MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden (16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark"

Transkript

1 Nr 11 Byggnadsnämnden (16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan , i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S) Åke Carlsson (C) Zoran Firis (KD) , Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin (S) Mari-Anne Edmark (S) Övriga närvarande Ersättare Lars-Olof Andersson (C) Jan Berglöv (KD) , Franklin Kanyinda (S) Tjänstemän Gabriella Hemme, arkitekt/enhetschef plan-o byggenh Filip Björndahl, bygglovshandläggare/-inspektör Britt Johansson Mabäcker, nämndsekreterare Utses att justera Justerare Ronny Westerlund (M) Ersättare Kent Bohlin (S) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 24 november 2014, klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Britt Johansson Mabäcker Ordförande... Eivor Östergren Justerande Ronny Westerlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Plan- och byggenheten Underskrift... Britt Johansson Mabäcker

2 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning 165 Hällan 1:276 Om- och tillbyggnad Karolinerskolan Hällan 1:304 Förlängning tidsbegränsat bygglov Krökersrud 1:240 Ändrad användning från hotell till bostad Svankila 1:131 Nybyggnad komplementbyggnad, bastu Ängenäs 3:1 Tillsyn nybyggnad enbostadshus Synpunkter på rapport från kommunrevisorerna om granskning av protokoll Kompletterande samråd kraftledning Skälebol 1: Prestationsmål Resultatuppföljning t.o.m Redovisning av delegeringsbeslut Anmälansärenden Byggenheten informerar Övrigt 16

3 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M HÄLLAN 1:276 Om- och tillbyggnad Karolinerskolan Byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad skola. Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad skola på fastigheten Hällan 1:276. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Byggnaden byggs om för att moderniseras och för att tillgänglighetsanpassas. Detaljplan Dals-Rostocks tätort Komplett ansökan Yttrande från RGR Yttrande från NÄRF Villkor Kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, Anders Wänstedt. Kontrollplan och tekniskt samråd krävs. Startbesked lämnas efter tekniskt samråd Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Räddningstjänstens (NÄRF) anvisningar ska inhämtas och följas. Dalslands miljökontors anvisningar ska inhämtas och följas. Skäl för beslutet Beslutet är taget med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (PBL). Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 PBL). Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Ett påbörjande av byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. För kännedom kommer angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, att delges publiceringen/kungörelsen i PoIT. Beslutet går att överklaga. (Se bilaga) Beslutet skickas till Sökanden Kontrollansvarig Skattemyndigheten

4 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M HÄLLAN 1:304 Förlängning tidsbegränsat bygglov Byggnadsnämnden beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov för förråd till och med Ansökan avser förlängning 5 år av tidbegränsat bygglov för förråd cirka 15 kvm. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Byggnation sker på parkmark och innebär liten avvikelse från detaljplanen. BN-beslut Detaljplan Centrala Dals-Rostock Medgivande från fastighetsägaren Skäl för beslutet 9 kap 33 plan- och bygglagen (PBL) Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) kan förlängning endast ske en gång. Arrendeavtal ska upprättas med fastighetsägaren. Beslutet går att överklaga (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden Fastighetsägaren

5 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M KRÖKERSRUD 1:240 Ändrad användning från hotell till bostad Byggnadsnämnden avslår ansökan om ändrad användning från hotell till bostadshus. Ansökan avser bygglov för ändrad användning från hotell till bostadshus. Fastigheten ligger inom planlagt område. Detaljplanen tillåter endast hotellverksamhet (K) på fastigheten och därför strider sökt användning mot planens syfte. Sökande skriver i sin ansökan att huset, enligt deras uppfattning, är mer lämpat som bostad än som ett hotell. De anser att huset är för litet för att kunna användas som hotell om hotellägaren ska kunna bo på samma plats. De anför också som argument att det visat sig vara svårt att hyra ut huset. En bilaga visar ett fastighetsutdrag där huset klassas som småhusenhet. Byggnadsnämnden tar ställning till användning efter detaljplaner. Skatteverkets klassning av bostäder och hotell påverkar inte markanvändning enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden hade under 2011 ett ärende där ett planprogram upprättades för att ändra planen för rubricerad fastighet. Länsstyrelsen visade sig kritisk till en privatisering av huset på grund av riksintressen och strandskydd. Byggnadsnämnden bedömde att det inte var rimligt att upprätta en ny detaljplan. Byggnadsnämnden hade under 2013 ett ärende där en anmälan inkommit om att rubricerad fastighet var till försäljning som bostad. Fastighetsägarna kontaktades av byggnadsnämnden och informerades om tillåten användning av fastigheten. Detaljplan Beslut BN Beslut BN Yttrande från sökande med bilaga Skäl för beslutet 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Detta beslut kan överklagas (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden, Fastighetsägare

6 Byggnadsnämnden Dnr 2014.M SVANKILA 1:131 Nybyggnad komplementbyggnad, bastu Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad komplementbyggnad, bastu. Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad, bastu på fastigheten Svankila 1:131. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse då den endast gränsar till en fastighet. Komplementbyggnaden är 25 kvm. Kompletta ansökningshandlingar Beviljad strandskyddsdispens, godkänd av Länsstyrelsen Villkor Kontrollplan och krävs. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Byggherren ansvarar för att utsättning sker av certifierad sakkunnig. Skäl för beslutet Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 31 Avgift Avgift enligt fastställd taxa kronor (bygglov) + lägeskontroll. Faktura skickas separat. Upplysningar Byggherren rekommenderas att beakta risken för översvämning. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Ett påbörjande av byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker helt på egen risk. Angränsande fastighetsägare, s.k. rågrannar, kommer för kännedom att delges publiceringen av kungörelsen i PoIT. Beslutet går att överklaga (se bilaga). Jäv Zoran Firis (KD) och Jan Berglöv (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Beslutet skickas till Sökanden

7 Byggnadsnämnden Dnr 2010.M ÄNGENÄS 3:1 Tillsyn nybyggnad enbostadshus 1. Byggnadsnämnden beslutar om sanktionsavgift för olovlig byggnation och ej inhämtat startbesked. 2. Byggnadsnämnden ger fastighetsägaren möjlighet att komma in med ansökan om bygglov i efterhand. Genom ett arbetsplatsbesök den 22 september 2014 kunde byggnadsnämnden göra bedömningen att den byggnad som är byggd inte stämmer överens med de handlingar som finns för det givna bygglovet. Huset är cirka 36 kvm större (huvudkroppen är cirka 17,5 kvm större, hallen är cirka 2 kvm större, och en tillbyggnad har tillkommit på cirka 16 kvm). Takkonstruktionen är ändrad, fönstrens form och placering är ändrad och planlösningen ändrad. En förklaring har inkommit från nuvarande fastighetsägare men är inte relevant för ärendets utgång. - BN-beslut Arbetsplatsbesök Reviderade ritningar Foton från platsbesök BN-beslut Skäl för beslutet 9 kap. 2 plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 3 p.1 (PBL) 11 kap 17 (PBL) 11 kap 53 a (PBL) Avgift Byggsanktionsavgift enligt fastställd taxa kronor. Faktura skickas separat. Upplysningar Beslutet går att överklaga (se bilaga). Beslutet skickas till Sökanden (mottagningsbevis) Fastighetsägaren

8 Byggnadsnämnden Kommunrevisorerna i Melleruds kommun Dnr 2014.M Synpunkter på rapport från kommunrevisorerna om granskning av protokoll Byggnadsnämnden har följande synpunkter på kommunrevisorernas rapport över utförd granskning av kommunens nämndprotokoll; Ärendehanteringsmodulen W3D3 är inte anpassad för plan- och byggverksamhet i motsats till EDP Byggreda. Protokollens kvalitet och likformighet styrs mer, dels av den gemensamt framtagna tjänsteskrivelsen, och dels av den som skriver tjänsteskrivelsen, än av vilket ärendehanteringsprogram som används. Protokoll från 2013 har granskats, samma år som gemensam tjänsteskrivelsemall för kommunens nämnder och förvaltningar introducerades. Med nya rutiner blir granskningen av protokollen därför något missvisande. Men kvalitén gällande beslutsunderlag, sammanfattningar och beslutsformuleringar kan förbättras ytterligare. Rutiner för byggnadsnämndens nämndadministration finns redan idag att följa, vilket minskar sårbarheten vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro. Kommunens nämnder och förvaltningar har gemensamma riktlinjer för protokolloch ärendeskrivning. Mer klarspråk i texter efterlyses men kan ibland försvåras i myndighetsutövande verksamhet, då den juridiska betydelsen kan ändras utifrån ordval. I Kommunal nämndadministration, som de flesta av landets nämnder följer, ges rådet att all information om justering kan skrivas på första n av protokollet. Enighet i protokollen som kan ge bristande transparens och innebär demokratioch förtroendeproblem beror i hög utsträckning på att verksamheten är lagstyrd (PBL och MB) vilket innebär att subjektiva synpunkter begränsas. Kommunrevisorerna har granskat kommunens nämndprotokoll och önskar yttrande på rapporten senast Rapport från kommunrevisorerna Beskrivning av ärendet Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte granskat kommunens nämndprotokoll, tillhörande handlingar och eventuella riktlinjer.

9 Byggnadsnämnden Analys Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas protokoll är utformade så att de följer Kommunallagen och kan läsas och förstås av såväl förtroendevalda och anställda inom organisationen som av intresserade medborgare utan ingående kunskaper om kommunal verksamhet. Överväganden Kommunrevisorerna bedömer att protokollen med några få undantag lever upp till Kommunallagens krav. Beslutsmeningarna är inte alltid självständiga och kvalitén i de sammanfattande texterna varierar. Protokollens kvalité och likformighet hade ökat om ärendehanteringsmodulen i W3D3 hade implementerats. Slutsatser Efter genomförd granskning rekommenderar kommunrevisorerna kommunen att: Implementera W3D3 ärendehanteringsmodul Öka kvalitén i beslutsunderlagen så att både medborgare och förtroendevalda får en samlad bild av ärendet Upprätta rutiner kring nämndadministrationen Ta fram riktlinjer för protokoll- och ärendeskrivning Undersöka om enigheten i protokollen kan ge bristande transparens och innebära demokrati- och förtroendeproblem Villkor Synpunkter ska lämnas från varje nämnd senast Skäl för beslutet Här redovisas de skäl som beslutet grundar sig på. Upplysningar Ärendehanteringsmodulen EDP Byggreda används av många byggenheter i Sveriges kommuner. Melleruds, Färgelandas och Dals Eds kommuner samt Dalslands miljökontor har i dagsläget en gemensam licens som kostnadsfördelas. Fördelen är förutom lägre kostnader att alla har åtkomst till varandras ärenden, vilket underlättar verksamhetens dagliga arbete. Beslutet skickas till Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

10 Byggnadsnämnden Kompletterande samråd ny kraftledning Skälebol 1:21 m.fl. Dnr 2014.M Byggnadsnämnden förordar markkabel, alternativ E, enligt kompletterande samrådshandlingar från Vattenfall planerar att bygga en ny 137 kv kraftledning mellan Vargön och Mellerud och har för avsikt att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för kraftledningens dragning. Sweco Energuide har på uppdrag av Vattenfall uppgiften att samråda om föreslagen ledningsbyggnation enligt 6 kap. 4 miljöbalken. Enligt tidigare samrådshandlingar fanns tre alternativ, A-C, två luftledningar och en markkabel. Byggnadsnämnden har beslutat förorda luftledning, alternativ A. På grund av Försvarsmaktens krav och övrig information som framkommit under genomfört samråd har Vattenfall omarbetat de tidigare sträckningsförslagen. Med anledning av de korrigeringar som gjorts bjuder Vattenfall in till ett kompletterande samråd med tre alternativ, C-E, två alternativ med markkabel och ett med luftledning. Kompletterande samrådshandlingar inkom och byggnadsnämnden har möjlighet att yttra sig till den 28 november Upplysningar Byggnadsnämnden har i tidigare beslut, , gett Vattenfall strandskyddsdispens för eldragning inom strandskyddsområde för Krokån, 100 meter. Denna dispens är inte giltig längre. Vid nytt beslut behöver en ny ansökan om strandskyddsdispens inkomma. Samrådshandling Kompletterande samrådshandling Beslutet skickas till Sweco Energuide AB Vattenfall

11 Byggnadsnämnden Prestationsmål 2015 Byggnadsnämnden beslutar att fastställa prestationsmål för 2015 enligt förslag. Melleruds kommuns kommunfullmäktige har tagit beslut om fem inriktningsmål. I enighet med dessa ska varje nämnd ta fram prestationsmål. Nämndens ledamöter ska i prestationsmålen uttrycka vad som ska uppnås med nämndens arbete. Tjänstemännen, i byggnadsnämndens verksamhet, kommer före årets slut arbeta fram verksamhetsmål som ska beskriva hur prestationsmålen ska kunna uppnås. Förslag inför 2015 Kommunfullmäktiges mål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgarna i centrum Byggnadsnämndens mål Medborgarna och medarbetare ska bemötas med god serviceanda, öppenhet och dialog Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse Möjlighet till trivsamma, trygga tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas Unga Barnfamiljer och unga ska ges möjlighet till ökad delaktighet i samhällsutvecklingen Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande och som uppmuntrar och stödjer kreativitet Ett ändamålsenligt och miljövänligt sätt att bygga ska främjas för att uppnå ett hållbart samhälle Upplysningar Byggnadsnämnden biföll Mari-Anne Edmarks (S) yrkande om att byta ut ordet Unga mot Barnfamiljer och ungdomar i byggnadsnämndens fjärde mål. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

12 Byggnadsnämnden Resultatuppföljning t.o.m Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av resultatuppföljning t.o.m föreligger. Bifogad resultatuppföljning t.o.m

13 Byggnadsnämnden Redovisning av delegeringsbeslut Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till byggnadsnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan byggnadsnämnden återkalla delegering. Bifogade delegeringslistor för oktober månad 2014.

14 Byggnadsnämnden Anmälansärenden Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beskrivning av ärenden Dnr 2008.M Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet avseende begäran om ingripande mot byggnad på fastigheten Ransberg 1:22 i Melleruds kommun har överklagats och skickats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Dnr 2014.M Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beslutat att inte pröva byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för fiberkabeldragning i vatten på fastigheten Sunnanå 1:2 i Melleruds kommun. Dnr 2014.M Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beslutat att inte pröva byggnadsnämndens beslut om beviljad strandskyddsdispens för lekområdesanläggning för lax och öring på fastigheten Hökeliden 1:11 i Melleruds kommun. Dnr 2014.M Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har beslutat att ge tillstånd till föryngringsåtgärder inom fornlämning RAÄ Bolstad 54:1 på fastigheten Strätet 1:1 i Melleruds kommun

15 Byggnadsnämnden Byggenheten informerar Byggnadsnämnden godkänner informationen. Sammanfattning av informationsärenden Attraktiva kommuner Seminariedag kring betydelsen av god offentlig miljö, Trollhättan Möte med landshövdingen i Göteborg om det utvidgade strandskyddet i Dalsland Medborgardialog Torget Samspelsdagen den 5 dec 2014, Dalslandsstugan 2.0 Rapport Öppet hus GH/FB/BJM GH GH GH FB/GH

16 Byggnadsnämnden Övrigt Ändrad tid för byggnadsnämndens möte i december På grund av att kommunfullmäktiges möte i december tidigareläggs, ändrar byggnadsnämnden sin mötestid till kl onsdagen den 17 december Byggnadsnämnden uppvaktar ledamoten Zoran Firis på 50-årsdagen med en present som överlämnas av ordförande Eivor Östergren.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer