Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (15) Tid och plats: Kl , D-salen i Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Anita Bohlin-Neuman, (V), ordförande Monica Littorin (V) Tjänstgörande ersättare: Lennart Johansson (S) ersättare för Bjarne Rasmussen (S) Lena Lindqvist (MP) ersättare för Bernt Vitans (V) ÖVRIGA DELTAGARE Tjänstemän: Ing-Marie Henningsson, verksamhetschef vård- och omsorg Lilian Bergvall, ekonom Robert Cederholm, verksamhetschef omsorgen om funktionshindrade, Marina Lichterman, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen, Eva Mårdberg, utvecklingsledare Utses att justera: Lena Lindqvist Justeringens tid och plats: Kommunkansliet Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Marianne Andersson Ordförande: Anita Bohlin-Neuman Justerande: Lena Lindqvist

2 (15) Organ: Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson

3 (15) Innehållsförteckning SN AU 19 Dnr: Fastställande av dagordning... 4 SN AU 20 Dnr: Verksamhetsplanering SN AU 21 Dnr: Kvalitetsplan SN AU 22 Dnr: Återbesättning av tjänst... 7 SN AU 23 Dnr: Ekonomisk månadsrapport... 8 SN AU 24 Dnr: Investeringar SN AU 25 Dnr: Avgiftshandläggning för vård och omsorg SN AU 26 Dnr: Förändring av trygghetsplats inom vård och omsorg SN AU 27 Dnr: Mål för personalarbetet inom socialförvaltningen SN AU 28 Dnr: Rapport av kösituationen... 15

4 (15) SN AU 19 Dnr: Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. _

5 (15) SN AU 20 Dnr: Verksamhetsplanering 2014 Arbetet med verksamhetsplanering ska fortsätta enligt det upplägg som presenterats. Tas upp vid nästa arbetsutskott. Eva Mårdberg redogjorde för upplägget för verksamhetsplanering Arbetet ska utgå från inriktningsmålen: Inflytande, förebyggande och ledningssystem. Effektmålen för 2014 ska vara klara i juni. De ska utformas utifrån en helhetssyn på verksamhetsplan, ekonomiska förutsättningar och kvalitetskrav. Att formulera verksamhetsmål och kvalitetssystem för 2014 är nästa steg och ska vara klara till november/december 2013.

6 (15) SN AU 21 Dnr: Kvalitetsplan 2013 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Kvalitetsplan 2013 antas. Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Dessutom anger bestämmelsen att Kvalitén i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har för den närmare tillämpningen av lagkravet gett ut en föreskrift kallad Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). För att på ett systematiskt sätt arbeta med utveckling av kvalitén krävs att detta arbete planeras. Föreslagen kvalitetsplan anger vilka aktiviteter som ska genomföras under året för att stärka kvalitén i verksamheten och för att verksamheten ska leva upp till kraven i föreskriften. Underlag för utarbetande av planen har Kvalitetsberättelse 2012 och Patientsäkerhetsberättelse 2012 varit. Förvaltningens förslag Kvalitetsplan 2013 antas. sunderlag Förslag till kvalitetsplan 2013 med socialchefens tjänsteskrivelse daterad

7 (15) SN AU 22 Dnr: Återbesättning av tjänst 1. Redovisade återbesättning överlämnas till nämnden utan beslutsförslag. 2. ska kompletteras med en beskrivning av chefsområdets ansvar. Ord. Tjänst Enhet/Avd. Antal Datum nr ssg. 3 Enhetschef, 1,00 ssg Socialförvaltningen, omsorgen om funktionshindrade Förvaltningens förslag Tjänsten återbesätts genom extern rekrytering. Skickas till Kommunstyrelsen./.

8 (15) SN AU 23 Dnr: Ekonomisk månadsrapport Den ekonomiska månadsrapporten kommer att färdigställas och redovisas till nämndens möte. Till nämndens möte ska en analys av orsaker till att försörjningsstödet ökat så kraftig lämnas.

9 (15) SN AU 24 Dnr: Investeringar Socialnämnden beslutar fastställa investeringsvolymen till tkr för 2014, tkr för 2015 och tkr för 2016 enligt redovisad sammanställning. Inom socialnämndens verksamhet föreslås investeringar under perioden enligt nedanstående redovisning (tkr) Desinficeringsutrustning Medicintekniska produkter Inventarier, VoO Planeringsverktyg för hemvården Arkivskåp, VoO Maskiner AME E-hemtjänst Åtgärder, Letälvsgården Ospecificerade investeringar Summa investeringar Desinficeringsutrustning Utbyte av desinficeringsutrustning pågår inom vård o omsorg och beräknas vara avslutad Medicintekniska produkter Utöver de årliga inköpen av medicintekniska produkter, t ex lyftanordningar, så har besiktning av sängar påbörjas, vilket innebär att ett successivt utbyte av icke godkända sängar pågår. Utgiften beräknas totalt till ca 400 tkr per år. Inventarier, vård o omsorg Utbyte av inventarier i boendeenheterna fortsätter och behoven beräknas successivt minska under perioden. Planeringsverktyg för hemvården Behovet av system för planering av verksamheten inom hemvården efterfrågas av flera skäl, t ex effektiviserad planering och möjlighet till införande av timtaxa. Arkivskåp Inom vård och omsorg saknas brandsäkra arkivskåp i flera verksamheter. Bristen bör åtgärdas under planperioden och påbörjas under Maskiner AME Fortsatt utveckling av verksamheten inom AME kräver anskaffning av lämplig utrustning. Under 2014 planeras inköp av åkgräsklippare.

10 (15) SN AU 24 forts Dnr: E-hemvård Den fortsatta utvecklingen av hemvården kommer att kräva investering i tekniska hjälpmedel. Åtgärder på Letälvsgården Vissa förbättringsåtgärder krävs under perioden på Letälvsgården som t ex internetuppkoppling och solskydd /markiser. Ospecificerade investeringar Investeringsvolymen för 2016 har inte kunnat beräknas i detalj, varför ett ospecificerat utrymme upp till ramen i investeringsplanen har avsatts. Förvaltningens förslag Investeringsbudget antas. sunderlag Förslag till investeringsbudget , daterad

11 (15) SN AU 25 Dnr: Avgiftshandläggning för vård och omsorg Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ansöka om anslutning till den befintliga Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) med säte i Hallsberg I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras vilken avgift kommunen får ta ut av den enskilde för vård, omsorg och socialt stöd och förbehållsbelopp, maxavgift och avgiftsutrymme skall fastställas i ett avgiftsbeslut. I Degerfors handläggs alla sådana avgiftsärenden av en avgiftshandläggare, som fr o m maj månad 2013 kommer att övergå till annan tjänst och ersättare saknas. Avgiftshandläggning är en sårbar funktion som kräver omfattande kompetens och tillgänglighet. Den uppkomna situationen kräver en hållbar lösning som minskar sårbarheten och håller hög kvalitet. Nedan redovisas två möjliga förslag. Förslag 1 Ansökan om anslutning till den befintlig Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Bemanning 3,0 åa Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) kommer under 2013 att utökas med Kumla kommun utan utökad bemanning. Om också Degerfors ansluter kommer bemanningen troligen att behöva utökas, ca 0,5 åa Politisk repr Varje kommun har representant i TAN som har tre sammanträden per år Fördelade kostnader Samtliga kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån %-andel av antalet ärenden Löner ca 210 tkr Beräknad andel 15 % av 3,5 åa Övriga kostnader ca 70 tkr T ex administrativ kostnad (arbetsledning, hyra m m ), portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 280tkr Minskade kostnader Löner Övriga kostnader Nettominskning ca 300 tkr Bemanning idag i egen organisation 70% (del av tjänst) ca 40 tkr Övriga kostnader i egen organisation som försvinner ca 60 tkr

12 (15) SN AU 25 forts Dnr: Effekter och konsekvenser Hög tillgänglighet Begränsad sårbarhet Ökad kompetens och erfarenhet Kommunen behåller beslut om avgifternas omfattning Taxe- och avgiftsnämnden beslutar om Tillämpningsföreskrifter Arbetstillfälle 0,70 åa försvinner från kommunen Förslag 2 Ny organisation för avgiftshandläggning i kommunens egen regi Avgiftshandläggning i egen regi kräver organisationsförändring för att minska sårbarheten. Arbetsuppgifter behöver omfördelas så att två personer med vardera 35 % tjänstgöring delar på ansvarar för avgiftshandläggningen. Bemanning Löner Övriga kostnader Nettokostnad 0,70 åa Fördelas på två personer. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfördelas ca 300 tkr Två personer, vardera 0,35 åa ca 70 tkr Administrativa kostnader som arbetsledning, hyra, portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m ca 370 tkr Effekter och konsekvenser Minskad sårbarhet jämfört med nuvarande situation Arbetstillfälle 0,7 åa kvar i kommunen Omfattande personalplanering i samband med nyrekrytering av avgiftshandläggare och förändrade ansvarsområden Minskad kompetens under en period vid nyrekrytering av avgiftshandläggare Förvaltningens förslag Förvaltningen har vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen mot varandra och funnit Förslag 1 mest fördelaktigt p g a Minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet Befintlig kompetens och erfarenhet Kostnaderna kan i dagsläget inte beräknas i detalj men förväntas bli något lägre än socialförvaltningens kostnad idag. s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Skickas till Kommunstyrelsen

13 (15) SN AU 26 Dnr: Förändring av trygghetsplats inom vård och omsorg Att inte längre tillhandahålla en särskild trygghetsplats inom Vård och Omsorg beslutades att en trygghetsplats och kostnadsfriavlösning i hemmet blev en permanent lösning från att ha bedrivits i projektform och finansierat med statliga medel. Trygghetsplasten har inneburit att man utan biståndsprövning får tillgång till en trygghetsplats då anhöriga eller närstående sviktar och behöver akut eller planerad avlösning under max 2 veckor. Från 2009 har trygghetsplatsen utnyttjats 3 ggr. Personen som använder trygghetsplatsen ska inte ha några SoL eller HSL insatser utan behovet tillsyn. Tanken var att man som anhörig själv kan ringa och boka plats. De flesta personer som idag har avlastning/korttidsvård är personer som har både SoL och HSL insatser och där anhöriga har behov av avlastning. Det finns ett fåtal enskilda personer som inte har några SoL och HSL insatser och de anhöriga har en regelbunden kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Finns önskemål om avlastning kontaktas biståndshandläggaren av anhörigsamordnaren för att få ett biståndsbeslut om avlastning. Alla som är behov av avlastning har fått det beviljat under längre eller kortare tid. Planeringen och fördelning av platser sker via samordningen och man kan planera optimalt. Svårigheter att planera om det kan komma ansökningar på andra vägar. I dagsläget finns den sk. trygghetsplatsen på plan 5 Västergården och det är inte optimalt eftersom ingen personal finns att tillgå då den enheten används som kontorslokal. Förvaltningens förslag Eftersom trygghetsplatsen inte har använts på flera år och behoven tillgodoses är det bättre att all ansökningar angående avlastning sker på samma sätt via biståndshandläggarna. Begreppet trygghetsplats upphör inom kommunen. s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Skickas till Verksamhetschef VoO

14 (15) SN AU 27 Dnr: Mål för personalarbetet inom socialförvaltningen Socialnämnden fastställer följande målområden för förvaltningens personalarbete Ökad möjlighet för personal att byta arbetsplats inom förvaltningen. 2. Minskad korttidsfrånvaro. 3. Färre delade turer inom vård och omsorg. 4. Ökad kompetens hos den personal som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning. 5. Större andel av personalen har önskad sysselsättningsgrad. Arbetsutskottet vill även framhålla att språkkunskaper hos personal, speciellt vad gäller minoritetsspråken, är av stor vikt och bör beaktas. Förslag till målområden för förvaltningens personalarbete 2013 har utarbetats i dialog med fackliga organisationer inom socialförvaltningens samverkansgrupp. Arbetet med måluppfyllelse och uppföljning av detta ansvarar förvaltningsledningen för. En viktig utgångspunkt för de åtgärder som behöver utformas inom respektive målområde är den medarbetarundersökning som genomförts under hösten Förvaltningens förslag Fastställa redovisade målområden (5 st) för förvaltningens personalarbete s beredning Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Skickas till Socialförvaltningens samverkansgrupp (SOSAM) Personalchefen

15 (15) SN AU 28 Dnr: Rapport av kösituationen Rapporten mottas. Även i fortsättningen gäller att inte blanda vårdtagare med olika vårdbehov i samma boende, utan att organisationen med rena demens- och omvårdnadsenheter ska vara kvar. I dagsläget är det tre personer som väntar på omvårdnadsboende. Två av dessa har växelvård i väntan på plats och en bor hemma med hemvårdsinsatser. Totalt åtta personer (varav två par) väntar på plats i demensboende. En av dessa har rapporterats som icke verkställt beslut.

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15.

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2015-06-03 Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Tid: Onsdag den 10 juni 2015 kl.

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-01-22 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Göder

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Sidan 3 av 231 Ärende 1 Sidan 4 av 231 Socialförvaltningen Äldre- och handikappomsorg Marja Kammouna Sidan 5 av 231 TJÄNSTESKRIVELSE 2009-11-09

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer