SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen 2009-01-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, (s) ordförande Lena Håkansson (s) Håkan Lindh (fp) Bo Nilsson (m) Sonja Persson (s) Torvald Stefansson (s) Hans-Eric Wallin (v) Maria Wiksten (kd) Jens Wikström (s) Lars Åhman (fp) Ann Åström (s) Bengt Markstedt (s) tjg ers för Rickard Carstedt (s) Rose-Marie Johansson (s) tjg ers för Harriet Classon (s) Agneta Hansson (v) tjg ers för Anders Hård (mp) Daniel Öhgren (c) tjg ers för Heléna Lindahl (c) Andreas Löwenhöök (m) närvarande tom kl Thomas Mannberg (s) Övriga deltagare Maria Henfridsson, förvaltningsekonom, kl Christina Nyberg, kl David Nyberg, kommunchef, kl Lars Björklund, sekreterare, kl Utses justera Lars Åhman med Bo Nilsson som ersättare Paragrafer 1-34 Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Lars Åhman, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 1 AU 841 Dnr Avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av övertagen verksamhet inom särskolan m m Förslag till avtal med Västerbottens läns landsting har upprättats om pensionskostnadsfördelning med anledning av övertagen verksamhet inom särskolan, de särskilda omsorgerna från , sådana verksamheter inom psykiatrin där det inte bedrivs någon aktiv psykiatrisk vård från samt landstinget gymnasieskolor, vårdgymnasiet och Naturbruksgymnasiet från Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner avtalet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 KS 2 AU 846 Dnr Skellefteå nära, enkelt, öppet för alla, delrapport 3 Kommunledningskontoret redovisar delrapport 3 från projektet Enkelt avhjälpta hinder som förbättrar tillgängligheten i samhället. I juni 2008 har flera fastighetsägare i centrala Skellefteå inventerat sina offentliga lokaler enligt enkelt avhjälpta hinder. Några av fastighetsägarna har kommit igång åtgärda hindren. Fastighetskontoret har inventerat Stadshuset och sex fastigheter till. De har anställt en person som ska inventera resterande lokaler. Några få åtgärder har gjorts men i ombyggnaden av Skellefteå Kraft Arena, Eddahallen och Stadshuset har de satsat extra för förbättra tillgängligheten. Tekniska kontoret har inventerat området i centrala Skellefteå och åtgärdat flera hinder. De fortsätter med åtgärder under sommaren och hösten och ska bland annat förbättra orienteringen för personer med synnedsättning och ett par övergångsställen. Projektets två inventerare har inventerat drygt 170 offentliga lokaler i ytterområdena och i samhällena. De har skickat inventeringarna och information om lagstiftningen till fastighetsägarna. Ett fåtal fastighetsägare har återkopplat och något enstaka hinder har åtgärdats. I april lanserades Tillgänglighetsguiden på Skellefteå kommuns hemsida. Den visar turister och medborgare vilken tillgänglighet som finns i ca 240 lokaler för personer som har synnedsättning, hörselnedsättning eller rörelsenedsättning. Guiden baseras dels på gjorda inventeringar, dels på en undersökning från slutet på 1990-talet. Projektet har haft svårigheter nå handeln och köpmännen och kommer göra nya satsningar. Checklistorna för tillfälliga arrangemang ska också försöka lanseras på ett bättre sätt. Det har även varit svårt nå Länstrafiken och få till skott några åtgärder vad gäller allmänna kommunikationer så projektet ska arbeta mer med det. I övrigt fortsätter samarbetet med fastighetsägarna och handikapporganisationerna. Eftersom projektet tar slut i mars 2009 måste man fundera på hur samordningen av kommunens tillgänglighetsarbete ska se ut i framtiden och vem som ska ansvara för uppdateringar av tillgänglighetsguiden.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen noterar rapporten. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten uppdra åt kommunledningskontoret lämna förslag till hur det fortsa arbetet ska bedrivas.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 3 AU 849 Dnr Organisation för kommunens telefoni Kommunledningskontoret anför kommunen har påbörjat ett etappvis införande av en gemensam kundtjänst. Avsikten är ge medborgarna så bra service som möjligt samtidigt som man tillvaratar kommunkoncernens möjligheter och befintliga resurser på bästa sätt. När nästa etapp av kundtjänsten införs upphör nästan helt den roll som fastighetskontorets växelpersonal hittills haft. Avsikten är kvarvarande arbetsuppgifter/funktioner i fortsättningen ska hanteras av kundtjänsten. Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie med hjälp av extern konsult för utreda hur den framtida telefonin inom kommunkoncernen bäst ska organiseras för svara mot kommande behov. Kommunledningskontoret föreslår följande inriktning för Skellefteå kommuns telefoni: - IT-avdelningen ges huvudansvar för kommunens telefoni och erforderlig strategisk kompetens anskaffas - kundtjänsten ska ansvara för administration av anknytningar i telefonväxel och stödsystem samt hantera internsamtal, i första hand med ett röststyrt stödsystem - IT-avdelningen ska ansvara för upphandling av telefonisystem, telefonirelaterade tjänster samt trafikavgifter - IT-avdelningens Helpdesk ska även klara telefonirelaterade ärenden. I samband med detta ska bemanningen ses över - budgeten för telefonifrågor överförs från fastighetskontoret till kommunledningskontoret en särskild strategigrupp för telefoni bildas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för kommunens telefoni.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 4 AU 850 Dnr Motion om göra Skellefteå till en vensäker kommun (34/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Burström och Lars Åhman anför i motion följande: Drunkningstillbuden har denna sommar varit fler än på länge i landet. En av flera möjliga orsaker till tillbuden är bristande simkunnighet. SLS, Svenska Livräddningssällskapet, noterar därför behovet av simundervisning blir allt större. SLS har i sitt arbete för förhindra drunkningsolyckor tagit fram sex delmoment som tillsammans utgör kriterier för En vensäker kommun: 1. I handlingsprogrammet om skydd mot olyckor ska kommunen tydligt redovisa mål, ansvarig och uppföljning av vensäkerhetsfrågor. 2. Skolan ska dokumentera man fyller läroplanens mål om vad alla elever ska kunna i fråga om simning och vensäkerhet i slutet av år 5 och 9 i grundskolan. 3. Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnighet och säkerhetsmedvetande hos vuxna. 4. Adekvat säkerhetsutbildning för alla som arbetar på kommunens badanläggningar. 5. På kommunens hemsida och andra platser ska det informeras om vensäkerhet. 6. Minst en säkerhetsdepå ska finnas i kommunen för uthyrning av vensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar. Mer kan läsas på SLS hemsida Skellefteå uppfyller några av kriterierna, medan övriga behöver förbättras, inte minst i fråga om simundervisning för vuxna. Man kan också fråga sig om det i en kommun som till ytan är så stor som vår räcker med en säkerhetsdepå.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Med anledning av detta yrkar vi fullmäktige beslutar göra Skellefteå till en vensäker kommun i enlighet med SLS sex kriterier. Kommunledningskontoret anför följande: Antalet som omkommer genom drunkning i kommunen är lågt. På grund av sekretessbestämmelser är det svårt få fram statistikuppgifter på kommunnivå men antalet uppskas till lägre än 1 död/år. Det är ungefär samma nivå som gäller omkomna på grund av brand. Antalet som omkommer i transportolyckor (5 6 döda/år) och fallolyckor (12 15 döda/år) är väsentligt högre. Enligt statistik från räddningstjänsten uppgår antalet incidenter som handlar om drunkningstillbud, och som orsakat insats av räddningstjänst, till 3 4/år de senaste åren. På länsnivå finns statistik över drunknade (sammanställd av SLS). Denna visar antalet drunknade i Västerbottens län i genomsnitt varit 5,6/år sedan sekelskiftet. Detta är på samma nivå som andra län i övre Norrland. Det bör dock noteras siffran för 2007 var ovanligt hög, 9 drunknade i Västerbottens län. För 2008 finns ännu ingen färdig statistik. Nationellt visar statistiken antalet drunkningsolyckor minskar, särskilt glädjande är trenden gällande barn och ungdomar. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun har antagit ett handlingsprogram för skydd mot olyckor för åren I de gemensamma målen i programmet sägs medborgaren ska uppleva Skellefteå är en trygg kommun bo och verka i och förvaltningar och bolag aktivt ska arbeta med olycksförebyggande verksamhet. Räddningstjänstens insatsförmåga ska vara tillräcklig. Medborgare, företag och andra verksamhetsutövare ska enkelt kunna få anpassad information om olycksrisker inom kommunen, olycksförebyggande verksamhet och om kommunens förmåga göra räddningsinsatser. Programmet säger också medborgare enkelt ska kunna lämna information om upptäckta olycksrisker och medborgare och andra ska kunna larma, och få hjälp av, räddningstjänst inom rimlig tid. Utifrån målen i handlingsprogrammet har berörda nämnder antagit prestationsmål. Barn- och grundskolenämnden har som mål alla elever ska vara simkunniga innan utgången av årskurs 5. Tekniska nämnden har antagit mål för räddningstjänsten - förmåga och uppdrag när det gäller ytvenlivräddning m m. Fritidsnämnden har i sina prestationsmål sagt nämnden ska stödja SLS informationsinsatser om sambandet mellan alkohol och drunkning. Målen omfar också livräddningsutrustning vid kommunens badplatser, badvakter vid badhus och tempererade utebad, underhåll av badbryggor, utbildning i hjärt- och lungräddning.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Insatser för motverka drunkningstillbud Simutbildning för vuxna har arrangerats, och genomförs fortfarande på begäran, genom fritidskontoret. Efterfrågan är begränsad. Depå för utlåning eller uthyrning av vensäkerhetsutrustning finns vid räddningstjänstens huvudstation i Skellefteå. Information om vensäkerhet lämnas bl a på kommunens hemsida. Skellefteå Kraft deltar också i ett nationellt projekt med syfte förbättra skyltning och avspärrning kring dammar samt in- och utlopp från kraftstationer. Sjöräddningssällskapet, SSRS Skellefteå, utför livräddning i kustområdet och till sjöss. Friluftsfrämjandet genomför säkerhetsutbildningar för långfärdsskridskoåkning. Simklubbar, båtsportklubbar, idrottsföreningar etc genomför säkerhetsutbildning främst för sina egna verksamheter men det förekommer även uppdragsutbildningar, t ex simundervisning. Sammanfande bedömning Sammanfningsvis bedöms kommunen redan uppfylla SLS-kriterierna 1, 2 samt 4-6. Vad gäller kriterium nr 3 så är visserligen grundläggande simundervisning för vuxna viktig, men möjligheter få utbildning finns redan. Att vuxna drunknar beror tyvärr oftast inte på bristande simkunnighet utan på flytväst inte används och/eller alkohol intagits i samband med aktiviteter i ven. Det måste därför ifrågasättas om en satsning på simkunnighet för vuxna är rätt insats för minska antalet drunkningstillbud. Anpassning till kriterierna för en vensäker kommun föreslås därför inte i dagsläget. Däremot bör berörda nämnder beakta övriga kriterier så kraven inryms i nya eller modifierade prestationsmål, senast i samband med kommande Handlingsprogram för skydd mot olyckor Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Lars Åhman kommunfullmäktige beslutar utarbeta en tydlig plan för ökad simkunnighet och höjt säkerhetsmedvetande hos vuxna i allmänhet och bland personer med särskilda behov i synnerhet utöka antalet säkerhetsdepåer i kommunen samt där även erbjuda isdubbar

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 berörda nämnder beaktar kriterierna så kraven inryms i nya eller modifierade prestationsmål, senast i samband med kommande Handlingsprogram för skydd mot olyckor Skellefteå kommun därmed bedöms uppfylla kraven på en vtensäker kommun, och motionens syfte därmed är uppfyllt. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Lars Åhmans yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 KS 5 AU 851 Dnr Motion om montera solceller på Stadshuset (23/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Christina Björck och Heléna Lindahl anför i motion följande: För ett par veckor sedan utmanade Solnas stadsbyggnadskommunalråd övriga landet sätta solceller på stadshusen. Denne man (och även undertecknade) menar det är dags sätta fart och det är extremt viktigt kommuner, landsting och stat växlar upp från ord till handling i klimatfrågan. Vårt stadshus består av åtskilliga kvadratmeter tak och eftersom energi som produceras från solceller inte påverkar miljön negativt föreslår vi solceller monteras snarast på Stadshuset. Fastighetsnämnden anför , 125, följande: Solceller är en intressant teknik med goda framtidsmöjligheter. Hittills gjorda utvärderingar visar dock på dålig lönsamhet. Kände energigurun tillika professor Enno Abel har gjort en utredning för kv Pennfäktaren i Stockholm med installation av 50 m 2 solceller till en investering av kronor och med en årlig besparing på ca kronor. Installation av solfångare är en annan metod där man har ett vätskeburet system för uppvärmning t ex tappvarmven och bassängven. Vid Vitbergsbadet och Byske camping finns anläggningar installerade. Utvärdering av energibesparing pågår för närvarande. I Södra Näs camping, Varbergs kommun, har man installerat en anläggning till en investering av kronor och en besparing på kronor/år jämfört med eluppvärmt ven. Lönsamheten för solfångare alternativt solceller är i dag 8 10 gånger bättre för solfångare. Fastighetskontoret föreslår i ett första steg görs försök med solfångare och utvärdering på någon mindre anläggning. Fastighetsnämnden beslutade fastighetskontoret fortsätter följa utvecklingen och lönsamheten för solceller

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 fastighetskontoret får ett uppdrag göra försök på någon mindre anläggning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt fastighetsnämnden göra försök med solfångare i någon mindre anläggning motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Daniel Öhgren också prov med solceller görs. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Daniel Öhgrens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit Bert Öhlunds yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt fastighetsnämnden göra försök med solfångare och solceller i någon mindre anläggning motionen inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KS 6 AU 852 Dnr Ansökan om delfinansiering av Dreamhack festival LTU Skellefteå ansöker om kommunalt bidrag med kronor respektive kronor för kunna skapa de förutsättningar som krävs för genomföra Dreamhack i Skellefteå under sportlovet 2009 samt under höstlovet I denna del så kommer LTU bl a stötta Dreamhack med lokaler samt kringtjänster för genomförande. Tillväxt Skellefteå anför bl a följande: Dreamhack är ett välkänt varumärke för världens största LAN-party (massor av datorer kopplas ihop i samma nätverk). Det har hittills anordnats Dreamhack två gånger per år i Jönköping samt två gånger i Skellefteå. Senaste var under hösten 2008 då festivalen lockade gäster samt ett antal lokala besökare. Efter 2008 års lyckade festivaler vill Dreamhack utöka verksamheten i Skellefteå och då satsa på ett utökat antal av deltagare. I de tidigare beslut i kommunstyrelsen har det anförts Tillväxt Skellefteå ska driva frågan om minskat kommunalt engagemang och som en följd av detta har Dreamhack och Tillväxt Skellefteå gjort bedömningen den kommunala satsningen kan minskas med 10 % per genomförande för vårens festival som går av stapeln i Expolaris samt hösten Glädjande nog har de tidigare festivalernas utfall inneburit man nu vill permanenta festivalen till två Dreamhack per år i Skellefteå men även Dreamhack utökar sina insatser i syfte öka antalet deltagare. I denna ansökan begärs medel för två festivaler på en gång vilket gör Dreamhack och LTU kan jobba mer långsiktigt samt man också minskar det kommunala engagemanget med 10 % per genomförande vilket ger totalt 20 % på årsbasis. Plats blir nu, som tidigare, Expolaris med cirka deltagare vid det första tillfället som festivalen genomförs under 2009 och målet är Skellefteå Kraft Arena används under hösten 2009 med cirka deltagare. Dreamhack AB blir huvudarrangör med LTU Skellefteå som medarrangör. Forts verksamhet Kommunens engagemang kommer minska med 10 % per evenemang och bedömningen är cirka per genomförande är en plform som motsvarar de mediala vinster Skellefteå får som kommun och ort. Tillväxt Skellefteå gör bedömningen kommunen ska finnas med som en lokal partner för säkerställa långsiktighet och öka sannolikheten för framgång vad det

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 gäller tillväxt. Detta gäller då evenemanget på Expolaris med deltagare. Dreamhack har som ambition utnyttja Skellefteå Kraft Arena för evenemanget 2009 (höstevenemanget) och då ska också antalet deltagare dramatiskt ökas. Målet är naturligtvis en fulls arena, kanske inte första året men för skapa den stämning som man eftersträvar så är en fulls arena nödvändig på sikt. När detta blir verklighet så finns det en vinst vara en aktiv part i detta så mediaexponering kan styras men det ger också tillgång till kommunicera med unika individer i Dreamhacks kundbas och Tillväxt Skellefteå gör bedömningen en förnyad diskussion kring engagemanget bör tas upp när det blir aktuellt med en flytt av höstfestivalen. En festival av den digniteten (en full arena) har mycket stort mediavärde och det måste exploateras på bästa sätt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar anvisa Luleå tekniska universitet kronor som stöd till värdskap för Dreamhack våren och hösten 2009 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Hans-Eric Wallin ansökan avslås. Bo Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget kommande bidrag prövas för varje år. Ordföranden ställer Hans-Eric Wallins och Bo Nilssons yrkanden var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit Bo Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar anvisa Luleå tekniska universitet kronor som stöd till värdskap för Dreamhack våren och hösten 2009 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget bidrag för kommande år prövas varje år.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 KS 7 AU 867 Dnr Ändring av tillsynsavgifter för folköl, tobak och nikotinläkemedel Bakgrund Kommunerna har tillsynsansvaret för försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel. Sedan 1 juni 2001 har kommunerna rätt ta ut en tillsynsavgift på folköl och tobak. Avgiftsuttaget är frivilligt och storleken på avgiften avgörs med hänsyn till självkostnadsprincipen. Kommunens avgifter är låga i jämförelse med andra kommuner. Därför föreslår kommunledningskontoret en höjning av tillsynsavgifterna. Den 1 mars 2008 infördes en ny lag som möjliggör för andra än Apoteket sälja receptfria nikotinläkemedel, där kommunen har tillsynen och därigenom kan ta ut en tillsynsavgift. Kommunfullmäktige beslutade inte för närvarande ta ut någon tillsynsavgift. Även här är avgiftsuttaget frivilligt och ska tas hänsyn till självkostnadsprincipen. Arbetet med tillsynen av nikotinläkemedel är omfande och medför en tillsynsavgift bör tas ut. De tillsynsavgifter som Skellefteå kommun tar ut för närvarande är Folköl Tobak Nikotinläkemedel Folköl och tobak Folköl, tobak och Nikotin LM 800 kronor 400 kronor ingen avgift kronor kronor Kommunledningskontoret föreslår följande tillsynsavgifter för folköl, tobak och nikotinläkemedel fr o m enligt följande: Folköl Tobak Nikotinläkemedel Folköl och tobak Folköl, tobak och Nikotin LM kronor 600 kronor 400 kronor kronor kronor

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ändrade tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel gälla fr o m Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 KS 8 AU 869 Dnr Ansökan om medfinansiering av mål 2-projektet Samordning för regional forskning och utveckling inom området e-hälsa, Västerbottens läns landsting Landstinget ansöker om kommunalt bidrag från kommunstyrelsen till ett förberedande projekt för forskning och utveckling inom e-hälsoområdet. Totalt ansöks om kronor för åren 2009 till Sökanden anför i huvudsak följande: Projektets mål är inrätta en samordnande funktion för Västerbotten i det gemensamma arbetet inom området digitala tjänster för ett tryggt, aktivt och självständigt liv för äldre. Den gemensamma funktionen ska stärka parternas förmåga formulera projektidéer. Syftet med projektet är öka förmågan och möjligheterna för parterna delta i EU-finansierad forskning och utveckling. Främst inom EU:s ramprogram för forskning. Projektet ska underlätta för Västerbottens läns landsting, Skellefteå och Umeå kommuner samt Umeå universitet i samverkan med Västerbottens näringsliv formulera gemensamma projektidéer och uppträda tillsammans med en gemensam profil. Totalkostnaden för projektet är kronor. Finansieringsplanen är följande (kronor): år Skellefteå kommun Umeå kommun Västerbottens läns landsting Regionförbundet Västerbotten EU, mål Summa Tillväxt Skellefteå har tillsammans med socialkontoret skapat ett förhållningssätt till landstingets internationella arbete på e-hälsoområdet. Förhållningssättet innebär i princip öppet diskutera eventuellt deltagande i projekt som kanaliserats genom EBA, European Bioengineering Alliance, där Västerbottens läns landsting är en av de ledande parterna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Ambitionsnivån i samarbetet med EBA och Västerbottens läns landsting är s utifrån ett reaktivt arbetssätt anpassat till den kommunala organisationen och uppdraget. Tillväxt Skellefteå anser därför rubricerat projekt innebär ett utökat åtagande för Skellefteå kommun. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslår ansökan. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunledningskontoret.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 KS 9 AU 872 Dnr Yttrande över departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet, Ds 2008:75 Utrikesdepartementet har berett kommunen tillfälle senast yttra sig över en departementspromemoria om genomförande av EU:s tjänstedirektiv. Kommunledningskontoret har upprättat följande förslag till yttrande: När staten upprättar den så kallade kontaktpunkten måste det ske på ett sådant sätt det inte ställs krav på omfande systemförändringar hos kommunerna. Kontaktpunkten måste kommunicera på ett sätt som är kompatibelt med kommunernas nuvarande system. Staten måste ovillkorligen säkerställa teknik och kommunikation fungerar innan ett nytt system tas i drift. Utvecklingen av kontaktpunkten bör ske i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. För kompensera kommunerna för merkostnader ska finansieringsprincipen tillämpas. Staten får inte genomföra tjänstedirektivet i svensk lagstiftning utan det först finns en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om ekonomisk kompensation. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner yttrandet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 10 AU 873 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden m m under 2009 I 5 kap 10 kommunallagen anges bl a uppgift om tid och plats för sammanträde samt, om kommunfullmäktige har bestämt det, uppgift om de ärenden som ska behandlas ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i en eller flera ortstidningar. Vid sammanträde före december månads utgång avgöres för följande kalenderår i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande ska införas. I kommunfullmäktiges arbetsordning regleras sammanträdesdag, tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden och fullmäktige avgör i vilken utsträckning annons om sammanträde ska omfa uppgift om de ärenden som ska behandlas. För 2008 gäller sådana tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska intagas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Lars Åhman sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen, ska under år 2009 införas i tidningen Norra Västerbotten och med redovisning av ärenden sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Västerbottens Folkblad och Västerbottningen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Lars Åhmans yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Lars Åhmans yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 10 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Agneta Hansson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 5 nej-röster (Daniel Öhgren, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sådant tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden som avses i 5 kap 10 kommunallagen ska under år 2009 införas i tidningarna Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 KS 11 Anmälan av delegationsbeslut Det föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut: Dnr Handläggare Anneli Elingstam Beslut november 2008 om bostadsanpassningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutar lägga besluten till handlingarna.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 KS 12 AU 885 Dnr Internbudget för kommunstyrelsen 2009 Kommunstyrelsen har tilldelats kronor i nettoram för 2009 års budget. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för 2009 enligt följande anslagsnivåer: Kommunfullmäktige kronor Kommunstyrelse Kommunledningskontor Elförsörjning Nettoram Anslagsnivåerna kommunfullmäktige och kommunstyrelse avser den politiska organisationen inklusive partistöd. Anslagsnivån kommunledningskontor omfar förvaltningens avdelningar. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen fastställer internbudget 2009 för drift och investeringar. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 KS 13 AU 886 Dnr Tidsplan för budgetprocessen 2009 Kommunledningskontoret har upprättat förslag till tidsplan för budgetprocessen under Processen avser budget 2010 och plan Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner tidsplanen för budgetprocessen under Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 KS 14 AU 887 Dnr Budgetberedning inför 2010 och 2011 års budgetar Ordföranden föreslår budgetberedningen inför 2010 och 2011 års budgetar består av de tre samverkande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och representeras av sina ledamöter i arbetsutskottet eller gruppledare. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen utser Harriet Classon (s), Hans-Eric Wallin (v), Jens Wikström (s), Ann Åström (s), Bert Öhlund (s) och Anders Hård (mp) utgöra budgetberedningen inför 2010 och 2011 års budgetar. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 KS 15 AU 891 Dnr Regler för medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutade , 41 och 42, införa medborgarförslag. Genom ändring i kommunallagen fr o m har regelverket ändrats så kommunfullmäktige kan överlåta till en nämnd besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Ett sådant beslut får fas utan föregående beredning. Det innebär fullmäktige i varje enskilt fall ska avgöra om ett medborgarförslag efter beredning ska avgöras i kommunfullmäktige eller av en nämnd. Kommunfullmäktiges presidium anför följande: Det innebär alla medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige på samma sätt som motioner och i dessa fall remitteras till berörd nämnd eller överlåtas till en nämnd för beslut. För underlätta för kommunfullmäktiges hantering är det lämpligt presidiet lämnar förslag om vilka medborgarförslag som ska överlåtas till nämnderna hantera. Därför måste ett medborgarförslag vara inlämnat i god tid före ett sammanträde. Regler om medborgarförslag ska vara reglerade i kommunfullmäktiges arbetsordning. Anvisningar till nämnderna om hantering av de förslag som överlåtits till dem ska regleras i deras reglementen. Utveckling av medborgardialogen Införande av medborgarförslag enligt kommunallagens regler är ett sätt utveckla medborgarnas delaktighet. Presidiet noterar det samtidigt i Skellefteå och andra kommuner pågår utveckling inom detta område. I Skellefteå utgör Kundtjänst en plform för bättre service till medborgarna. Kommunens webb utvecklas mot mer interaktivitet och dialog med medborgarna. Insynen ska också förstärkas genom fler dokument görs tillgängliga på hemsidan. Denna utveckling kan leda till förslag och synpunkter kan lika bra tillgodoses jämfört med de nu presenterade reglerna för medborgarförslag. Presidiet avser därför ta upp dessa regler till omprövning när den förutnämnda utvecklingen ger möjlighet till det. Då kan medborgarnas möjlighet till lämna förslag hanteras på ett integrerat sätt i kommunen. En försöksperiod skulle därför vara lämplig.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 Förslag till ändring av arbetsordningen Arbetsordningen tillförs en ny paragraf 29a med följande lydelse: Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarförslag väcks genom det lämnas till kommunstyrelsens sekretariat senast 14 dagar före kommande fullmäktigesammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som kommer handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fas ska förslagsställaren underrättas. Den som har lämnat ett medborgarförslag har rätt först presentera sitt förslag och svara på frågor när fullmäktige sedan behandlar ärendet. Ändring i nämndsreglementen Följande text tillförs nämndernas reglementen: Styrelsen/nämnderna ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Nämnden ska i samma redovisning informera fullmäktige om de beslut som fats med anledning av medborgarförslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige komplettera arbetsordningen med förslagen nytt avsnitt 29 a tillföra nämndernas reglementen föreslagna anvisningar om hantering av medborgarförslag samt

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 medborgarförslag inrättas på försök i två år. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 KS 16 AU 892 Dnr Komplettering av fullmäktiges arbetsordning om replikrätt, yttranderätt vid motioner och behandling av interpellationer Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande kompletteringar av kommunfullmäktiges arbetsordning: Replikrätt Replikrätten finns i 24, tredje stycket. Stycket tillförs följande text: Replik får användas som ett kort svar när en talare har direkt riktat sig mot en tidigare talare eller den behövs för rätta till sakfel. Yttranderätt vid behandling av motioner Arbetsordningen ger, vad gäller interpellationen, en ersättare rätt delta i överläggningen när dennes interpellation behandlas även om denna ersättare inte tjänstgör vid det sammanträdet. Denna rätt gäller i dag inte vid behandling av motioner. Arbetsordningens 29 tillförs följande text: En ersättare som lämnat en motion får delta i överläggningen då motionen behandlas trots ersättaren inte tjänstgör som ledamot vid detta tillfälle. Turordning för behandling av ärendena Arbetsordningens 19 tillförs följande text: Sammanträdet inleds med frågestund där interpellationer och frågor besvaras. De som inte hinner behandlas inom två timmar skjuts i första hand till slutet av sammanträdet om övriga ärenden är avslutade före kl De interpellationer och frågor som då inte hinner behandlas före kl skjuts till följande sammanträde. Besvarande måste dock ske senast tre sammanträden efter interpellation eller fråga väckts. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreslagna ändringar i arbetsordningen. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh replikrätten kvarstår i enlighet med de regler som gäller idag

30 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 30 följande text införs i avsnittet Yttranderätt vid behandling av motioner Kommunfullmäktiges presidium inbjuder tidigare kommunfullmäktigeledamot delta i deben kring hans/hennes motion i fullmäktige även sedan ledamotens uppdrag löpt ut. Maria Wiksten yrkar inlämningstiden för interpellationer sätts till två veckor före kommande sammanträde. Bert Öhlund yrkar ärendet återremitteras. Ordföranden ställer bifall respektive avslag till återremissyrkandet var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium.

31 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 31 KS 17 AU 894 Dnr Motion om avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå tätort (13/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård och Hans-Eric Wallin anför i motion följande: Luften i Skellefteå är farlig andas. Luftmätningar som gjorts i centrala Skellefteå visar på dålig luftkvalitet. Kväveoxidhalten överskrider gränsvärdet varför Naturvårdsverket överväger kräva en åtgärdsplan. En sådan åtgärdsplan ska redovisa vilka åtgärder som kommer vidtas för få en bättre luftkvalitet. En av dessa åtgärder skulle t ex kunna vara minska trafiken i centrala Skellefteå genom bättre kollektivtrafik. Intresset för en väl fungerande och avgiftsfri kollektivtrafik är stort bland Skellefteborna. Detta visar sig inte minst bland ungdomarna. På uppföljningen av ungdomsfullmäktige den 14 mars ställdes ett antal frågor som besvarades med hjälp av mentometrar. Av svaren framgick bland annat den miljöfråga man tyckte var viktigast var ren luft (37 %) följt av mindre biltrafik (27 %). På följdfrågan Vad anser du viktigast? svarade 44 % gratis busstrafik och 30 % tätare bussavgångar. Försöket med avgiftsfria hockeybussar är ett annat exempel som visar på det stora intresse som finns för denna fråga. Utöver de miljömässiga effekterna är avgiftsfri kollektivtrafik positivt ur både fördelnings- och genusperspektiv eftersom det gynnar lågavlönade vilka oftast är kvinnor. Skelleftebuss AB:s biljettintäkter för tätortstrafiken uppgår i dag till ca 8 miljoner kronor per år och täcker ungefär hälften av bolagets kostnader för denna trafik. Om man tar bort kostnaden för biljetthanteringen så minskar behovet av intäkter ytterligare samtidigt som arbetsmiljön förbättras för förarna när de slipper denna hantering. Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige beslutar införa avgiftsfri kollektivtrafik i det område som Skelleftebuss AB definierar som Skellefteå tätort. Skelleftebuss AB har lämnat följande yttrande: Det finns flera skäl som motiverar en högre andel kollektivtrafik av det totala transportarbetet, inte minst av miljömässiga skäl då privatbilismen starkt bidrar med utsläpp som påverkar människor och miljö på ett negativt sätt. En minsk-

32 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 32 ning av skadliga utsläpp har redan inletts i Skellefteå tätort tack vare en omfande satsning på biogasdrivna bussar. Med denna satsning kommer nästan alla utsläpp från bussarna i Skellefteå tätort komma från biogasdrivna bussar. Dessa utsläpp är ofarliga. Biogasen är helt förnyelsebar och bidrar inte till öka växthuseffekten. Ett ökat resande med kollektiva färdmedel skulle med all säkerhet bidra till ytterligare förbättra luftkvaliteten i Skellefteå centralort. Det finns flera faktorer som är av betydelse för resenärerna vid val av färdsätt. Priset för resan är en viktig faktor. I detta avseende kommer företaget införa gratis övergångsresor i tätortstrafiken för de resenärer som löser periodkort (månadskort) och rabbiljett på de busslinjer som kommer till Skellefteå. Skelleftebuss planerar även införa ett periodkort för barn och ungdom upp till 26 år i tätortstrafiken. Men andra faktorer är ännu viktigare vid val av färdsätt, exempelvis själv bestämma när man ska åka och den flexibilitet som bilen ger vid exempelvis inköpsresor, lämna/hämta barn vid förskola/skola osv. Från samhällets sida kan nuvarande avdragsregler för arbetsresor inverka negativt på miljön. Fria motorvärmare från arbetsgivaren kan bidra på samma sätt. Där skulle samhället kunna bidra med avdragsmöjligeter för arbetsgivare som subventionerar bussbiljetter. Detta skulle förmodligen öka bussresandet till gagn för miljön. Detta under förutsättning tillgång till busstrafik finns. Försök med gratis busstrafik har gjorts tidigare och görs fortfarande i olika delar av landet. Dessa försök har gjorts i mindre kommuner och tätorter. Generellt för dessa är effekterna av dessa är ledig kapacitet har kunnat nyttjas och därmed inte skapat stora kostnadsökningar. En annan iakttagelse som gjorts vid dessa försök är tillkommande resenärer utgörs av gående och cyklister och inte bilister. Ytterligare en aspekt i ämnet är gratistjänster riskerar tappa i respekt och värde hos användarna med klotter och förstörelse av fordon och hållplatser som följd. Införande av gratis busstrafik innebär ökade ekonomiska åtaganden för kommunen av två olika slag: det ena är uteblivna intäkter och det andra utgörs av kostnader för trafik som tillkommer med anledning av ökat resande. Med oförändrade villkor för tätortstrafiken i Skellefteå, dvs tätortstrafiken ska bedrivas utan bidrag, innebär detta ca miljoner kronor skulle behöva tillföras för stötta trafiken. Om fria bussresor skulle införas i Skellefteå tätort kan ytterligare en fråga ställas kring rättvisan för boende i övriga delar av kommunen. Kommer dessa acceptera boende i centralorten kommer få gratis bussresor medan de själva får betala sina bussresor? Med hänvisning till ovanstående avråder Skelleftebuss AB Skellefteå kommun införa avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå tätort.

33 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 33 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Hans-Eric Wallin bifall till motionen. Håkan Lindh yrkar det även uppdras åt kollektivtrafikkommittén lämna förslag på åtgärder för öka tillgängligheten och därmed förmå fler ska välja buss i stället för personbil. Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag och Hans-Eric Wallins yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 13 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Daniel Öhgren, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Maria Wiksten, Jens Wikström, Lars Åhman, Ann Åström och Bert Öhlund) och 2 nej-röster (Agneta Hansson och Hans-Eric Wallin). Ordföranden ställer sist bifall respektive avslag till Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen uppdra åt kollektivtrafikkommittén lämna förslag på åtgärder för öka tillgängligheten och därmed förmå fler ska välja buss i stället för personbil.

34 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 34 KS 18 AU 895 Dnr Yttrande över justitiedepartementets betänkande Vägen tillbaka för överskuldsa, SOU 2008:82 Justitiedepartementet har berett kommunen tillfälle senast yttra sig över Insolvensutredningens delbetänkande Vägen tillbaka för överskuldsa, SOU 2008:82. Konsumentnämnden har , 78, upprättat förslag till yttrande med följande sammanfning: Skellefteå kommun instämmer i stora delar av betänkandets förslag. Kommunen ser vissa problem med skuldernas ålder tonas ned. Kommunen tycker det är bra kravet ändras på gäldenären är kvalificerad insolvent till ett krav på enbart insolvens. Kommunen anser en betalningsplan som löper under tre år är ett bra förslag. Kommunen föreslår en ändring i sekretesslagen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner yttrandet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

35 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 35 KS 19 AU 896 Dnr Motion om solrum friskvård för pensionärer (21/08) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg anför i motion följande: Läste i Dagens samhälle nr 7 om Piteås satsning på solrum i en frivilligcentral för pensionärer. Detta som en del i kommunens friskvårdstänkande. Och detta är dessutom gratis för alla ålders-, förtids- och sjukpensionärer. Många äldre orkar inte längre resa till varmare länder under vinterhalvåret, vilket tidigare upplevts välgörande för hälsan. Under vår långa, mörka årstid känns det uppfriskande med sol, 28 graders värme, sand mellan tårna, vågskvalp och fågelsång. Visst låter det härligt! Även om det är på låtsas. Men det här med solrum förekommer inte bara i Piteå utan även i ett tiotal andra kommuner, ofta på äldreboenden. Det här är ett sätt för många äldre njuta av tillvaron och kanske bidrar till hålla sig friskare och också skjuta upp behovet av hemtjänst och sjukvård. Två personer är anställda på frivilligcentralen där andra aktiviteter också finns tillgå. Alla nya idéer är lovvärda och förhoppningsvis i förlängningen ett sätt minska kostnaderna för kommunen och få friskare äldre. Jag föreslår därför Skellefteå kommun på försök anlägger ett solrum för pensionärer enligt ovan för dessa kan hålla sig längre friska till både kropp och själ. Socialnämnden föreslår , 211, motionen lämnas utan åtgärd då arbetet med solrum redan är påbörjat och redovisar följande: Äldreomsorgen i Skellefteå har i samarbete med fastighetskontoret arbetat sen i våras med hitta en lokal som är passande för inrätta ett solrum. Ett lämpligt rum finns som förslag i dag där både fastighetskontoret samt fastighetsägaren Skebo är positiva till detta solrum. Det som återstår är få lokalen godkänd från miljökontoret. Om denna lokal inte skulle anses passande har vi alternativ till denna och vi kommer under denna vinter kunna starta verksamheten med solrum. Denna verksamhet kräver även personella resurser, allt från eventuellt behov av hjälp till och från lokalen till någon som bokar, städar osv.

36 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 36 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen inte ska föranleda någon åtgärd då socialnämnden redan planerar starta sådan verksamhet. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

37 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 37 KS 20 AU 898 Dnr Motion om marknadsföringsplan för Vitbergsområdet (27/08) Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wiksten anför i motion följande: Vitbergsområdet är unikt- ligger mitt i stan och innehåller fantastiska möjligheter till aktiviteter och rekreation. Var någonstans finns det tennis, is-, curlinghall, klättervägg, milslånga motionsspår, möjlighet till orientering, utom och inomhusbad eller ha kul i ett äventyrshus i ett och samma område? Ett område som ska göras tillgängligt för funktionshindrade och kanske även ska få ett utkikstorn. Kan något blir mer nära enkelt öppet? Detta område som innehåller så mycket saknar dock något väsentligt. En marknadsföringsstrategi/plan som marknadsför och utvecklar området och alla dess möjligheter till aktivitet och rekreation till besökare - från när och fjärran. Med anledning med ovanstående föreslår jag det utarbetas en marknadsföringsstrategi/plan över Vitbergsområdet. Fritidsnämnden har , 204, lämnat följande yttrande: Fritidskontoret arbetar sedan början av 2008 med frågor som rör information och skyltning på Vitbergsområdet. Kontakt har tagits med föreningar i området för ta del av deras synpunkter. Efter kartläggning kommer en åtgärdsplan tas fram. Även information om Vitberget på kommunens hemsida kommer ses över. I fritidskontorets kommunikationsstrategi är ett av målen verksamheten ska uppfas som tydlig och begriplig. Med anledning av det finns brister i skyltning och övrig information på Vitbergsområdet så har fritidskontoret påbörjat ett arbete för åtgärda bristerna.

38 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 38 Kartläggning över bristerna pågår och en åtgärdsplan kommer tas fram. En översyn av den webbaserade informationen av Vitbergsområdet ingår också i arbetet. Nästa steg i arbetet är ta fram en marknadsföringsplan för området. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till fritidsnämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Maria Wiksten bifall till motionen. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Maria Wikstens yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Maria Wikstens yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 12 ja-röster (Bengt Markstedt, Rose-Marie Johansson, Lena Håkansson, Agneta Hansson, Daniel Öhgren, Bo Nilsson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Hans-Eric Wallin, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 3 nej-röster (Håkan Lindh, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till fritidsnämndens yttrande inte ska föranleda någon åtgärd.

39 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 39 KS 21 AU 900 Dnr Försäljning av del av Sparvhöken 1, stadsdelen Älvsbacka Genom särskilt avtal om markanvisning har kommunen erbjudit Bygg i Trä med flera rätt förvärva tomtmark för bostadsändamål i kvarteret Sparvhöken. Köpeskillingen i avtalet bestämdes till 800 kronor per kvadratmeter bruksarea. Försäljningen avser ett område där fastighetsbildning pågår. Bygg i Trä AB uppför nu ett nytt flerfamiljshus på den andra tomten i enlighet med gällande detaljplan. Ägare till fastigheten blir en ny bostadsrättsförening. Överlåtelsen sker i enlighet med gällande detaljplan och det beslut om markanvisning och ersättning som kommunstyrelsen tidigare fat. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar sälja del av fastigheten Sparvhöken 1 till bostadsrättsföreningen Älvsbacka Strand 2 för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

40 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 40 KS 22 AU 901 Dnr Förlustgaranti för rivning av bebyggelse på fastigheten Strömfors 1:11 Kommunledningskontoret anför varje fastighetsägare är skyldig hålla sin tomt i vårdat skick. Byggnadsnämnden har bedömt bebyggelsen på fastigheten Strömfors 1:11 är både förfulande och ovårdad. Ägaren till fastigheten har inte tagit sitt ansvar för åtgärda detta. Byggnadsnämnden har därför beslutat de aktuella byggnaderna mot ett vite måste rivas. Vitesföreläggandet har dock inte lett till några åtgärder kommit till stånd. Därmed är bedömningen en rivning endast kan ske med stöd av handräckning. Byggnadsnämnden avser därför ansöka om en förrättning för handräckning. Kronofogdemyndigheten anser sig kunna genomföra ett sådant förfarande men eftersom det är osäkert hur stor del av kostnaden som ägaren kan bekosta krävs en garanti från sökanden. En förutsättning för en sådan garanti är kronofogdemyndigheten vid antagandet av entreprenör för arbetet samråder med kommunledningskontoret och bygg- och miljökontoret. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar lämna en förlustgaranti på maximalt kronor för rivning av byggnader på Strömfors 1:11 betalas ur medel till kommunstyrelsens förfogande i 2009 års budget. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (49) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (49) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (49) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-16.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Stefan Bergman

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för 2015-10-21, kl 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Information om strategin för barns och ungas inflytande

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL)

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL) LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (15) 2013-02-25 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, 275 Reviderat 1999-11-29 209, 210, 2003-12-15 196, 2006-01-30 14, 2009-04-27 80 och 2012-03-26

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg, ordf Agda Johansson, vice ordf. Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risán

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer