer. Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål som ökar tillgängligheten för nya målgrupper tagit fart, bl a genom vandrarhem i Bränneriet och en ny ladugård. Ladugården möjliggör en utökning av antalet djur samt ger en möjlighet att erbjuda eleverna en modern utbildningspraktik. Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts för att öka antalet besökare. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Inom Ökna har en spannmålstork färdigställts, som är ekonomiskt lönsam genom att den används både för Sörmlands Naturbruks verksamhet och näraliggande gårdar som kan köpa tjänster. Nämnden har tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Förvaltningen har bl a avsatt medel för att genomföra stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. 1 (45)

4 Projektet genomförs i samarbete med barnavårdscentralerna och är tänkt att vara långsiktigt. Förvaltningen samarbetar med Regionförbundet Sörmland, Sörmlandsturism AB och länets kulturchefer för att bidra till att utveckla regionen. Bl a pågår förberedelser för att rekrytera en eu-samordnare inom regionen. Våra skolor arbetar aktivt med bl a miljö, hälsofrämjande arbete, mångfald m m. Eskilstuna folkhögskola har bl a genomfört en demokratidag och samarbetar med landstingets folkhälsoenhet för att stärka boende i stadsdelen Råbergstorp i Eskilstuna. Åsa folkhögskola har arbetat med att utveckla den offentliga verksamheten i Katrineholm genom s k Lördagsakademier och i Sköldinge bl a genom att anordna en lokal FN-dag. Mångkulturkonsulenten arbetar med implementeringen av förvaltningens mångfaldsplan i verksamheterna och samarbetar med arrangörer för att stärka det utåtriktade utbudet. Öknaskolan har startat en ny KY-utbildning Travhästskötare. Utbildningen har efterfrågats av näringslivet. Folkhögskolorna har nått sina kvalitetsmål i den årliga enkäten. Öknaskolan ligger strax under kvalitetsmålet. Kulturverksamheterna genomför enkäter men dessa är inte sammanställda. Utveckling av detta görs i arbetet med det balanserade styrkortet. Efterfrågan i verksamheterna har i många fall varit stor. Öknaskolan har t ex fler studerande än någonsin. Antalet besökare inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent genom bl a fri entré. Marknadsföringen av förvaltningens verksamheter har intensifierats genom satsning på extra marknadsföring för skolorna samt nypublicering och förbättring/utveckling av befintliga hemsidor. Miljöarbetet har intensifierats under året. Centrala resurser har skapats inom förvaltningen, miljökartläggning har genomförts, miljöombuden har utbildats. Två av förvaltningens anställda inom Sörmlands Naturbruk har fått landstingets miljöstipendium. En rapport med resultatet av årets interna kontroll har utarbetats. Redovisade kontroller har inte visat några stora brister i verksamheten. Antalet långtidssjuka har minskat avsevärt under året från 15 personer till 6 personer. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en enkät för den psykosociala arbetsmiljön tagits fram. 2 (45)

5 Årets resultat är 3,8 mkr jämfört med en planering mot ett nollresultat. Förvaltningen har möjlighet att använda det egna kapitalet för framtida satsningar. 2. Analys och kommentarer Uppdragen från landstingsfullmäktige och nämnden redovisas separat i bilagor. 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Kultur & Utbildning har under året haft en i huvudsak positiv utveckling inom förvaltningen. I princip har fullmäktiges och nämndens uppdrag ur ett medborgarperspektiv utförts. Alla verksamhet utarbetar en egen verksamhetsberättelse där verksamheten beskrivs mer utförligt. Utbud/verksamhet/tillgänglighet Verksamhetsutbudet har under året haft en mycket god utveckling. Förutom den stora basverksamheten har den regionala spridningen av verksamheten förbättrats ytterligare samtidigt som nya inriktningar och verksamhetsformer har genomförts. Några projekt har finansierats av förvaltningen. I övrigt har verksamheten gjorts genom omfördelning av resurser inom verksamheten, eller genom förvärv av extra medel genom bidrag till kurser eller andra sökta bidrag. Landstinget har även skjutit till resurser för drift av ladugård på Nynäs samt ökade kostnader för Eskilstuna folkhögskolas lokaler (helårseffekt). Allmänkultur har lämnat bidrag till kultur- och ungdomsorganisationer samt föreslagit kandidater till landstingsfullmäktiges utdelning av kulturstipendier. Förvaltningen har fått ett uppdrag från nämnden att arbeta om reglementet för fördelning av medel till regionala utvecklingsprojekt inom kultursektorn. En större fråga är frågan om mottagare av de medel som Länsbildningsförbundet får och vidareförmedlar. Nämnden har beslutat att rekommendera Länsbildningsförbundet i Sörmland att fördela bidrag till folkbildning i enlighet med folkbildningsförordningen och Landstingets Sörmlands policy. Ett helt nytt arbetsområde har varit stöd till kort- och dokumentärfilm. Under året har tre filmer fått ekonomiskt stöd 1. Sex filmare har fått mindre stöd för utbildning m m. Stöden har finansierats genom Allmänkulturens bidrag och stöd till kulturorganisationer. Stöd till film är ett nytt krav från Filminstitutet för att på sikt få behålla de statliga bidragen. 1 Schweden ist wunderbar, Nyköping-Saltillo, Spaningsflyg, Grand Mal 3 (45)

6 Mångkulturkonsulenten har deltagit i arrangemanget Eskilstuna Världsmusikfestival. Arrangörsskapet har vidgats med en rad invandrarföreningar via mångkulturkonsulenten, vilket betydde en tredubbling av publiken och internationella gästspel. Länskonstverksamheten köps av Eskilstuna kommun. Arbetssättet har förändrats och har under året främst bedrivits i projekt- och workshopform. Två seminarier har hållits inom länet. Syftet har varit att se möjligheterna till samverkan inom samhället samt att föra näringsliv och kultur närmare varandra. Dans i Sörmland har genomfört ett flertal större offentliga aktiviteter som har vänt sig till barn, gymnasieungdomar eller vuxna. Film i Sörmland har fortsatt utvecklingen enligt krav från Filminstitutet. Några aktiviteter har t ex varit Tigerfestivalen (filmfestival för film skapad i skola) och Frame (uttagning till SM för unga filmare). Innehållet i taltidningen som görs av Länsbiblioteket har utvecklats av redaktionen genom fler reportage och intervjuer vilket har lett till ökad efterfrågan. En plan för medieförsörjning på andra språk än svenska har utarbetats för länet. Förvaltningen har avsatt medel för att stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. Bokpåsar för tre åldersnivåer har tagits fram. Projektet genomförs i samarbete med landstingets barnavårdscentraler och är tänkt att vara långsiktigt. Sörmlands museum har under året haft särskilda satsningar där människor har bjudits in. Det har både skapat ökad delaktighet och medfört att nya grupper deltar i verksamheten och i historieskrivningen. Några exempel är Med flytten som erfarenhet, Sverige och flyktingarna, de mångkulturella samtalen och caféerna, barn- (och föräldra-) gruppen i invandrartäta Brandkärr i Nyköping samt projektet Röster. Detsamma gäller flera Historien i Sörmland projekt, där förutom kommunerna, många föreningar och enskilda engageras, liksom kursverksamheterna och flera av de pedagogiska projekten. De dramatiserade visningarna i Nyköping har utökats. Muséets skolverksamhet för och med barn och unga fortsätter att utvecklas med många deltagare och nya program bl a Arkeologiskola i Vrå, program vid grävning utanför Strängnäs, julprogram i Gamla Residenset, samarbete med mediaelever i Nyköping. Verksamheten Historien i Sörmland med de röda skyltarna, utställningar, pedagogik och program blir allt mer etablerad i länet och fler och fler kommuner, föreningar och andra vill vara med. Under 2007 invigdes projekt i Vingåker om kropp, kläder och konfektion och i Vrå om stenålder och arkeologi, projektet i Katrinholm utökades och projekt i Åker, Gnesta och Strängnäs påbörjades. 4 (45)

7 Under året har två stora framtidsprojekt planerats det nya Naturum på Stendörren i samarbete med länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Sörmlands Musik & Teater har för att genomföra uppdraget att nå nya målgrupper spelat ungdomsföreställningen Akvarium för gymnasieelever i länet. Föreställningen bygger på nyskrivna texter av unga människor i Sörmland. De offentliga konsertserierna har genomförts med en trogen publik. After Work Music har genomförts i Eskilstuna i egna lokaler och ofta med egen personal som medverkande. Teater riktad till små spellokaler runt om i länet för en offentlig publik har genomförts Godsägare söker fru. Det var en ny och mycket lyckad satsning i samarbete med nya lokala arrangörer. Arbetet med den stora föreställningen Show Boat har fortsatt. Föreställningen medför samarbete med 120 lokala körmedlemmar, häften av dem ungdomar i musikklasser. Inom ramen för produktionen stimuleras även internationella kontakter och mångfald genom samarbete med Cape Town Opera i Sydafrika. Landstinget Sörmland har som det första landstinget utsetts till 2007 års jazzkommun av Sveriges Jazzriksförbund. Eskilstuna folkhögskola har ökat tillgängligheten till skolan bl a genom ökad kurs- och konferensverksamhet i lokalerna, ökning av korta kurser samt spontana besök till skolans Galleri. Nya målgrupper fångas upp i ett projekt som syftar att stimulera folkhälsa i en stadsdel i Eskilstuna. Projektet bedrivs i samarbete med landstingets folkhälsoenhet. Åsa folkhögskola har under året medverkat vid flera öppna aktiviteter riktade mot allmänheten. Tre väl besökta Lördagsakademier har genomförts i Katrineholm på Västangården i samarbete med t ex Släktforskarföreningen. Under hösten återupptog Åsa sin ledande roll vid firandet av FN-dagen i Sköldinge, vilket har varit mycket uppskattat av lokalbefolkningen. En stor kontaktyta mot en bredare allmänhet är de turnéer som främst musikkursen genomför efter varje temaperiod. De besöker då skolor och andra offentliga verksamheter och bjuder på högt kvalificerade program, vilket utgör en god PR för skolan. Även friskvårdsledarkursen når ut till en bredare allmänhet genom program för Friskvård på arbetsplatsen. Sedan 2007 erbjuds också massage för allmänheten i Katrineholm. Öknaskolan har startat en helt ny KY-utbildning Travhästskötare och ytterligare ett intag inom trädgårdsmästarutbildningen har gjorts. Det systematiska sättet att arbeta med kvalitetsförbättringar av pedagogik, resurser och rutiner samt miljöfrågor bidrar till kunskapsökning, färdigheter och medvetenhet hos de studerande inom Öknaskolan. 5 (45)

8 Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål tagit fart. Ett vandrarhem har iordningställts i Bränneriet och en ny ladugård har färdigställts. Verkstaden har påbörjats och färdigställs Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Dessa är förutsättningar för att sörmlänningen och övriga besökande ska få ökad insikt i naturbrukets villkor och förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle samt bidra till den biologiska mångfalden. Förvaltningen har satsat gemensamma resurser på att öka tillgängligheten till skolorna genom ökade marknadsföringsinsatser. Dessutom har flera hemsidor nyproducerats (www.sormlandsmusikoteater.se och utvecklats (www.sormlandsmuseum.se) eller uppdaterats (www.asafolkhogskola.nu). Det leder till en väsentligt ökad tillgänglighet och möjlighet att nå nya publikgrupper. Det gäller särskilt Sörmlands museum, där webben är en ny väsentlig verksamhetsgren med ett museums alla delar där bl a samlingar kan göras tillgängliga på nätet. En egen hemsida för marknadsföring av föreställningen Show Boat har öppnats (www.showboat.se). Nämnden har en fått presentation av förvaltningens olika verksamheter under två dagar i mars. De genomfördes på Åsa folkhögskola. Deltog gjorde även politiker från landstingsstyrelsen och tjänstemän i landstingets ledning. För att nå fler målgrupper till Åsa folkhögskola har marknadsföringen differentierats under året. Besökare/efterfrågan Sörmlands Musik & Teater har haft ett minskat antal besökare, främst inom skolföreställningarna där publiken barn och ungdomar 5-15 år var ca , en minskning med ca Anledningen är främst det minskade elevunderlaget i dessa åldrar. De offentliga föreställningarna inom teater har däremot ökat från knappt till nästan Anledningen är främst satsningen på gymnasieföreställningarna samt Godsherre söker fru. Det totala antalet besökare exklusive vården minskade med drygt fyra procent till Besöksantalet inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent bl a genom den fria entrén. Antalet utländska besökare har ökat markant. Genom att utställningen på Parken Zoo i Eskilstuna har avslutats har dock det totala antalet besökare minskat. Antalet elevveckor inom Eskilstuna folkhögskola har minska till 7 360, ca 92 procent av volymen Det är de korta kurserna som har minskat. Eftersom Folkbildningsrådets volymbidrag begränsats till deltagarveckor per år var det inte ekonomiskt försvarbart att ha en större 6 (45)

9 volym. Efterfrågan på kursplatser var mycket större än skolan har kunnat tillgodose på grund av det begränsade bidraget. Åsa folkhögskola har genomfört elevveckor, vilket är i nivå med 2006 års verksamhet. Antalet elevveckor som delfinansieras med bidrag från Folkbildningsrådet ligger däremot högt. En bidragsbegränsning finns med avseende på volym. Däremot är det osäkert att minska volymen inom de långa kurserna eftersom det finns en osäkerhet hur framtiden för tolkkurserna organiseras i framtiden. Konsekvenserna av förändringarna för Åsa folkhögskolas del är ännu svåra att förutse. Förändringen av tolkkurser ska genomföras fr o m juli Volymen inom korta kurser har ökat väsentligt jämfört med 2006, men är en återgång till tidigare mer normala volymer. Av de korta kurserna har distansutbildningar fått ett rejält uppsving. Antalet distanskurser ska ses över för att hitta rätt nivå. Skolan har haft en mycket god beläggning på internatet. I genomsnitt har ca 75 långkursstuderande bott i de 66 rummen. Beläggningen på Åsa folkhögskolas vandrarhem i Sköldinge har ökat till 424 gästnätter jämfört med 363 gästnätter 2006 och , men har fortfarande inte nått de nivåer som skolan hoppas på. Antalet gästnätter i samband med korta kurser och gästkurser har återhämtat sig och ligger nu 8 procent högre än Inom Sörmlands Naturbruk har Öknaskolan aldrig haft så många studerande samtidigt, nämligen 304 elever. Ungdomarna i gymnasieåldrar minskar dock framöver. Dessutom konkurrerar fler fristående gymnasieskolor om eleverna. Marknadsföring och kvalitet i utbildning blir därför allt viktigare. Korttidsuthyrningen av övernattningar inom Nynäs har ökat väsentligt genom det nya vandrarhemmet i Bränneriet samt utnyttjandet av två tidigare fritidsbostäder.. Genomförandet av handikappolitiskt program Flera verksamheter har arbetat med att implementera planen under året. Förvaltningen gör en uppföljning av arbetet Mer information finns i flera av verksamheternas egna verksamhetsberättelser. Hälsofrämjande arbete Förvaltningen har inom sitt arbetsområde en naturlig del i det hälsofrämjande arbetet genom utbudet av kultur och utbildning. Skolorna har i sin undervisning och sitt förhållningssätt ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Dessutom pågår projekt inom området. Eskilstuna folkhögskola t ex genom arbetet på Träffpunkten i stadsdelen Lagersberg och genom att i samarbete med landstingets folkhälsocentrum kunna stärka boenden även i andra bostadsområden i Eskilstuna. Åsa folkhögskola erbjuder utbildningar inom friskvård. 7 (45)

10 Kvalitet Sörmlands museum och Sörmlands Musik & Teater genomför fortlöpande kvalitetsundersökningar avseende den pedagogiska verksamheten och föreställningar men de är ännu inte systematiskt sammanställda. De utvecklas i samband med att balanserat styrkort införs i förvaltningen. Förvaltningen genomför en gemensam årlig enkät för skolorna. Resultatet av ett genomsnitt av svaren på samtliga frågor redovisas nedan för skolorna. Svarsalternativen är 1 4. Målet är att nå det genomsnittliga omdömet 3, / / /2007 Eskilstuna folkhögskola 3,20 3,20 3,25 Åsa folkhögskola 3,27 3,45 3,35 Öknaskolan 2,82 2,84 2,80 Eskilstunas resultat är något bättre än föregående åren. Den enskilde deltagaren upplever att han/hon fått högre grad av möjlighet att påverka sina studier liksom att vara delaktig i olika beslut. Man är mer nöjd med den information och omtanke som ges. Åsa folkhögskolas resultat är det näst bästa någonsin (2005/2006 var rekordåret). De tre faktorer som gav högst betyg var lärarnas ämneskunskaper, utbildningen som helhet och den omtanke du får på skolan. Öknaskolans nivå har varit relativt jämn de senaste åren. Mätningen görs i åk 3. Variationer finns mellan åren när det gäller vilka utbildningsprofiler som ger lägst/höst betyg. Resultatet ligger till grund för ett fortlöpande förbättringsarbete. 2.2 Verksamhetsperspektiv Styrning Utvecklingen av balanserade styrkort har pågått inom Eskilstuna och Åsa folkhögskolor. Skolorna har samarbetat med flera externa folkhögskolor i ett gemensamt projekt. Arbetet har medfört ett stort antal seminarier och träffar, där även personalen har involverats. Utvecklingen fortsätter nu inom ytterligare några verksamheter 2008 samt genom att arbeta fram ett gemensamt balanserat styrkort för förvaltningen påbörjas. En plan för förvaltningens arbete med etnisk och kulturell mångfald antogs av nämnden i mars. Planen innehåller aktiviteter inom samtliga fyra planeringsperspektiv. Planen ska omsättas i åtgärdsplaner av alla verksamheter med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en gemensam utbildningsdag för all personal i maj Jämställdhetsplanen har reviderats med analyser och aktiviteter. Nämnden har i juni tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Planen lyfter fram fem 8 (45)

11 områden som centrala i verksamheten. De är läsande, lärande, tillgänglighet, mångfald och samverkan. En skolplan för gymnasieutbildningen har utarbetats och behandlas av nämnden i februari. Dansplan för verksamheten inom Sörmlands Musik & Teater har beslutats i december. Sörmlands Naturbruk har påbörjat en effektivisering av arbetet med miljö, arbetsmiljö och brandskydd genom integration av ledningssystemen. Organisation Flera verksamheter har under året berörts av organisationsförändringar. Allmänkultur upphör som organisation fr o m Omorganisationen medför att bidrag, kulturstipendier och mångkulturfrågor överförs till ledningen. Dans och Film i Sörmland ingår i Sörmlands Musik & Teater. En ny organisation utarbetas inom Sörmlands museum. Den genomförs under februari Omorganisationen utgör en grund för att utveckla museets arbetsformer, införa nya planeringsrutiner samt arbeta med tydligare mål, bl a för prioriterade områden för att utveckla det regionala utbudet och samarbeten. Eskilstuna folkhögskola har under året övergått till att köpa lokalvård och IT-tjänster från landstingets serviceorganisation. Sekreterarskapet för nämnden handhas nu av Lednings- och verksamhetsstöd. Ekonomi- och stabschefen har övertagit uppgifter som avser planeringsfrågor och får möjlighet att arbeta mer strategiskt genom rekrytering av ny ekonom och omfördelning av uppgifter till en ekonomiassistent. Skanning av leverantörsfakturor har införts, vilket medför att vissa uppgifter flyttats till handläggare och samlad redovisning. Formerna för länskonstverksamheten har diskuterats sedan hösten 2006 och avtalet med Eskilstuna kommun har sagts upp. Länskonstkonsulentens tjänst har varit vakant under en stor del av året, men verksamheten har skötts på annat sätt av Eskilstuna kommuns konstmuseum. Ett avtal utarbetas nu tillsammans med Eskilstuna kommun angående ett nytt arbetssätt för att synliggöra konst i länet. Det har resulterat i utökat stöd från Kulturrådet. Sörmlands Musik & Teater fortsätter att arbeta med två baser i länet, en i Nyköping och en i Eskilstuna. Dessutom finns den omfattande turnéverksamheten i hela länet som uppdraget innebär. Arbetet med att söka fasta repetitionslokaler i länet fortsätter. Under året har kontakter tagits med Östgötateatern för att eventuella samarbeten i framtiden kring såväl produktioner som verkstadsarbeten. Under året har beslutats att en barnproduktion görs gemensamt under våren Verksamheten har även samarbetat med Örebro såväl med teater som musik. Nämndens uppdrag 2008 att undersöka samarbetsformer med Västerås Sinfonietta har påbörjats (45)

12 Åsa folkhögskola har påbörjat en översyn av verksamhet och organisation för att möta kommande verksamhetskrav och säkerställa en ekonomi i balans. 10 (45)

13 Internationella kontakter De internationella kontakterna blir allt viktigare. Det finns en utvecklingspotential för regionen genom att förstärka de ekonomiska resurserna inom områdena kultur och utbildning genom projekt finansierade med Eu-bidrag. Under hösten har därför dialog förts med kommuner och andra intressenter i länet för att satsa på stöd för initiering av av projekt, ansökningsförfarande m m. Det har resulterat i att rekrytering av en Eusamordnare har påbörjats i samarbete med flertalet kommuner i länet. Film i Sörmland har i det pågående SIDA-projektet besökt Vietnam i januari. I augusti kom åtta vietnamesiska delegater till Sverige för ett veckolångt besökt. Statens kulturråd som finansierar hälften av Sörmlands Musik & Teaters verksamhet ställer allt tydligare krav på en internationalisering av arbetet. Under året har viktiga steg tagits in i det internationella samarbetet i och med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat under Folkhögskolorna fortsätter sina internationella samarbeten. Eskilstuna folkhögskola deltar i ett EU projekt för aktivt medborgarskap. Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ingår i ett nätverk med två folkhögskolor för ett utbyte med Tanzania. Gymnasieutbildningarna inom Öknaskolan genomför sina internationella APU-utbildningar 2. Regionförbundet har påbörjat ett samarbete med några regioner i Europa. De ligger alla i anslutning till huvudstäder. Kulturen är en av tillväxtfaktorerna. Förvaltningen deltar i samarbetet. Samverkan Stora möjligheter finns att utveckla landstingets utnyttjande av förvaltningens resurser i form av lärarkompetens, konferenslokaler, övernattningsrum, restauranger samt hälsofrämjande insatser. För landstinget bör de interna alternativen vara mycket attraktiva ekonomiskt. Naturligtvis måste även förvaltningens service motsvara ställda förväntningar. Det finns nu bättre förutsättningar att marknadsföra förvaltningens utbud genom att ett landstingsprojekt har startats för presentation av interna tjänster på Insidan (intranätet). Dans i Sörmland har nått ett ökat samarbete med Mälardalens högskola i form av föreläsningar och workshops, även vid lärarutbildningen. Samarbeten med föreningar, studieförbund, kommuner m fl sker ofta runt föreställningar, projekt och utställningar. Nya avtal med flera kommuner kring samarbeten har gjorts, företrädesvis inom Historien i Sörmland. Ett långsiktigt samarbete med länsstyrelsen kring Stendörren har inletts. 2 Arbetsplatsförlagd utbildning 11 (45)

14 Förvaltningen och flertalet sörmländska kommuner har startat ett arbete för att utveckla möjligheterna att söka eu-bidrag. För närvarande pågår arbete med att förbereda rekrytering av en samordnare. Samarbete pågår även i andra frågor med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Turism AB. Regelbundna träffar med länets kulturchefer genomförs för att samordna utvecklingen av kultur i länet. Ett större internt samarbetsprojekt är att utveckla natur- och kulturleder inom Nynäs samt att förnya utställningen Ätas Älskas, som ska placeras i gamla ladugården på Nynäs. Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk samarbetar med utvecklingen. Åsa folkhögskola har utvecklat och fördjupat samarbetet med ABF i och med en stor uthyrningsverksamhet till cirklar och grupper i Västangården, Katrineholm. Projekt Film i Sörmland har under året genom finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands museum har arbetat med att tillgängliggöra samlingarna. Det har inneburit att rutiner och arbetsmetoder vidareutvecklats och förfinats, liksom arbetet med att skapa digitala arkiv. Genom bidrag från staten har ett intensivt arbete gjorts med samlingarna (Access-projektet). Databasen har uppdaterats och samlingar har ny- och omregistrerats för ännu bättre tillgänglighet. Arbetet med att presentera samlingarna på hemsidan har inletts och nya rutiner för insamling utarbetats. Museet och förvaltningen gjort en särskild satsning på uppordning och rutiner för landstingets konst. Utöver avsatta medel har förvaltningen tvingats satsa egna resurser. Hela konstsamlingen har registrerats i ny databas och uppordnas nu successivt. Det har inneburit ett mycket stort arbete då man ute i landstinget verksamheter, eller vid försäljningar och uthyrningar inte alltid anmält förändringar. Sörmlands museum har utvidgat fotoateljén för att kunna skriva ut alla skyltar och större utställningsbilder. Förbättringar har också gjorts i magasinet med uppordning av textilförvaring samt bättre ordnat för visningar för att öka tillgängligheten. Matsalen på Öknaskolan har byggts om för att möta det ökade antalet studerande. 12 (45)

15 Pedagogiken inom gymnasieutbildningarna har utvecklats genom att utnyttja Ökna och Nynäs mer i det praktiska arbetet. Grunderna och metodikövningarna sker på Ökna och därefter kommer eleverna til Nynäs i ett produktionssammanhang med ökat tempo med krav på att vara mer självgående för att närma sig yrkeslivets krav. Arbetssättet utvecklas vidare för alla inriktningar under kommande år. Förvaltningen planerar att delta i ett treårigt delvis eu-finansierat projekt (KRUT). Syftet är att stimulera satsningar på kreativa sektorer i de län som samarbetar. Miljö Miljöarbetet har intensifierats under året. Den miljökartläggning som landstinget har beslutat ska genomföras har gjorts, trots tidspress. Miljöfrågorna har också prioriterats genom central anställning av miljösamordnare på deltid. Verksamheten med miljöombud har också formats tydligare under året. Förvaltningen har förutom uppdragen från Landstingsfullmäktige uppdrag från nämnden inom miljöområdet. Uppdragen har genomförts. All verksamhet inom Sörmlands Naturbruk är nu miljöcertifierad. Sörmlands Naturbruk fick i juni två stipendier. Ett stipendium avsåg miljöombudets arbete inom kemikalie- och avfallshanteringen samt ett stipendium till verksamhetschefen för ledarskap och engagemang i arbetet med miljöfrågor. Säkerhet Samtliga verksamheter har nu i enlighet med förvaltningens säkerhetsplan upprättat egna säkerhetsplaner. De förs fram till nämndens sammanträde i februari Arbete med att lösa försäkringsfrågor för museet har inletts och museets samlingar ska värderas. Förvaltningen har satsat extra resurser på att skapa rutiner för arkivering och dokumenthantering för folkhögskolorna. I Eskilstuna har skolans handlingar ordnats och förtecknats, och system för gallring och dokumenthantering skapats. Nya rutiner har förankrats i organisationen. På Åsa folkhögskola finns sedan tidigare ett centralt arkiv. Där har insatserna bestått i rådgivning om arkivbildnings- och ordningsprinciper samt upprättande av en dokumenthanteringsplan. Intern kontroll Landstingets reglemente för intern kontroll har fått genomslag framför allt i verksamhetsplanen där samtliga uppdrag från landstingsfullmäktige, uppdrag från landstingsfullmäktige och nämnd samlas med uppgift om ansvar och återrapportering. En plan för intern kontroll inom 13 (45)

16 redovisningsområdet (landstingsstyrelseuppdrag) har upprättats och återrapporterats till förvaltningschefen. 2.3 Personalperspektiv Uppdragen från landstingsfullmäktige respektive nämnd redovisas i bilagor. Volymutveckling Antalet anställda har minskat något från förra årets 282 personer till årets 267 personer. Sjukfrånvaro När det gäller sjukfrånvaron kan vi konstatera att antalet med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen samt antalet nytillkomna fall med sjukfrånvaro mer än 28 dagar har ökat något. Däremot har antalet långtidssjukskrivna minskat avsevärt till 6 personer jämfört med förra årets 15 personer. Det positiva resultatet beror dels på att några kommit tillbaka i arbete, dels på att några har slutat sin anställning hos oss och dels på att några har fått sjukersättning. Olyckor och tillbud (arbetsskador) Elva arbetsskador har inträffat, varav fem medfört sjukfrånvaro. Dessutom har trettio tillbud inträffat. Verksamhet Arbetsskada med sjukfrånvaro Arbetsskada Tillbud Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta utan sjukfrånvaro (45)

17 Arbetsmiljöarbete Samtliga verksamheter har nu deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Förvaltningen har tagit fram en egen enkät för att verksamheterna regelbundet ska kunna följa upp den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten ska utgöra en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En pilot av enkäten har under året genomförts vid Eskilstuna folkhögskola. Under året har en skyddsplan upprättats. Delar av denna omfattar verksamhetens arbetsmiljö. 2.4 Ekonomiperspektiv Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnyttja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 har förvaltningen i stället haft en budget med ett nollresultat. Årets resultat är 3,8 mkr. Förvaltningen har möjlighet att använda sitt eget kapital för framtida satsningar. Av den anledningen har ett arbete med mer långsiktiga budgetar påbörjats inom förvaltningen. De faktorer som påverkat resultatet positivt är bl a att Sörmlands Naturbruks skogs- och spannmålsintäkter blivit högre än budgeterat. Sörmlands Musik & Teater har också strävat efter att spara inför verksamhetsåret 2008 för att ekonomiskt klara musikteaterföreställningen Show Boat som blir en stor satsning. Inom denna verksamhet har också ersättningar avseende en större dansföreställning samt rekryteringen av det konstnärliga teamet till Show Boat senarelagts, vilket har medfört väsentligt lägre kostnader 2007 än planerat. För de scenkonstanställda har ett nytt pensionssystem genomförts fr o m De tidigare osäkerheterna i pensionsnivåerna är nu också lösta. En stor extraordinär post är därför att reservationerna för pensionerna har återförts till resultaträkningen 2007 enligt överenskommelse med redovisningsansvarig inom Landstinget (ca 0,7 Mkr). Förvaltningen har även upplöst den avsättning för underhåll inom Sörmlands Naturbruk som omfattat drygt 1,2 Mkr. Intäkterna har använts för att finansiera torkanläggningen inom Ökna (ersättning till Landstingsfastigheter). Inom balansräkningen har anläggningarnas värde (byggnader) ökat väsentligt genom framför allt byggnationen av ladugården på Nynäs. En konsekvens är att behållningen i Kassa/bank har minskat. Minskningen av Kassa/bank förklaras även av att fondförvaltningen om ca 12,4 Mkr har flyttats över till extern förvaltning enligt centrala beslut. 15 (45)

18 De kortfristiga fordringarna har minskat med 2,3 Mkr bl a beroende på lägre momsfordran och interimsfordringar (periodisering mellan åren). Förvaltningens eget kapital har ökat med resultatet, 3, 8 Mkr och är nu drygt 33 Mkr. Övriga kortfristiga skulder är väsentligt lägre än Några poster som minskar skulden avser fonder ca 12.4 Mkr (överflyttat till central förvaltning, se ovan), lägre leverantörsskulder 2,9 Mkr, upplösning av underhållsfond Ökna 1, 2 Mkr samt upplösning av reserverade medel för pensioner inom musik- och teateranställda 0,7 Mkr. Investeringarna 2007 uppgick till 12,7 Mkr jämfört med 9,4 Mkr Byggnadsinvesteringarna var 4,8 Mkr högre ,5 Mkr avser Landstingets konst. Den största investeringen under året har varit nybyggnation av ladugård samt verkstadsdel inom Nynäs. Ladugården är slutförd. Verkstadsdelen beräknas vara färdigställd under våren. Investeringen 2007 uppgår till totalt 9,7 mkr. 2.5 Avstämning fastställda mål Verksamheterna inom Kultur & Utbildning har under året i huvudsak haft en mycket positiv utveckling. För merparten av uppdragen från Landstingsfullmäktige har dessa utförts eller pågår. Några kommentarer angående de uppdrag som inte slutförts eller pågår lämnas nedan. Film i Sörmland har genom tillfällig finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands Musik & Teater har arbetat med föreställningar för gymnasieungdomar, som är en utveckling av det nuvarande uppdraget för barn och ungdomar 5 15 år. Den modell som finns för de yngre åldersgrupperna måste modifieras och det arbetet återstår. Ladugården blev något försenad, men är i bruk i december. Utredning pågår om hur trädgården ska utvecklas. I uppdraget har angivits möjligheten att finansiera större satsningar med hjälp av samlade driftöverskott. Regler för detta återstår att utforma och görs i samarbete med Lednings- och verksamhetsstöd. 16 (45)

19 Processen för att förnya utställningshallen i Nyköping pågår, men har ännu inte resulterat i några formella beslut. Processen för att ordna finansiering fortsätter. Sörmlands Musik & Teater söker ändamålsenliga repetitionslokaler. Alternativ finns, men frågan är ännu inte löst utan arbetet fortskrider. Handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har ännu inte utarbetats. Arbetet påbörjas Vad gäller de båda uppdragen på verksamhetsnivå dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras kommer ett inventeringsarbete intensifieras under våren. Med underlag av denna inventering kan behov av åtgärder identifieras och plan för detta upprättas. 17 (45)

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Eskilstuna folkhögskola har konstutställningar i Galleriet med öppet hus för allmänheten vardagar Ny utställning med vernissage visas varje månad. Eftermiddagskurser har startats med diskussioner inom kultur och konst. Demokratifestival för och med människor med funktionshinder för att synliggöra alla människors lika värde är genomförd. Vandrarhemmet i Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Sörmlands museum har på många sätt arbetat med dessa områden, t ex genom stora dokumentationsprojekt som Med flytten som erfarenhet och Sverige och flyktingarna, flera Historien i Sörmland projekt, vidgad museipedagogik bla för särskolan, minnesutställningar till äldrevården, fri entré till utställningarna, inköp av fler husvagnar för mobila miniutställningar mm 1 (45)

21 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd. Pedagogen är anställd i ett projekt under Projektet har en tillfällig finansiering inom förvaltningen 2007 och eventuellt 2008, men behöver finnas tills vidare. Biblioteksplan för Landstinget Sörmland är antagen under perioden. Projektet med BVC om språk- och lässtimulans, fortskrider. Utveckling av metoder för lässtimulans för barn och unga, ska genomföras tillsammans med två andra län. Läslust i Sörmland, en serie seminarier för stöd till lässtimulans för alla åldrar, planeras. Förslag till en mångfaldsplan för medieförsörjningen på andra språk än svenska har utarbetats under perioden. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå och Strängnäs. Hemsidan har etablerats och vidareutvecklats. Arbetet fortsätter men ytterligare resurser måste tillföras. Projektet Fullt hus har med föreställningen Godsägare söker fru premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. 2 (45)

22 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår eftersom den modell som finns för de yngre åldersgrupperna i skolan måste modifieras. KY-utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare har startat ht Intag nr två KY-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning miljö, hälsa och entreprenörskap skedde också hösten-07. En ny ansökan om att få fortsätta med trädgårdsmästarutbildningen lämnades in men avslogs, då KY-myndigheten inte ansåg att näringen tillräckligt tydligt visat på behovet. Genom vandrarhemmet på Nynäs och en ny hemsida, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården var klar i december kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Den del som avser Sinnenas trädgård ska genomföras med uppbyggnad under 2008 enligt beslut i landstingets budget. 3 (45)

23 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter. I samarbete med några andra folkhögskolor har ett samarbete kring bistånd i Tanzania startats. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst.. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. Personal från SNB i samverkan med sjukvårdssektorn har utrett möjligheterna till och konsekvenserna av utveckla en rehabiliteringsträdgård för människor med utmattningssyndrom på Nynäs. Utredningen presenterades för landstingsstyrelsen i höstas. Eskilstuna fokhögskola har tillsammans med Folkhälsocentrum inom landstinget startat ett projekt som stöder delaktighet och inflytande i vardagen i ett bostadsområde i Eskilstuna. Förvaltningens plan är beslutad av nämnden. Implementeringen. pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Projektet har behandlats i landstinget och museet och 4 (45)

24 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. landstingsfastigheter har fortsatt planeringen. Nyköpings kommun har ställt sig positiva till att öka driftsanslaget avsevärt om bygget sker. Bidrag till bygget har sökts från Boverket. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. Friluftsverksamhet Avsluta byggnationen av ladugården på Nynäs. Miljö Öka elevernas/nyttjarnas och personalens medvetenhet om miljöfrågor för att få livsstilsförändringar till stånd. Genomföra förbättringar avseende transporter och energi för att minimera miljöbelastningen. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan ämnen och tillämpad undervisning successivt utökas. Ladugården är klar och installning påbörjades i början av december Markarbetena har fördyrats. Gödselbrunn och plansilon är klar. Maskinhallen och verkstaden färdigställs våren Miljöfrågorna ingår i ordinarie utbildning inom skolorna. De har aktiverats genom anställning av en förvaltningsövergripande miljösamordnare på deltid. Kurser/information har genomförts för personal. Sörmlands Naturbruk har miljöledningssystem med mål, genomförande och uppföljning. Miljöperspektivet hanteras inom varje kurs, genom årliga utbildningsdagar för personalen samt att vara förebilder i verksamheten. Öknaskolans elever har genomfört en studie avseende trafiken. Förslag till åtgärder har presenterats. Flera miljöbilar har anskaffats. 5 (45)

25 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Lägga om jordbruket till ekologisk odling. Ökade inslag av hälsofrämjande åtgärder Utarbeta handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom förvaltningen utifrån fastställd policy. Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (medborgare, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. LS 124/2006. Biogasanläggningen på Nynäs försörjer fordon med bränsle och fr o m januari 2008 försörjs även slottet med gas för uppvärmning. Energiförbrukningen inom Ökna följs kontinuerligt. Kollektorer har lagts ut i Rundbosjön och tillsammans med värmepump har Bränneriet nu ett energisnålt värmesystem. Taket har isolerats i fähuset och oxstallet, dvs Bygghyttan på Nynäs och luftvärmepumpar har ersatt de mycket energikrävande aerotemprarna.i Bygghyttan på Nynäs. Allmänna kommunikationsmedel används. Några verksamheter har tjänstecyklar för kortare transporter. Utbildning i Eco-driving för dem som kör mycket bil i tjänsten har genomförts. Växtodlingen är fr o m april 2007 kravgodkänd och karenstiden för nötköttsproduktion har gått ut i oktober Påbörjas under året. Redan nu finns aktiviteter inom området. Arbetet är påbörjat centralt. Folkhögskolorna har även deltagit i Folkbildningsrådets arbete med balanserat styrkort och har kommit längst inom förvaltningen. Intern kontroll genomförs och avrapporteras enligt krav. 6 (45)

26 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Tillse att verksamheter som inte deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa, gör så under Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska arbetmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Pågående. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare under 2008 med hjälp av gemensamma kompetensutvecklingsplaner. Klart. På förvaltningsnivå är merparten av dokumenten framtagna och finns tillgängliga för samtliga verksamheter. En inventering pågår på verksamhetsnivå, vilken kommer att fullföljas under våren Arbetet pågående i enlighet med landstingets policy och rutiner för rehab. En utbildningsinsats för verksamhetscheferna har genomförts hösten -07 i samband med att landstingets nya rutiner introducerades. Under hösten 2007 har landstingsövergripande nätverk startats för effektiv hantering av dessa frågor. Inventering har påbörjats och kommer att fullföljas under Enkät för psykosociala arbetsmiljön har tagits fram och pilot är genomförd inom Eskilstuna folkhögskola. 7 (45)

27 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar, vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Avvaktar investeringspolicyn. Budgetramarna hålls. Vi arbetar fortlöpande med effektivisering inom verksamheterna. 8 (45)

28 Avrapportering Uppdrag från nämnden 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 2 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Söka former för ett samarbete mellan Allmänkultur, Länsbibliotek Sörmland, Sörmlands museum samt Sörmlands Musik & Teater. Fortsätta att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna inom respektive verksamhet, bl a genom effektiva och användarvänliga hemsidor. Implementera policyn för mångfaldsarbetet inom förvaltningens verksamheter. Undersöka möjligheterna till finansiering med hjälp av EU-medel. Folkhögskolorna har samarbetat med att utarbeta balanserat styrkort, internationellt arbete m m. Sörmlands museum och Sörmlands naturbruk samarbetar bl a rörande utvecklingen inom Nynäs. Ett tvåårigt projekt har inletts för att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna för skolorna. Hemsidan inom Sörmlands Musik & Teater är publicerad under året. Film i Sörmland har utarbetat en hemsida inom ramen för Landstingets hemsida. Utvecklingsarbete har gjorts inom Åsa folkhögskolas hemsida. Sörmlands museum har utvecklat sin hemsida där webben är en ny verksamhetsgren med ett museums alla delar och där t ex samlingar kan tillängliggöras. Sörmlands Naturbruks två hemsidor har fått en ansiktslyftning. En plan för arbetet är beslutad av nämnden mars Arbetet med att implementera förvaltningens mångfaldsplan pågår med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en utbildningsdag för all personal i maj. Sörmlands Naturbruk har även arbetat för att bredda rekrytering av ungdomar till naturbruksutbildningarna. Förberedelser för rekrytering av eu-samordnare pågår. Förvaltningen delfinansierar resursen tillsammans med flertalet kommuner i länet. 1 (45)

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Politisk budgetberedning har genomförts 17 november.

Politisk budgetberedning har genomförts 17 november. ANDSTINGET H 4hDL 4GGARE Marita Karlsson DIARIENR KN-KUS l 1-003 Namnden har behandlat förvaltningens lamnade underlag för att bedöma konsekvenser av landstingets planeringsförutsättningar vid marssammantradet

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos

Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Delårsbokslut 2008 med helårsprognos Till arbetsutskottet 2008-10-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Regionförbundets insatser och resultat under perioden... 3 Kommunikationer... 5 Lärande och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

2005 - ett bra och framåtsyftande år

2005 - ett bra och framåtsyftande år Årsredovisning 2005 2005 - ett bra och framåtsyftande år Landstingets verksamheter har under 2005 utvecklats väl. Det framgår av denna årsredovisning som sammanfattar den verksamhet som landstingets alla

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning

24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning DATUM 2004-03-22 DIARIENR 24 Årsredovisning 2003 med miljöredovisning Bakgrund Landstinget årsredovisning 2003 redovisar utfallet av landstingets åtagande, utfallet av verksamheten samt den ekonomiska

Läs mer

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut

78 Landstingets delårsrapport 1-2011. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-405 78 Landstingets delårsrapport 1-2011 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer