STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden (3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)"

Transkript

1 Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Övriga deltagare Justerare Justeringens plats och tid Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och häloskyddsavdelningen Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulla Hedlund, sekreterare Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 60 Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 MBN 60 Dnr MBN/ Bränneriängen 5 - tillstånd till borrhålslager för värme och kyla Ärende: Företaget BT Property Strömstad AB söker tillstånd till anläggandet av ett s.k. borrhålslager som på vintern ska klara av att värma upp lokaler som är under uppbyggnad medan samma lager kommer att nyttjas till att kyla lokalerna på sommaren. 40 st hål á 250 meter ska borras och liter köldbärarvätska ska fylla de totalt meter kollektorslang som kommer till användning. Till detta ansluts värmepumpar med en effekt av 492 KW, innehållande 116 kg köldmedia av typ R 134a. Ärendet inkom som anmälan men blev efter delegationsbeslut samt inkomna nya dokument klassificerat som ett ansökningsärende. Lagstöd: Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 17, 16 kap 2 samt 26 kap 9, 19, 22 Miljöbalken Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad beslutar att ge företaget BT Property Strömstad AB tillstånd att anlägga borrhålslager enligt inkommen, samlad ansökan. att förelägga med försiktighetsmått de villkor som finns angivna i bifogad tjänsteskrivelse daterad Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. forts

3 Sida 3 MBN 60 forts Dnr MBN/ Representant för verksamhetsutövaren, Teresia Kling Ramböll, har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till beslut. Bifogas: Tjänsteskriv else daterad Avgift: Enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 4 timmar á 850 kronor=3 400 kronor Faktureras: BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge BT Property Strömstad AB, c/o Bunde Eiendom AS, PB 6445 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norge Hur s beslut överklagas s beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till Miljö- och byggnämnden,, eller till Det kan också skickas per fax; Överklagandet ska ha kommit in till senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Nämnden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar därefter alla handlingar i ärendet till Länsstyrelsen. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange beslutsdag, paragrafnummer och vad beslutet gäller hur du begär att beslutet ska ändras och varför det ska ändras ditt namn och kontaktuppgifter

4 Sidnr 1 (37) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl Beslutare Lena Martinsson (S), 61-78, Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M), 61-65, 67-69, 72-74, Bengt-Göran Bergstrand (M) Tore Lomgård (C) Åke Sundemar (FP) Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Dick Andersson (M), tjänstgörande ersättare, 66, 70-71, 75 Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare, 79 Övriga deltagare Enligt förteckning på sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Bengt-Göran Bergstrand Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Lena Martinsson Siwert Hjalmarsson 61-78, Justerare... Bengt-Göran Bergstrand Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

5 Sida 2 Övriga deltagare: Birgit Lotsner (S), ej tjänstgörande ersättare, 61-78, Mats Granberg (S), ej tjänstgörande ersättare Anders Ekström (STP), ej tjänstgörande ersättare, 61-76, Dick Andersson (M), ej tjänstgörande ersättare, 61-65, 67-69, 72-74, Anette Andersson (FP), ej tjänstgörande ersättare Anders Jernelius (V), ej tjänstgörande ersättare Michael Olsson, förvaltningschef Josefin Törnkvist, controller, 62 Rolf Olausson, räddningschef, Räddningstjänsten, 61 Maria Bylund, avdelningschef, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Rolf Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 69 Iréne Rutgersson, livsmedelsinspektör, Elin Solvang, plan- och byggchef, Plan- och byggavdelningen, 61, Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavdelningen, Emma Larsson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd, Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist, Plan- och byggavdelningen, 76 Peter Buse, byggnadsingenjör, Plan- och byggavdelningen, 79 Evelina Björk, bygglovshandläggare, Plan- och byggavdelningen, Magnus Carlstedt, lantmäteriingenjör, Plan- och byggavdelningen, 82 Ulla Hedlund, sekreterare

6 Sida 3 MBN 61 Dnr MBN/ Kort rapport från respektive avdelning Plan- och byggchef Elin Solvang och räddningschef Rolf Olausson lämnar en kort rapport från respektive avdelning. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

7 Sida 4 MBN 62 Dnr MBN/ Ekonomiskt utfall - information Controller Josefin Törnkvist redogör för det ekonomiska utfallet per den 28 februari Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

8 Sida 5 MBN 63 Dnr MBN/ Förslag till beslut om yttrande angående utvidgning av strandskyddsområden i Föreligger tjänsteskrivelse, daterat , angående utvidgning av strandskyddsområden i. Ärendet har beretts av översiktsplanerare Björn Richardsson i samarbete med representanter för miljö- och byggförvaltningen. Yttrandet har, i de delar som berör principiella frågor om utvidgningen, tagits fram i samverkan med Tanums kommun, Lysekils kommun och Sotenäs kommun Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. s protokollsanteckningar: Yrkande Wolfgang Schwarts (STP)yrkar att inga förändringar ska ske av strandskyddsområdena utan de ska vara i enlighet med beslut sedan Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Miljö- och byggförvaltningens förslag och Wolfgang Schwartz yrkande och finner att beslutar i enlighet med Miljö- och byggförvaltningens förslag. beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande och därefter lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Wolfgang Schwarts (STP) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen

9 Sida 6 MBN 64 Dnr MBN/ Revidering av delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Ärendebeskrivning: Föreligger reviderad delegationsordning för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, avdelningschef Maria Bylund, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. beslutar att anta den reviderade delegationsordningen för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

10 Sida 7 MBN 65 Dnr MBN/ Rossö 3:102 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Rossö 3:102, Taavi Pahapill, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 40 kvm sker mot fastighetens centrala del. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Taavi Pahapill, Tuleredsvägen 24 A, Jonsered. Faktura skickas separat. forts

11 Sida 8 MBN 65 forts Dnr MBN/ Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

12 Sida 11 MBN 67 Dnr MBN/ Tjärnöbo 1:54 strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus Ärende: Ägaren till fastigheten Tjärnöbo 1:54, Jan-Magne Kvernmo, ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden, c:a 57 kvm sker till nuvarande 76 kvm. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus på sätt som anges i ansökan. att fastighet utgör tomtplats. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor forts

13 Sida 12 MBN 67 forts Dnr MBN/ Debiteras: Jan-Magne Kvernmo, Babrikksgatan 22, NO-2004 Lilleström, Norge Faktura skickas separat. Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

14 Sida 13 MBN 68 Dnr MBN/ Öddö 2:27 strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga Ärende: Lennart Ericsson ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga. Nuvarande 5 10 meter långa brygga byggs ut på sätt som gör det möjligt för 10 fastighetsägare att kunna placera 2 båtar vardera. Båtplatserna ska upplåtas till ägare av nedan angivna fastigheter som är belägna på ö utan fast förbindelse eller längs svårforcerad entréstig. Nuvarande små bryggor rivs i sin helhet. Deltagande fastigheter: Daftön 1:27, Öddö 2:36, Öddö 2:61, Öddö 2:110, Öddö 2:248, Öddö 2:249, Öddö 2:250, Öddö 2:251, Öddö 2:254 och Öddö 2:255. Ansökan om strandskyddsdispens, ankomststämplad Tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. forts

15 Sida 14 MBN 68 forts Dnr MBN/ beslutar att samtliga små bryggor i området rivs före det att anläggande av ny brygga påbörjas. att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av brygga till maximalt 30 meters längd, max 2 båtar per berörd fastighet. att båtplats endast nyttjas av ägare till ovan uppräknade fastigheter. att innan ny brygga anläggs ska Miljö- och hälsoskyddsavdelningen meddelas för kontroll av att småbryggorna rivits. Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Observera Sökanden informeras om att utbyggnad av brygga kräver prövning enl. plan- och bygglagen. För vidare information, kontakta byggavdelningen. Utbyggnad av brygga kräver prövning enligt Miljöbalkens bestämmelser om Vattenverksamhet. För vidare information, kontakta Länsstyrelsens Vattenvårdsenhet. Länsstyrelsen får enligt 19 kap 3 b MB pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Prövningen skall ske inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Avgift: Debiteras: av kommunfullmäktige antagen taxa 5 timmar á 850 kronor = kronor Lennart Ericsson, Brämmenvägen 13, Strömstad. Faktura skickas separat. Expedieras: Sökanden Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Vänersborg Byggavdelningen

16 Sida 15 MBN 69 Dnr MBN/ Strömstad 5:27 - ansökan om strandskyddsdispens (tankstation) Ärende: Ansökan gäller uppförande av en tankstation där man ska kunna hämta färskvatten. Platsen ligger intill södra infarten till Strömstad och infarten till Prästängen. Värdena för det rörliga friluftslivet bedöms vara små, även på sikt. Som området ser ut idag skulle uppförandet av tankstationen inte påverka växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen menar att åtgärden inte skulle motverka strandskyddets syften, men att det saknas särskilda skäl att medge dispens. Underrättelse från miljö- och hälsoskyddsavdelningen föreligger. Miljö- och byggförvaltningens förslag till s beslut: att avslå ansökan. s protokollsanteckningar: Yrkande Åke Sundemar (FP) med instämmande av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggförvaltningen för kommunikation med sökanden om utredning av ny placering och eventuell bullerutredning. Expedieras: Sökanden Miljö- och byggförvaltningen

17 Sida 16 MBN 70 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten /Gajen - Återkallande av miljö- och byggnämndens beslut Livsmedelsföretagare: Gajen Intressenter AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning Föreligger muntlig och skriftlig underrättelse, daterad , från Gottebiten En Gros AB, org.nr, om förändring av ägarförhållandena för butiken Gottebiten /Gajen som ägs av Gajen Intressenter AB, org.nr. Enligt underrättelsen så skedde ett ägarbyte under juli Butiken byter då också namn till Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund och ägs från och med juli 2010 av Gottebiten En Gros AB. Efter skriftlig anmodan från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, så har en anmälan om försäljning av tobaksvaror i ovan nämnda butik inkommit från Gottebiten En Gros AB. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att miljö- och byggnämndens beslut bör återkallas med anledning av inkommen underrättelse om ägarbyte. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. forts

18 Sida 17 MBN 70 forts Dnr MBN/ beslutar att återkalla beslut som är ställt till Gajen Intressenter AB, att skicka nytt beslut om förbud om otillåten marknadsföring av tobaksvaror till den nya ägaren Gottebiten En Gros AB. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Gajen Intressenter AB, Domaregränd 1, Strömstad Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, Göteborg Hellströms Advokatbyrå KB, att: Göran Andersson, Box 7305, Stockholm Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

19 Sida 18 MBN 71 Dnr MBN/ Skogar 1:5, Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Beslut enligt Tobakslagen (1993:581) avseende marknadsföring Livsmedelsföretagare: Gottebiten En Gros AB, org.nr, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har genom inspektion och uppföljande inspektion konstaterat att den marknadsföring av tobaksvaror som sker i butiken är påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Marknadsföringen av tobaksvaror står i strid med bestämmelserna i Tobakslagen (1993:581) samt Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter, (KOFVS 2009:7). Allmänna råden gäller vid tillämpning av reglerna i tobakslagen om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att med beaktande av omfattningen av reklammaterialet, innehållet på skyltarna, dess placering och storlek så är denna reklam påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror och strider därmed mot tobakslagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till s beslut: att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. forts

20 Sida 19 MBN 71 forts Dnr MBN/ Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) beslutar att förbjuda Gottebiten En Gros AB, org.nr., att från och med dagen för delgivning av detta beslut, på försäljningsstället Gottebiten Tobaksbutiken Svinesund (före detta Gottebiten/Gajen) Svinesunds Handelsområde, Strömstad, ha kommersiell reklam för tobaksvaror som kan anses som påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Lagstöd: 14 Tobakslagen (1993:581) 19a Tobakslagen (1993:581) 20 andra och tredje stycket Tobakslagen (1993:581) På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Förvaltningsrätten i Göteborg men inges till Miljöoch byggnämnden inom tre veckor efter delfåendet. Gottebiten En Gros AB, Domaregränd 1, Strömstad Länsstyrelsen i Västra Götaland, Enheten för social hållbarhet, Göteborg Folkhälsomyndigheten, Enheten för alkohol- och tobakstillsyn, Östersund Polismyndigheten i Västra Götaland, Närområde Strömstad, Box 7, Strömstad

21 Sida 20 MBN 72 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl (Akt nr 1486-P110) mindre avvikelse från detaljplanebestämmelser för utökat vägområde vid flytt av del av allmän väg Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, plan- och byggchef Elin Solvang, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. beslutar att föreslagen utformning av vägområdet inte kan anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. Rådhuset Arkitekter AB, Att: Maria Andersson, Samhällsplanering & Miljö, Box 114, Uddevalla

22 Sida 21 MBN 73 Dnr MBN/ Planområde Stare 1:109 m fl - vägnamn Föreligger tjänsteskrivelse från adressansvarig tjänsteman Gun Persson Klink med förslag på vägnamn vid planområde Stare 1:109 m fl. Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. beslutar att godkänna vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan att vägnamnen Högsläntsvägen, Smejohans backe och Strandbräckan skyltas genom exploatörens försorg. Adressansvarig Gun Persson Klink

23 Sida 22 MBN 74 Dnr MBN/ Del av Kungbäck 1:59 m fl detaljplan Sökande: Kungsviks Fritidshusförening, Bo Johansson, Taggsvampsvägen 3, Kristinehamn Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till forts

24 Sida 23 MBN 74 forts Dnr MBN/ Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen Räddningstjänsten Byggenheten Martin Gullberg, Hamngatan 31A Lgh 1501, Sundbyberg Bo Ekholm Skallsjö Högars Väg 8, Floda Lisbeth Ekholm Eklund, Knapegårdsvägen 5, Askim Rolf Dieseth, Watvedtveien 67, NO-1782 Halden, Norge Atle Dieseth, Laurbärsåsen 29, NO-1621 Gressvik, Norge Raymond Johnsen, Parkveien 3, NO-1768 Halden, Norge Veronica Johansson, Kungsviksvägen 1, Strömstad Sökanden

25 Sida 24 MBN 75 Dnr MBN/ Del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50 (bostäder) detaljplan Sökande: Källviken i Strömstad AB, Att: Trond Östby, Domaregränd 1, Strömstad Ärendebeskrivning: Föreligger tjänsteskrivelse från Plan- och byggavdelningen, planeringsarkitekt Jimmy Magnusson, daterad Plan- och byggavdelningens förslag till s beslut: att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. beslutar att godkänna samrådsredogörelse daterad att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att fortsätta planarbetet utifrån de kommentarer som givits i samrådsredogörelse daterad att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan. På grund av jäv deltog inte Siwert Hjalmarsson (M) i handläggningen i detta ärende. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Vänersborg endast per e-post till Statens Geotekniska Institut - SGI, Myndighetsfunktionen, Linköping Trafikverket, Göteborg forts

26 Sida 25 MBN 75 forts Dnr MBN/ Lantmäteriet, Södra Hamngatan 4, Strömstad Bohusläns museum, Box 403, Uddevalla Skanova AB, Nätplanering Väst, Göteborg endast per e-post till Fortum Distribution AB, Administration, Box 2087, Karlstad Västtrafik AB, Box 123, Skövde Seläter Hembygdsförening, Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Centerpartiet, c/o Morgan Gutke, Tornstigen 2, Strömstad Folkpartiet, Åke Sundemar, Hemmetvägen 26, Strömstad Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Tekniska förvaltningen Olav Grönstad, Caprivägen 13, Strömstad Källviken-Tångarna Samfällighetsförening (Källvik ga:2), c/o Leif Olsson, Caprivägen 53, Strömstad Magnus Kjerfve, Mor Karins Väg 1, Karlstad Ingrid Ribba och Arne Sjöberg, Krabbstigen 4, Strömstad Sökanden Aspekt Arkitektur, Olof Ohlsson, Villavägen 11, Lerum

27 Sida 26 MBN 76 Dnr MBN/ Tillsyn - information Samhällsbyggnadsjurist Joel Bruks informerar om Plan- och byggavdelningens handläggningsrutiner och aktuell status för tillsynsärenden. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

28 Sida 27 MBN 77 Dnr MBN/ Kebal 1:33 - information Förvaltningen arbetar med hjälp av kommunens juridiska ombud med att ta fram nya alternativa förslag till fortsatt hantering av ärendet. Förvaltningschef Michael Olsson informerar om ärendets nuläge och fortsatta hantering. Förvaltningen avser kunna presentera förslag till beslut vid kommande möte i april. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

29 Sida 28 MBN 78 Dnr MBN/ Kebal 1:50 - information Förvaltningschef Michael Olsson informerar och redovisar innehållet i svarsskrivelse med anledning om inkommen begäran om skadestånd som är sänd till fastighetsägaren. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen. På grund av jäv deltog inte Anders Ekström (STP) i handläggningen i detta ärende.

30 Sida 29 MBN 79 Dnr MBN/ Norrkärr 1:256 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Sökande: Kristian och Tenna Ware Nielsen, Hällekind 1, lgh 31:11, Strömstad Ärendebeskrivning: Ansökan om bygglov inkom Kompletterande/reviderade handlingar inkom och samt uppgift om byggnadshöjd som inkom Tjänsteskrivelse från Byggavdelningen föreligger, daterad Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Rickard von Mentzer, Nilsemyrsvägen 9 A, Strömstad. Byggavdelningens förslag till s beslut: att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. beslutar att med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (PBL), bevilja bygglov att godta sökandens förslag till kontrollansvarig. På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggningen i detta ärende. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men inges till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från delfåendet. forts

31 Sida 30 MBN 79 forts Dnr MBN/ Avgift: Bygglov :- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök :- Summa :- Övriga upplysningar: Berörda grannar på fastigheterna Norrkärr 1:251, Norrkärr 1:252, Norrkärr 1:253, Norrkärr 1:255, Norrkärr 1:257 har, enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen (PBL) givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Fastighetsägare till Norrkärr 1:252 har inkommit med invändning gällande byggnadshöjden som de ej kan godkänna då den hindrar deras utsikt. I övrigt inkom inga synpunkter. Ett andra utskick till berörd granne har skickats fastighetsägare till Norrkärr 1:252 med anledning av de reviderade handlingar som inkommit. Ägare till Norrkärr 1:252 kan fortfarande ej acceptera åtgärden eftersom de anser att utsikten och helhetsintrycket i området förstörs/försämras. Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande. Lämnade synpunkter skall beaktas. Räddningstjänsten har inget att erinra. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. Åtgärden får inte påbörjas förrän har lämnat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 Plan- och bygglagen tas ut. Avgiften beräknas enligt 9 kap Plan- och byggförordningen. Enligt lag fr o m skall byggfelsförsäkring och färdigställandegaranti tecknas. Innan försäkringar är tecknade tas inget beslut om startbesked. Energibehovsberäkning skall redovisas senast i samband med det tekniska samrådet. Servisanmälan för inkoppling på kommunens vatten- och avloppsnät skall inlämnas till Tekniska förvaltningen. Tak och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenavlopp. Dagvatten får inte ledas från tomtmark till grannfastighet. forts

32 Sida 31 MBN 79 forts Dnr MBN/ Med beaktande av bakgrundsstrålning samt stenfyllnad under hus kan grundkonstruktionen behöva utföras så att risken för förhöjda radonhalter i bostaden inte kommer att överskrida de värden som anges i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 6:2. Om slutlig avgift för startbesked och upprättad kontrollplan avviker från i förskott betald avgift kan avräkning ske senast när slutbesked utfärdas, om den sökande så begär. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (9 kap 43 PBL). Sökanden och delägare i fastigheten (delges) Fastighetsägare till: Norrkärr 1:252 (ej tillgodosedda synpunkter) (delges) Kontrollansvarig

33 Sida 32 MBN 80 Dnr MBN/ Grålös 3:17 ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus - information Bygglovshandläggare Evelina Björk informerar om beslut daterat D 125 angående avvisning då begärda kompletterande handlingar inte inkommit efter utsatt datum. Ordförande Lena Martinsson tackar för informationen.

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Sidnr 2014-01-23 1 (38) Plats och sammanträdestid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20 Beslutare Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Britta Carlsson (STP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 1 (4) Sidnr 2014-04-24 1 (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.43, 11.05-11.25 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 1 (3) Sidnr 2014-08-28 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.15-11.25 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2013-10-17 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 11.05-11.15 Lena Martinsson (S) Birgit Lotsner (S), tjänstgörande ersättare Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 1 (50) Sidnr 2015-01-22 1 (50) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.30-12.20, 13.00-16.15 Morgan Gutke (C) Sveza Daceva Filipova (C) Anne-Marie Klouda (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Britta Karlsson (stp), ej tjg ersättare Michael Olsson, t f förvaltningschef Ulla Hedlund, sekreterare. Morgan Gutke Strömstad 2009-05-28

Britta Karlsson (stp), ej tjg ersättare Michael Olsson, t f förvaltningschef Ulla Hedlund, sekreterare. Morgan Gutke Strömstad 2009-05-28 Sidnr 1 (4) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 08.40-08.50, 09.10-09.15. Sören Eriksson (stp) Rolf Johnsson (stp) Birgitta Johansson (stp) Lena Martinsson (s),

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer