BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud"

Transkript

1 ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, tfn , senast kl dagen före sammanträdet. Ledamöter Ersättare Eivor Östergren, ordf. (C) Gösta Eriksson (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S) Per Gustafsson (S) Åke Carlsson (C) Lars-Olov Andersson (C) Zoran Firis (KD) Jan Berglöv (KD) Henrik Nilsson (M) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin (S) Franklin Kanyinda (S) Mari-Anne Edmark (S) Tony Johansson (MP) Övriga Leif Svensson Ann-Sofi Westlund Bengt-Olof Boquist Jan Skeppstedt Britt Johansson Mabäcker samhällsbyggnadschef bygglovingenjör bygglovingenjör stadsarkitekt nämndsekreterare Ärenden Nr Rubrik Kommentar Sida Val av justerare: Sture Torstensson - Vak av ersättare: Justeringsdag: Åke Carlsson Tis den 25 jan kl 14:30 1. Fastställa dagordning 1 2. Örs-Säter 1:78 Nybyggnad gäststuga, strandskyddsdispens Dnr 2010.M Ransberg 1:125 Nybyggnad garage, strandskyddsdispens 4. Holms-Torp 1:48 Nybyggnad fritidshus, strandskyddsdispens Dnr 2010.M Dnr 2010.M Skälebol 1:21 Nybyggnad omformarstation Dnr 2010.M Jakobsbyn 1:49 Anläggande av flytbrygga, yttrande Dnr 2010.M Kurran 9 Inglasning altan Dnr 2010.M Svanen Ändring av detaljplan etaljplan 8

2 9. Ryr 1:58 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens Dnr 2011.M Ryr 1:47 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens Dnr 2011.M Ryr 1:67 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens 12. Tångebyn 1:15 Förlängning tidsbegränsat bygglov för stagad mast 13. Köpmannehamn 2:1 Nybyggnad fritidshus, strandskyddsdispens Dnr 2011.M Dnr 2007.M Dnr 2010.M Resultatuppföljning t.o.m. månad Delegeringsbeslut Anmälan Byggenheten informerar Kurser och utbildning Övrigt 19 Ordföranden / Britt Johansson Mabäcker nämndsekreterare

3 ÄRENDE 1 Fastställa dagordningen

4 Per Kristiansson Slättbergsvägen TROLLHÄTTAN ÄRENDE 2 Dnr 2010.M Örs-Säter 1:78 Nybyggnad gäststuga, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad av gäststuga. Byggnationen sker inom redan ianspråktagen tomtplats. För fastigheten gäller strandskyddsdispens, Ryrsjön 100 meter. Berörda grannar och Dalslands miljökontor har beretts tillfälle att yttra sig. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag - Strandskyddsdispens beviljas från 7 kap. 15 miljöbalken - Enligt 7 kap.18c 1; inom område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. - Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. - Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av byggnadsnämnden. - Sökanden erinras om att ett igångsättande av företaget innan dispensbeslutet vunnit laga kraft sker på sökandens egen risk och kan medföra att sökanden senare kan tvingas avbryta företaget om dispensbeslutet ändras. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet. Avgift strandskyddsdispens Expedieras Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten (delgivning) Lantmäteriet SNF Nordalskretsen Kommunstyrelsekontoret Daniel Fritzwik Ransbergsvägen KÖPMANNEBRO

5 ÄRENDE 3 Dnr 2010.M Ransberg 1:125 Nybyggnad garage, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad av garage. Byggnationen sker inom redan ianspråktagen tomtplats. För fastigheten gäller strandskyddsdispens, Ryrsjön 100 meter. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag - Strandskyddsdispens beviljas från 7 kap. 15 miljöbalken - Enligt 7 kap.18c 1; inom område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. - Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. - Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av byggnadsnämnden. - Sökanden erinras om att ett igångsättande av företaget innan dispensbeslutet vunnit laga kraft sker på sökandens egen risk och kan medföra att sökanden senare kan tvingas avbryta företaget om dispensbeslutet ändras. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet. Avgift strandskyddsdispens Expedieras Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten (delgivning) Lantmäteriet SNF Nordalskretsen Kommunstyrelsekontoret Urban Jansson Allégatan MELLERUD ÄRENDE 4 Dnr 2010.M

6 Holms-Torp 1:48 Nybyggnad fritidshus, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Byggnationen skall ersätta fritidshus som skall rivas. För området gäller strandskyddsdispens, Vänern 300 meter. Yttrande har inhämtats från Dalslands miljökontor. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag - Strandskyddsdispens beviljas från 7 kap. 15 miljöbalken - Enligt 7 kap.18c 1; inom område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. - Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. - Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av byggnadsnämnden. - Sökanden erinras om att ett igångsättande av företaget innan dispensbeslutet vunnit laga kraft sker på sökandens egen risk och kan medföra att sökanden senare kan tvingas avbryta företaget om dispensbeslutet ändras. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet. Avgift strandskyddsdispens Expedieras Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten (delgivning) Lantmäteriet SNF Nordalskretsen Kommunstyrelsekontoret Trafikverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt Mitt Bygg Örebro Box SUNDBYBERG ÄRENDE 5 Dnr 2010.M Skälebol 1:21 Nybyggnad omformarstation Ansökan avser nybyggnad av omformarstation. Byggnation sker i anslutning till befintlig järnväg och inom i huvudsak jordbruksområde enligt översiktsplanen.

7 Underrättelse har skett enligt 8 kap 22 paragrafen Plan- och Bygglagen (PBL) genom kungörelse enligt 5 kap 25 paragrafen PBL samt yttrande har inhämtats från Dalslands miljökontor. Byggnadsnämndens har beslutat bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad omformarstation. Underrättelse har skett enligt 8 kap 22 paragrafen Plan- och Bygglagen (PBL) genom kungörelse enligt 5 kap 25 paragrafen PBL. Yttrande har inhämtats från Dalslands miljökontor. Peter Norberg Svedjevägen ÅMÅL ÄRENDE 6 Dnr 2010.M Jakobsbyn 1:49 Anläggande av flytbrygga, strandskyddsdispens Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av flytbrygga.

8 Håkan Skålberg Rådjursvägen MELLERUD ÄRENDE 7 Dnr 2010.M Kurran 9 Inglasning av altan Ansökan avser bygglov för inglasad altan. Inglasningen sker under befintligt skärmtak. För fastigheten gäller detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag - Bygglov beviljas för inglasning av altan. - Lovet omfattar granskning enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap (yttre förhållande och användning). - Bygganmälan skall inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor före byggstart. - Kvalitetsansvarig skall anmälas av byggherren före byggstart. - Anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen skall göras då byggnadsföretaget färdigställts och innan anläggningen tas i bruk/inflyttning sker. - Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Bygglovavgift Expedieras Sökande Dnr

9 ÄRENDE 8 Svanen Ändring av detaljplan Vattenfall Eldistribution AB TROLLHÄTTAN ÄRENDE 9 Dnr 2011.M Ryr 1.58 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad transformatorstation. För området gäller strandskyddsdispens.

10 Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Yttrande inhämtas från Dalslands miljökontor. Expedieras Sökanden Dalslands miljökontor Vattenfall Eldistribution AB TROLLHÄTTAN ÄRENDE 10 Dnr 2011.M Ryr 1:47 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad transformatorstation. För området gäller strandskyddsdispens. Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Yttrande inhämtas från Dalslands miljökontor.

11 Expedieras Sökanden Dalslands miljökontor Vattenfall Eldistribution AB TROLLHÄTTAN ÄRENDE 11 Dnr 2011.M Ryr 1:67 Nybyggnad transformatorstation, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad transformatorstation. För området gäller strandskyddsdispens. Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Yttrande inhämtas från Dalslands miljökontor.

12 Expedieras Sökanden Dalslands miljökontor Vindbyggarna Lysekil AB Flaggatan LYSEKIL ÄRENDE 12 Dnr 2007.M mast Tångebyn 1:15 Förlängning tidsbegränsat bygglov för stagad Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för en 60 meter stagad mast för mätning av vindförhållandena. Bygglov för mätmasten beviljades BN 12 för tillfällig åtgärd intill Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för stagad mast i enlighet med tidigare bygglov BN 12 till och med

13 ÄRENDE 13 Köpmannehamn 2:1 Nybyggnad fritidshus, strandskyddsdispens Ansökan avser nybyggnad av fritidshus. Byggnationen ska ersätta befintligt fritidshus som ska rivas. Fastigheten ligger inom strandskyddat område, Vänern (300 m). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Berörda grannar inklusive fastighetsägaren hörs enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap Strandskyddsdispens beviljas från 7 kap. 15 miljöbalken - Enligt 7 kap.18c 1; inom område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. - Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. - Som tomtplats får tas i anspråk den del av fastigheten som påtecknats av byggnadsnämnden. - Sökanden erinras om att ett igångsättande av företaget innan dispensbeslutet vunnit laga kraft sker på sökandens egen risk och kan medföra att sökanden senare kan tvingas avbryta företaget om dispensbeslutet ändras. Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet. Avgift strandskyddsdispens

14 Expedieras Sökanden Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten (delgivning) Lantmäteriet SNF Nordalskretsen Kommunstyrelsekontoret ÄRENDE 14 Resultatuppföljning t.o.m. månad Resultatuppföljning t o m månad föreligger.

15 ÄRENDE 15 Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut i ärenden finns enligt särskild förteckning. ÄRENDE 15 Anmälan

16 Dnr 2008.M Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar avslå överklagandet av beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ransberg 1:22 i Melleruds kommun. Dnr 2010.M Vänersborgs tingrätts utslag om att Fastighetsdomstolen undanröjer det överklagade beslutet avseende avstyckning från Ryr 1:62 i Melleruds kommun och visar förrättningen åter till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. Dnr 2010.M Kommunfullmäktiges (KF) beslut 106/ om att fastställa föreslagen taxa inom byggnadsnämndens verksamhetsområde Dnr 2010.M KF:s beslut 113/ om ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder Dnr 2007.M I Bengtsfors och Åmåls kommuner har inkomna synpunkter lett till att Dalslandskommunernas kommunalförbund beslutat om en omfattande revidering av vindbruksplanen. Därför genomförs nu en ny utställning som enbart berör ovanstående kommuner. Förslaget finns utställt under tiden 22 december februari Dnr 2010.M Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att ge tillstånd till insättning av luftvärmepump i Örs kyrka, Melleruds kommun. Dnr 2010.M Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att ge tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Holm 99 på fastigheten Mellerud 1:92 i Melleruds kommun. Dnr 2010.M Länsstyrelsen i Västra Götalands län godkänner inkommen handling gällande beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad transformatorstation på fastigheten Svankila 1:7, Melleruds kommun. Dnr 2010.M Länsstyrelsen i Västra Götalands län godkänner inkommen handling gällande beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad gäststuga på fastigheten Amundsrud 1:6, Melleruds kommun. ÄRENDE 16 Byggenheten informerar

17 ÄRENDE 17 Kurser och utbildning

18 ÄRENDE 18 Övrigt

19

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS

Tid och plats för justering Stadbyggnadsförvaltningen, Stadshuset den 23 november 2012 ANSLAG/BEVIS sid 1 (21) Tid och plats Ledamöter Ersättare Justerare Onsdag den 21 november 2012 kl 08.30 Väsesalen Sammanträdet ajourneras kl 11.40-12.00 för gruppvisa överläggningar samt kl 9.30-9.45 och kl.10.40-10.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare S1da Platsochtid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 15 :00-17:00 (ajournering kl. 16:35-16:55) Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Kjell-Arne

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer