Beskrivning av Järnvägsnät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Järnvägsnät"

Transkript

1 Beskrivning av Järnvägsnät Förteckning över produkter och tjänster i och kring Jernhusens depåer Version Allmän information... 3 Jernhusen Verkstäder AB... 3 Allmänt... 3 Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen... 3 Kontakter för detaljerad information... 3 Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare... 4 Samråd... 4 Definitioner... 4 Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen... 5 Allmänt... 5 Farligt gods... 5 Miljöfarlig verksamhet... 5 Avtal för trafikering och kapacitet... 5 Provkörningar... 6 Specialtransporter... 6 Operativa regler... 6 Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning... 6 Ansvar... 7 Järnvägsinfrastruktur... 8 Järnvägsnätets omfattning... 8 Anslutande järnvägsnät... 8 Järnvägsinfrastrukturens egenskaper

2 Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet... 9 Tjänster på anläggningarna Tilldelning av kapacitet Allmänt Ansökan och behandling Avgifter Avgiftsprinciper Avgifter år Index Övriga avgifter Anläggningsspecifikationer (i bokstavsordning)

3 1. Allmän information Jernhusen Verkstäder AB Infrastrukturförvaltare för anläggningar förtecknade i denna Järnvägsnätsbeskrivning inklusive bilagor är Jernhusen Verkstäder AB (i detta dokument härefter benämnt Jernhusen), vars huvudsakliga verksamhet består av: Underhållsdepåer samt Gods- och kombiterminaler Jernhusen erbjuder aktörer inom spårtrafikbranschen moderna, trafiknära och funktionella depålösningar inklusive kringerbjudanden. Tack vare att depåerna ligger nära stationerna kan fordonen underhållas mellan turerna för att snabbt sättas i trafik igen. Jernhusen erbjuder kompletta depålösningar som gör att aktörerna kan handla upp sitt fordonsunderhåll i konkurrens. Eftersom underhåll av Järnvägsfordon upphandlas med kontraktstider som är kortare än avskrivningen för dyrbara verkstadsutrustningar kan Jernhusen hyra ut depåer och verkstadslokaler som är komplett utrustade till Järnvägsföretag, regionala kollektivtrafikmyndigheter med flera. Genom att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken vill Jernhusen bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. Jernhusen arbetar för att terminalerna ska vara tillgängliga för alla Järnvägsföretag, speditörer och åkerier på lika villkor. Jernhusen handlar upp terminaloperatörer som ansvarar för driften och tillsammans arbetar parterna för att öka terminalernas effektivitet och kapacitet. Järnvägsinfrastruktur Genom att vara Infrastrukturförvaltare på fastigheter med depåanläggningar samt även på gods- /kombiterminalfastigheter sköter och utvecklar Jernhusen anläggningarna så att kunderna istället kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Jernhusen har även fått förtroendet från flera andra fastighets-/spårägare att sköta infrastrukturförvaltningen av deras Järnvägsinfrastruktur. Mer om Jernhusen, våra underhållsdepåer, gods- och kombiterminaler samt Järnvägsinfrastrukturen finns på Allmänt Denna Järnvägsnätsbeskrivning beskriver det Järnvägsnät som Jernhusen förvaltar, de villkor som gäller för tillträde, kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet och information om förfarandet. Jernhusen ansvarar för informationen liksom för fördelning av infrastrukturkapacitet. Transportstyrelsen ska utöva tillsyn enligt järnvägslagen, järnvägsförordningen och föreskrifter meddelande med stöd av dessa författningar. I enlighet med detta kan Transportstyrelsen pröva om Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser. Vad som i Järnvägsnätbeskrivningen sägs om Järnvägsföretag gäller också den som har tillstånd ("auktorisation") att organisera järnvägstrafik och som har ingått Trafikeringsavtal med Jernhusen. Ansvar för Järnvägsnätsbeskrivningen Chef Försäljning & Leverans ansvarar för innehållet i denna Järnvägsnätsbeskrivning. Publicering och hantering av Järnvägsnätsbeskrivningen Jernhusens Järnvägsnätsbeskrivning, gällande samt samrådsversioner, publiceras på följande webbsida: Kontakter för detaljerad information För detaljerad information om denna Järnvägsnätsbeskrivning, regler och villkor m.m. 3

4 hänvisas i första hand till: Produktansvarig Infrastruktur, Depåer. För information om Jernhusens underhållsdepåer hänvisas till någon av följande: Chef Försäljning & Leverans, Depåer Depåchef för respektive anläggning/geografiskt område enligt anläggningsspecifika bilagor till JNB För information om Jernhusens gods- och kombiterminaler hänvisas till Försäljningschef, Gods- och kombiterminaler Samtliga ovan nås via Jernhusens växel, telefon Samarbete mellan Infrastrukturförvaltare Uppgifter om anslutande Infrastrukturförvaltare återfinns i respektive anläggningsbilaga. Då infrastrukturförvaltarskap för olika anläggningar kan förändras kan det finnas en eftersläpning avseende uppdatering av förändrade uppgifter. Jernhusen uppdaterar dock informationen så snart det är möjligt. För att säkerställa effektivitet och säkerhet på Jernhusens Järnvägsnät samverkar Jernhusen med anslutande infrastrukturförvaltare i de frågor som krävs och enligt de krav som finns i vid var tid gällande lagar, myndighetsföreskrifter samt interna föreskrifter. För uppgifter om angränsande Järnvägsinfrastruktur hänvisas i första hand till Infrastrukturförvaltaren ifråga som bäst kan svara på uppgifter samt handlägga ärenden som berör dennes infrastruktur. Samråd Samråd med berörda parter sker genom att en samrådsversion under en anvisad period görs tillgänglig på Jernhusens webbplats för synpunkter. Definitioner Anläggning Avgränsad Järnvägsinfrastruktur och därmed sammanhängande installationer som ett Järnvägsföretag ges tillträde till i Trafikeringsavtal. Bärgning Åtgärder av ett Järnvägsföretag för att forsla bort, eller låta ombesörja bortforsling, av eget eller nyttjat Järnvägsfordon. Infrastrukturförvaltare Den som förvaltar Järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen. Järnvägsfordon Rullande materiel som kan framföras på järnvägsspår. Järnvägsföretag Den som, med stöd av licens eller särskilt tillstånd, tillhandahåller dragkraft och utför järnvägstrafik. Järnvägsinfrastruktur För järnvägstrafik avsedda spår-, signal- och säkerhetsanläggningar, trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning av trafiken samt övriga fasta anordningar som behövs för anläggningarnas bestånd, drift eller brukande. 4

5 Järnvägsnät Den Järnvägsinfrastruktur som förvaltas av Jernhusen. Olycksplatsansvarig ("OPA") Den som svarar för samordning av arbetet på en olycksplats. Röjning Åtgärder efter haveri, olycka eller dylikt, för att forsla bort Järnvägsfordon eller andra hinder i syfte att åter göra spåret farbart. Trafikeringsavtal Avtal mellan Jernhusen och ett Järnvägsföretag eller den som har rätt att organisera järnvägstrafik om förutsättningarna och ytterligare villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät. Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens säkerhetsbestämmelser om bedrivande av trafik och arbeten på spåren, vilka publiceras på 2. Villkor för tillträde till och trafikering av Järnvägsinfrastrukturen Allmänt Krav och villkor för att få utföra eller organisera trafik på Jernhusens Järnvägsnät framgår av järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526) samt följdföreskrifter utfärdade med stöd av dessa. Utöver dessa lag-/myndighetskrav återfinns villkor, regler etc. i denna Järnvägsnätsbeskrivning samt de dokument som det här refereras till. Beslut om tilldelning av kapacitet till sökande tas av Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare, se kapitel längre fram i detta dokument. Tjänster av olika art vilka är nödvändiga för järnvägstrafiken tillhandahålls på respektive anläggning. På anläggningarna tillhandahålls infrastrukturkapacitet endast som en ringa del av de tjänster som finns tillgängliga på anläggningen. Farligt gods Om farligt gods ska hanteras på Järnvägsinfrastrukturen ska Jernhusen underrättats om detta. Jernhusen kan i egenskap av fastighetsägare upplysa om eventuella restriktioner som föreligger. Eventuella villkor, restriktioner etc. som tillkommit efter såväl verksamhetsutövarens som fastighetsägarens anmälningar om eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet ska beaktas. Miljöfarlig verksamhet Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska tillse att nödvändiga anmälningar är gjorda och tillstånd utfärdade för eventuell miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, myndighetsbeslut och lokala föreskrifter. Avtal för trafikering och kapacitet Järnvägstrafik får inte utföras på Jernhusens Järnvägsnät utan att Trafikeringsavtal har ingåtts med Jernhusen. För tecknande av erforderliga avtal för att trafikera Jernhusens Järnvägsnät kontaktas funktioner enligt kapitel 1. 5

6 Den som i enlighet med ett Trafikeringsavtal disponerar en Anläggning ("förstahandsparten") och där erbjuder tjänster åt Järnvägsföretag ansvarar för att anmoda Jernhusen om att teckna Trafikeringsavtal med det Järnvägsföretaget ("andrahandsparten") innan detta utför järnvägstrafik på Anläggningen. Därvid ska Jernhusen tillhandahållas samtliga nödvändiga uppgifter för tecknandet av Trafikeringsavtalet. Om förstahandsparten underlåter att anmoda Jernhusen att teckna Trafikeringsavtal med andrahandsparten, är förstahandsparten ansvarig för utförd trafikering såsom för egen trafikering. Ansökan om kapacitet behandlas under kapitel 5. Provkörningar Järnvägsföretag kan ansöka om provkörning på Jernhusens Järnvägsnät. Utan Jernhusens godkännande får provkörning inte ske. Sådan ansökan görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Vid prövning av sådan ansökan kan Jernhusen begära in skriftlig information om provkörningens art, berörda fordon samt kopior på eventuella yttranden från tillsynsmyndigheter m.fl. parter (t.ex. andra Infrastrukturförvaltare dit ansökan om provkörning också ställts). Specialtransporter Specialtransport kan medges om risk för skada på Järnvägsinfrastrukturen inklusive intilliggande byggnader och verksamheter etc. ej föreligger. Ansökan om att genomföra specialtransporter görs enligt samma förfaranden som ansökan om kapacitet, enligt senare kapitel i detta dokument. Utan Jernhusens godkännande får specialtransport inte ske. Operativa regler För järnvägstrafiken och verksamheten på Järnvägsinfrastrukturen gäller JvSFS 2008:7), de föreskrifter som Jernhusen utfärdar eller anvisar från tid till annan i rollen som Infrastrukturförvaltare, Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion samt i förekommande fall Elsäkerhetsverkets föreskrifter och de föreskrifter Jernhusen utfärdar som elanläggningsinnehavare och samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen. Berörda föreskrifter för respektive anläggning nås i första hand via i andra hand genom respektive kontaktperson enligt tidigare angivna kontaktuppgifter. Aktuella föreskrifter är: JvSFS 2008:7, Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF) Jernhusens Trafiksäkerhetsinstruktion (grund) samt de kompletterande bestämmelserna för resp. anläggning Jernhusens "Instruktion för aktiviteter i/invid spårområde" (Järnvägsföretag kan, om så överenskommits med Jernhusen, välja att istället tillämpa BVF 924, Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid aktiviteter i spårområden, för Järnvägsföretagets verksamhet) BVF 053, Särskilda elskyddsföreskrifter för fordons- och verkstadstjänsten, version gällande från BVF 922, Elsäkerhetsföreskifter för trafikplatser, version 1 gällande från Olyckshantering, räddning, Bärgning och Röjning Alla olyckor, tillbud till olyckor och andra avvikelser som medfört risker för trafik-/elsäkerheten ska omedelbart anmälas till Jernhusen. Den som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska alarmera allmänna räddningsinsatser samt i förekommande fall kommunalt miljökontor i händelse av utsläpp m.m. Närmare larmrutiner m.m. i händelse av olycka/tillbud framgår av Trafiksäkerhetsinstruktionen. I händelse av olycka/tillbud utser Jernhusen en OPA som svarar för bl.a. koordinering av arbetet på olycks- 6

7 /tillbudsplatsen. OPAs arbetsuppgifter och befogenheter finns närmare beskrivna i JHV "Instruktion för hantering av olyckor, tillbud och andra trafiksäkerhetsavvikelser i verksamheten som Infrastrukturförvaltare" som finns tillgänglig på Jernhusens webbplats (www.jernhusen.se/infra). Inblandat Järnvägsföretag ska till OPA lämna röjningsmedgivande när dennes faktainsamling avslutats och då man samtycker till att Röjning/Bärgning kan inledas. Efter att OPA inhämtat samtliga röjningsmedgivanden utfärdar OPA Röjningstillstånd. Innan detta skett får inget rubbas på platsen, bortsett från sådana åtgärder som är en del av räddningsinsats. Insatskort inkl. motsvarande information behöver ej lämnas av Järnvägsföretaget till Jernhusen i rollen som Infrastrukturförvaltare. Järnvägsföretaget ansvar dock för att insatskort eller motsvarande information finns tillgänglig för såväl Infrastrukturförvaltaren/Jernhusen som räddningstjänst m.fl. berörda. Den som trafikerar Järnvägsinfrastrukturen ska ha resurser och rutiner för hantering av eventuella olyckor och ska före trafikstart skriftligen kunna redovisa att egna erforderliga resurser för Bärgning finns eller att bärgningsavtal tecknats med annan part och på begäran överlämna kopia av sådant bärgningsavtal. Bärgning ombesörjs normalt av Järnvägsföretaget. Vid Röjning ska Järnvägsföretaget, om det kan ske utan avsevärda olägenheter och är inom ramen för Järnvägsföretagets tillstånd, på Jernhusens begäran ställa fordon och förarpersonal till Jernhusens förfogande för transport av eget eller annat Järnvägsföretags fordon eller annan egendom till plats anvisad av Jernhusen. Röjning ombesörjs normalt av Infrastrukturförvaltaren, bortsett från bortforslande av Järnvägsfordon vilket normalt ombesörjs av Järnvägsföretaget. Vid Järnvägsfordonshaveri svarar Järnvägsföretaget självt för Röjning av eget Järnvägsfordon och annan egendom. Om ett Järnvägsföretag inte inom skälig tid ombesörjt Röjning/Bärgning av eget eller nyttjat Järnvägsfordon jämte egendom äger Jernhusen rätt att ombesörja detta på Järnvägsföretagets bekostnad. Inträffad olycka/tillbud till olycka ska utredas av Järnvägsföretaget och Jernhusen i samverkan. Detta gäller ej om opartiskheten i undersökningen kan komma att äventyras. Jernhusen och Järnvägsföretaget har en ömsesidig skyldighet att utan dröjsmål låta motpartens utredare få tillgång till faktauppgifter som behövs för utredningens genomförande, t.ex. data från fordons registreringsutrustningar, tekniska utredningar, vittnesmål från personal, etc. Jernhusen och Järnvägsföretaget ska, efter begäran från någondera part, delge varandra det sammanställda utredningsinnehållet. Ansvar Jernhusen och Järnvägsföretag är ersättningsskyldiga för skador man vållat varandra. Ersättningsskyldighet vid sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad, inte överstigande sakens värde efter beräknad värdeminskning, och annan direkt kostnad till följd av skadan. Ersättningsskyldigheten vid sakskada omfattar således inte följdskada, inkomstförlust, intrång i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Begränsningen av ersättningsskyldigheten enligt denna punkt ska inte gälla om skadan orsakats genom uppsåtligt handlande eller av grov vårdslöshet. Järnvägsföretag ska alltid anses ha orsakat Jernhusen skada genom vållande om: a) skadan orsakats av Järnvägsföretagets fordon, maskiner eller framförande av detsamma. b) skadan orsakats av last, bristfällig förpackning eller felaktig lastning som Järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. Järnvägsföretaget ansvarar för sin personal, sina uppdragstagare, och andra anlitade aktörer samt för skada uppkommen p.g.a. järnvägsfordon, fordon och gods m.m. som järnvägsföretaget omhändertagit för befordran. 7

8 Uppkommer skada vid Röjning, ska Jernhusen svara för skadan, under förutsättning att Järnvägsföretaget tillsett att de resurser som ställts till Jernhusens förfogande uppfyller kraven i järnvägslagen, annan tillämplig författning, Jernhusens utfärdade föreskrifter och Trafiksäkerhetsinstruktion samt att Järnvägsföretagets personal inte varit vårdslös i samband med Röjningen. Järnvägsföretaget bär ansvaret för skador som till följd av järnvägsdrift förorsakas dess personal, passagerare, uppdragstagare, Järnvägsfordon och gods som Järnvägsföretaget tagit om hand för befordran. Vad Järnvägsföretaget kan få utge i ersättning till tredje man för sådan skada ska Jernhusen slutligen svara för om det är Jernhusen, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Jernhusen svarar som genom fel och försummelse vållat skadan eller om skadan orsakats av brister i berörd Järnvägsinfrastruktur. Vad Jernhusen kan få utge i ersättning till tredje man för skada ska Järnvägsföretaget slutligen svara för, om skadan genom fel och försummelse vållats av Järnvägsföretaget, dess personal, dess uppdragstagare eller annan för vilken Järnvägsföretaget svarar eller om skadan orsakats av fordon och/eller gods Järnvägsföretaget befordrar. Om tredje man kräver skadestånd från Jernhusen eller Järnvägsföretag och den krävde anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får part inte medge eller på annat sätt förfoga över kravet utan att vara överens om detta med motparten. Det innebär att part snarast ska anmäla skadeståndskravet till motparten. Om Jernhusen eller Järnvägsföretag mottagit skadeståndsanspråk från tredje man och anser att motparten slutligen ska svara för skadeståndet, får motparten på egen risk och bekostnad föra talan i saken, efter att ha tagit emot anmälan enligt ovan. Om motparten då väljer att inte föra sådan talan ska parten inte medge kravet eller träffa förlikning med anledning av kravet utan att först ha inhämtat motpartens synpunkter, vilka skäligen ska beaktas. Parterna ska agera skyndsamt vid tillämpningen av denna bestämmelse. Järnvägsföretag som trafikerar Jernhusens Järnvägsinfrastruktur ska inneha en ansvarsförsäkring som är anpassad till verksamheten och därmed sammanhängande risker och ansvarsförhållanden i enlighet med senast gällande anvisning från Transportstyrelsen, för närvarande lägst 50 MSEK per skadetillfälle. 3. Järnvägsinfrastruktur Järnvägsnätets omfattning Respektive anläggning presenteras i de olika anläggningsbilagorna till detta dokument. På kan ytterligare information laddas ner, t.ex. skisser/kartor över berörda spåranläggningar m.m. Anslutande järnvägsnät Uppgifter om gränspunkter mot anslutande järnvägsnät återfinns i respektive anläggningsbilaga till detta dokument, i Trafiksäkerhetsinstruktion samt i de kartor/skisser som finns för nedladdning på Gränsdragningstavlor som utmärker gränspunkt(er) finns uppsatta i varje spåranläggning. Järnvägsinfrastrukturens egenskaper Nedan beskrivs Järnvägsinfrastrukturen närmare. Ytterligare uppgifter återfinns i respektive anläggningsbilaga i vilka även eventuella planerade förändringar av Järnvägsnätets egenskaper anslås. Om ytterligare information om Järnvägsnätets beskaffenhet önskas tas kontakt med någon av kontaktfunktionerna enligt tidigare i detta dokument. 8

9 Spårvidd Spårvidden är 1435 mm. Största tillåtna axellast (STAX) Största tillåtna axellast (STAX) utomhus är normalt 22,5 ton. Vissa anläggningar har avvikande STAX inomhus i hallar (inomhus) och ibland även utomhus. Avvikande STAX redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument samt i Trafiksäkerhetsinstruktion. Största tillåtna hastighet (sth) Sth framgår generellt sett av Järnvägsstyrelsens Trafikföreskrifter JvSFS 2008:7. Avvikelser från detta regleras i Trafiksäkerhetsinstruktion. Lastprofil Normalt gäller lastprofil A för anläggningarna. Avvikelser från detta återfinns i Trafiksäkerhetsinstruktion. På grund av den verksamhet som bedrivs och de tjänster som tillhandahålls på Jernhusens anläggningar kan det på vissa platser finnas utrustning och arbetsredskap (t.ex. lyftbockar, verktygsskåp m.m.) vilka från tid till annan kan inkräkta på det fria utrymmet. Detta gäller exempelvis inne i verkstadshallar, vid serviceplattformar etc. Lutningar Lutningar redogörs generellt genom att spår anges som parkeringsspår eller ej. Detta anges i Trafiksäkerhetsinstruktion. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av lutningar. Spårlängder Spårlängder redovisas i respektive anläggningsbilaga till detta dokument. För vissa anläggningar pågår uppmätning/kvalitetssäkring av spårlängder. Elektrifiering Uppgifter om elektrifiering återfinns dels i respektive anläggningsbilaga till detta dokument och dels i Trafiksäkerhetsinstruktion. I de fall det anges att en anläggning är (helt eller delvis) elektrifierad så är spänning respektive frekvens: 15kV, 16 2/3 Hz. För ytterligare upplysningar om elanläggningar hänvisas till någon av kontaktpersonerna i tidigare kapitel i detta dokument. Järnvägsinfrastrukturens tillgänglighet Underhållsarbeten Större underhållsarbeten på Järnvägsinfrastrukturen ska samrådas mellan parterna. Uppgifter om nu kända arbeten vilka väsentligt påverkar kapaciteten på anläggningen återfinns i bilaga till detta dokument. Kontakta Jernhusen för ytterligare information, kontaktvägar enligt tidigare kapitel i detta dokument. På begäran av Jernhusens personal ska Järnvägsföretagen låta Jernhusens egen personal eller Jernhusens entreprenör syna bana och anläggningar från förarhytt i Järnvägsfordon som Järnvägsföretaget disponerar. Åtgärder vid störnings- och nödsituationer m.m. Vid störningar till följd av akuta fel på Järnvägsinfrastrukturen, olyckor och tillbud m.m. vidtar Jernhusen de åtgärder som krävs för att snarast möjligt återställa förhållandena till normala. Jernhusens rutiner för hantering av olyckor, tillbud och andra säkerhetsavvikelser framgår av tidigare kapitel i detta dokument. Om förhållandena så kräver har Jernhusen i egenskap av Infrastrukturförvaltare rätt att, utan förvarning och för 9

10 den tid som krävs för reparation/felavhjälpning och Röjning etc., vidta åtgärder som inte är förenliga med tidigare fattade beslut om tilldelad kapacitet. I händelse av sådan situation ska berörda verksamhetsutövare samverka kring hanteringen av händelsen så förhållandena snarast möjligt kan återställas till normala. Verksamhetsutövare på Jernhusens anläggningar ansvarar för att själva ha rutiner inom den egna organisationen för hantering av störnings- och nödsituationer inkl. hantering av olyckor/tillbud och som i berörda delar är samordnade med Jernhusens rutiner för anläggningen ifråga. Jernhusen ska av Järnvägsföretaget ges tillträde att utföra besiktningar och underhållsarbeten som inte är akuta. Detta ska ske i samråd med Järnvägsföretaget och i möjligaste mån anpassas efter Järnvägsföretagets verksamhet. För sådana besiktningar och banarbeten som förväntas vara trafikpåverkande ska JHV underrätta Järnvägsföretaget minst tre månader innan arbetet eller besiktningen påbörjas, varvid Järnvägsföretaget ska bereda Jernhusen tillträde till Anläggningen enligt Jernhusens önskemål. 4. Tjänster på anläggningarna Jernhusens Järnvägsnät utgörs av sidospår inom underhållsdepåer och gods-/kombiterminaler. Järnvägsinfrastrukturen med tillhörande infrastrukturkapacitet är att betrakta som en ringa del av de tjänster som erbjuds på dessa fastigheter. Jernhusens del består av tillträdet till underhållsanläggningar i form av anpassade lokaler för tågunderhåll, tvätt, avisning, sanering m.m. samt gods-/kombiterminaler med lager och logistiklösningar. På Jernhusens olika anläggningar tillhandahålls således dels tillträdestjänster, som tillhandahålls av Jernhusen, dels utförandetjänster som tillhandahålls av andra verksamhetsutövare verksamma på Jernhusens anläggning. Tillträdestjänst är tillträde till en utförandetjänst, t.ex. Järnvägsinfrastruktur för tillträde till godsterminal, underhållsverkstad, svarvanläggning, Järnvägsinfrastruktur för uppställning etc. Tillträdestjänst tillhandahålls av Jernhusen. Utförandetjänst är t.ex. lastning-/lossning, fordonsunderhåll, fekalietömning m.m. Utförandetjänst tillhandahålls av andra verksamhetsutövare aktiva på Jernhusens Järnvägsnät, t.ex. av Jernhusens hyresgäster. De tillträdestjänster som Jernhusen tillhandahåller framgår av kapitel 6, "Avgifter". Tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen De tjänster som tillhandahålls av andra än Jernhusen, men på eller i anslutning till Jernhusens Järnvägsnät, består främst av sådana utförandetjänster som är kopplade till fordonsunderhåll samt omlastningsterminaler; olika typer av underhåll samt service av Järnvägsfordon, lyft och annan godshantering på omlastningsterminaler, samt i förekommande fall även växling av fordon på omlastningsterminaler. På grund av fordonsunderhålls- och hyreskontrakt m.fl. faktorer är uppgifterna om vilka andra företag som tillhandahåller tjänster i anslutning till anläggningarna ej konstanta. Kontakta Jernhusen för aktuella uppgifter för respektive anläggning. Kontaktuppgifter återfinns i tidigare kapitel i detta dokument. 5. Tilldelning av kapacitet Allmänt Den som har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät kan ansöka om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. Innan trafikering av Jernhusens Järnvägsnät får ske krävs dock att erforderliga 10

11 avtal tecknats mellan Järnvägsföretaget och Jernhusen. Då flera Järnvägsföretag behöver nyttja tillfartsspår till olika del av en anläggning där tjänster (underhåll, tvätt m.m.) tillhandahålls, samnyttjas ofta tillfartsspåren. Detta är då att betrakta som tillträdestjänst. Verksamhetsutövare på Jernhusens Järnvägsnät är skyldig att följa de regler och anvisningar som lämnas av Jernhusen i olika roller (t.ex. Infrastrukturförvaltare, elanläggningsinnehavare, fastighetsägare, samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen m.fl.). Jernhusen ansvarar i egenskap av Infrastrukturförvaltare för beslut om tilldelning av kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät. För beslut om tilldelning av kapacitet finns prioriteringskriterier. På Jernhusens anläggningar tillhandahålls tjänster, antingen av Jernhusen eller av entreprenörer. Infrastrukturen finns till för att möjliggöra bl.a. produktion av verkstadsunderhåll och m.fl. tjänster på Järnvägsfordon m.m. Behovet för detta skiftar kontinuerligt och den direkta operativa driften planeras normalt löpande av Järnvägsföretaget med entreprenörer. Därför ställer Jernhusen inga krav beträffande nyttjandegrad av tilldelad kapacitet. Ansökan och behandling Ansökan om kapacitet på Jernhusens Järnvägsnät kan göras löpande. Någon tidplan för ansökan respektive tilldelning av kapacitet tillämpas inte. För ansökan om kapacitet på underhållsdepå kontaktas Depåchef för respektive anläggning, alternativt ställs ansökan via e-post: För ansökan om kapacitet på gods-/kombiterminal kontaktas Försäljningschef Gods- och Kombiterminaler, alternativt så ställs ansökan via e-post För att kunna behandla en ansökan om kapacitet fullt ut behöver Jernhusen i initialskedet följande uppgifter: Fullständigt företagsnamn Organisationsnummer Uppgift om vilka anläggningar, inklusive delar av anläggningar, som kapacitet önskas på (i förekommande fall kopplat till trafikeringens start-/slutdatum enl. punkt nedan) Start- och slutdatum för trafikering (i förekommande fall kopplat till anläggning/anläggningsdel enl. punkt ovan) Trafikeringens art och syfte (t.ex. tillträde till underhållsanläggning, uppställning av fordon, tillträde till fekalietömningsanläggning, etc.) Kontaktperson hos sökande Adress till vilken avtal ska skickas för signering Frågor rörande insänd ansökan om kapacitet ställs till kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument. Jernhusen behandlar ansökan skyndsamt, men om det finns särskilda tidsfaktorer som påverkar insänd ansökan ska detta meddelas i ansökan. Från kontaktfunktionerna enligt tidigare kapitel i detta dokument kan även uppgifter om 11

12 anläggningsutformning m.fl. faktorer som kan påverkan ansökan erhållas. För att kunna behandla ansökan på bästa sätt ska syftet med kapacitetsansökan beskrivs så utförligt som möjligt. Om en ansökan påtagligt går emot tänkt användning av och syfte med anläggningen eller kan misstänkas ha lagts i syfte att utestänga andra aktörer kan Jernhusen inleda ett samrådsförförande med berörda parter. Detta syftar även till att säkerställa att Jernhusens roll som fastighetsägare och hyresvärd tillgodoses genom att hyresgäster inte stängs ute från lokal som hyrs av dem. Förslag till tilldelning Baserat på i huvudsak insända uppgifter, tillgänglig kapacitet och tänkt användning av och syfte med anläggningen lämnar Jernhusen ett förslag till tilldelning. Förslaget kan komma att skilja sig från ansökt kapacitet beroende på i huvudsak ovanstående faktorer. Jernhusen försöker dock så långt som möjligt tillgodose funktionella krav och syften i trafikeringsbehovet. Om förslaget till tilldelning uppfyller den sökandes behov sker tilldelning direkt. Samordning Om en ansökan inte kan tillgodoses till fullo och Jernhusens förslag till tilldelning inte är tillräcklig för den sökande kan Jernhusen försöka samordna berörda nyttjares kapacitetsbehov på anläggningen ifråga. För detta arbete kan Jernhusen behöva ytterligare uppgifter om trafikeringen för att försöka samordna allas behov så långt som möjligt. Samordning tillämpas även då två eller flera samtidiga ansökningar om samma kapacitet (helt eller delvis) inkommit. Under samordningen är det av vikt att berörda även söker och föreslår alternativa lösningar av intressekonflikten. Prioriteringskriterier för att lösa intressekonflikt och tilldela kapacitet Om en intressekonflikt inte kan lösas genom samordning tillämpas prioriteringskriterier för att tilldela kapaciteten. Prioriteringskriterierna används för att säkerställa att Järnvägsinfrastrukturen används så effektivt som möjligt. Generellt gäller att kapacitet på tillfartsspår till del av anläggning där en tjänst tillhandahålls/utförs tilldelas samma part som tilldelas kapacitet för anläggningsdelen där tjänsten utförs. 1. Järnvägsföretag som hyr lokal/funktion av Jernhusen och i/med hjälp av denna utför eller låter utföra tjänst som tillhandahålls på den aktuella anläggningen (exempelvis lastning/lossning, fordonsunderhåll). 2. Järnvägsföretag som har avtal om köp av tjänst (exempelvis tvätt, underhåll) som tillhandahålls på den aktuella anläggningen. 3. Järnvägsföretag med fordon för vilka en underhålls-/serviceanläggning speciellt utformats/dedikerats, prioriteras framför andra fordonstyper. 4. Järnvägsföretag som vill nyttja en Anläggning i sin helhet. 5. Övriga Tilldelning Tilldelning sker antingen efter processteg Förslag eller efter att prioriteringskriterier tillämpats för att lösa en intressekonflikt. Tilldelad kapacitet dokumenteras i erforderliga avtal mellan parterna. 12

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för sidospår som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2011 och 2012 Sidan (1 av 11) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för tillträde och trafikering av infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 6 4 Kapacitetstilldelning... 7 5 Tjänster...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2012 Sidan (1 av 15) Innehåll 1 Allmän information... 2 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 5 3 Infrastruktur... 8 4 Kapacitetstilldelning... 10 5 Tjänster... 10 6 Avgifter...

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik.

Järnvägsnätsbeskrivning för järnvägsnät som förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter AB, affärsområde logistik. Tågplan 2015 sidan (1 av 20) Innehåll 1 Allmän information... 3 2 Villkor för den som vill trafikera infrastrukturen... 6 3 Infrastruktur... 11 4 Kapacitetstilldelning... 13 5 Tjänster... 14 6 Avgifter...

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 9 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2012 Upprättad 2011-11-15 Sid 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer