YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN. Tillträdesskyddets primära mål är att: och klart framgår när man passerar en juridisk gräns."

Transkript

1 Hamn AB " Sid 1 f9) BU/UK YTTRE TILLTRÄDESSKYDD I GöTE::eoRGS HAMN Tillträdesskyddets primära mål är att: * Markera en juridisk gräns * Utestänga obehöriga (personal och externa) * Stänga inne och skydda egendom och produktion * Vara yttre barriär för tillträdesskydd VARFÖR? * Stölder och svinn måste förebyggas genom att det naturligt och klart framgår när man passerar en juridisk gräns. * Obehöriga externa såväl som interna skall inte av oförstånd, misstag eller avsikt ha tillträde till området och därmed riskera att bli skadade (Skyddsaspekt). A * Förhindra sabotage av produktionen, både genom fysisk skade ' \. görelse och genom att obehöriga vistas på avlysta, områden ~ (Förhindra produktionsstopp). * Motivera säkerhetstänkandet genom att personalen känner att tillträdessystemet känns trovärdigt.

2 amn AB I( ' {,( 6tG"S It' e-&'k'e 1vAh ).J G Sid 2 (9) Passerande har delats upp i följande kategorier: 1. Fordon med gods från och till hamnarna för kundens räkning 2. Fordon med leveranser till hamnen eller fartyg 3. Reparationsfordon 4. Fordon - anställda 5. Fordon - besökare, bussar etc 6. Tvåhjulingar 7. Gående anställda 8. Gående besökare FRIH1'MNSPORTEN Ingen kontroll vardagar mellan kl Fritt tillträde för alla kategorier. Viss kontroll nattetid och helger genom Securitascentralen och renderande vakt. SKARVIKSPORTEN Dygnet runt bevakad port. Inpassering av fordon genom passagekontrollsystem separat för oljehamnen. Besökare av alla kategorier passerar efter godkännande av vakt. Anställda skall efter uppmaning av vakt kunna styrka rätt till tillträde. 'Ingen obligatorisk ID~kontroll tillämpas. Renderande vakt finns vissa tider inom området med tillsynsuppgift primärt inom de olika intressenternas områden. SKANDIA MED 'l'ortebminalen Området omgärdas av staket av god kvalitet. Tillträde till området sker genom 5 portar - för primärt fordons- och gångtrafik, 4 järnvägsportar samt ett antal gånggrindar. Bevakningen vid portarna uppvisar stora skillnader allt i från god till så gott som obefintligt bevakning. Regler för in- och utpassage finns men ansvarsfrågor är inte definierade och kan med nuvarande organisationsfrom och regeltillämpning inte sägas uppfylla minimikrav på kontroll.

3 Hamn AB Sid 3 (9) Öppen kl samt när passagerarbåt ligger inne. All fordonstrafik kontrolleras och ges tillträde till området genom passagekontrollsystem (Separat för Port 2). Gångtrafiken kontrolleras till "viss" mån men registreras inte. Ej heller registreras de anställdas passage. Ansvar för tillträde delas mellan bilavdelning och vakt. PORT 3 Här skall endast fordon passera. Godsfordon ges passagekort av ID. All utpassage sker efter containerkontroll. Inpassage med exportgods sker efter containerkontroll. Inpassage för hämtning av tomma enheter sker utan kontroll. Anställda samt vissa externa intressenter passerar med permanenta kort. övriga fordon såsom leverantörer, besökare, reparatörer etc passerar med kort som erhållits vid Port 4 efter behörighetskontroll. Gångtrafik och tvåhjulingar får ej passera. Kontroll av gods och enheter sköts av containerkontrollpersonal. Containerkontrollpersonal kan aktivera kort och öppna bommar manuellt efter egen bedömning. PORT 4 - HUVUDPORT Bemanning dygnet runt. Bevakningspersonal utfärdar alla passerkort för såväl permanenta kort till personal och ständiga besökare som til:lf älliga kort för besökare, leverantörer etc. Dessutom sköts fordonsflöde för gods, då ID ej arbetar. Fullt ansvar för fordonstillträde kan tas vid egen port men begränsat vid inpassage vid övriga. Ansvar för tillträde av gående och passerande på tvåhjulingar kan inte tas då möjlighet till kontroll helt saknas, dels p g a portfysiken och dels p g a regelutforrnning. PORT 5 - MAERSKKONTOR Saknar vaktpersonal. Maersk Line personal sköter helt egen godstrafik. Personalen har möjlighet att tillåta alla kategorier av passager utan någon from av registrering. All övrig.trafik har tillträde genom självstyrt passagekontrollsystem. Ansvar för tillträde kan inte definieras.

4 ,. ~ GÖTEBORGS HAMN AB 1991-Gi--ll. Sid 4 (7) CONTAINERKONTROLL 6 All fordonstrafik passerar efter Sa.Jmla regler scm för Port 3. Gående och tvåhjulingar passerar fritt utan kontroll eller regis~=eri.ng..ansvar för tillträde saknas helt. Volvo hä.td~a= och lämna.,.. gods med inhyrda transportörer. Transportörerna passerar med permanentkort vilka Volvo ansvarar för Hamnen har ingen kontroll på vilket gods som lämnas eller hämtas. GÅNGGRINDAR Samtliga gånggrindar står öppna och obevakade dagtid, vilket medför fritt tillträde till hela området för gående och tvåhju lingar. JÄRNVÄGSGRIND.AR öppnas och stängs av SJ-personal. TO~ OCB PDI Behandlas senare. ROND~E BEVAlOr.I:NG Renderande bevakning finns mån - fre kl runt LSB dygne Vakten kan inte på ett tillfredsställande sätt utfsra ID-kontroll av personal, efterson det inte är tillåtet. Åtgärder kan endast vidtagas mot personer som ertappas vid pågående.inbrott eller befinner sig där de inte får vistas. '

5 .. Göteborgs Hamn AB h~si../jg Sid 5 (9) För att åstadkomma ett tillfredsställande tillträdesskydd, som är värdigt Nordens ledande hamn, måste följande grund.förutsättningar uppfyllas: 1. Portar utformas så att passagen kan kontrolleras, vilket innebär bommar som täcker hela körfältet. Staketdragningen ändras så att det avsevärt försvårar okontrollerade gående. Separerade passageställen för anställda och besökare. Alla anställda passerar med passagekort. 2. Organisation och regler måste vara likformiga i hela hamnen. Finns det inget uttalat ansvar för tillträde i viss port skall möjlighet för manuella öppningar ges. 3. Samtliga gånggrindar byts ut mot rotaionsgrindar och förses med kortläsare för självkontroll. 4. Portarnas antal minskas. PORT 2 Porten stängs för all fordonstrafik utom då passagerarbåt ligger inne. Trafiken leds genom containerkontroll 3 och Port 4. Rotationsgrind med passagekontroll ersätter nuvarande slaggrind vid bilavdelningen. CONTAINERKONTROLL 3 Personalen skall inte kunna aktivera kort för infart. Måste manuell öppning av bommar ske skall detta för enstaka passager ske via Port 4. Vid längre stopp i systemet skall manöverfunktionen från Port 4 finnas. Alla f orm~r av trottoarer tas bort och staket dras så att gångtrafik hindras.

6 Hamn.AB Sid 6 ( 9) '~PORT 4 - HUVUDPORT Staketet ändras så att gående automatiskt hamnar framför porten. En till två rotationsgrindar med kortläsare monteras vid portens östra sida. Här skall i fortsättningen all passage av anställda ske. Nuvarande slaggrind väster om porten används enbart för besökande och ev för anställda med cykel som leds genom grinden. Porten.ges möjligheter att fjärrstyra andra passageställen. All "kaptenskörning" styrs och utgår från Port 4. "Kaptenskörning" måste utvidgas att gälla dygnet runt. Kan utföras av egen personal då inget arbete pågår alternativt av Securitas befintliga resurs med någon förstärkning. GÅNGGRINDAR övriga ej omnämnda grindar låses eller utbytes till rotationsgrindar med passagekontroll. JÄRNVÄGSGRINDAR Nya rutiner utarbetas så att nuvarande olägenheter minimeras. PASSAGEKONTROLLSYSTEM.Första etappen i utbyggnaden sker genom att alla kontrolleras 'vid inpassage. När de nya rutinerna och systemet inarbetats följer etapp 2 med kontroll även vid utpassage. När steg 2 också är genomfört blir det så gott som full kontroll på samtliga in- och utpasserande och var dessa befinner sig på området. Informationen kan vara oerhört värdefull vid en olycka eller katastrofsituation. PORT 5 - MAERSKKON'l'OR Porten stängs helt. Trafiken leds till Port 4 eller till Containerkontroll 6. För gående, anställda och besökare öppnas en rotationsgrind vid hörnet av parkeringsplatsen vid uppfarten till "Sveas Kulle".

7 '.,, ' ~ GÖTEBORGS HAMN AB Sid 7 (7) Samma rutiner för f orden som i Containerkontroll 3. Staketdragningen ändras på att "ID-byggnaden" helt Jranmer att ligga utanför området samt att gång- oc!l f ordonstrafi.ken separeras. Rotationsgrinä meä passagekontroll ersätter nuvarande slaggrinc.. "Kapten.skörningen" häm-car och lämnar passagerare på utsiåan vi "ID". HUVUDKONTOR Fyra kortläsare, två grundenheter med strömförsörjning samt åtta öppna knappar för kontrollerad IN-passage till HK. Varje kartläsare styr två entredörrar i varje våningsplan. UT-passage sker via öppna knappar insida resp dörr. Regler ändras så att vakten har befogenhet att avkräva legitimation på alla som vistas inom området... (""';.- -<::

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden

Exempelhamn. Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Sveriges Hamnar 1 (38) Exempelhamn Skyddsutredning och Skyddsplan enligt SOLAS kap XI-2 och ISPS-koden Detta är ett exempel på skyddsutredning och skyddsplan för en fiktiv svensk hamn, kallad Hamnen, med

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0562 SV 10.04.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 562/2006

Läs mer

En strategi för museisäkerhet

En strategi för museisäkerhet En strategi för museisäkerhet Statens kulturråd Innehåll 3 Uppdrag 3 Bakgrund 4 Analys 6 Ställningstaganden 9 Fysiskt skydd för de centrala museerna rekommendationer 10 Inledning 10 Allmänna utgångspunkter

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Information och Allmänna villkor!

Information och Allmänna villkor! Information och Allmänna villkor Landvettergran Landvettergran, är ett Göteborgsbaserat företag vars kärnverksamhet består av handel med julgranar och för sådana, specifikt relaterade Produkter och Tjänster.

Läs mer

Bra att veta för oss i Söderhus

Bra att veta för oss i Söderhus Bra att veta för oss i Söderhus 1. Vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Information om nytt passersystem

Information om nytt passersystem Information om nytt passersystem Onlinesystem Kommunicerar i nätverk Uppdatering via dator Klarar strömavbrott Vandalsäkrat Utbyggbart Fördelar 1. Tagg med/utan kod 2. Enklare hantering vid lokalbokning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Världens smartaste nyckelskåp

Världens smartaste nyckelskåp Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten 2007. Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Välkommen till samfälligheten Harpunen!

Välkommen till samfälligheten Harpunen! Välkommen till samfälligheten Harpunen! Information till boende i Samfällighetsföreningen Harpunen. Nyinflyttade ombeds skicka ett e- postmeddelande till info@harpunen.se för ytterligare information och

Läs mer