Beskrivning av Järnvägsnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Järnvägsnät"

Transkript

1 Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Samrådsversion Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Kontakter för detaljerad information... 3 Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare... 4 Samråd... 4 Definitioner... 4 Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen... 5 Allmänt Miljöfarlig verksamhet... 5 Avtal för trafikering och kapacitet... 5 Provkörningar... 6 Specialtransporter... 6 Operativa regler... 6 Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning... 6 Ansvar... 7 Järnvägsinfrastruktur... 8 Järnvägsnätets omfattning... 8 Anslutande järnvägsnät... 8 Järnvägsinfrastrukturens egenskaper

2 Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet... 9 Tjänster på anläggningarna Tilldelning av kapacitet Allmänt Ansökan och behandling Avgifter Avgiftsprinciper Avgifter år Index Övriga avgifter Anläggningsspecifikationer (i bokstavsordning)

3 1. Allmän information Jernhusen Verkstäder AB Infrastrukturförvaltare för anläggningar förtecknade i denna Järnvägsnätsbeskrivning inklusive bilagor är Jernhusen Verkstäder AB (i detta dokument härefter benämnt Jernhusen), vars huvudsakliga verksamhet består av: Underhållsdepåer samt Gods- och kombiterminaler Jernhusen erbjuder aktörer inom spårtrafikbranschen moderna, trafiknära och funktionella depålösningar inklusive kringerbjudanden. Tack vare att depåerna ligger nära stationerna kan fordonen underhållas mellan turerna för att snabbt sättas i trafik igen. Jernhusen erbjuder kompletta depålösningar som gör att aktörerna kan handla upp sitt fordonsunderhåll i konkurrens. Eftersom underhåll av Järnvägsfordon upphandlas med kontraktstider som är kortare än avskrivningen för dyrbara verkstadsutrustningar kan Jernhusen hyra ut depåer och verkstadslokaler som är komplett utrustade till Järnvägsföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter med flera. Genom att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken vill Jernhusen bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. Jernhusen arbetar för att terminalerna ska vara tillgängliga för alla Järnvägsföretag, speditörer och åkerier på lika villkor. Jernhusen handlar upp terminaloperatörer som ansvarar för driften och tillsammans arbetar parterna för att öka terminalernas effektivitet och kapacitet. Järnvägsinfrastruktur Genom att vara Infrastrukturförvaltare på fastigheter med depåanläggningar samt även på gods- /kombiterminalfastigheter sköter och utvecklar Jernhusen anläggningarna så att kunderna istället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Jernhusen har även fått förtroendet från flera andra fastighets-/spårägare att sköta infrastrukturförvaltningen av deras Järnvägsinfrastruktur. Mer om Jernhusen, våra underhållsdepåer, gods- och kombiterminaler samt Järnvägsinfrastrukturen finns på Allmänt Denna Järnvägsnätsbeskrivning beskriver det Järnvägsnät som Jernhusen förvaltar, de villkor som gäller för tillträde, kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet och information om förfarandet. Jernhusen ansvarar för informationen liksom för fördelning av infrastrukturkapacitet. Transportstyrelsen ska utöva tillsyn enligt järnvägslagen, järnvägsförordningen och föreskrifter meddelande med stöd av dessa författningar. I enlighet med detta kan Transportstyrelsen pröva om Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. Vad som i Järnvägsnätbeskrivningen sägs om Järnvägsföretag gäller också den som har tillstånd ("auktorisation") att organisera järnvägstrafik och som har ingått Trafikeringsavtal med Jernhusen. Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen Chef Försäljning & Leverans ansvarar för innehållet i denna Järnvägsnätsbeskrivning. Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning, gällande samt samrådsversioner, publiceras på följande webbsida: Kontakter för detaljerad information För detaljerad information om denna Järnvägsnätsbeskrivning, regler och villkor m.m. 3

4 hänvisas i första hand till: Produktansvarig Infrastruktur, Depåer. För information om Jernhusens underhållsdepåer hänvisas till någon av följande: Chef Försäljning & Leverans, Depåer Depåchef för respektive anläggning/geografiskt område enligt anläggningsspecifika bilagor till JNB För information om Jernhusens gods- och kombiterminaler hänvisas till Försäljningschef, Gods- och kombiterminaler Samtliga ovan nås via Jernhusens växel, telefon Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare Uppgifter om anslutande Infrastrukturförvaltare återfinns i respektive anläggningsbilaga. Då infrastrukturförvaltarskap för olika anläggningar kan förändras kan det finnas en eftersläpning avseende uppdatering av förändrade uppgifter. Jernhusen uppdaterar dock informationen så snart det är möjligt. För att säkerställa effektivitet och säkerhet på Jernhusens Järnvägsnät samverkar Jernhusen med anslutande infrastrukturförvaltare i de frågor som krävs och enligt de krav som finns i vid var tid gällande lagar, myndighetsföreskrifter samt interna föreskrifter. För uppgifter om angränsande Järnvägsinfrastruktur hänvisas i första hand till Infrastrukturförvaltaren ifråga som bäst kan svara på uppgifter samt handlägga ärenden som berör dennes infrastruktur. Samråd Samråd med berörda parter sker genom att en samrådsversion under en anvisad period görs tillgänglig på Jernhusens webbplats för synpunkter. Definitioner Anläggning Avgränsad Järnvägsinfrastruktur och därmed sammanhängande installationer som ett Järnvägsföretag ges tillträde till i Trafikeringsavtal. Bärgning Åtgärder av ett Järnvägsföretag för att forsla bort, eller låta ombesörja bortforsling, av eget eller nyttjat Järnvägsfordon. Infrastrukturförvaltare Den som förvaltar Järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen. Järnvägsfordon Rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår. Järnvägsföretag Den som, med stöd av licens eller särskilt tillstånd, tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik. Järnvägsinfrastruktur För järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd, drift eller brukande. 4

5 Järnvägsnät Den Järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Jernhusen. Olycksplatsansvarig ("OPA") Den som svarar för samordning av arbetet på en olycksplats. Röjning Åtgärder efter haveri, olycka eller dylikt, för att forsla bort Järnvägsfordon eller andra hinder i syfte att åter göra spåret farbart. Trafikeringsavtal Avtal mellan Jernhusen och ett Järnvägsföretag eller den som har rätt att organisera järnvägstrafik om förutsättningarna och ytterligare villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät. Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens säkerhetsbestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spåren, vilka publiceras på 2. Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen Allmänt Krav och villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät framgår av järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526) samt följdföreskrifter utfärdade med stöd av dessa. Utöver dessa lag-/myndighetskrav återfinns villkor, regler etc. i denna Järnvägsnätsbeskrivning samt de dokument som det här refereras till. Beslut om tilldelning av kapacitet till sökande tas av Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare, se kapitel längre fram i detta dokument. Tjänster av olika art vilka är nödvändiga för järnvägstrafiken tillhandahålls på respektive anläggning. På anläggningarna tillhandahålls infrastrukturkapacitet endast som en ringa del av de tjänster som finns tillgängliga på. Om farligt gods ska hanteras på Järnvägsinfrastrukturen ska Jernhusen underrättats om detta. Jernhusen kan i egenskap av fastighetsägare upplysa om eventuella restriktioner som föreligger. Eventuella villkor, restriktioner etc. som tillkommit efter såväl verksamhetsutövarens som fastighetsägarens anmälningar om eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska beaktas. Miljöfarlig verksamhet Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska tillse att nödvändiga anmälningar är gjorda och tillstånd utfärdade för eventuell miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, myndighetsbeslut och lokala föreskrifter. Avtal för trafikering och kapacitet Järnvägstrafik får inte utföras på Jernhusens Järnvägsnät utan att Trafikeringsavtal har ingåtts med Jernhusen. För tecknande av erforderliga avtal för att trafikera Jernhusens Järnvägsnät kontaktas funktioner enligt kapitel 1. 5

6 Den som i enlighet med ett Trafikeringsavtal disponerar en Anläggning ("förstahandsparten") och där erbjuder tjänster åt Järnvägsföretag ansvarar för att anmoda Jernhusen om att teckna Trafikeringsavtal med det Järnvägsföretaget ("andrahandsparten") innan detta utför järnvägstrafik på Anläggningen. Därvid ska Jernhusen tillhandahållas samtliga nödvändiga uppgifter för tecknandet av Trafikeringsavtalet. Om förstahandsparten underlåter att anmoda Jernhusen att teckna Trafikeringsavtal med andrahandsparten, är förstahandsparten ansvarig för utförd trafikering såsom för egen trafikering. Ansökan om kapacitet behandlas under kapitel 5. Provkörningar Järnvägsföretag kan ansöka om provkörning på Jernhusens Järnvägsnät. Utan Jernhusens godkännande får provkörning inte ske. Sådan ansökan görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Vid prövning av sådan ansökan kan Jernhusen begära in skriftlig information om provkörningens art, berörda fordon samt kopior på eventuella yttranden från tillsynsmyndigheter m.fl. parter (t.ex. andra Infrastrukturförvaltare dit ansökan om provkörning också ställts). Specialtransporter Specialtransport kan medges om risk för skada på Järnvägsinfrastrukturen inklusive intilliggande byggnader och verksamheter etc. ej föreligger. Ansökan om att genomföra specialtransporter görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Utan Jernhusens godkännande får specialtransport inte ske. Operativa regler För järnvägstrafiken och verksamheten på Järnvägsinfrastrukturen gäller JvSFS 2008:7), de föreskrifter som Jernhusen utfärdar eller anvisar från tid till annan i rollen som Infrastrukturförvaltare, Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion samt i förekommande fall Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de föreskrifter Jernhusen utfärdar som elanläggningsinnehavare och samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen. Berörda föreskrifter för respektive anläggning nås i första hand via i andra hand genom respektive kontaktperson enligt tidigare angivna kontaktuppgifter. Aktuella föreskrifter är: JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF) Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion (grund) samt de kompletterande bestämmelserna för resp. anläggning Jernhusens "Instruktion för aktiviteter i/invid spårområde" (Järnvägsföretag kan, om så överenskommits med Jernhusen, välja att istället tillämpa BVF 924, Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområden, för Järnvägsföretagets verksamhet) BVF 053, Särskilda elskyddsföreskrifter för fordons- och verkstadstjänsten, version gällande från BVF 922, Elsäkerhetsföreskifter för trafikplatser, version 1 gällande från Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning Alla olyckor, tillbud till olyckor och andra avvikelser som medfört risker för trafik-/elsäkerheten ska omedelbart anmälas till Jernhusen. Den som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska alarmera allmänna räddningsinsatser samt i förekommande fall kommunalt miljökontor i händelse av utsläpp m.m. Närmare larmrutiner m.m. i händelse av olycka/tillbud framgår av Trafiksäkerhetsinstruktionen. I händelse av olycka/tillbud utser Jernhusen en OPA som svarar för bl.a. koordinering av arbetet på olycks- 6

7 /tillbudsplatsen. OPAs arbetsuppgifter och befogenheter finns närmare beskrivna i JHV "Instruktion för hantering av olyckor, tillbud och andra trafiksäkerhetsavvikelser i verksamheten som Infrastrukturförvaltare" som finns tillgänglig på Jernhusens webbplats (www.jernhusen.se/infra). Inblandat Järnvägsföretag ska till OPA lämna röjningsmedgivande när dennes faktainsamling avslutats och då man samtycker till att Röjning/Bärgning kan inledas. Efter att OPA inhämtat samtliga röjningsmedgivanden utfärdar OPA Röjningstillstånd. Innan detta skett får inget rubbas på platsen, bortsett från sådana åtgärder som är en del av räddningsinsats. Insatskort inkl. motsvarande information behöver ej lämnas av Järnvägsföretaget till Jernhusen i rollen som Infrastrukturförvaltare. Järnvägsföretaget ansvar dock för att insatskort eller motsvarande information finns tillgänglig för såväl Infrastrukturförvaltaren/Jernhusen som räddningstjänst m.fl. berörda. Den som trafikerar Järnvägsinfrastrukturen ska ha resurser och rutiner för hantering av eventuella olyckor och ska före trafikstart skriftligen kunna redovisa att egna erforderliga resurser för Bärgning finns eller att bärgningsavtal tecknats med annan part och på begäran överlämna kopia av sådant bärgningsavtal. Bärgning ombesörjs normalt av Järnvägsföretaget. Vid Röjning ska Järnvägsföretaget, om det kan ske utan avsevärda olägenheter och är inom ramen för Järnvägsföretagets tillstånd, på Jernhusens begäran ställa fordon och förarpersonal till Jernhusens förfogande för transport av eget eller annat Järnvägsföretags fordon eller annan egendom till plats anvisad av Jernhusen. Röjning ombesörjs normalt av Infrastrukturförvaltaren, bortsett från bortforslande av Järnvägsfordon vilket normalt ombesörjs av Järnvägsföretaget. Vid Järnvägsfordonshaveri svarar Järnvägsföretaget självt för Röjning av eget Järnvägsfordon och annan egendom. Om ett Järnvägsföretag inte inom skälig tid ombesörjt Röjning/Bärgning av eget eller nyttjat Järnvägsfordon jämte egendom äger Jernhusen rätt att ombesörja detta på Järnvägsföretagets bekostnad. Inträffad olycka/tillbud till olycka ska utredas av Järnvägsföretaget och Jernhusen i samverkan. Detta gäller ej om opartiskheten i undersökningen kan komma att äventyras. Jernhusen och Järnvägsföretaget har en ömsesidig skyldighet att utan dröjsmål låta motpartens utredare få tillgång till faktauppgifter som behövs för utredningens genomförande, t.ex. data från fordons registreringsutrustningar, tekniska utredningar, vittnesmål från personal, etc. Jernhusen och Järnvägsföretaget ska, efter begäran från någondera part, delge varandra det sammanställda utredningsinnehållet. Ansvar Jernhusen och Järnvägsföretag är ersättningsskyldiga för skador man vållat varandra. Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad, inte överstigande sakens värde efter beräknad värdeminskning, och annan direkt kostnad till följd av skadan. Ersättningsskyldigheten vid sakskada omfattar således inte följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Begränsningen av ersättningsskyldigheten enligt denna punkt ska inte gälla om skadan orsakats genom uppsåtligt handlande eller av grov vårdslöshet. Järnvägsföretag ska alltid anses ha orsakat Jernhusen skada genom vållande om: a) skadan orsakats av Järnvägsföretagets fordon, maskiner eller framförande av detsamma. b) skadan orsakats av last, bristfällig förpackning eller felaktig lastning som Järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. Järnvägsföretaget ansvarar för sin personal, sina uppdragstagare, och andra anlitade aktörer samt för skada uppkommen p.g.a. järnvägsfordon, fordon och gods m.m. som järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. 7

8 Uppkommer skada vid Röjning, ska Jernhusen svara för skadan, under förutsättning att Järnvägsföretaget tillsett att de resurser som ställts till Jernhusens förfogande uppfyller kraven i järnvägslagen, annan tillämplig författning, Jernhusens utfärdade föreskrifter och Trafiksäkerhetsinstruktion samt att Järnvägsföretagets personal inte varit vårdslös i samband med Röjningen. Järnvägsföretaget bär ansvaret för skador som till följd av järnvägsdrift förorsakas dess personal, passagerare, uppdragstagare, Järnvägsfordon och gods som Järnvägsföretaget tagit om hand för befordran. Vad Järnvägsföretaget kan få utge i ersättning till tredje man för sådan skada ska Jernhusen slutligen svara för om det är Jernhusen, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Jernhusen svarar som genom fel och försummelse vållat skadan eller om skadan orsakats av brister i berörd Järnvägsinfrastruktur. Vad Jernhusen kan få utge i ersättning till tredje man för skada ska Järnvägsföretaget slutligen svara för, om skadan genom fel och försummelse vållats av Järnvägsföretaget, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Järnvägsföretaget svarar eller om skadan orsakats av fordon och/eller gods Järnvägsföretaget befordrar. Om tredje man kräver skadestånd från Jernhusen eller Järnvägsföretag och den krävde anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får part inte medge eller på annat sätt förfoga över kravet utan att vara överens om detta med motparten. Det innebär att part snarast ska anmäla skadeståndskravet till motparten. Om Jernhusen eller Järnvägsföretag mottagit skadeståndsanspråk från tredje man och anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får motparten på egen risk och bekostnad föra talan i saken, efter att ha tagit emot anmälan enligt ovan. Om motparten då väljer att inte föra sådan talan ska parten inte medge kravet eller träffa förlikning med anledning av kravet utan att först ha inhämtat motpartens synpunkter, vilka skäligen ska beaktas. Parterna ska agera skyndsamt vid tillämpningen av denna bestämmelse. Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska inneha en ansvarsförsäkring som är anpassad till verksamheten och därmed sammanhängande risker och ansvarsförhållanden i enlighet med senast gällande anvisning från Transportstyrelsen, för närvarande lägst 50 MSEK per skadetillfälle. 3. Järnvägsinfrastruktur Järnvägsnätets omfattning Respektive anläggning presenteras i de olika anläggningsbilagorna till detta dokument. På kan ytterligare information laddas ner, t.ex. skisser/kartor över berörda spåranläggningar m.m. Anslutande järnvägsnät Uppgifter om gränspunkter mot anslutande järnvägsnät återfinns i respektive anläggningsbilaga till detta dokument, i Trafiksäkerhetsinstruktion samt i de kartor/skisser som finns för nedladdning på Gränsdragningstavlor som utmärker gränspunkt(er) finns uppsatta i varje spåranläggning. Järnvägsinfrastrukturens egenskaper Nedan beskrivs Järnvägsinfrastrukturen närmare. Ytterligare uppgifter återfinns i respektive anläggningsbilaga i vilka även eventuella planerade förändringar av Järnvägsnätets egenskaper anslås. Om ytterligare information om Järnvägsnätets beskaffenhet önskas tas kontakt med någon av kontaktfunktionerna enligt tidigare i detta dokument. 8

9 Spårvidd Spårvidden är 1435 mm. Största tillåtna axellast (STAX) Största tillåtna axellast (STAX) utomhus är normalt 22,5 ton. Vissa anläggningar har avvikande STAX inomhus i hallar (inomhus) och ibland även utomhus. Avvikande STAX redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument samt i Trafiksäkerhetsinstruktion. Största tillåtna hastighet (sth) Sth framgår generellt sett av Järnvägsstyrelsens Trafikföreskrifter JvSFS 2008:7. Avvikelser från detta regleras i Trafiksäkerhetsinstruktion. Lastprofil Normalt gäller lastprofil A för anläggningarna. Avvikelser från detta återfinns i Trafiksäkerhetsinstruktion. På grund av den verksamhet som bedrivs och de tjänster som tillhandahålls på Jernhusens anläggningar kan det på vissa platser finnas utrustning och arbetsredskap (t.ex. lyftbockar, verktygsskåp m.m.) vilka från tid till annan kan inkräkta på det fria utrymmet. Detta gäller exempelvis inne i verkstadshallar, vid serviceplattformar etc. Lutningar Lutningar redogörs generellt genom att spår anges som parkeringsspår eller ej. Detta anges i Trafiksäkerhetsinstruktion. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av lutningar. Spårlängder Spårlängder redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av spårlängder. Uppgifter om elektrifiering återfinns dels i respektive anläggningsbilaga till detta dokument och dels i Trafiksäkerhetsinstruktion. I de fall det anges att en anläggning är (helt eller delvis) elektrifierad så är spänning respektive frekvens: 15kV, 16 2/3 Hz. För ytterligare upplysningar om elanläggningar hänvisas till någon av kontaktpersonerna i tidigare kapitel i detta dokument. Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet Underhållsarbeten Större underhållsarbeten på Järnvägsinfrastrukturen ska samrådas mellan parterna. Uppgifter om nu kända arbeten vilka väsentligt påverkar kapaciteten på återfinns i bilaga till detta dokument. Kontakta Jernhusen för ytterligare information, kontaktvägar enligt tidigare kapitel i detta dokument. På begäran av Jernhusens personal ska Järnvägsföretagen låta Jernhusens egen personal eller Jernhusens entreprenör syna bana och anläggningar från förarhytt i Järnvägsfordon som Järnvägsföretaget disponerar. Åtgärder vid störnings- och nödsituationer m.m. Vid störningar till följd av akuta fel på Järnvägsinfrastrukturen, olyckor och tillbud m.m. vidtar Jernhusen de åtgärder som krävs för att snarast möjligt återställa förhållandena till normala. Jernhusens rutiner för hantering av olyckor, tillbud och andra säkerhetsavvikelser framgår av tidigare kapitel i detta dokument. Om förhållandena så kräver har Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare rätt att, utan förvarning och för 9

10 den tid som krävs för reparation/felavhjälpning och Röjning etc., vidta åtgärder som inte är förenliga med tidigare fattade beslut om tilldelad kapacitet. I händelse av sådan situation ska berörda verksamhetsutövare samverka kring hanteringen av händelsen så förhållandena snarast möjligt kan återställas till normala. Verksamhetsutövare på Jernhusens anläggningar ansvarar för att själva ha rutiner inom den egna organisationen för hantering av störnings- och nödsituationer inkl. hantering av olyckor/tillbud och som i berörda delar är samordnade med Jernhusens rutiner för ifråga. Jernhusen ska av Järnvägsföretaget ges tillträde att utföra besiktningar och underhållsarbeten som inte är akuta. Detta ska ske i samråd med Järnvägsföretaget och i möjligaste mån anpassas efter Järnvägsföretagets verksamhet. För sådana besiktningar och banarbeten som förväntas vara trafikpåverkande ska JHV underrätta Järnvägsföretaget minst tre månader innan arbetet eller besiktningen påbörjas, varvid Järnvägsföretaget ska bereda Jernhusen tillträde till Anläggningen enligt Jernhusens önskemål. 4. Tjänster på anläggningarna Jernhusens Järnvägsnät utgörs av sidospår inom underhållsdepåer och gods-/kombiterminaler. Järnvägsinfrastrukturen med tillhörande infrastrukturkapacitet är att betrakta som en ringa del av de tjänster som erbjuds på dessa fastigheter. Jernhusens del består av tillträdet till underhållsanläggningar i form av anpassade lokaler för tågunderhåll, tvätt, avisning, sanering m.m. samt gods-/kombiterminaler med lager och logistiklösningar. På Jernhusens olika anläggningar tillhandahålls således dels tillträdestjänster, som tillhandahålls av Jernhusen, dels utförandetjänster som tillhandahålls av andra verksamhetsutövare verksamma på Jernhusens anläggning. Tillträdestjänst är tillträde till en utförandetjänst, t.ex. Järnvägsinfrastruktur för tillträde till godsterminal, underhållsverkstad, svarvanläggning, Järnvägsinfrastruktur för uppställning etc. Tillträdestjänst tillhandahålls av Jernhusen. Utförandetjänst är t.ex. lastning-/lossning, fordonsunderhåll, fekalietömning m.m. Utförandetjänst tillhandahålls av andra verksamhetsutövare aktiva på Jernhusens Järnvägsnät, t.ex. av Jernhusens hyresgäster. De tillträdestjänster som Jernhusen tillhandahåller framgår av kapitel 6, "Avgifter". Tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen De tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen, men på eller i anslutning till Jernhusens Järnvägsnät, består främst av sådana utförandetjänster som är kopplade till fordonsunderhåll samt omlastningsterminaler; olika typer av underhåll samt service av Järnvägsfordon, lyft och annan godshantering på omlastningsterminaler, samt i förekommande fall även växling av fordon på omlastningsterminaler. På grund av fordonsunderhålls- och hyreskontrakt m.fl. faktorer är uppgifterna om vilka andra företag som tillhandahåller tjänster i anslutning till anläggningarna ej konstanta. Kontakta Jernhusen för aktuella uppgifter för respektive anläggning. Kontaktuppgifter återfinns i tidigare kapitel i detta dokument. 5. Tilldelning av kapacitet Allmänt Den som har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät kan ansöka om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. Innan trafikering av Jernhusens Järnvägsnät får ske krävs dock att erforderliga 10

11 avtal tecknats mellan Järnvägsföretaget och Jernhusen. Då flera Järnvägsföretag behöver nyttja tillfartsspår till olika del av en anläggning där tjänster (underhåll, tvätt m.m.) tillhandahålls, samnyttjas ofta tillfartsspåren. Detta är då att betrakta som tillträdestjänst. Verksamhetsutövare på Jernhusens Järnvägsnät är skyldig att följa de regler och anvisningar som lämnas av Jernhusen i olika roller (t.ex. Infrastrukturförvaltare, elanläggningsinnehavare, fastighetsägare, samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen m.fl.). Jernhusen ansvarar i egenskap av Infrastrukturförvaltare för beslut om tilldelning av kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. För beslut om tilldelning av kapacitet finns prioriteringskriterier. På Jernhusens anläggningar tillhandahålls tjänster, antingen av Jernhusen eller av entreprenörer. Infrastrukturen finns till för att möjliggöra bl.a. produktion av verkstadsunderhåll och m.fl. tjänster på Järnvägsfordon m.m. Behovet för detta skiftar kontinuerligt och den direkta operativa driften planeras normalt löpande av Järnvägsföretaget med entreprenörer. Därför ställer Jernhusen inga krav beträffande nyttjandegrad av tilldelad kapacitet. Ansökan och behandling Ansökan om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät kan göras löpande. Någon tidplan för ansökan respektive tilldelning av kapacitet tillämpas inte. För ansökan om kapacitet på underhållsdepå kontaktas Depåchef för respektive anläggning, alternativt ställs ansökan via e-post: För ansökan om kapacitet på gods-/kombiterminal kontaktas Försäljningschef Gods- och Kombiterminaler, alternativt så ställs ansökan via e-post För att kunna behandla en ansökan om kapacitet fullt ut behöver Jernhusen i initialskedet följande uppgifter: Fullständigt företagsnamn Organisationsnummer Uppgift om vilka anläggningar, inklusive delar av anläggningar, som kapacitet önskas på (i förekommande fall kopplat till trafikeringens start-/slutdatum enl. punkt nedan) Start- och slutdatum för trafikering (i förekommande fall kopplat till anläggning/anläggningsdel enl. punkt ovan) Trafikeringens art och syfte (t.ex. tillträde till underhållsanläggning, uppställning av fordon, tillträde till fekalietömningsanläggning, etc.) Kontaktperson hos sökande Adress till vilken avtal ska skickas för signering Frågor rörande insänd ansökan om kapacitet ställs till kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument. Jernhusen behandlar ansökan skyndsamt, men om det finns särskilda tidsfaktorer som påverkar insänd ansökan ska detta meddelas i ansökan. Från kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument kan även uppgifter om 11

12 anläggningsutformning m.fl. faktorer som kan påverkan ansökan erhållas. För att kunna behandla ansökan på bästa sätt ska syftet med kapacitetsansökan beskrivs så utförligt som möjligt. Om en ansökan påtagligt går emot tänkt användning av och syfte med eller kan misstänkas ha lagts i syfte att utestänga andra aktörer kan Jernhusen inleda ett samrådsförförande med berörda parter. Detta syftar även till att säkerställa att Jernhusens roll som fastighetsägare och hyresvärd tillgodoses genom att hyresgäster inte stängs ute från lokal som hyrs av dem. Förslag till tilldelning Baserat på i huvudsak insända uppgifter, tillgänglig kapacitet och tänkt användning av och syfte med lämnar Jernhusen ett förslag till tilldelning. Förslaget kan komma att skilja sig från ansökt kapacitet beroende på i huvudsak ovanstående faktorer. Jernhusen försöker dock så långt som möjligt tillgodose funktionella krav och syften i trafikeringsbehovet. Om förslaget till tilldelning uppfyller den sökandes behov sker tilldelning direkt. Samordning Om en ansökan inte kan tillgodoses till fullo och Jernhusens förslag till tilldelning inte är tillräcklig för den sökande kan Jernhusen försöka samordna berörda nyttjares kapacitetsbehov på ifråga. För detta arbete kan Jernhusen behöva ytterligare uppgifter om trafikeringen för att försöka samordna allas behov så långt som möjligt. Samordning tillämpas även då två eller flera samtidiga ansökningar om samma kapacitet (helt eller delvis) inkommit. Under samordningen är det av vikt att berörda även söker och föreslår alternativa lösningar av intressekonflikten. Prioriteringskriterier för att lösa intressekonflikt och tilldela kapacitet Om en intressekonflikt inte kan lösas genom samordning tillämpas prioriteringskriterier för att tilldela kapaciteten. Prioriteringskriterierna används för att säkerställa att Järnvägsinfrastrukturen används så effektivt som möjligt. Generellt gäller att kapacitet på tillfartsspår till del av anläggning där en tjänst tillhandahålls/utförs tilldelas samma part som tilldelas kapacitet för anläggningsdelen där tjänsten utförs. 1. Järnvägsföretag som hyr lokal/funktion av Jernhusen och i/med hjälp av denna utför eller låter utföra tjänst som tillhandahålls på den aktuella (exempelvis lastning/lossning, fordonsunderhåll). 2. Järnvägsföretag som har avtal om köp av tjänst (exempelvis tvätt, underhåll) som tillhandahålls på den aktuella. 3. Järnvägsföretag med fordon för vilka en underhålls-/serviceanläggning speciellt utformats/dedikerats, prioriteras framför andra fordonstyper. 4. Järnvägsföretag som vill nyttja en Anläggning i sin helhet. 5. Övriga Tilldelning Tilldelning sker antingen efter processteg Förslag eller efter att prioriteringskriterier tillämpats för att lösa en intressekonflikt. Tilldelad kapacitet dokumenteras i erforderliga avtal mellan parterna. 12

13 6. Avgifter Avgiftsprinciper För tillträde till Järnvägsinfrastruktur som ingår i terminaler som inte ägs och förvaltas av staten ska avgift enligt järnvägslagen fastställas som för tjänster. För att fastställa avgiftsnivåer för tillträde till Järnvägsinfrastruktur och för tillträdestjänster använder Jernhusen därför självkostnad som utgångspunkt, i enlighet med 7 kap, 8 järnvägslagen: "Avgifter för tjänster som tillhandahålls i samband med utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen skall vara icke- diskriminerande. Om den som förfogar över sådana tjänster är ensam om att tillhandahålla en viss tjänst, skall avgiften beräknas utifrån kostnaden för att tillhandahålla tjänsten och efter det faktiska utnyttjande som köparen av tjänsten begär." Järnvägsföretaget ska till Jernhusen betala en årlig avgift för trafikering av Järnvägsinfrastrukturen och utnyttjande av tillträdestjänster. Järnvägsföretag som utgör andrahandspart (se kapitel 2) erlägger dock ingen avgift för transporten till utförandetjänsterna. Avgiften ska täcka Jernhusens självkostnad för bl.a. besiktning, drift/underhåll och reinvestering samt Jernhusens administration som Infrastrukturförvaltare. Den enskilt största kostnadsposten i avgiften utgörs av reinvesteringar. De produktkomponenter som ingår i Järnvägsinfrastrukturen har långa tekniska livslängder och stora utgifter för reinvestering, när komponenterna nått slutet av sin tekniska livslängd. Jernhusens syfte är att på ett icke diskriminerande sätt fördela kostnaden för att över tid hålla anläggningarna i rätt skick, så att det för det enskilda Järnvägsföretaget inte spelar någon roll när i tiden reinvesteringar genomförs. Jernhusen har valt att ha samma prissättning oavsett s geografiska läge, dvs. Järnvägsföretaget betalar för tillhandahållen infrastruktur och tjänster oavsett var i landet ligger. Jernhusens prislista för Järnvägsinfrastruktur och tjänster tillämpas icke diskriminerande utifrån en à- prislista baserad på årligt pris per produkt, t ex kronor/meter spår. Om flera Järnvägsföretag nyttjar samma anläggningskomponenter, så som är fallet för exempelvis förbindelsespår och därtill hörande växlar, fördelas avgiften på det antal spår ("slutpunkter") som nyttjar förbindelsen. Därmed tar Jernhusen endast ut avgiften en gång per produkt och år. Eventuellt vakanta spår belastar Jernhusen. Beräknade självkostnadsnivåer har granskats av Transportstyrelsen och befunnits stå i överensstämmelse med järnvägslagen. De avgifter som Jernhusen tillämpat år ligger avsevärt under självkostnadsnivå. Under perioden genomför Jernhusen en anpassning av avgifterna till att uppnå täckning för den självkostnad som Jernhusen har i sitt åtagande som Infrastrukturförvaltare. I syfte att ge marknaden en möjlighet att anpassa sig till höjda avgiftsnivåer, kommer Jernhusen att successivt höja avgifterna under anvisad avgiftshöjningsperiod. Avgifterna som visas i tabellen nedan inkluderar justering för förmodad kostnadsökning relaterat till KPI-Konsumentprisindex, varvid sådan justering under avgiftshöjningsperioden inte kommer göras utöver de anslagna à-priserna. För de Trafikeringsavtal som tecknas under avgiftshöjningsperioden, och som förlängs genom prolongering, kommer indexreglering enligt nedan ske fr.o.m. år 2017 och därefter fortlöpande följa KPI-utvecklingen. Järnvägsföretagets avgifter sätts utifrån kvantiteter som faktiskt nyttjas multiplicerat med vid var tid gällande à-priser. 13

14 Avgifter år Nedanstående årliga avgifter avser befintliga anläggningar under perioden (avgiftshöjningsperioden): Produkt Spår ute Spår inne Beskrivning Komplett del av Anläggning med räls, slipers, befästningar, befintlig underbyggnad, i förekommande fall spårspärrar och stoppbockar mm. Slyröjning utförs vid behov. Komplett del av Anläggning med räls och befästningar t.o.m. rälsfot. Underbyggnad i form av pelare, gravar inkluderas i lokalhyresavtalet. Årligt à-pris, per meter eller styck * Växel Växel (handmanövrerad i grundfunktion) Växeldriv Maskinellt driv med lokalt manöversystem Växelvärme Vändskiva Skjutbord (inne/ute) Kontaktledning, ute Kontaktledning, inne Svängbar kontaktledningsskena Tråd inne Uttagsposter Tågvärmepost Lokprovningsutrustning Ellokvärmepost Dieselvärme Bangårdsbelysning Signalstyrning Uppvärmningselement inklusive därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Komplett vändskiva inklusive drivning samt därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Komplett skjutbord inklusive drivning samt därtill hörande kablage, transformatorer, centraler och styrdon. Stolpar, bryggor, frånskiljare, jordningar, tråd, utliggare m.m Skena samt därtill hörande förreglingar, motorer och jordningar Tråd samt i förekommande fall därtill hörande förreglingar, motorer och jordningar Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler och styrdon för uppvärmning av tågset. Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Elektrisk anslutningspunkt samt därtill hörande kablage, transformatorer, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Elektrisk anslutningspunkt, kablage, elcentraler exklusive anslutningskabel mellan uttag och fordon. Belysningsarmatur samt därtill hörande kablage inklusive löpande utbyten av ljuskälla vid behov eller enligt plan. Enligt separat avtal * Ingår t.o.m. år 2013 i hyresavtal. Avgiften kommer fr.o.m. år 2014 att ingå i Trafikeringsavtal. 14

15 Index Fr.o.m. år 2017 kommer avgifterna indexregleras beräknat på KPI-Konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Avgifterna beräknas med utgångspunkt från ett indextal för oktober månad föregående år. Exempel: avgifter 2017 baseras på KPI för oktober Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall i avtalet angivna avgifter och avtalade avgifter för kommande kalenderår justeras med det positiva eller negativa procenttal avrundat till två (2) decimaler med vilket indextalet ändrats i förhållande till indextalet för oktober föregående kalenderår. Ändring av avgifter under tecknade Trafikeringsavtal skall därmed ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att index per oktober kalendermånad föranlett omräkning. Övriga avgifter Förbrukningsel Jernhusen levererar upphandlad el för försörjning av bangårdsel 50 Hz, för exempelvis bangårdsbelysning, uttagsposter och växelvärme, vilket debiteras Järnvägsföretagen utöver angivna à-priser i tabellen ovan. Kostnad för förbrukningsel avseende elektriska installationer regleras mot uppmätt förbrukning eller schablon. Aktuell prislista för el återfinns på 16,7 Hz förbrukningsel, för exempelvis tågvärmeposter och kontaktledning, levereras också via Jernhusens nät. Så länge Trafikverket ej debiterar Jernhusen för denna typ av elförbrukning kommer Jernhusen inte heller att vidaredebitera sådan förbrukning till Järnvägsföretagen. Snöröjning JHV svarar för snöröjning av all Järnvägsinfrastruktur inom anläggningarna. Avgiften ingår inte i ovanstående avgiftssammanställning. Jernhusens kostnader för snöröjning, inklusive ett administrativt påslag, faktureras Järnvägsföretagen separat i efterskott efter hur stor andel av snöröjningen som krävts för Järnvägsföretagets del. Denna andel beräknas efter den sammanlagda längden av spåren i en Anläggningen, i förhållande till den totala längden av snöröjda spår inom området. Avgift för deaktivering/aktivering av valbara produkter Vissa produkter är valbara att nyttja (uttagsposter och kontaktledning). Järnvägsföretaget ska bära kostnaden för förändring under löpande Trafikeringsavtal bestående i låsning och upplåsning av uttagsposter samt nerjordning och spänningssättning av kontaktledning, samt i förekommande fall kostnad för erforderlig ombyggnation för frånskiljning. En utökning av Anläggningen eller utökad kapacitet ingår inte i anslagna avgifter och kräver ett skriftligt tilläggsavtal i förväg. Vid nyanläggning träffas särskilt avtal. Debitering Debitering av avgifter sker normalt kvartalsvis i förskott via faktura. Förbrukning av energi uppmätt via mätare debiteras månadsvis i efterskott. Ränta/betalningspåminnelse Vid försenad avgiftsbetalning ska Kunden betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 15

16 Borlänge Depå, godsterminal & godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Borlänge 44:41 Jernhusens fastighetsnummer: 3013 Godsterminal samt verkstad för godsvagnar Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Skeppsbron 5 B Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets samt Borlänge kommuns infrastruktur: - före FSK Borlänge kommuns växel efter BKS Trafikverkets växel efter BKS Trafikverkets växel 103 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 25 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. Tjänster i Depån: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström (delar av ) - Bangårdsbelysning Huvudsakligt utbud vid godsterminal och i verkstad: - Möjlighet till lyft av vagnar - Kontakta Depåchef för ytterligare uppgifter 16

17 17

18 Borlänge Depå, godsvagnverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Matsknutsgårdarna 3:15 Jernhusens fastighetsnummer: 3014 Godsvagnsunderhåll Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Skeppsbron 5 B Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur: - efter BKS i Trafikverkets växel 581 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning 18

19 Borlänge Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Matsknutsgårdarna 9:12 Jernhusens fastighetsnummer: 3276 Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Norra Skeppsbron 5B, Gävle Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Tjänster som tillhandahålls på Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 11, 560 och spårspärr 52b samt Jernhusens växel 5 Anläggningen är elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta Depåchefen. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning. 19

20 Boxholms Depå Upprättad Juridisk fastighetsbeteckning: Boxholm 10:5 Jernhusens fastighetsnummer: 3256 Motorvagnsverkstad, tvätt, städ och fekalietömning Depåchef Per Rastbäck, Stockholm Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar till Trafikverkets järnvägsnät på spår 4a vid km Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning Övrigt Utbud Tvätt Fekalietömning Vattentryckning Spolarvätskeanläggning 20

21 Erikslund - Callans såg Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Enligt överenskommelse med Callans Såg Transporter till/från Callans Såg Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur i anslutningsväxeln. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är elektrifierad. - Spår för tillträde till Callans Trä Endast part med avtal med Callans Såg om transport till/från bereds tillträde 21

22 Gävle, frilast Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5202 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Godsterminal Försäljningschef Micael Svensson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur: - efter BKS i Trafikverkets växel efter BKS i Trafikverkets växel 131 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 22

23 Gävle Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5909 Näringen 4:15, Gävle Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Mikael Sörling Besöksadress: Norra Skeppsbron 5B, Gävle Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 114, 905, 909, 914, 916, 917. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 23

24 Fjällbo Depå, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Utby 753:474 Jernhusens fastighetsnummer: 2209 Reparation och underhåll av godsvagnar och godsvagnshjul Depåchef Per Granström Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät omedelbart utanför grinden till området vid växel 25, innan vägkorsningen med Högbrogatan. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 16 ton Anläggningen är inte elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Tjänster som tillhandahålls på Spår för tillträde till fordonsunderhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Bangårdsbelysning 24

25 Göteborg Norra, godsterminal Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Godsterminal Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid - TrV vxl 753, 722 ochl 724 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.- - Spår inkl växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon 25

26 Hagalunds Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Loket 1, Solna Järva 3:14, Solna Järva 3:15 Jernhusens fastighetsnummer: 3911, 3912, 3180 Fjärr- och regionaltåg Depåchef John Boldt-Christmas Besöksadress: Växlarevägen 29 Tfn: E-post: Ekonomisk förvaltare Mattias Lindén Besöksadress: Växlarevägen 29 Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: (infrastrukturförvaltare för berörd växel inom parantes, JH = Jernhusen, TrV = Trafikverket): Vagn- och heltågsverkstaden - växel 290/371, leder mot spår från söder (JH) - växel 377, leder mot spår 45 från söder (JH) - växel 401, leder mot spår 57 från söder (TrV) - växel 325a/327, leder mot spår 46 frå norr (TrV) - växel 331, leder mot spår från norr (TrV) Vagnvårds - växel 206 och 204, leder mot Nya Vagnhallen från söder (JH) - växel 231/230, södra ändan av Nya Vagnhallen (JH) - växel 291, leder till spår 18/19 från norr (JH) - växel 299 (JH) - växel 311b, Vagntvätthallsspår (JH) - växel 325b, Vagntvätthallsspår (TrV) 26

27 Lokskötselhallen - växel 171, leder mot Gamla vagnhallen (JH) - växel 156, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 154, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 146, leder mot spår D1 från norr (TrV) - växel 149, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 193, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 195, leder mot Swedtrac s diesellokverkstad (JH) Vacuum - växel 112, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 118, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 121, leder mot spår 19 från norr (TrV) - växel 104, leder mot spår 19 från söder (JH) - växel 106, leder mot spår 19 från söder (JH) Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets, Euromaint Rails och Swedtracks infrastrukturförvaltningar. Största tillåtna axellast är 25 ton Anläggningen är elektrifierad, huvudsakligen även inomhus. Det finns på vissa spår svängbara kontaktledningsskenor. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt i Depå Hagalund: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Vagn-/Heltågsverkstad: Byggnaden är avsedd för trafiknära underhåll på kortkopplade motorvagnar. Spårlängd inomhus är maximalt 220 m och minst 80m. Huvudsakligt utbud inne i verkstaden är: - Lyftbockar som medger lyft av motorvagnar - Felkalietömning i mindre skala 27

28 - Tågvärmeposter - Centraldammsugare - Tryckluft - Travers - Svängbar kontaktledning - Spolvätskepåfyllning Tjänster tillgängliga utomhus är: - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Vagnvårds ( Vagnskötselhallen, Saneringshallen, Vagntvätt) Vagnskötsehallen är avsedd för enklare trafiknära serviceåtgärder. Spårlängd inomhus är 380 meter. Huvudsakligt utbud inne i vagnskötselhallen är: - Städplattformar - Fronttvätt - Avisning med luft - Gravspår - Värmeposter Saneringshallen Saneringshallen är avsedd för sanering av fordon. Huvudsakligt utbud inne i Saneringshallen är: - Klottersanering - Kadaversanering För bokning och prislista se hemsida: Vagntvätten Vagntvätten är en tvättanläggning. Huvudsakligt utbud i vagntvätten är: - Tvätt Gör Det Själv-hallen ( GDS-hallen ) Huvudsakligt utbud i GDS-hallen: - grav - vattenposter - tryckluft - avskiljningsbar kontaktledning För bokning och prislista se hemsida: Gamla vagnhallen 28

29 Övrigt Huvudsakligt utbud i Gamla Vagnhallen: - Tågvärmeposter Lokskötselhallen Huvudsakligt utbud i Lokskötselhallen: - takarbeten - gravar Vacuum (fekalieanläggning ) Tjänster i vacuumanläggning - Tömning av fekalietankar - Automatiserad hjulkontroll Svarvanläggning - Svarvning av hjul Klotter och kadaversanering får endast förekomma i saneringshallen. Tvättning av fordon får endast förekomma i vagntvätten och Gör Det Själv-hallen ( GDS-hallen ). Fekalietömning får endast förekomma i vacuum. Uppgifter om bl.a. hyreskostnad, användaranvisningar m.m. för GDS-hall och Saneringshall: se Vacuum Vagn-/Heltågsverkstaden Vagnvårds Lokbangården 29

30 Hallsbergs Depå, Cirkelstallen Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hallsberg: 5:7 Jernhusens fastighetsnummer: 3071 Lok och spårbundna arbetsmaskiner Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverket (TrV) infrastruktur: - efter BKS i TrV växel 801 (1801) - efter BKS i TrV växel 803 (1803) - efter BKS i TrV växel 721b - efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel 304b Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 30

31 Övrigt Anläggningen ligger på vattenskyddsområde med särskilda restriktioner. Kontakta Depåchef. Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : - Hector Rail Svärdvägen 13, Danderyd, tfn ISS Facility Services AB, Årstaängsvägen 11, Box 47635, Stockholm, tfn , 31

32 Hallsbergs Godsvagnsdepå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hallsberg: 5:6 Jernhusens fastighetsnummer: 3244 Underhåll av godsvagnar Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Största tillåtna hastighet (sth) Tjänster och utbud på Se TRI Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 10 km/h (se vidare Jernhusens kompletterande bestämmelser till JTF) Anläggningen är elektrifierad får ej förekomma på Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 32

33 Hallsbergs Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 3305 Hallsberg 5:7, Hallsberg Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Södra Grev Rosengatan 27, Örebro Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 807, 808, 812, 816 Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 33

34 Helsingborg, godsterminal Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1007, 1060 Godsterminal Försäljningschef Micael Svensson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 270, 257, 253a & 225. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl. växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 34

35 Helsingborg, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Söder 2:70 Jernhusens fastighetsnummer: 1008 Godsvagnsunderhåll Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 437 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 35

36 Raus Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gamla Staden 2:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1146 Motorvagnsverkstad, tvätt, städ & fekalietömning Depåchef Caesar Jongmans Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur 10 meter söder om växel 495. Anslutningsväxeln ägs av Trafikverket. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är elektrifierad. Får ej föras in på - Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls - Växelvärme - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning Utbud i övrigt: - Tvätt - Fekalietömning - vattentryckning - spolarvätskaanläggning Miljökontrollplan måste följas (vattentäcktområde). 36

37 37

38 Jordbro - Coca-Cola Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 9013 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Övrigt Efter överenskommelse med Coca Cola Transporter till/från Coca Cola Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Se karta. Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår för tillträde till Coca Cola 38

39 Depå Kil Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Stora Kil 1:8 Jernhusens fastighetsnummer: 2083 Efter överenskommelse med fordonsunderhållsentreprenören SweMaint Godsvagnar Depåchef Patrik Erlandsson Besöksadress: Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Övrigt Anläggningen gränsar mot Trafikverkets infrastruktur vid: - TrV vxl 108B - TrV vxl 20A Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. får ej förekomma på. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Spår för uppställning/parkering av fordon Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : Swemaint AB, Verkstadschef vid Depå Kil, Box 224, Storgatan, SE Kil. Fax: +46 (0) , 39

40 Linköping, trafikverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Vasastaden 1:5 Jernhusens fastighetsnummer: 3028 Y32, X50 och X13 Tf Depåchef Per Rastbäck Besöksadress:Kungsbron 13, Stockholm Tfn: E-post: Chef Försäljning och Leverans Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 401 och 428. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 40

41 Luleå, Lokskötsel och Avisning Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5021 Järnvägen 100:2, Luleå Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Cecilia Berg Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växlar 101, 109, 1a, 1b Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restriktioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 41

42 Luleå, Notviken Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 5925 Notviken 100:1 del av Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Cecilia Berg Besöksadress: Landsvägsallén 10, Sundsvall Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson, Stockholm Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växel 3b. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 42

43 Malmö Depå, godsmagasin Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1031 Godsterminal Affärsutvecklare Lennart Forslin Besöksadress: Landsvägsallén 8, Sundsvall Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid JH vxl 574 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- - Spår inkl. växlar för tillträde till godsterminal - Spår för uppställning/parkering av fordon 43

44 Malmö Depå, Lokverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:3 Jernhusens fastighetsnummer: 1034 Dygnet runt, vardagar Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till Järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 581 och 586, 901, 904 och 307. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 44

45 Malmö Depå, Thorshall Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:2 Jernhusens fastighetsnummer: 1032 Vardagar Gods och personvagnar Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Trafikverkets järnvägsnät ansluter till vid Trafikverkets växel 328, 344, 348, 364, 365 och 640. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström - Tåg-/lokvärme - Bangårdsbelysning - Spår för tillträde till tvättanläggning - Spår för uppställning 45

46 Malmö Depå, Godsvagnverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Hamnen 1:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1033 Godsvagnar Depåchef Caesar Jongmans Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i - TrV vxl TrV vxl 415 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Största tillåtna hastighet (sth) Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton 20 km/h Anläggningen är nerjordad. Inga restrektioner föreligger.-- 46

47 Tjänster som tillhandahålls på Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl. växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Bangårdsbelysning 47

48 Malmö Depå, Kirseberg, underhållsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Järnvägen 1:5 Jernhusens fastighetsnummer: 1927 Vardagar Tungt underhåll av personvagnar samt hjulunderhåll Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät. Tjänster som tillhandahålls på Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. - Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning - Spår för uppställning/parkering av fordon - Elförsörjning för drivmotorström (delar av ) - Bangårdsbelysning 48

49 Norrköpings Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 3303 Motorvagnståg Depåchef Åsa Nilsson Södra Grevrosengatan 27, Örebro Tfn: , E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) infrastruktur: - efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel efter BKS i TrV växel 1204 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är ej elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 49

50 50

51 Gamlarp Höglandets Terminal, Nässjö Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Jernhusens fastighetsnummer: 1147 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Dygnet runt Kombiterminal Försäljningschef Gods-/kombiterminaler Micael Svensson, Stockholm Tfn: E-post: Gränspunkt mot Trafikverkets infrastruktur vid Trafikverkets växlar 106, 182. Spår 13 ansluter till Rustas järnvägsnät. Trafikverkets samt Rustas järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. - Spår för tillträde till kombiterminal - Spår för uppställning 51

52 Nässjö, driftverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Nässjö 13:5 Jernhusens fastighetsnummer: 1080 Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Samtliga fordons- och tågtyper Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 1005, 417, 1026 & Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 52

53 Nässjö, godsvagnsverkstad Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Nässjö 13:1 Jernhusens fastighetsnummer: 1097 Godsvagnar Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur i TrV vxl 1, 146 & 142 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning 53

54 Nässjö, Kundcenter Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Lastpallen 1 Jernhusens fastighetsnummer: 1145 Kontor och överliggning, lok Depåchef Ulrika Rosberg Besöksadress: Centralstationen/Skeppsbron 1C, Malmö Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster som tillhandahålls på Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anläggningen gränsar mot trafikverkets infrastruktur vid JH vxl 574 Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Anläggningen är delvis elektrifierad. Inga restrektioner föreligger.-- Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster p etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Bangårdsbelysning Tåg/Lokvärme 54

55 Olskrokens Skötselhall Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gbg Olskroken 743:72 Jernhusens fastighetsnummer: 2038 Alla fordons- och tågtyper Depåchef Lennart Särnwald Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn: E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) infrastruktur vid: TrV växel 410 (leder vidare mot spår 2-3) TrV växel 411 (leder vidare mot spår 1) TrV växel 483 (leder vidare mot spår 4-6) TrV växel 272 (leder vidare mot spår 4-6) TrV växel 274 (leder vidare mot spår 3) TrV växel 276 (leder vidare mot spår 1-2). Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 21,2 ton Anläggningen är elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning 55

56 Övrigt Kontaktvägar till andra företag som tillhandahåller tjänster på : Euromaint Rail AB,

57 Göteborg, Skansen Depå Uppdaterad Juridisk fastighetsbeteckning: Gullbergsvass 703:43 Jernhusens fastighetsnummer: 2014 Motorvagnståg Depåchef Lennart Särnwald Besöksadress: Drottningstorget 5, Göteborg Tfn E-post: Försäljningschef Carl Jonasson Tfn: E-post: Anslutande järnvägsnät Största tillåtna axellast (stax) Tjänster och utbud på Övrigt Se TRI Trafikverkets järnvägsnät ansluter till. Största tillåtna axellast utomhus är 22,5 Ton Största tillåtna axellast inomhus är: Motorvagnverkstaden: 22,5 Ton (spår 13-14); 17 Ton (spår 15-16) Anläggningen är elektrifierad. får ej förekomma på. Nedan presenteras de huvudsakliga tjänster och utbud som tillhandahålls på. För detaljerad information, alternativt översyn av möjligheter till att tillhandahålla ytterligare tjänster på etc kontakta infrastrukturförvaltaren. Tjänster generellt på : Spår inkl växlar för tillträde till plats där tjänst tillhandahålls Växelvärme Spår för uppställning/parkering av fordon Elförsörjning för drivmotorström Tåg-/lokvärme Bangårdsbelysning Fordonstvätt Kotaktuppgifter till andra verksamhetsutövare som tillhandahåller tjänster på : 57

58 Motorvagnverkstad: Euromaint Rail AB Hallansvarig Tvätthall: ISS/TraffiCare AB Driftchef 58

Beskrivning av Järnvägsnät

Beskrivning av Järnvägsnät Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Version 2014-12-12 Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen...

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2011 och 2012 Sidan (1 av 11) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering av infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 6 4 Kapacitetstilldelning... 7 5 Tjänster...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

4 Rutiner vid skadereglering

4 Rutiner vid skadereglering 4 Rutiner vid skadereglering 4.1 Inledning Ansvar för och ersättning vid sak- eller personskada framgår av Trafikverkets allmänna avtalsvillkor. Syfte med dessa anvisningar är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur HAGALUNDS DEPÅ Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg

Allmänna skyddsregler RAUS depå, Helsingborg Dokumenttyp Instruktion Verksamhetsområde 1 (9) Upprättad av Kristina Blomqvist Tfn: 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Ansvarig utgivare Caesar Jongmans Giltig från 014-11-01, Helsingborg (9)

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Inlandsbanan Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Del 1 Utgåva 1

Inlandsbanan Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Del 1 Utgåva 1 Inlandsbanan Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Del 1 Utgåva 1 Järnvägsnätsbeskrivning del 1 Inlandsbanan AB T14 1 INNEHÅLL 1 Allmän information... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Juridisk status... 5 1.2.1 Ansvar...

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe).

3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte. 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4. Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 3.6.6 Trafikplatser för resandeutbyte Stuvsta (Sta) är trafikplats för resandeutbyte (hållställe). 6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.4 6.3.4.1 Tillhandahållande av drivmotorström Bedömning av framtida pris

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2015 sidan (1 av 20) Innehåll 1 Allmän information... 3 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 6 3 Infrastruktur... 11 4 Kapacitetstilldelning... 13 5 Tjänster... 14 6 Avgifter...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2010. Del 1 Utgåva 2009-04-30

Järnvägsnätsbeskrivning 2010. Del 1 Utgåva 2009-04-30 Järnvägsnätsbeskrivning 2010 Del 1 Utgåva 2009-04-30 Uppdateringar Denna upplaga innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Avvikelse Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav

FU 2000 Generella trafik- och elsäkerhetskrav Handling 7.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ingemar Frej, XS Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde

Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområde Gäller för Version Föreskrift BV Koncern 3.0 BVF 924 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-31 t.v. 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-7541/TR25 Leveransdivisionen Jörgen Nicklasson,

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Gör-det-själv-hallen i Hagalunds Depå Gör-det-själv-hallen (GDS-hallen) i Hagalunds Depå är en anläggning som avtalsbundna kunder kan disponera under begränsad tid. Tidsbokning sker via

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Utgåva 2014-01-22. Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad Innehåll 1 Beräkningsexempel... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Tillgång till elström vid uppställning av järnvägsfordon (6.3.3.3)... 1 1.2.1 Beräkningsexempel 1... 3 1.3

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB.

Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget AB och Inlandsbanan Turism AB. Handläggare Per Bruzell 063-19 31 06 IBF 06:1 Gäller från 2014-03-17 Omfattar 14 sidor Utgåva 7 Olycks/tillbudsrapportering samt avvikelsehantering vid Inlandsbanan AB inkl. dotterbolagen Inlandståget

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer