ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG"

Transkript

1 HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige , 258. Reviderad , , 27, , 210, , samt Utöver det som föreskrivs av kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter (5 kap. 1-3 ) Kommunfullmäktige har 65 ledamöter. 2 Ordförande och vice ordförande (5 kap. 6 ) Nyvalda kommunfullmäktige väljer vid sitt första sammanträde bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordföranden (presidium). Tills presidievalen förrättats tjänstgör som ordförande den bland fullmäktige, som varit ledamot längst tid, eller, om två eller flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, den äldste av dem (ålderspresidenten). Avgår ordförande eller vice ordförande utses vid närmast följande sammanträde ny ordförande/vice ordförande. Är presidiets ledamöter förhindrade att inställa sig vid fullmäktiges sammanträde utser fullmäktige annan ledamot att för tillfället föra ordet. Ålderspresidenten är ordförande tills detta skett. 2 a Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter (5 kap. 64 ) Förutom de arbetsuppgifter som framgår av nedanstående paragrafer har kommunfullmäktiges presidium i uppgift att tillsammans med stadssekreteraren avgöra hur motioner ska handläggas. Vidare ska presidiet genom värdskap främja stadens utåtriktade kontakter och representativt stödja till staden

2 HELSINGBORGS STAD 2 förlagda arrangemang samt internt representera vid vissa högtidsdagar, begravningar och särskilda fall. 3 Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 5, 7 och 8 ) Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. Ordinarie sammanträdesdag är fjärde tisdagen i varje månad med undantag av juni och december. I sistnämnda månader hålls sammanträdet på dag som fastställs av fullmäktiges ordförande efter samråd med vice ordförandena. De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som ålderspresidenten bestämmer efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Om det finns särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bestämma om ändrade sammanträdesdagar och -tider och dag för extra sammanträde med fullmäktige. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska snarast meddelas om att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde har ändrats. Kommunfullmäktige sammanträder normalt i fullmäktiges sessionssal i Rådhuset. Sammanträde kan dock hållas på annan plats, om något ärende är av särskilt lokalt intresse. Ordföranden får, efter samråd med vice ordförandena, bestämma var sådant sammanträde ska hållas. 4 Placeringsordning i sammanträdeslokalen Vid fullmäktiges sammanträden intar ordföranden, sekreteraren, stadsdirektören samt teknikoperatören särskilda platser vid presidiebordet. Fullmäktiges ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter och ersättare samt för dem som kallats att vara närvarande vid ett sammanträde för att delta i överläggningarna eller att lämna upplysningar vid handläggningen av ärendena.

3 HELSINGBORGS STAD 3 5 Kungörelse om sammanträdena (5 kap ) Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Ordföranden bestämmer inför varje sammanträde i vilken utsträckning föredragningslistan ska införas i de i första stycket angivna ortstidningarna. Kungörelsen och annonsen ska innehålla uppgift om var handlingar till sammanträdet finns tillgängliga. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, skickar ordföranden kallelse om detta på vanligt sätt. Ska sammanträdet fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall meddelar ordföranden de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 6 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap ) En ledamot som inte kan delta i helt sammanträde eller del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till stadskansliet, som låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden kallar in ersättare som är tillgängliga och som står i tur att tjänstgöra när en ledamot är frånvarande eller avbryter sin tjänstgöring. Vad som sagts om ledamot i de båda ovanstående styckena gäller också för ersättare. Ledamöter, tjänstgörande och icke-tjänstgörande ersättare är skyldiga att anmäla till sekreteraren om de avbryter/lämnar sammanträdet. En ledamot kan börja tjänstgöra under pågående handläggning av ett ärende endast om det finns särskilda skäl för det.

4 HELSINGBORGS STAD 4 7 Upprop I början av varje sammanträde håller ordförande upprop med hjälp av omröstningsapparat. Uppropet avslutas med klubbslag. Upprop hålls också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 8 Protokolljustering (5 kap. 61 ) När upprop genomförts väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet samt vid behov hjälpa ordföranden vid röstsammanräkningar. Ordföranden meddelar därefter tid och plats för justeringen. 9 Ordning för handläggning av ärenden Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning som de har tagits upp på föredragningslistan. Fullmäktige kan besluta om ändrad ordning på föredragningslistan för ett eller flera ärenden. Yttranderätt vid sammanträde (4 kap. 18 första stycket och19, 5 kap.53 och 56 ) 10 Ledamöterna får yttra sig om lagligheten av allt som sker vid sammanträdena. Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls i anledning av svaret. Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen, årsredovisningen och ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

5 HELSINGBORGS STAD 5 11 Ordföranden kallar, efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs, ordförande och vice ordförande i nämnder, fullmäktigeberedningar, kommunala bolag och dotterbolag samt revisorer för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. Stadsdirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om lagligheten av allt som sker vid sammanträdena. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden, interpellationer och frågor samt om lagligheten av allt som sker vid sammanträdena. Talordning och ordningen vid sammanträdena 12 Ledamöterna får ordet för anföranden i den ordning de anmäler sig. Ordningen för anföranden bryts dock när någon ledamot får ordet för replik. 13 En ledamot som redan har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik med anledning av en efterföljande talares anförande. En ledamot som inte har yttrat sig under en överläggning har rätt att få ordet för replik om någon talare riktar sig direkt till ledamoten. En ledamot vars anförande föranleder ett replik har rätt att med anledning av detta få ordet för ett genmäle. Varje talare får högst två tillfällen till replik och/eller genmäle, d v s högst fyra inlägg på samma huvudanförande. Härefter sker en återgång till den ordinarie ordningen. Den som har ordet för replik eller genmäle får tala i högst en minut. 14 Ordföranden bestämmer i vilken ordning de ska få ordet som har rätt att delta i en överläggning enligt 10 och 11. Ordföranden bestämmer också när de som kallats in enligt 11 för att lämna upplysningar ska få yttra sig och när sekreteraren ska få göra det.

6 HELSINGBORGS STAD 6 15 Om en ledamot i sitt yttrande avlägsnar sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ordet från ledamoten. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans/hennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får han/hon upplösa sammanträdet. 16 Yrkanden När överläggningen i ett ärende är avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har lagts fram under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden fastställer genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller tas tillbaka, om inte fullmäktige enhälligt godkänner det. Om ordföranden anser att det behövs eller någon ledamot begär det, ska den ledamot som har lämnat ett yrkande, lämna det skriftligt. 17 Deltagande i beslut (4 kap. 20 första stycket) En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. Omröstningar (4 kap. 20 andra stycket, 5 kap , 46 och 47 ) 18 Omröstning genomförs med omröstningsapparat.

7 HELSINGBORGS STAD 7 Voteringspropositionen ska godkännas av fullmäktige innan en omröstning genomförs. Sedan ordföranden genom ett klubbslag förklarat röstningen avslutad får inte någon ledamot rösta, ändra eller ta tillbaka redan lagd röst. Utskrift av omröstningslista ska lämnas till ordföranden samt till de två ledamöter som utsetts att justera protokollet, som stöd för justeringen. 19 Valsedel som lämnas vid sluten omröstning ska innehålla så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig 1. om den innehåller namnet på någon som inte är valbar, 2. om den innehåller flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 3. om den innehåller ett namn som inte klart utvisar vem som avses, eller 4. om den i övrigt inte uppfyller det som föreskrivits valsedel i första stycket. Ovanstående gäller inte för val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 20 Voteringslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som lämnats vid slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten har vunnit laga kraft. 21 Motioner (4 kap. 16 ) En motion ska vara skriftlig och undertecknad med namnteckning av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motion kan väckas såväl vid sammanträde med fullmäktige som genom inlämnande till stadskansliet mellan sammanträdena. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Kommunstyrelsen ska årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

8 HELSINGBORGS STAD 8 22 Interpellationer (5 kap ) En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad med namnteckning av en ledamot. Den ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Den ska ges in till stadskansliet senast på åttonde arbetsdagen före dagen för det sammanträde vid vilket den är avsedd att ställas. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som kallats i förväg att tjänstgöra vid ett sammanträde får ge in en interpellation på samma sätt som en ledamot. En interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd, fullmäktigeberedning, kommunalt bolag och dotterbolag samt till kommunstyrelsens ledamöter. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige vald ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Svaret på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas till ledamöterna innan det tas upp på ett sammanträde. Interpellanten bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot. 23 Frågor (5 kap. 55 och 56 ) En fråga ska vara skriftlig och undertecknad med namnteckning av en ledamot. Den ska lämnas in till stadskansliet senast på tredje arbetsdagen före dagen för det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

9 HELSINGBORGS STAD 9 En ersättare får lämna in en fråga under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En ersättare som kallats i förväg att tjänstgöra vid ett sammanträde får lämna in en fråga på samma sätt som ledamot. En fråga får ställas till ordföranden i en nämnd, fullmäktigeberedning, kommunalt bolag och dotterbolag samt till kommunstyrelsens ledamöter. Svaret på frågan ska vara skriftligt och lämnas till ledamöterna innan det tas upp ett sammanträde. Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, för den ordförande till vilken frågan har ställts överlämna till en av fullmäktige vald ledamot i företagets styrelse att besvara frågan. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den ställts. En ersättare som har ställt en fråga får delta i överläggningen då svaret på frågan behandlas bara om ersättaren då tjänstgör som ledamot. 24 Förklaring vid revisionsanmärkning (9 kap. 16 ) Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats. 24 a Fullmäktiges ansvarsprövning (5 kap. 25 a ) Fullmäktiges beslut att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Om fullmäktige riktar egen anmärkning, även om revisorerna inte gjort det, ska ett sådant beslut motiveras. En fullmäktigeberedning bestående av fullmäktiges presidium och de personer som för varje mandatperiod väljs till gruppledare bereder i förekommande fall dessa motiveringar.

10 HELSINGBORGS STAD Anmälan av inkomna ärenden Ordföranden ska snarast möjligt anmäla ärenden som inkommit mellan fullmäktiges sammanträden och inte underställts fullmäktiges prövning. 26 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde Om det vid fullmäktiges sammanträde kl återstår ärenden att behandla ska ordföranden väcka fråga om sammanträdets avbrytande. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdestiden kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Sätt för kungörelse av fortsatta sammanträden finns i Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av sju ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium och av valberedning. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett visst val utan föregående beredning. I fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av protokoll, tillkännagivande av justeringen och reservation tillämpas på valberedningen det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen. Valberedningens ordförande utser efter samråd med stadsdirektören sekreterare åt beredningen.

11 HELSINGBORGS STAD Justering av protokoll (5 kap. 61 och 62 ) Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. Fullmäktige kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 29 Reservation (4 kap. 22 ) Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 30 Sekreterare Stadssekreteraren tjänstgör som sekreterare i fullmäktige. Vid hinder för stadssekreteraren utser fullmäktiges ordförande vikarie efter samråd med stadsdirektören. Sekreteraren för fullmäktiges protokoll och biträder ordföranden samt fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och som fullmäktige eller ordföranden bestämmer. 31 Expediering Sekreteraren ansvarar för att utdrag av protokollet skickas till de nämnder, med organ och personer som berörs av besluten i protokollet. Protokollet finns tillgängligt på stadskansliet, stadens hemsida och sammanträdesmodulen Assistenten.

12 HELSINGBORGS STAD 12 Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer