SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen 2009-01-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, (s) ordförande Lena Håkansson (s) Håkan Lindh (fp) Bo Nilsson (m) Sonja Persson (s) Torvald Stefansson (s) Hans-Eric Wallin (v) Maria Wiksten (kd) Jens Wikström (s) Lars Åhman (fp) Ann Åström (s) Bengt Markstedt (s) tjg ers för Rickard Carstedt (s) Rose-Marie Johansson (s) tjg ers för Harriet Classon (s) Agneta Hansson (v) tjg ers för Anders Hård (mp) Daniel Öhgren (c) tjg ers för Heléna Lindahl (c) Andreas Löwenhöök (m) närvarande tom kl Thomas Mannberg (s) Övriga deltagare Maria Henfridsson, förvaltningsekonom, kl Christina Nyberg, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses justera Lars Åhman med Bo Nilsson som ersättare Paragrafer 1-34 Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Lars Åhman, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 1 AU 841 Dnr Avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av övertagen verksamhet inom särskolan m m Förslag till avtal med Västerbottens läns landsting har upprättats om pensionskostnadsfördelning med anledning av övertagen verksamhet inom särskolan, de särskilda omsorgerna från , sådana verksamheter inom psykiatrin där det inte bedrivs någon aktiv psykiatrisk vård från samt landstinget gymnasieskolor, vårdgymnasiet och Naturbruksgymnasiet från Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner avtalet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KS 2 AU 846 Dnr Skellefteå nära, enkelt, öppet för alla, delrapport 3 Kommunledningskontoret redovisar delrapport 3 från projektet Enkelt avhjälpta hinder som förbättrar tillgängligheten i samhället. I juni 2008 har flera fastighetsägare i centrala Skellefteå inventerat sina offentliga lokaler enligt enkelt avhjälpta hinder. Några av fastighetsägarna har kommit igång åtgärda hindren. Fastighetskontoret har inventerat Stadshuset och sex fastigheter till. De har anställt en person som ska inventera resterande lokaler. Några få åtgärder har gjorts men i ombyggnaden av Skellefteå Kraft Arena, Eddahallen och Stadshuset har de satsat extra för förbättra tillgängligheten. Tekniska kontoret har inventerat området i centrala Skellefteå och åtgärdat flera hinder. De fortsätter med åtgärder under sommaren och hösten och ska bland annat förbättra orienteringen för personer med synnedsättning och ett par övergångsställen. Projektets två inventerare har inventerat drygt 170 offentliga lokaler i ytterområdena och i samhällena. De har skickat inventeringarna och information om lagstiftningen till fastighetsägarna. Ett fåtal fastighetsägare har återkopplat och något enstaka hinder har åtgärdats. I april lanserades Tillgänglighetsguiden på Skellefteå kommuns hemsida. Den visar turister och medborgare vilken tillgänglighet som finns i ca 240 lokaler för personer som har synnedsättning, hörselnedsättning eller rörelsenedsättning. Guiden baseras dels på gjorda inventeringar, dels på en undersökning från slutet på 1990-talet. Projektet har haft svårigheter nå handeln och köpmännen och kommer göra nya satsningar. Checklistorna för tillfälliga arrangemang ska också försöka lanseras på ett bättre sätt. Det har även varit svårt nå Länstrafiken och få till skott några åtgärder vad gäller allmänna kommunikationer så projektet ska arbeta mer med det. I övrigt fortsätter samarbetet med fastighetsägarna och handikapporganisationerna. Eftersom projektet tar slut i mars 2009 måste man fundera på hur samordningen av kommunens tillgänglighetsarbete ska se ut i framtiden och vem som ska ansvara för uppdateringar av tillgänglighetsguiden.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen noterar rapporten. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten uppdra åt kommunledningskontoret lämna förslag till hur det fortsa arbetet ska bedrivas.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 3 AU 849 Dnr Organisation för kommunens telefoni Kommunledningskontoret anför kommunen har påbörjat ett etappvis införande av en gemensam kundtjänst. Avsikten är ge medborgarna så bra service som möjligt samtidigt som man tillvaratar kommunkoncernens möjligheter och befintliga resurser på bästa sätt. När nästa etapp av kundtjänsten införs upphör nästan helt den roll som fastighetskontorets växelpersonal hittills haft. Avsikten är kvarvarande arbetsuppgifter/funktioner i fortsättningen ska hanteras av kundtjänsten. Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie med hjälp av extern konsult för utreda hur den framtida telefonin inom kommunkoncernen bäst ska organiseras för svara mot kommande behov. Kommunledningskontoret föreslår följande inriktning för Skellefteå kommuns telefoni: - IT-avdelningen ges huvudansvar för kommunens telefoni och erforderlig strategisk kompetens anskaffas - kundtjänsten ska ansvara för administration av anknytningar i telefonväxel och stödsystem samt hantera internsamtal, i första hand med ett röststyrt stödsystem - IT-avdelningen ska ansvara för upphandling av telefonisystem, telefonirelaterade tjänster samt trafikavgifter - IT-avdelningens Helpdesk ska även klara telefonirelaterade ärenden. I samband med detta ska bemanningen ses över - budgeten för telefonifrågor överförs från fastighetskontoret till kommunledningskontoret en särskild strategigrupp för telefoni bildas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för kommunens telefoni.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 4 AU 850 Dnr Motion om göra Skellefteå till en vensäker kommun (34/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström och Lars Åhman anför i motion följande: Drunkningstillbuden har denna sommar varit fler än på länge i landet. En av flera möjliga orsaker till tillbuden är bristande simkunnighet. SLS, Svenska Livräddningssällskapet, noterar därför behovet av simundervisning blir allt större. SLS har i sitt arbete för förhindra drunkningsolyckor tagit fram sex delmoment som tillsammans utgör kriterier för En vensäker kommun: 1. I handlingsprogrammet om skydd mot olyckor ska kommunen tydligt redovisa mål, ansvarig och uppföljning av vensäkerhetsfrågor. 2. Skolan ska dokumentera man fyller läroplanens mål om vad alla elever ska kunna i fråga om simning och vensäkerhet i slutet av år 5 och 9 i grundskolan. 3. Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnighet och säkerhetsmedvetande hos vuxna. 4. Adekvat säkerhetsutbildning för alla som arbetar på kommunens badanläggningar. 5. På kommunens hemsida och andra platser ska det informeras om vensäkerhet. 6. Minst en säkerhetsdepå ska finnas i kommunen för uthyrning av vensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar. Mer kan läsas på SLS hemsida Skellefteå uppfyller några av kriterierna, medan övriga behöver förbättras, inte minst i fråga om simundervisning för vuxna. Man kan också fråga sig om det i en kommun som till ytan är så stor som vår räcker med en säkerhetsdepå.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Med anledning av detta yrkar vi fullmäktige beslutar göra Skellefteå till en vensäker kommun i enlighet med SLS sex kriterier. Kommunledningskontoret anför följande: Antalet som omkommer genom drunkning i kommunen är lågt. På grund av sekretessbestämmelser är det svårt få fram statistikuppgifter på kommunnivå men antalet uppskas till lägre än 1 död/år. Det är ungefär samma nivå som gäller omkomna på grund av brand. Antalet som omkommer i transportolyckor (5 6 döda/år) och fallolyckor (12 15 döda/år) är väsentligt högre. Enligt statistik från räddningstjänsten uppgår antalet incidenter som handlar om drunkningstillbud, och som orsakat insats av räddningstjänst, till 3 4/år de senaste åren. På länsnivå finns statistik över drunknade (sammanställd av SLS). Denna visar antalet drunknade i Västerbottens län i genomsnitt varit 5,6/år sedan sekelskiftet. Detta är på samma nivå som andra län i övre Norrland. Det bör dock noteras siffran för 2007 var ovanligt hög, 9 drunknade i Västerbottens län. För 2008 finns ännu ingen färdig statistik. Nationellt visar statistiken antalet drunkningsolyckor minskar, särskilt glädjande är trenden gällande barn och ungdomar. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun har antagit ett handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren I de gemensamma målen i programmet sägs medborgaren ska uppleva Skellefteå är en trygg kommun bo och verka i och förvaltningar och bolag aktivt ska arbeta med olycksförebyggande verksamhet. Räddningstjänstens insatsförmåga ska vara tillräcklig. Medborgare, företag och andra verksamhetsutövare ska enkelt kunna få anpassad information om olycksrisker inom kommunen, olycksförebyggande verksamhet och om kommunens förmåga göra räddningsinsatser. Programmet säger också medborgare enkelt ska kunna lämna information om upptäckta olycksrisker och medborgare och andra ska kunna larma, och få hjälp av, räddningstjänst inom rimlig tid. Utifrån målen i handlingsprogrammet har berörda nämnder antagit prestationsmål. Barn- och grundskolenämnden har som mål alla elever ska vara simkunniga innan utgången av årskurs 5. Tekniska nämnden har antagit mål för räddningstjänsten - förmåga och uppdrag när det gäller ytvenlivräddning m m. Fritidsnämnden har i sina prestationsmål sagt nämnden ska stödja SLS informationsinsatser om sambandet mellan alkohol och drunkning. Målen omfar också livräddningsutrustning vid kommunens badplatser, badvakter vid badhus och tempererade utebad, underhåll av badbryggor, utbildning i hjärt- och lungräddning.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Insatser för motverka drunkningstillbud Simutbildning för vuxna har arrangerats, och genomförs fortfarande på begäran, genom fritidskontoret. Efterfrågan är begränsad. Depå för utlåning eller uthyrning av vensäkerhetsutrustning finns vid räddningstjänstens huvudstation i Skellefteå. Information om vensäkerhet lämnas bl a på kommunens hemsida. Skellefteå Kraft deltar också i ett nationellt projekt med syfte förbättra skyltning och avspärrning kring dammar samt in- och utlopp från kraftstationer. Sjöräddningssällskapet, SSRS Skellefteå, utför livräddning i kustområdet och till sjöss. Friluftsfrämjandet genomför säkerhetsutbildningar för långfärdsskridskoåkning. Simklubbar, båtsportklubbar, idrottsföreningar etc genomför säkerhetsutbildning främst för sina egna verksamheter men det förekommer även uppdragsutbildningar, t ex simundervisning. Sammanfande bedömning Sammanfningsvis bedöms kommunen redan uppfylla SLS-kriterierna 1, 2 samt 4-6. Vad gäller kriterium nr 3 så är visserligen grundläggande simundervisning för vuxna viktig, men möjligheter få utbildning finns redan. Att vuxna drunknar beror tyvärr oftast inte på bristande simkunnighet utan på flytväst inte används och/eller alkohol intagits i samband med aktiviteter i ven. Det måste därför ifrågasättas om en satsning på simkunnighet för vuxna är rätt insats för minska antalet drunkningstillbud. Anpassning till kriterierna för en vensäker kommun föreslås därför inte i dagsläget. Däremot bör berörda nämnder beakta övriga kriterier så kraven inryms i nya eller modifierade prestationsmål, senast i samband med kommande Handlingsprogram för skydd mot olyckor Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Lars Åhman kommunfullmäktige beslutar utarbeta en tydlig plan för ökad simkunnighet och höjt säkerhetsmedvetande hos vuxna i allmänhet och bland personer med särskilda behov i synnerhet utöka antalet säkerhetsdepåer i kommunen samt där även erbjuda isdubbar

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 berörda nämnder beaktar kriterierna så kraven inryms i nya eller modifierade prestationsmål, senast i samband med kommande Handlingsprogram för skydd mot olyckor Skellefteå kommun därmed bedöms uppfylla kraven på en vtensäker kommun, och motionens syfte därmed är uppfyllt. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Lars Åhmans yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KS 5 AU 851 Dnr Motion om montera solceller på Stadshuset (23/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Christina Björck och Heléna Lindahl anför i motion följande: För ett par veckor sedan utmanade Solnas stadsbyggnadskommunalråd övriga landet sätta solceller på stadshusen. Denne man (och även undertecknade) menar det är dags sätta fart och det är extremt viktigt kommuner, landsting och stat växlar upp från ord till handling i klimatfrågan. Vårt stadshus består av åtskilliga kvadratmeter tak och eftersom energi som produceras från solceller inte påverkar miljön negativt föreslår vi solceller monteras snarast på Stadshuset. Fastighetsnämnden anför , 125, följande: Solceller är en intressant teknik med goda framtidsmöjligheter. Hittills gjorda utvärderingar visar dock på dålig lönsamhet. Kände energigurun tillika professor Enno Abel har gjort en utredning för kv Pennfäktaren i Stockholm med installation av 50 m 2 solceller till en investering av kronor och med en årlig besparing på ca kronor. Installation av solfångare är en annan metod där man har ett vätskeburet system för uppvärmning t ex tappvarmven och bassängven. Vid Vitbergsbadet och Byske camping finns anläggningar installerade. Utvärdering av energibesparing pågår för närvarande. I Södra Näs camping, Varbergs kommun, har man installerat en anläggning till en investering av kronor och en besparing på kronor/år jämfört med eluppvärmt ven. Lönsamheten för solfångare alternativt solceller är i dag 8 10 gånger bättre för solfångare. Fastighetskontoret föreslår i ett första steg görs försök med solfångare och utvärdering på någon mindre anläggning. Fastighetsnämnden beslutade fastighetskontoret fortsätter följa utvecklingen och lönsamheten för solceller

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 fastighetskontoret får ett uppdrag göra försök på någon mindre anläggning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt fastighetsnämnden göra försök med solfångare i någon mindre anläggning motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Daniel Öhgren också prov med solceller görs. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Daniel Öhgrens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit Bert Öhlunds yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt fastighetsnämnden göra försök med solfångare och solceller i någon mindre anläggning motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KS 6 AU 852 Dnr Ansökan om delfinansiering av Dreamhack festival LTU Skellefteå ansöker om kommunalt bidrag med kronor respektive kronor för kunna skapa de förutsättningar som krävs för genomföra Dreamhack i Skellefteå under sportlovet 2009 samt under höstlovet I denna del så kommer LTU bl a stötta Dreamhack med lokaler samt kringtjänster för genomförande. Tillväxt Skellefteå anför bl a följande: Dreamhack är ett välkänt varumärke för världens största LAN-party (massor av datorer kopplas ihop i samma nätverk). Det har hittills anordnats Dreamhack två gånger per år i Jönköping samt två gånger i Skellefteå. Senaste var under hösten 2008 då festivalen lockade gäster samt ett antal lokala besökare. Efter 2008 års lyckade festivaler vill Dreamhack utöka verksamheten i Skellefteå och då satsa på ett utökat antal av deltagare. I de tidigare beslut i kommunstyrelsen har det anförts Tillväxt Skellefteå ska driva frågan om minskat kommunalt engagemang och som en följd av detta har Dreamhack och Tillväxt Skellefteå gjort bedömningen den kommunala satsningen kan minskas med 10 % per genomförande för vårens festival som går av stapeln i Expolaris samt hösten Glädjande nog har de tidigare festivalernas utfall inneburit man nu vill permanenta festivalen till två Dreamhack per år i Skellefteå men även Dreamhack utökar sina insatser i syfte öka antalet deltagare. I denna ansökan begärs medel för två festivaler på en gång vilket gör Dreamhack och LTU kan jobba mer långsiktigt samt man också minskar det kommunala engagemanget med 10 % per genomförande vilket ger totalt 20 % på årsbasis. Plats blir nu, som tidigare, Expolaris med cirka deltagare vid det första tillfället som festivalen genomförs under 2009 och målet är Skellefteå Kraft Arena används under hösten 2009 med cirka deltagare. Dreamhack AB blir huvudarrangör med LTU Skellefteå som medarrangör. Forts verksamhet Kommunens engagemang kommer minska med 10 % per evenemang och bedömningen är cirka per genomförande är en plform som motsvarar de mediala vinster Skellefteå får som kommun och ort. Tillväxt Skellefteå gör bedömningen kommunen ska finnas med som en lokal partner för säkerställa långsiktighet och öka sannolikheten för framgång vad det

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 gäller tillväxt. Detta gäller då evenemanget på Expolaris med deltagare. Dreamhack har som ambition utnyttja Skellefteå Kraft Arena för evenemanget 2009 (höstevenemanget) och då ska också antalet deltagare dramatiskt ökas. Målet är naturligtvis en fulls arena, kanske inte första året men för skapa den stämning som man eftersträvar så är en fulls arena nödvändig på sikt. När detta blir verklighet så finns det en vinst vara en aktiv part i detta så mediaexponering kan styras men det ger också tillgång till kommunicera med unika individer i Dreamhacks kundbas och Tillväxt Skellefteå gör bedömningen en förnyad diskussion kring engagemanget bör tas upp när det blir aktuellt med en flytt av höstfestivalen. En festival av den digniteten (en full arena) har mycket stort mediavärde och det måste exploateras på bästa sätt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anvisa Luleå tekniska universitet kronor som stöd till värdskap för Dreamhack våren och hösten 2009 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Hans-Eric Wallin ansökan avslås. Bo Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget kommande bidrag prövas för varje år. Ordföranden ställer Hans-Eric Wallins och Bo Nilssons yrkanden var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit Bo Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar anvisa Luleå tekniska universitet kronor som stöd till värdskap för Dreamhack våren och hösten 2009 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget bidrag för kommande år prövas varje år.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KS 7 AU 867 Dnr Ändring av tillsynsavgifter för folköl, tobak och nikotinläkemedel Bakgrund Kommunerna har tillsynsansvaret för försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel. Sedan 1 juni 2001 har kommunerna rätt ta ut en tillsynsavgift på folköl och tobak. Avgiftsuttaget är frivilligt och storleken på avgiften avgörs med hänsyn till självkostnadsprincipen. Kommunens avgifter är låga i jämförelse med andra kommuner. Därför föreslår kommunledningskontoret en höjning av tillsynsavgifterna. Den 1 mars 2008 infördes en ny lag som möjliggör för andra än Apoteket sälja receptfria nikotinläkemedel, där kommunen har tillsynen och därigenom kan ta ut en tillsynsavgift. Kommunfullmäktige beslutade inte för närvarande ta ut någon tillsynsavgift. Även här är avgiftsuttaget frivilligt och ska tas hänsyn till självkostnadsprincipen. Arbetet med tillsynen av nikotinläkemedel är omfande och medför en tillsynsavgift bör tas ut. De tillsynsavgifter som Skellefteå kommun tar ut för närvarande är Folköl Tobak Nikotinläkemedel Folköl och tobak Folköl, tobak och Nikotin LM 800 kronor 400 kronor ingen avgift kronor kronor Kommunledningskontoret föreslår följande tillsynsavgifter för folköl, tobak och nikotinläkemedel fr o m enligt följande: Folköl Tobak Nikotinläkemedel Folköl och tobak Folköl, tobak och Nikotin LM kronor 600 kronor 400 kronor kronor kronor

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ändrade tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel gälla fr o m Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 KS 8 AU 869 Dnr Ansökan om medfinansiering av mål 2-projektet Samordning för regional forskning och utveckling inom området e-hälsa, Västerbottens läns landsting Landstinget ansöker om kommunalt bidrag från kommunstyrelsen till ett förberedande projekt för forskning och utveckling inom e-hälsoområdet. Totalt ansöks om kronor för åren 2009 till Sökanden anför i huvudsak följande: Projektets mål är inrätta en samordnande funktion för Västerbotten i det gemensamma arbetet inom området digitala tjänster för ett tryggt, aktivt och självständigt liv för äldre. Den gemensamma funktionen ska stärka parternas förmåga formulera projektidéer. Syftet med projektet är öka förmågan och möjligheterna för parterna delta i EU-finansierad forskning och utveckling. Främst inom EU:s ramprogram för forskning. Projektet ska underlätta för Västerbottens läns landsting, Skellefteå och Umeå kommuner samt Umeå universitet i samverkan med Västerbottens näringsliv formulera gemensamma projektidéer och uppträda tillsammans med en gemensam profil. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): år Skellefteå kommun Umeå kommun Västerbottens läns landsting Regionförbundet Västerbotten EU, mål Summa Tillväxt Skellefteå har tillsammans med socialkontoret skapat ett förhållningssätt till landstingets internationella arbete på e-hälsoområdet. Förhållningssättet innebär i princip öppet diskutera eventuellt deltagande i projekt som kanaliserats genom EBA, European Bioengineering Alliance, där Västerbottens läns landsting är en av de ledande parterna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Ambitionsnivån i samarbetet med EBA och Västerbottens läns landsting är s utifrån ett reaktivt arbetssätt anpassat till den kommunala organisationen och uppdraget. Tillväxt Skellefteå anser därför rubricerat projekt innebär ett utökat åtagande för Skellefteå kommun. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslår ansökan. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunledningskontoret.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 KS 9 AU 872 Dnr Yttrande över departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75 Utrikesdepartementet har berett kommunen tillfälle senast yttra sig över en departementspromemoria om genomförande av EU:s tjänstedirektiv. Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till yttrande: När staten upprättar den så kallade kontaktpunkten måste det ske på ett sådant sätt det inte ställs krav på omfande systemförändringar hos kommunerna. Kontaktpunkten måste kommunicera på ett sätt som är kompatibelt med kommunernas nuvarande system. Staten måste ovillkorligen säkerställa teknik och kommunikation fungerar innan ett nytt system tas i drift. Utvecklingen av kontaktpunkten bör ske i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. För kompensera kommunerna för merkostnader ska finansieringsprincipen tillämpas. Staten får inte genomföra tjänstedirektivet i svensk lagstiftning utan det först finns en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om ekonomisk kompensation. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner yttrandet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 10 AU 873 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden m m under 2009 I 5 kap 10 kommunallagen anges bl a uppgift om tid och plats för sammanträde samt, om kommunfullmäktige har bestämt det, uppgift om de ärenden som ska behandlas ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i en eller flera ortstidningar. Vid sammanträde före december månads utgång avgöres för följande kalenderår i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande ska införas. I kommunfullmäktiges arbetsordning regleras sammanträdesdag, tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden och fullmäktige avgör i vilken utsträckning annons om sammanträde ska omfa uppgift om de ärenden som ska behandlas. För 2008 gäller sådana tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska intagas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Lars Åhman sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen, ska under år 2009 införas i tidningen Norra Västerbotten och med redovisning av ärenden sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Västerbottens Folkblad och Västerbottningen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Lars Åhmans yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Lars Åhmans yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 10 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Agneta Hansson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 5 nej-röster (Daniel Öhgren, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 KS 11 Anmälan av delegationsbeslut Det föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut: Dnr Handläggare Anneli Elingstam Beslut november 2008 om bostadsanpassningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutar lägga besluten till handlingarna.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 KS 12 AU 885 Dnr Internbudget för kommunstyrelsen 2009 Kommunstyrelsen har tilldelats kronor i nettoram för 2009 års budget. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 2009 enligt följande anslagsnivåer: Kommunfullmäktige kronor Kommunstyrelse Kommunledningskontor Elförsörjning Nettoram Anslagsnivåerna kommunfullmäktige och kommunstyrelse avser den politiska organisationen inklusive partistöd. Anslagsnivån kommunledningskontor omfar förvaltningens avdelningar. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen fastställer internbudget 2009 för drift och investeringar. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 KS 13 AU 886 Dnr Tidsplan för budgetprocessen 2009 Kommunledningskontoret har upprättat förslag till tidsplan för budgetprocessen under Processen avser budget 2010 och plan Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner tidsplanen för budgetprocessen under Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 KS 14 AU 887 Dnr Budgetberedning inför 2010 och 2011 års budgetar Ordföranden föreslår budgetberedningen inför 2010 och 2011 års budgetar består av de tre samverkande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och representeras av sina ledamöter i arbetsutskottet eller gruppledare. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen utser Harriet Classon (s), Hans-Eric Wallin (v), Jens Wikström (s), Ann Åström (s), Bert Öhlund (s) och Anders Hård (mp) utgöra budgetberedningen inför 2010 och 2011 års budgetar. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 KS 15 AU 891 Dnr Regler för medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutade , 41 och 42, införa medborgarförslag. Genom ändring i kommunallagen fr o m har regelverket ändrats så kommunfullmäktige kan överlåta till en nämnd besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Ett sådant beslut får fas utan föregående beredning. Det innebär fullmäktige i varje enskilt fall ska avgöra om ett medborgarförslag efter beredning ska avgöras i kommunfullmäktige eller av en nämnd. Kommunfullmäktiges presidium anför följande: Det innebär alla medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige på samma sätt som motioner och i dessa fall remitteras till berörd nämnd eller överlåtas till en nämnd för beslut. För underlätta för kommunfullmäktiges hantering är det lämpligt presidiet lämnar förslag om vilka medborgarförslag som ska överlåtas till nämnderna hantera. Därför måste ett medborgarförslag vara inlämnat i god tid före ett sammanträde. Regler om medborgarförslag ska vara reglerade i kommunfullmäktiges arbetsordning. Anvisningar till nämnderna om hantering av de förslag som överlåtits till dem ska regleras i deras reglementen. Utveckling av medborgardialogen Införande av medborgarförslag enligt kommunallagens regler är ett sätt utveckla medborgarnas delaktighet. Presidiet noterar det samtidigt i Skellefteå och andra kommuner pågår utveckling inom detta område. I Skellefteå utgör Kundtjänst en plform för bättre service till medborgarna. Kommunens webb utvecklas mot mer interaktivitet och dialog med medborgarna. Insynen ska också förstärkas genom fler dokument görs tillgängliga på hemsidan. Denna utveckling kan leda till förslag och synpunkter kan lika bra tillgodoses jämfört med de nu presenterade reglerna för medborgarförslag. Presidiet avser därför ta upp dessa regler till omprövning när den förutnämnda utvecklingen ger möjlighet till det. Då kan medborgarnas möjlighet till lämna förslag hanteras på ett integrerat sätt i kommunen. En försöksperiod skulle därför vara lämplig.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 Förslag till ändring av arbetsordningen Arbetsordningen tillförs en ny paragraf 29a med följande lydelse: Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarförslag väcks genom det lämnas till kommunstyrelsens sekretariat senast 14 dagar före kommande fullmäktigesammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som kommer handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fas ska förslagsställaren underrättas. Den som har lämnat ett medborgarförslag har rätt först presentera sitt förslag och svara på frågor när fullmäktige sedan behandlar ärendet. Ändring i nämndsreglementen Följande text tillförs nämndernas reglementen: Styrelsen/nämnderna ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Nämnden ska i samma redovisning informera fullmäktige om de beslut som fats med anledning av medborgarförslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige komplettera arbetsordningen med förslagen nytt avsnitt 29 a tillföra nämndernas reglementen föreslagna anvisningar om hantering av medborgarförslag samt

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 medborgarförslag inrättas på försök i två år. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 KS 16 AU 892 Dnr Komplettering av fullmäktiges arbetsordning om replikrätt, yttranderätt vid motioner och behandling av interpellationer Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande kompletteringar av kommunfullmäktiges arbetsordning: Replikrätt Replikrätten finns i 24, tredje stycket. Stycket tillförs följande text: Replik får användas som ett kort svar när en talare har direkt riktat sig mot en tidigare talare eller den behövs för rätta till sakfel. Yttranderätt vid behandling av motioner Arbetsordningen ger, vad gäller interpellationen, en ersättare rätt delta i överläggningen när dennes interpellation behandlas även om denna ersättare inte tjänstgör vid det sammanträdet. Denna rätt gäller i dag inte vid behandling av motioner. Arbetsordningens 29 tillförs följande text: En ersättare som lämnat en motion får delta i överläggningen då motionen behandlas trots ersättaren inte tjänstgör som ledamot vid detta tillfälle. Turordning för behandling av ärendena Arbetsordningens 19 tillförs följande text: Sammanträdet inleds med frågestund där interpellationer och frågor besvaras. De som inte hinner behandlas inom två timmar skjuts i första hand till slutet av sammanträdet om övriga ärenden är avslutade före kl De interpellationer och frågor som då inte hinner behandlas före kl skjuts till följande sammanträde. Besvarande måste dock ske senast tre sammanträden efter interpellation eller fråga väckts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagna ändringar i arbetsordningen. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh replikrätten kvarstår i enlighet med de regler som gäller idag

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 följande text införs i avsnittet Yttranderätt vid behandling av motioner Kommunfullmäktiges presidium inbjuder tidigare kommunfullmäktigeledamot delta i deben kring hans/hennes motion i fullmäktige även sedan ledamotens uppdrag löpt ut. Maria Wiksten yrkar inlämningstiden för interpellationer sätts till två veckor före kommande sammanträde. Bert Öhlund yrkar ärendet återremitteras. Ordföranden ställer bifall respektive avslag till återremissyrkandet var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 KS 17 AU 894 Dnr Motion om avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå tätort (13/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård och Hans-Eric Wallin anför i motion följande: Luften i Skellefteå är farlig andas. Luftmätningar som gjorts i centrala Skellefteå visar på dålig luftkvalitet. Kväveoxidhalten överskrider gränsvärdet varför Naturvårdsverket överväger kräva en åtgärdsplan. En sådan åtgärdsplan ska redovisa vilka åtgärder som kommer vidtas för få en bättre luftkvalitet. En av dessa åtgärder skulle t ex kunna vara minska trafiken i centrala Skellefteå genom bättre kollektivtrafik. Intresset för en väl fungerande och avgiftsfri kollektivtrafik är stort bland Skellefteborna. Detta visar sig inte minst bland ungdomarna. På uppföljningen av ungdomsfullmäktige den 14 mars ställdes ett antal frågor som besvarades med hjälp av mentometrar. Av svaren framgick bland annat den miljöfråga man tyckte var viktigast var ren luft (37 %) följt av mindre biltrafik (27 %). På följdfrågan Vad anser du viktigast? svarade 44 % gratis busstrafik och 30 % tätare bussavgångar. Försöket med avgiftsfria hockeybussar är ett annat exempel som visar på det stora intresse som finns för denna fråga. Utöver de miljömässiga effekterna är avgiftsfri kollektivtrafik positivt ur både fördelnings- och genusperspektiv eftersom det gynnar lågavlönade vilka oftast är kvinnor. Skelleftebuss AB:s biljettintäkter för tätortstrafiken uppgår i dag till ca 8 miljoner kronor per år och täcker ungefär hälften av bolagets kostnader för denna trafik. Om man tar bort kostnaden för biljetthanteringen så minskar behovet av intäkter ytterligare samtidigt som arbetsmiljön förbättras för förarna när de slipper denna hantering. Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige beslutar införa avgiftsfri kollektivtrafik i det område som Skelleftebuss AB definierar som Skellefteå tätort. Skelleftebuss AB har lämnat följande yttrande: Det finns flera skäl som motiverar en högre andel kollektivtrafik av det totala transportarbetet, inte minst av miljömässiga skäl då privatbilismen starkt bidrar med utsläpp som påverkar människor och miljö på ett negativt sätt. En minsk-

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 32 ning av skadliga utsläpp har redan inletts i Skellefteå tätort tack vare en omfande satsning på biogasdrivna bussar. Med denna satsning kommer nästan alla utsläpp från bussarna i Skellefteå tätort komma från biogasdrivna bussar. Dessa utsläpp är ofarliga. Biogasen är helt förnyelsebar och bidrar inte till öka växthuseffekten. Ett ökat resande med kollektiva färdmedel skulle med all säkerhet bidra till ytterligare förbättra luftkvaliteten i Skellefteå centralort. Det finns flera faktorer som är av betydelse för resenärerna vid val av färdsätt. Priset för resan är en viktig faktor. I detta avseende kommer företaget införa gratis övergångsresor i tätortstrafiken för de resenärer som löser periodkort (månadskort) och rabbiljett på de busslinjer som kommer till Skellefteå. Skelleftebuss planerar även införa ett periodkort för barn och ungdom upp till 26 år i tätortstrafiken. Men andra faktorer är ännu viktigare vid val av färdsätt, exempelvis själv bestämma när man ska åka och den flexibilitet som bilen ger vid exempelvis inköpsresor, lämna/hämta barn vid förskola/skola osv. Från samhällets sida kan nuvarande avdragsregler för arbetsresor inverka negativt på miljön. Fria motorvärmare från arbetsgivaren kan bidra på samma sätt. Där skulle samhället kunna bidra med avdragsmöjligeter för arbetsgivare som subventionerar bussbiljetter. Detta skulle förmodligen öka bussresandet till gagn för miljön. Detta under förutsättning tillgång till busstrafik finns. Försök med gratis busstrafik har gjorts tidigare och görs fortfarande i olika delar av landet. Dessa försök har gjorts i mindre kommuner och tätorter. Generellt för dessa är effekterna av dessa är ledig kapacitet har kunnat nyttjas och därmed inte skapat stora kostnadsökningar. En annan iakttagelse som gjorts vid dessa försök är tillkommande resenärer utgörs av gående och cyklister och inte bilister. Ytterligare en aspekt i ämnet är gratistjänster riskerar tappa i respekt och värde hos användarna med klotter och förstörelse av fordon och hållplatser som följd. Införande av gratis busstrafik innebär ökade ekonomiska åtaganden för kommunen av två olika slag: det ena är uteblivna intäkter och det andra utgörs av kostnader för trafik som tillkommer med anledning av ökat resande. Med oförändrade villkor för tätortstrafiken i Skellefteå, dvs tätortstrafiken ska bedrivas utan bidrag, innebär detta ca miljoner kronor skulle behöva tillföras för stötta trafiken. Om fria bussresor skulle införas i Skellefteå tätort kan ytterligare en fråga ställas kring rättvisan för boende i övriga delar av kommunen. Kommer dessa acceptera boende i centralorten kommer få gratis bussresor medan de själva får betala sina bussresor? Med hänvisning till ovanstående avråder Skelleftebuss AB Skellefteå kommun införa avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå tätort.

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Hans-Eric Wallin bifall till motionen. Håkan Lindh yrkar det även uppdras åt kollektivtrafikkommittén lämna förslag på åtgärder för öka tillgängligheten och därmed förmå fler ska välja buss i stället för personbil. Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 13 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Daniel Öhgren, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Maria Wiksten, Jens Wikström, Lars Åhman, Ann Åström och Bert Öhlund) och 2 nej-röster (Agneta Hansson och Hans-Eric Wallin). Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen uppdra åt kollektivtrafikkommittén lämna förslag på åtgärder för öka tillgängligheten och därmed förmå fler ska välja buss i stället för personbil.

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 KS 18 AU 895 Dnr Yttrande över justitiedepartementets betänkande Vägen tillbaka för överskuldsa, SOU 2008:82 Justitiedepartementet har berett kommunen tillfälle senast yttra sig över Insolvensutredningens delbetänkande Vägen tillbaka för överskuldsa, SOU 2008:82. Konsumentnämnden har , 78, upprättat förslag till yttrande med följande sammanfning: Skellefteå kommun instämmer i stora delar av betänkandets förslag. Kommunen ser vissa problem med skuldernas ålder tonas ned. Kommunen tycker det är bra kravet ändras på gäldenären är kvalificerad insolvent till ett krav på enbart insolvens. Kommunen anser en betalningsplan som löper under tre år är ett bra förslag. Kommunen föreslår en ändring i sekretesslagen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner yttrandet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 KS 19 AU 896 Dnr Motion om solrum friskvård för pensionärer (21/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion följande: Läste i Dagens samhälle nr 7 om Piteås satsning på solrum i en frivilligcentral för pensionärer. Detta som en del i kommunens friskvårdstänkande. Och detta är dessutom gratis för alla ålders-, förtids- och sjukpensionärer. Många äldre orkar inte längre resa till varmare länder under vinterhalvåret, vilket tidigare upplevts välgörande för hälsan. Under vår långa, mörka årstid känns det uppfriskande med sol, 28 graders värme, sand mellan tårna, vågskvalp och fågelsång. Visst låter det härligt! Även om det är på låtsas. Men det här med solrum förekommer inte bara i Piteå utan även i ett tiotal andra kommuner, ofta på äldreboenden. Det här är ett sätt för många äldre njuta av tillvaron och kanske bidrar till hålla sig friskare och också skjuta upp behovet av hemtjänst och sjukvård. Två personer är anställda på frivilligcentralen där andra aktiviteter också finns tillgå. Alla nya idéer är lovvärda och förhoppningsvis i förlängningen ett sätt minska kostnaderna för kommunen och få friskare äldre. Jag föreslår därför Skellefteå kommun på försök anlägger ett solrum för pensionärer enligt ovan för dessa kan hålla sig längre friska till både kropp och själ. Socialnämnden föreslår , 211, motionen lämnas utan åtgärd då arbetet med solrum redan är påbörjat och redovisar följande: Äldreomsorgen i Skellefteå har i samarbete med fastighetskontoret arbetat sen i våras med hitta en lokal som är passande för inrätta ett solrum. Ett lämpligt rum finns som förslag i dag där både fastighetskontoret samt fastighetsägaren Skebo är positiva till detta solrum. Det som återstår är få lokalen godkänd från miljökontoret. Om denna lokal inte skulle anses passande har vi alternativ till denna och vi kommer under denna vinter kunna starta verksamheten med solrum. Denna verksamhet kräver även personella resurser, allt från eventuellt behov av hjälp till och från lokalen till någon som bokar, städar osv.

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 36 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon åtgärd då socialnämnden redan planerar starta sådan verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 37 KS 20 AU 898 Dnr Motion om marknadsföringsplan för Vitbergsområdet (27/08) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten anför i motion följande: Vitbergsområdet är unikt- ligger mitt i stan och innehåller fantastiska möjligheter till aktiviteter och rekreation. Var någonstans finns det tennis, is-, curlinghall, klättervägg, milslånga motionsspår, möjlighet till orientering, utom och inomhusbad eller ha kul i ett äventyrshus i ett och samma område? Ett område som ska göras tillgängligt för funktionshindrade och kanske även ska få ett utkikstorn. Kan något blir mer nära enkelt öppet? Detta område som innehåller så mycket saknar dock något väsentligt. En marknadsföringsstrategi/plan som marknadsför och utvecklar området och alla dess möjligheter till aktivitet och rekreation till besökare - från när och fjärran. Med anledning med ovanstående föreslår jag det utarbetas en marknadsföringsstrategi/plan över Vitbergsområdet. Fritidsnämnden har , 204, lämnat följande yttrande: Fritidskontoret arbetar sedan början av 2008 med frågor som rör information och skyltning på Vitbergsområdet. Kontakt har tagits med föreningar i området för ta del av deras synpunkter. Efter kartläggning kommer en åtgärdsplan tas fram. Även information om Vitberget på kommunens hemsida kommer ses över. I fritidskontorets kommunikationsstrategi är ett av målen verksamheten ska uppfas som tydlig och begriplig. Med anledning av det finns brister i skyltning och övrig information på Vitbergsområdet så har fritidskontoret påbörjat ett arbete för åtgärda bristerna.

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38 Kartläggning över bristerna pågår och en åtgärdsplan kommer tas fram. En översyn av den webbaserade informationen av Vitbergsområdet ingår också i arbetet. Nästa steg i arbetet är ta fram en marknadsföringsplan för området. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till fritidsnämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Maria Wiksten bifall till motionen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Maria Wikstens yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 12 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Agneta Hansson, Daniel Öhgren, Bo Nilsson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 3 nej-röster (Håkan Lindh, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till fritidsnämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd.

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 39 KS 21 AU 900 Dnr Försäljning av del av Sparvhöken 1, stadsdelen Älvsbacka Genom särskilt avtal om markanvisning har kommunen erbjudit Bygg i Trä med flera rätt förvärva tomtmark för bostadsändamål i kvarteret Sparvhöken. Köpeskillingen i avtalet bestämdes till 800 kronor per kvadratmeter bruksarea. Försäljningen avser ett område där fastighetsbildning pågår. Bygg i Trä AB uppför nu ett nytt flerfamiljshus på den andra tomten i enlighet med gällande detaljplan. Ägare till fastigheten blir en ny bostadsrättsförening. Överlåtelsen sker i enlighet med gällande detaljplan och det beslut om markanvisning och ersättning som kommunstyrelsen tidigare fat. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar sälja del av fastigheten Sparvhöken 1 till bostadsrättsföreningen Älvsbacka Strand 2 för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 40 KS 22 AU 901 Dnr Förlustgaranti för rivning av bebyggelse på fastigheten Strömfors 1:11 Kommunledningskontoret anför varje fastighetsägare är skyldig hålla sin tomt i vårdat skick. Byggnadsnämnden har bedömt bebyggelsen på fastigheten Strömfors 1:11 är både förfulande och ovårdad. Ägaren till fastigheten har inte tagit sitt ansvar för åtgärda detta. Byggnadsnämnden har därför beslutat de aktuella byggnaderna mot ett vite måste rivas. Vitesföreläggandet har dock inte lett till några åtgärder kommit till stånd. Därmed är bedömningen en rivning endast kan ske med stöd av handräckning. Byggnadsnämnden avser därför ansöka om en förrättning för handräckning. Kronofogdemyndigheten anser sig kunna genomföra ett sådant förfarande men eftersom det är osäkert hur stor del av kostnaden som ägaren kan bekosta krävs en garanti från sökanden. En förutsättning för en sådan garanti är kronofogdemyndigheten vid antagandet av entreprenör för arbetet samråder med kommunledningskontoret och bygg- och miljökontoret. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar lämna en förlustgaranti på maximalt kronor för rivning av byggnader på Strömfors 1:11 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14

PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 PROTOKOLL 1 (20) 2012-03-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.30 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) 11.30 Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2007-02-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hjorten, Björnen klockan 14.00-16.10 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Eric Lidman Elisabeth Öhmark Styrbjörn

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer