Beskrivning av Järnvägsnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Järnvägsnät"

Transkript

1 Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Samrådsversion Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Kontakter för detaljerad information... 3 Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare... 4 Samråd... 4 Definitioner... 4 Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen... 5 Allmänt Miljöfarlig verksamhet... 5 Avtal för trafikering och kapacitet... 5 Provkörningar... 6 Specialtransporter... 6 Operativa regler... 6 Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning... 6 Ansvar... 7 Järnvägsinfrastruktur... 8 Järnvägsnätets omfattning... 8 Anslutande järnvägsnät... 8 Järnvägsinfrastrukturens egenskaper

2 Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet... 9 Tjänster på anläggningarna Tilldelning av kapacitet Allmänt Ansökan och behandling Avgifter Avgiftsprinciper Avgifter år Index Övriga avgifter Anläggningsspecifikationer (i bokstavsordning)

3 1. Allmän information Jernhusen Verkstäder AB Infrastrukturförvaltare för anläggningar förtecknade i denna Järnvägsnätsbeskrivning inklusive bilagor är Jernhusen Verkstäder AB (i detta dokument härefter benämnt Jernhusen), vars huvudsakliga verksamhet består av: Underhållsdepåer samt Gods- och kombiterminaler Jernhusen erbjuder aktörer inom spårtrafikbranschen moderna, trafiknära och funktionella depålösningar inklusive kringerbjudanden. Tack vare att depåerna ligger nära stationerna kan fordonen underhållas mellan turerna för att snabbt sättas i trafik igen. Jernhusen erbjuder kompletta depålösningar som gör att aktörerna kan handla upp sitt fordonsunderhåll i konkurrens. Eftersom underhåll av Järnvägsfordon upphandlas med kontraktstider som är kortare än avskrivningen för dyrbara verkstadsutrustningar kan Jernhusen hyra ut depåer och verkstadslokaler som är komplett utrustade till Järnvägsföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter med flera. Genom att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken vill Jernhusen bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. Jernhusen arbetar för att terminalerna ska vara tillgängliga för alla Järnvägsföretag, speditörer och åkerier på lika villkor. Jernhusen handlar upp terminaloperatörer som ansvarar för driften och tillsammans arbetar parterna för att öka terminalernas effektivitet och kapacitet. Järnvägsinfrastruktur Genom att vara Infrastrukturförvaltare på fastigheter med depåanläggningar samt även på gods- /kombiterminalfastigheter sköter och utvecklar Jernhusen anläggningarna så att kunderna istället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Jernhusen har även fått förtroendet från flera andra fastighets-/spårägare att sköta infrastrukturförvaltningen av deras Järnvägsinfrastruktur. Mer om Jernhusen, våra underhållsdepåer, gods- och kombiterminaler samt Järnvägsinfrastrukturen finns på Allmänt Denna Järnvägsnätsbeskrivning beskriver det Järnvägsnät som Jernhusen förvaltar, de villkor som gäller för tillträde, kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet och information om förfarandet. Jernhusen ansvarar för informationen liksom för fördelning av infrastrukturkapacitet. Transportstyrelsen ska utöva tillsyn enligt järnvägslagen, järnvägsförordningen och föreskrifter meddelande med stöd av dessa författningar. I enlighet med detta kan Transportstyrelsen pröva om Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. Vad som i Järnvägsnätbeskrivningen sägs om Järnvägsföretag gäller också den som har tillstånd ("auktorisation") att organisera järnvägstrafik och som har ingått Trafikeringsavtal med Jernhusen. Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen Chef Försäljning & Leverans ansvarar för innehållet i denna Järnvägsnätsbeskrivning. Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning, gällande samt samrådsversioner, publiceras på följande webbsida: Kontakter för detaljerad information För detaljerad information om denna Järnvägsnätsbeskrivning, regler och villkor m.m. 3

4 hänvisas i första hand till: Produktansvarig Infrastruktur, Depåer. För information om Jernhusens underhållsdepåer hänvisas till någon av följande: Chef Försäljning & Leverans, Depåer Depåchef för respektive anläggning/geografiskt område enligt anläggningsspecifika bilagor till JNB För information om Jernhusens gods- och kombiterminaler hänvisas till Försäljningschef, Gods- och kombiterminaler Samtliga ovan nås via Jernhusens växel, telefon Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare Uppgifter om anslutande Infrastrukturförvaltare återfinns i respektive anläggningsbilaga. Då infrastrukturförvaltarskap för olika anläggningar kan förändras kan det finnas en eftersläpning avseende uppdatering av förändrade uppgifter. Jernhusen uppdaterar dock informationen så snart det är möjligt. För att säkerställa effektivitet och säkerhet på Jernhusens Järnvägsnät samverkar Jernhusen med anslutande infrastrukturförvaltare i de frågor som krävs och enligt de krav som finns i vid var tid gällande lagar, myndighetsföreskrifter samt interna föreskrifter. För uppgifter om angränsande Järnvägsinfrastruktur hänvisas i första hand till Infrastrukturförvaltaren ifråga som bäst kan svara på uppgifter samt handlägga ärenden som berör dennes infrastruktur. Samråd Samråd med berörda parter sker genom att en samrådsversion under en anvisad period görs tillgänglig på Jernhusens webbplats för synpunkter. Definitioner Anläggning Avgränsad Järnvägsinfrastruktur och därmed sammanhängande installationer som ett Järnvägsföretag ges tillträde till i Trafikeringsavtal. Bärgning Åtgärder av ett Järnvägsföretag för att forsla bort, eller låta ombesörja bortforsling, av eget eller nyttjat Järnvägsfordon. Infrastrukturförvaltare Den som förvaltar Järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen. Järnvägsfordon Rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår. Järnvägsföretag Den som, med stöd av licens eller särskilt tillstånd, tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik. Järnvägsinfrastruktur För järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd, drift eller brukande. 4

5 Järnvägsnät Den Järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Jernhusen. Olycksplatsansvarig ("OPA") Den som svarar för samordning av arbetet på en olycksplats. Röjning Åtgärder efter haveri, olycka eller dylikt, för att forsla bort Järnvägsfordon eller andra hinder i syfte att åter göra spåret farbart. Trafikeringsavtal Avtal mellan Jernhusen och ett Järnvägsföretag eller den som har rätt att organisera järnvägstrafik om förutsättningarna och ytterligare villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät. Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens säkerhetsbestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spåren, vilka publiceras på 2. Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen Allmänt Krav och villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät framgår av järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526) samt följdföreskrifter utfärdade med stöd av dessa. Utöver dessa lag-/myndighetskrav återfinns villkor, regler etc. i denna Järnvägsnätsbeskrivning samt de dokument som det här refereras till. Beslut om tilldelning av kapacitet till sökande tas av Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare, se kapitel längre fram i detta dokument. Tjänster av olika art vilka är nödvändiga för järnvägstrafiken tillhandahålls på respektive anläggning. På anläggningarna tillhandahålls infrastrukturkapacitet endast som en ringa del av de tjänster som finns tillgängliga på. Om farligt gods ska hanteras på Järnvägsinfrastrukturen ska Jernhusen underrättats om detta. Jernhusen kan i egenskap av fastighetsägare upplysa om eventuella restriktioner som föreligger. Eventuella villkor, restriktioner etc. som tillkommit efter såväl verksamhetsutövarens som fastighetsägarens anmälningar om eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska beaktas. Miljöfarlig verksamhet Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska tillse att nödvändiga anmälningar är gjorda och tillstånd utfärdade för eventuell miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, myndighetsbeslut och lokala föreskrifter. Avtal för trafikering och kapacitet Järnvägstrafik får inte utföras på Jernhusens Järnvägsnät utan att Trafikeringsavtal har ingåtts med Jernhusen. För tecknande av erforderliga avtal för att trafikera Jernhusens Järnvägsnät kontaktas funktioner enligt kapitel 1. 5

6 Den som i enlighet med ett Trafikeringsavtal disponerar en Anläggning ("förstahandsparten") och där erbjuder tjänster åt Järnvägsföretag ansvarar för att anmoda Jernhusen om att teckna Trafikeringsavtal med det Järnvägsföretaget ("andrahandsparten") innan detta utför järnvägstrafik på Anläggningen. Därvid ska Jernhusen tillhandahållas samtliga nödvändiga uppgifter för tecknandet av Trafikeringsavtalet. Om förstahandsparten underlåter att anmoda Jernhusen att teckna Trafikeringsavtal med andrahandsparten, är förstahandsparten ansvarig för utförd trafikering såsom för egen trafikering. Ansökan om kapacitet behandlas under kapitel 5. Provkörningar Järnvägsföretag kan ansöka om provkörning på Jernhusens Järnvägsnät. Utan Jernhusens godkännande får provkörning inte ske. Sådan ansökan görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Vid prövning av sådan ansökan kan Jernhusen begära in skriftlig information om provkörningens art, berörda fordon samt kopior på eventuella yttranden från tillsynsmyndigheter m.fl. parter (t.ex. andra Infrastrukturförvaltare dit ansökan om provkörning också ställts). Specialtransporter Specialtransport kan medges om risk för skada på Järnvägsinfrastrukturen inklusive intilliggande byggnader och verksamheter etc. ej föreligger. Ansökan om att genomföra specialtransporter görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Utan Jernhusens godkännande får specialtransport inte ske. Operativa regler För järnvägstrafiken och verksamheten på Järnvägsinfrastrukturen gäller JvSFS 2008:7), de föreskrifter som Jernhusen utfärdar eller anvisar från tid till annan i rollen som Infrastrukturförvaltare, Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion samt i förekommande fall Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de föreskrifter Jernhusen utfärdar som elanläggningsinnehavare och samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen. Berörda föreskrifter för respektive anläggning nås i första hand via i andra hand genom respektive kontaktperson enligt tidigare angivna kontaktuppgifter. Aktuella föreskrifter är: JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF) Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion (grund) samt de kompletterande bestämmelserna för resp. anläggning Jernhusens "Instruktion för aktiviteter i/invid spårområde" (Järnvägsföretag kan, om så överenskommits med Jernhusen, välja att istället tillämpa BVF 924, Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområden, för Järnvägsföretagets verksamhet) BVF 053, Särskilda elskyddsföreskrifter för fordons- och verkstadstjänsten, version gällande från BVF 922, Elsäkerhetsföreskifter för trafikplatser, version 1 gällande från Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning Alla olyckor, tillbud till olyckor och andra avvikelser som medfört risker för trafik-/elsäkerheten ska omedelbart anmälas till Jernhusen. Den som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska alarmera allmänna räddningsinsatser samt i förekommande fall kommunalt miljökontor i händelse av utsläpp m.m. Närmare larmrutiner m.m. i händelse av olycka/tillbud framgår av Trafiksäkerhetsinstruktionen. I händelse av olycka/tillbud utser Jernhusen en OPA som svarar för bl.a. koordinering av arbetet på olycks- 6

7 /tillbudsplatsen. OPAs arbetsuppgifter och befogenheter finns närmare beskrivna i JHV "Instruktion för hantering av olyckor, tillbud och andra trafiksäkerhetsavvikelser i verksamheten som Infrastrukturförvaltare" som finns tillgänglig på Jernhusens webbplats (www.jernhusen.se/infra). Inblandat Järnvägsföretag ska till OPA lämna röjningsmedgivande när dennes faktainsamling avslutats och då man samtycker till att Röjning/Bärgning kan inledas. Efter att OPA inhämtat samtliga röjningsmedgivanden utfärdar OPA Röjningstillstånd. Innan detta skett får inget rubbas på platsen, bortsett från sådana åtgärder som är en del av räddningsinsats. Insatskort inkl. motsvarande information behöver ej lämnas av Järnvägsföretaget till Jernhusen i rollen som Infrastrukturförvaltare. Järnvägsföretaget ansvar dock för att insatskort eller motsvarande information finns tillgänglig för såväl Infrastrukturförvaltaren/Jernhusen som räddningstjänst m.fl. berörda. Den som trafikerar Järnvägsinfrastrukturen ska ha resurser och rutiner för hantering av eventuella olyckor och ska före trafikstart skriftligen kunna redovisa att egna erforderliga resurser för Bärgning finns eller att bärgningsavtal tecknats med annan part och på begäran överlämna kopia av sådant bärgningsavtal. Bärgning ombesörjs normalt av Järnvägsföretaget. Vid Röjning ska Järnvägsföretaget, om det kan ske utan avsevärda olägenheter och är inom ramen för Järnvägsföretagets tillstånd, på Jernhusens begäran ställa fordon och förarpersonal till Jernhusens förfogande för transport av eget eller annat Järnvägsföretags fordon eller annan egendom till plats anvisad av Jernhusen. Röjning ombesörjs normalt av Infrastrukturförvaltaren, bortsett från bortforslande av Järnvägsfordon vilket normalt ombesörjs av Järnvägsföretaget. Vid Järnvägsfordonshaveri svarar Järnvägsföretaget självt för Röjning av eget Järnvägsfordon och annan egendom. Om ett Järnvägsföretag inte inom skälig tid ombesörjt Röjning/Bärgning av eget eller nyttjat Järnvägsfordon jämte egendom äger Jernhusen rätt att ombesörja detta på Järnvägsföretagets bekostnad. Inträffad olycka/tillbud till olycka ska utredas av Järnvägsföretaget och Jernhusen i samverkan. Detta gäller ej om opartiskheten i undersökningen kan komma att äventyras. Jernhusen och Järnvägsföretaget har en ömsesidig skyldighet att utan dröjsmål låta motpartens utredare få tillgång till faktauppgifter som behövs för utredningens genomförande, t.ex. data från fordons registreringsutrustningar, tekniska utredningar, vittnesmål från personal, etc. Jernhusen och Järnvägsföretaget ska, efter begäran från någondera part, delge varandra det sammanställda utredningsinnehållet. Ansvar Jernhusen och Järnvägsföretag är ersättningsskyldiga för skador man vållat varandra. Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad, inte överstigande sakens värde efter beräknad värdeminskning, och annan direkt kostnad till följd av skadan. Ersättningsskyldigheten vid sakskada omfattar således inte följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Begränsningen av ersättningsskyldigheten enligt denna punkt ska inte gälla om skadan orsakats genom uppsåtligt handlande eller av grov vårdslöshet. Järnvägsföretag ska alltid anses ha orsakat Jernhusen skada genom vållande om: a) skadan orsakats av Järnvägsföretagets fordon, maskiner eller framförande av detsamma. b) skadan orsakats av last, bristfällig förpackning eller felaktig lastning som Järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. Järnvägsföretaget ansvarar för sin personal, sina uppdragstagare, och andra anlitade aktörer samt för skada uppkommen p.g.a. järnvägsfordon, fordon och gods m.m. som järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. 7

8 Uppkommer skada vid Röjning, ska Jernhusen svara för skadan, under förutsättning att Järnvägsföretaget tillsett att de resurser som ställts till Jernhusens förfogande uppfyller kraven i järnvägslagen, annan tillämplig författning, Jernhusens utfärdade föreskrifter och Trafiksäkerhetsinstruktion samt att Järnvägsföretagets personal inte varit vårdslös i samband med Röjningen. Järnvägsföretaget bär ansvaret för skador som till följd av järnvägsdrift förorsakas dess personal, passagerare, uppdragstagare, Järnvägsfordon och gods som Järnvägsföretaget tagit om hand för befordran. Vad Järnvägsföretaget kan få utge i ersättning till tredje man för sådan skada ska Jernhusen slutligen svara för om det är Jernhusen, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Jernhusen svarar som genom fel och försummelse vållat skadan eller om skadan orsakats av brister i berörd Järnvägsinfrastruktur. Vad Jernhusen kan få utge i ersättning till tredje man för skada ska Järnvägsföretaget slutligen svara för, om skadan genom fel och försummelse vållats av Järnvägsföretaget, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Järnvägsföretaget svarar eller om skadan orsakats av fordon och/eller gods Järnvägsföretaget befordrar. Om tredje man kräver skadestånd från Jernhusen eller Järnvägsföretag och den krävde anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får part inte medge eller på annat sätt förfoga över kravet utan att vara överens om detta med motparten. Det innebär att part snarast ska anmäla skadeståndskravet till motparten. Om Jernhusen eller Järnvägsföretag mottagit skadeståndsanspråk från tredje man och anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får motparten på egen risk och bekostnad föra talan i saken, efter att ha tagit emot anmälan enligt ovan. Om motparten då väljer att inte föra sådan talan ska parten inte medge kravet eller träffa förlikning med anledning av kravet utan att först ha inhämtat motpartens synpunkter, vilka skäligen ska beaktas. Parterna ska agera skyndsamt vid tillämpningen av denna bestämmelse. Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska inneha en ansvarsförsäkring som är anpassad till verksamheten och därmed sammanhängande risker och ansvarsförhållanden i enlighet med senast gällande anvisning från Transportstyrelsen, för närvarande lägst 50 MSEK per skadetillfälle. 3. Järnvägsinfrastruktur Järnvägsnätets omfattning Respektive anläggning presenteras i de olika anläggningsbilagorna till detta dokument. På kan ytterligare information laddas ner, t.ex. skisser/kartor över berörda spåranläggningar m.m. Anslutande järnvägsnät Uppgifter om gränspunkter mot anslutande järnvägsnät återfinns i respektive anläggningsbilaga till detta dokument, i Trafiksäkerhetsinstruktion samt i de kartor/skisser som finns för nedladdning på Gränsdragningstavlor som utmärker gränspunkt(er) finns uppsatta i varje spåranläggning. Järnvägsinfrastrukturens egenskaper Nedan beskrivs Järnvägsinfrastrukturen närmare. Ytterligare uppgifter återfinns i respektive anläggningsbilaga i vilka även eventuella planerade förändringar av Järnvägsnätets egenskaper anslås. Om ytterligare information om Järnvägsnätets beskaffenhet önskas tas kontakt med någon av kontaktfunktionerna enligt tidigare i detta dokument. 8

9 Spårvidd Spårvidden är 1435 mm. Största tillåtna axellast (STAX) Största tillåtna axellast (STAX) utomhus är normalt 22,5 ton. Vissa anläggningar har avvikande STAX inomhus i hallar (inomhus) och ibland även utomhus. Avvikande STAX redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument samt i Trafiksäkerhetsinstruktion. Största tillåtna hastighet (sth) Sth framgår generellt sett av Järnvägsstyrelsens Trafikföreskrifter JvSFS 2008:7. Avvikelser från detta regleras i Trafiksäkerhetsinstruktion. Lastprofil Normalt gäller lastprofil A för anläggningarna. Avvikelser från detta återfinns i Trafiksäkerhetsinstruktion. På grund av den verksamhet som bedrivs och de tjänster som tillhandahålls på Jernhusens anläggningar kan det på vissa platser finnas utrustning och arbetsredskap (t.ex. lyftbockar, verktygsskåp m.m.) vilka från tid till annan kan inkräkta på det fria utrymmet. Detta gäller exempelvis inne i verkstadshallar, vid serviceplattformar etc. Lutningar Lutningar redogörs generellt genom att spår anges som parkeringsspår eller ej. Detta anges i Trafiksäkerhetsinstruktion. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av lutningar. Spårlängder Spårlängder redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av spårlängder. Uppgifter om elektrifiering återfinns dels i respektive anläggningsbilaga till detta dokument och dels i Trafiksäkerhetsinstruktion. I de fall det anges att en anläggning är (helt eller delvis) elektrifierad så är spänning respektive frekvens: 15kV, 16 2/3 Hz. För ytterligare upplysningar om elanläggningar hänvisas till någon av kontaktpersonerna i tidigare kapitel i detta dokument. Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet Underhållsarbeten Större underhållsarbeten på Järnvägsinfrastrukturen ska samrådas mellan parterna. Uppgifter om nu kända arbeten vilka väsentligt påverkar kapaciteten på återfinns i bilaga till detta dokument. Kontakta Jernhusen för ytterligare information, kontaktvägar enligt tidigare kapitel i detta dokument. På begäran av Jernhusens personal ska Järnvägsföretagen låta Jernhusens egen personal eller Jernhusens entreprenör syna bana och anläggningar från förarhytt i Järnvägsfordon som Järnvägsföretaget disponerar. Åtgärder vid störnings- och nödsituationer m.m. Vid störningar till följd av akuta fel på Järnvägsinfrastrukturen, olyckor och tillbud m.m. vidtar Jernhusen de åtgärder som krävs för att snarast möjligt återställa förhållandena till normala. Jernhusens rutiner för hantering av olyckor, tillbud och andra säkerhetsavvikelser framgår av tidigare kapitel i detta dokument. Om förhållandena så kräver har Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare rätt att, utan förvarning och för 9

10 den tid som krävs för reparation/felavhjälpning och Röjning etc., vidta åtgärder som inte är förenliga med tidigare fattade beslut om tilldelad kapacitet. I händelse av sådan situation ska berörda verksamhetsutövare samverka kring hanteringen av händelsen så förhållandena snarast möjligt kan återställas till normala. Verksamhetsutövare på Jernhusens anläggningar ansvarar för att själva ha rutiner inom den egna organisationen för hantering av störnings- och nödsituationer inkl. hantering av olyckor/tillbud och som i berörda delar är samordnade med Jernhusens rutiner för ifråga. Jernhusen ska av Järnvägsföretaget ges tillträde att utföra besiktningar och underhållsarbeten som inte är akuta. Detta ska ske i samråd med Järnvägsföretaget och i möjligaste mån anpassas efter Järnvägsföretagets verksamhet. För sådana besiktningar och banarbeten som förväntas vara trafikpåverkande ska JHV underrätta Järnvägsföretaget minst tre månader innan arbetet eller besiktningen påbörjas, varvid Järnvägsföretaget ska bereda Jernhusen tillträde till Anläggningen enligt Jernhusens önskemål. 4. Tjänster på anläggningarna Jernhusens Järnvägsnät utgörs av sidospår inom underhållsdepåer och gods-/kombiterminaler. Järnvägsinfrastrukturen med tillhörande infrastrukturkapacitet är att betrakta som en ringa del av de tjänster som erbjuds på dessa fastigheter. Jernhusens del består av tillträdet till underhållsanläggningar i form av anpassade lokaler för tågunderhåll, tvätt, avisning, sanering m.m. samt gods-/kombiterminaler med lager och logistiklösningar. På Jernhusens olika anläggningar tillhandahålls således dels tillträdestjänster, som tillhandahålls av Jernhusen, dels utförandetjänster som tillhandahålls av andra verksamhetsutövare verksamma på Jernhusens anläggning. Tillträdestjänst är tillträde till en utförandetjänst, t.ex. Järnvägsinfrastruktur för tillträde till godsterminal, underhållsverkstad, svarvanläggning, Järnvägsinfrastruktur för uppställning etc. Tillträdestjänst tillhandahålls av Jernhusen. Utförandetjänst är t.ex. lastning-/lossning, fordonsunderhåll, fekalietömning m.m. Utförandetjänst tillhandahålls av andra verksamhetsutövare aktiva på Jernhusens Järnvägsnät, t.ex. av Jernhusens hyresgäster. De tillträdestjänster som Jernhusen tillhandahåller framgår av kapitel 6, "Avgifter". Tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen De tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen, men på eller i anslutning till Jernhusens Järnvägsnät, består främst av sådana utförandetjänster som är kopplade till fordonsunderhåll samt omlastningsterminaler; olika typer av underhåll samt service av Järnvägsfordon, lyft och annan godshantering på omlastningsterminaler, samt i förekommande fall även växling av fordon på omlastningsterminaler. På grund av fordonsunderhålls- och hyreskontrakt m.fl. faktorer är uppgifterna om vilka andra företag som tillhandahåller tjänster i anslutning till anläggningarna ej konstanta. Kontakta Jernhusen för aktuella uppgifter för respektive anläggning. Kontaktuppgifter återfinns i tidigare kapitel i detta dokument. 5. Tilldelning av kapacitet Allmänt Den som har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät kan ansöka om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. Innan trafikering av Jernhusens Järnvägsnät får ske krävs dock att erforderliga 10

11 avtal tecknats mellan Järnvägsföretaget och Jernhusen. Då flera Järnvägsföretag behöver nyttja tillfartsspår till olika del av en anläggning där tjänster (underhåll, tvätt m.m.) tillhandahålls, samnyttjas ofta tillfartsspåren. Detta är då att betrakta som tillträdestjänst. Verksamhetsutövare på Jernhusens Järnvägsnät är skyldig att följa de regler och anvisningar som lämnas av Jernhusen i olika roller (t.ex. Infrastrukturförvaltare, elanläggningsinnehavare, fastighetsägare, samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen m.fl.). Jernhusen ansvarar i egenskap av Infrastrukturförvaltare för beslut om tilldelning av kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. För beslut om tilldelning av kapacitet finns prioriteringskriterier. På Jernhusens anläggningar tillhandahålls tjänster, antingen av Jernhusen eller av entreprenörer. Infrastrukturen finns till för att möjliggöra bl.a. produktion av verkstadsunderhåll och m.fl. tjänster på Järnvägsfordon m.m. Behovet för detta skiftar kontinuerligt och den direkta operativa driften planeras normalt löpande av Järnvägsföretaget med entreprenörer. Därför ställer Jernhusen inga krav beträffande nyttjandegrad av tilldelad kapacitet. Ansökan och behandling Ansökan om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät kan göras löpande. Någon tidplan för ansökan respektive tilldelning av kapacitet tillämpas inte. För ansökan om kapacitet på underhållsdepå kontaktas Depåchef för respektive anläggning, alternativt ställs ansökan via e-post: För ansökan om kapacitet på gods-/kombiterminal kontaktas Försäljningschef Gods- och Kombiterminaler, alternativt så ställs ansökan via e-post För att kunna behandla en ansökan om kapacitet fullt ut behöver Jernhusen i initialskedet följande uppgifter: Fullständigt företagsnamn Organisationsnummer Uppgift om vilka anläggningar, inklusive delar av anläggningar, som kapacitet önskas på (i förekommande fall kopplat till trafikeringens start-/slutdatum enl. punkt nedan) Start- och slutdatum för trafikering (i förekommande fall kopplat till anläggning/anläggningsdel enl. punkt ovan) Trafikeringens art och syfte (t.ex. tillträde till underhållsanläggning, uppställning av fordon, tillträde till fekalietömningsanläggning, etc.) Kontaktperson hos sökande Adress till vilken avtal ska skickas för signering Frågor rörande insänd ansökan om kapacitet ställs till kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument. Jernhusen behandlar ansökan skyndsamt, men om det finns särskilda tidsfaktorer som påverkar insänd ansökan ska detta meddelas i ansökan. Från kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument kan även uppgifter om 11

12 anläggningsutformning m.fl. faktorer som kan påverkan ansökan erhållas. För att kunna behandla ansökan på bästa sätt ska syftet med kapacitetsansökan beskrivs så utförligt som möjligt. Om en ansökan påtagligt går emot tänkt användning av och syfte med eller kan misstänkas ha lagts i syfte att utestänga andra aktörer kan Jernhusen inleda ett samrådsförförande med berörda parter. Detta syftar även till att säkerställa att Jernhusens roll som fastighetsägare och hyresvärd tillgodoses genom att hyresgäster inte stängs ute från lokal som hyrs av dem. Förslag till tilldelning Baserat på i huvudsak insända uppgifter, tillgänglig kapacitet och tänkt användning av och syfte med lämnar Jernhusen ett förslag till tilldelning. Förslaget kan komma att skilja sig från ansökt kapacitet beroende på i huvudsak ovanstående faktorer. Jernhusen försöker dock så långt som möjligt tillgodose funktionella krav och syften i trafikeringsbehovet. Om förslaget till tilldelning uppfyller den sökandes behov sker tilldelning direkt. Samordning Om en ansökan inte kan tillgodoses till fullo och Jernhusens förslag till tilldelning inte är tillräcklig för den sökande kan Jernhusen försöka samordna berörda nyttjares kapacitetsbehov på ifråga. För detta arbete kan Jernhusen behöva ytterligare uppgifter om trafikeringen för att försöka samordna allas behov så långt som möjligt. Samordning tillämpas även då två eller flera samtidiga ansökningar om samma kapacitet (helt eller delvis) inkommit. Under samordningen är det av vikt att berörda även söker och föreslår alternativa lösningar av intressekonflikten. Prioriteringskriterier för att lösa intressekonflikt och tilldela kapacitet Om en intressekonflikt inte kan lösas genom samordning tillämpas prioriteringskriterier för att tilldela kapaciteten. Prioriteringskriterierna används för att säkerställa att Järnvägsinfrastrukturen används så effektivt som möjligt. Generellt gäller att kapacitet på tillfartsspår till del av anläggning där en tjänst tillhandahålls/utförs tilldelas samma part som tilldelas kapacitet för anläggningsdelen där tjänsten utförs. 1. Järnvägsföretag som hyr lokal/funktion av Jernhusen och i/med hjälp av denna utför eller låter utföra tjänst som tillhandahålls på den aktuella (exempelvis lastning/lossning, fordonsunderhåll). 2. Järnvägsföretag som har avtal om köp av tjänst (exempelvis tvätt, underhåll) som tillhandahålls på den aktuella. 3. Järnvägsföretag med fordon för vilka en underhålls-/serviceanläggning speciellt utformats/dedikerats, prioriteras framför andra fordonstyper. 4. Järnvägsföretag som vill nyttja en Anläggning i sin helhet. 5. Övriga Tilldelning Tilldelning sker antingen efter processteg Förslag eller efter att prioriteringskriterier tillämpats för att lösa en intressekonflikt. Tilldelad kapacitet dokumenteras i erforderliga avtal mellan parterna. 12

13 6. Avgifter Avgiftsprinciper För tillträde till Järnvägsinfrastruktur som ingår i terminaler som inte ägs och förvaltas av staten ska avgift enligt järnvägslagen fastställas som för tjänster. För att fastställa avgiftsnivåer för tillträde till Järnvägsinfrastruktur och för tillträdestjänster använder Jernhusen därför självkostnad som utgångspunkt, i enlighet med 7 kap, 8 järnvägslagen: "Avgifter för tjänster som tillhandahålls i samband med utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen skall vara icke- diskriminerande. Om den som förfogar över sådana tjänster är ensam om att tillhandahålla en viss tjänst, skall avgiften beräknas utifrån kostnaden för att tillhandahålla tjänsten och efter det faktiska utnyttjande som köparen av tjänsten begär." Järnvägsföretaget ska till Jernhusen betala en årlig avgift för trafikering av Järnvägsinfrastrukturen och utnyttjande av tillträdestjänster. Järnvägsföretag som utgör andrahandspart (se kapitel 2) erlägger dock ingen avgift för transporten till utförandetjänsterna. Avgiften ska täcka Jernhusens självkostnad för bl.a. besiktning, drift/underhåll och reinvestering samt Jernhusens administration som Infrastrukturförvaltare. Den enskilt största kostnadsposten i avgiften utgörs av reinvesteringar. De produktkomponenter som ingår i Järnvägsinfrastrukturen har långa tekniska livslängder och stora utgifter för reinvestering, när komponenterna nått slutet av sin tekniska livslängd. Jernhusens syfte är att på ett icke diskriminerande sätt fördela kostnaden för att över tid hålla anläggningarna i rätt skick, så att det för det enskilda Järnvägsföretaget inte spelar någon roll när i tiden reinvesteringar genomförs. Jernhusen har valt att ha samma prissättning oavsett s geografiska läge, dvs. Järnvägsföretaget betalar för tillhandahållen infrastruktur och tjänster oavsett var i landet ligger. Jernhusens prislista för Järnvägsinfrastruktur och tjänster tillämpas icke diskriminerande utifrån en à- prislista baserad på årligt pris per produkt, t ex kronor/meter spår. Om flera Järnvägsföretag nyttjar samma anläggningskomponenter, så som är fallet för exempelvis förbindelsespår och därtill hörande växlar, fördelas avgiften på det antal spår ("slutpunkter") som nyttjar förbindelsen. Därmed tar Jernhusen endast ut avgiften en gång per produkt och år. Eventuellt vakanta spår belastar Jernhusen. Beräknade självkostnadsnivåer har granskats av Transportstyrelsen och befunnits stå i överensstämmelse med järnvägslagen. De avgifter som Jernhusen tillämpat år ligger avsevärt under självkostnadsnivå. Under perioden genomför Jernhusen en anpassning av avgifterna till att uppnå täckning för den självkostnad som Jernhusen har i sitt åtagande som Infrastrukturförvaltare. I syfte att ge marknaden en möjlighet att anpassa sig till höjda avgiftsnivåer, kommer Jernhusen att successivt höja avgifterna under anvisad avgiftshöjningsperiod. Avgifterna som visas i tabellen nedan inkluderar justering för förmodad kostnadsökning relaterat till KPI-Konsumentprisindex, varvid sådan justering under avgiftshöjningsperioden inte kommer göras utöver de anslagna à-priserna. För de Trafikeringsavtal som tecknas under avgiftshöjningsperioden, och som förlängs genom prolongering, kommer indexreglering enligt nedan ske fr.o.m. år 2017 och därefter fortlöpande följa KPI-utvecklingen. Järnvägsföretagets avgifter sätts utifrån kvantiteter som faktiskt nyttjas multiplicerat med vid var tid gällande à-priser. 13

14 Avgifter år Nedanstående årliga avgifter avser befintliga anläggningar under perioden (avgiftshöjningsperioden): Produkt Spår ute Spår inne Beskrivning Komplett del av Anläggning med räls, slipers, befästningar, befintlig underbyggnad, i förekommande fall spårspärrar och stoppbockar mm. Slyröjning utförs vid behov. Komplett del av Anläggning med räls och befästningar t.o.m. rälsfot. Underbyggnad i form av pelare, gravar inkluderas i lokalhyresavtalet. Årligt à-pris, per meter eller styck * Växel Växel (handmanövrerad i grundfunktion) Växeldriv Maskinellt driv med lokalt manöversystem Växelvärme Vändskiva Skjutbord (inne/ute) Kontaktledning, ute Kontaktledning, inne Svängbar kontaktledningsskena Tråd inne Uttagsposter Tågvärmepost Lokprovningsutrustning Ellokvärmepost Dieselvärme Bangårdsbelysning Signalstyrning Uppvärmningselement inklusive därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Komplett vändskiva inklusive drivning samt därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Komplett skjutbord inklusive drivning samt därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Stolpar, bryggor, frånskiljare, jordningar, tråd, utliggare m.m Skena samt därtill hörande förreglingar, motorer och jordningar Tråd samt i förekommande fall därtill hörande förreglingar, motorer och jordningar Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler och styrdon för uppvärmning av tågset. Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Elektrisk anslutningspunkt, kablage, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Belysningsarmatur samt därtill hörande kablage inklusive löpande utbyten av ljuskälla vid behov eller enligt plan. Enligt separat avtal * Ingår t.o.m. år 2013 i hyresavtal. Avgiften kommer fr.o.m. år 2014 att ingå i Trafikeringsavtal. 14

15 Index Fr.o.m. år 2017 kommer avgifterna indexregleras beräknat på KPI-Konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Avgifterna beräknas med utgångspunkt från ett indextal för oktober månad föregående år. Exempel: avgifter 2017 baseras på KPI för oktober Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall i avtalet angivna avgifter och avtalade avgifter för kommande kalenderår justeras med det positiva eller negativa procenttal avrundat till två (2) decimaler med vilket indextalet ändrats i förhållande till indextalet för oktober föregående kalenderår. Ändring av avgifter under tecknade Trafikeringsavtal skall därmed ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att index per oktober kalendermånad föranlett omräkning. Övriga avgifter Förbrukningsel Jernhusen levererar upphandlad el för försörjning av bangårdsel 50 Hz, för exempelvis bangårdsbelysning, uttagsposter och växelvärme, vilket debiteras Järnvägsföretagen utöver angivna à-priser i tabellen ovan. Kostnad för förbrukningsel avseende elektriska installationer regleras mot uppmätt förbrukning eller schablon. Aktuell prislista för el återfinns på 16,7 Hz förbrukningsel, för exempelvis tågvärmeposter och kontaktledning, levereras också via Jernhusens nät. Så länge Trafikverket ej debiterar Jernhusen för denna typ av elförbrukning kommer Jernhusen inte heller att vidaredebitera sådan förbrukning till Järnvägsföretagen. Snöröjning JHV svarar för snöröjning av all Järnvägsinfrastruktur inom anläggningarna. Avgiften ingår inte i ovanstående avgiftssammanställning. Jernhusens kostnader för snöröjning, inklusive ett administrativt påslag, faktureras Järnvägsföretagen separat i efterskott efter hur stor andel av snöröjningen som krävts för Järnvägsföretagets del. Denna andel beräknas efter den sammanlagda längden av spåren i en Anläggningen, i förhållande till den totala längden av snöröjda spår inom området. Avgift för deaktivering/aktivering av valbara produkter Vissa produkter är valbara att nyttja (uttagsposter och kontaktledning). Järnvägsföretaget ska bära kostnaden för förändring under löpande Trafikeringsavtal bestående i låsning och upplåsning av uttagsposter samt nerjordning och spänningssättning av kontaktledning, samt i förekommande fall kostnad för erforderlig ombyggnation för frånskiljning. En utökning av Anläggningen eller utökad kapacitet ingår inte i anslagna avgifter och kräver ett skriftligt tilläggsavtal i förväg. Vid nyanläggning träffas särskilt avtal. Debitering Debitering av avgifter sker normalt kvartalsvis i förskott via faktura. Förbrukning av energi uppmätt via mätare debiteras månadsvis i efterskott. Ränta/betalningspåminnelse Vid försenad avgiftsbetalning ska Kunden betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 15

16 Borlänge Depå, godsterminal & godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Borlänge 44:41 Jernhusens fastighetsnummer: 3013 Godsterminal samt verkstad för godsvagnar Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Skeppsbron 5 B Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets samt Borlänge kommuns infrastruktur: - före FSK Borlänge kommuns växel efter BKS Trafikverkets växel efter BKS Trafikverkets växel 103 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 25 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. Tjänster i Depån: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström (delar av ) - Bangårdsbelysning Huvudsakligt utbud vid godsterminal och i verkstad: - Möjlighet till lyft av vagnar - Kontakta Depåchef för ytterligare uppgifter 16

17 17

18 Borlänge Depå, godsvagnverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Matsknutsgårdarna 3:15 Jernhusens fastighetsnummer: 3014 Godsvagnsunderhåll Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Skeppsbron 5 B Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur: - efter BKS i Trafikverkets växel 581 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning 18

19 Borlänge Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Matsknutsgårdarna 9:12 Jernhusens fastighetsnummer: 3276 Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Norra Skeppsbron 5B, Gävle Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Tjänster som tillhandahålls på Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 11, 560 och spårspärr 52b samt Jernhusens växel 5 Anläggningen är elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta Depåchefen. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning. 19

20 Boxholms Depå Upprättad Juridisk fastighetsbeteckning: Boxholm 10:5 Jernhusens fastighetsnummer: 3256 Motorvagnsverkstad, tvätt, städ och fekalietömning Depåchef Per Rastbäck, Stockholm Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar till Trafikverkets järnvägsnät på spår 4a vid km Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning Övrigt Utbud Tvätt Fekalietömning Vattentryckning Spolarvätskeanläggning 20

21 Erikslund - Callans såg Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Enligt överenskommelse med Callans Såg Transporter till/från Callans Såg Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur i anslutningsväxeln. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är elektrifierad. - Spår för tillträde till Callans Trä Endast part med avtal med Callans Såg om transport till/från bereds tillträde 21

22 Gävle, frilast Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5202 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Godsterminal Försäljningschef Micael Svensson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur: - efter BKS i Trafikverkets växel efter BKS i Trafikverkets växel 131 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 22

23 Gävle Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5909 Näringen 4:15, Gävle Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Norra Skeppsbron 5B, Gävle Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 114, 905, 909, 914, 916, 917. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 23

24 Fjällbo Depå, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Utby 753:474 Jernhusens fastighetsnummer: 2209 Reparation och underhåll av godsvagnar och godsvagnshjul Depåchef Per Granström Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät omedelbart utanför grinden till området vid växel 25, innan vägkorsningen med Högbrogatan. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 16 ton Anläggningen är inte elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Tjänster som tillhandahålls på Spår för tillträde till fordonsunderhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Bangårdsbelysning 24

25 Göteborg Norra, godsterminal Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Godsterminal Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid - TrV vxl 753, 722 ochl 724 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.- - Spår inkl växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon 25

26 Hagalunds Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Loket 1, Solna Järva 3:14, Solna Järva 3:15 Jernhusens fastighetsnummer: 3911, 3912, 3180 Fjärr- och regionaltåg Depåchef John Boldt-Christmas Besöksadress: Växlarevägen 29 Tfn: E-post: Ekonomisk förvaltare Mattias Lindén Besöksadress: Växlarevägen 29 Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: (infrastrukturförvaltare för berörd växel inom parantes, JH = Jernhusen, TrV = Trafikverket): Vagn- och heltågsverkstaden - växel 290/371, leder mot spår från söder (JH) - växel 377, leder mot spår 45 från söder (JH) - växel 401, leder mot spår 57 från söder (TrV) - växel 325a/327, leder mot spår 46 frå norr (TrV) - växel 331, leder mot spår från norr (TrV) Vagnvårds - växel 206 och 204, leder mot Nya Vagnhallen från söder (JH) - växel 231/230, södra ändan av Nya Vagnhallen (JH) - växel 291, leder till spår 18/19 från norr (JH) - växel 299 (JH) - växel 311b, Vagntvätthallsspår (JH) - växel 325b, Vagntvätthallsspår (TrV) 26

27 Lokskötselhallen - växel 171, leder mot Gamla vagnhallen (JH) - växel 156, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 154, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 146, leder mot spår D1 från norr (TrV) - växel 149, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 193, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 195, leder mot Swedtrac s diesellokverkstad (JH) Vacuum - växel 112, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 118, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 121, leder mot spår 19 från norr (TrV) - växel 104, leder mot spår 19 från söder (JH) - växel 106, leder mot spår 19 från söder (JH) Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets, Euromaint Rails och Swedtracks infrastrukturförvaltningar. Största tillåtna axellast är 25 ton Anläggningen är elektrifierad, huvudsakligen även inomhus. Det finns på vissa spår svängbara kontaktledningsskenor. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt i Depå Hagalund: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Vagn-/Heltågsverkstad: Byggnaden är avsedd för trafiknära underhåll på kortkopplade motorvagnar. Spårlängd inomhus är maximalt 220 m och minst 80m. Huvudsakligt utbud inne i verkstaden är: - Lyftbockar som medger lyft av motorvagnar - Felkalietömning i mindre skala 27

28 - Tågvärmeposter - Centraldammsugare - Tryckluft - Travers - Svängbar kontaktledning - Spolvätskepåfyllning Tjänster tillgängliga utomhus är: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Vagnvårds ( Vagnskötselhallen, Saneringshallen, Vagntvätt) Vagnskötsehallen är avsedd för enklare trafiknära serviceåtgärder. Spårlängd inomhus är 380 meter. Huvudsakligt utbud inne i vagnskötselhallen är: - Städplattformar - Fronttvätt - Avisning med luft - Gravspår - Värmeposter Saneringshallen Saneringshallen är avsedd för sanering av fordon. Huvudsakligt utbud inne i Saneringshallen är: - Klottersanering - Kadaversanering För bokning och prislista se hemsida: Vagntvätten Vagntvätten är en tvättanläggning. Huvudsakligt utbud i vagntvätten är: - Tvätt Gör Det Själv-hallen ( GDS-hallen ) Huvudsakligt utbud i GDS-hallen: - grav - vattenposter - tryckluft - avskiljningsbar kontaktledning För bokning och prislista se hemsida: Gamla vagnhallen 28

29 Övrigt Huvudsakligt utbud i Gamla Vagnhallen: - Tågvärmeposter Lokskötselhallen Huvudsakligt utbud i Lokskötselhallen: - takarbeten - gravar Vacuum (fekalieanläggning ) Tjänster i vacuumanläggning - Tömning av fekalietankar - Automatiserad hjulkontroll Svarvanläggning - Svarvning av hjul Klotter och kadaversanering får endast förekomma i saneringshallen. Tvättning av fordon får endast förekomma i vagntvätten och Gör Det Själv-hallen ( GDS-hallen ). Fekalietömning får endast förekomma i vacuum. Uppgifter om bl.a. hyreskostnad, användaranvisningar m.m. för GDS-hall och Saneringshall: se Vacuum Vagn-/Heltågsverkstaden Vagnvårds Lokbangården 29

30 Hallsbergs Depå, Cirkelstallen Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hallsberg: 5:7 Jernhusens fastighetsnummer: 3071 Lok och spårbundna arbetsmaskiner Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverket (TrV) infrastruktur: - efter BKS i TrV växel 801 (1801) - efter BKS i TrV växel 803 (1803) - efter BKS i TrV växel 721b - efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel 304b Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 30

31 Övrigt Anläggningen ligger på vattenskyddsområde med särskilda restriktioner. Kontakta Depåchef. Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : - Hector Rail Svärdvägen 13, Danderyd, tfn ISS Facility Services AB, Årstaängsvägen 11, Box 47635, Stockholm, tfn , 31

32 Hallsbergs Godsvagnsdepå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hallsberg: 5:6 Jernhusens fastighetsnummer: 3244 Underhåll av godsvagnar Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Största tillåtna hastighet (sth) Tjänster och utbud på Se TRI Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 10 km/h (se vidare Jernhusens kompletterande bestämmelser till JTF) Anläggningen är elektrifierad får ej förekomma på Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 32

33 Hallsbergs Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 3305 Hallsberg 5:7, Hallsberg Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Södra Grev Rosengatan 27, Örebro Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 807, 808, 812, 816 Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 33

34 Helsingborg, godsterminal Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1007, 1060 Godsterminal Försäljningschef Micael Svensson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 270, 257, 253a & 225. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl. växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 34

35 Helsingborg, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Söder 2:70 Jernhusens fastighetsnummer: 1008 Godsvagnsunderhåll Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 437 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 35

36 Raus Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gamla Staden 2:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1146 Motorvagnsverkstad, tvätt, städ & fekalietömning Depåchef Caesar Jongmans Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur 10 meter söder om växel 495. Anslutningsväxeln ägs av Trafikverket. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är elektrifierad. Får ej föras in på - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Utbud i övrigt: - Tvätt - Fekalietömning - vattentryckning - spolarvätskaanläggning Miljökontrollplan måste följas (vattentäcktområde). 36

37 37

38 Jordbro - Coca-Cola Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Efter överenskommelse med Coca Cola Transporter till/från Coca Cola Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Se karta. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår för tillträde till Coca Cola 38

39 Depå Kil Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Stora Kil 1:8 Jernhusens fastighetsnummer: 2083 Efter överenskommelse med fordonsunderhållsentreprenören SweMaint Godsvagnar Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Övrigt Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur vid: - TrV vxl 108B - TrV vxl 20A Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. får ej förekomma på. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : Swemaint AB, Verkstadschef vid Depå Kil, Box 224, Storgatan, SE Kil. Fax: +46 (0) , 39

40 Linköping, trafikverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Vasastaden 1:5 Jernhusens fastighetsnummer: 3028 Y32, X50 och X13 Tf Depåchef Per Rastbäck Besöksadress:Kungsbron 13, Stockholm Tfn: E-post: Chef Försäljning och Leverans Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 401 och 428. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 40

41 Luleå, Lokskötsel och Avisning Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5021 Järnvägen 100:2, Luleå Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Cecilia Berg Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 101, 109, 1a, 1b Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 41

42 Luleå, Notviken Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5925 Notviken 100:1 del av Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Cecilia Berg Besöksadress: Landsvägsallén 10, Sundsvall Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson, Stockholm Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växel 3b. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 42

43 Malmö Depå, godsmagasin Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1031 Godsterminal Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid JH vxl 574 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår inkl. växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon 43

44 Malmö Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:3 Jernhusens fastighetsnummer: 1034 Dygnet runt, vardagar Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till Järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 581 och 586, 901, 904 och 307. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 44

45 Malmö Depå, Thorshall Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:2 Jernhusens fastighetsnummer: 1032 Vardagar Gods och personvagnar Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växel 328, 344, 348, 364, 365 och 640. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning - Spår för tillträde till tvättanläggning - Spår för uppställning 45

46 Malmö Depå, Godsvagnverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hamnen 1:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1033 Godsvagnar Depåchef Caesar Jongmans Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i - TrV vxl TrV vxl 415 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Största tillåtna hastighet (sth) Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 20 km/h Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger.-- 46

47 Tjänster som tillhandahålls på Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl. växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 47

48 Malmö Depå, Kirseberg, underhållsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:5 Jernhusens fastighetsnummer: 1927 Vardagar Tungt underhåll av personvagnar samt hjulunderhåll Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström (delar av ) - Bangårdsbelysning 48

49 Norrköpings Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 3303 Motorvagnståg Depåchef Åsa Nilsson Södra Grevrosengatan 27, Örebro Tfn: , E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) infrastruktur: - efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel 1204 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 49

50 50

51 Gamlarp Höglandets Terminal, Nässjö Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1147 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Dygnet runt Kombiterminal Försäljningschef Gods-/kombiterminaler Micael Svensson, Stockholm Tfn: E-post: Gränspunkt mot Trafikverkets infrastruktur vid Trafikverkets växlar 106, 182. Spår 13 ansluter till Rustas järnvägsnät. Trafikverkets samt Rustas järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. - Spår för tillträde till kombiterminal - Spår för uppställning 51

52 Nässjö, driftverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Nässjö 13:5 Jernhusens fastighetsnummer: 1080 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 1005, 417, 1026 & Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 52

53 Nässjö, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Nässjö 13:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1097 Godsvagnar Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 1, 146 & 142 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 53

54 Nässjö, Kundcenter Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Lastpallen 1 Jernhusens fastighetsnummer: 1145 Kontor och överliggning, lok Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid JH vxl 574 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning Tåg/Lokvärme 54

55 Olskrokens Skötselhall Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gbg Olskroken 743:72 Jernhusens fastighetsnummer: 2038 Alla fordons- och tågtyper Depåchef Lennart Särnwald Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) infrastruktur vid: TrV växel 410 (leder vidare mot spår 2-3) TrV växel 411 (leder vidare mot spår 1) TrV växel 483 (leder vidare mot spår 4-6) TrV växel 272 (leder vidare mot spår 4-6) TrV växel 274 (leder vidare mot spår 3) TrV växel 276 (leder vidare mot spår 1-2). Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 21,2 ton Anläggningen är elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 55

56 Övrigt Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : Euromaint Rail AB,

57 Göteborg, Skansen Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gullbergsvass 703:43 Jernhusens fastighetsnummer: 2014 Motorvagnståg Depåchef Lennart Särnwald Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Övrigt Se TRI Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är 22,5 Ton Största tillåtna axellast inomhus är: Motorvagnverkstaden: 22,5 Ton (spår 13-14); 17 Ton (spår 15-16) Anläggningen är elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning Fordonstvätt Kotaktuppgifter till andra verksamhetsutövare som tillhandahåller tjänster på : 57

58 Motorvagnverkstad: Euromaint Rail AB Hallansvarig Tvätthall: ISS/TraffiCare AB Driftchef 58

Beskrivning av Järnvägsnät

Beskrivning av Järnvägsnät Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Version 2014-12-12 Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen...

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 ARBETSEXEMPLAR Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 Octowood JNB utg 1 ARBETE, sidan 1 av 7 Innehåll 1 Allmän information...3 1.1 Inledning, om Octowood AB och denna JNB... 3 1.2 Ansvar

Läs mer

Depå Borlänge godsterminal & godsvagnsverkstad (3013)

Depå Borlänge godsterminal & godsvagnsverkstad (3013) Depå Borlänge godsterminal & godsvagnsverkstad (3013) Juridisk fastighetsbeteckning: Borlänge 44:41 från ny resp. befintlig Depå Borlänge Godsterminal och godsvagnsverkstad 3013 Godsterminal samt verkstad

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå Sid 1 av 6 Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-05-22 Sid 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Sid 1 av 7 Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Gäller från 2015-12-13 Upprättad 2015-02-07 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3

Läs mer

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping

Köpings kommuns järnvägsnät i Köping Köpings kommuns järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2016-02-03 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3. Infrastruktur

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Datum: 20160101 Stockarydsterminalen AB Idnummer: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Stockarydsterminalen AB:s järnvägsnät Gäller från 2016-01-01 Uppdaterad 2015-10-23 Datum:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur Sundsvalls Kommun 2012-06-30 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR... 5 1.3...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING T12 och T13 2012-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering... 3 1.5 Kontakter för mer detaljerad

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning 1(9) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-50 4.0 2014-01-17 EM 44-002 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping Sid 1 av 8 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Köping JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Ändrad 2015-12-02 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (7) spåranläggning i förvaltning 2 (7) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Gunsen. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-2-0 Ändrad: 2009-02- Handläggare: Alexander Johansson Utgivare: Mathias Kronberg Sidan av 3 Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX PARTER Trafikverket Samhälle XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR Järnvägsnätbeskrivning 1 (5) JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR ERICSSON AB (ECA) Kabelvägen 1 824 82 Hudiksvall Tfn växel: +46 10 719 00 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Järnvägsnätbeskrivning för Dow:s spåranläggning i Norrköping Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1 Inledning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Giltighetstid...3 1.4 Publicering...3 1.5 Kontakter för mer

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING T16 2015-11-25 2(11) Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1 Inledning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Giltighetstid...3 1.4 Publicering...3 1.5 Kontakter för mer detaljerad information...3

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) spåranläggning i Älmhult förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2014 Upprättad 2014-03-11 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. för. Jönköpings kommun Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Jan- Anders Johansson Utgivare: Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning för Jönköpings kommun TEKNISKA KONTORET Besöksadress V. Storgatan

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING för tågplan med början 2006-12-10 Stadsmiljö Stadsmiljö Sida 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 2 VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH TRAFIKERING... 3 3. INFRASTRUKTUR...

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde

Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde Nykvarns kommuns järnvägsnät i Mörby industriområde JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2014 Upprättad 2013-05-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING Affärsområde Dokumentnamn Vår beteckning Stadsmiljö Instruktion Hid ABBE 2016.3035 Utgåva Dnr ABBE 2016/1154 JÄRNVÄGSNÄTBESKRIVNING T17 2016-12-15 2(12) Innehållsförteckning 1 Allmän information...3 1.1

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andreasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-01-27

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc PARTER Trafikverket Planering XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket Handläggare: Trafikverket handläggare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc

Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc Mellan Trafikverket (TrV) och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Trafikverket JFs namn Trafikverket Samhälle, Kundnära tjänster Adress 781 89

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätbeskrivning Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: Handläggare: Gerhard Johansson Utgivare: Ivo Fronzaroli Sidan 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Billeruds spåranläggning i Norrköping Sidan 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi

Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi sidospår(tri) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Introduktion... 3 1.1 Kontaktpersoner vid Essinge Railport... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Trafiksäkerhetsinstruktionens

Läs mer

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås

Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås Sid 1 av 9 Mälarhamnar AB:s järnvägsnät i Västerås JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Upprättad 2015-04-21 Avvikelsemeddelande 1 2016-05-24 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB

Järnvägsnätsbeskrivning A-Train AB A-Train AB Järnvägsnätsbeskrivning Arlanda Link 1 (23) 1. Allmän information... 3 1.1 A-Train AB organisation... 3 1.2 Juridisk status...3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Publicering...3 1.5 Samråd... 3 1.6

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden

Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-0-16 Jernhusens Infrastruktur

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Logistik & Industri AB Innehållsförteckning 1. Allmän information s.2 2. Villkor för tillträde och trafikering s.3 3. Infrastruktur s.4 4. Kapacitetstilldelning s.5 5. Tjänster s.5 6. Avgifter

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Sid 1 av 5 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Upprättad 2009-03-01 Sid 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning För tågplan med början 2015-12-01 Karlshamns Kommun Karlshamns Hamn AB E.ON Gas Sverige AB 1 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Inledning... 4 1.2.1 Ansvar... 4 1.3.1 Giltighetsperiod...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc

Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc Mellan Trafikverket och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Trafikverket JFs namn Trafikverket, Samhälle Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck

Dokumenttitel Järnvägsnätbeskrivning för spår som förvaltas av TGOJ Trafik AB. Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Innehåll Dokumenttitel Dokumentkategori Nr Redovisande 145 Upprättat av Roland Sandberg Utgåva Utgivande Funktion 3 TSÄ Tsh Godkänd av Tommy Rydbeck Giltigt fr.o.m. 2009-08-26 Tillhörighet TQ 33 Giltigt

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur Årsta Combiterminal Postterminalen FastighetsAB Brostaden Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

SKÅJ Järnvägsnätsbeskrivning Antal sidor 7

SKÅJ Järnvägsnätsbeskrivning Antal sidor 7 SKÅJ Järnvägsnätsbeskrivning Antal sidor 7 Handläggare Utgåva 2 Rolf Ryrholm Gäller fr.o.m. 2012-11-01 Järnvägsnätsbeskrivning Avesta Krylbo och Sala lokstallsbangårdar Ätr 0 2(7) Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin

Jernhusens Infrastruktur SUNDSVALL, Depå Godsmagasin Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 () Upprättad av Niklas Lindhe Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-0-16 Jernhusens Infrastruktur,

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning

JNB 2016-06-01, Utgåva 3. Järnvägsnätsbeskrivning JNB 2016-06-01, Utgåva 3 Järnvägsnätsbeskrivning Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning...

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 54288 MARIESTAD tfn: 0501-27 50 00 Org.nr: 556272-3675 Järnvägsnätsbeskrivning För tågplan med början 2006-12-10 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2 1.1. Inledning 2 1.2. Ansvar 2 1.3. Giltighetstid

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med

Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med Innehåll 1 Allmän information 2 1.1 Inledning 2 1.2 Juridisk status 2 1.3 Giltighetstid och ändringar 2 1.4 Publicering 2 1.5 Kontakter för med detaljerad information 2 1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Ändrad 2013-07-18 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer