VERKSAMHETSBERÄTTELSE för. Kultur & Utbildning Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. för. Kultur & Utbildning Sörmland"

Transkript

1

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Kultur & Utbildning har i stort sett haft ett mycket positivt verksamhetsår. Fullmäktiges och nämndens uppdrag har i huvudsak utförts och flera stora satsningar börjar ta form. Sörmlands Musik & Teater har arbetat intensivt med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat som har premiär september Föreställningen har medfört möjlighet att påbörja ett internationellt samarbete med Sydafrika. Inom produktionen blir mångfald och möte med andra kulturer en naturlig del. För att nå nya målgrupper har offentliga teaterföreställningar genomförts i samarbete med lokala arrangörer och föreställningar genomförts för gymnasieungdomar. Under året har två stora framtidsprojekt planerats inom Sörmlands museum. Det är det nya Naturum på Stendörren i samarbete med Länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Syftet med det senare projektet är bl a att utveckla verksamheten i Nyköping i riktningen mångfald och världshistoria. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Museets utvecklingen av det regionala arbetet fortsätter genom bl a samarbetet med länets kommuner inom Historien i Sörmland. Merparten av kommunerna finns nu med som samarbetsparters och delfinansiärer. Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål som ökar tillgängligheten för nya målgrupper tagit fart, bl a genom vandrarhem i Bränneriet och en ny ladugård. Ladugården möjliggör en utökning av antalet djur samt ger en möjlighet att erbjuda eleverna en modern utbildningspraktik. Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts för att öka antalet besökare. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Inom Ökna har en spannmålstork färdigställts, som är ekonomiskt lönsam genom att den används både för Sörmlands Naturbruks verksamhet och näraliggande gårdar som kan köpa tjänster. Nämnden har tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Förvaltningen har bl a avsatt medel för att genomföra stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. 1 (45)

4 Projektet genomförs i samarbete med barnavårdscentralerna och är tänkt att vara långsiktigt. Förvaltningen samarbetar med Regionförbundet Sörmland, Sörmlandsturism AB och länets kulturchefer för att bidra till att utveckla regionen. Bl a pågår förberedelser för att rekrytera en eu-samordnare inom regionen. Våra skolor arbetar aktivt med bl a miljö, hälsofrämjande arbete, mångfald m m. Eskilstuna folkhögskola har bl a genomfört en demokratidag och samarbetar med landstingets folkhälsoenhet för att stärka boende i stadsdelen Råbergstorp i Eskilstuna. Åsa folkhögskola har arbetat med att utveckla den offentliga verksamheten i Katrineholm genom s k Lördagsakademier och i Sköldinge bl a genom att anordna en lokal FN-dag. Mångkulturkonsulenten arbetar med implementeringen av förvaltningens mångfaldsplan i verksamheterna och samarbetar med arrangörer för att stärka det utåtriktade utbudet. Öknaskolan har startat en ny KY-utbildning Travhästskötare. Utbildningen har efterfrågats av näringslivet. Folkhögskolorna har nått sina kvalitetsmål i den årliga enkäten. Öknaskolan ligger strax under kvalitetsmålet. Kulturverksamheterna genomför enkäter men dessa är inte sammanställda. Utveckling av detta görs i arbetet med det balanserade styrkortet. Efterfrågan i verksamheterna har i många fall varit stor. Öknaskolan har t ex fler studerande än någonsin. Antalet besökare inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent genom bl a fri entré. Marknadsföringen av förvaltningens verksamheter har intensifierats genom satsning på extra marknadsföring för skolorna samt nypublicering och förbättring/utveckling av befintliga hemsidor. Miljöarbetet har intensifierats under året. Centrala resurser har skapats inom förvaltningen, miljökartläggning har genomförts, miljöombuden har utbildats. Två av förvaltningens anställda inom Sörmlands Naturbruk har fått landstingets miljöstipendium. En rapport med resultatet av årets interna kontroll har utarbetats. Redovisade kontroller har inte visat några stora brister i verksamheten. Antalet långtidssjuka har minskat avsevärt under året från 15 personer till 6 personer. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en enkät för den psykosociala arbetsmiljön tagits fram. 2 (45)

5 Årets resultat är 3,8 mkr jämfört med en planering mot ett nollresultat. Förvaltningen har möjlighet att använda det egna kapitalet för framtida satsningar. 2. Analys och kommentarer Uppdragen från landstingsfullmäktige och nämnden redovisas separat i bilagor. 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Kultur & Utbildning har under året haft en i huvudsak positiv utveckling inom förvaltningen. I princip har fullmäktiges och nämndens uppdrag ur ett medborgarperspektiv utförts. Alla verksamhet utarbetar en egen verksamhetsberättelse där verksamheten beskrivs mer utförligt. Utbud/verksamhet/tillgänglighet Verksamhetsutbudet har under året haft en mycket god utveckling. Förutom den stora basverksamheten har den regionala spridningen av verksamheten förbättrats ytterligare samtidigt som nya inriktningar och verksamhetsformer har genomförts. Några projekt har finansierats av förvaltningen. I övrigt har verksamheten gjorts genom omfördelning av resurser inom verksamheten, eller genom förvärv av extra medel genom bidrag till kurser eller andra sökta bidrag. Landstinget har även skjutit till resurser för drift av ladugård på Nynäs samt ökade kostnader för Eskilstuna folkhögskolas lokaler (helårseffekt). Allmänkultur har lämnat bidrag till kultur- och ungdomsorganisationer samt föreslagit kandidater till landstingsfullmäktiges utdelning av kulturstipendier. Förvaltningen har fått ett uppdrag från nämnden att arbeta om reglementet för fördelning av medel till regionala utvecklingsprojekt inom kultursektorn. En större fråga är frågan om mottagare av de medel som Länsbildningsförbundet får och vidareförmedlar. Nämnden har beslutat att rekommendera Länsbildningsförbundet i Sörmland att fördela bidrag till folkbildning i enlighet med folkbildningsförordningen och Landstingets Sörmlands policy. Ett helt nytt arbetsområde har varit stöd till kort- och dokumentärfilm. Under året har tre filmer fått ekonomiskt stöd 1. Sex filmare har fått mindre stöd för utbildning m m. Stöden har finansierats genom Allmänkulturens bidrag och stöd till kulturorganisationer. Stöd till film är ett nytt krav från Filminstitutet för att på sikt få behålla de statliga bidragen. 1 Schweden ist wunderbar, Nyköping-Saltillo, Spaningsflyg, Grand Mal 3 (45)

6 Mångkulturkonsulenten har deltagit i arrangemanget Eskilstuna Världsmusikfestival. Arrangörsskapet har vidgats med en rad invandrarföreningar via mångkulturkonsulenten, vilket betydde en tredubbling av publiken och internationella gästspel. Länskonstverksamheten köps av Eskilstuna kommun. Arbetssättet har förändrats och har under året främst bedrivits i projekt- och workshopform. Två seminarier har hållits inom länet. Syftet har varit att se möjligheterna till samverkan inom samhället samt att föra näringsliv och kultur närmare varandra. Dans i Sörmland har genomfört ett flertal större offentliga aktiviteter som har vänt sig till barn, gymnasieungdomar eller vuxna. Film i Sörmland har fortsatt utvecklingen enligt krav från Filminstitutet. Några aktiviteter har t ex varit Tigerfestivalen (filmfestival för film skapad i skola) och Frame (uttagning till SM för unga filmare). Innehållet i taltidningen som görs av Länsbiblioteket har utvecklats av redaktionen genom fler reportage och intervjuer vilket har lett till ökad efterfrågan. En plan för medieförsörjning på andra språk än svenska har utarbetats för länet. Förvaltningen har avsatt medel för att stimulera barns läsande och föräldrars lust att läsa för barn genom utlåning av böcker. Bokpåsar för tre åldersnivåer har tagits fram. Projektet genomförs i samarbete med landstingets barnavårdscentraler och är tänkt att vara långsiktigt. Sörmlands museum har under året haft särskilda satsningar där människor har bjudits in. Det har både skapat ökad delaktighet och medfört att nya grupper deltar i verksamheten och i historieskrivningen. Några exempel är Med flytten som erfarenhet, Sverige och flyktingarna, de mångkulturella samtalen och caféerna, barn- (och föräldra-) gruppen i invandrartäta Brandkärr i Nyköping samt projektet Röster. Detsamma gäller flera Historien i Sörmland projekt, där förutom kommunerna, många föreningar och enskilda engageras, liksom kursverksamheterna och flera av de pedagogiska projekten. De dramatiserade visningarna i Nyköping har utökats. Muséets skolverksamhet för och med barn och unga fortsätter att utvecklas med många deltagare och nya program bl a Arkeologiskola i Vrå, program vid grävning utanför Strängnäs, julprogram i Gamla Residenset, samarbete med mediaelever i Nyköping. Verksamheten Historien i Sörmland med de röda skyltarna, utställningar, pedagogik och program blir allt mer etablerad i länet och fler och fler kommuner, föreningar och andra vill vara med. Under 2007 invigdes projekt i Vingåker om kropp, kläder och konfektion och i Vrå om stenålder och arkeologi, projektet i Katrinholm utökades och projekt i Åker, Gnesta och Strängnäs påbörjades. 4 (45)

7 Under året har två stora framtidsprojekt planerats det nya Naturum på Stendörren i samarbete med länsstyrelsen och planerna på om- och tillbyggnad av utställningshallen i Nyköping. Båda dessa projekt kommer att få stor betydelse för publiktillströmning och tillgänglighet. Sörmlands Musik & Teater har för att genomföra uppdraget att nå nya målgrupper spelat ungdomsföreställningen Akvarium för gymnasieelever i länet. Föreställningen bygger på nyskrivna texter av unga människor i Sörmland. De offentliga konsertserierna har genomförts med en trogen publik. After Work Music har genomförts i Eskilstuna i egna lokaler och ofta med egen personal som medverkande. Teater riktad till små spellokaler runt om i länet för en offentlig publik har genomförts Godsägare söker fru. Det var en ny och mycket lyckad satsning i samarbete med nya lokala arrangörer. Arbetet med den stora föreställningen Show Boat har fortsatt. Föreställningen medför samarbete med 120 lokala körmedlemmar, häften av dem ungdomar i musikklasser. Inom ramen för produktionen stimuleras även internationella kontakter och mångfald genom samarbete med Cape Town Opera i Sydafrika. Landstinget Sörmland har som det första landstinget utsetts till 2007 års jazzkommun av Sveriges Jazzriksförbund. Eskilstuna folkhögskola har ökat tillgängligheten till skolan bl a genom ökad kurs- och konferensverksamhet i lokalerna, ökning av korta kurser samt spontana besök till skolans Galleri. Nya målgrupper fångas upp i ett projekt som syftar att stimulera folkhälsa i en stadsdel i Eskilstuna. Projektet bedrivs i samarbete med landstingets folkhälsoenhet. Åsa folkhögskola har under året medverkat vid flera öppna aktiviteter riktade mot allmänheten. Tre väl besökta Lördagsakademier har genomförts i Katrineholm på Västangården i samarbete med t ex Släktforskarföreningen. Under hösten återupptog Åsa sin ledande roll vid firandet av FN-dagen i Sköldinge, vilket har varit mycket uppskattat av lokalbefolkningen. En stor kontaktyta mot en bredare allmänhet är de turnéer som främst musikkursen genomför efter varje temaperiod. De besöker då skolor och andra offentliga verksamheter och bjuder på högt kvalificerade program, vilket utgör en god PR för skolan. Även friskvårdsledarkursen når ut till en bredare allmänhet genom program för Friskvård på arbetsplatsen. Sedan 2007 erbjuds också massage för allmänheten i Katrineholm. Öknaskolan har startat en helt ny KY-utbildning Travhästskötare och ytterligare ett intag inom trädgårdsmästarutbildningen har gjorts. Det systematiska sättet att arbeta med kvalitetsförbättringar av pedagogik, resurser och rutiner samt miljöfrågor bidrar till kunskapsökning, färdigheter och medvetenhet hos de studerande inom Öknaskolan. 5 (45)

8 Inom Nynäs har utvecklingen av området till ett attraktivt besöksmål tagit fart. Ett vandrarhem har iordningställts i Bränneriet och en ny ladugård har färdigställts. Verkstaden har påbörjats och färdigställs Planer för utveckling av parkanläggningen, viltförvaltningen, rehabiliteringsträdgård och utställningar m m har gjorts. Beslut om att anlägga Sinnenas trädgård inom Nynäs har tagits av Landstingsfullmäktige. Dessa är förutsättningar för att sörmlänningen och övriga besökande ska få ökad insikt i naturbrukets villkor och förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle samt bidra till den biologiska mångfalden. Förvaltningen har satsat gemensamma resurser på att öka tillgängligheten till skolorna genom ökade marknadsföringsinsatser. Dessutom har flera hemsidor nyproducerats (www.sormlandsmusikoteater.se och utvecklats (www.sormlandsmuseum.se) eller uppdaterats (www.asafolkhogskola.nu). Det leder till en väsentligt ökad tillgänglighet och möjlighet att nå nya publikgrupper. Det gäller särskilt Sörmlands museum, där webben är en ny väsentlig verksamhetsgren med ett museums alla delar där bl a samlingar kan göras tillgängliga på nätet. En egen hemsida för marknadsföring av föreställningen Show Boat har öppnats (www.showboat.se). Nämnden har en fått presentation av förvaltningens olika verksamheter under två dagar i mars. De genomfördes på Åsa folkhögskola. Deltog gjorde även politiker från landstingsstyrelsen och tjänstemän i landstingets ledning. För att nå fler målgrupper till Åsa folkhögskola har marknadsföringen differentierats under året. Besökare/efterfrågan Sörmlands Musik & Teater har haft ett minskat antal besökare, främst inom skolföreställningarna där publiken barn och ungdomar 5-15 år var ca , en minskning med ca Anledningen är främst det minskade elevunderlaget i dessa åldrar. De offentliga föreställningarna inom teater har däremot ökat från knappt till nästan Anledningen är främst satsningen på gymnasieföreställningarna samt Godsherre söker fru. Det totala antalet besökare exklusive vården minskade med drygt fyra procent till Besöksantalet inom Nyköpingshusområdet har ökat med 10 procent bl a genom den fria entrén. Antalet utländska besökare har ökat markant. Genom att utställningen på Parken Zoo i Eskilstuna har avslutats har dock det totala antalet besökare minskat. Antalet elevveckor inom Eskilstuna folkhögskola har minska till 7 360, ca 92 procent av volymen Det är de korta kurserna som har minskat. Eftersom Folkbildningsrådets volymbidrag begränsats till deltagarveckor per år var det inte ekonomiskt försvarbart att ha en större 6 (45)

9 volym. Efterfrågan på kursplatser var mycket större än skolan har kunnat tillgodose på grund av det begränsade bidraget. Åsa folkhögskola har genomfört elevveckor, vilket är i nivå med 2006 års verksamhet. Antalet elevveckor som delfinansieras med bidrag från Folkbildningsrådet ligger däremot högt. En bidragsbegränsning finns med avseende på volym. Däremot är det osäkert att minska volymen inom de långa kurserna eftersom det finns en osäkerhet hur framtiden för tolkkurserna organiseras i framtiden. Konsekvenserna av förändringarna för Åsa folkhögskolas del är ännu svåra att förutse. Förändringen av tolkkurser ska genomföras fr o m juli Volymen inom korta kurser har ökat väsentligt jämfört med 2006, men är en återgång till tidigare mer normala volymer. Av de korta kurserna har distansutbildningar fått ett rejält uppsving. Antalet distanskurser ska ses över för att hitta rätt nivå. Skolan har haft en mycket god beläggning på internatet. I genomsnitt har ca 75 långkursstuderande bott i de 66 rummen. Beläggningen på Åsa folkhögskolas vandrarhem i Sköldinge har ökat till 424 gästnätter jämfört med 363 gästnätter 2006 och , men har fortfarande inte nått de nivåer som skolan hoppas på. Antalet gästnätter i samband med korta kurser och gästkurser har återhämtat sig och ligger nu 8 procent högre än Inom Sörmlands Naturbruk har Öknaskolan aldrig haft så många studerande samtidigt, nämligen 304 elever. Ungdomarna i gymnasieåldrar minskar dock framöver. Dessutom konkurrerar fler fristående gymnasieskolor om eleverna. Marknadsföring och kvalitet i utbildning blir därför allt viktigare. Korttidsuthyrningen av övernattningar inom Nynäs har ökat väsentligt genom det nya vandrarhemmet i Bränneriet samt utnyttjandet av två tidigare fritidsbostäder.. Genomförandet av handikappolitiskt program Flera verksamheter har arbetat med att implementera planen under året. Förvaltningen gör en uppföljning av arbetet Mer information finns i flera av verksamheternas egna verksamhetsberättelser. Hälsofrämjande arbete Förvaltningen har inom sitt arbetsområde en naturlig del i det hälsofrämjande arbetet genom utbudet av kultur och utbildning. Skolorna har i sin undervisning och sitt förhållningssätt ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Dessutom pågår projekt inom området. Eskilstuna folkhögskola t ex genom arbetet på Träffpunkten i stadsdelen Lagersberg och genom att i samarbete med landstingets folkhälsocentrum kunna stärka boenden även i andra bostadsområden i Eskilstuna. Åsa folkhögskola erbjuder utbildningar inom friskvård. 7 (45)

10 Kvalitet Sörmlands museum och Sörmlands Musik & Teater genomför fortlöpande kvalitetsundersökningar avseende den pedagogiska verksamheten och föreställningar men de är ännu inte systematiskt sammanställda. De utvecklas i samband med att balanserat styrkort införs i förvaltningen. Förvaltningen genomför en gemensam årlig enkät för skolorna. Resultatet av ett genomsnitt av svaren på samtliga frågor redovisas nedan för skolorna. Svarsalternativen är 1 4. Målet är att nå det genomsnittliga omdömet 3, / / /2007 Eskilstuna folkhögskola 3,20 3,20 3,25 Åsa folkhögskola 3,27 3,45 3,35 Öknaskolan 2,82 2,84 2,80 Eskilstunas resultat är något bättre än föregående åren. Den enskilde deltagaren upplever att han/hon fått högre grad av möjlighet att påverka sina studier liksom att vara delaktig i olika beslut. Man är mer nöjd med den information och omtanke som ges. Åsa folkhögskolas resultat är det näst bästa någonsin (2005/2006 var rekordåret). De tre faktorer som gav högst betyg var lärarnas ämneskunskaper, utbildningen som helhet och den omtanke du får på skolan. Öknaskolans nivå har varit relativt jämn de senaste åren. Mätningen görs i åk 3. Variationer finns mellan åren när det gäller vilka utbildningsprofiler som ger lägst/höst betyg. Resultatet ligger till grund för ett fortlöpande förbättringsarbete. 2.2 Verksamhetsperspektiv Styrning Utvecklingen av balanserade styrkort har pågått inom Eskilstuna och Åsa folkhögskolor. Skolorna har samarbetat med flera externa folkhögskolor i ett gemensamt projekt. Arbetet har medfört ett stort antal seminarier och träffar, där även personalen har involverats. Utvecklingen fortsätter nu inom ytterligare några verksamheter 2008 samt genom att arbeta fram ett gemensamt balanserat styrkort för förvaltningen påbörjas. En plan för förvaltningens arbete med etnisk och kulturell mångfald antogs av nämnden i mars. Planen innehåller aktiviteter inom samtliga fyra planeringsperspektiv. Planen ska omsättas i åtgärdsplaner av alla verksamheter med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en gemensam utbildningsdag för all personal i maj Jämställdhetsplanen har reviderats med analyser och aktiviteter. Nämnden har i juni tagit beslut om en biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Planen lyfter fram fem 8 (45)

11 områden som centrala i verksamheten. De är läsande, lärande, tillgänglighet, mångfald och samverkan. En skolplan för gymnasieutbildningen har utarbetats och behandlas av nämnden i februari. Dansplan för verksamheten inom Sörmlands Musik & Teater har beslutats i december. Sörmlands Naturbruk har påbörjat en effektivisering av arbetet med miljö, arbetsmiljö och brandskydd genom integration av ledningssystemen. Organisation Flera verksamheter har under året berörts av organisationsförändringar. Allmänkultur upphör som organisation fr o m Omorganisationen medför att bidrag, kulturstipendier och mångkulturfrågor överförs till ledningen. Dans och Film i Sörmland ingår i Sörmlands Musik & Teater. En ny organisation utarbetas inom Sörmlands museum. Den genomförs under februari Omorganisationen utgör en grund för att utveckla museets arbetsformer, införa nya planeringsrutiner samt arbeta med tydligare mål, bl a för prioriterade områden för att utveckla det regionala utbudet och samarbeten. Eskilstuna folkhögskola har under året övergått till att köpa lokalvård och IT-tjänster från landstingets serviceorganisation. Sekreterarskapet för nämnden handhas nu av Lednings- och verksamhetsstöd. Ekonomi- och stabschefen har övertagit uppgifter som avser planeringsfrågor och får möjlighet att arbeta mer strategiskt genom rekrytering av ny ekonom och omfördelning av uppgifter till en ekonomiassistent. Skanning av leverantörsfakturor har införts, vilket medför att vissa uppgifter flyttats till handläggare och samlad redovisning. Formerna för länskonstverksamheten har diskuterats sedan hösten 2006 och avtalet med Eskilstuna kommun har sagts upp. Länskonstkonsulentens tjänst har varit vakant under en stor del av året, men verksamheten har skötts på annat sätt av Eskilstuna kommuns konstmuseum. Ett avtal utarbetas nu tillsammans med Eskilstuna kommun angående ett nytt arbetssätt för att synliggöra konst i länet. Det har resulterat i utökat stöd från Kulturrådet. Sörmlands Musik & Teater fortsätter att arbeta med två baser i länet, en i Nyköping och en i Eskilstuna. Dessutom finns den omfattande turnéverksamheten i hela länet som uppdraget innebär. Arbetet med att söka fasta repetitionslokaler i länet fortsätter. Under året har kontakter tagits med Östgötateatern för att eventuella samarbeten i framtiden kring såväl produktioner som verkstadsarbeten. Under året har beslutats att en barnproduktion görs gemensamt under våren Verksamheten har även samarbetat med Örebro såväl med teater som musik. Nämndens uppdrag 2008 att undersöka samarbetsformer med Västerås Sinfonietta har påbörjats (45)

12 Åsa folkhögskola har påbörjat en översyn av verksamhet och organisation för att möta kommande verksamhetskrav och säkerställa en ekonomi i balans. 10 (45)

13 Internationella kontakter De internationella kontakterna blir allt viktigare. Det finns en utvecklingspotential för regionen genom att förstärka de ekonomiska resurserna inom områdena kultur och utbildning genom projekt finansierade med Eu-bidrag. Under hösten har därför dialog förts med kommuner och andra intressenter i länet för att satsa på stöd för initiering av av projekt, ansökningsförfarande m m. Det har resulterat i att rekrytering av en Eusamordnare har påbörjats i samarbete med flertalet kommuner i länet. Film i Sörmland har i det pågående SIDA-projektet besökt Vietnam i januari. I augusti kom åtta vietnamesiska delegater till Sverige för ett veckolångt besökt. Statens kulturråd som finansierar hälften av Sörmlands Musik & Teaters verksamhet ställer allt tydligare krav på en internationalisering av arbetet. Under året har viktiga steg tagits in i det internationella samarbetet i och med förberedelserna för musikteaterföreställningen Show Boat under Folkhögskolorna fortsätter sina internationella samarbeten. Eskilstuna folkhögskola deltar i ett EU projekt för aktivt medborgarskap. Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ingår i ett nätverk med två folkhögskolor för ett utbyte med Tanzania. Gymnasieutbildningarna inom Öknaskolan genomför sina internationella APU-utbildningar 2. Regionförbundet har påbörjat ett samarbete med några regioner i Europa. De ligger alla i anslutning till huvudstäder. Kulturen är en av tillväxtfaktorerna. Förvaltningen deltar i samarbetet. Samverkan Stora möjligheter finns att utveckla landstingets utnyttjande av förvaltningens resurser i form av lärarkompetens, konferenslokaler, övernattningsrum, restauranger samt hälsofrämjande insatser. För landstinget bör de interna alternativen vara mycket attraktiva ekonomiskt. Naturligtvis måste även förvaltningens service motsvara ställda förväntningar. Det finns nu bättre förutsättningar att marknadsföra förvaltningens utbud genom att ett landstingsprojekt har startats för presentation av interna tjänster på Insidan (intranätet). Dans i Sörmland har nått ett ökat samarbete med Mälardalens högskola i form av föreläsningar och workshops, även vid lärarutbildningen. Samarbeten med föreningar, studieförbund, kommuner m fl sker ofta runt föreställningar, projekt och utställningar. Nya avtal med flera kommuner kring samarbeten har gjorts, företrädesvis inom Historien i Sörmland. Ett långsiktigt samarbete med länsstyrelsen kring Stendörren har inletts. 2 Arbetsplatsförlagd utbildning 11 (45)

14 Förvaltningen och flertalet sörmländska kommuner har startat ett arbete för att utveckla möjligheterna att söka eu-bidrag. För närvarande pågår arbete med att förbereda rekrytering av en samordnare. Samarbete pågår även i andra frågor med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Turism AB. Regelbundna träffar med länets kulturchefer genomförs för att samordna utvecklingen av kultur i länet. Ett större internt samarbetsprojekt är att utveckla natur- och kulturleder inom Nynäs samt att förnya utställningen Ätas Älskas, som ska placeras i gamla ladugården på Nynäs. Sörmlands museum och Sörmlands Naturbruk samarbetar med utvecklingen. Åsa folkhögskola har utvecklat och fördjupat samarbetet med ABF i och med en stor uthyrningsverksamhet till cirklar och grupper i Västangården, Katrineholm. Projekt Film i Sörmland har under året genom finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands museum har arbetat med att tillgängliggöra samlingarna. Det har inneburit att rutiner och arbetsmetoder vidareutvecklats och förfinats, liksom arbetet med att skapa digitala arkiv. Genom bidrag från staten har ett intensivt arbete gjorts med samlingarna (Access-projektet). Databasen har uppdaterats och samlingar har ny- och omregistrerats för ännu bättre tillgänglighet. Arbetet med att presentera samlingarna på hemsidan har inletts och nya rutiner för insamling utarbetats. Museet och förvaltningen gjort en särskild satsning på uppordning och rutiner för landstingets konst. Utöver avsatta medel har förvaltningen tvingats satsa egna resurser. Hela konstsamlingen har registrerats i ny databas och uppordnas nu successivt. Det har inneburit ett mycket stort arbete då man ute i landstinget verksamheter, eller vid försäljningar och uthyrningar inte alltid anmält förändringar. Sörmlands museum har utvidgat fotoateljén för att kunna skriva ut alla skyltar och större utställningsbilder. Förbättringar har också gjorts i magasinet med uppordning av textilförvaring samt bättre ordnat för visningar för att öka tillgängligheten. Matsalen på Öknaskolan har byggts om för att möta det ökade antalet studerande. 12 (45)

15 Pedagogiken inom gymnasieutbildningarna har utvecklats genom att utnyttja Ökna och Nynäs mer i det praktiska arbetet. Grunderna och metodikövningarna sker på Ökna och därefter kommer eleverna til Nynäs i ett produktionssammanhang med ökat tempo med krav på att vara mer självgående för att närma sig yrkeslivets krav. Arbetssättet utvecklas vidare för alla inriktningar under kommande år. Förvaltningen planerar att delta i ett treårigt delvis eu-finansierat projekt (KRUT). Syftet är att stimulera satsningar på kreativa sektorer i de län som samarbetar. Miljö Miljöarbetet har intensifierats under året. Den miljökartläggning som landstinget har beslutat ska genomföras har gjorts, trots tidspress. Miljöfrågorna har också prioriterats genom central anställning av miljösamordnare på deltid. Verksamheten med miljöombud har också formats tydligare under året. Förvaltningen har förutom uppdragen från Landstingsfullmäktige uppdrag från nämnden inom miljöområdet. Uppdragen har genomförts. All verksamhet inom Sörmlands Naturbruk är nu miljöcertifierad. Sörmlands Naturbruk fick i juni två stipendier. Ett stipendium avsåg miljöombudets arbete inom kemikalie- och avfallshanteringen samt ett stipendium till verksamhetschefen för ledarskap och engagemang i arbetet med miljöfrågor. Säkerhet Samtliga verksamheter har nu i enlighet med förvaltningens säkerhetsplan upprättat egna säkerhetsplaner. De förs fram till nämndens sammanträde i februari Arbete med att lösa försäkringsfrågor för museet har inletts och museets samlingar ska värderas. Förvaltningen har satsat extra resurser på att skapa rutiner för arkivering och dokumenthantering för folkhögskolorna. I Eskilstuna har skolans handlingar ordnats och förtecknats, och system för gallring och dokumenthantering skapats. Nya rutiner har förankrats i organisationen. På Åsa folkhögskola finns sedan tidigare ett centralt arkiv. Där har insatserna bestått i rådgivning om arkivbildnings- och ordningsprinciper samt upprättande av en dokumenthanteringsplan. Intern kontroll Landstingets reglemente för intern kontroll har fått genomslag framför allt i verksamhetsplanen där samtliga uppdrag från landstingsfullmäktige, uppdrag från landstingsfullmäktige och nämnd samlas med uppgift om ansvar och återrapportering. En plan för intern kontroll inom 13 (45)

16 redovisningsområdet (landstingsstyrelseuppdrag) har upprättats och återrapporterats till förvaltningschefen. 2.3 Personalperspektiv Uppdragen från landstingsfullmäktige respektive nämnd redovisas i bilagor. Volymutveckling Antalet anställda har minskat något från förra årets 282 personer till årets 267 personer. Sjukfrånvaro När det gäller sjukfrånvaron kan vi konstatera att antalet med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen samt antalet nytillkomna fall med sjukfrånvaro mer än 28 dagar har ökat något. Däremot har antalet långtidssjukskrivna minskat avsevärt till 6 personer jämfört med förra årets 15 personer. Det positiva resultatet beror dels på att några kommit tillbaka i arbete, dels på att några har slutat sin anställning hos oss och dels på att några har fått sjukersättning. Olyckor och tillbud (arbetsskador) Elva arbetsskador har inträffat, varav fem medfört sjukfrånvaro. Dessutom har trettio tillbud inträffat. Verksamhet Arbetsskada med sjukfrånvaro Arbetsskada Tillbud Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta utan sjukfrånvaro (45)

17 Arbetsmiljöarbete Samtliga verksamheter har nu deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa. Förvaltningen har tagit fram en egen enkät för att verksamheterna regelbundet ska kunna följa upp den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten ska utgöra en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En pilot av enkäten har under året genomförts vid Eskilstuna folkhögskola. Under året har en skyddsplan upprättats. Delar av denna omfattar verksamhetens arbetsmiljö. 2.4 Ekonomiperspektiv Förvaltningen har enligt beslut i Landstingsfullmäktige möjlighet att utnyttja det egna kapitalet med 3 mkr under året. Med anledning av senareläggning av musikteaterföreställningen Show Boat till 2008 har förvaltningen i stället haft en budget med ett nollresultat. Årets resultat är 3,8 mkr. Förvaltningen har möjlighet att använda sitt eget kapital för framtida satsningar. Av den anledningen har ett arbete med mer långsiktiga budgetar påbörjats inom förvaltningen. De faktorer som påverkat resultatet positivt är bl a att Sörmlands Naturbruks skogs- och spannmålsintäkter blivit högre än budgeterat. Sörmlands Musik & Teater har också strävat efter att spara inför verksamhetsåret 2008 för att ekonomiskt klara musikteaterföreställningen Show Boat som blir en stor satsning. Inom denna verksamhet har också ersättningar avseende en större dansföreställning samt rekryteringen av det konstnärliga teamet till Show Boat senarelagts, vilket har medfört väsentligt lägre kostnader 2007 än planerat. För de scenkonstanställda har ett nytt pensionssystem genomförts fr o m De tidigare osäkerheterna i pensionsnivåerna är nu också lösta. En stor extraordinär post är därför att reservationerna för pensionerna har återförts till resultaträkningen 2007 enligt överenskommelse med redovisningsansvarig inom Landstinget (ca 0,7 Mkr). Förvaltningen har även upplöst den avsättning för underhåll inom Sörmlands Naturbruk som omfattat drygt 1,2 Mkr. Intäkterna har använts för att finansiera torkanläggningen inom Ökna (ersättning till Landstingsfastigheter). Inom balansräkningen har anläggningarnas värde (byggnader) ökat väsentligt genom framför allt byggnationen av ladugården på Nynäs. En konsekvens är att behållningen i Kassa/bank har minskat. Minskningen av Kassa/bank förklaras även av att fondförvaltningen om ca 12,4 Mkr har flyttats över till extern förvaltning enligt centrala beslut. 15 (45)

18 De kortfristiga fordringarna har minskat med 2,3 Mkr bl a beroende på lägre momsfordran och interimsfordringar (periodisering mellan åren). Förvaltningens eget kapital har ökat med resultatet, 3, 8 Mkr och är nu drygt 33 Mkr. Övriga kortfristiga skulder är väsentligt lägre än Några poster som minskar skulden avser fonder ca 12.4 Mkr (överflyttat till central förvaltning, se ovan), lägre leverantörsskulder 2,9 Mkr, upplösning av underhållsfond Ökna 1, 2 Mkr samt upplösning av reserverade medel för pensioner inom musik- och teateranställda 0,7 Mkr. Investeringarna 2007 uppgick till 12,7 Mkr jämfört med 9,4 Mkr Byggnadsinvesteringarna var 4,8 Mkr högre ,5 Mkr avser Landstingets konst. Den största investeringen under året har varit nybyggnation av ladugård samt verkstadsdel inom Nynäs. Ladugården är slutförd. Verkstadsdelen beräknas vara färdigställd under våren. Investeringen 2007 uppgår till totalt 9,7 mkr. 2.5 Avstämning fastställda mål Verksamheterna inom Kultur & Utbildning har under året i huvudsak haft en mycket positiv utveckling. För merparten av uppdragen från Landstingsfullmäktige har dessa utförts eller pågår. Några kommentarer angående de uppdrag som inte slutförts eller pågår lämnas nedan. Film i Sörmland har genom tillfällig finansiering inom förvaltningen haft en filmpedagog anställd för att arbeta med visning/spridning och produktionsstöd för att möjliggöra att få utökade statliga bidrag från Filminstitutet. Dialog med Filminstitutet har ännu inte genomförts. Projektet fortsätter under Sörmlands Musik & Teater har arbetat med föreställningar för gymnasieungdomar, som är en utveckling av det nuvarande uppdraget för barn och ungdomar 5 15 år. Den modell som finns för de yngre åldersgrupperna måste modifieras och det arbetet återstår. Ladugården blev något försenad, men är i bruk i december. Utredning pågår om hur trädgården ska utvecklas. I uppdraget har angivits möjligheten att finansiera större satsningar med hjälp av samlade driftöverskott. Regler för detta återstår att utforma och görs i samarbete med Lednings- och verksamhetsstöd. 16 (45)

19 Processen för att förnya utställningshallen i Nyköping pågår, men har ännu inte resulterat i några formella beslut. Processen för att ordna finansiering fortsätter. Sörmlands Musik & Teater söker ändamålsenliga repetitionslokaler. Alternativ finns, men frågan är ännu inte löst utan arbetet fortskrider. Handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har ännu inte utarbetats. Arbetet påbörjas Vad gäller de båda uppdragen på verksamhetsnivå dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras kommer ett inventeringsarbete intensifieras under våren. Med underlag av denna inventering kan behov av åtgärder identifieras och plan för detta upprättas. 17 (45)

20 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Inspirera sörmlänningar inom kulturområdet, vidga dialogen med medborgarna och ge möjlighet för flera personer att delta samt skapa nya arenor för verksamheterna. Eskilstuna folkhögskola har konstutställningar i Galleriet med öppet hus för allmänheten vardagar Ny utställning med vernissage visas varje månad. Eftermiddagskurser har startats med diskussioner inom kultur och konst. Demokratifestival för och med människor med funktionshinder för att synliggöra alla människors lika värde är genomförd. Vandrarhemmet i Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Även Åsa folkhögskola har startat verksamhet i samarbete med ABF i Katrineholm för att intressera nya besökare. Bränneriet på Nynäs har färdigställts. Nynäs och Sörmlands Musik & Teater har nya hemsidor som visar utbudet samt har skapat nya spelarenor för offentlig publik på små scener i länet. Sörmlands museum har på många sätt arbetat med dessa områden, t ex genom stora dokumentationsprojekt som Med flytten som erfarenhet och Sverige och flyktingarna, flera Historien i Sörmland projekt, vidgad museipedagogik bla för särskolan, minnesutställningar till äldrevården, fri entré till utställningarna, inköp av fler husvagnar för mobila miniutställningar mm 1 (45)

21 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Allmänkultur Bredda den regionala filmverksamheten i enlighet med det nya filmavtalet till att omfatta visning/spridning och produktionsstöd förutom den pedagogiska verksamheten. Länsbibliotek Sörmland I samarbete med lokala, regionala och nationella samarbetspartners bygga en stark infrastruktur för lärande på alla nivåer. Sörmlands museum Fortsätta vidareutvecklingen av den varierade regionala utställningsverksamheten och pedagogiken. Utveckla museets hemsida till ett komplett nätbaserat museum tillgängligt för alla när som helst. Sörmlands Musik & Teater Fortsätta utvecklingen av länsteatern/musikteatern, så att den på sikt även kontinuerligt kan erbjuda ett utbud för vuxen publik. Verksamheten pågår och en förutsättning är att en filmpedagog är anställd. Pedagogen är anställd i ett projekt under Projektet har en tillfällig finansiering inom förvaltningen 2007 och eventuellt 2008, men behöver finnas tills vidare. Biblioteksplan för Landstinget Sörmland är antagen under perioden. Projektet med BVC om språk- och lässtimulans, fortskrider. Utveckling av metoder för lässtimulans för barn och unga, ska genomföras tillsammans med två andra län. Läslust i Sörmland, en serie seminarier för stöd till lässtimulans för alla åldrar, planeras. Förslag till en mångfaldsplan för medieförsörjningen på andra språk än svenska har utarbetats under perioden. Allt fler kommuner vill vara med inom verksamheten Historien i Sörmland och under perioden har dessutom planeringen för nya utställningslokaler i länet varit intensiv. Pedagogiken har utvecklats med mer omfattande verksamhet i bl a Katrineholm, Vrå och Strängnäs. Hemsidan har etablerats och vidareutvecklats. Arbetet fortsätter men ytterligare resurser måste tillföras. Projektet Fullt hus har med föreställningen Godsägare söker fru premiär på två enaktare av Tjechov på små scener runt om i länet i dialog med arrangörer på de olika orterna. Arbetet med After Work Music (AWM) analyseras och utvecklas. Show Boat går in i sin stora planeringsfas. 2 (45)

22 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Utveckla verksamhetens utbud att omfatta även ungdomar i gymnasieskolan. Utbildning Bredda utbudet av eftergymnasiala utbildningar på Öknaskolan. Friluftsverksamhet Utveckla friluftsverksamheten inom Sörmlands Naturbruk till ett mer attraktivt besöksmål bl a utifrån intentionerna i Natur- och kulturbruk på Nynäs Flera av SMT:s föreställningar har även erbjudits och spelats på gymnasieskolorna på försök. Föreställningarna har varit välkomnade. Principdiskussioner om strukturen på denna utökning pågår eftersom den modell som finns för de yngre åldersgrupperna i skolan måste modifieras. KY-utbildningen Högre yrkesutbildad travhästskötare har startat ht Intag nr två KY-utbildningen Trädgårdsmästare med inriktning miljö, hälsa och entreprenörskap skedde också hösten-07. En ny ansökan om att få fortsätta med trädgårdsmästarutbildningen lämnades in men avslogs, då KY-myndigheten inte ansåg att näringen tillräckligt tydligt visat på behovet. Genom vandrarhemmet på Nynäs och en ny hemsida, har förutsättningarna ökat för att göra Nynäs mer attraktivt. Den nya ladugården var klar i december kommer också att bli ett attraktivt besöksmål. Utredning pågår gällande hur trädgården skulle kunna utvecklas och användas dels som ett pedagogiskt besöksmål, dels för läkande och dels för undervisning inom Öknaskolans reguljära utbildningar. Den del som avser Sinnenas trädgård ska genomföras med uppbyggnad under 2008 enligt beslut i landstingets budget. 3 (45)

23 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Verksamhetsperspektiv Gemensamt Fortsätta söka samarbetsformer med länets kommuner och övriga aktörer inom kulturområdet samt med grannlänen. Fortsätta utveckla konkreta samarbeten mellan Kultur & Utbildning och landstingets övriga verksamheter. Allmänkultur Fortsätta stödja mångkulturprocesser inom landstingets olika verksamheter. Kulturförvaltningen ges möjlighet till att finansiera större kultursatsningar med hjälp av samlade driftöverskott fr o m 1/ Sörmlands museum Fortsätta arbetet med förnyelsen av utställningshallen i Nyköping Externa samarbeten pågår inom samtliga kulturverksamheter. I samarbete med några andra folkhögskolor har ett samarbete kring bistånd i Tanzania startats. Informationsinsatser har genomförts och planeras bl a för att visa de möjligheter till utnyttjande av utbildningsinsatser och konferensverksamheter som finns inom skolorna. En utredning pågår, där personal från SNB ingår, gällande utveckling av en rehabiliteringsträdgård med tillhörande verksamhet på Nynäs. Utredningen presenteras i fullmäktige i höst.. Projektet rehabarbetsplatser är nedlagt i brist på medel. Personal från SNB i samverkan med sjukvårdssektorn har utrett möjligheterna till och konsekvenserna av utveckla en rehabiliteringsträdgård för människor med utmattningssyndrom på Nynäs. Utredningen presenterades för landstingsstyrelsen i höstas. Eskilstuna fokhögskola har tillsammans med Folkhälsocentrum inom landstinget startat ett projekt som stöder delaktighet och inflytande i vardagen i ett bostadsområde i Eskilstuna. Förvaltningens plan är beslutad av nämnden. Implementeringen. pågår fortlöpande. Samtal pågår för att skapa ramar för hur driftöverskotten får användas. Arbetet med den långsiktiga planeringen inom förvaltningen har även påbörjats. Projektet har behandlats i landstinget och museet och 4 (45)

24 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 och planera och inleda om- och tillbyggnad under förutsättning att finansiering kan ordnas. Sörmlands Musik & Teater Utreda möjligheten att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler inom länet. landstingsfastigheter har fortsatt planeringen. Nyköpings kommun har ställt sig positiva till att öka driftsanslaget avsevärt om bygget sker. Bidrag till bygget har sökts från Boverket. Undersökningar pågår i denna fråga. Utbildning Utveckla gymnasieutbildningens kvalitet på Öknaskolan inom ramen för planerade förändringar. Friluftsverksamhet Avsluta byggnationen av ladugården på Nynäs. Miljö Öka elevernas/nyttjarnas och personalens medvetenhet om miljöfrågor för att få livsstilsförändringar till stånd. Genomföra förbättringar avseende transporter och energi för att minimera miljöbelastningen. GY07 blev stoppat av den nya regeringen men andemeningen i GY07 införs i nuvarande system, där andelen integrering mellan ämnen och tillämpad undervisning successivt utökas. Ladugården är klar och installning påbörjades i början av december Markarbetena har fördyrats. Gödselbrunn och plansilon är klar. Maskinhallen och verkstaden färdigställs våren Miljöfrågorna ingår i ordinarie utbildning inom skolorna. De har aktiverats genom anställning av en förvaltningsövergripande miljösamordnare på deltid. Kurser/information har genomförts för personal. Sörmlands Naturbruk har miljöledningssystem med mål, genomförande och uppföljning. Miljöperspektivet hanteras inom varje kurs, genom årliga utbildningsdagar för personalen samt att vara förebilder i verksamheten. Öknaskolans elever har genomfört en studie avseende trafiken. Förslag till åtgärder har presenterats. Flera miljöbilar har anskaffats. 5 (45)

25 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Lägga om jordbruket till ekologisk odling. Ökade inslag av hälsofrämjande åtgärder Utarbeta handlingsplan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom förvaltningen utifrån fastställd policy. Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (medborgare, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. LS 124/2006. Biogasanläggningen på Nynäs försörjer fordon med bränsle och fr o m januari 2008 försörjs även slottet med gas för uppvärmning. Energiförbrukningen inom Ökna följs kontinuerligt. Kollektorer har lagts ut i Rundbosjön och tillsammans med värmepump har Bränneriet nu ett energisnålt värmesystem. Taket har isolerats i fähuset och oxstallet, dvs Bygghyttan på Nynäs och luftvärmepumpar har ersatt de mycket energikrävande aerotemprarna.i Bygghyttan på Nynäs. Allmänna kommunikationsmedel används. Några verksamheter har tjänstecyklar för kortare transporter. Utbildning i Eco-driving för dem som kör mycket bil i tjänsten har genomförts. Växtodlingen är fr o m april 2007 kravgodkänd och karenstiden för nötköttsproduktion har gått ut i oktober Påbörjas under året. Redan nu finns aktiviteter inom området. Arbetet är påbörjat centralt. Folkhögskolorna har även deltagit i Folkbildningsrådets arbete med balanserat styrkort och har kommit längst inom förvaltningen. Intern kontroll genomförs och avrapporteras enligt krav. 6 (45)

26 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Tillse att verksamheter som inte deltagit i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa, gör så under Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska arbetmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Säkerställa att hälsobefrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Pågående. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare under 2008 med hjälp av gemensamma kompetensutvecklingsplaner. Klart. På förvaltningsnivå är merparten av dokumenten framtagna och finns tillgängliga för samtliga verksamheter. En inventering pågår på verksamhetsnivå, vilken kommer att fullföljas under våren Arbetet pågående i enlighet med landstingets policy och rutiner för rehab. En utbildningsinsats för verksamhetscheferna har genomförts hösten -07 i samband med att landstingets nya rutiner introducerades. Under hösten 2007 har landstingsövergripande nätverk startats för effektiv hantering av dessa frågor. Inventering har påbörjats och kommer att fullföljas under Enkät för psykosociala arbetsmiljön har tagits fram och pilot är genomförd inom Eskilstuna folkhögskola. 7 (45)

27 Avrapportering Uppdrag 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 1 Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar, vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Avvaktar investeringspolicyn. Budgetramarna hålls. Vi arbetar fortlöpande med effektivisering inom verksamheterna. 8 (45)

28 Avrapportering Uppdrag från nämnden 2007 Kultur & Utbildning Bilaga 2 Kultur & Utbildning Medborgarsperspektiv Gemensamt Söka former för ett samarbete mellan Allmänkultur, Länsbibliotek Sörmland, Sörmlands museum samt Sörmlands Musik & Teater. Fortsätta att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna inom respektive verksamhet, bl a genom effektiva och användarvänliga hemsidor. Implementera policyn för mångfaldsarbetet inom förvaltningens verksamheter. Undersöka möjligheterna till finansiering med hjälp av EU-medel. Folkhögskolorna har samarbetat med att utarbeta balanserat styrkort, internationellt arbete m m. Sörmlands museum och Sörmlands naturbruk samarbetar bl a rörande utvecklingen inom Nynäs. Ett tvåårigt projekt har inletts för att utveckla informations- och marknadsföringsinsatserna för skolorna. Hemsidan inom Sörmlands Musik & Teater är publicerad under året. Film i Sörmland har utarbetat en hemsida inom ramen för Landstingets hemsida. Utvecklingsarbete har gjorts inom Åsa folkhögskolas hemsida. Sörmlands museum har utvecklat sin hemsida där webben är en ny verksamhetsgren med ett museums alla delar och där t ex samlingar kan tillängliggöras. Sörmlands Naturbruks två hemsidor har fått en ansiktslyftning. En plan för arbetet är beslutad av nämnden mars Arbetet med att implementera förvaltningens mångfaldsplan pågår med stöd av mångkulturkonsulenten. Bl a planeras en utbildningsdag för all personal i maj. Sörmlands Naturbruk har även arbetat för att bredda rekrytering av ungdomar till naturbruksutbildningarna. Förberedelser för rekrytering av eu-samordnare pågår. Förvaltningen delfinansierar resursen tillsammans med flertalet kommuner i länet. 1 (45)

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland

Verksamhetsberättelse 2008. för. Kultur & Utbildning Sörmland Verksamhetsberättelse 2008 för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Mål och uppdrag från Landstingsfullmäktige och nämnd har i princip fullföljts. Några avvikelser som är avhängiga ekonomiska

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer