Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB"

Transkript

1 Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsratt Sjatte upplagan Norstedts Juridik AB

2 Innehallsforteckning Forord 13 Kap. 1 Inledning 19 Immaterialratt 19 Upphovsrattens huvudprinciper 19 Historisk bakgrund 24 Lagstiftning m. m. 28 Upphovsrattens rdttspolitiska bakgrund m. m. 29 Upphovsrattens ekonomiska betydeise 32 Upphovsrdtt och yttrandefrihet 33 Upphovsrdtt och konkurrensrdtt 34 Kap. 2 Vad skyddas genom upphovsratt (skyddets objekt)? 37 "Litterma och konstndrliga verk" 37 Datorprogram 39 Databaser 44 Fotografier 46 Verk utan skydd 49 Skyddfor verk enligt annan lagstiftning 50 Kretsmonster ("chips") 50 "Verkshqjd" 53 Oversattningar och andra andrahandsverk 63 Vad som skyddas i ett verk 66 Verkets "fixering" 69 Offentliggorande och utgivning av verk 69 Svenska och utlandska verk 71 Upphovsrdtt och dganderdtt 73 Kap. 3 Vem skyddas genom upphovsratten (skyddets subjekt)? 74 Verk i allmdnhet 74 Oversattningar och bearbetningar 75 Samlingsverk 16

3 8 Inneh&llsf6rteckning Gemensam upphovsrdtt 77 Upphovsmannens identitet 78 Kap. 4 Upphovsrattens ekonomiska innehall 81 Ekonomiska och ideella rdttigheter 81 De ekonomiska rdttigheterna 82 Rdtt att framstdlla exemplar av verket 83 Rdtt attframfbra verket offentligt 89 Sdrskilt om kabelsdndningar 93 Sdrskilt om satellitsdndningar 94 Rdtt att sprida exemplar 97 Rdtt att offentligt visa exemplar 101 "Droit de suite" 102 Rdttigheter som svensk upphovsman inte har 105 Kap. 5 Upphovsrattens ideella innehall 106 Rdttigheternas bakgrund 106 Rdtt att fa gdlla som upphovsman till verket 106 Rdtt till respektfor verket 109 Andringar i verket som sddant 109 Andringar i exemplar av verk 112 Atergivande av verket i frdmmande sammanhang 113 Overldteke och eftergift av ideell rdtt 115 Ideella rdttigheter som svensk upphovsman inte har 117 Kap. 6 Sarskilda regler om myndigheters handlingar 119 Utvecklingen mot ett upphovsrdttsskydd 119 Begreppet upprdttade allmdnna handlingar 121 Upprdttade allmdnna handlingar utan skydd (forfattningar m.m.) 122 Upprdttade allmdnna handlingar med visst skydd 126 Upprdttade allmdnna handlingar medfullt skydd 127 Ingivna allmdnna handlingar 130 Forhdllandet till tryckfriheten 132 Andra rdttigheter an upphovsrdtten 133 Kap. 7 Ratten att f ritt utnyttja skyddade verk 134 Inskrdnkningarna i upphovsrdtten och deras bakgrund 134 Ideellt skydd vid dtergivning 139

4 InnehSllsfbrteckning 9 Framstdllning av exemplar for enskilt bruk 142 Interninformation inom fbretag etc. 154 Kopiering inom undervisningvdsendet 156 Kopiering inom sjukhus och vdrdinrdttningar 161 Arkivs och biblioteks rdtt att kopiera sitt material 162 Blindskrift och talbocker 165 Skolornas Idsebocker 166 Fri spridning av exemplar av verk 169 Fri visning av exemplar av verk 169 Ratten att citera 177 Fri dtergivning av konstverk i vissa fall 181 Rdtt att dndra byggnader och bruksforemdl 186 Fria offentliga framforanden 186 Radio-, TV- och filmreportage 189 Radions inspelningar ("efemdra upptagningar") 189 Rdtt for radio- och TV-foretag att sdnda ut verk 191 Vidarespridning av verk genom kabel- TV 193 Fritt dtergivande av allmdnna handlingar 196 Anvdndning av verk i rdttsvdrdens intresse 196 Speciella regler om kopiering av datorprogram och databaser 197 Kap 8 Upphovsrattens varaktighet 203 Skyddstidsbestdmmebernas bakgrund 203 Huvudregeln: 70 drfrdn upphovsmannens dbdsdr 204 Anonyma och pseudonyma verk 205 Skyddstid for brukskonst och fotografier 205 Skyddstid far utldndska verk 206 Konsekvenser av skyddstidsforldngningenfrdn 50 till 70 dr 207 Upphovsrdtt for forste utnyttjare av oskyddade verk 211 Situationen efter skyddstidens utgdng 212 Kap. 9 Overlatelse och licensupplatelse av upphovsratt 213 Allmdnt om overldtelser och uppldtelser 213 Verk som tillkommit efter bestdllning eller i en anstdllning 216 Rdtt till datorprogam tillkomna i anstdllningsforhdllanden 219 Ratten till bestdllda fotografier 220 Forvdrvarens dispositionsrdtt over verket 223

5 10 InnehSllsforteckning Begrdnsningar i avtabfriheten 223 Overtrddelse av avtabvillkor 224 Avtal om offentligtframfdran.de 225 Forlagsavtal 225 Filmavtal 227 Arv, utmdtning m. m. 228 Kap. 10 Intrang i upphovsratten 229 Allmdnt om sanktioner mot intrang 229 Straff 231 Vitesforbud 239 Skadestdnd 241 Forstoring m.m. av olagliga exemplar 243 Tillstdnd att anvdnda olagliga exemplar 245 Handldggning vid sdrskild domstol 245 Kap. 11 De "narstaende rattigheterna" 247 Allmdnt om de "narstaende rattigheterna" 247 Utovande konstndrers rdttigheter 249 Ersdttning for radio- och TV-utsdndning och andra offentliga framforanden 255 Fonogramframstdllares rdttigheter 257 Rdttigheter som tillkommer producenter av rorliga bilder 258 Radio och TV-foretags rdttigheter 259 "Katalogskyddet" 261 Fotografers rdttigheter 264 Sanktionsbestdmmelser avseende intrang i narstaende rdttigheter 267 Tilla'mpningsomrddet for de narstaende rattigheterna 268 Kap. 12 Titelskydd och klassikerskydd 270 Titelskyddet 270 Klassikerskyddet 273 Kap. 13 Det internationella skyddet 275 Den allmdnna bakgrunden 275 Olika former for internationellt skydd 275 Bilaterala overenskommelser 276 Regionala avtal 276

6 InnehailsfSrteckning 11 Multilateral overenskommelser 277 Bernkonventionen och Vdrldskonventionen 278 Romkonventionen 282 Fonogramkonventionen 284 Eurovisionen 285 Den Europeiska overenskommelsen om skydd for TV-sdndningar 286 Satellitkonventionen 286 Der internationella filmregistret 287 Den Europeiska Gemenskapen (EG) och upphovsrdtten 288 Den Europeiska Gemenskapen och EES-avtalet 288 Datorprogramdirektivet 290 Uthyrnings- och utldningsdirektivet 291 Satellit- och kabeldirektivet 292 Skyddstidsdirektivet 294 Databasdirektivet 295 Utkast till direktiv om upphovsrdtt och narstaende rdttigheter i informationssamhdllet 298 WIPO-fdrdragen om upphovsrdtt och om skydd for framforanden ochfonogram 301 WIPO-fdrdraget om upphovsrdtt (WIPO Copyright Treaty, WCT) 302 WIPO-fdrdraget om framforanden och omfonogram (WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)) 303 Vdrldshandeborganisationen (WTO), tidigare GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, dvs det Internationella frihandebavtalet) 305 Pdgdende internationellt reformarbete 311 Revision av det internationella upphovsrdttssystemet 312 Nya teknologier 313 Digitalteknologin 314 Kap. 14 Viss utlandsk lagstiftning 318 Inledning 318 For en ta Stater na 319 Folkrepubliken Kina 325

7 12 InnehSllsforteckning Japan 329 Kap. 15 Organisationer och avtal pa det upphovsrattsliga omradet 333 Inledning 333 Fackliga organisationer 334 Organisationer for fdrvaltning av upphovsrdttigheter 336 Det internationella samarbetet 339 Avtal pa det upphovsrattsliga omradet 341 Vissa statliga ersdttningar 344 Bilagor Lag om upphovsrdtt till litterdra och konstndrliga verk (SFS 1960:729) (i dess lydebe den 1 januari 1998) Upphovsrdttsforordning (SFS 1993:1212) (i dess lydebe den 1 januari 1998) Internationell upphovsrdttsforordning (SFS 1994:193) (i dess lydebe den 1 januari 1998) Lagen (SFS 1980:612) om medling i vissa upphovsrdttstvister (i dess lydebe den 1 januari 1998) Act on Copyright in Literary and Artistic Works Copyright regulation International Copyright Regulation Bernkonventionen for skydd av litter dra och konstndrliga verk Internationella konventionen om skydd for utdvande konstndrer, framstdllare av fonogram samt radiofdretag (Romkonventionen) WIPO-fdrdraget om upphovsrdtt WIPO-fdrdraget om framfdrande och fonogram Avtal om handebrelaterade aspekter av immaterialrdtten Viktigare rdttsfallpd upphovsrattens och de narstaende rdttigheternas omrdde 484 Forkortningar 491 Litteratur 492 Sakregister 495

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

En ny upphovsrättslag

En ny upphovsrättslag En ny upphovsrättslag Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:32 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Förord Enligt Justitiedepartementets promemoria den 15 augusti 2006, Ju2006/6767/P, Uppdrag angående upphovsrätten på Internet, gavs numera hovrättslagmannen

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Tillämpade Studier, 20 poäng, VT 2005 En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Författare: Stellan Björnesjö och Karl Jonsson Handledare: Kristoffer Schollin Examinator: Ulf Petrusson

Läs mer

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214 IT-rätt Staffan Malmgren 051214 Översikt 15-minuters grundkurs i juridik Den materiella IT-rätten Datorbrott Avtalsrätt E-handelsregleringar Yttrandefrihet Personlig integritet Immaterialrätt Att lösa

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys

Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys Calle S. Dunger Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT 2014 Innehållsförteckning Förkortningar... 7 1. Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Syfte

Läs mer

Datorprogram i upphovsrätten

Datorprogram i upphovsrätten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Svensson Datorprogram i upphovsrätten LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Lotta Maunsbach Termin:

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

man kan inte äga en idé. Upphovsrätten skyddar verk, det vill säga slutresultatet av det arbete som kan börja med en idé.

man kan inte äga en idé. Upphovsrätten skyddar verk, det vill säga slutresultatet av det arbete som kan börja med en idé. Vad är upphovsrätt? Sammanfattning Det vanligaste missförståndet är att upphovsrätten skyddar en idé. Men en idé kan inte skyddas, man kan inte äga en idé. Upphovsrätten skyddar verk, det vill säga slutresultatet

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB

Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB 1(67) Bevissäkring, intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 RB I avvaktan på att arbetet med att ta fram handboken om specialverkställighet (Sverkställighet) slutförs publiceras bl.a.

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Piratkopiering i världshandeln

Piratkopiering i världshandeln Kommerskollegium 2012:5 Piratkopiering i världshandeln och andra immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv Kommerskollegium är den myndighet i Sverige

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 2 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet

Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Clarén Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt Termin

Läs mer

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80.

BUS årsstämma 2015. För att få materialet hemsänt i pappersform kontakta bus@bus.se eller ring 08-545 533 80. BUS årsstämma 2015 Tid fredagen den 22 maj klockan 13.00. Plats Bildorganisationernas lokaler på Hornsgatan 103, plan 10. OSA till osa@bus.se eller skicka in talongen i den kallelse du fick per post. För

Läs mer

Upphovsrätt för programformat

Upphovsrätt för programformat Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2009 Upphovsrätt för programformat Författare: Rickard Wannerheim Handledare: Mats Nordenborg Sammanfattning I svenska

Läs mer

IPR-avtal. Marianne Andersson

IPR-avtal. Marianne Andersson Marianne Andersson Titel: IPR-avtal Författare: Marianne Andersson Utgivare: KK-stiftelsen Datum: 2009, andra upplagan ISSN: 1652-5213 Diarienr: [Klicka här och skriv diarienummer] KK-stiftelsens rapporter

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet Till statsrådet Regeringskansliet uppdrog den 19 februari 2009 åt Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, att utreda frågan om skyldighet att till myndighet

Läs mer

SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation SAMI 2011 Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Söder Mälarstrand 75, 118 25 Stockholm Tel +46 8 453 34 00, fax +46 8 453 34 40 www.sami.se info@sami.se Innehåll SAMI utövarnas organisation

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Nya kapitel i kulturminneslagen

Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds

Läs mer