Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Kapitalförsäkring K0601"

Transkript

1 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder. Premien för sådan försäkring ska placeras i den eller de investeringsfonder som försäkringstagaren, eller annan som trätt i dennes ställe, bestämmer. Försäkringsgivaren har inget ansvar för värdeutvecklingen på fondsparandet. 2. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, organisationsnummer Styrelsens säte: Stockholm. 3. Försäkringsavtalet Försäkringen är i skatterättslig mening en kapitalförsäkring. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbeskedet och därtill hörande handlingar, i dessa försäkringsvillkor, i lagen om försäkringsavtal, i lagen om försäkringsrörelse och i allmän svensk lag i övrigt. Är försäkringens försäkringstagare svensk medborgare tillämpas svensk lag på försäkringsavtalet oavsett vistelseort. För investeringsfonder gäller de fondbestämmelser som vid var tid gäller för de investeringsfonder i vilka inbetalda premier är placerade. I försäkringen ingår alltid ett sparande i investeringsfonder och efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd (p 14.2). Därutöver kan i försäkringen ingå efterlevandeskydd i form av garanterat efterlevandeskydd (p 14.3) samt rätt till premiebefrielse (p 15). Försäkringens aktuella omfattning framgår av det senaste utfärdade försäkringsbeskedet. Vid utbetalning ersätts försäkringsbeskedet med ett utbetalningsbesked. Vid ändring av försäkringsavtalet som innebär ett utökat riskåtagande för Swedbank Försäkring, äger Swedbank Försäkring göra en prövning av den försäkrades hälsa. Swedbank Försäkring beslutar därefter om den begärda ändringen kan beviljas. Med Spartid avses tiden fram till det att försäkringen utbetalas genom engångsbelopp eller fram till det att periodiska utbetalningar påbörjas. 4. Försäkringstagare Försäkringstagare till försäkringen är den som ingår försäkringsavtal med Swedbank Försäkring eller den till vilken försäkringen överlåtits. Försäkringstagarens rätt att förfoga över försäkringen enligt dessa villkor kan vara begränsad på grund av pantsättning eller oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 5. Försäkrad Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. 6. Förmånstagare 6.1 Standardförordnande I nedan angiven ordning. 1. Försäkringstagarens make/sambo/registrerade partner 2. Försäkringstagarens arvingar Ovanstående förordnande gäller vid försäkringstagarens död om inte försäkringstagaren anmält annat förordnande eller om anmält förordnande inte kan verkställas. Det gäller dock inte om försäkringstagaren skriftligen anmält att försäkringen ska gälla utan förmånstagarförordnande. 6.2 Försäkring på eget liv Om försäkringen gäller på eget liv görs utbetalning vid försäkringstagarens död till förmånstagare enligt punkt 6.1. Saknas förmånstagare görs utbetalning till försäkringstagarens dödsbo. 6.3 Försäkring på annans liv Om försäkringen gäller på annan persons liv, görs utbetalning vid den försäkrades död till försäkringstagaren såvida försäkringstagaren inte gjort ett särskilt förordnande om förmånstagare, ett s k livsfallsförordnande. I så fall görs utbetalningen till förmånstagaren. Om försäkringstagaren avlider före den försäkrade, tillfaller försäkringen förmånstagare enligt punkt 6.1. Saknas förmånstagare tillfaller försäkringen försäkringstagarens dödsbo. 6.4 Försäkring som ägs av juridisk person Försäkring som ägs av juridisk person gäller utan förmånstagarförordnande. Försäkringsbeloppet tillfaller försäkringstagaren vid den försäkrades död. 6.5 Förfoganderätt Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av försäkringen vid försäkringstagarens död, om ej annat föreskrivits. Oavsett om förmånstagaren fått förfoganderätt till försäkringen eller inte vid försäkringstagarens död, har denne rätt att byta fonder. 6.6 Krav på skriftlighet Anmälan av förmånstagare eller ändring av anmält förordnande, ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring. 7. Tolkningsregler för förmånstagarförordnande Nedanstående gäller om försäkringstagaren inte föreskrivit annat. Har nedanstående begrepp använts i förmånstagarförordnande, ska de anses ha följande innebörd. Sept (10)

2 Make. Med make menas person med vilken försäkringstagaren var gift vid dödsfallet. Förordnande till make gäller inte under tid då mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta gäller även vid förordnande av typ min make NN. Förordnande till make som endast angivits med namn gäller oavsett om äktenskapet består eller inte. Med make avses även registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap utan att detta särskilt anges. Sambo. Med sambo förstås sambo enligt sambolagen (2003:376). Förordnande till förmån för sambo förfaller om samboförhållandet upphör. Detsamma gäller om förordnandet är av typ min sambo NN. Förordnande till sambo som endast angivits med namn, gäller även efter det att samboförhållandet upphört. Barn. Med barn förstås bröstarvingar. Detta innebär att i avlidet barns ställe inträder dennes bröstarvingar. Om sådana saknas inträder övriga förmånstagare i kategorin barn. Beloppet eller försäkringen fördelas mellan förmånstagarna enligt arvsrättsliga grunder. Styvbarn/fosterbarn samt bortadopterat barn omfattas ej av begreppet barn. Ska sådant barn vara förmånstagare ska det anges med namn och personnummer i förmånstagarförordnandet. Barnbarn. Med barnbarn förstås bröstarvingar i andra led och nedåt. Beloppet eller försäkringen fördelas lika mellan barnbarnen, varvid i avlidet barnbarns ställe inträder dennes bröstarvingar. Saknar den avlidne bröstarvingar fördelas beloppet eller försäkringen mellan övriga förmånstagare i kategorin barnbarn enligt reglerna i detta stycke. Syskon. Med syskon förstås hel- och halvsyskon. Ingen åtskillnad görs mellan dem. I avlidet syskons ställe inträder kvarvarande syskon om inget annat anges. Syskonbarn. Med syskonbarn förstås syskons bröstarvingar. Åtskillnad görs inte mellan hel- och halvsyskonbarn. I avlidet syskonbarns ställe inträder den avlidne förmånstagarens bröstarvingar. Saknar den avlidne bröstarvingar fördelas beloppet eller försäkringen på övriga förmånstagare i kategorin syskonbarn. Fördelningen görs enligt reglerna i detta stycke. Vidare gäller följande. Har förordnande gjorts som innebär att förmånstagare ska inträda i ordningsföljd efter varandra, ska, om ej annat kan utläsas av förordnandet, förmånstagare i andra hand inträda först när förmånstagare i första hand saknas; förmånstagare i tredje hand inträda när förmånstagare i andra hand saknas osv. Avliden förmånstagares del tillfaller således kvarvarande förmånstagare i den krets av förmånstagare som den avlidne tillhörde och fördelas dem emellan utan att den relativa fördelningen dem emellan förändras. Om förmånstagare avlidit eller om förordnandet avseende denne har förfallit, eller om det eljest inte kan verkställas, och kan varken av förordnandet, av ovanstående tolkningsregler eller av övriga omständigheter utläsas vem som ska träda in i förmånstagarens ställe, ska som förmånstagare inträda förmånstagarens bröstarvingar eller, om sådana saknas, övriga förmånstagare. I det sistnämnda fallet ska övriga förmånstagares andel eller belopp ökas utan att den relativa fördelningen dem emellan förändras. 8. Avstående Förmånstagare som inte vill utnyttja sin förmånstagarrätt kan helt eller delvis avstå från den. Om inte annat framgår av förordnandet, inträder den eller de som enligt förordnandet skulle ha fått utbetalningen om den avstående avlidit. Avståenden ska göras innan förmånstagare tillträtt sitt förvärv. 9. Försäkringstid Försäkringen träder i kraft dagen efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäkringen hos Swedbank Försäkring under förutsättning att bolaget kan bevilja försäkring med normal premie och utan förbehåll och om det inte av ansökningshandlingen eller på annat sätt framgår att försäkringen ska träda ikraft senare. Kan försäkringen inte beviljas mot normal premie eller utan förbehåll gäller försäkringen när försäkringstagaren accepterat de av Swedbank Försäkring erbjudna villkoren. Om Swedbank Försäkring enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek, inträder ansvarigheten för denna del först när återförsäkringen beviljats. Om sökt försäkringsskydd inte kan beviljas, utbetalar Swedbank Försäkring på begäran ett belopp som motsvarar fondandelarnas aktuella värde. Gjorda avgiftsuttag återbetalas inte. Begärs inte utbetalning fortsätter försäkringen att gälla utan det sökta riskskyddet. Sådan utbetalning ska begäras inom två veckor från det att försäkringstagaren underrättats om bolagets beslut. Försäkringen gäller till i försäkringsbeskedet angiven tidpunkt eller, om sådan tidpunkt inte angivits, till den försäkrades död. Under försäkringstiden kan utbetalning av försäkringen göras enligt bestämmelserna för återköp i punkten 12 eller enligt reglerna för utbetalning i punkten Premien Inbetalningar som görs på en försäkring kallas premier. Om försäkringen tecknats med garanterat efterlevandeskydd och/eller premiebefrielse gäller följande. Första premien, liksom engångspremie, ska betalas senast 14 dagar från det att Swedbank Försäkring beviljat sökt riskskydd och översänt försäkringsbeskedet. Betalas premien inte inom denna tid äger Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes till försäkringstagaren, om inte premien betalas inom denna frist. Swedbank Försäkring tar ut riskavgifter för försäkringen enligt punkt 13 nedan. Skulle försäkringens värde inte täcka avgiften sedan Swedbank Försäkring tillgodogjort sig övriga avgifter och skatt, har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringsavtalet. Försäkringstagaren ska underrättas skriftligen om det minsta belopp som måste erläggas, för att försäkringen ska fortsätta att gälla. Detta minsta belopp får Sept (10)

3 högst uppgå till kostnaden ett år framåt för försäkringens aktuella riskskydd. Betalas inte detta belopp inom 30 dagar äger Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes till försäkringstagaren, om inte premien betalas inom denna frist. Om beloppet betalas inom tre månader från utgången av denna frist, träder försäkringen åter i kraft från och med dagen efter den dag då beloppet betalas. 11. Sparande Inbetald premie placeras, sedan avdrag gjorts för eventuell premieavgift, i den eller de av Swedbank Försäkring tillhandahållna investeringsfonder, som anmälts till Swedbank Försäkring. Denna fördelning gäller intill dess att försäkringstagaren eller, den som trätt i dennes ställe när det gäller rätten att byta fonder, anmäler att fördelningen ska ändras. Swedbank Försäkring är ägare till de fondandelar som kopplas till varje enskild försäkring men ansvarar inte för värdeutvecklingen. Varje premie får placeras i det antal investeringsfonder som Swedbank Försäkring vid var tid medger. Swedbank Försäkring har vid var tid rätt att bestämma minsta möjliga sparbelopp och minsta möjliga placering per fond. Värdet av sparandet motsvarar vid var tid värdet av fondandelarna. 12. Återköp Återköp innebär att försäkringens värde på försäkringstagarens begäran utbetalas helt eller delvis Under de första 365 dagarna från och med teckningsdagen gäller dock att återköp inte får göras. Vid återköp inlöser Swedbank Försäkring fondandelar ur försäkringens samtliga fonder i förhållande till fondandelarnas värde. Vid delåterköp av en kapitalförsäkring med garanterat efterlevandeskydd minskar det garanterade försäkringsbeloppet med samma belopp som delutbetalningen. Delåterköp får inte göras med högre belopp än 90 procent av försäkringens värde. Delåterköp påverkar inte möjligheten till fortsatt premieinbetalning eller premiebefrielse. Återköps försäkringen till 100 procent upphör försäkringen att gälla. Enligt punkt 17 kan försäkringen även i annat fall bringas att upphöra om värdet efter återköp understiger visst belopp. Efterlevandeskyddet upphör att gälla per den dag återköpet registreras hos Swedbank Försäkring. Vid återköp inlöser Swedbank Försäkring samtliga fondandelar och finansiella instrument och utbetalar det belopp som erhålls vid försäljningen samt behållning på Kontot till försäkringstagaren efter avdrag för eventuell återköpsavgift. Försäljning sker till aktuellt värdepapperspris och en fördröjning kan förekomma när värdepappret inte kurssätt dagligen. Efter återköp eller delåterköp har försäkringstagaren inte rätt att fortsätta försäkringen som ren riskförsäkring. Begäran om återköp ska göras skriftligt till Swedbank Försäkring. 13. Avgifter och skatt 13.1 Allmänt om avgifter och skatt Under försäkringstiden belastas sparandet med avgifter och skatter. Avgifterna utgör i förekommande fall ersättning för den risk Swedbank Försäkring åtar sig i händelse av den försäkrades död eller sjukdom. Dessutom uttas avgifter för drift samt vid ändring, flytt och återköp. De vid tecknandet av försäkringen gällande avgifterna framgår av bilaga 1 till dessa villkor. Avgifter och de dödlighetsantaganden som ligger till grund för riskavgiften, gäller tills vidare. Swedbank Försäkring äger rätt att ändra avgifternas storlek och dödlighetsantaganden. Försäkringens försäkringstagare ska underrättas om sådan ändring. Höjning av avgift får tillämpas tidigast 30 dagar efter att sådan underrättelse skickats. Avgifterna för risk och drift beräknas med hänsyn till betryggande antaganden om avkastning, framtida försäkringsrisker och driftskostnader. Swedbank Försäkring tillgodogör sig avgifter och skatt genom att lösa in fondandelar. Inlösen görs proportionellt mot andelsvärdena i de olika fonderna eller ur fonden med det största andelsvärdet. Inlösen för avgifter görs varje kalendermånad eller vid andra tidpunkter som försäkringens försäkringstagare får meddelande om vid årets början eller vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall, utbetalning, återköp eller annullering. Inlösen för skatt görs varje kalendermånad under beskattningsåret eller vid andra tidpunkter som försäkringens försäkringstagare får meddelande om vid årets början eller vid någon annan tidpunkt då någon händelse inträffar som är definitiv för försäkringen. Med definitiv händelse menas dödsfall, utbetalning, återköp eller annullering. För fondförvaltningsuppdraget uttar fondförvaltaren en fondförvaltningsavgift genom kurssättningen av fondandelarna Avgift för drift Avgifterna för drift får tas ut i form av procentuell andel av premien procentuell andel av fondandelarnas värde periodiskt uttag av fast belopp procentuell andel av utbetalat belopp procentuell andel av försäkringens risksumma. Swedbank Försäkring äger rätt att vid var tidpunkt bestämma på vilket sätt avgifterna ska tas ut Avgift vid ändring Vid ändring av försäkringsavtalet har Swedbank Försäkring rätt att ta ut en skälig avgift. Swedbank Försäkring tillgodogör sig avgiften ur fondandelarnas värde genom att sälja fondandelar Avgift vid återköp och flytt Vid återköp eller flytt av försäkringskapital till annan försäkringsgivare har Swedbank Försäkring rätt att ta ut skälig avgift. Swedbank Försäkring tillgodogör sig avgiften ur fondandelarnas värde genom att sälja fondandelar. Sept (10)

4 13.5 Avgift för dödsfallsrisk Avgifter för dödsfallsrisk tas ut för försäkringar som vid dödsfall ger ersättning utöver värdet av de fondandelar som hör till försäkringen. Denna ersättning utgör försäkringens positiva risksumma. Den årliga riskavgiften är lika med risksumman multiplicerad med den aktuella dödligheten, vid den tidpunkt då avgifterna tas ut. Dödligheten är lika med de tal som anges i bilaga 1, tabell Avgift för premiebefrielse Avgift för premiebefrielseskydd uttas med en procentuell andel av den premie som omfattas av rätt till premiebefrielse Avkastningsskatt Avkastningsskatt beräknas enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Redovisning Swedbank Försäkring redovisar varje år skriftligen gjorda avgifts- och skatteuttag till försäkringens försäkringstagare. 14. Efterlevandeskydd under spartiden 14.1 Utbetalning av efterlevandeskydd Efterlevandeskydd i form av återbetalningsskydd eller garanterat efterlevaneskydd betalas ut om den försäkrade avlider. Försäkringsbeloppet utbetalas till förmånstagare om sådan är insatt. Annars görs utbetalning till försäkringstagaren eller försäkringstagarens rättsinnehavare. Utbetalning kan göras antingen som en engångsutbetalning eller periodiskt under en tid av minst fem år och högst 30 år. Om förmånstagare får förfoganderätt bestämmer denne hur utbetalning enligt föregående stycke ska göras. Om förmånstagare saknar förfoganderätt görs utbetalning i enlighet med vad försäkringstagaren föreskrivit. Om fondandelarnas värde vid första utbetalningstillfället är mindre än 30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring rätt att ersätta periodiska utbetalningar med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger rätt att förkorta den valda utbetalningstiden så att det månatliga utbetalda beloppet uppgår till minst det belopp som Swedbank Försäkring vid var tid anger. Efterlevandeskyddet kan antingen utgöras av återbetalningsskydd (punkt 14.2) eller vara garanterat (punkt 14.3) Återbetalningsskydd Försäkringsbeloppet vid återbetalningsskydd utgörs av 101 procent av fondandelarnas värde enligt den inlösenkurs som gäller på dödsfallsregleringsdagen Garanterat efterlevandeskydd Vid garanterat efterlevandeskydd är försäkringsbeloppet det högsta av ett vid tecknandet bestämt belopp (garanterat belopp) som framgår av försäkringsbeskedet och 101 procent av fondandelarnas värde enligt den inlösenkurs som gäller på dödsfallsregleringsdagen. Det garanterade efterlevandeskyddet gäller längst fram till den dag försäkringen utbetalas eller börjar utbetalas, dock längst till den försäkrades 75-årsdag. Det garanterade efterlevandeskyddet upphör då att gälla utan föregående uppsägning och kan inte förnyas Ändringsmöjligheter Försäkringens försäkringstagare kan ändra efterlevandeskyddets omfattning enligt följande. Garanterat efterlevandeskydd kan när som helst tas bort. Storleken på det garanterade efterlevandeskyddet kan minskas. Har garanterat efterlevandeskydd eller premiebefrielse tagits bort eller reducerats, har försäkringstagaren rätt att återuppliva försäkringen till sin tidigare omfattning. En förutsättning för sådan återupplivning är att försäkringstagaren inom tre månader från det att Swedbank Försäkring avsände nytt försäkringsbesked med anledning av ändringen, betalar det premiebelopp som skulle ha betalats om försäkringen inte hade ändrats. Försäkringen kan före den försäkrades 75-årsdag kompletteras med garanterat efterlevandeskydd efter prövning av den försäkrades hälsa. Under samma förutsättningar kan det garanterade efterlevandeskyddet höjas. Komplettering med eller höjning av garanterat efterlevandeskydd kan inte göras efter det att försäkringsutbetalningarna påbörjats enligt punkt Tillskott till försäkringsbeloppet i form av fondandelar Dödsfallsreglering görs inom fem bankdagar från det att Swedbank Försäkring från Statens person- och registernämnd (SPAR) eller motsvarande myndighet mottagit meddelande om att den försäkrade avlidit eller från den eventuellt tidigare dag då Swedbank Försäkring mottagit dödsfallsintyg, dödsattest, dödsbevis eller liknande handling som styrker dödsfallet. Den dag dödsfallsreglering görs kallas dödsfallsregleringsdag. Regleringen innebär att försäkringen tillförs fondandelar i en lågriskfond hos Swedbank Robur AB för ett belopp som motsvarar skillnaden mellan risksumman enligt punkten 13.5 och inlösenvärdet på befintliga fondandelar per dödsfallsregleringsdagen. Så snart möjligt därefter omplaceras befintligt fondinnehav till den i föregående stycke angivna lågriskfonden. Fondandelsinnehavet försäljs sedan när utbetalning görs. Det som slutligen utbetalas från försäkringen kan därför komma att avvika från försäkringens värde på dödsfallsregleringsdagen. Ska utbetalning göras periodiskt äger förmånstagaren eller den som är berättigad betalningsmottagare rätt att byta fonder om försäkringstagaren inte föreskrivit annat. 15. Premiebefrielse vid sjukdom eller olycksfallsskada Försäkringen kan mot prövning av den försäkrades hälsa kombineras med premiebefrielseförsäkring som ger rätt till premiebefrielse vid långvarig sjukdom eller olycksfallsskada. Premiebefrielseförsäkring kan endast tecknas om den avtalade premiebetalningstiden är minst fem år och den försäkrade vid tecknandet ej fyllt 60 år. Avtalat försäkringsbelopp för premiebefrielse framgår av det senaste utfärdade försäkringsbeskedet. Premiebefrielserätten kan antingen gälla med så kallade kort karens (tremånaderskarens) eller lång karens. Försäkring med kort karens får endast tecknas av juridisk person. Övergår äganderätten till försäkringen till fysisk person, ändras premiebefrielseförsäkringen till att gälla med lång karens. Vilken karenstid som gäller för försäkringen framgår Sept (10)

5 av det senast utfärdade försäkringsbeskedet. Reglerna för kort och lång karens framgår av punkten 15.1 resp Kort karens Karenstiden är tre månader. Karenstiden förkortas med den sammanlagda tid som arbetsoförmåga, omfattad av försäkringen, pågått i perioder om minst 30 dagar under de senaste 12 månaderna. Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, föreligger rätt till premiebefrielse enligt nedan för tid sådan arbetsoförmåga i oavbruten följd varar under försäkringstiden utöver den avtalade karenstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt någon myndighets föreskrift. Hel arbetsoförmåga medför rätt till fullständig premiebefrielse. Nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent medför rätt till premiebefrielse med så stor del av premien som motsvarar nedsättningen Lång karens Premiebefrielse medges om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel och på grund därav erhåller beslut om minst 25 procent sjukersättning, minst 25 procent tidsbegränsad sjukersättning eller minst 25 procent aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. Hel sjukersättning, hel tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning medför rätt till fullständig premiebefrielse. Sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning med minst 25 procent medför rätt till premiebefrielse med så stor del som motsvarar nedsättningen. Rätt till premiebefrielse inträder fr o m den dag definitivt beslut om minst 25 procent sjukersättning, minst 25 procent tidsbegränsad sjukersättning eller minst 25 procent aktivitetsersättning börjar gälla. Rätten till premiebefrielse upphör då rätten till sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning upphör eller nedsätts till mindre än 25 procent Optionsrätt Vad som anges i denna punkt gäller endast om försäkringen tecknats av juridisk person och endast så länge detta förhållande består. Om premiebefrielseförsäkring ingår i försäkringsförmånerna ingår även en begränsad rätt (optionsrätt) att med förenklad hälsoprövning, höja det avtalade premiebefrielsebeloppet. Optionsrätten kan utnyttjas intill den försäkrade fyllt 60 år. Höjning får göras med högst 10 procent av aktuellt avtalat premiebefrielsebelopp varje år från försäkringens tecknande. För att få utnyttja optionsrätten ska den försäkrade vara fullt arbetsför när höjningen begärs. Den försäkrade får heller inte ha varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna. Med att vara fullt arbetsför menas att man utan inskränkning kan fullgöra sitt vanliga arbete på arbetsplatsen eller i hemmet. Man är inte fullt arbetsför om man helt eller delvis är sjukskriven, har sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. Man får heller inte ha ett lättare arbete på grund av hälsoskäl. Begäran om utnyttjande av optionsrätten ska göras skriftligen till Swedbank Försäkring. Swedbank Försäkring äger därvid rätt att inkräva intyg från arbetsgivare och den försäkrade om att den sistnämnde är arbetsför enligt definitionen i föregående stycke Övriga bestämmelser för premiebefrielse Premiebefrielse innebär att Swedbank Försäkring betalar in ersättningen från premiebefrielseförsäkringen till fondförsäkringen. Avgiften för premiebefrielseförsäkringen uttas genom inlösen av fondandelar varje månad. Rätt till premiebefrielse föreligger inte för sjukperiod som pågår när bolagets ansvarighet för försäkringen inträder. Premiebefrielseförsäkring gäller till spartidens slut, dock längst till den försäkrades 65-årsdag eller längst till den dag då utbetalning begärs enligt punkt 16. Den upphör då att gälla utan föregående uppsägning och kan inte förnyas. Vid förlängning av spartiden som begärs efter fyllda 60 år, medges inte förlängning av premiebefrielseförsäkringen. För fastställande av rätt till premiebefrielse kan Swedbank Försäkring föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Vid premiebefrielse tillförs försäkringen fondandelar månadsvis med fördelning på fonder i enlighet med vad som gäller för premiebetalningar. Fondandelsförvärv görs dock inte tidigare än från den tidpunkt försäkringstagaren fullgjort vad som åligger denne enligt punkt 19. Återbetalning av premie som erlagts för tid för vilken premiebefrielse beviljats görs på försäkringstagarens begäran ur fondandelarnas värde så långt detta förslår. Har under de senaste 36 månaderna totalt inte inbetalats premier motsvarande 150 procent av aktuellt årligt avtalat premiebefrielsebelopp, upphör premiebefrielseskyddet att gälla 30 dagar efter det att Swedbank Försäkring avsänt meddelande till försäkringstagaren därom. Försäkringstagaren kan när som helst begära att premiebefrielseskyddet inte längre ska gälla. Komplettering med eller utökning av premiebefrielseskydd kan före den försäkrades 60-årsdag göras efter prövning av den försäkrades hälsa. 16. Utbetalning efter avslutad spartid Försäkringstagaren kan när som helst begära att försäkringen ska utbetalas periodiskt eller med engångsbelopp, dock om utbetalning ska göras i form av engångsbelopp först sedan 365 dagar gått från det att försäkringen tecknades (se punkt 12). Begäran om utbetalning innebär att spartiden upphör. Eventuellt garanterat efterlevandeskydd eller rätt till premiebefrielse upphör när begäran om utbetalning inkommit till Swedbank Försäkring oavsett om utbetalning ska göras med engångsbelopp eller i form av periodiska belopp. Efter det att periodisk utbetalning påbörjats, är det inte möjligt att betala ytterligare premier till försäkringen. Vid periodisk utbetalning görs utbetalning enligt punkt Om fondandelarnas värde vid första utbetalningstillfället är mindre än 30 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring rätt att ersätta de periodiska utbetalningarna med en engångsutbetalning. Swedbank Försäkring äger Sept (10)

6 rätt att förkorta den valda utbetalningstiden så att det månatliga utbetalda beloppet uppgår till minst det belopp som Swedbank Försäkring vid var tid anger Temporär utbetalning med efterlevandeskydd Utbetalning görs under den tid försäkringstagaren väljer, minst fem år och högst 30 år. Avlider den försäkrade fortsätter utbetalningarna till försäkringstagaren eller förmånstagarna under den tid som återstår av den avtalade utbetalningstiden vid dödsfallet. Förmånstagare som fått förfoganderätt kan dock välja annan utbetalningstid (5 30 år) Delningstal vid periodisk utbetalning Vid periodisk utbetalning bestäms storleken på varje utbetalning till fondandelarnas värde vid utbetalningstillfället dividerat med ett delningstal. Delningstalet är nuvärdet av en utbetalning av en krona per månad (eller eventuell annan betalningstermin som kan ha överenskommits), under den tid utbetalningen ska eller förväntas ske och bestäms med antaganden om värdetillväxt på fondandelar, dödlighet och omkostnader. Antagandena kan ändras av Swedbank Försäkring. Varje utbetalning minskar antalet fondandelar som hör till försäkringen. Om flera investeringsfonder är knutna till försäkringen sker inlösen av fondandelar proportionellt mot värdet i respektive fond. 17. Uppsägning 17.1 Swedbank Försäkrings uppsägningsrätt Om försäkringens värde understiger 20 procent av gällande prisbasbelopp har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen och utbetala värdet i form av ett engångsbelopp. Uppsägningen får verkan 30 dagar efter det att Swedbank Försäkring avsänt meddelande till försäkringstagaren därom. Om årsbeloppet vid periodisk utbetalning är lägre än två procent av prisbasbeloppet, har Swedbank Försäkring rätt att säga upp försäkringen och utbetala ett engångsbelopp Försäkringstagarens uppsägningsrätt Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen i sin helhet eller såvitt avser visst försäkringsmoment. Uppsägning, som ska ske skriftligen till Swedbank Försäkring, får i fråga om premiebefrielse och garanterat efterlevandeskydd verkan dagen efter den dag då den kom fram till Swedbank Försäkring. För utbetalning av fondandelsvärdet vid uppsägning gäller samma regler som vid återköp, se punkt 12. Det innebär att fondvärdet oavsett att försäkringen sagts upp inte utbetalas tidigare än 365 dagar efter tecknandet. 18. Fondhandel, räntebestämmelser m.m Allmänt Med fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk eller utländsk specialfond samt annan utländsk fond som Swedbank Försäkring vid var tid tillhandahåller för placering i försäkringen. Swedbank Försäkring har rätt att utan försäkringstagarens hörande och med omedelbar verkan förändra fondutbudet. Premierna placeras i den eller de av Swedbank Försäkring tillhandahållna fonder, som den försäkrade anmält till Swedbank Försäkring. Denna fördelning gäller intill dess det anmäls att fördelningen ska ändras. Swedbank Försäkring är ägare till fondandelarna men ansvarar inte för värdeutvecklingen av dessa. Varje premie får placeras i det antal fonder som Swedbank Försäkring vid var tid medger. Swedbank Försäkring har vid var tid rätt att bestämma minsta möjliga sparbelopp och minsta möjliga placering per fond. Värdet av sparandet motsvarar vid var tid värdet av fondandelarna. För fonder gäller de fondbestämmelser som vid var tid gäller för de fonder i vilka inbetalda premier är placerade. Om Swedbank Försäkring upphör att tillhandahålla en viss fond, får inga ytterligare premieinbetalningar eller byten göras till fonden. Swedbank Försäkring äger även rätt att omplacera befintliga medel i fonden till annan fond som Swedbank Försäkring bedömer vara likvärdig med den uteslutna fonden eller, om sådan fond inte finns i det erbjudna sortimentet, i en kort räntefond, så kallad. Penningmarknadsfond. Swedbank Försäkring ska dock innan detta görs kontakta försäkringstagaren, eller den som trätt i försäkringstagarens ställe när det gäller rätten att bestämma fondplacering, för att ge denne möjlighet att själv anvisa fond till vilken medlen ska flyttas. Om sådan anvisning inte lämnas inom den tid Swedbank Försäkring anger i underrättelsen, omplaceras medlen till den av Swedbank Försäkring bestämda fonden. Köp och inlösen av fondandelar, till följd av in- och utbetalningar samt fondbyten, genomförs så snart det är möjligt från det att Swedbank Försäkring erhållit erforderligt underlag för transaktionen. Hur lång tid en transaktion tar är bland annat beroende av bryttidpunkterna i berörda fonder och antalet affärs- och likviddagar som fonden tillämpar. Köp och inlösen kan också försenas på grund av pågående handel med fondandelar, avgifts- och skatteuttag, fördröjd eller utebliven kurssättning, stängda marknadsplatser eller störningar i de tekniska och administrativa system varav transaktionen är beroende. För flytt gäller en särskild tidsfrist som framgår av punkt 23. Vid periodisk utbetalning inlöser Swedbank Försäkring fondandelar inför varje utbetalningstillfälle vid den tidpunkt som är administrativt och tekniskt mest lämplig. Placering i fonder görs även under den tid eventuell hälsoprövning pågår. Utdelning från investeringsfond återinvesteras i försäkringen. Försäkringstagaren eller den fondbytesberättigade ska, inom skälig tid, skriftligen till Swedbank Försäkring påtala fel och brister vid placering av premier och omplacering av fondandelar som vid var tid är kopplade till försäkringen m.m. All premieinbetalning ska göras med angivande av försäkringsnummer. Detsamma gäller vid fondbyte eller återköp. Saknas försäkringsnummer på betalningshandlingen eller underlaget, är numret felaktigt eller oläsligt eller kan betalningen eller den begärda transaktionen eljest inte hänföras till rätt försäkring och beror felet inte på Swedbank Försäkring, lämnas uppdrag om köp och inlösen av fondandelar till berört fondbolag när försäkringen identifierats. Sept (10)

7 Swedbank Försäkring ansvarar i sådant fall inte för eventuell förlust till följd av kursuppgång under tiden fram till det att transaktionen kan genomföras Utbetalningsbestämmelser Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en (1) månad efter det att den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 19. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att en sådan utredning har avslutats. Detsamma gäller om det inte utan närmare utredning kan fastställas vilka som är berättigade förmånstagare. Utredningen ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalningen senare än vad som sagts ovan betalar Swedbank Försäkring dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för januari månad det år utbetalningen sker. Även om Swedbank Försäkring inte är i dröjsmål betalar bolaget ränta på försäkringsbelopp på engångsbelopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning och som inte kvarligger i fonder. Försäkringsbeloppet har försäkringstekniskt förfallit till betalning när bolaget erhållit uppgifter om att försäkringsfall inträffat. Ränta betalas med en räntefot som svarar mot avkastningen på värdehandlingar i vilket beloppet kan placeras minskad med skäliga driftskostnader. Sådan ränta avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. 19. Åtgärder för utbetalning vid dödsfall eller premiebefrielse De handlingar och övriga upplysningar som är av betydelse för bedömning av försäkringsfallet och Swedbank Försäkrings ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Swedbank Försäkring. Anspråk på ersättning ur premiebefrielseförsäkringen ska styrkas med definitivt beslut från försäkringskassan samt, om Swedbank Försäkring så kräver, med läkarintyg. För fastställande av rätt till premiebefrielse kan Swedbank Försäkring föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Detta gäller även under pågående sjukperiod. Swedbank Försäkring är inte skyldigt att utge ersättning om den försäkrade inte medverkar till att sådan undersökning kan genomföras. Medgivande för Swedbank Försäkring att för bedömning av sin ansvarighet, inhämta upplysningar från nuvarande, tidigare och blivande arbetsgivare samt läkare, sjukhus, annan vårdinrättning, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas av den försäkrade om Swedbank Försäkring begär det. Den som gör anspråk på utbetalning ska, om denne inte är registrerad försäkringstagare, styrka sin rätt till utbetalning. 20. Inskränkningar i giltigheten Vid självmord, flygning, krig och politiska oroligheter gäller särskilda nedan angivna bestämmelser beträffande giltighet av garanterat efterlevandeskydd och/eller premiebefrielse Självmord Innan tre år förflutit från det att försäkringen trädde i kraft eller senast återupplivades gäller försäkringen vid självmord endast om det måste antas att försäkringen tagits eller återupplivats utan tanke på självmordet Missbruk och kriminalitet Beror arbetsoförmågan på att den försäkrade begått kriminell handling, missbrukat alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel föreligger inte rätt till premiebefrielse Begränsning avseende vissa sjukdomar och besvär För följande sjukdomar/besvär gäller de särskilda begränsningar i fråga om premiebefrielse som anges nedan. Utbrändhet, utmattningssyndrom, trötthet eller asteni Rygg-, led- eller muskelbesvär som ej kan påvisas ha orsakats av olycksfallsskada (med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse) Fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd Psykiska sjukdomar och symtom. Om den försäkrades arbetsoförmåga kan anses bero på någon av de i föregående stycke angivna sjukdomarna/ besvären eller på sjukdom/besvär som har ett medicinskt samband med dessa gäller följande. Har sjukdomen/ besvären föranlett undersökning, kontroll, vård eller behandling av läkare eller annan vårdpersonal eller vårdinrättning inom 18 månader från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft eller senast återupptogs föreligger inte rätt till premiebefrielse. Denna begränsning gäller även om sjukdomen/ besvären inte orsakat arbetsoförmåga inom den nämnda 18-månadersperioden. Inskränkningen ovan tillämpas inte om det efter utgången av 18-månadersperioden har förflutit en sammanhängande period om 36 månader under vilken inga av de ovan uppräknade sjukdomarna/besvären föranlett hel eller delvis arbetsoförmåga Flygning Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade är passagerare. Om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord gäller försäkringen inte under de tre första försäkringsåren för dödsfall som inträffar till följd av militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller, utom Europa, bruks-, skol- eller privatflygning Särskilt riskfylld verksamhet Försäkringen gäller inte om den försäkrades dödsfall eller arbetsoförmåga beror på att den försäkrade är eller har varit verksam i kampsport, boxning, brottning, kickboxning, thaiboxning eller liknande, i extrema sporter, äventyrssporter eller deltar/har deltagit i expedition av äventyrskaraktär, i bergsklättring eller dykning (avser dykning på större djup än 30 m, ensamdykning, dykning vid avsaknad av ytorganisation eller vid is-, vrak- eller grottdykning), Sept (10)

8 i fallskärmshoppning, ballong-, glid- eller drakflygning eller liknande verksamhet, i någon av följande idrotter och har eller har haft inkomst på grund av denna: fotboll, amerikansk fotboll, rugby, ishockey, bandy, innebandy, basketboll, handboll, utförsåkning samt snowboard eller liknande, i motorsport, som stuntman, luftakrobat eller liknande eller i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande Atomkärnreaktion Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som orsakats av kärnexplosion eller radioaktiv strålning Vistelse utanför Norden Avseende premiebefrielse gäller inte försäkringen vid nedsättning av arbetsförmåga som den försäkrade drabbats av vid vistelse utom Norden om vistelsen varat totalt mer än 12 månader. Denna inskränkning gäller dock inte om den försäkrade eller den försäkrades make/sambo/registrerade partner är i svensk utlandstjänst i tjänst hos utländskt företag med fast anknytning till Sverige i tjänst hos en internationell organisation som har fast anknytning till Sverige Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller särskild lagstiftning i fråga om Swedbank Försäkrings ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie) Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna Vistelse utom Sverige vid krig eller politiska oroligheter Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som kan anses ha orsakats av krig som inte hänger samman med krigstillstånd i Sverige eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför Sverige i område där sådana förhållanden råder. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkrade vistas i området gäller inte inskränkningen under de tre första månaderna därefter FN-beslut m m Försäkringen är inte giltig i den mån utbetalning av försäkringsbelopp eller tillhandahållande av försäkringsskydd skulle riskera att utsätta Swedbank Försäkring AB eller bolag i koncern i vilken Swedbank Försäkring AB ingår, för sanktion, förbud eller begränsning enligt beslut av eller lagar och förordningar antagna av FN eller EU. 21. Oriktiga uppgifter I försäkringsavtalslagen regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om en sådan uppgift har lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om den försäkrade hade varit försäkringstagaren. Premie för förfluten tid återbetalas inte om försäkringsersättning uteblir eller försäkring helt eller delvis sägs upp på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter Svikliga uppgifter m.m. Om avtalet är ogiltigt enligt lagen om försäkringsavtal på grund av svikliga uppgifter eller på grund av uppgifter som det strider mot tro och heder att åberopa, är Swedbank Försäkrings ansvarighet begränsad till ett belopp som motsvarar fondandelarnas värde. Uttagna riskavgifter och skatter återbetalas inte Brott mot upplysningsplikten i övrigt Har försäkringstagaren eller den försäkrade annars uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för riskbedömningen och kan Swedbank Försäkring visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan Swedbank Försäkring visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har försäkringsbolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, ska ansvaret anpassas efter detta. 22. Pantsättning Försäkringen kan pantsättas och överlåtas. Panthavare har rätt att ta försäkringen i anspråk enligt vad som följer av lag och pantavtal. Den som påfordrar utbetalning i egenskap av panthavare ska kunna styrka sin rätt till panten. Överlåtelse får inte avse enbart försäkringens riskdel eller enbart försäkringens spardel. 23. Förbehåll om ändring Swedbank Försäkring förbehåller sig rätten att ändra försäkringen och dessa villkor under försäkringstiden, i den mån detta blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, myndigheters föreskrifter, ändrad lagtillämpning eller annan särskild omständighet. En sådan ändring träder i kraft en månad efter det att Swedbank Försäkring avsänt information om ändringen samt de nya villkoren till försäkringstagaren, eller vid den tidigare tidpunkt som följer av lag. 24. Force majeure Swedbank Försäkring är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighets åtgärd eller stridsåtgärd i ar- Sept (10)

9 betslivet. Swedbank Försäkring är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om bolaget varit normalt aktsamt. 25. Vart vänder jag mig? För att få svar på dina frågor vänder du dig i första hand till ditt Swedbanks/Sparbankskontor. Skulle du vara missnöjd med hanteringen av din försäkring kan du vända dig till nedanstående instanser. Allmänna reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Allmänna Reklamationsnämnden kan behandla de flesta typer av försäkringstvister för privatpersoner. Prövningen kan dock inte avse medicinska bedömningar (sådan prövning kan istället ofta ske i Personförsäkringsnämnden). Personförsäkringsnämnden Personförsäkringsnämnden, TFS Nämndkansliet, Klara N Kyrkogata 33, STOCKHOLM. Personförsäkringsnämnden tar i vissa fall upp sådana livförsäkringsärenden som innefattar medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få hjälp. Begäran om prövning i nämnden görs på en särskild blankett som översänds direkt till nämnden. Blanketten kan rekvireras hos Swedbank Försäkring eller direkt hos nämnden. Konsumenternas Försäkringsbyrå Box 24215, Stockholm. Tel I försäkringsfrågor kan du också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri. Allmän domstol Du har naturligtvis också rätt att få din sak prövad i domstol, i första hand i tingsrätten. Härvid kan man i många fall utnyttja den allmänna rättshjälpen eller den rättsskyddsförsäkring som finns i hem- och villahemförsäkringen. Sept (10)

10 Bilaga 1 Avgifter m m Tillämpas från 2013 Endast Swedbank Försäkrings avgifter anges. Till dessa kommer fondbolagets avgift för fondförvaltningen. Denna tas ut vid kurssättningen av fondandelarna. Avgift för driftkostnader Avgifterna beräknas på försäkringens värde (fondandelsvärdet) då avgiftsuttag görs. Uttag görs månadsvis. Avgift vid värde under en miljon kr: 0,75 procent/år samt fast avgift på 120 kr/år. Avgift vid värde på minst en miljon kr: 0,20 procent/år Avgift vid ändring Avgiften är högst en procent av ett prisbasbelopp. För närvarande uttas ingen avgift. Avgift för premiebefrielse Avgiften vid kort karens är fyra procent och vid lång karens tre procent av den premie som enligt försäkringsavtalet omfattas av rätt till premiebefrielse. Avgift för dödsfallsrisk Den årliga avgiften uppgår till den positiva risksumman multiplicerad med dödligheten. Av tabell 1 framgår vad dödligheten är vid olika åldrar. Vad som förstås med risksumma framgår av villkoren punkt Tabell 1 Ålder Dödlighet i % 20 0,04% 25 0,05% 30 0,05% 35 0,06% 40 0,08% 45 0,12% 50 0,18% 55 0,30% 60 0,51% 65 0,90% 70 1,63% 75 2,97% 80 5,43% 85 9,95% 90 18,29% Sept (10)

Swedbank Kapitalförsäkring K0601

Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring K0601 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-11-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på kapitalförsäkring med anknytning till investeringsfonder.

Läs mer

Individuell livförsäkring

Individuell livförsäkring Försäkringsvillkor 1006 Individuell livförsäkring Gäller från 2012-12-21 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank 1. Försäkringsavtalet Detta villkor gäller för livförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Pensionsförsäkring 0706

Pensionsförsäkring 0706 Försäkringsvillkor Pensionsförsäkring 0706 Gäller försäkringar tecknade fr.o.m 2012-12-21 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Swedbanks pensionsförsäkring kan omfatta ålderspension med fond och/eller depåförvaltning

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Swedbank Pensionsplan BTP 1

Swedbank Pensionsplan BTP 1 Försäkringsvillkor Swedbank Pensionsplan BTP 1 Gäller försäkringar tecknade från 2013-02-01 1. Försäkringsavtalet 1.1 Parter Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad försäkring som utgör en del av BTP-planen.

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring Livförsäkring Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, kort

Trygga sjukförsäkring, kort Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, kort Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. Fondförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 Fondförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i SEB Pension

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor för REFLEX Sparförsäkring

Villkor för REFLEX Sparförsäkring 2001-12-01 Villkor för REFLEX Sparförsäkring LFAB 03485 Utg 03 2001-12 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Begrepp i förmånstagarförordnandet

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade per 2008-05-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2

Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Förköpsinformation för Storebrand Kapitalförsäkring (Företag) 2008:2 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8.

5 Förmånstagare 8 Förvaltning 8.1 Placeringsregler 8.2 Investeringsprofil och omplacering 8.3 Placeringstidpunkt 6 Premien 8. Försäkringsvillkor 1 november 2013 ITP Ålderspension med fondförvaltning ITP avdelning 1 och ITPK avdelning 2 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget, 516401-8508,

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Traditionell förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Villkor år 2006. Sjukförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Villkor år 2006. Sjukförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Villkor år 2006 Sjukförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för sjukför säk ringar som är tecknade i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Efterlevandekapital AMF Efterlevandekapital är en riskförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2002 Traditionell Livförsäkring Tecknad i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL,

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Innehållsförteckning A. Försäkringsavtalet......................

Läs mer

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2014. Depåförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2014 Depåförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för depåförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondanknytning

Pensionsförsäkring med fondanknytning Pensionsförsäkring med fondanknytning Försäkringsvillkor 102 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Gäller avtal tecknade från och med 2012-11-01 Pensionsförsäkring med fondanknytning Särskilda villkor I detta

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB

TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB Villkor år 2009 TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2013. BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2013 BTP 1 Avtalspension för anställda inom bank och finans (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB

Läs mer

- Försäkringsvillkoren gäller för Ålderspension med traditionell förvaltning, med och utan återbetalningsskydd samt Premietillskott

- Försäkringsvillkoren gäller för Ålderspension med traditionell förvaltning, med och utan återbetalningsskydd samt Premietillskott Försäkringsvillkor 2006-01-01 ÅLDERSPENSION - Försäkringsvillkoren gäller för Ålderspension med traditionell förvaltning, med och utan återbetalningsskydd samt Premietillskott vid sjukdom och Premietillskott

Läs mer

Villkor Individuell försäkring

Villkor Individuell försäkring Villkor Individuell försäkring Livförsäkring 2009-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder i kraft 1 2 Rätt

Läs mer

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 9-16) Pensionsförsäkring med fondanknytning Sid 1 / 16 Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Förköpsinformation

Läs mer

Fondförsäkring för BTPK

Fondförsäkring för BTPK Villkor år 2006 Fondförsäkring för BTPK (Uppdaterade per 2009-01-01) TL249200 2008.11 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder

Läs mer

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Allmänna villkor Volvo Företagspension Fond - tjänstepensionsförsäkring Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella delen i det kollektivavtalade pensionsavtal som

Läs mer

Nordea Företagsbetald pensionsplan

Nordea Företagsbetald pensionsplan Nordea Företagsbetald pensionsplan Förköpsinformation februari 2015 Vad är Nordea Företagsbetalad pensionsplan Nordea pensionsplan är en flexibel försäkringslösning som skapar en ekonomisk trygghet för

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSTAGAREN...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014

Ikano Livförsäkring. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Ikano Livförsäkring -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 oktober 2014 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. Vem som kan anslutas till försäkringen... 2 3. När och var försäkringen gäller... 2

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGARNAS SYFTE OCH ART SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSÄKRING I BLIWA Bliwas riskförsäkringspaket

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01) Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning En ITP-försäkring enligt dessa villkor omfattar ålderspension inom ramen för ITP-avtalet ITP

Läs mer