SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 31 januari 2007 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (s) Johan Calais (s) Inger Trodell (s) Peter Thuresson (s) Berit Nordkvist (c) Kerstin Gustafsson (c) Gun-Britt Bourelius, ersättare (s) Kjell Schlyter, ersättare (c) Lennart Andersson, ersättare (s) Eva Forss, ersättare (m), till kl Terese Nordahl, ersättare (kd) Jenny Gustafsson, ersättare (v) Anders Bråtner Agneta Ericsson (m), i Gunbritt Edqvists ställe Anders Bråtner (m) Monica Thorzén-Sundberg (kd) Gertrud Pettersson (fp), i Gunilla Högbergs ställe Barbro Gyllin (v) Lennart Wallin, ekonom, Ing-Mari Pettersson, stf socialchef Ewa Gustafsson, sekr. Justeringens plats och tid 13 Askersund Askersund Underskrifter Sekreterare... (Ewa Gustafsson) Paragrafer Ordförande (Siv Ahlstrand) Justerande (Anders Bråtner) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande 13, , Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet socialförvaltningen Underskrift... (Ewa Gustafsson)

2 Socialnämnden Sökande Akten Sn 13 Dnr Ansökan om tillstånd att enligt 7 kap 5 alkohollagen servera alkoholdrycker XX, Örebro, ansöker om tillstånd att enligt 7 kap 5 alkohollagen servera alkoholdrycker (starköl, vin och spritdrycker) året runt till allmänheten på Pizzeria Diana, Storgatan 25, Askersund. Socialnämndens ordförande, Leif Peterson, har den 29 december 2006 beslutat att enligt 7 kap 5 alkohollagen utfärda tidsbegränsat tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten fr.o.m. 31 december 2006 t.o.m. 31 januari 2007 i avvaktan på utredning av ansökan om permanent tillstånd. Alkoholhandläggaren Patrik Germer har utrett ärendet (bilaga). Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen meddelas XX för servering av alkoholdrycker till allmänheten på serveringsstället Pizzeria Diana, Askersund, i enlighet med ansökan. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

3 Socialnämnden Sydnärkegruppen Alkoholhandläggaren Sn 14 Dnr Änrdring av riktlinjer för serveringstillstånd i Sydnärke Anders Bråtner (m) väcker frågan om det finns möjlighet att i riktlinjerna för serveringstillstånd lägga till att den sökande måste ha tecknat kollektivavtal för sina anställda för att få serveringstillstånd. Frågan överlämnas till Sydnärkegruppen.

4 Socialnämnden XX Alkoholhandläggaren Sn 15 Dnr Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. ägarbyte XX, har avyttrat serveringsstället Pizzeria Diana, Storgatan 25, Askersund. XX:s serveringstillstånd för serveringsstället Pizzeria Diana i Askersund återkallas med stöd av alkohollagen 7 kap 19 1 p då restaurangverksamheten avyttrats.

5 Socialnämnden XX Alkoholhandläggaren Sn 16 Dnr Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. avveckling XX, har avyttrat serveringsstället Åmmebergs Golfrestaurang, Kärravägen, Åmmeberg (bilaga).. XX:s serveringstillstånd för serveringsstället Åmmebergs Golfrestaurang återkallas med stöd av alkohollagen 7 kap 19 1 p då restaurangverksamheten avvecklats.

6 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Revisorerna IFO-chefen Sn 17 Au 9 Dnr Revisionsrapport gällande styrning och kontroll vid institutionsplaceringar Kommunens revisorer har översänt revisionsrapport gällande styrning och kontroll vid institutionsplaceringar. Rapporten har översänts till arbetsutskottets ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Revisorerna önskar att socialnämnden inkommer med kommentarer och synpunkter på den genomförda granskningen senast den 31 januari Arbetsutskottet beslutar: Socialförvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde upprätta förslag till svar på den genomförda granskningen. Rapporten har översänts till socialnämndens ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Socialförvaltningen har upprättat förslag till svar (bilaga). Bilagda förslag till svar överlämnas till revisorerna som socialnämndens eget svar.

7 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Örebro läns landsting Regionförbundet Socialchefen MAS MAR Sn 18 Au 13 Dnr Ansvarsfördelning mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende medicintekniska produkter Regionförbundet i Örebro län har översänt förslag till revidering av tidigare överenskommelse om ansvarsfördelning mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende medicintekniska produkter. Förslaget har översänts till arbetsutskottets ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och äldreomsorg, Örebro läns landsting och Regionförbundet i Örebro län, beslutade den 28 november 2006 att rekommendera landstinget och kommunerna i länet att anta det nya förslaget om ansvarsfördelning avseende medicintekniska produkter. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Bilagda förslag till ny ansvarsfördelning mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting avseende medicintekniska produkter antas. Förslaget har översänts till socialnämndens ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Bilagda förslag till ny ansvarsfördelning mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting avseende medicintekniska produkter antas.

8 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialchefen Berörda chefer inom äldreomsorgen Sn 19 Au 11 Dnr Skrivelser om extra personal, Norra Bergen, Lerbäckshemmet och Linden Skrivelser om extra personal på Norra Bergen och Lerbäckshemmet (bilaga 1) och Linden (bilaga 2) har upprättats. Arbetsutskottet beslutar: Skrivelserna överlämnas till socialnämnden. Innehållet i skrivelserna skall beaktas i den fortsatta planeringen av äldreomsorgen.

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialförvaltningen Sn 20 Au 16 Dnr Situationsbild av äldreomsorgen i länets kommuner Lekebergs kommun har till kommunstyrelsen i Askersund översänt skrivelse gällande situationsbild av äldreomsorgen i länets kommuner (bilaga). Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden. Arbetsutskottet beslutar: Skrivelsen överlämnas till socialnämnden. Ärendet återremitteras till socialförvaltningen för utarbetande av förslag till svar.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 21 Au 15 Dnr Nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och om kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan landsting och kommuner Sveriges Kommuner och Landsting har översänt cirkulär 2006:84 om nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och om kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan landsting och kommuner (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Cirkuläret överlämnas till socialnämnden. Cirkuläret läggs till handlingarna.

11 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Taxe- och avgiftsnämnden Socialchefen Berörda chefer inom äldreomsorg och omsorgsverksamhet Biståndshandläggarna Assistenten Sn 22 Au 19 Dnr Hyror 2007 Hyrorna för 2007 för äldreboendena Norra Bergen, Lerbäckshemmet och Lärkbacken samt för bostadsgrupperna Storgatan och Floragatan skall fastställas (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Hyrorna för de boende på äldreboendena Norra Bergen, Lerbäckshemmet och Lärkbacken samt för de boende i bostadsgrupperna Storgatan och Floragatan höjs fr.o.m. den 1 mars 2007 med 1,2%. Hyrorna för de boende på äldreboendena Norra Bergen, Lerbäckshemmet och Lärkbacken samt för de boende i bostadsgrupperna Storgatan och Floragatan höjs fr.o.m. den 1 mars 2007 med 1,2%.

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Revisorerna Sn 23 Au 20 Dnr Övergripande granskning av nämnder och styrelser år 2006 Kommunens revisorer har översänt övergripande granskning av nämnder och styrelser år Rapporten har översänts till arbetsutskottets ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Svar från socialnämnden skall vara revisorerna tillhanda senast den 28 februari Arbetsutskottet beslutar: Rapporten överlämnas till socialnämnden. Rapporten har översänts till socialnämndens ledamöter och ersättare, men biläggs inte protokollet. Följande svar överlämnas till revisorerna: Den nyvalda socialnämnden har tagit del av rapporten. Socialnämndens internkontrollplan kommer att revideras under våren.

13 Socialnämnden Sn 24 Bokslut 2006 Socialnämnden informeras muntligt om preliminärt resultat för 2006.

14 Socialnämnden Sn 25 Dnr Budget 2008 Kommunledningsförvaltningen har upprättat tidsplan för budgetarbetet (bilaga). Socialnämndens arbetsutskott har uppdragit åt socialförvaltningen att inför mål- och medelskonferensen den 28 februari 2007 ta fram underlag för byte av larmsystem på Norra Bergens äldreboende införande av datastöd för planering inom hemtjänsten. Dessutom har socialnämndens arbetsutskott återremitterat medborgarförslag om fixarperson till socialförvaltningen för utarbetande av förslag avseende servicetjänster åt äldre. Socialnämnden diskuterar vad som ytterligare bör tas upp på mål- och medelskonferensen och kommer fram till följande: autismboende att socialnämnden är hyresvärd till ett 30-tal lägenheter som hyrs ut i andra hand till personer som inte får egna kontrakt familjecentral.

15 Socialnämnden Sn 26 Anmälan av delegationsbeslut Ordföranden anmäler fattade delegationsbeslut enligt bifogade förteckningar (bilaga): - socialnämndens arbetsutskott, dec 2006 jan socialnämndens ordförande Leif Peterson, dec vik biståndshandläggare Maria Pettersson, dec biståndshandläggare Nina Siggesson, dec arbetsterapeut Eleonora Hjalmarsson, okt-dec LSS-handläggare Sofia Kostet, dec socialsekr Linda Boss, dec socialsekr Ann-Britt Karlsson, dec ekonomihandläggare Barbro Lundell, dec socialsekr Gullvi Lönnström, dec socialsekr. Ann Magnusson, dec IFO-chef Ing-Mari Pettersson, dec socialsekr. Anita Reveny-Johansson, dec socialsekr Christina Svensson, dec 2006

16 Socialnämnden Sn 27 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Socialnämnden får under sammanträdet ta del av den rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL, som skett per till länsstyrelsen och kommunens revisorer.

17 Socialnämnden Sn 28 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna: Dnr Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL Dnr Ändring av beslut inom Växtkraft Mål 3, Hilmaprojektet Dnr Cirkulär 2006:79 från Sveriges Kommuner och Landsting, Ändringar i Försäkringskassans regelverk avseende assistansersättning Dnr Cirkulär 2006:85 från Sveriges Kommuner och Landsting, Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning på folkhögskola Dnr Statens institutionsstyrelse, Förändrade avgifter fr.o.m. januari 2007 Dnr Integrationsverket, Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande Dnr Statens Folkhälsoinstitut, 2005 års länsrapport Dnr Protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden Protokoll från Kommunala handikapprådet

18 Socialnämnden Socialstyrelsen Monica Andersson Sn 29 Dnr Verksamhetschef inom kommunens hälso- och sjukvård Enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen skall det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Socialnämnden har beslutat att socialförvaltningens förvaltningschef skall vara verksamhetschef inom hälso- och sjukvården i Askersunds kommun. Socialförvaltningens förvaltningschef slutade sin anställning vid årsskiftet 2006/2007. Rekrytering av ny chef pågår. Kommunchefen föreslår att Monica Andersson, chef inom äldreomsorgen och samordnare för hälsooch sjukvården, är verksamhetschef inom hälso- och sjukvården i Askersunds kommun till dess ny förvaltningschef anställts. Monica Andersson är verksamhetschef inom hälso- och sjukvården i Askersunds kommun till dess ny förvaltningschef anställts.

19 Socialnämnden De valda Socialchefen Barn- och utbildningschefen IFO-chefen Sn 30 Dnr Val av styrgrupp Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har kommit överens om att tillsätta en styrgrupp med politiker från de båda nämnderna med uppdrag att med stöd av förvaltningscheferna och ytterligare tjänstemän för de båda förvaltningarna ta fram förslag på fortsatt samarbete. Styrgruppen skall bl.a. ta fram mål för samverkansarbetet, handlingsplaner och uppdrag till verksamheterna. Siv Ahlstrand (s) och Monica Thorzén-Sundberg (kd) utses att ingå i styrgruppen.

20 Socialnämnden Kommunstyrelsen Socialchefen Barn- och utbildningschefen IFO-chefen Sn 31 Dnr Familjecentral Socialnämnden har beslutat att socialförvaltningen under hösten 2006 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och primärvården i blygsam skala starta en familjecentral i av socialförvaltningen redan hyrd lokal och med redan befintlig personal. Den 31 januari 2007 träffades socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att diskutera samverkan och familjecentral. För att familjecentralen skall kunna komma igång med öppen verksamhet för barn och föräldrar krävs förutom redan befintlig personal att en samordnande förskollärare på halvtid anställs. Medel för detta kommer att äskas av barn- och utbildningsnämnden. Att till kommunstyrelsen framföra att det är av stor vikt för socialnämndens förebyggande verksamhet och tidiga insatser för barn och ungdomar att familjecentralen så snart som möjligt kan bemannas och starta i full skala.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer