STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4)"

Transkript

1 Sidnr (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 84 Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 85 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 85 Ulla Hedlund, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 84 Dnr MBN/ Renshogen 1:17 underrättelse från Länsstyrelsen angående nyinkomna uppgifter i ärende gällande överklagat beslut om enskild avloppsanläggning Den klagande och föregående ägare av Renshogen 1:17 har kontaktat Länsstyrelsen angående det överklagade beslutet om att anlägga enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp på fastigheten Renshogen 1:17. Länsstyrelsen har därför skickat dessa nyinkomna handlingar till nämnden för yttrande. Eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 april Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat beslutar att yttra sig enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag daterat Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten, Göteborg

3 Sidnr (55) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl , Beslutare Lena Martinsson (S), 86-94, Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), , Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, , Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP), , Anette Andersson (FP), tjänstgörande ersättare, , Mats Granberg (S), tjänstgörande ersättare, 95, 101, 115 Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, 109, 115 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Tore Lomgård Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson, 86-94, Siwert Hjalmarsson, 95 Justerare... Tore Lomgård Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

4 Sida 2 Övriga deltagare: Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare, 86-94, , , Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 86-99, , Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare, , , Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 87 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, Bo Christensson, ställföreträdande räddningschef, Räddningstjänsten, Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, 118 Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 86 Marie Fagerberg, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 93 Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, 94 Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, Gun Persson Klink, adressansvarig, Plan- och byggavdelningen, 97 Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, 98 Helena Östling, kommun- och stadsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Lindgren, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Mariette Karlsson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, 116 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 119 Ulla Hedlund, sekreterare

5 Sida 3 MBN 86 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang lämnar rapport från Plan- och byggavdelningen. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

6 Sida 4 MBN 87 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 31 mars Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 5 MBN 88 Dnr MBN/ Förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Föreligger tjänsteskrivelse från räddningschef Rolf Olausson om förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud i Strömstads kommun daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. beslutar att anta utfärdande av eldningsförbud i i en föreskrift, enligt förslag av Räddningschefen att föreslå Kommunfullmäktige i att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. Kommunfullmäktige Räddningschef Rolf Olausson

8 Sida 6 MBN 89 Dnr MBN/ Räddningstjänst Vision för Räddningstjänsten Strömstad växer, det byggs över riksgenomsnittet, kommunen har en positiv befolkningsutveckling baserad på handel och turism med många deltidsboende, turister och besökande. I takt med kommunens expansion ställs Räddningstjänsten inför ett antal utmaningar. Räddningstjänsten/Miljö- och byggförvaltningen har i uppdrag, MBN 14, daterat , ta fram en utredning med en samlad bedömning utifrån kommunens utveckling hur Räddningstjänsten kan se ut år 2017, senare ändrat till 2020 Förvaltningen har tillsammans med en politisk styrgrupp tagit fram en framtidsstudie. Materialet innehåller scenarier vilka följs upp med fiktiva alternativa handlingsplaner. Redovisade scenarier och handlingsplaner/alternativ ger en fingervisning om hur framtiden kan te sig. Vad som är troligt är upp till läsaren att bedöma. Förvaltningen föreslår att ställa sig bakom dokumentet. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. beslutar att anta Räddningstjänst 2020 Vision för Räddningstjänsten så som sin egen. Förvaltningschef Michael Olsson Räddningstjänsten Kommunfullmäktige (för information vid ett sammanträde)

9 Sida 7 MBN 90 Dnr MBN/ Korsnäs 1:23 strandskyddsdispens för uppförande av carport förråd Ärende: Kent Källsvik ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd. Byggnaden blir c:a 50 kvm stor. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförandet av carport/förråd på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Uppförandet av byggnaden kan behöva prövas mot Plan- och bygglagens bestämmelser. Kontakta kommunens Byggavdelning för vidare information. Avgift: av Kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

10 Sida 8 MBN 90 forts Dnr MBN/ Debiteras: Kent Källsvik, Hällebäcksvägen 20, Strömstad. Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

11 Sida 9 MBN 91 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (Tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften. Anläggningen kan anses vara allmännyttig, och med beaktande av Trafikverkets synpunkter begränsas möjligheterna att placera tankstationen utanför strandskyddat område. Därmed finns särskilda skäl att meddela dispens. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens för tankstation. beslutar att meddela dispens för tankstation. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: --- Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

12 Sida 10 MBN 92 Dnr MBN/ Öddö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad, med mera Ärende: Arild Skjeggestad har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av komplementbyggnad om 40 m 2, farstu på huvudbyggnad och ändrad placering av garage. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften under förutsättning att nedanstående villkor efterlevs och att komplementbyggnadens utformning vad avser den södra och östra gaveln utformas i huvudsaklig överensstämmelse med inlämnad ritning. Området är redan ianspråktaget som tomt, varför särskilda skäl att meddela dispens föreligger. Ansökan ankomststämplad Tjänsteskrivelse daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. beslutar att meddela dispens med följande villkor: 1. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 2. Komplementbyggnaden ska utformas enligt inlämnade ritningar. 3. Tomtplatsens (fastighetens) södra och östra gräns ska markeras. forts

13 Sida 11 MBN 92 forts Dnr MBN/ Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 6 timmar á 850 kronor = kronor Arild Skjeggestad, Sognsvannsveien 27B, NO-0372 Oslo, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Plan- och byggavdelningen

14 Sida 12 MBN 93 Dnr MBN/ Spinnaren 1 m fl detaljplan Sökande: Ermina Siim, Tångenvägen 41, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Marie Fagerberg, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast digitalt till: Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast digitalt till: Folkpartiet Liberalerna i Strömstad, Att: Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten forts

15 Sida 13 MBN 93 forts Dnr MBN/ AB Strömstadsbyggen, Att: Thomas Karlsson, Västra Klevgatan 9 A, Strömstad Conny och Gina Danielsson, Fredrikshaldsvägen 1, Strömstad Johanna Kosterdal och Mikael Arkhult, Fredrikshaldsvägen 12, Strömstad Sökanden

16 Sida 14 MBN 94 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). beslutar att godkänna planförslaget för granskning enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sökanden

17 Sida 15 MBN 95 Dnr MBN/ Bränneriängen 3 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 3 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

18 Sida 16 MBN 96 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - remiss från Tekniska förvaltningen angående förfrågan om köp av del av Strömstad 3:13 för utökning av fastigheten Sökande:, Tekniska förvaltningen Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Miljö- och byggförvaltningen, lantmäteriingenjör Magnus Carlstedt, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. beslutar att en eventuell fastighetsreglering av mark från Strömstad 3:13 till Bränneriängen 5 inte kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som åsyftas i Fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:2 med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse att uppmana Tekniska förvaltningen till att frågan om utökning av Bränneriängen 5 istället först bör hanteras genom en detaljplaneprövning med hänvisning till den motivering som redogörs för i nämnda tjänsteskrivelse. Tekniska förvaltningen, Kristin Ulfstad

19 Sida 17 MBN 97 Dnr MBN/ Ortnamn för området Mellby-/Mällbydalen Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink angående stavning av ortnamnet för området Mellby- /Mällbydalen. s protokollsanteckningar: Ordföranden ställer proposition på stavning av ortnamnet för området Mällbydalen och Mellbydalen och finner att beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet till Mällbydalen. beslutar att fastställa stavningen av ortnamnet för området till Mällbydalen. Adressansvarig Gun Persson Klink Barn- och utbildningsnämnden

20 Sida 18 MBN 98 Dnr MBN/ Medby 1:39 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre st. enbostadshus Sökande: Jan Tunem, Lervik 6B, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. beslutar att meddela positivt förhandsbesked. att enbostadshus skall uppföras med helårsstandard. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Medby 1:18, 1:19, 1:27, 1:40 och Nordby 2:13, 2:64 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Avgift: Förhandsbesked 8 861:- forts

21 Sida 19 MBN 98 forts Dnr MBN/ Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Trafikverket, Box 1170, Vänersborg Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

22 Sida 20 MBN 99 Dnr MBN/ Riktlinjer för bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Birgit Lotsners yrkande och finner att beslutar i enlighet med Birgit Lotsners yrkande. beslutar att anta riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder i enlighet med tjänsteskrivelse daterad med den ändringen att ordet bör ändras till ska i tredje meningen i riktlinjerna: Komplementbyggnad 30 % av huvudbyggnaden, dock max 50 kvadratmeter. Tillbyggnad 30 % av byggnaden dock max 25 kvadratmeter. Om komplementbyggnad/tillbyggnad överstiger angivna riktlinjer ska en diskussion föras med plan- och byggavdelningen då en bedömning får göras i det enskilda ärendet.

23 Sida 21 MBN 100 Dnr MBN/ Kebal 1:47 - planavgift Sökande: Jonas och Louise Ekström, Båtviksvägen 54, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger delegationsbeslut om bygglov, dnr MBN/ D. Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE beslutar att sätta ned planavgiften uppgående till kr, enligt gällande taxa, till kr att uppdra till byggavdelningen att tillse en justering av taxan gällande planavgifter för detaljplanplan, SKE-1177, SKE-1407, SKE-1443 samt SKE På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Planavgift :- Summa :- forts

24 Sida 22 MBN 100 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Detta beslut kan överklagas. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

25 Sida 23 MBN 101 Dnr MBN/ Nord-Koster 1:272 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Sökande: Reservatet AB, Korsholmsvägen 29, Nordkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om förhandsbesked, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom samt Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. beslutar att, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, meddela positivt förhandsbesked att byggnaderna ska utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen. På grund av jäv deltog inte Dick Andersson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Övriga upplysningar: Meddelat positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov, som görs inom två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. forts

26 Sida 24 MBN 101 forts Dnr MBN/ Det positiva förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar på fastigheterna Nord-Koster 1:41, 1:56 och 1:219 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Eftersom fastigheten är belägen inom ett område som är förordnat som naturreservat och natura-2000 så krävs länsstyrelsens prövning vad gäller alla former av gräv- och schaktarbeten utanför fastigheten. Avgift: Förhandsbesked 7 775:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad

27 Sida 25 MBN 102 Dnr MBN/ Stenbiten S:1 - ansökan om bygglov för plank och skylt Sökande: Frode Grönning, Östra Klevgatan 4, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Startbesked och fastställande av kontrollplan har beslutats i ärende gällande tekniskt samråd MBN/ , och skall fortsatt gälla i aktuellt ärende. Som kontrollansvarig har tidigare godtagits Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad, i samband med ursprungligt bygglov MBN/ , vilket fortsatt är giltigt i aktuellt ärende. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov. Avgift: Då förvaltningen har rekommenderat sökanden att söka separata lov har en sammanlagt bygglovsavgift tagits ut i lov med diarienummer MBN/ Ingen avgift uttages därför i detta lov. Summa 0:- forts

28 Sida 26 MBN 102 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Räkan 1-3, Stenbiten 5 och Strömstad 4:16 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL), givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande utan erinran. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig Per-Olof Lindberg c/o Bright Arkitekter, Oslovägen 48, Strömstad

29 Sida 27 MBN 103 Dnr MBN/ Förhandsbesked Koster - information Kommun- och stadsarkitekt Helena Östling informerar om: Långegärde 1:84 - Yttrande angående överklagande av länsstyrelsens beslut i motsätter sig yrkandet i målet. Nämnden står fast vid sitt beslut MBN 162,2013 att avslå ansökan om förhandsbesked. Långegärde 1: 19 - Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Mark- och miljödomstolen, som har gått igenom materialet i målet, instämmer i länsstyrelsens skäl och bedömning och finner att det inte har framkommit något som skulle vara skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet ska därför avslås. Domen vann laga kraft den 16 april Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

30 Sida 28 MBN 104 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Föreligger tjänsteskrivelse med förslag till beslut i rubricerat ärende undertecknad Förvaltningschef Michael Olsson daterad Fastighetsägaren har getts möjlighet att senast yttra sig över förvaltningens förslag till beslut. Yttrande inkom och föranleder ingen åtgärd. Förvaltningens förslag till s beslut: att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. s protokollsanteckningar: Yrkanden Åke Sundemar (FP) med instämmande av Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen och att Miljö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där upprättare en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befintligt läge och volym. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras i dag. Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. forts

31 Sida 29 MBN 104 forts Dnr MBN/ Ledamot/tjg ersättare Parti Ja Nej Birgit Lotsner (S) Ja Wolfgang Schwartz (STP) Ja Siwert Hjalmarsson (M) Ja Dick Andersson (M) Ja Tore Lomgård (C) Nej Åke Sundemar (FP) Nej Bengt Bivrin (MP) Nej Anette Andersson (FP) Nej Lena Martinsson (S) Ja Summa 5 4 Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 4 nej-röster för att ärendet ska återremitteras beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordföranden ställer därefter proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal 1:33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende. Åke Sundemar (FP), Anette Andersson (FP) och Tore Lomgård (C) reserverar sig mot beslutet. Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet. Bilaga Bilaga forts

32 Sida 30 MBN 104 forts Dnr MBN/ Expedieras för kännedom till: Fastighetsägare: 1. Geir Nielsen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge 2. Anne Nielsen Rommen, Vestavien 4b, NO-1476 Rasta, Norge Ombud för 1 och 2: 1. Advokat Krister Azelius, Advokatfirman Vinge KB, Box 1064, Helsingborg 2. Advokat Jonas Holmstedt, Advokatfirman Wåhlin AB, Box 1075, Helsingborg

33 C: \Users\sundemar\Documents\F ollcpartiet\reservationer\kebal 1-33 Res doc Reservation I<ebal 1 :33 - angående uppfört fritidshus utan bygglov Dnr MBN/ Vi reserverar oss mot Miljö - och byggnämndens beslut " att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Kebal l :33 som ligger på prickmark enligt markering genom skraffering på bifogad karta med plantolkning upprättad av Metria och daterad den 16 februari 2009 att uppdra åt miljö- och byggförvaltningen att verkställa ansökan om särskild handräckning enligt ovan." och yrkar att Milj ö- och byggnämnden omgående inleder förhandling med fastighetsägarna i avsikt att åstadkomma en överenskommelse, där Milj ö- och byggnämnden upprättar en detaljplan, där byggnaden tillåtes till befmtligt läge och volym. Anette Andersson Folkpartiet T~~e«Lo:n~----j Centerpartiet

34 t I IJ' fl RES R Jag reserverar mig mot dagens beslut att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräclming för att få till stånd rivning av de delar av byggnaden på fastigheten Keball:33 som ligger på priclunark. Detta ärende har varit en lång följetong i MBN. Tyvärr upplever jag inte att alla fakta funnits på bordet, eller diskuterats, när nämnden, idag eller tidigare, ska fatta beslut. Eller snarare, alla känslor. Eller, för den delen, kända och okända överenskommelser. Ju fler gånger vi behandlat detta ärende, desto fler fakta har tillkommit. Idag vill jag beskriva det på följande sätt: 1. Ja, byggnaden har uppförts utan laga-kraft-vunnet bygglov. Men, 2. Kommunens intention var redan 2001 att tillåta utökade byggrätter i Kebalområdet, men lät snålheten bedra visheten så den halvdana plan ändringen blev verkningslös. 3. Kommunen gav bygglov, för att bygga på prickmark, på samma sätt som för flera grannfastigheter. Med hänvisning till tidigare intentioner om att utöka byggrätten. Skillnaden mot de andra fastigheterna är det denna gång blev överklagat och bygglovet upphävt. 4. Kommunen biträdde fastighetsägaren under byggandet och gav denne tillåtelse att ta i anspråk det nya huset. 5. Kommunen startade ett nytt planarbete för hela Kebalområdet (bl a i syfte att bekräfta det byggda huset), som sedan avbröts utan motivering när ny majoritet tillträdde Kommunen försökte i stället att göra en "frimärksplan" för endast Kebal 1:33, återigen i syfte att bekräfta bygget. Denna plan upphävdes av länsstyrelsen, då den var bristfällig i sin utredning. Så här långt (apri1 201O) ser det, i alla fall, formellt sett ut som att kommunen försökt att bekräfta den lagstridiga byggnaden på fastigheten. I september 2010 byter kommunen fot och beslutar att fastigheten ska rivas. Ett beslut som har överklagats och prövats i högre instans, och därmed befunnits vara helt lagenligt. Av denna anledning har jag och Miljöpartiet tidigare stött beslutet. Nu har ytterligare fyra år snart gått, och huset är ännu inte rivet. I vår myndighetsroll ligger att vi ska väga enskilda medborgares intressen mot det allmäm1as intresse. J ag kan inte se att det finns något allmänintresse som behöver hävdas i detta fall, utan det är snarare rimligt att återuppta planarbetet för att göra planförhållandena i Kebal-området klara och tydliga för alla. Därför reserverar jag mig mot dagens beslut. Strömstad, dag som ovan. tjj I/!J r \ ~/f/7'/)y}0 Bengt Bivrin (MP) Sidan lav l

35 Sida 31 MBN 105 Dnr MBN/ Pilen 27 bygglov saknas, fortsatt hantering Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Michael Olsson daterad Ärendet är återförvisat till kommunen för vidare handläggning. Av detaljplanen framgår att punktprickad mark inte får bebyggas. Bygglov kan trots det lämnas för åtgärder som innebär en mindre avvikelse mot detaljplanen. Det ankommer på miljö- och byggnämnden att pröva om bygglov kan beviljas. Detta är dock en fråga som måste avgöras innan nämnden går vidare i ärendet. Nämnden måste pröva det återförvisade ärendet. Förvaltningen bedömer att det finns två möjliga alternativ. Dels att med bättre motivering bevilja bygglov i enlighet med nämndens tidigare beslut eller dels att avslå bygglovsansökan i enlighet med förvaltningens tidigare förslag. Att bevilja bygglov bedöms svårt då förvaltningen fortsatt bedömer att den genomförda byggnationen inte är eller kan utgöra en mindre avvikelse varför ett nytt bygglov svårligen kan motiveras och därmed inte kan eller bör beviljas. I det fall nämnden beslutar att avslå bygglovsansökan eller at ett beslut om bygglov ej vinner laga kraft återstår tidigare redovisade alternativ till fortsatt hantering av detta ärende. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå bygglov och återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning i syfte att utverka rättelse i form av rivning. s protokollsanteckningar: Yrkanden Birgit Lotsner (S) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) och Tore Lomgård (C) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

36 Sida 32 MBN 105 forts Dnr MBN/ Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Förvaltningschef Michael Olsson Ove Nilsson och Kerstin Palmqvist, Surbrunnsgatan 37 B, Strömstad Kommunstyrelsen

37 Sida 33 MBN 106 Dnr MBN/ Tillägg i delegationsordningen Ärendebeskrivning: Tjänsteskrivelse föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. beslutar att med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen (1991:900) samt 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) besluta att införa ett tillägg i delegationsordningen. Tillägget ger bygglovshandläggare och samhällsbyggnadsjurister befogenhet att i enlighet med 11 kap. 20 PBL besluta om att förelägga den som äger en fastighet eller ett byggnadsverk att vidta rättelse inom viss tid, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett sådant delegationsbeslut som avser ett föreläggande i enlighet med 11 kap. 20 PBL får varken förenas med vite eller förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot. Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks och akten

38 Sida 39 MBN 110 Dnr MBN/ Daftön 1:81 - ansökan om bygglov för balkong Sökande: Svein-Ove Bröste, Kyllingveien 13, NO-6330 Verma, Norge Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 3 350:- Tekniskt samråd, start-/slutbesked 2 136:- Summa 5 486:- forts

39 Sida 40 MBN 110 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Daftön 1:77, 1:78, 1:82, 1:85 och 1:86 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad

40 Sida 41 MBN 111 Dnr MBN/ Kebal 2:97 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för färdiga komponenter med hotellrum Sökande: Strömstad Golfklubb, Golfbanevägen 12, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov för tiden fram till och med att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- forts

41 Sida 42 MBN 111 forts Dnr MBN/ Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kebal 2:97, Kebal 2:234 och 2:235 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Räddningstjänsten och Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Senast skall området återställas till ursprungligt skick. Byggherren skall senast till detta datum redovisa/anmäla till Plan- och byggavdelningen att området är återställt. Redovisning kan ske med fotografier/text. Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Bo Eriksson, Skotsteksgatan 15, Strömstad

42 Sida 43 MBN 112 Dnr MBN/ Kile 1:37 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (rivning av bef. byggnad) Sökande: Joakim Holm, Lindvägen 2, Sydkoster Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar Vad sökanden har framfört ändrar inte Plan- och byggavdelningens bedömning. s protokollsanteckningar: Yrkande Siwert Hjalmarsson (M) med instämmande av Anette Andersson (FP), Åke Sundemar (FP) och Birgit Lotsner (S) yrkar att ärendet återremitteras till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggavdelningen för hörande av grannar då nämnden har för avsikt att bevilja bygglov. forts

43 Sida 44 MBN 112 forts Dnr MBN/ Plan- och byggavdelningen Sökanden

44 Sida 45 MBN 113 Dnr MBN/ Kungbäck 1:30 - ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning till vandrarhem Sökande: Per-Olof Rauséus, Kungbäck Krakhagen 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom , , , och Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. Avgift: Bygglov 6 041:- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Kungbäck 1:9, Kungbäck 1:18, Kungbäck 1:49, Kungbäck 1:51, Kungbäck 1:55, Kungbäck 1:149 och Kungbäck s:3 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra forts

45 Sida 46 MBN 113 forts Dnr MBN/ sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen och Räddningstjänsten har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Tekniska förvaltningen och Bohusläns museum har inget att erinra mot åtgärden. Trafikverket har lämnat yttrande att man inte ser några hinder med den östra infarten/anslutningen, att antalet parkeringar bör ses över samt att de ställer sig tveksamma till att tung trafik ska använda den västra anslutningen. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Det krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för ny eller ändring av avloppsanläggning. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Kontrollansvarig: Per-Olof Lindberg, c/o Bright Arkitekter AB, Oslovägen 48, Strömstad Trafikverket

46 Sida 47 MBN 114 Dnr MBN/ Rossö 2:320 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Sökande: Stefan Andersson, Garviksvägen 42, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Plan- och byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inte inkommit med något svar. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b Plan- och bygglagen (PBL), avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag 1 598:- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

47 Sida 48 MBN 115 Dnr MBN/ Strömstad 4:16 (Torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av biljettkur Sökande: Kust Event AB, Norra Linnégatan 2B, , Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. beslutar att med stöd av 9 kap 33 Plan- och bygglagen (PBL), bevilja tidsbegränsat bygglov. På grund av jäv deltog inte Anette Andersson (FP) och Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Avgift: Bygglov 3 298:- Övriga upplysningar: Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande men har inget att erinra om i detta ärende. Berörda grannar på fastigheterna Strömstad 4:25, sillen 9 och 10 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. forts

48 Sida 49 MBN 115 forts Dnr MBN/ Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

49 Sida 50 MBN 116 Dnr MBN/ Saltö 1:24 - ansökan om bygglov för plank Sökande: Anita Vinsrud, Svenljungavägen 26, Målsryd Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Sökanden har enligt skrivelse daterad från Byggavdelningen beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Sökanden har inkommit med svar beslutar att med stöd av 2 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL) och 9 kap 31 PBL, avslå ansökan om bygglov. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. Avgift: Avslag :- Sökanden och delägare i fastigheten (delges)

50 Sida 51 MBN 117 Dnr MBN/ Lervik 1:1 Bildande av Naturreservatet Kobbungen Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till beslut att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Namnet ska vara naturreservatet Kobbungen. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut om naturreservatet Kobbungen och lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

51 Sida 52 MBN 118 Delegations- och anmälningsärenden Föreligger delegations- och anmälningsärenden enligt bilagorna A-F: A. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen B. Delegationsärenden Miljö- och hälsoskyddsavdelningen C. Delegationsärenden Räddningstjänsten D. Delegationsärenden Plan- och kartavdelningen E. Delegationsärenden Plan- och byggavdelningen, beslut vid överklagande F. Delegationsärenden s ordförande beslutar att lägga ärendena till handlingarna.

52 Sida 53 MBN 119 Dnr MBN/ Baggeröd 1:20 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Simon Dahlström, Norra Kyrkogatan 15 E, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger ansökan om bygglov, ankomststämplad Kompletterande/reviderade handlingar inkom Tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Marcus Coster, Hättebäcksvägen 14, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. s protokollsanteckningar: Yrkande Lena Martinsson (S) yrkar att delegerar till Byggavdelningen att besluta i ärendet och att framföra synpunkter om användning av solenergi till sökanden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Byggavdelningens förslag och eget yrkande och finner att beslutar i enlighet med Byggavdelningens förslag. forts

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50) Sidnr 2015-01-22 1 (50) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20, 13.00-16.15 Morgan Gutke (C) Sveza Daceva Filipova (C) Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.05-11.15 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, kl 08.00-11.05 Ulf Gustafsson (S) Peter Sövig (STP) Bengt Simonsson-Fröjd (S), tjänstgörande ersättare Rune Sandin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:45 16:00 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V)

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer