Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret"

Transkript

1 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, , kl Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson, (C) Niilo Kulojärvi, (S) Övriga deltagande Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Wolander Organ Ordförande Justerande Arne Karlsson Håkan Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Lisbeth Wolander

2 2(2) Bn 55 BR Flanhult 2:9, avstyckning, strandskyddsdispens Irène Iggfält, Eklabo 6, Boxholm, ansöker om strandskyddsdispens för avstyckning, utökning av befintlig tomt. Fastigheten ligger inom strandskyddat område, 150 meter, från sjön Sommen och strandskyddsdispens krävs. Avstyckning gjordes 1983 med befintligt fritidshus och strandskyddets syfte motverkades inte. Fastighetsarealen var då m 2. Reglering av fastigheten gjordes 2009 med en överföring av m 2 till Flanhult 2:9. Fastighetsbildningen avsåg mark som i huvudsak redan var ianspråkstagen som tomtmark. Syftet med strandskyddet motverkades därför inte. Total fastighetsarea idag är m 2. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. Fri passage utmed strandlinjen är inte möjlig. Dokumentation av platsen finns. Strandskyddet syftar till att ge långsiktiga trygga förutsättningar för en allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens från 7 kap 13 Miljöbalken för utökning av befintlig fastighet med ca 380 m 2 att särskilda skäl finns för dispens enligt 7 kap 18 c punkt 1 Miljöbalken att som tomtområde omfattas hela den blivande fastigheten att fri passage längs strandlinjen inte är möjlig Avgift: Strandskyddsdispens kronor Upplysningar: Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att man fått beslutet, varför ni uppmanas att avvakta till beslutet vunnit laga kraft. Enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om strandskyddsdispens att om åtgärd inte påbörjats inom två år eller avslutats inom dag då fem dispensbeslutet år från vunnit laga kraft.

3 3(3) Forts Bn 55 Delgivning Akten Sökande Länsstyrelsen

4 4(4) Bn 56 BR Ekeby 3:1, förhandsbesked, avstyckning, nybyggnad enbostadshus Siv och Anders Montelius, Ekeby Ekelid, Boxholm, ansöker om förhandsbesked för avstyckning av tomt för nybyggnad av enbostadshus. Eftersom frågor från grannar inkommit om husets placering har sökanden fått komplettera sin ansökan med en situationsplan. Berörda grannar ska få ta del av situationsplanen och därmed möjlighet att lämna synpunkter. Två yttranden har därefter lämnats till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt besked för åtgärden att placeringen av carporten ska vara i anslutning till bostadshuset och på sådant sätt att utsikten från hembygdsgården inte påverkas Delgivning Akten Sökande Berörda grannar Upplysningar: Positivt svar på förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller om bygglov söks inom två år efter att beslutet vunnit laga kraft.

5 5(5) Bn 57 Br Högbo 2:29, tillbyggnad enbostadshus Håkan Schmidt, Majorsvägen 15, Boxholm, ansöker om tillbyggnad av enbostadshus. Enligt detaljplanen för området gäller total byggnadsyta på 170 m 2 ( ). Sökt åtgärd innebär en överskriden byggnadsyta och dispens krävs. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens för överskriden byggnadsyta att bevilja bygglov att kontrollplan och kontrollansvarig inte behövs för åtgärden att slutsamråd ska hållas innan tillbyggnaden tas i bruk Avgift: kronor Delgivning Akten Sökande

6 6(6) Bn 58 BR Hårdaholmen 1:26, tillbyggnad fritidshus Christer Tancred, Hemvägen 1, Mantorp, ansöker om tillbyggnad av fritidshus. Enligt detaljplanen för området gäller total byggnadsyta på 90 m 2 ( ). Sökt åtgärd innebär en överskriden byggnadsyta och dispens krävs. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens för överskriden byggnadsyta enligt tidigare godkända byggytor för området att delegera bygglovsärendet till Jan Jonsson under förutsättning att dispens för överskriden byggnadsyta följer tidigare dispenser för området Delgivning Akten Sökande

7 7(7) Bn 59 BR Malexander 1:51, nybyggnad fritidshus, garage och rivning befintligt garage Björn Lundqvist, Tegelbruksvägen 7, Hägersten, ansöker om nybyggnad av fritidshus, garage och rivning av befintligt garage. Enligt detaljplanen för området gäller total byggnadsyta på 120 m 2 ( ). Sökt åtgärd innebär en överskriden byggnadsyta och dispens krävs. Byggnadsnämnden beslutade att avsikten är att avslå ansökan med nuvarande utformning på grund av väsentlig avvikelse från detaljplanen och att sökanden får möjlighet att revidera sin ansökan. Sökanden har lämnat en revidering till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden beslutar att avslå sökt åtgärd att ställa sig positiv till att medverka för en planändring för området och kostnader betalas av fastighetsägarna i området oavsett resultat Delgivning Akten Sökande Upplysningar: En fråga som redan är avgjord i en detaljplan kan inte överklagas (PBL 13 kap 2).

8 8(8) Bn 60 BR Liljeholmen 1:24, nybyggnad fritidshus Didric Carlsvärd, Axstadvägen 3, Skänninge, ansöker om nybyggnad av fritidshus. Ett positivt besked lämnades på ett förhandsbesked för åtgärden, Bn 41, Byggnadsnämnden beslutar att bevilja dispens för avvikande takvinkel att bevilja dispens för placering av fritidshuset på delvis prickmark att bevilja dispens för överskridande av byggnadsyta att placeringen av friggeboden är direkt olämplig med hänsyn till befintliga vatten- och avloppsledningar och måste ändras att bevilja bygglov Avgift enbart bygglov: kronor För att få påbörja åtgärder för byggnation krävs ett startbesked. Byggnadsnämnden lämnar startbesked när föreslagen kontrollansvarig och kontrollplan godkänts och ett tekniskt samråd genomförts. Delgivning Akten Sökande

9 9(9) Bn 61 BR Detaljplan Hårdaholmen 1:3 del av, ändring Planområdet är beläget ca 2 mil söder om Boxholm. För hela området gäller idag en detaljplan från med ett 80-tal bostadsfastigheter. I områdets sydvästra del finns ett område för hamnändamål avsett för stamfastigheten Hårdaholmen 1:3. Området är fastighetsreglerat till stamfastigheten som en lott med en areal av m 2. Byggnadsnämnden beslutade , 26, att ställa ut förslaget för granskning. Granskningstiden pågick under tiden Syftet med ändring av planen är att möjliggöra en avstyckning av lotten från Hårdaholmen 1:3 för att bli en egen hamnfastighet med tillhörande vattenområde och fiske. Den nybildade hamnfastigheten blir då helt avskild från jordbruksfastigheten Hårdaholmen 1:3 och kan utgöra en enhet för hamnändamål med vattenområde och fiske. Användningssättet efter planändringen blir det samma som gäller idag. Jordbruksfastigheten Hårdaholmen 1:3 ska ges servitutsrätt till gångväg över den nybildade fastigheten och möjlighet till båtplats vid befintlig båtbrygga. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna planförslaget att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige med förslaget om antagande av detaljplanen Delgivning Akten Sökande Kommunfullmäktige

10 10(10) Bn 62 Timmerö Camping Ett förslag på avtal mellan byggnadsnämnden och Boxholms Innebandyklubb finns för att driva Timmerö Camping inkl kiosken, sommaren Jan Jonsson redogör för avtalets innehåll. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna avtalet Delgivning Akten Boxholms Innebandyklubb

11 11(11) Bn 63 Ekonomi Inget att rapportera.

12 12(12) Bn 64 Delgivningar Dnr Ärende Initierat av Ks 60 Ks 61 Översiktsplan Ydre kommun Kommunstyrelsen Rutiner avseende tillträde och Kommunstyrelsen nyckelhantering i kommunhuset Byggnadsnämnden tog del av informationen och den lades till handlingarna.

13 13(13) Bn 65 Delegationsbeslut bygg- och rivningslov beviljade av Jan Jonsson Fastighet Sökande Ärende Bredgård 1:157 Christian Andersson Tillbyggnad uterum Blåvik 2:95 Peter Einberg Nybyggnad gäststuga Bredgård 1:113 Anya Feltreuter Byte taktäckningsmaterial Boxholm 5:275 Niklas Moberg Tillbyggnad altan Timmerö 1:92 Thomas Jespersson Nybyggnad carport/förråd Bredgård 1:92 Vattenfall Eldistribution AB Nybyggnad transformatorstation Bredgård 1:184 EON Värme Sverige AB Tillbyggnad pumprum för fjärrvärme Ljungby 4:6 Johan Renck Förlängt bygglov ny garagebyggnad, skärmtak Liljeholmen Didrik Carlsvärd Uppfyllning del av tomt 1:24 Ryckelsby 3:4 Olle Nåbo Tillbyggnad enbostadshus Somvik 1:25 Lars Aronsson Nybyggnad fritidshus Boxholm 5:158 Kristian Andersson Tillbyggnad uterum Danskebo 1:13 Rolf Gustafsson Nybyggnad fritidshus Kjusebotorp 3:4 Anna Isaksson Tillbyggnad fritidshus

14 14(14) Forts Bn 65 Mulebo 4:19 Bengt Olsson Utvändig ändring Lycke 1:2 Anders Hedström Nybyggnad industri/lager Strålsnäs 2:23 Lars-Olov Rickardsson Tillbyggnad altan Boxholm 5:329 Ulrik Andersson Tillbyggnad altan Byggnadsnämnden godkände besluten och de lades till handlingarna.

15 15(15) Bn 66 Delegationsbeslut bygganmälan beviljade av Jan Jonsson Fastighet Sökande Ärende Boxholm 5:390 Anna Hoff Eldstad Boxholm 5:391 Thomas Lööke Eldstad Boxholm 14:5 Ulf Sigurdsson Eldstad Timmerö 1:106 Martin Håkansson Eldstad Fiskevik 1:5 Eivor Johansson Eldstad Gärdslätt 2:13 Johan Knutsson Eldstad Byggnadsnämnden godkände besluten och de lades till handlingarna.

16 16(16) Bn 67 Information Miljökontorets protokoll från och redovisades. Jan Jonsson informerar om att han slutar sin tjänst den 7 augusti Praktiskt avslutas tjänsten kring midsommar 2013.

17 17(17) Bn 68 Trafiksäkerhet Inget att rapportera.

18 18(18) Bn 69 Fritidsanläggningar Inget att rapportera.

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer