STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4)"

Transkript

1 Sidnr (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84 Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 85 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 85 Ulla Hedlund, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 84 Dnr MBN/ Renshogen 1:17 underrättelse från Länsstyrelsen angående nyinkomna uppgifter i ärende gällande överklagat beslut om enskild avloppsanläggning Den klagande och föregående ägare av Renshogen 1:17 har kontaktat Länsstyrelsen angående det överklagade beslutet om att anlägga enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Renshogen 1:17. Länsstyrelsen har därför skickat dessa nyinkomna handlingar till nämnden för yttrande. Eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 april Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat beslutar att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten, Göteborg

3 Sidnr (55) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Beslutare Lena Martinsson (S), 86-94, Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), , Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, , Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP), , Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare, , Mats Granberg (S), tjänstgörande ersättare, 95, 101, 115 Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, 109, 115 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson, 86-94, Siwert Hjalmarsson, 95 Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

4 Sida 2 Övriga deltagare: Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare, 86-94, , , Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 86-99, , Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, , , Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 87 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, Bo Christensson, ställföreträdande räddningschef, Räddningstjänsten, Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 118 Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 86 Marie Fagerberg, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 93 Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 94 Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, Gun Persson Klink, adressansvarig, Plan- och byggavdelningen, 97 Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, 98 Helena Östling, kommun- och stadsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Lindgren, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Mariette Karlsson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 116 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 119 Ulla Hedlund, sekreterare

5 Sida 3 MBN 86 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang lämnar rapport från Plan- och byggavdelningen. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

6 Sida 4 MBN 87 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 31 mars Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 5 MBN 88 Dnr MBN/ Förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Föreligger tjänsteskrivelse från räddningschef Rolf Olausson om förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Strömstads kommun daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. beslutar att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. Kommunfullmäktige Räddningschef Rolf Olausson

8 Sida 6 MBN 89 Dnr MBN/ Räddningstjänst Vision för Räddningstjänsten Strömstad växer, det byggs över riksgenomsnittet, kommunen har en positiv befolkningsutveckling baserad på handel och turism med många deltidsboende, turister och besökande. I takt med kommunens expansion ställs Räddningstjänsten inför ett antal utmaningar. Räddningstjänsten/Miljö- och byggförvaltningen har i uppdrag, MBN 14, daterat , ta fram en utredning med en samlad bedömning utifrån kommunens utveckling hur Räddningstjänsten kan se ut år 2017, senare ändrat till 2020 Förvaltningen har tillsammans med en politisk styrgrupp tagit fram en framtidsstudie. Materialet innehåller scenarier vilka följs upp med fiktiva alternativa handlingsplaner. Redovisade scenarier och handlingsplaner/alternativ ger en fingervisning om hur framtiden kan te sig. Vad som är troligt är upp till läsaren att bedöma. Förvaltningen föreslår att ställa sig bakom dokumentet. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. beslutar att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. Förvaltningschef Michael Olsson Räddningstjänsten Kommunfullmäktige (för information vid ett sammanträde)

9 Sida 7 MBN 90 Dnr MBN/ Korsnäs 1:23 strandskyddsdispens för uppförande av carport förråd Ärende: Kent Källsvik ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd. Byggnaden blir c:a 50 kvm stor. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Uppförandet av byggnaden kan behöva prövas mot Plan- och bygglagens bestämmelser. Kontakta kommunens Byggavdelning för vidare information. Avgift: av Kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

10 Sida 8 MBN 90 forts Dnr MBN/ Debiteras: Kent Källsvik, Hällebäcksvägen 20, Strömstad. Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

11 Sida 9 MBN 91 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (Tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften. Anläggningen kan anses vara allmännyttig, och med beaktande av Trafikverkets synpunkter begränsas möjligheterna att placera tankstationen utanför strandskyddat område. Därmed finns särskilda skäl att meddela dispens. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens för tankstation. beslutar att meddela dispens för tankstation. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: --- Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

12 Sida 10 MBN 92 Dnr MBN/ Öddö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad, med mera Ärende: Arild Skjeggestad har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av komplementbyggnad om 40 m 2, farstu på huvudbyggnad och ändrad placering av garage. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften under förutsättning att nedanstående villkor efterlevs och att komplementbyggnadens utformning vad avser den södra och östra gaveln utformas i huvudsaklig överensstämmelse med inlämnad ritning. Området är redan ianspråktaget som tomt, varför särskilda skäl att meddela dispens föreligger. Ansökan ankomststämplad Tjänsteskrivelse daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. beslutar att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. forts

13 Sida 11 MBN 92 forts Dnr MBN/ Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 6 timmar á 850 kronor = kronor Arild Skjeggestad, Sognsvannsveien 27B, NO-0372 Oslo, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

14 Sida 12 MBN 93 Dnr MBN/ Spinnaren 1 m fl detaljplan Sökande: Ermina Siim, Tångenvägen 41, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Marie Fagerberg, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast digitalt till: Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast digitalt till: Folkpartiet Liberalerna i Strömstad, Att: Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten forts

15 Sida 13 MBN 93 forts Dnr MBN/ AB Strömstadsbyggen, Att: Thomas Karlsson, Västra Klevgatan 9 A, Strömstad Conny och Gina Danielsson, Fredrikshaldsvägen 1, Strömstad Johanna Kosterdal och Mikael Arkhult, Fredrikshaldsvägen 12, Strömstad Sökanden

16 Sida 14 MBN 94 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). beslutar att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sökanden

17 Sida 15 MBN 95 Dnr MBN/ Bränneriängen 3 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

18 Sida 16 MBN 96 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

19 Sida 17 MBN 97 Dnr MBN/ Ortnamn för området Mellby-/Mällbydalen Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink angående stavning av ortnamnet för området Mellby- /Mällbydalen. s protokollsanteckningar: Ordföranden ställer proposition på stavning av ortnamnet för området Mällbydalen och Mellbydalen och finner att beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet till Mällbydalen. beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet för området till Mällbydalen. Adressansvarig Gun Persson Klink Barn- och utbildningsnämnden

20 Sida 18 MBN 98 Dnr MBN/ Medby 1:39 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre st. enbostadshus Sökande: Jan Tunem, Lervik 6B, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. beslutar att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Medby 1:18, 1:19, 1:27, 1:40 och Nordby 2:13, 2:64 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Avgift: Förhandsbesked 8 861:- forts

21 Sida 19 MBN 98 forts Dnr MBN/ Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Trafikverket, Box 1170, Vänersborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

22 Sida 20 MBN 99 Dnr MBN/ Riktlinjer för bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Birgit Lotsners yrkande och finner att beslutar i enlighet med Birgit Lotsners yrkande. beslutar att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad med den ändringen att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna: Komplementbyggnad 30 % av huvudbyggnaden, dock max 50 kvadratmeter. Tillbyggnad 30 % av byggnaden dock max 25 kvadratmeter. Om komplementbyggnad/tillbyggnad överstiger angivna riktlinjer ska en diskussion föras med plan- och byggavdelningen då en bedömning får göras i det enskilda ärendet.

23 Sida 21 MBN 100 Dnr MBN/ Kebal 1:47 - planavgift Sökande: Jonas och Louise Ekström, Båtviksvägen 54, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger delegationsbeslut om bygglov, dnr MBN/ D. Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE beslutar att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Planavgift :- Summa :- forts

24 Sida 22 MBN 100 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Detta beslut kan överklagas. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

25 Sida 23 MBN 101 Dnr MBN/ Nord-Koster 1:272 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Sökande: Reservatet AB, Korsholmsvägen 29, Nordkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom samt Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. beslutar att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. På grund av jäv deltog inte Dick Andersson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. forts

26 Sida 24 MBN 101 forts Dnr MBN/ Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Nord-Koster 1:41, 1:56 och 1:219 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Eftersom fastigheten är belägen inom ett område som är förordnat som naturreservat och natura-2000 så krävs länsstyrelsens prövning vad gäller alla former av gräv- och schaktarbeten utanför fastigheten. Avgift: Förhandsbesked 7 775:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

27 Sida 25 MBN 102 Dnr MBN/ Stenbiten S:1 - ansökan om bygglov för plank och skylt Sökande: Frode Grönning, Östra Klevgatan 4, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Startbesked och fastställande av kontrollplan har beslutats i ärende gällande tekniskt samråd MBN/ , och skall fortsatt gälla i aktuellt ärende. Som kontrollansvarig har tidigare godtagits Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad, i samband med ursprungligt bygglov MBN/ , vilket fortsatt är giltigt i aktuellt ärende. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. Avgift: Då förvaltningen har rekommenderat sökanden att söka separata lov har en sammanlagt bygglovsavgift tagits ut i lov med diarienummer MBN/ Ingen avgift uttages därför i detta lov. Summa 0:- forts

28 Sida 26 MBN 102 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Räkan 1-3, Stenbiten 5 och Strömstad 4:16 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande utan erinran. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad

29 Sida 27 MBN 103 Dnr MBN/ Förhandsbesked Koster - information Kommun- och stadsarkitekt Helena Östling informerar om: Långegärde 1:84 - Yttrande angående överklagande av länsstyrelsens beslut i motsätter sig yrkandet i målet. Nämnden står fast vid sitt beslut MBN 162,2013 att avslå ansökan om förhandsbesked. Långegärde 1: 19 - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Mark- och miljödomstolen, som har gått igenom materialet i målet, instämmer i länsstyrelsens skäl och bedömning och finner att det inte har framkommit något som skulle vara skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet ska därför avslås. Domen vann laga kraft den 16 april Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

30 Sida 28 MBN 104 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut i rubricerat ärende undertecknad Förvaltningschef Michael Olsson daterad Fastighetsägaren har getts möjlighet att senast yttra sig över förvaltningens förslag till beslut. Yttrande inkom och föranleder ingen åtgärd. Förvaltningens förslag till s beslut: att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. s protokollsanteckningar: Yrkanden Åke Sundemar (FP) med instämmande av Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen och att Miljö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där upprättare en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befintligt läge och volym. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag. Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. forts

31 Sida 29 MBN 104 forts Dnr MBN/ Ledamot/tjg ersättare Parti Ja Nej Birgit Lotsner (S) Ja Wolfgang Schwartz (STP) Ja Siwert Hjalmarsson (M) Ja Dick Andersson (M) Ja Tore Lomgård (C) Nej Åke Sundemar (FP) Nej Bengt Bivrin (MP) Nej Anette Andersson (FP) Nej Lena Martinsson (S) Ja Summa 5 4 Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 4 nej-röster för att ärendet ska återremitteras beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden ställer därefter proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Åke Sundemar (FP), Anette Andersson (FP) och Tore Lomgård (C) reserverar sig mot beslutet. Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet. Bilaga Bilaga forts

32 Sida 30 MBN 104 forts Dnr MBN/ Expedieras för kännedom till: Fastighetsägare: 1. Geir Nielsen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge 2. Anne Nielsen Rommen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge Ombud för 1 och 2: 1. Advokat Krister Azelius, Advokatfirman Vinge KB, Box 1064, Helsingborg 2. Advokat Jonas Holmstedt, Advokatfirman Wåhlin AB, Box 1075, Helsingborg

33 C: \Users\sundemar\Documents\F ollcpartiet\reservationer\kebal 1-33 Res doc Reservation I<ebal 1 :33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Dnr MBN/ Vi reserverar oss mot Miljö - och byggnämndens beslut " att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal l :33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan." och yrkar att Milj ö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där Milj ö- och byggnämnden upprättar en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befmtligt läge och volym. Anette Andersson Folkpartiet T~~e«Lo:n~----j Centerpartiet

34 t I IJ' fl RES R Jag reserverar mig mot dagens beslut att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräclming för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Keball:33 som ligger på priclunark. Detta ärende har varit en lång följetong i MBN. Tyvärr upplever jag inte att alla fakta funnits på bordet, eller diskuterats, när nämnden, idag eller tidigare, ska fatta beslut. Eller snarare, alla känslor. Eller, för den delen, kända och okända överenskommelser. Ju fler gånger vi behandlat detta ärende, desto fler fakta har tillkommit. Idag vill jag beskriva det på följande sätt: 1. Ja, byggnaden har uppförts utan laga-kraft-vunnet bygglov. Men, 2. Kommunens intention var redan 2001 att tillåta utökade byggrätter i Kebalområdet, men lät snålheten bedra visheten så den halvdana plan ändringen blev verkningslös. 3. Kommunen gav bygglov, för att bygga på prickmark, på samma sätt som för flera grannfastigheter. Med hänvisning till tidigare intentioner om att utöka byggrätten. Skillnaden mot de andra fastigheterna är det denna gång blev överklagat och bygglovet upphävt. 4. Kommunen biträdde fastighetsägaren under byggandet och gav denne tillåtelse att ta i anspråk det nya huset. 5. Kommunen startade ett nytt planarbete för hela Kebalområdet (bl a i syfte att bekräfta det byggda huset), som sedan avbröts utan motivering när ny majoritet tillträdde Kommunen försökte i stället att göra en "frimärksplan" för endast Kebal 1:33, återigen i syfte att bekräfta bygget. Denna plan upphävdes av länsstyrelsen, då den var bristfällig i sin utredning. Så här långt (apri1 201O) ser det, i alla fall, formellt sett ut som att kommunen försökt att bekräfta den lagstridiga byggnaden på fastigheten. I september 2010 byter kommunen fot och beslutar att fastigheten ska rivas. Ett beslut som har överklagats och prövats i högre instans, och därmed befunnits vara helt lagenligt. Av denna anledning har jag och Miljöpartiet tidigare stött beslutet. Nu har ytterligare fyra år snart gått, och huset är ännu inte rivet. I vår myndighetsroll ligger att vi ska väga enskilda medborgares intressen mot det allmäm1as intresse. J ag kan inte se att det finns något allmänintresse som behöver hävdas i detta fall, utan det är snarare rimligt att återuppta planarbetet för att göra planförhållandena i Kebal-området klara och tydliga för alla. Därför reserverar jag mig mot dagens beslut. Strömstad, dag som ovan. tjj I/!J r \ ~/f/7'/)y}0 Bengt Bivrin (MP) Sidan lav l

35 Sida 31 MBN 105 Dnr MBN/ Pilen 27 bygglov saknas, fortsatt hantering Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Michael Olsson daterad Ärendet är återförvisat till kommunen för vidare handläggning. Av detaljplanen framgår att punktprickad mark inte får bebyggas. Bygglov kan trots det lämnas för åtgärder som innebär en mindre avvikelse mot detaljplanen. Det ankommer på miljö- och byggnämnden att pröva om bygglov kan beviljas. Detta är dock en fråga som måste avgöras innan nämnden går vidare i ärendet. Nämnden måste pröva det återförvisade ärendet. Förvaltningen bedömer att det finns två möjliga alternativ. Dels att med bättre motivering bevilja bygglov i enlighet med nämndens tidigare beslut eller dels att avslå bygglovsansökan i enlighet med förvaltningens tidigare förslag. Att bevilja bygglov bedöms svårt då förvaltningen fortsatt bedömer att den genomförda byggnationen inte är eller kan utgöra en mindre avvikelse varför ett nytt bygglov svårligen kan motiveras och därmed inte kan eller bör beviljas. I det fall nämnden beslutar att avslå bygglovsansökan eller at ett beslut om bygglov ej vinner laga kraft återstår tidigare redovisade alternativ till fortsatt hantering av detta ärende. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå bygglov och återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning i syfte att utverka rättelse i form av rivning. s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) och Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

36 Sida 32 MBN 105 forts Dnr MBN/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Förvaltningschef Michael Olsson Ove Nilsson och Kerstin Palmqvist, Surbrunnsgatan 37 B, Strömstad Kommunstyrelsen

37 Sida 33 MBN 106 Dnr MBN/ Tillägg i delegationsordningen Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. beslutar att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks och akten

38 Sida 39 MBN 110 Dnr MBN/ Daftön 1:81 - ansökan om bygglov för balkong Sökande: Svein-Ove Bröste, Kyllingveien 13, NO-6330 Verma, Norge Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 3 350:- Tekniskt samråd, start-/slutbesked 2 136:- Summa 5 486:- forts

39 Sida 40 MBN 110 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Daftön 1:77, 1:78, 1:82, 1:85 och 1:86 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad

40 Sida 41 MBN 111 Dnr MBN/ Kebal 2:97 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för färdiga komponenter med hotellrum Sökande: Strömstad Golfklubb, Golfbanevägen 12, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- forts

41 Sida 42 MBN 111 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kebal 2:97, Kebal 2:234 och 2:235 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Senast skall området återställas till ursprungligt skick. Byggherren skall senast till detta datum redovisa/anmäla till Plan- och byggavdelningen att området är återställt. Redovisning kan ske med fotografier/text. Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad

42 Sida 43 MBN 112 Dnr MBN/ Kile 1:37 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (rivning av bef. byggnad) Sökande: Joakim Holm, Lindvägen 2, Sydkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar Vad sökanden har framfört ändrar inte Plan- och byggavdelningens bedömning. s protokollsanteckningar: Yrkande Siwert Hjalmarsson (M) med instämmande av Anette Andersson (FP), Åke Sundemar (FP) och Birgit Lotsner (S) yrkar att ärendet återremitteras till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

43 Sida 44 MBN 112 forts Dnr MBN/ Plan- och byggavdelningen Sökanden

44 Sida 45 MBN 113 Dnr MBN/ Kungbäck 1:30 - ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning till vandrarhem Sökande: Per-Olof Rauséus, Kungbäck Krakhagen 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , , , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 6 041:- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kungbäck 1:9, Kungbäck 1:18, Kungbäck 1:49, Kungbäck 1:51, Kungbäck 1:55, Kungbäck 1:149 och Kungbäck s:3 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra forts

45 Sida 46 MBN 113 forts Dnr MBN/ sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Räddningstjänsten har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Tekniska förvaltningen och Bohusläns museum har inget att erinra mot åtgärden. Trafikverket har lämnat yttrande att man inte ser några hinder med den östra infarten/anslutningen, att antalet parkeringar bör ses över samt att de ställer sig tveksamma till att tung trafik ska använda den västra anslutningen. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Det krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för ny eller ändring av avloppsanläggning. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Trafikverket

46 Sida 47 MBN 114 Dnr MBN/ Rossö 2:320 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Sökande: Stefan Andersson, Garviksvägen 42, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inte inkommit med något svar. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag 1 598:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

47 Sida 48 MBN 115 Dnr MBN/ Strömstad 4:16 (Torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av biljettkur Sökande: Kust Event AB, Norra Linnégatan 2B, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. På grund av jäv deltog inte Anette Andersson (FP) och Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Bygglov 3 298:- Övriga upplysningar: Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande men har inget att erinra om i detta ärende. Berörda grannar på fastigheterna Strömstad 4:25, sillen 9 och 10 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. forts

48 Sida 49 MBN 115 forts Dnr MBN/ Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

49 Sida 50 MBN 116 Dnr MBN/ Saltö 1:24 - ansökan om bygglov för plank Sökande: Anita Vinsrud, Svenljungavägen 26, Målsryd Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar beslutar att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag :- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

50 Sida 51 MBN 117 Dnr MBN/ Lervik 1:1 Bildande av Naturreservatet Kobbungen Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till beslut att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Namnet ska vara naturreservatet Kobbungen. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

51 Sida 52 MBN 118 Delegations- och anmälningsärenden Föreligger delegations- och anmälningsärenden enligt bilagorna A-F: A. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen B. Delegationsärenden Miljö- och hälsoskyddsavdelningen C. Delegationsärenden Räddningstjänsten D. Delegationsärenden Plan- och kartavdelningen E. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen, beslut vid överklagande F. Delegationsärenden s ordförande beslutar att lägga ärendena till handlingarna.

52 Sida 53 MBN 119 Dnr MBN/ Baggeröd 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Simon Dahlström, Norra Kyrkogatan 15 E, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. s protokollsanteckningar: Yrkande Lena Martinsson (S) yrkar att delegerar till Byggavdelningen att besluta i ärendet och att framföra synpunkter om användning av solenergi till sökanden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Byggavdelningens förslag och eget yrkande och finner att beslutar i enlighet med Byggavdelningens förslag. forts

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Sidnr 2014-01-23 1 (38) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Beslutare Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Britta Carlsson (STP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10) Sidnr s arbetsutskott 2015-08-20 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.00-12.10, 13.00-14.00 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-10-16 1 (27)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-10-16 1 (27) Sidnr 2014-10-16 1 (27) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-10.40 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3) Sidnr 2014-08-28 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.15-11.25 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 1 (3) Sidnr 2015-05-21 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 11.44-11-51 Andreas Nikkinen (MP), tjänstgörande ersättare Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

Bengt-Göran Bergstrand Strömstad 2014-09-25. Bengt-Göran Bergstrand

Bengt-Göran Bergstrand Strömstad 2014-09-25. Bengt-Göran Bergstrand Sidnr 1 (5) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 10.10-10.32, 10.55-10.58 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-05-22 1 (4)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-05-22 1 (4) Sidnr 2014-05-22 1 (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.55-9.15, 10.20-10.45 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2010-02-18 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-13.55. Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v), 3-5 Morgan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-02-20 1 (56)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-02-20 1 (56) Sidnr 1 (56) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.55-15.05 Beslutare Lena Martinsson (S), 26-50, 53-59 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 26-49,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00 Sidnr 1 (60) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00 Beslutare Lena Martinsson (S), 172-183, 185-204 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.05-11.15 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50) Sidnr 2015-01-22 1 (50) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20, 13.00-16.15 Morgan Gutke (C) Sveza Daceva Filipova (C) Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10 Sidnr 1 (51) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10 Beslutare Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 205-222, 225-226,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2008-11-06 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.00-12.00, 13.00-14.45. Sören Eriksson (stp) Morgan Gutke (c)

Läs mer

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30 Sidnr 1 (52) Plats och sammanträdestid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30 Beslutare Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer