STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)"

Transkript

1 Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Övriga deltagare Justerare Justeringens plats och tid Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och häloskyddsavdelningen Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulla Hedlund, sekreterare Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 60 Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 60 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - tillstånd till borrhålslager för värme och kyla Ärende: Företaget BT Property Strömstad AB söker tillstånd till anläggandet av ett s.k. borrhålslager som på vintern ska klara av att värma upp lokaler som är under uppbyggnad medan samma lager kommer att nyttjas till att kyla lokalerna på sommaren. 40 st hål á 250 meter ska borras och liter köldbärarvätska ska fylla de totalt meter kollektorslang som kommer till användning. Till detta ansluts värmepumpar med en effekt av 492 KW, innehållande 116 kg köldmedia av typ R 134a. Ärendet inkom som anmälan men blev efter delegationsbeslut samt inkomna nya dokument klassificerat som ett ansökningsärende. Lagstöd: Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17, 16 kap 2 samt 26 kap 9, 19, 22 Miljöbalken Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad beslutar att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. forts

3 Sida 3 MBN 60 forts Dnr MBN/ Representant för verksamhetsutövaren, Teresia Kling Ramböll, har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till beslut. Bifogas: Tjänsteskriv else daterad Avgift: Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 4 timmar á 850 kronor=3 400 kronor Faktureras: BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge Hur s beslut överklagas s beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till Miljö- och byggnämnden,, eller till Det kan också skickas per fax; Överklagandet ska ha kommit in till senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Nämnden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar därefter alla handlingar i ärendet till Länsstyrelsen. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller hur du begär att beslutet ska ändras och varför det ska ändras ditt namn och kontaktuppgifter

4 Sidnr 1 (37) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Beslutare Lena Martinsson (S), 61-78, Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), 61-65, 67-69, 72-74, Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, 66, 70-71, 75 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 79 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Siwert Hjalmarsson 61-78, Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

5 Sida 2 Övriga deltagare: Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare, 61-78, Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 61-76, Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare, 61-65, 67-69, 72-74, Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 62 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, 61 Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 69 Iréne Rutgersson, livsmedelsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 61, Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 76 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 79 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, 82 Ulla Hedlund, sekreterare

6 Sida 3 MBN 61 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang och räddningschef Rolf Olausson lämnar en kort rapport från respektive avdelning. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 4 MBN 62 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 28 februari Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

8 Sida 5 MBN 63 Dnr MBN/ Förslag till beslut om yttrande angående utvidgning av strandskyddsområden i Föreligger tjänsteskrivelse, daterat , angående utvidgning av strandskyddsområden i. Ärendet har beretts av översiktsplanerare Björn Richardsson i samarbete med representanter för miljö- och byggförvaltningen. Yttrandet har, i de delar som berör principiella frågor om utvidgningen, tagits fram i samverkan med Tanums kommun, Lysekils kommun och Sotenäs kommun Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. s protokollsanteckningar: Yrkande Wolfgang Schwarts (STP)yrkar att inga förändringar ska ske av strandskyddsområdena utan de ska vara i enlighet med beslut sedan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Wolfgang Schwartz yrkande och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Wolfgang Schwarts (STP) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen

9 Sida 6 MBN 64 Dnr MBN/ Revidering av delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Ärendebeskrivning: Föreligger reviderad delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, avdelningschef Maria Bylund, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. beslutar att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

10 Sida 7 MBN 65 Dnr MBN/ Rossö 3:102 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Rossö 3:102, Taavi Pahapill, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 40 kvm sker mot fastighetens centrala del. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Taavi Pahapill, Tuleredsvägen 24 A, Jonsered. Faktura skickas separat. forts

11 Sida 8 MBN 65 forts Dnr MBN/ Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

12 Sida 11 MBN 67 Dnr MBN/ Tjärnöbo 1:54 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Tjärnöbo 1:54, Jan-Magne Kvernmo, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 57 kvm sker till nuvarande 76 kvm. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

13 Sida 12 MBN 67 forts Dnr MBN/ Debiteras: Jan-Magne Kvernmo, Babrikksgatan 22, NO-2004 Lilleström, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

14 Sida 13 MBN 68 Dnr MBN/ Öddö 2:27 strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga Ärende: Lennart Ericsson ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga. Nuvarande 5 10 meter långa brygga byggs ut på sätt som gör det möjligt för 10 fastighetsägare att kunna placera 2 båtar vardera. Båtplatserna ska upplåtas till ägare av nedan angivna fastigheter som är belägna på ö utan fast förbindelse eller längs svårforcerad entréstig. Nuvarande små bryggor rivs i sin helhet. Deltagande fastigheter: Daftön 1:27, Öddö 2:36, Öddö 2:61, Öddö 2:110, Öddö 2:248, Öddö 2:249, Öddö 2:250, Öddö 2:251, Öddö 2:254 och Öddö 2:255. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. forts

15 Sida 14 MBN 68 forts Dnr MBN/ beslutar att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Observera Sökanden informeras om att utbyggnad av brygga kräver prövning enl. plan- och bygglagen. För vidare information, kontakta byggavdelningen. Utbyggnad av brygga kräver prövning enligt Miljöbalkens bestämmelser om Vattenverksamhet. För vidare information, kontakta Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Lennart Ericsson, Brämmenvägen 13, Strömstad. Faktura skickas separat. Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

16 Sida 15 MBN 69 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften, men att det saknas särskilda skäl att medge dispens. Underrättelse från miljö- och hälsoskyddsavdelningen föreligger. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå ansökan. s protokollsanteckningar: Yrkande Åke Sundemar (FP) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Expedieras: Sökanden Miljö- och byggförvaltningen

17 Sida 16 MBN 70 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten /Gajen - Återkallande av miljö- och byggnämndens beslut Livsmedelsföretagare: Gajen Intressenter AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning Föreligger muntlig och skriftlig underrättelse, daterad , från Gottebiten En Gros AB, org.nr, om förändring av ägarförhållandena för butiken Gottebiten /Gajen som ägs av Gajen Intressenter AB, org.nr. Enligt underrättelsen så skedde ett ägarbyte under juli Butiken byter då också namn till Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund och ägs från och med juli 2010 av Gottebiten En Gros AB. Efter skriftlig anmodan från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, så har en anmälan om försäljning av tobaksvaror i ovan nämnda butik inkommit från Gottebiten En Gros AB. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att miljö- och byggnämndens beslut bör återkallas med anledning av inkommen underrättelse om ägarbyte. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. forts

18 Sida 17 MBN 70 forts Dnr MBN/ beslutar att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Gajen Intressenter AB, Domaregränd 1, Strömstad Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, Göteborg Hellströms Advokatbyrå KB, att: Göran Andersson, Box 7305, Stockholm Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

19 Sida 18 MBN 71 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Beslut enligt Tobakslagen (1993:581) avseende marknadsföring Livsmedelsföretagare: Gottebiten En Gros AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genom inspektion och uppföljande inspektion konstaterat att den marknadsföring av tobaksvaror som sker i butiken är påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Marknadsföringen av tobaksvaror står i strid med bestämmelserna i Tobakslagen (1993:581) samt Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter, (KOFVS 2009:7). Allmänna råden gäller vid tillämpning av reglerna i tobakslagen om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att med beaktande av omfattningen av reklammaterialet, innehållet på skyltarna, dess placering och storlek så är denna reklam påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror och strider därmed mot tobakslagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. forts

20 Sida 19 MBN 71 forts Dnr MBN/ Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) beslutar att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men inges till Miljöoch byggnämnden inom tre veckor efter delfåendet. Gottebiten En Gros AB, Domaregränd 1, Strömstad Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

21 Sida 20 MBN 72 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl (Akt nr 1486-P110) mindre avvikelse från detaljplanebestämmelser för utökat vägområde vid flytt av del av allmän väg Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, plan- och byggchef Elin Solvang, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. beslutar att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. Rådhuset Arkitekter AB, Att: Maria Andersson, Samhällsplanering & Miljö, Box 114, Uddevalla

22 Sida 21 MBN 73 Dnr MBN/ Planområde Stare 1:109 m fl - vägnamn Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink med förslag på vägnamn vid planområde Stare 1:109 m fl. Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. beslutar att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. Adressansvarig Gun Persson Klink

23 Sida 22 MBN 74 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till forts

24 Sida 23 MBN 74 forts Dnr MBN/ Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten Martin Gullberg, Hamngatan 31A Lgh 1501, Sundbyberg Bo Ekholm Skallsjö Högars Väg 8, Floda Lisbeth Ekholm Eklund, Knapegårdsvägen 5, Askim Rolf Dieseth, Watvedtveien 67, NO-1782 Halden, Norge Atle Dieseth, Laurbärsåsen 29, NO-1621 Gressvik, Norge Raymond Johnsen, Parkveien 3, NO-1768 Halden, Norge Veronica Johansson, Kungsviksvägen 1, Strömstad Sökanden

25 Sida 24 MBN 75 Dnr MBN/ Del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50 (bostäder) detaljplan Sökande: Källviken i Strömstad AB, Att: Trond Östby, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg forts

26 Sida 25 MBN 75 forts Dnr MBN/ Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till Fortum Distribution AB, Administration, Box 2087, Karlstad Västtrafik AB, Box 123, Skövde Seläter Hembygdsförening, Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Centerpartiet, c/o Morgan Gutke, Tornstigen 2, Strömstad Folkpartiet, Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Olav Grönstad, Caprivägen 13, Strömstad Källviken-Tångarna Samfällighetsförening (Källvik ga:2), c/o Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Magnus Kjerfve, Mor Karins Väg 1, Karlstad Ingrid Ribba och Arne Sjöberg, Krabbstigen 4, Strömstad Sökanden Aspekt Arkitektur, Olof Ohlsson, Villavägen 11, Lerum

27 Sida 26 MBN 76 Dnr MBN/ Tillsyn - information Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks informerar om Plan- och byggavdelningens handläggningsrutiner och aktuell status för tillsynsärenden. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

28 Sida 27 MBN 77 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - information Förvaltningen arbetar med hjälp av kommunens juridiska ombud med att ta fram nya alternativa förslag till fortsatt hantering av ärendet. Förvaltningschef Michael Olsson informerar om ärendets nuläge och fortsatta hantering. Förvaltningen avser kunna presentera förslag till beslut vid kommande möte i april. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

29 Sida 28 MBN 78 Dnr MBN/ Kebal 1:50 - information Förvaltningschef Michael Olsson informerar och redovisar innehållet i svarsskrivelse med anledning om inkommen begäran om skadestånd som är sänd till fastighetsägaren. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

30 Sida 29 MBN 79 Dnr MBN/ Norrkärr 1:256 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Kristian och Tenna Ware Nielsen, Hällekind 1, lgh 31:11, Strömstad Ärendebeskrivning: Ansökan om bygglov inkom Kompletterande/reviderade handlingar inkom och samt uppgift om byggnadshöjd som inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Rickard von Mentzer, Nilsemyrsvägen 9 A, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. forts

31 Sida 30 MBN 79 forts Dnr MBN/ Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Norrkärr 1:251, Norrkärr 1:252, Norrkärr 1:253, Norrkärr 1:255, Norrkärr 1:257 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Fastighetsägare till Norrkärr 1:252 har inkommit med invändning gällande byggnadshöjden som de ej kan godkänna då den hindrar deras utsikt. I övrigt inkom inga synpunkter. Ett andra utskick till berörd granne har skickats fastighetsägare till Norrkärr 1:252 med anledning av de reviderade handlingar som inkommit. Ägare till Norrkärr 1:252 kan fortfarande ej acceptera åtgärden eftersom de anser att utsikten och helhetsintrycket i området förstörs/försämras. Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Räddningstjänsten har inget att erinra. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Enligt lag fr o m skall byggfelsförsäkring och färdigställandegaranti tecknas. Innan försäkringar är tecknade tas inget beslut om startbesked. Energibehovsberäkning skall redovisas senast i samband med det tekniska samrådet. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. forts

32 Sida 31 MBN 79 forts Dnr MBN/ Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Fastighetsägare till: Norrkärr 1:252 (ej tillgodosedda synpunkter) (delges) Kontrollansvarig

33 Sida 32 MBN 80 Dnr MBN/ Grålös 3:17 ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus - information Bygglovshandläggare Evelina Björk informerar om beslut daterat D 125 angående avvisning då begärda kompletterande handlingar inte inkommit efter utsatt datum. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10) Sidnr s arbetsutskott 2015-08-20 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.00-12.10, 13.00-14.00 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Sidnr 2014-01-23 1 (38) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Beslutare Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Britta Carlsson (STP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-10-16 1 (27)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-10-16 1 (27) Sidnr 2014-10-16 1 (27) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-10.40 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4) Sidnr 2014-04-24 1 (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.43, 11.05-11.25 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2010-02-18 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-13.55. Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v), 3-5 Morgan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3) Sidnr 2014-08-28 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.15-11.25 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M)

Läs mer

Bengt-Göran Bergstrand Strömstad 2014-09-25. Bengt-Göran Bergstrand

Bengt-Göran Bergstrand Strömstad 2014-09-25. Bengt-Göran Bergstrand Sidnr 1 (5) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 10.10-10.32, 10.55-10.58 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-05-22 1 (4)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-05-22 1 (4) Sidnr 2014-05-22 1 (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.55-9.15, 10.20-10.45 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 1 (3) Sidnr 2015-05-21 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 11.44-11-51 Andreas Nikkinen (MP), tjänstgörande ersättare Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-02-20 1 (56)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-02-20 1 (56) Sidnr 1 (56) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.55-15.05 Beslutare Lena Martinsson (S), 26-50, 53-59 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 26-49,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00 Sidnr 1 (60) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00 Beslutare Lena Martinsson (S), 172-183, 185-204 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.05-11.15 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10 Sidnr 1 (51) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.00, 13.00-15.10 Beslutare Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 205-222, 225-226,

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-03-17 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.00-13.20 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C), 5-8 Peter Sövig

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30 Sidnr 1 (52) Plats och sammanträdestid Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.10, 12.50-14.30 Beslutare Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7) Sidnr 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 15.15-15.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7) Sidnr 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset kl 13.00-13.40 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare för Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2008-11-06 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.00-12.00, 13.00-14.45. Sören Eriksson (stp) Morgan Gutke (c)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50) Sidnr 2015-01-22 1 (50) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20, 13.00-16.15 Morgan Gutke (C) Sveza Daceva Filipova (C) Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-05-12 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 08.30-08.55, 10.10-12.00, 13.00-15.45 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer