SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Inger Trodell (S) Peter Thuresson (S) Anita Karlsson (C) i Berit Nordkvists ställe Lennart Andersson (S) i Kerstin Gustafssons ställe Agneta Ericsson (M), ersättare Irene Persson, personalföreträdare, Kommunal, Madeleine Andersson, kommunchef, 119 Louise Axelsson, ekonom, Eva Fallgren, verksamhetschef äo, Gunilla Högberg Gunbritt Edqvist (M) Anders Bråtner (M), deltar inte i 113 p.g.a. jäv Agneta Ericsson (M) i Anders Bråtners ställe 113 Bibbi Tolf (KD) i Kristina Gustafssons ställe Gunilla Högberg (FP) Barbro Gyllin (-) Monica Andersson, verksamhetschef äo, Ingvar G Wahlström, socialchef Ing-Mari Pettersson, verksamhetschef IFO Ewa Gustafsson, sekr. Justeringens plats och tid Askersund Underskrifter Sekreterare... (Ewa Gustafsson) Paragrafer Ordförande (Siv Ahlstrand) Justerande (Gunilla Högberg) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Socialnämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet socialförvaltningen Underskrift... (Ewa Gustafsson)

2 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sökande Akten Sn 113 Au 164 Dnr Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker XX, ansöker om tillstånd att enligt 7 kap 5 alkohollagen servera alkoholdrycker (starköl, vin och spritdrycker) året runt till allmänheten på serveringsstället En Trappa Upp, Torgparken 1, Askersund. Socialnämndens vice ordförande Johan Calais har den 24 juni 2009 beslutat att enligt 7 kap 5 alkohollagen utfärda tidsbegränsat tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten under tiden 26 juni 26 augusti 2009 i avvaktan på utredning av ansökan om permanent tillstånd. Alkoholhandläggare Patrik Germer har utrett ärendet (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen meddelas XX för servering av alkoholdrycker (starköl, vin och spritdrycker) året runt till allmänheten på serveringsstället En Trappa Upp enligt ansökan. Serveringstiderna bestäms till kl alla dagar.

3 Socialnämnden Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen meddelas XX för servering av alkoholdrycker (starköl, vin och spritdrycker) året runt till allmänheten på serveringsstället En Trappa Upp enligt ansökan. Serveringstiderna bestäms till kl alla dagar. På grund av jäv deltar inte Anders Bråtner (m) i och närvar inte heller vid handläggningen av detta ärende.

4 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sökande Akten Sn 114 Au 165 Dnr Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för servering av alkoholdrycker Åsbro Kursgård AB, , Knottebo, Åsbro, ansöker om tillstånd att enligt 7 kap 5 alkohollagen servera alkoholdrycker (starköl och vin) året runt till slutna sällskap på serveringsstället Åsbro Kursgård, Knottebo, Åsbro. Socialnämndens ordförande Siv Ahlstrand har den 31 juli 2009 beslutat att enligt 7 kap 5 alkohollagen utfärda tidsbegränsat tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten under tiden 10 augusti 10 oktober 2009 i avvaktan på utredning av ansökan om permanent tillstånd. Alkoholhandläggare Patrik Germer har utrett ärendet (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen meddelas Åsbro Kursgård AB för servering av alkoholdrycker (starköl och vin) året runt till slutna sällskap på serveringsstället Åsbro Kursgård enligt ansökan. Serveringstiderna bestäms till kl alla dagar.

5 Socialnämnden Serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen meddelas Åsbro Kursgård AB för servering av alkoholdrycker (starköl och vin) året runt till slutna sällskap på serveringsstället Åsbro Kursgård enligt ansökan. Serveringstiderna bestäms till kl alla dagar.

6 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Svenska Kraftnät Akten Sn 115 Au 166 Dnr Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. avyttring Svenska Kraftnät har avyttrat serveringsstället Knottebo Kursgård, Åsbro. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Svenska Kraftnäts serveringstillstånd för serveringsstället Knottebo Kursgård återkallas med stöd av alkohollagen 7 kap 19 1 p då restaurangverksamheten avyttrats. Svenska Kraftnäts serveringstillstånd för serveringsstället Knottebo Kursgård återkallas med stöd av alkohollagen 7 kap 19 1 p då restaurangverksamheten avyttrats.

7 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Länsstyrelsen Sn 116 Au 177 Dnr Yttrande, övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c SoL, dnr Länsstyrelsen har berett socialnämnden i Askersund tillfälle att yttra sig över övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c SoL avseende ej verkställt beslut om särskilt boende för XX. Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Bilagda förslag till yttrande överlämnas till länsstyrelsen som socialnämndens eget yttrande. Bilagda förslag till yttrande överlämnas till länsstyrelsen som socialnämndens eget yttrande.

8 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Länsstyrelsen Sn 117 Au 178 Dnr Yttrande, övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 28 c LSS, dnr Länsstyrelsen har berett socialnämnden i Askersund tillfälle att yttra sig över övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 28 c LSS avseende ej verkställt beslut om kontaktperson för XX. Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Bilagda förslag till yttrande överlämnas till länsstyrelsen som socialnämndens eget yttrande. Bilagda förslag till yttrande överlämnas till länsstyrelsen som socialnämndens eget yttrande.

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Kommunstyrelsen Sn 118 Au 185 Dnr Yttrande, laglighetsprövning enligt kommunallagen Socialnämndens i Askersund beslut av avseende omvandling av servicehuset Linden till seniorboende har överklagats till länsrätten (bilaga 1). Länsrätten i Örebro län har förelagt Askersunds kommun att yttra sig över innehållet i överklagandet. Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet till socialnämnden för yttrande. Arbetsutskottet beslutar: Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande. Förslag till yttrande har upprättats (bilaga 2). Bilagda förslag till yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen som socialnämndens eget yttrande.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialförvaltningen Sn 119 Au 172 Sn 84 Au 90 Dnr Autismboende I oktober 2008 beslutade kommunstyrelsen att avbryta projekt 1261 Autismboendet Nordhagen från fortsatt projektering och genomförande i avvaktan på en ny utredning och kalkylering. Projektgruppen fick i uppdrag att göra en fördjupning av projektet för att öka fastighetens utnyttjnings- och tillgänglighetsgrad med hänsyn tagna till ekonomi-, drift- och vårdbehov. Ny kalkyl med ett utökat platsantal från fem till sex platser/lägenheter har upprättats (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Ärendet överlämnas till socialnämnden. Kommunstyrelsen föreslås besluta att - anslå kronor för nybyggnation av ett autismboende - utöka socialnämndens budgetram med kronor (helår) för del av driften av det nya autismboendet.

11 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Kommunfullmäktige har beslutat att anslå kronor till nybyggnation av autismboende 2009 och kronor Kommunfullmäktige har också beslutat att socialnämnden får täcka de ökade driftskostnaderna (exklusive kapitaltjänstkostnader) inom sin egen ram. Arbetsutskottet diskuterar socialnämndens möjligheter att täcka de ökade driftskostnaderna inom egen budgetram. Arbetsutskottet beslutar: Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Ärendet återremitteras till socialförvaltningen som får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering inom befintlig budgetram för LSSverksamheten.

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Kommunstyrelsen Sn 120 Au 171 Dnr Verksamhetsplan Förslag till verksamhetsplan med årsbudget 2010 och flerårsplan har upprättats (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Bilagda förslag till verksamhetsplan med årsbudget 2010 och flerårsplan överlämnas till kommunstyrelsen.

13 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialchef Verksamhetschefer Enhetschefer MAS MAR Sn 121 Au 173 Dnr Policy för bemanningsnivå inom särskilt boende Socialförvaltningen har upprättat förslag till policy för bemanningsnivå inom äldreomsorgens särskilda boenden (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Bemanningsnivån dag/kväll i äldreomsorgens särskilda boenden ska fr.o.m. den 1 januari 2010 vara 0,64 årsanställd per brukare. Hänsyn ska tas till om vissa arbetsuppgifter utförs av annan personal än vårdpersonal. Utvärdering ska ske i januari 2011.

14 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialförvaltningen Sn 122 Au 174 Dnr Arbetskläder inom kommunens hälso- och sjukvård Verksamhetschef Monica Andersson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Caroline Rehnberg har överlämnat skrivelse om arbetskläder inom kommunens hälso- och sjukvård (bilaga). Arbetsutskottet beslutar Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Ny skrivelse har upprättats som ersätter den tidigare (bilaga). Ärendet återremitteras till socialförvaltningen som får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering inom socialnämndens budgetram.

15 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kostchefen Sn 123 Au 175 Dnr Kyld mat Socialnämnden har i februari 2009 (Sn 35) gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att leverera kyld mat till personer i ordinärt boende samt även kvällsmål på särskilt boende. Tekniska förvaltningen och socialförvaltningen har utrett ärendet (bilaga 1 och 2). Arbetsutskottet beslutar: Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta att fr.o.m. januari 2010 införa kyld mat inom hemtjänsten med leverans tre dagar per vecka att anslå kronor för inköp av utrustning enligt kostchefens utredning att anslå medel för inköp av kylväskor. Kvällsmålet på särskilt boende ska även fortsättningsvis levereras varmt. _

16 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Kommunstyrelsen Sn 124 Au 176 Dnr Fotvårdsavgift 2010 Fotvårdsavgift för 2010 skall fastställas (bilaga). Arbetsutskottet beslutar Ärendet överlämnas till socialnämnden för beslut. Gunilla Högberg (FP) yrkar att fotvårdsavgiften höjs med 20 kronor per behandling. Inger Trodell (S) yrkar att fotvårdsavgiften ska vara oförändrad. Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Inger Trodells och Gunilla Högbergs yrkanden samt förklarar Inger Trodells förslag bifallet. Socialnämnden har alltså beslutat: Kommunstyrelsen föreslås besluta att fotvårdsavgiften för 2010 skall vara oförändrad d.v.s. 265 kronor per behandling och vid hembesök 315 kronor per behandling.

17 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden Kommunstyrelsen Sn 125 Au 191 Sn 48 Dnr Serviceåtaganden Kommunfullmäktige har beslutat att serviceåtaganden ska införas som en del i kommunens styrprocess från och med budget Serviceåtaganden (=tjänstegarantier) ska formuleras utifrån ett brukarperspektiv och uttrycka vad nämnderna ska åstadkomma med de resurser man tilldeltats. De ska formuleras på ett sätt som gör det möjligt för brukaren att avgöra om de uppfylls eller inte. Nämndernas förslag till serviceåtaganden ska lämnas in tillsammans med förslag till budget i augusti. Förvaltningarna ska redogöra för hur förtroendevalda, brukare och medarbetare varit delaktiga i processen att ta fram serviceåtaganden. Socialnämnden diskuterar uppdraget. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till serviceåtaganden (bilaga). Arbetsutskottets förslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar Bilagda förslag till serviceåtaganden överlämnas till kommunstyrelsen. Bilagda förslag till serviceåtaganden överlämnas till kommunstyrelsen.

18 Socialnämnden Kommunledningsförvaltningen Sn 126 Dnr Budgetuppföljning Kommunfullmäktige har beslutat att uppmana de nämnder som uppvisar negativa prognoser att vidta erforderliga åtgärder för att nå budget och att dessa redovisas till kommunledningsförvaltningen senast den 31 augusti Socialnämnden har beslutat om följande åtgärder för nå budget 2009: Mycket stor restriktivitet skall tillämpas vid vikarieanskaffning för korttidsfrånvaro. Möjlighet till omfördelning av personal mellan arbetsenheterna ska alltid prövas. Respektive arbetsledare ska alltid godkänna att korttidsvikarie får tas in. Extra personal får tas in för vak. Anställningsstopp avseende tillsvidareanställd personal införs. Om någon nyanställning ändå måste göras, ska detta beslutas av socialchefen. Kommunledningsförvaltningen ska informeras om socialnämndens beslutade åtgärder av

19 Socialnämnden Sn 127 Centralisering av hemtjänsten/lokaler Socialchefen informerar om hur arbetet med att centralisera hemtjänsten fortgår.

20 Socialnämnden Sn 128 Information, pandemi Socialchefen informerar om kommunens arbete inför en eventuell influensapandemi.

21 Socialnämnden Sn 129 Dnr Kompetensstegen I november 2005 beslutade regeringen att efter ansökan bevilja Askersunds kommun stöd till kvalitets- och kompetensutveckning inom vård och omsorg om äldre med kronor fördelat på tre år. Slutredovisning har nu upprättats och översänts till socialdepartementet. Slutredovisningen läggs till handlingarna.

22 Socialnämnden Socialstyrelsen Sn 130 Dnr Övergripande begrepp och termer inom området levnadsvanor I anslutning till Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har elva övergripande begrepp inom området levnadsvanor definierats. Förslag till definitioner har remitterats till Askersunds kommun. De elva begreppen är hälsa ohälsa hälsofrämjande åtgärd förebyggande åtgärd sjukdomsförebyggande åtgärd primärprevention sekundärprevention screening levnadsvana livsvillkor levnadsförhållanden. Socialnämnden har tagit del av Socialstyrelsens förslag till definitioner. Tjänsteutlåtande har upprättats (bilaga). Socialnämnden tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner.

23 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 131 Au 186 Dnr Tillsyn av handläggning och dokumentation Länsstyrelsen har översänt beslut över genomförd tillsyn av handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Länsstyrelsens beslut överlämnas till socialnämnden. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

24 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 132 Au 188 Dnr Tillsyn, Solkraft Länsstyrelsen har översänt beslut över genomförd tillsyn enligt 13 kap 2 SoL av öppenvårdsverksamheten Solkraft (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Länsstyrelsens beslut överlämnas till socialnämnden. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

25 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott Sn 133 Au 190 Dnr Slutrapport, samverkansprojekt Slutrapport och ekonomisk slutredovisning av projektet Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatrin har upprättats och översänts till Skolverket (bilaga). Arbetsutskottet beslutar: Rapporten överlämnas till socialnämnden. Rapporten läggs till handlingarna.

26 Socialnämnden Sn 134 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna: Dnr Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas samverkan med organisationer och/eller föreningar Dnr Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas planering för resurser för kunskapsbaserad vård Dnr 2008,29, Uppföljningsrapport från Länsstyrelsen, Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008 Dnr Socialstyrelsen, Ris och ros en utvärdering av bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen Dnr Meddelandeblad från Socialstyrelsen, Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Dnr Beslut från Socialstyrelsen, Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Skrivelse från Socialstyrelsen, Angående krav om tidsgräns m.m. för anmälan om lex Maria Information från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården en pilotstudie

27 Socialnämnden Dnr Kungörelse, detaljplan för Edö 1:18, etapp 2 a Dnr Kungörelse, detaljplan för Lundby 1:10 m.fl. Dnr Samverkansavtal mellan Askersunds kommun och Primärvården om Askersunds familjecentral Dnr Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 79/2009, Åldersgräns för seniorboendet i Linden Dnr Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 85/2009, Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden Dnr Information om användning av medel från Socialstyrelsen för utveckling av nu vårdform Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård

28 Socialnämnden Sn 135 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna: Dnr Beslut från Riksdagens ombudsmän, dnr Dnr , Beslut från Länsstyrelsen om att inte ansöka om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c SoL, dnr , , Dnr Restaurang Sundsgården, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6, 13/6 och 19/ Dnr Hotel Norra Vättern, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 7/6 och 14/ Dnr Askersundsgrillen/Sportbaren, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6, 14/6 och 18/ samt svar från Askersundsgrillen Dnr Midnight Cruisers klubblokal, tillsyn enligt alkohollagen, rapport 19/ Dnr En Trappa Upp, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 13/6 och 18/7 2009

29 Socialnämnden Dnr Hamnmagasinet, tillsyn enligt alkohollagen, rapport 13/ 2009 Dnr Askersunds Pub & Restaurang, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6 och 18/ samt yttrande från Askersunds Pub & Restaurang över tillsyn 6/ Dnr Lerbäcks Teater, tillsyn enligt alkohollagen, rapport 29/ Dnr Hargebadens restaurang, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6 och 19/ Dnr Pizzeria Diana, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6 och 13/ Dnr Restaurang Hamnkontoret, tillsyn enligt alkohollagen, rapporter 6/6 och 13/ Dnr Borgmästarholmens Café, tillsyn enligt alkohollagen, rapport 18/ Dnr Stjernsunds Slottscafé, tillsyn enligt alkohollagen, rapport 27/6 2009

30 Socialnämnden Sn 136 Dnr Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Socialnämnden får under sammanträdet ta del av den rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL som skett per till länsstyrelsen och kommunens revisorer.

31 Socialnämnden Sn 137 Dnr Ej verkställda beslut enligt 9 LSS Socialnämnden får under sammanträdet ta del av den rapportering enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS som skett per till länsstyrelsen och kommunens revisorer.

32 Socialnämnden Sn 138 Anmälan av delegationsbeslut Ordföranden anmäler fattade delegationsbeslut enligt bifogade förteckningar (bilaga): socialnämndens arbetsutskott, juni-aug 2009 socialchef Ingvar G Wahlström, juni 2009 stf socialchef Ing-Mari Pettersson, juli 2009 assistent Katarina Karlsson, juni-juli 2009 LSS-handläggare Therese Strömberg, juni 2009 biståndshandläggare Birgit Carlsson, juni-juli 2009 biståndshandläggare Anita Fredriksson, juli 2009 biståndshandläggare Maria Pettersson, juni-juli 2009 socialsekreterare Helene Almqvist, juni-juli 2009 socialsekreterare Erika Föllinger, juni-juli 2009 behandlingsassistent Catrin Högberg, juni 2009 socialsekreterare Anna Jacobsson, juni-juli 2009 socialsekreterare Ann-Britt Karlsson, juni-juli 2009 ekonomihandläggare Barbro Lundell, juni-juli 2009 samordare/socialsekreterare Gullvi Lönnström, juni-juli 2009 socialsekreterare Ann Magnusson, juni-juli 2009 verksamhetschef IFO Ing-Mari Pettersson, juni-juli 2009 assistent Kerstin Pettersson, juni-juli 2009 socialnämndens ordförande Siv Ahlstrand, juni-juli 2009 socialnämndens vice ordförande Johan Calais, juni-juli 2009 samordnare/socialsekreterare Christina Svensson, juni-juli 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer