MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden (16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark"

Transkript

1 Nr 11 Byggnadsnämnden (16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan , i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S) Åke Carlsson (C) Zoran Firis (KD) , Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin (S) Mari-Anne Edmark (S) Övriga närvarande Ersättare Lars-Olof Andersson (C) Jan Berglöv (KD) , Franklin Kanyinda (S) Tjänstemän Gabriella Hemme, arkitekt/enhetschef plan-o byggenh Filip Björndahl, bygglovshandläggare/-inspektör Britt Johansson Mabäcker, nämndsekreterare Utses att justera Justerare Ronny Westerlund (M) Ersättare Kent Bohlin (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 24 november 2014, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Britt Johansson Mabäcker Ordförande... Eivor Östergren Justerande Ronny Westerlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Plan- och byggenheten Underskrift... Britt Johansson Mabäcker

2 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning 165 Hällan 1:276 Om- och tillbyggnad Karolinerskolan Hällan 1:304 Förlängning tidsbegränsat bygglov Krökersrud 1:240 Ändrad användning från hotell till bostad Svankila 1:131 Nybyggnad komplementbyggnad, bastu Ängenäs 3:1 Tillsyn nybyggnad enbostadshus Synpunkter på rapport från kommunrevisorerna om granskning av protokoll Kompletterande samråd kraftledning Skälebol 1: Prestationsmål Resultatuppföljning t.o.m Redovisning av delegeringsbeslut Anmälansärenden Byggenheten informerar Övrigt 16

3 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M HÄLLAN 1:276 Om- och tillbyggnad Karolinerskolan Byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad skola. Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad skola på fastigheten Hällan 1:276. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Byggnaden byggs om för att moderniseras och för att tillgänglighetsanpassas. Detaljplan Dals-Rostocks tätort Komplett ansökan Yttrande från RGR Yttrande från NÄRF Villkor Kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Anders Wänstedt. Kontrollplan och tekniskt samråd krävs. Startbesked lämnas efter tekniskt samråd Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Räddningstjänstens (NÄRF) anvisningar ska inhämtas och följas. Dalslands miljökontors anvisningar ska inhämtas och följas. Skäl för beslutet Beslutet är taget med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (PBL). Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 PBL). Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Ett påbörjande av byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. För kännedom kommer angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT. Beslutet går att överklaga. (Se bilaga) Beslutet skickas till Sökanden Kontrollansvarig Skattemyndigheten

4 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M HÄLLAN 1:304 Förlängning tidsbegränsat bygglov Byggnadsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för förråd till och med Ansökan avser förlängning 5 år av tidbegränsat bygglov för förråd cirka 15 kvm. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Byggnation sker på parkmark och innebär liten avvikelse från detaljplanen. BN-beslut Detaljplan Centrala Dals-Rostock Medgivande från fastighetsägaren Skäl för beslutet 9 kap 33 plan- och bygglagen (PBL) Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) kan förlängning endast ske en gång. Arrendeavtal ska upprättas med fastighetsägaren. Beslutet går att överklaga (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden Fastighetsägaren

5 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M KRÖKERSRUD 1:240 Ändrad användning från hotell till bostad Byggnadsnämnden avslår ansökan om ändrad användning från hotell till bostadshus. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från hotell till bostadshus. Fastigheten ligger inom planlagt område. Detaljplanen tillåter endast hotellverksamhet (K) på fastigheten och därför strider sökt användning mot planens syfte. Sökande skriver i sin ansökan att huset, enligt deras uppfattning, är mer lämpat som bostad än som ett hotell. De anser att huset är för litet för att kunna användas som hotell om hotellägaren ska kunna bo på samma plats. De anför också som argument att det visat sig vara svårt att hyra ut huset. En bilaga visar ett fastighetsutdrag där huset klassas som småhusenhet. Byggnadsnämnden tar ställning till användning efter detaljplaner. Skatteverkets klassning av bostäder och hotell påverkar inte markanvändning enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden hade under 2011 ett ärende där ett planprogram upprättades för att ändra planen för rubricerad fastighet. Länsstyrelsen visade sig kritisk till en privatisering av huset på grund av riksintressen och strandskydd. Byggnadsnämnden bedömde att det inte var rimligt att upprätta en ny detaljplan. Byggnadsnämnden hade under 2013 ett ärende där en anmälan inkommit om att rubricerad fastighet var till försäljning som bostad. Fastighetsägarna kontaktades av byggnadsnämnden och informerades om tillåten användning av fastigheten. Detaljplan Beslut BN Beslut BN Yttrande från sökande med bilaga Skäl för beslutet 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Detta beslut kan överklagas (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden, Fastighetsägare

6 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M SVANKILA 1:131 Nybyggnad komplementbyggnad, bastu Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, bastu. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad, bastu på fastigheten Svankila 1:131. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse då den endast gränsar till en fastighet. Komplementbyggnaden är 25 kvm. Kompletta ansökningshandlingar Beviljad strandskyddsdispens, godkänd av Länsstyrelsen Villkor Kontrollplan och krävs. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Byggherren ansvarar för att utsättning sker av certifierad sakkunnig. Skäl för beslutet Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor (bygglov) + lägeskontroll. Faktura skickas separat. Upplysningar Byggherren rekommenderas att beakta risken för översvämning. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Ett påbörjande av byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. Angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, kommer för kännedom att delges publiceringen av kungörelsen i PoIT. Beslutet går att överklaga (se bilaga). Jäv Zoran Firis (KD) och Jan Berglöv (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Beslutet skickas till Sökanden

7 Byggnadsnämnden Dnr 2010.M ÄNGENÄS 3:1 Tillsyn nybyggnad enbostadshus 1. Byggnadsnämnden beslutar om sanktionsavgift för olovlig byggnation och ej inhämtat startbesked. 2. Byggnadsnämnden ger fastighetsägaren möjlighet att komma in med ansökan om bygglov i efterhand. Genom ett arbetsplatsbesök den 22 september 2014 kunde byggnadsnämnden göra bedömningen att den byggnad som är byggd inte stämmer överens med de handlingar som finns för det givna bygglovet. Huset är cirka 36 kvm större (huvudkroppen är cirka 17,5 kvm större, hallen är cirka 2 kvm större, och en tillbyggnad har tillkommit på cirka 16 kvm). Takkonstruktionen är ändrad, fönstrens form och placering är ändrad och planlösningen ändrad. En förklaring har inkommit från nuvarande fastighetsägare men är inte relevant för ärendets utgång. - BN-beslut Arbetsplatsbesök Reviderade ritningar Foton från platsbesök BN-beslut Skäl för beslutet 9 kap. 2 plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 3 p.1 (PBL) 11 kap 17 (PBL) 11 kap 53 a (PBL) Avgift Byggsanktionsavgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Beslutet går att överklaga (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden (mottagningsbevis) Fastighetsägaren

8 Byggnadsnämnden Kommunrevisorerna i Melleruds kommun Dnr 2014.M Synpunkter på rapport från kommunrevisorerna om granskning av protokoll Byggnadsnämnden har följande synpunkter på kommunrevisorernas rapport över utförd granskning av kommunens nämndprotokoll; Ärendehanteringsmodulen W3D3 är inte anpassad för plan- och byggverksamhet i motsats till EDP Byggreda. Protokollens kvalitet och likformighet styrs mer, dels av den gemensamt framtagna tjänsteskrivelsen, och dels av den som skriver tjänsteskrivelsen, än av vilket ärendehanteringsprogram som används. Protokoll från 2013 har granskats, samma år som gemensam tjänsteskrivelsemall för kommunens nämnder och förvaltningar introducerades. Med nya rutiner blir granskningen av protokollen därför något missvisande. Men kvalitén gällande beslutsunderlag, sammanfattningar och beslutsformuleringar kan förbättras ytterligare. Rutiner för byggnadsnämndens nämndadministration finns redan idag att följa, vilket minskar sårbarheten vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro. Kommunens nämnder och förvaltningar har gemensamma riktlinjer för protokolloch ärendeskrivning. Mer klarspråk i texter efterlyses men kan ibland försvåras i myndighetsutövande verksamhet, då den juridiska betydelsen kan ändras utifrån ordval. I Kommunal nämndadministration, som de flesta av landets nämnder följer, ges rådet att all information om justering kan skrivas på första n av protokollet. Enighet i protokollen som kan ge bristande transparens och innebär demokratioch förtroendeproblem beror i hög utsträckning på att verksamheten är lagstyrd (PBL och MB) vilket innebär att subjektiva synpunkter begränsas. Kommunrevisorerna har granskat kommunens nämndprotokoll och önskar yttrande på rapporten senast Rapport från kommunrevisorerna Beskrivning av ärendet Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte granskat kommunens nämndprotokoll, tillhörande handlingar och eventuella riktlinjer.

9 Byggnadsnämnden Analys Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas protokoll är utformade så att de följer Kommunallagen och kan läsas och förstås av såväl förtroendevalda och anställda inom organisationen som av intresserade medborgare utan ingående kunskaper om kommunal verksamhet. Överväganden Kommunrevisorerna bedömer att protokollen med några få undantag lever upp till Kommunallagens krav. Beslutsmeningarna är inte alltid självständiga och kvalitén i de sammanfattande texterna varierar. Protokollens kvalité och likformighet hade ökat om ärendehanteringsmodulen i W3D3 hade implementerats. Slutsatser Efter genomförd granskning rekommenderar kommunrevisorerna kommunen att: Implementera W3D3 ärendehanteringsmodul Öka kvalitén i beslutsunderlagen så att både medborgare och förtroendevalda får en samlad bild av ärendet Upprätta rutiner kring nämndadministrationen Ta fram riktlinjer för protokoll- och ärendeskrivning Undersöka om enigheten i protokollen kan ge bristande transparens och innebära demokrati- och förtroendeproblem Villkor Synpunkter ska lämnas från varje nämnd senast Skäl för beslutet Här redovisas de skäl som beslutet grundar sig på. Upplysningar Ärendehanteringsmodulen EDP Byggreda används av många byggenheter i Sveriges kommuner. Melleruds, Färgelandas och Dals Eds kommuner samt Dalslands miljökontor har i dagsläget en gemensam licens som kostnadsfördelas. Fördelen är förutom lägre kostnader att alla har åtkomst till varandras ärenden, vilket underlättar verksamhetens dagliga arbete. Beslutet skickas till Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

10 Byggnadsnämnden Kompletterande samråd ny kraftledning Skälebol 1:21 m.fl. Dnr 2014.M Byggnadsnämnden förordar markkabel, alternativ E, enligt kompletterande samrådshandlingar från Vattenfall planerar att bygga en ny 137 kv kraftledning mellan Vargön och Mellerud och har för avsikt att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för kraftledningens dragning. Sweco Energuide har på uppdrag av Vattenfall uppgiften att samråda om föreslagen ledningsbyggnation enligt 6 kap. 4 miljöbalken. Enligt tidigare samrådshandlingar fanns tre alternativ, A-C, två luftledningar och en markkabel. Byggnadsnämnden har beslutat förorda luftledning, alternativ A. På grund av Försvarsmaktens krav och övrig information som framkommit under genomfört samråd har Vattenfall omarbetat de tidigare sträckningsförslagen. Med anledning av de korrigeringar som gjorts bjuder Vattenfall in till ett kompletterande samråd med tre alternativ, C-E, två alternativ med markkabel och ett med luftledning. Kompletterande samrådshandlingar inkom och byggnadsnämnden har möjlighet att yttra sig till den 28 november Upplysningar Byggnadsnämnden har i tidigare beslut, , gett Vattenfall strandskyddsdispens för eldragning inom strandskyddsområde för Krokån, 100 meter. Denna dispens är inte giltig längre. Vid nytt beslut behöver en ny ansökan om strandskyddsdispens inkomma. Samrådshandling Kompletterande samrådshandling Beslutet skickas till Sweco Energuide AB Vattenfall

11 Byggnadsnämnden Prestationsmål 2015 Byggnadsnämnden beslutar att fastställa prestationsmål för 2015 enligt förslag. Melleruds kommuns kommunfullmäktige har tagit beslut om fem inriktningsmål. I enighet med dessa ska varje nämnd ta fram prestationsmål. Nämndens ledamöter ska i prestationsmålen uttrycka vad som ska uppnås med nämndens arbete. Tjänstemännen, i byggnadsnämndens verksamhet, kommer före årets slut arbeta fram verksamhetsmål som ska beskriva hur prestationsmålen ska kunna uppnås. Förslag inför 2015 Kommunfullmäktiges mål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgarna i centrum Byggnadsnämndens mål Medborgarna och medarbetare ska bemötas med god serviceanda, öppenhet och dialog Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse Möjlighet till trivsamma, trygga tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas Unga Barnfamiljer och unga ska ges möjlighet till ökad delaktighet i samhällsutvecklingen Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande och som uppmuntrar och stödjer kreativitet Ett ändamålsenligt och miljövänligt sätt att bygga ska främjas för att uppnå ett hållbart samhälle Upplysningar Byggnadsnämnden biföll Mari-Anne Edmarks (S) yrkande om att byta ut ordet Unga mot Barnfamiljer och ungdomar i byggnadsnämndens fjärde mål. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

12 Byggnadsnämnden Resultatuppföljning t.o.m Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av resultatuppföljning t.o.m föreligger. Bifogad resultatuppföljning t.o.m

13 Byggnadsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till byggnadsnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan byggnadsnämnden återkalla delegering. Bifogade delegeringslistor för oktober månad 2014.

14 Byggnadsnämnden Anmälansärenden Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beskrivning av ärenden Dnr 2008.M Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet avseende begäran om ingripande mot byggnad på fastigheten Ransberg 1:22 i Melleruds kommun har överklagats och skickats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Dnr 2014.M Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beslutat att inte pröva byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för fiberkabeldragning i vatten på fastigheten Sunnanå 1:2 i Melleruds kommun. Dnr 2014.M Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beslutat att inte pröva byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för lekområdesanläggning för lax och öring på fastigheten Hökeliden 1:11 i Melleruds kommun. Dnr 2014.M Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har beslutat att ge tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämning RAÄ Bolstad 54:1 på fastigheten Strätet 1:1 i Melleruds kommun

15 Byggnadsnämnden Byggenheten informerar Byggnadsnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av informationsärenden Attraktiva kommuner Seminariedag kring betydelsen av god offentlig miljö, Trollhättan Möte med landshövdingen i Göteborg om det utvidgade strandskyddet i Dalsland Medborgardialog Torget Samspelsdagen den 5 dec 2014, Dalslandsstugan 2.0 Rapport Öppet hus GH/FB/BJM GH GH GH FB/GH

16 Byggnadsnämnden Övrigt Ändrad tid för byggnadsnämndens möte i december På grund av att kommunfullmäktiges möte i december tidigareläggs, ändrar byggnadsnämnden sin mötestid till kl onsdagen den 17 december Byggnadsnämnden uppvaktar ledamoten Zoran Firis på 50-årsdagen med en present som överlämnas av ordförande Eivor Östergren.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Nr 01 Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

ELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Byggnadsnämnden 2014-09-24 1(23)

ELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 09. Byggnadsnämnden 2014-09-24 1(23) ELLERUDS KOMMUN Nr 09 2014-09-24 1(23) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2014-10-22 1(23) Onsdagen den 22 oktober 2014, klockan 13.00 15.50, i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2014-10-22 1(23) Onsdagen den 22 oktober 2014, klockan 13.00 15.50, i Skållerudsrummet Nr 10 Byggnadsnämnden 2014-10-22 1(23) Tid och plats Onsdagen den 22 oktober 2014, klockan 13.00 15.50, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Byggnadsnämnden 2014-12-17 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12. Byggnadsnämnden 2014-12-17 1(16) Nr 12 Byggnadsnämnden 2014-12-17 1(16) Tid och plats Onsdagen den 17 december 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Byggnadsnämnden 2013-04-24 1(34)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Byggnadsnämnden 2013-04-24 1(34) Nr 04 Byggnadsnämnden 2013-04-24 1(34) Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, klockan 13.00 16.30, Passivhuscentrum i Alingsås Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Åke Carlsson (C) Zoran

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Byggnadsnämnden 2014-02-26 1(21) Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Byggnadsnämnden 2014-02-26 1(21) Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet Nr 03 Byggnadsnämnden 2014-02-26 1(21) Tid och plats Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Byggnadsnämnden 2015-08-26 1(18) Onsdagen den 26 augusti 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Byggnadsnämnden 2015-08-26 1(18) Onsdagen den 26 augusti 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Nr 07 Byggnadsnämnden 2015-08-26 1(18) Tid och plats Onsdagen den 26 augusti 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Kent Bohlin (S) Naim Berisha (S)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 05. Byggnadsnämnden 2015-05-20 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 05. Byggnadsnämnden 2015-05-20 1(21) Nr 05 Byggnadsnämnden 2015-05-20 1(21) Tid och plats onsdagen den 20 maj 2015, klockan 08.00 12.00, på Mammas Mat i Bolstad Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Byggnadsnämnden 2015-04-22 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 04. Byggnadsnämnden 2015-04-22 1(18) Nr 04 Byggnadsnämnden 2015-04-22 1(18) Tid och plats Onsdagen den 22 april 2015, klockan 13.00 16.30 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) 40, 42-53 Anette Levin, vice ordf. (FP)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Byggnadsnämnden (19) onsdagen den 25 mars 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 03. Byggnadsnämnden (19) onsdagen den 25 mars 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 03 Byggnadsnämnden 2015-03-25 1(19) Tid och plats onsdagen den 25 mars 2015, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent Bohlin

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Byggnadsnämnden (30)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 07. Byggnadsnämnden (30) Nr 07 Byggnadsnämnden 2014-06-18 1(30) Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014, klockan 08.30 11.30, i Skållerudsrummet, 13.00 16.30 Studiebesök Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Byggnadsnämnden 2014-08-27 1(22) Onsdagen den 27 augusti 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Byggnadsnämnden 2014-08-27 1(22) Onsdagen den 27 augusti 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet Nr 08 Byggnadsnämnden 2014-08-27 1(22) Tid och plats Onsdagen den 27 augusti 2014, klockan 13.00 15.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Åke Carlsson (C) Ronny Westerlund

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 08:30 10:45. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer