Bolaget ägs till 99,9 % av Roslagsvatten AB (org nr ) och till 0,1 % av Knivsta kommun. Bolaget har sitt säte i Knivsta kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolaget ägs till 99,9 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 0,1 % av Knivsta kommun. Bolaget har sitt säte i Knivsta kommun."

Transkript

1 KNIVSTAVATTEN AB ORG NR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Knivstavatten AB startade sin verksamhet 2003 sedan Knivsta bildat egen kommun efter att ha tillhört Uppsala kommun. Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten- och avloppsförsörjning samt förvalta anläggningstillgångar bestående av i huvudsak ledningsnät, reningsverk och pumpstationer belägna i Knivsta kommun. Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. Ägandeförhållande och koncernstruktur Bolaget ägs till 99,9 % av Roslagsvatten AB (org nr ) och till 0,1 % av Knivsta kommun. Bolaget har sitt säte i Knivsta kommun. Aktieägare i Roslagsvatten AB: Österåkers kommun 61,8 % Vaxholms stad 15,6 % Knivsta kommun 10,1 % Vallentuna kommun 10,1 % Täby kommun 1,6 % Danderyds kommun 0,8 % Inom koncernen fanns under året fyra dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Knivstavatten AB och Vallentunavatten AB. Österåkersvatten, Vaxholmsvatten och Valletnunavatten ägs till 99 % av Roslagsvatten och Österåkers kommun, Vaxholms stad och Vallentuna kommun äger 1 % i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 % av Roslagsvatten och Knivsta kommun äger resterande 0,1 % i bolaget. Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive kommun. Styrelsen i dessa bolag bestämmer enligt fullmakt från respektive kommunfullmäktige taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. Beslut om taxeändringar och nya VAverksamhetsområden skall fastställas av kommunfullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Inga anställda finns i dotterbolagen.

2 2 VA-taxan Brukningstaxan i Knivsta höjdes med 5,0 % från 1/ VA-anläggningstaxan höjdes med 10 % från 1/ / höjs brukningstaxan med ytterligare 5 %. Försäljning Koncernens försäljning till kunder i Knivsta kommun uppgick under året till (16 579) kkr. Inköp och försäljning inom koncernen Bolaget har under året köpt varor och administrativa tjänster från moderbolaget för (11 184) kkr, samt inköp av vatten och övriga kostnader för (2 139) kkr. Investeringar Bolaget har under året investerat (4 820) kkr i nyanläggningar och upprustning av anläggningar. Miljöbokslut I Knivsta kommun ansvarar Roslagsvatten för tre reningsverk som tillsammans har kapacitet för att behandla avloppsvatten från personer. Idag är ca personer anslutna till Knivsta, Vassunda eller Lagga reningsverk. Genom omhändertagande och behandling av m 3 avloppsvatten har det under 2013 avlägsnats 121 ton syreförbrukande ämnen, 8 ton kväve och 4 ton fosfor. Vid Knivsta reningsverk behandlas bildat slam genom stabilisering och avvattning. Under år 2013 har det producerats 714 (829) ton varav 100 (100) % har använts för deponiåterställning. Dricksvatten Kontrollen av distribuerad mängd dricksvatten i respektive kommun har sedan 1 januari 2008 förbättrats. Inköpt mängd dricksvatten från Norrvatten mäts numera vid respektive kommungräns. Odebiterad mängd dricksvatten för Knivsta kommun kan därmed beräknas på ett mer noggrant sätt. Inköpt och distribuerad mängd dricksvatten från Norrvatten uppgick under 2013 till m 3. Den icke debiterade mängden vatten är 15,4 % (siffran är osäker pga olika periodisering för inköpt och sålt vatten).

3 3 Händelser av väsentlig betydelse Knivstavatten och kommunen har byggt ut vatten, avlopp och vägar på Mejerskans gata, Ostmästargatan och Tegelmästargatan inom detaljplaneområde Sågen. I norra Sågenområdet har en entreprenad påbörjats för utbyggnad av vatten, avlopp och vägar. Kommunen har påbörjat byggandet av Högåsskolan till vilken förbindelsepunkt för VA har byggts ut. Intresset från omvärlden för Roslagsvattens verksamhet och bolagsmodell ökar ständigt. En strukturerad och välplanerad utvidgning av verksamheten är möjlig i de fall det gynnar vattenbrukarna inom Roslagsvattens nuvarande verksamhetsområden. Positiva effekter är minskade kostnader på grund av skalfördelar samt säkerställande av kompetens och beredskapsorganisation. Ekerö kommun blir delägare i Roslagsvatten fr o m 1/5-2014, enligt den modell som gäller för övriga ägarkommuner. Den regionala samordningen av VA-verksamheten fortsätter att utvecklas. Roslagsvatten deltar aktivt i samverkansprojekt med Norrvatten och Käppala, i Teknisk Delegation och Regional beredskap för VA, samt inom VAS-rådet med VA-försörjningsfrågor som berör hela Stockholmsregionen. Inom detaljplaneområde Alsike Nord etapp 1 bygger Alsikebolaget vatten- och avloppsanläggning som kommer att övertas av Knivstavatten AB. I projektet ingår förlängning av Brunnbyvägen till Björkkällevägen vid viadukten över järnvägen. I Västersjö där Knivsta kommun av mark och miljödomstolen blivit ålagd att bygga en VAanläggning har konsultarbete genomförts för att ta fram en systemhandling och detaljprojektering för att upphandla entreprenader. Roslagsvatten AB har tillsammans med Knivsta kommun påbörjat arbetet med att ta fram en VA-plan för kommunen. VA-planen kommer att visa på var och när den allmänna VAanläggningen ska byggas ut. Roslagsvatten AB har deltagit i kommunens arbete med framtagande av nya detaljplaner för Nor, Olof Thunmans väg, Kolonivägen samt Spakbacken, Östunaby. Knivsta avloppsreningsverk (ARV) Genomfört I Knivsta ARV har ett åtgärdsprogram tagits fram under våren 2013 i syfte att säkerställa en stabil process. En genomgång av processtegen visade att främst nitrifikationssteget behövde förstärkas kapacitetsmässigt. Nytt bärarmaterial köptes in och en tidigare outnyttjad nitrifikationslinje togs i drift. Processen har sedan dess tillsammans med en rad mindre åtgärder varit mycket stabil med tillfredställande reningsresultat som med god mariginal uppfyller de utsläppskrav som finns. En optimering i verket med avseende på kemikalietillsatser har gjorts vilket lett till att kemikalieanvändningen minskat och att kemikalierna utnyttjas på ett bättre sätt med tillfredställande reningsresultat. Driftpersonalen har genomgått en omfattande utbildning i reningsmetoder för att få en bättre förståelse för de processer som finns på reningsverket.

4 4 Planerat I Knivsta ARV pågår ett arbete som syftar till att skydda de biologiska processtegen vid höga flöden som ibland uppstår vid kraftiga regn eller omfattande snösmältning. Processteknisk optimering för att minska kemikalieanvändning och el-förbrukning. Förväntad utveckling Försäljningen i Knivstavatten AB beräknas bli 21,2 mkr år Knivsta är just nu den kommun som har mest planerade lägenheter per capita. Planering/ utbyggnad sker eller kommer att ske inom en snar framtid, t ex Södra Sågen, Lertagsvägen, Alsike Nord, Nor m fl. vilket medför att en kraftig VA-utbyggnad måste ske för att möta de nya områdenas behov av jva-försörjning. Knivsta kommun har startat ett projekt med att bygga en aktivitetsanläggning, Knivsta arena, med bl a ishall. I projektet ingår att förlänga Centralvägen söderut vilket påverkar Norrvattens vattenledning. Norrvatten är informerade och ska utreda alternativ. Planarbete pågår. Tolkningen av Vattentjänstlagens krav på utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen har skärpts. Ett exempel på detta är det beslut att VA-huvudmannen måste bygga ut en allmän spillvattenanläggning i Västersjö senast I Knivsta finns ett flertal liknande områden där det på sikt kommer att krävas att en allmän VA-anläggning byggs ut. Vid en utbyggnad av dessa områden krävs att man kan säkerställa att dricksvatten kan levereras med tillräcklig kvantitet och med godkänd kvalitet. Avledning och rening av spillvatten måste kunna långsiktigt säkerställas ur både funktionell och miljömässig synvinkel. Kommunen och Roslagsvatten kommer under 2014 fortsätta arbetet med att ta fram en VA-plan för Knivsta kommun. VA-planen ska visa en långsiktig allmän VA-lösning som är miljömässigt, juridiskt, tekniskt och ekonomiskt hållbar. Knivsta reningsverk är dimensionerat för drygt pe och för närvarande belastat med pe. Nuvarande kapacitet beräknas räcka cirka åtta år. Ett alternativ till utbyggnad av Knivsta reningsverk är anslutning till en extern aktör. En sådan är Käppalaförbundet, varvid anslutning till avloppstunneln i Sigtuna skulle kunna vara en möjlig lösning. För det krävs samtliga Käppalakommuners medgivande samt tillstånd från miljömyndigheter.

5 5 Förslag till vinstdisposition Balanserande vinstmedel Årets resultat kr -- kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanseras i ny räkning kr FLERÅRSÖVERSIKT Resultat och ställning (kkr) Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster* Soliditet (%) 8,8 10,1 12,6 12,3 13,4 Avkastning på totalt kapital (%) 0,3 0,3 2,4 2,2 5,1 Definitioner framgår av not 18. Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer. * VA-verksamhet skall enligt lag (över tid) utföras till självkostnad för VA-abonnenterna. Därför kan positiva års resultat finansiera år med underskott.

6 6 KNIVSTAVATTEN AB RESULTATRÄKNING (Kkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat -- --

7 7 BALANSRÄKNING (Kkr) Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran 44 9 Övriga kortfristiga fordringar 9 6 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningsstillgångar Summa tillgångar

8 8 BALANSRÄKNING (Kkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Aktieägartillskott Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Lån från kreditinstitut Periodiserade anläggningsavgifter 1, Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lån från kreditinstitut Kortfristig skuld anläggningsavgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod (Kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Periodiserade anläggningsavgifter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Oklassificering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 10 Noter Belopp i kkr. Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har inte omräknats. Intäktsredovisning Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras i Vattentjänstlagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäktsredovisningen sker i enlighet med BFN ÅR 2003:3 intäkter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund enligt försäljningsvillkoren. Anläggningsavgifterna skall täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, avskrivningstiden för ledningsnät som är 50 år, del av huvudanläggningen, administration (så som fakturering, kommunikation med kund, kontrakt, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och del av huvudanläggning. År 1 10 % för administrationskostnader och 1/30 av resterande 90 %. Totalt intäktsförs 13 % år 1. År % per år intäktsförs. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. Inventarier År % Kontorsinventarier 10 10,0 IT-utrustning 3 33,3 Maskiner och andra tekniska anläggningar VA-ledningar ,3-2,0 LTA-pumpar 11 9,1 Övrigt 10 10,0 Byggnader 33 3,0

11 11 Pågående projekt I moderbolaget finns pågående projekt på 12,2 (11,2) mkr som kommer att faktureras till Knivstavatten när de är färdigbyggda. Fordringar Fordringarna upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 2 Rörelsens intäkter Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Not 3 Personalkostnader Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. Styrelsearvoden för Knivstas ledamöter i Roslagsvatten AB och i Knivstavatten AB har utbetalts under året med 92,7 (93,2) kkr. Könsfördelning i styrelse Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor 1 1 Män 2 2 I fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse ingår endast ordinarie ledamöter. För samtliga styrelseledamöter finns en ansvarsförsäkring tecknad. Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader VA-ledningar Maskiner Kontorsinventarier 7 4 IT-utrustning Summa

12 12 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta på skattekonto 1 1 Ränta på kundfordringar Summa 12 1 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta på långfristiga skulder Summa Not 7 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Mark Ingående och utgående anskaffningsvärde Totalt restvärde byggnader och mark Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar VA-ledningar Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde

13 13 Maskiner Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Totalt restvärde maskiner och andra tekniska anläggningar Not 9 Inventarier Kontorsinventarier Ingående och utgående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan -6-4 Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde IT-utrustning Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Totalt restvärde inventarier Not 10 Fordringar på koncernföretag Roslagsvatten AB Summa

14 14 Not 11 Lån från kreditinstitut, långfristig skuld 1 st lån förfaller om längre tid än 5 år. 1 st lån finns hos Swedbank - 9,7 mkr med rörlig ränta (2,215 %) Lånet är amorteringsfritt och kommunal borgen har ställts för lånet. Not 12 Periodiserade anläggningsavgifter Intäkter från anläggningsavgifter intäktsförs med 3 % per år. Se vidare not 1. Not 13 Lån från kreditinstitut, kortfristig skuld 3 st lån förfaller inom 1 år. Datum avser förfallotid. 3 st lån finns hos Nordea - 15,3 mkr med rörlig ränta (2,210 %) ,0 mkr med rörlig ränta (2,210 %) ,6 mkr med rörlig ränta (2,210 %) Samtliga lån är amorteringsfria. För samtliga lån har ställts kommunal borgen. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Summa Not 15 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Koncernbidrag Summa Not 16 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan maskiner och andra tekniska anläggningar Varav uppskjuten skatt

15 15 Not 17 Förändring av eget kapital Aktiekapitalet utgörs av aktier. Bundet eget kapital Ingående och utgående balans Fritt eget kapital Ingående balans Årets vinst Summa eget kapital Aktieägartillskott kkr lämnat av Knivsta kommun. Aktieägartillskottet kommer från tidigare års upparbetad brukningsfond. Redovisas som skuld till Knivsta kommun i koncernredovisningen. Not 18 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget justerat kapital i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Åkersberga Annegret Stackenström Bo Rutberg Klas Bergström Styrelsens ordförande Vice ordförande... Mikael Medelberg VD Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Fredric Hävrén Auktoriserad revisor

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun.

Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun. VALLENTUNAVATTEN AB ORG NR 556655-9836 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Vallentunavatten AB startade sin verksamhet 2004. Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten-

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

4 a. Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 a. Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 a BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Energi och Miljö AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission.

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission. Årsredovisning 2014 AFFÄRSIDÉ Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

PRIVATGIROT AB Org nr 556302-4552 ÅRSREDOVISNING 2007. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR

PRIVATGIROT AB Org nr 556302-4552 ÅRSREDOVISNING 2007. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Privatgirot AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid 2 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer