STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4)"

Transkript

1 Sidnr (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84 Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 85 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 85 Ulla Hedlund, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 84 Dnr MBN/ Renshogen 1:17 underrättelse från Länsstyrelsen angående nyinkomna uppgifter i ärende gällande överklagat beslut om enskild avloppsanläggning Den klagande och föregående ägare av Renshogen 1:17 har kontaktat Länsstyrelsen angående det överklagade beslutet om att anlägga enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Renshogen 1:17. Länsstyrelsen har därför skickat dessa nyinkomna handlingar till nämnden för yttrande. Eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 april Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat beslutar att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten, Göteborg

3 Sidnr (55) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Beslutare Lena Martinsson (S), 86-94, Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), , Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, , Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP), , Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare, , Mats Granberg (S), tjänstgörande ersättare, 95, 101, 115 Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, 109, 115 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson, 86-94, Siwert Hjalmarsson, 95 Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

4 Sida 2 Övriga deltagare: Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare, 86-94, , , Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 86-99, , Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, , , Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 87 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, Bo Christensson, ställföreträdande räddningschef, Räddningstjänsten, Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 118 Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 86 Marie Fagerberg, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 93 Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 94 Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, Gun Persson Klink, adressansvarig, Plan- och byggavdelningen, 97 Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, 98 Helena Östling, kommun- och stadsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Lindgren, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Mariette Karlsson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 116 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 119 Ulla Hedlund, sekreterare

5 Sida 3 MBN 86 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang lämnar rapport från Plan- och byggavdelningen. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

6 Sida 4 MBN 87 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 31 mars Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 5 MBN 88 Dnr MBN/ Förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Föreligger tjänsteskrivelse från räddningschef Rolf Olausson om förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Strömstads kommun daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. beslutar att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. Kommunfullmäktige Räddningschef Rolf Olausson

8 Sida 6 MBN 89 Dnr MBN/ Räddningstjänst Vision för Räddningstjänsten Strömstad växer, det byggs över riksgenomsnittet, kommunen har en positiv befolkningsutveckling baserad på handel och turism med många deltidsboende, turister och besökande. I takt med kommunens expansion ställs Räddningstjänsten inför ett antal utmaningar. Räddningstjänsten/Miljö- och byggförvaltningen har i uppdrag, MBN 14, daterat , ta fram en utredning med en samlad bedömning utifrån kommunens utveckling hur Räddningstjänsten kan se ut år 2017, senare ändrat till 2020 Förvaltningen har tillsammans med en politisk styrgrupp tagit fram en framtidsstudie. Materialet innehåller scenarier vilka följs upp med fiktiva alternativa handlingsplaner. Redovisade scenarier och handlingsplaner/alternativ ger en fingervisning om hur framtiden kan te sig. Vad som är troligt är upp till läsaren att bedöma. Förvaltningen föreslår att ställa sig bakom dokumentet. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. beslutar att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. Förvaltningschef Michael Olsson Räddningstjänsten Kommunfullmäktige (för information vid ett sammanträde)

9 Sida 7 MBN 90 Dnr MBN/ Korsnäs 1:23 strandskyddsdispens för uppförande av carport förråd Ärende: Kent Källsvik ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd. Byggnaden blir c:a 50 kvm stor. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Uppförandet av byggnaden kan behöva prövas mot Plan- och bygglagens bestämmelser. Kontakta kommunens Byggavdelning för vidare information. Avgift: av Kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

10 Sida 8 MBN 90 forts Dnr MBN/ Debiteras: Kent Källsvik, Hällebäcksvägen 20, Strömstad. Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

11 Sida 9 MBN 91 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (Tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften. Anläggningen kan anses vara allmännyttig, och med beaktande av Trafikverkets synpunkter begränsas möjligheterna att placera tankstationen utanför strandskyddat område. Därmed finns särskilda skäl att meddela dispens. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens för tankstation. beslutar att meddela dispens för tankstation. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: --- Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

12 Sida 10 MBN 92 Dnr MBN/ Öddö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad, med mera Ärende: Arild Skjeggestad har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av komplementbyggnad om 40 m 2, farstu på huvudbyggnad och ändrad placering av garage. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften under förutsättning att nedanstående villkor efterlevs och att komplementbyggnadens utformning vad avser den södra och östra gaveln utformas i huvudsaklig överensstämmelse med inlämnad ritning. Området är redan ianspråktaget som tomt, varför särskilda skäl att meddela dispens föreligger. Ansökan ankomststämplad Tjänsteskrivelse daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. beslutar att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. forts

13 Sida 11 MBN 92 forts Dnr MBN/ Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 6 timmar á 850 kronor = kronor Arild Skjeggestad, Sognsvannsveien 27B, NO-0372 Oslo, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

14 Sida 12 MBN 93 Dnr MBN/ Spinnaren 1 m fl detaljplan Sökande: Ermina Siim, Tångenvägen 41, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Marie Fagerberg, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast digitalt till: Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast digitalt till: Folkpartiet Liberalerna i Strömstad, Att: Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten forts

15 Sida 13 MBN 93 forts Dnr MBN/ AB Strömstadsbyggen, Att: Thomas Karlsson, Västra Klevgatan 9 A, Strömstad Conny och Gina Danielsson, Fredrikshaldsvägen 1, Strömstad Johanna Kosterdal och Mikael Arkhult, Fredrikshaldsvägen 12, Strömstad Sökanden

16 Sida 14 MBN 94 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). beslutar att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sökanden

17 Sida 15 MBN 95 Dnr MBN/ Bränneriängen 3 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

18 Sida 16 MBN 96 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

19 Sida 17 MBN 97 Dnr MBN/ Ortnamn för området Mellby-/Mällbydalen Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink angående stavning av ortnamnet för området Mellby- /Mällbydalen. s protokollsanteckningar: Ordföranden ställer proposition på stavning av ortnamnet för området Mällbydalen och Mellbydalen och finner att beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet till Mällbydalen. beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet för området till Mällbydalen. Adressansvarig Gun Persson Klink Barn- och utbildningsnämnden

20 Sida 18 MBN 98 Dnr MBN/ Medby 1:39 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre st. enbostadshus Sökande: Jan Tunem, Lervik 6B, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. beslutar att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Medby 1:18, 1:19, 1:27, 1:40 och Nordby 2:13, 2:64 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Avgift: Förhandsbesked 8 861:- forts

21 Sida 19 MBN 98 forts Dnr MBN/ Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Trafikverket, Box 1170, Vänersborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

22 Sida 20 MBN 99 Dnr MBN/ Riktlinjer för bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Birgit Lotsners yrkande och finner att beslutar i enlighet med Birgit Lotsners yrkande. beslutar att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad med den ändringen att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna: Komplementbyggnad 30 % av huvudbyggnaden, dock max 50 kvadratmeter. Tillbyggnad 30 % av byggnaden dock max 25 kvadratmeter. Om komplementbyggnad/tillbyggnad överstiger angivna riktlinjer ska en diskussion föras med plan- och byggavdelningen då en bedömning får göras i det enskilda ärendet.

23 Sida 21 MBN 100 Dnr MBN/ Kebal 1:47 - planavgift Sökande: Jonas och Louise Ekström, Båtviksvägen 54, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger delegationsbeslut om bygglov, dnr MBN/ D. Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE beslutar att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Planavgift :- Summa :- forts

24 Sida 22 MBN 100 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Detta beslut kan överklagas. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

25 Sida 23 MBN 101 Dnr MBN/ Nord-Koster 1:272 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Sökande: Reservatet AB, Korsholmsvägen 29, Nordkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom samt Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. beslutar att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. På grund av jäv deltog inte Dick Andersson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. forts

26 Sida 24 MBN 101 forts Dnr MBN/ Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Nord-Koster 1:41, 1:56 och 1:219 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Eftersom fastigheten är belägen inom ett område som är förordnat som naturreservat och natura-2000 så krävs länsstyrelsens prövning vad gäller alla former av gräv- och schaktarbeten utanför fastigheten. Avgift: Förhandsbesked 7 775:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

27 Sida 25 MBN 102 Dnr MBN/ Stenbiten S:1 - ansökan om bygglov för plank och skylt Sökande: Frode Grönning, Östra Klevgatan 4, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Startbesked och fastställande av kontrollplan har beslutats i ärende gällande tekniskt samråd MBN/ , och skall fortsatt gälla i aktuellt ärende. Som kontrollansvarig har tidigare godtagits Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad, i samband med ursprungligt bygglov MBN/ , vilket fortsatt är giltigt i aktuellt ärende. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. Avgift: Då förvaltningen har rekommenderat sökanden att söka separata lov har en sammanlagt bygglovsavgift tagits ut i lov med diarienummer MBN/ Ingen avgift uttages därför i detta lov. Summa 0:- forts

28 Sida 26 MBN 102 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Räkan 1-3, Stenbiten 5 och Strömstad 4:16 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande utan erinran. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad

29 Sida 27 MBN 103 Dnr MBN/ Förhandsbesked Koster - information Kommun- och stadsarkitekt Helena Östling informerar om: Långegärde 1:84 - Yttrande angående överklagande av länsstyrelsens beslut i motsätter sig yrkandet i målet. Nämnden står fast vid sitt beslut MBN 162,2013 att avslå ansökan om förhandsbesked. Långegärde 1: 19 - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Mark- och miljödomstolen, som har gått igenom materialet i målet, instämmer i länsstyrelsens skäl och bedömning och finner att det inte har framkommit något som skulle vara skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet ska därför avslås. Domen vann laga kraft den 16 april Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

30 Sida 28 MBN 104 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut i rubricerat ärende undertecknad Förvaltningschef Michael Olsson daterad Fastighetsägaren har getts möjlighet att senast yttra sig över förvaltningens förslag till beslut. Yttrande inkom och föranleder ingen åtgärd. Förvaltningens förslag till s beslut: att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. s protokollsanteckningar: Yrkanden Åke Sundemar (FP) med instämmande av Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen och att Miljö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där upprättare en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befintligt läge och volym. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag. Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. forts

31 Sida 29 MBN 104 forts Dnr MBN/ Ledamot/tjg ersättare Parti Ja Nej Birgit Lotsner (S) Ja Wolfgang Schwartz (STP) Ja Siwert Hjalmarsson (M) Ja Dick Andersson (M) Ja Tore Lomgård (C) Nej Åke Sundemar (FP) Nej Bengt Bivrin (MP) Nej Anette Andersson (FP) Nej Lena Martinsson (S) Ja Summa 5 4 Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 4 nej-röster för att ärendet ska återremitteras beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden ställer därefter proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Åke Sundemar (FP), Anette Andersson (FP) och Tore Lomgård (C) reserverar sig mot beslutet. Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet. Bilaga Bilaga forts

32 Sida 30 MBN 104 forts Dnr MBN/ Expedieras för kännedom till: Fastighetsägare: 1. Geir Nielsen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge 2. Anne Nielsen Rommen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge Ombud för 1 och 2: 1. Advokat Krister Azelius, Advokatfirman Vinge KB, Box 1064, Helsingborg 2. Advokat Jonas Holmstedt, Advokatfirman Wåhlin AB, Box 1075, Helsingborg

33 C: \Users\sundemar\Documents\F ollcpartiet\reservationer\kebal 1-33 Res doc Reservation I<ebal 1 :33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Dnr MBN/ Vi reserverar oss mot Miljö - och byggnämndens beslut " att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal l :33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan." och yrkar att Milj ö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där Milj ö- och byggnämnden upprättar en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befmtligt läge och volym. Anette Andersson Folkpartiet T~~e«Lo:n~----j Centerpartiet

34 t I IJ' fl RES R Jag reserverar mig mot dagens beslut att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräclming för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Keball:33 som ligger på priclunark. Detta ärende har varit en lång följetong i MBN. Tyvärr upplever jag inte att alla fakta funnits på bordet, eller diskuterats, när nämnden, idag eller tidigare, ska fatta beslut. Eller snarare, alla känslor. Eller, för den delen, kända och okända överenskommelser. Ju fler gånger vi behandlat detta ärende, desto fler fakta har tillkommit. Idag vill jag beskriva det på följande sätt: 1. Ja, byggnaden har uppförts utan laga-kraft-vunnet bygglov. Men, 2. Kommunens intention var redan 2001 att tillåta utökade byggrätter i Kebalområdet, men lät snålheten bedra visheten så den halvdana plan ändringen blev verkningslös. 3. Kommunen gav bygglov, för att bygga på prickmark, på samma sätt som för flera grannfastigheter. Med hänvisning till tidigare intentioner om att utöka byggrätten. Skillnaden mot de andra fastigheterna är det denna gång blev överklagat och bygglovet upphävt. 4. Kommunen biträdde fastighetsägaren under byggandet och gav denne tillåtelse att ta i anspråk det nya huset. 5. Kommunen startade ett nytt planarbete för hela Kebalområdet (bl a i syfte att bekräfta det byggda huset), som sedan avbröts utan motivering när ny majoritet tillträdde Kommunen försökte i stället att göra en "frimärksplan" för endast Kebal 1:33, återigen i syfte att bekräfta bygget. Denna plan upphävdes av länsstyrelsen, då den var bristfällig i sin utredning. Så här långt (apri1 201O) ser det, i alla fall, formellt sett ut som att kommunen försökt att bekräfta den lagstridiga byggnaden på fastigheten. I september 2010 byter kommunen fot och beslutar att fastigheten ska rivas. Ett beslut som har överklagats och prövats i högre instans, och därmed befunnits vara helt lagenligt. Av denna anledning har jag och Miljöpartiet tidigare stött beslutet. Nu har ytterligare fyra år snart gått, och huset är ännu inte rivet. I vår myndighetsroll ligger att vi ska väga enskilda medborgares intressen mot det allmäm1as intresse. J ag kan inte se att det finns något allmänintresse som behöver hävdas i detta fall, utan det är snarare rimligt att återuppta planarbetet för att göra planförhållandena i Kebal-området klara och tydliga för alla. Därför reserverar jag mig mot dagens beslut. Strömstad, dag som ovan. tjj I/!J r \ ~/f/7'/)y}0 Bengt Bivrin (MP) Sidan lav l

35 Sida 31 MBN 105 Dnr MBN/ Pilen 27 bygglov saknas, fortsatt hantering Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Michael Olsson daterad Ärendet är återförvisat till kommunen för vidare handläggning. Av detaljplanen framgår att punktprickad mark inte får bebyggas. Bygglov kan trots det lämnas för åtgärder som innebär en mindre avvikelse mot detaljplanen. Det ankommer på miljö- och byggnämnden att pröva om bygglov kan beviljas. Detta är dock en fråga som måste avgöras innan nämnden går vidare i ärendet. Nämnden måste pröva det återförvisade ärendet. Förvaltningen bedömer att det finns två möjliga alternativ. Dels att med bättre motivering bevilja bygglov i enlighet med nämndens tidigare beslut eller dels att avslå bygglovsansökan i enlighet med förvaltningens tidigare förslag. Att bevilja bygglov bedöms svårt då förvaltningen fortsatt bedömer att den genomförda byggnationen inte är eller kan utgöra en mindre avvikelse varför ett nytt bygglov svårligen kan motiveras och därmed inte kan eller bör beviljas. I det fall nämnden beslutar att avslå bygglovsansökan eller at ett beslut om bygglov ej vinner laga kraft återstår tidigare redovisade alternativ till fortsatt hantering av detta ärende. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå bygglov och återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning i syfte att utverka rättelse i form av rivning. s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) och Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

36 Sida 32 MBN 105 forts Dnr MBN/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Förvaltningschef Michael Olsson Ove Nilsson och Kerstin Palmqvist, Surbrunnsgatan 37 B, Strömstad Kommunstyrelsen

37 Sida 33 MBN 106 Dnr MBN/ Tillägg i delegationsordningen Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. beslutar att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks och akten

38 Sida 39 MBN 110 Dnr MBN/ Daftön 1:81 - ansökan om bygglov för balkong Sökande: Svein-Ove Bröste, Kyllingveien 13, NO-6330 Verma, Norge Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 3 350:- Tekniskt samråd, start-/slutbesked 2 136:- Summa 5 486:- forts

39 Sida 40 MBN 110 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Daftön 1:77, 1:78, 1:82, 1:85 och 1:86 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad

40 Sida 41 MBN 111 Dnr MBN/ Kebal 2:97 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för färdiga komponenter med hotellrum Sökande: Strömstad Golfklubb, Golfbanevägen 12, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- forts

41 Sida 42 MBN 111 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kebal 2:97, Kebal 2:234 och 2:235 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Senast skall området återställas till ursprungligt skick. Byggherren skall senast till detta datum redovisa/anmäla till Plan- och byggavdelningen att området är återställt. Redovisning kan ske med fotografier/text. Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad

42 Sida 43 MBN 112 Dnr MBN/ Kile 1:37 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (rivning av bef. byggnad) Sökande: Joakim Holm, Lindvägen 2, Sydkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar Vad sökanden har framfört ändrar inte Plan- och byggavdelningens bedömning. s protokollsanteckningar: Yrkande Siwert Hjalmarsson (M) med instämmande av Anette Andersson (FP), Åke Sundemar (FP) och Birgit Lotsner (S) yrkar att ärendet återremitteras till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

43 Sida 44 MBN 112 forts Dnr MBN/ Plan- och byggavdelningen Sökanden

44 Sida 45 MBN 113 Dnr MBN/ Kungbäck 1:30 - ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning till vandrarhem Sökande: Per-Olof Rauséus, Kungbäck Krakhagen 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , , , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 6 041:- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kungbäck 1:9, Kungbäck 1:18, Kungbäck 1:49, Kungbäck 1:51, Kungbäck 1:55, Kungbäck 1:149 och Kungbäck s:3 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra forts

45 Sida 46 MBN 113 forts Dnr MBN/ sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Räddningstjänsten har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Tekniska förvaltningen och Bohusläns museum har inget att erinra mot åtgärden. Trafikverket har lämnat yttrande att man inte ser några hinder med den östra infarten/anslutningen, att antalet parkeringar bör ses över samt att de ställer sig tveksamma till att tung trafik ska använda den västra anslutningen. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Det krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för ny eller ändring av avloppsanläggning. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Trafikverket

46 Sida 47 MBN 114 Dnr MBN/ Rossö 2:320 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Sökande: Stefan Andersson, Garviksvägen 42, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inte inkommit med något svar. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag 1 598:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

47 Sida 48 MBN 115 Dnr MBN/ Strömstad 4:16 (Torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av biljettkur Sökande: Kust Event AB, Norra Linnégatan 2B, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. På grund av jäv deltog inte Anette Andersson (FP) och Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Bygglov 3 298:- Övriga upplysningar: Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande men har inget att erinra om i detta ärende. Berörda grannar på fastigheterna Strömstad 4:25, sillen 9 och 10 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. forts

48 Sida 49 MBN 115 forts Dnr MBN/ Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

49 Sida 50 MBN 116 Dnr MBN/ Saltö 1:24 - ansökan om bygglov för plank Sökande: Anita Vinsrud, Svenljungavägen 26, Målsryd Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar beslutar att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag :- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

50 Sida 51 MBN 117 Dnr MBN/ Lervik 1:1 Bildande av Naturreservatet Kobbungen Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till beslut att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Namnet ska vara naturreservatet Kobbungen. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

51 Sida 52 MBN 118 Delegations- och anmälningsärenden Föreligger delegations- och anmälningsärenden enligt bilagorna A-F: A. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen B. Delegationsärenden Miljö- och hälsoskyddsavdelningen C. Delegationsärenden Räddningstjänsten D. Delegationsärenden Plan- och kartavdelningen E. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen, beslut vid överklagande F. Delegationsärenden s ordförande beslutar att lägga ärendena till handlingarna.

52 Sida 53 MBN 119 Dnr MBN/ Baggeröd 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Simon Dahlström, Norra Kyrkogatan 15 E, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. s protokollsanteckningar: Yrkande Lena Martinsson (S) yrkar att delegerar till Byggavdelningen att besluta i ärendet och att framföra synpunkter om användning av solenergi till sökanden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Byggavdelningens förslag och eget yrkande och finner att beslutar i enlighet med Byggavdelningens förslag. forts

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Protokoll Bn 199/2012

Protokoll Bn 199/2012 Protokoll Bn 199/2012 Byggnadsnämnden Datum: 2012-02-23 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12. 1(39) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.15 Lillemor

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer