STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)"

Transkript

1 Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Övriga deltagare Justerare Justeringens plats och tid Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och häloskyddsavdelningen Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulla Hedlund, sekreterare Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 60 Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 60 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - tillstånd till borrhålslager för värme och kyla Ärende: Företaget BT Property Strömstad AB söker tillstånd till anläggandet av ett s.k. borrhålslager som på vintern ska klara av att värma upp lokaler som är under uppbyggnad medan samma lager kommer att nyttjas till att kyla lokalerna på sommaren. 40 st hål á 250 meter ska borras och liter köldbärarvätska ska fylla de totalt meter kollektorslang som kommer till användning. Till detta ansluts värmepumpar med en effekt av 492 KW, innehållande 116 kg köldmedia av typ R 134a. Ärendet inkom som anmälan men blev efter delegationsbeslut samt inkomna nya dokument klassificerat som ett ansökningsärende. Lagstöd: Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17, 16 kap 2 samt 26 kap 9, 19, 22 Miljöbalken Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad beslutar att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. forts

3 Sida 3 MBN 60 forts Dnr MBN/ Representant för verksamhetsutövaren, Teresia Kling Ramböll, har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till beslut. Bifogas: Tjänsteskriv else daterad Avgift: Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 4 timmar á 850 kronor=3 400 kronor Faktureras: BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge Hur s beslut överklagas s beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till Miljö- och byggnämnden,, eller till Det kan också skickas per fax; Överklagandet ska ha kommit in till senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Nämnden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar därefter alla handlingar i ärendet till Länsstyrelsen. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller hur du begär att beslutet ska ändras och varför det ska ändras ditt namn och kontaktuppgifter

4 Sidnr 1 (37) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Beslutare Lena Martinsson (S), 61-78, Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), 61-65, 67-69, 72-74, Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, 66, 70-71, 75 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 79 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Siwert Hjalmarsson 61-78, Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

5 Sida 2 Övriga deltagare: Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare, 61-78, Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 61-76, Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare, 61-65, 67-69, 72-74, Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 62 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, 61 Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 69 Iréne Rutgersson, livsmedelsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 61, Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 76 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 79 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, 82 Ulla Hedlund, sekreterare

6 Sida 3 MBN 61 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang och räddningschef Rolf Olausson lämnar en kort rapport från respektive avdelning. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 4 MBN 62 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 28 februari Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

8 Sida 5 MBN 63 Dnr MBN/ Förslag till beslut om yttrande angående utvidgning av strandskyddsområden i Föreligger tjänsteskrivelse, daterat , angående utvidgning av strandskyddsområden i. Ärendet har beretts av översiktsplanerare Björn Richardsson i samarbete med representanter för miljö- och byggförvaltningen. Yttrandet har, i de delar som berör principiella frågor om utvidgningen, tagits fram i samverkan med Tanums kommun, Lysekils kommun och Sotenäs kommun Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. s protokollsanteckningar: Yrkande Wolfgang Schwarts (STP)yrkar att inga förändringar ska ske av strandskyddsområdena utan de ska vara i enlighet med beslut sedan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Wolfgang Schwartz yrkande och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Wolfgang Schwarts (STP) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen

9 Sida 6 MBN 64 Dnr MBN/ Revidering av delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Ärendebeskrivning: Föreligger reviderad delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, avdelningschef Maria Bylund, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. beslutar att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

10 Sida 7 MBN 65 Dnr MBN/ Rossö 3:102 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Rossö 3:102, Taavi Pahapill, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 40 kvm sker mot fastighetens centrala del. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Taavi Pahapill, Tuleredsvägen 24 A, Jonsered. Faktura skickas separat. forts

11 Sida 8 MBN 65 forts Dnr MBN/ Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

12 Sida 11 MBN 67 Dnr MBN/ Tjärnöbo 1:54 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Tjärnöbo 1:54, Jan-Magne Kvernmo, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 57 kvm sker till nuvarande 76 kvm. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

13 Sida 12 MBN 67 forts Dnr MBN/ Debiteras: Jan-Magne Kvernmo, Babrikksgatan 22, NO-2004 Lilleström, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

14 Sida 13 MBN 68 Dnr MBN/ Öddö 2:27 strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga Ärende: Lennart Ericsson ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga. Nuvarande 5 10 meter långa brygga byggs ut på sätt som gör det möjligt för 10 fastighetsägare att kunna placera 2 båtar vardera. Båtplatserna ska upplåtas till ägare av nedan angivna fastigheter som är belägna på ö utan fast förbindelse eller längs svårforcerad entréstig. Nuvarande små bryggor rivs i sin helhet. Deltagande fastigheter: Daftön 1:27, Öddö 2:36, Öddö 2:61, Öddö 2:110, Öddö 2:248, Öddö 2:249, Öddö 2:250, Öddö 2:251, Öddö 2:254 och Öddö 2:255. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. forts

15 Sida 14 MBN 68 forts Dnr MBN/ beslutar att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Observera Sökanden informeras om att utbyggnad av brygga kräver prövning enl. plan- och bygglagen. För vidare information, kontakta byggavdelningen. Utbyggnad av brygga kräver prövning enligt Miljöbalkens bestämmelser om Vattenverksamhet. För vidare information, kontakta Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Lennart Ericsson, Brämmenvägen 13, Strömstad. Faktura skickas separat. Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

16 Sida 15 MBN 69 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften, men att det saknas särskilda skäl att medge dispens. Underrättelse från miljö- och hälsoskyddsavdelningen föreligger. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå ansökan. s protokollsanteckningar: Yrkande Åke Sundemar (FP) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Expedieras: Sökanden Miljö- och byggförvaltningen

17 Sida 16 MBN 70 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten /Gajen - Återkallande av miljö- och byggnämndens beslut Livsmedelsföretagare: Gajen Intressenter AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning Föreligger muntlig och skriftlig underrättelse, daterad , från Gottebiten En Gros AB, org.nr, om förändring av ägarförhållandena för butiken Gottebiten /Gajen som ägs av Gajen Intressenter AB, org.nr. Enligt underrättelsen så skedde ett ägarbyte under juli Butiken byter då också namn till Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund och ägs från och med juli 2010 av Gottebiten En Gros AB. Efter skriftlig anmodan från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, så har en anmälan om försäljning av tobaksvaror i ovan nämnda butik inkommit från Gottebiten En Gros AB. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att miljö- och byggnämndens beslut bör återkallas med anledning av inkommen underrättelse om ägarbyte. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. forts

18 Sida 17 MBN 70 forts Dnr MBN/ beslutar att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Gajen Intressenter AB, Domaregränd 1, Strömstad Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, Göteborg Hellströms Advokatbyrå KB, att: Göran Andersson, Box 7305, Stockholm Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

19 Sida 18 MBN 71 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Beslut enligt Tobakslagen (1993:581) avseende marknadsföring Livsmedelsföretagare: Gottebiten En Gros AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genom inspektion och uppföljande inspektion konstaterat att den marknadsföring av tobaksvaror som sker i butiken är påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Marknadsföringen av tobaksvaror står i strid med bestämmelserna i Tobakslagen (1993:581) samt Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter, (KOFVS 2009:7). Allmänna råden gäller vid tillämpning av reglerna i tobakslagen om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att med beaktande av omfattningen av reklammaterialet, innehållet på skyltarna, dess placering och storlek så är denna reklam påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror och strider därmed mot tobakslagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. forts

20 Sida 19 MBN 71 forts Dnr MBN/ Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) beslutar att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men inges till Miljöoch byggnämnden inom tre veckor efter delfåendet. Gottebiten En Gros AB, Domaregränd 1, Strömstad Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

21 Sida 20 MBN 72 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl (Akt nr 1486-P110) mindre avvikelse från detaljplanebestämmelser för utökat vägområde vid flytt av del av allmän väg Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, plan- och byggchef Elin Solvang, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. beslutar att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. Rådhuset Arkitekter AB, Att: Maria Andersson, Samhällsplanering & Miljö, Box 114, Uddevalla

22 Sida 21 MBN 73 Dnr MBN/ Planområde Stare 1:109 m fl - vägnamn Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink med förslag på vägnamn vid planområde Stare 1:109 m fl. Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. beslutar att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. Adressansvarig Gun Persson Klink

23 Sida 22 MBN 74 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till forts

24 Sida 23 MBN 74 forts Dnr MBN/ Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten Martin Gullberg, Hamngatan 31A Lgh 1501, Sundbyberg Bo Ekholm Skallsjö Högars Väg 8, Floda Lisbeth Ekholm Eklund, Knapegårdsvägen 5, Askim Rolf Dieseth, Watvedtveien 67, NO-1782 Halden, Norge Atle Dieseth, Laurbärsåsen 29, NO-1621 Gressvik, Norge Raymond Johnsen, Parkveien 3, NO-1768 Halden, Norge Veronica Johansson, Kungsviksvägen 1, Strömstad Sökanden

25 Sida 24 MBN 75 Dnr MBN/ Del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50 (bostäder) detaljplan Sökande: Källviken i Strömstad AB, Att: Trond Östby, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg forts

26 Sida 25 MBN 75 forts Dnr MBN/ Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till Fortum Distribution AB, Administration, Box 2087, Karlstad Västtrafik AB, Box 123, Skövde Seläter Hembygdsförening, Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Centerpartiet, c/o Morgan Gutke, Tornstigen 2, Strömstad Folkpartiet, Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Olav Grönstad, Caprivägen 13, Strömstad Källviken-Tångarna Samfällighetsförening (Källvik ga:2), c/o Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Magnus Kjerfve, Mor Karins Väg 1, Karlstad Ingrid Ribba och Arne Sjöberg, Krabbstigen 4, Strömstad Sökanden Aspekt Arkitektur, Olof Ohlsson, Villavägen 11, Lerum

27 Sida 26 MBN 76 Dnr MBN/ Tillsyn - information Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks informerar om Plan- och byggavdelningens handläggningsrutiner och aktuell status för tillsynsärenden. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

28 Sida 27 MBN 77 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - information Förvaltningen arbetar med hjälp av kommunens juridiska ombud med att ta fram nya alternativa förslag till fortsatt hantering av ärendet. Förvaltningschef Michael Olsson informerar om ärendets nuläge och fortsatta hantering. Förvaltningen avser kunna presentera förslag till beslut vid kommande möte i april. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

29 Sida 28 MBN 78 Dnr MBN/ Kebal 1:50 - information Förvaltningschef Michael Olsson informerar och redovisar innehållet i svarsskrivelse med anledning om inkommen begäran om skadestånd som är sänd till fastighetsägaren. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

30 Sida 29 MBN 79 Dnr MBN/ Norrkärr 1:256 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Kristian och Tenna Ware Nielsen, Hällekind 1, lgh 31:11, Strömstad Ärendebeskrivning: Ansökan om bygglov inkom Kompletterande/reviderade handlingar inkom och samt uppgift om byggnadshöjd som inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Rickard von Mentzer, Nilsemyrsvägen 9 A, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. forts

31 Sida 30 MBN 79 forts Dnr MBN/ Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Norrkärr 1:251, Norrkärr 1:252, Norrkärr 1:253, Norrkärr 1:255, Norrkärr 1:257 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Fastighetsägare till Norrkärr 1:252 har inkommit med invändning gällande byggnadshöjden som de ej kan godkänna då den hindrar deras utsikt. I övrigt inkom inga synpunkter. Ett andra utskick till berörd granne har skickats fastighetsägare till Norrkärr 1:252 med anledning av de reviderade handlingar som inkommit. Ägare till Norrkärr 1:252 kan fortfarande ej acceptera åtgärden eftersom de anser att utsikten och helhetsintrycket i området förstörs/försämras. Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Räddningstjänsten har inget att erinra. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Enligt lag fr o m skall byggfelsförsäkring och färdigställandegaranti tecknas. Innan försäkringar är tecknade tas inget beslut om startbesked. Energibehovsberäkning skall redovisas senast i samband med det tekniska samrådet. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. forts

32 Sida 31 MBN 79 forts Dnr MBN/ Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Fastighetsägare till: Norrkärr 1:252 (ej tillgodosedda synpunkter) (delges) Kontrollansvarig

33 Sida 32 MBN 80 Dnr MBN/ Grålös 3:17 ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus - information Bygglovshandläggare Evelina Björk informerar om beslut daterat D 125 angående avvisning då begärda kompletterande handlingar inte inkommit efter utsatt datum. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer