Survey of Rates Prisenkät. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Survey of Rates Prisenkät. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators"

Transkript

1 Survey of Rates Prisenkät 2007 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

2 Preface Förord Counting heads is nothing new. Nor will our efforts stop with this survey. There are three main reasons for this: - people want to know what they are part of; - each count points to other things that should/can be counted; and - the count changes the moment it is completed. The first reason is well met by this SFÖ Survey of Rates of the members of the Swedish Association of Professional Translators in As this summary version amply proves and as the full version on the association s website under-scores, we have obtained a broad picture of what the membership was, is and might wish to become. It is the first such picture in the 15-year life of the association. It points as well to roads not taken, i.e. to what the association has not become, nor really wishes to be, namely a professional trade union or an association only open to people with particular qualifications. And it suggests some directions the members and their Board of Directors will have to consider. The second reason is obvious all questionnaires omit parts of the picture, partly so that the respondents will take the time to answer and partly because certain questions do not lend themselves to this form of survey. Some of the latter are more subjective, including ones regarding well-being, relationships with customers and personal job satisfaction. Limitations of size and time were both close to being surpassed as it was. More would most certainly have been too much. The Board will have to consider other ways of supplementing these findings, perhaps by a separate survey of the corporate members and some form of subjective personal evaluation of a small, randomly chosen group. The third is equally evident. A survey of this type is a momentary picture in time. Even those who responded to this survey might but a week later have answered differently. In addition, being the first survey undertaken of this population, its lack of comparative data is inevitable. For this lack to be remedied, we need at least one more survey after about three years and ideally yet another after that. Only then can we say with some certainty that what we have learned here still Prisenkät Survey of Rates holds and that the future suggested by the responses has really occurred. Decisions as to the future time-frame and scheduling of these required follow-ups are the Board s to make, and Statistiska undersökningar är ingenting nytt och inte heller kommer vi att slå oss till ro med denna enkätundersökning. Det finns tre huvudsakliga skäl till detta: - medlemmarna vill känna till vad de är delaktiga i - varje resultat pekar på ytterligare företeelser som bör/kan räknas; och - resultatet förändras i samma ögonblick som det redovisas. Med avseende på den första punkten lever SFÖ:s prisenkät över Sveriges Facköversättarförenings medlemmar upp till förväntan. Denna sammanfattning visar med all önskvärd tydlighet, vilket också understryks av fullängdsversionen som finns på föreningens hemsida, att vi har fått fram en helhetsbild av vad medlemskapet varit, är och möjligen strävar efter att bli. Enkäten är den första i sitt slag under de 15 år föreningen funnits. Den pekar även på de vägar föreningen valt att inte beträda, d.v.s. vad föreningen inte blivit, och egentligen inte heller önskar vara, närmare bestämt en fackförening eller förening som endast accepterar medlemmar med bestämda kvalifikationer. Den ger även åt medlemmarna och deras styrelse vissa fingervisningar om vilka frågor man kommer att behöva tänka igenom. Det andra skälet är uppenbart alla enkäter bortser från delar av helheten, dels för att informanterna ska kunna ta sig tid att svara, dels för att vissa frågor inte är lämpade för denna typ av undersökning. Av de senare är några mer subjektiva och inkluderar sådant som trivsel, kundrelationer och tillfredsställelse med arbetet. Redan utan dessa infallsvinklar var det nära att begränsningarna både i omfång och i tid överskreds. Att ha inkluderat mer skulle otvivelaktigt ha lett för långt. Styrelsen måste hitta andra vägar för att komplettera resultaten, kanske genom en särskild enkät riktad till företagsmedlemmar och någon form av subjektiv personlig utvärdering av en liten slumpvis utvald grupp.

3 after that. Only then can we say with some certainty that what we have learned here still holds and that the future suggested by the responses has really occurred. Decisions as to the future time-frame and scheduling of these required follow-ups are the Board s to make, and consideration of them will certainly be part of its discussions of the results offered here. With this foreword and summary report, as well as the submission of the full report the Survey Committee has completed its work. Before closing, thanks must be extended to the association members who took the time to respond. The 45.8% response rate must be considered extraordinary for this type of survey and indicative of the significance accorded to the information obtained. Special appreciation goes to committee members Mirja Wynn-Williams and Robert Williams without whose valiant efforts neither the survey nor the subsequent reports would have been possible. Sven H.E. Borei Chairman / Sammankallande Survey Committee / Enkätgruppen Det tredje skälet är likaledes uppenbart. En undersökning av detta slag är ett tillfälligt nedslag i tiden. Samma personer som svarade på enkäten kan bara en vecka senare ha svarat annorlunda. Härutöver är bristen på jämförande uppgifter oundviklig eftersom det här är den första enkät som genomförts med denna population som målgrupp. För att råda bot på denna brist behöver vi genomföra minst en enkät till om cirka tre år och, i idealfallet, ytterligare en till därefter. Bara då kan vi med någon säkerhet säga att det vi lärt oss här fortfarande gäller och att den framtid som svaren förutsåg också verkligen inträffade. Det är upp till styrelsen att fatta beslut om framtida tidsramar och hur man ska lägga upp dessa nödvändiga uppföljningar. Sådana överväganden kommer med all säkerhet att utgöra del av styrelsens diskussioner kring de resultat som presenteras här. I och med detta förord, den sammanfattande rapport som följer nedan, samt med presentationen av den fullständiga rapporten har Enkärgruppen fullgjort sitt arbete. En svarsfrekvens på 45,8 % måste anses vara exceptionell för denna typ av undersökning, vilket ger en indikation på den betydelse man fäster vid att informationen samlades in. Ett särskilt stort tack går till gruppmedlemmarna Mirja Wynn- Williams och Robert Williams, utan vars hjältemodiga insatser enkäten och de därpå följande rapporterna inte skulle ha blivit verklighet. Prisenkät Survey of Rates

4 Table of Contents Innehållsförteckning Preface Background Tool and method Response rate Demographic information Categories of membership and membership of other associations Continuing professional development Conference attendance Experience and training Productivity aids Use of translation memory, electronic glossaries and related copyright issues Specialist fields Translation output Number of hours worked per week Types of business operation Working for direct clients and translation agencies Annual income Marketing of translation services Translation-related services offered Charging by source and target text Rates charged for translation Rates charged for individual language combinations Rates for work charged on an hourly basis Variations in rates depending on nature of text Minimum charge Surcharges Discounts Problems with slow payers Other comments Conclusions Förord Bakgrund Verktyg och metod Svarsfrekvens Demografisk information Medlemskategorier och medlemskap i andra föreningar Fortbildning Konferensdeltagande Erfarenhet och utbildning CAT-verktyg Användning av översättningsminnen, elektroniska ordlistor och därtill hörande frågor om copyright Specialområden Översättningskapacitet Antal arbetstimmar i veckan Företagsformer Arbete för direktkunder och översättningsbyråer Årsinkomst Marknadsföring av översättningstjänster Översättningsrelaterade tjänster Debitering baserad på käll- och måltext Priser för översättning Priser för olika språkkombinationer Timtaxor Prisvariationer på grund av textens beskaffenhet Minimiarvode Extradebitering Rabatter Problem med betalningar från kunder Övriga kommentarer Slutsatser Prisenkät Survey of Rates

5 Background Bakgrund The Swedish Association of Professional Translators (SFÖ), which admitted its first members in 1991 and with a membership base of nearly a thousand is now the largest translators organisation in Sweden, has not previously conducted a survey of rates charged and income levels achieved by its members. As a result, there has been some uncertainty among translators over prevailing rates and a common perception that in recent years rates have been, at best, static and have therefore failed to keep pace with inflation. The Board of SFÖ therefore appointed a Market Survey Committee (Marknadsundersökningsgruppen) to carry out a survey of SFÖ individual members rates and charging bases, as well as factors affecting the work of translators. A committee comprising Mirja Wynn-Williams, Robert Williams and Sven Borei identified suitable software for the project and conducted the survey in May and June The principal findings are presented in this summary report. The full results, contained in a report compiled by Mirja Wynn-Williams, the principal designer and analyst of the survey, can be downloaded from Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), som fick sina första medlemmar 1991 och som nu är den största översättarorganisationen i Sverige med sina nästan ettusen medlemmar, har inte tidigare genomfört någon undersökning om vilka priser som debiteras av medlemmarna eller om vilka inkomstnivåer de uppnår. Till följd av detta har det funnits en osäkerhet bland översättare över gällande priser och en vanlig uppfattning har varit att priserna under de senaste åren som bäst varit oförändrade och följaktligen inte hållit jämna steg med inflationen. SFÖ:s styrelse uppdrog därför åt Marknadsundersökningsgruppen att genomföra en enkät gällande SFÖ:s enskilda medlemmars priser och debiteringsgrunder, liksom över faktorer som påverkar översättarnas arbete. En kommitté bestående av Mirja Wynn- Williams, Robert Williams och Sven Borei sökte rätt på lämplig programvara för projektet och genomförde enkäten under maj och juni De huvudsakliga resultaten presenteras i denna sammanfattande rapport. De fullständiga resultaten redovisas i en rapport sammanställd av Mirja Wynn-Williams, enkätens huvudsakliga formgivare och analytiker, och kan laddas ned från Following consultation with sister organisations which had conducted similar surveys in recent years and a study of various survey software products available on the market, a decision was taken to purchase a licence to use Digium Enterprise online survey software ( research.com ). An invitation to take part in the survey was sent by to all 890 registered full (fullvärdiga) and associate (associerade) members of the association on 2 May 2007, followed by a reminder to all recipients who had not responded within two weeks. Nineteen received information in the regular post. The survey was closed on 2 June. Tool and method Verktyg och metod Undersökningen var konfidentiell vilket säkerställdes Confidentiality was ensured by the online genom online-metoden som tillhanda- method, with data supplied to the person responsible höll uppgifterna i avidentifierad form till den for analysis in anonymised form. person som skulle ansvara för analysen. Resultat Results which might lead to the identification of som skulle kunna leda till att enskilda rates charged by individual members, for medlemmars taxor identifieras, till exempel vid example in the case of language combinations språkkombinationer som endast en eller ett litet for which only one or a small number of antal medlemmar listas för, analyseras inte Prisenkät Survey of Rates members are listed, are not separately analysed in the full or summary reports. Efter att ha samrått med systerorganisationer som nyligen utfört liknande enkäter och efter att ha studerat olika enkätprogram som finns tillgängliga på marknaden beslutade vi att köpa en användarlicens för Digium Enterprise program för webbaserade enkäter ( research.com ). En inbjudan om att delta i enkätundersökningen skickades ut via e-post till alla 890 fullvärdiga och associerade föreningsmedlemmar den 2 maj 2007 med efterföljande påminnelse till alla mottagare som inte svarat inom två veckor. 19 fick enkäten tillskickad via vanlig post. Enkäten stängdes den 2 juni separat vare sig i den fullständiga eller i den sammanfattande rapporten.

6 example in the case of language combinations for which only one or a small number of members are listed, are not separately analysed in the full or summary reports. språkkombinationer som endast en eller ett litet antal medlemmar listas för, analyseras inte separat vare sig i den fullständiga eller i den sammanfattande rapporten. There were 416 valid responses from the 909 members invited to take part, of whom 890 were sent the survey invitation by . This 45.8% response rate is unusually high compared with the levels achieved in the most recent surveys of rates by sister organisations such as ATA, ITI and the Finnish Association of Translators and Interpreters, none of which exceeded 30%. In view of the good response rate, the results could be regarded as reasonably representative of the total membership. Staff translators working in companies owned by others were asked not to complete the part of the survey concerned with rates and incomes so that the findings from this part of the report would be specifically representative of the freelance market. A significant factor in the high response rate may be the ease of completing the survey online rather than on paper, although a number of respondents did express the view that the number of questions was excessive. Response rate Svarsfrekvens Enkäten genererade 416 giltiga svar från de 909 medlemmar som inbjöds att delta i enkäten, av vilka 890 fick inbjudan via e-post. Denna svarsfrekvens på 45,8 % är ovanligt hög jämfört med de nivåer som uppnåtts i de prisenkäter som utförts mest nyligen av systerorganisationer som ATA, ITI och Finlands översättar- och tolkförbund vilka inte har överskridit 30 %. Med tanke på den goda svarsfrekvensen kan resultaten anses vara tämligen representativa för hela medlemsgruppen. Anställda översättare som arbetar för företag som ägs av andra ombads att inte svara på den del av enkäten som behandlade taxor och inkomster för att resultaten härifrån särskilt skulle bli representativa för frilansmarknaden. En viktig faktor som kan ha haft inflytande på den höga svarsfrekvensen är den lätthet med vilken det går att svara på enkäten online jämfört med på papper, även om ett antal informanter ansåg att antalet frågor var för många. Demographic information Demografisk information The proportion of women who took part in the survey was 66.8%, which means that the gender distribution of respondents was representative of all individual members of the association, 65% of whom are female. As many as 40.4% of respondents were born outside Sweden. Of this group, 29.2% were born in the United Kingdom, 13.0% in Germany, 12.4% in Finland, 11.2% in the United States and the remainder in other countries, with no single country other than the five mentioned accounting for more than eight respondents. On the other hand, 85.0% of respondents were living in Sweden. Cross-referencing the figures shows that the number of respondents born outside Sweden but at the time of the survey resident in the country was 28.3 %, which is perhaps a surprisingly high percentage. The breakdown of respondents living in Sweden by county is shown below. It is notable that a large proportion live in the three counties that include the metropolitan areas of Stockholm, Prisenkät Survey Malmö, of Rates där Stockholms län svarar för 32,3 %, Gothenburg and Malmö, with Stockholm County accounting for 32.3%, Västra Götaland for 20.8% and Skåne for 18.8%. It might be expected that with modern technology making Andelen kvinnor som deltog i undersökningen var 66,8 % vilket betyder att könsfördelningen hos informanterna var representativ för alla enskilda medlemmar i föreningen, av vilka 65 % är kvinnor. Så många som 40,4 % av informanterna var födda utanför Sverige. I denna grupp var 29,2 % födda i Storbritannien, 13,0 % i Tyskland, 12,4 % i Finland, 11,2 % i USA och återstoden i andra länder där inget annat enskilt land än de fem nyss nämnda svarade för fler än åtta informanter. Å andra sidan bodde 85,0 % av informanterna i Sverige. En korsvis jämförelse av siffrorna visar att antalet informanter födda utanför Sverige men som vid tidpunkten för enkäten bodde i landet var 28,3 %, vilket kan anses vara en överraskande hög siffra. Uppdelningen per län av informanter boende i Sverige visas nedan. Det kan noteras att en stor andel bor i de tre län som inkluderar storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Västra Götaland för 20,8 % och Skåne för 18,8 %. Med den moderna teknik som gör frilansande översättare mindre beroende av närheten till kunder och resurser som erbjuds i

7 large proportion live in the three counties that include the metropolitan areas of Stockholm, Gothenburg and Malmö, with Stockholm County accounting for 32.3%, Västra Götaland for 20.8% and Skåne for 18.8%. It might be expected that with modern technology making self-employed translators less dependent on proximity to clients and the facilities offered by large towns and cities, more would opt to live in less densely populated areas. However, as reported later, a large proportion of members do not appear to have translation as their main source of household income, and their place of residence is therefore likely to be primarily dictated by other factors. stadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där Stockholms län svarar för 32,3 %, Västra Götaland för 20,8 % och Skåne för 18,8 %. Med den moderna teknik som gör frilansande översättare mindre beroende av närheten till kunder och resurser som erbjuds i större städer kunde man ha förväntat att fler skulle valt att leva i mindre tätbebyggda områden. För en stor andel av medlemmarna, vilket kommer att framgå nedan i rapporten, tycks översättning emellertid inte vara hushållets huvudsakliga inkomstkälla, och deras val av boendeort kan därför antas styras av andra faktorer. The small number of members below the age of 30 (25 or 6.1% of the 412 who answered this question) might appear to suggest an ageing profession. It is likely, however, that many new entrants wait before joining a professional association. Another obvious factor is that in order to become a full member (fullvärdig medlem), translators first have to accumulate five years of professional experience. The chart shows that the peak age groups are 36 40, 41 45, and Det lilla antal medlemmar under 30 år (25 eller 6,1 % av de 412 som svarade på frågan) kan tyckas antyda en åldrande yrkesgrupp. Det är emellertid troligt att många nytillkomna i yrket väntar med att gå med i en yrkesförening. Ytterligare en uppenbar faktor är att man som översättare måste samla ihop fem års yrkeserfarenhet för att bli fullvärdig medlem. Diagrammet visar att ålderstopparna ligger på 36 40, 41 45, och år. Prisenkät Survey of Rates

8 Categories of membership and membership of other associations Medlemskategorier och medlemskap i andra föreningar The breakdown of full and associate members of SFÖ (71.5% and 28.5% respectively) who took part in the survey is sufficiently close to the percentages in the association as a whole (68.1% of individual members at the time of the survey were full members) to make the results representative. Ten of the respondents were students of translation, interpreting and languages, 44 were authorised translators holding membership of FAT (Federation of Authorised Translators in Sweden) and 20 held equivalent authorised translator status in other countries; 38 respondents were also members of national translators organisations in other EU member states and 17 were members of translators associations outside the EU. Uppdelningen i fullvärdiga och associerade medlemmar i SFÖ (71,5 % respektive 28,5 %) som deltog i enkäten ligger tillräckligt nära procentandelarna i föreningen som helhet (68,1 % av de enskilda medlemmarna var vid tidpunkten för enkäten fullvärdiga medlemmar) för att resultaten ska vara representativa. Tio av informanterna var översättar-, tolk- och språkstuderande, 44 var auktoriserade översättare med medlemskap i FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer) och 20 hade motsvarande auktorisation i andra länder; 38 informanter var medlemmar också i nationella översättarföreningar i andra EU-länder och 17 var medlemmar i översättarorganisationer utanför EU. Continuing professional development Fortbildning One of the most popular services offered by SFÖ is its continuing professional development courses, and respondents were asked to list courses they had attended and to express their preferences for future courses. Past courses receiving most mentions were Trados (beginners and advanced), Medicine for Translators, Annual Reports for Translators, Create Your Own Website, Edit Yourself and Auto Engineering. Preferences for future courses included repetitions of these, some of which had been heavily oversubscribed, such as the two courses in medical translation. En av de mest populära tjänster som SFÖ erbjuder är fortbildningskurserna. Informanterna ombads att lista kurser de själva deltagit i och dessutom ange önskemål om framtida kurser. Tidigare anordnade kurser som fick flest omnämnanden var Trados (nybörjare och fortsättningskurs), Medicin för översättare, Årsredovisningens språk, Skapa din egen hemsida, Edit Yourself och Fordonsteknik. Önskemål om framtida kurser inkluderade mer av samma några kurser blev snabbt fulla och många fick inte plats, till exempel de två som hållits i medicinsk översättning. Prisenkät Survey of Rates

9 Conference attendance Konferensdeltagande Some 34.8% of respondents reported that they often attend SFÖ conferences, while 32.9% have never attended one. In comparison with some other national associations, the proportion regularly or occasionally attending conferences is quite high, perhaps aided by the rotation on a three-year cycle between the West, East and South regions. 34,8 % av informanterna angav att de ofta deltar i SFÖ:s konferenser, medan 32,9 % aldrig deltagit. Jämfört med några andra nationella föreningar är andelen som regelbundet eller då och då deltar i konferenser relativt hög, kanske med draghjälp från den treåriga cykliska turordning som gäller mellan väst-, öst- och sydregionerna. Experience and training Erfarenhet och utbildning Although the age breakdown shows a small number under the age of 30, the fact that 20.6% of members have less than five years of experience makes it clear that there is a steady inflow of new entrants to the profession. The low number of respondents under the age of 30 might mean that many members have not embarked on a career in translation directly on leaving university but have moved into translation after working in other fields such as teaching. Nearly half of respondents (46.9%) have between 5 and 14 years of experience. Även om en uppdelning efter ålder visar att det finns få medlemmar under 30 år, står det genom det faktum att 20,6 % av medlemmarna har mindre än 5 års erfarenhet klart att det finns ett stadigt inflöde av yngre i yrket. Det låga antal informanter under 30 år kan betyda att många medlemmar inte påbörjat en översättarkarriär direkt efter universitetsstudierna utan börjat med översättning efter att först ha arbetat inom andra områden, till exempel undervisning. Nästan hälften av informanterna (46,9 %) har mellan 5 och 14 års erfarenhet. Some 88.2% of respondents are university graduates. A full analysis of the various types of qualifications can be found in the main report. 88,2 % av informanterna har universitetsexamen. För en fullständig analys av de olika utbildningskvalifikationerna hänvisas till huvudrapporten. Productivity aids CAT-verktyg of improving income is to increase productivity. One of the main ways in which this can be done is to use tools such as translation memory and dictation software. Replies to the question In addition to raising rates, which has not been Förutom genom att höja priserna, vilket inte easy in recent years, largely because of downward varit lätt de senaste åren mest på grund av en pressures resulting from competition prispress skapad av konkurrerande översätt- among translation agencies, one potential way ningsbyråer, är det möjligt att förbättra in- Prisenkät Survey of Rates komsterna genom att öka produktiviteten. Ett av de huvudsakliga sätten att göra det på är att använda verktyg såsom översättningsminnen och dikteringsprogram. Svaren på de frågor

10 ward pressures resulting from competition among translation agencies, one potential way of improving income is to increase productivity. One of the main ways in which this can be done is to use tools such as translation memory and dictation software. Replies to the question relating to the use of computer-assisted translation (CAT) tools indicate that the dominant product among SFÖ members is Trados, which is used by 244 respondents, followed by SDLX (47), Wordfast (44), STAR Transit (39), Deja Vu (21) and LogoPort (18). Translators interest in using CAT tools has steadily increased in recent years. As well as potential productivity gains for translators, this increase may be driven by insistence on use of these products by translation agencies, both to improve consistency and to reduce their prices and therefore become more competitive. prispress skapad av konkurrerande översättningsbyråer, är det möjligt att förbättra inkomsterna genom att öka produktiviteten. Ett av de huvudsakliga sätten att göra det på är att använda verktyg såsom översättningsminnen och dikteringsprogram. Svaren på de frågor som behandlade datorbaserade översättningsverktyg (CAT) tyder på att den dominerande produkten bland SFÖ-medlemmarna är Trados, vilken användes av 244 informanter, följt av SDLX (47). Wordfast (44), STAR Transit (39), Déjà vu (21) och LogoPort (18). Översättares intresse av att använda CATverktyg har stadigt ökat de senaste åren. Denna ökning kan drivas av möjliga produktivitetsvinster för översättare liksom av översättningsbyråers krav på att de används, både för ökad konsekvens och för att de ska kunna sänka sina priser och bli mer konkurrenskraftiga. Respondents who use CAT were also asked to estimate the proportion of working time during which they used these products. Members may use these tools for only part of the time for various reasons, such as working from texts that are supplied on paper or as pdf files. While some types of document, such as company annual reports, lend themselves readily to the use of translation memory, others may be less suitable for the purpose. In addition, some members may use CAT tools in their specialist fields only, where they can make use of terminology stored in a translation memory from previous work. 58.6% of respondents who used CAT tools stated that they used them for % of their working time. In contrast, of the 27 respondents who reported that they use dictation software such as Dragon Naturally Speaking in their translation work, a clear majority of 82.9% use it for less than 25% of their working time. This is perhaps surprising as it is sometimes said that the most effective way of increasing daily output is to use dictation software. Likely explanations are that many texts for various reasons are not suited to the use of these products, and using dictation software with translation memory systems, while possible, is difficult to master. Layout products such as Dreamweaver, Frame- Maker, PageMaker, QuarkXpress and InDesign are used by a minority of respondents, the most widely used of these being InDesign, mentioned by 13.6%. Prisenkät Survey of Rates De informanter som använde sig av CATverktyg ombads även uppskatta hur stor andel av sin arbetstid de använder produkterna. Av olika skäl kan medlemmar ibland använda verktygen endast under del av sin arbetstid, till exempel vid arbete med texter som bara tillhandahålls på papper eller som pdf-filer. Medan vissa typer av dokument, såsom årsredovisningar, är väl lämpade att översättas med översättningsminne, kan andra vara mindre lämpade för detta. Härutöver använder några medlemmar CAT-verktyg endast när de arbetar inom sitt specialområde där de kan använda terminologi som lagrats i översättningsminnet från tidigare arbeten. 58,6 % av de informanter som använde CAT-verktyg uppgav att de använde dem under % av sin arbetstid. Däremot angav en tydlig majoritet (82,9 %) av de 27 informanter som uppgav att de använde dikteringsprogram som Dragon Naturally Speaking i sitt arbete att de gjorde det under mindre än 25 % av sin arbetstid. Det kan tyckas överraskande eftersom det ibland sägs att användning av dikteringsprogram är det mest effektiva sättet att öka sin dagliga produktivitet. En trolig förklaring till detta är att många texter inte är lämpade för dessa produkter samt att det är svårt, även om det är möjligt, att bemästra användning av dikteringsprogram tillsammans med översättningsminnen.

11 widely used of these being InDesign, mentioned by 13.6%. Layout-produkter som Dreamweaver, Frame- Maker, PageMaker, QuarkXpress och InDesign används av en minoritet av informanterna. Den mest förekommande av dessa är InDesign som nämns av 13,6 %. Use of translation memory, electronic glossaries and related copyright issues Användning av översättningsminnen, elektroniska ordlistor och därtill hörande frågor om copyright The replies to the questions concerning the supply of translation memory and electronic glossaries by clients to translators and viceversa, and the related copyright issues, indicate that there is considerable confusion and uncertainty over the circumstances in which a translator retains the copyright over a translated text and translation memory, and whether copyright passes to the client on delivery. It is recommended that the issues associated with this are thoroughly addressed at a future conference or other SFÖ event. Respondents were asked to identify up to six specialist fields (in the same way as in the directory of members). Most members probably work in a number of fields, but restriction to a total of six was imposed in order to provide a fair comparison. Unsurprisingly, the category receiving most responses was General Texts, mentioned by 47.6%. Other subject fields selected by more than 5% of respondents are shown in the table below: Special fields Specialområden Svaren på frågorna som gällde kunder som tillhandahåller översättaren med översättningsminnen och elektroniska ordlistor och vice versa, och därtill hörande frågeställningar om copyright, tyder på att det råder stor förvirring och osäkerhet när det gäller under vilka omständigheter en översättare behåller upphovsrätt på en översatt text och ett översättningsminne, och om copyright övergår till kunden vid leverans. Det rekommenderas att de frågor som berör detta utreds grundligt vid en framtida konferens eller annat SFÖarrangemang. Informanterna ombads ange upp till sex specialområden (på samma sätt som i medlemsförteckningen). De flesta medlemmar arbetar troligen inom ett antal områden men begränsningen på totalt sex infördes för att man skulle kunna göra en god jämförelse. Inte överraskande var allmänna texter den kategori som fick flest svar och nämndes av 47,6 %. Andra ämnesområden som valdes av fler än 5 % av informanterna anges i tabellen nedan: Special field Number Antal Percentage Andel % Specialområde General texts Allmänna IT IT Medicine Medicin Economics Ekonomi Data Data Tourism Turism Marketing/PR Marknadsföring/PR Automotive engineering Fordonsteknik EU EU Advertising/Copy Reklam/Copy Law Juridik Agreements/Contracts Avtal/kontrakt Medical technology Medicinteknik Society Samhälle Prisenkät Survey of Rates

12 Culture Kultur Marketing/Company Marknads- /Interntidning magazines Software Programvara Annual reports Årsredovisningar Mechanical engineering Maskinteknik Environment Miljö Banking/Finance Bank/Finans Home electronics Hemelektronik Electronics Elektronik Workshop technology Verkstadsteknik Pharmacology Farmakologi Food and drink Mat och dryck Electrical engineering Elektroteknik Grades/certificates Betyg/Intyg Management Management Building technology Byggnadsteknik Household appliances Hemelektronik Energy technology Energiteknik Mobile telephony Mobiltelefoni Politics Politik The fact that medicine ranks third in the list, surpassed only by Information Technology as an individual specialist field, goes some way to explaining the strong interest shown in courses in medical translation offered by SFÖ. A Medical Subject Group was set up in 2006 with its own e-group, and there are plans to establish other groups in the near future if sufficient interest is expressed. Surprisingly few respondents listed such traditional core subjects as chemistry (14) and agriculture (5) among their six specialist fields. Det faktum att medicin rankas som trea på listan, överträffad endast av informationsteknik som individuellt specialområde, förklarar till en del det stora intresse som visats de kurser i medicinsk översättning som erbjudits av SFÖ. En medicinsk ämnesgrupp skapades 2006 med sin egen e-postlista och det finns planer på att etablera även andra grupper inom den närmaste tiden om det visar sig finnas tillräckligt intresse. Överraskande få informanter listade traditionella kärnämnen som kemi (14) och jordbruk (5) bland sina sex specialområden. Translation output Översättningskapacitet A surprising finding of the survey is that more Ett överraskande resultat av undersökningen är than half of respondents (220 or 54.2%) att fler än hälften av informanterna (220 eller translate an average of less than 2000 words per 54,2 %) översätter i genomsnitt mindre än 2000 day. When viewed alongside the average rates ord per dag. Ser man detta i ljuset av debiterade charged and average annual income (see pages genomsnittliga taxor och årsinkomst (se sidorna and 15), it is safe to assume that, for a och 15), kan man med säkerhet anta att large proportion of SFÖ members, translation is översättning för en stor andel av SFÖ-medlemmarna no more than a part-time activity. 22.4% have inte är mer än en deltidssysselsätt- an average daily output of more than 2500 ning. 22,4 % har en daglig kapacitet på mer än words. Only sixteen respondents (3.95%) translate 2500 ord. Endast sexton informanter (3,95 %) an average of more than 4000 words per översätter i genomsnitt mer än 4000 ord per day, a level which might be considered attainable dag, en nivå som kan antas vara uppnåbar med with the use of CAT tools and provided one hjälp av CAT-verktyg och förutsatt att man works in fields in which one has built up arbetar inom ett område för vilket man byggt considerable experience and familiarity. Three upp avsevärd erfarenhet och kännedom. Tre members achieve a daily output in excess of medlemmar har en daglig översättningskapacitet på mer än 5000 ord, troligen med hjälp av 5000 words, presumably with the aid of one or Prisenkät Survey of Rates more productivity tools and/or working with texts containing considerable repetition, such as technical manuals and within a technical area with which the translator is very familiar. ett eller flera översättningsverktyg och/eller genom att arbeta med texter med mycket upprepningar, såsom tekniska manualer, och inom ett tekniskt område inom vilket

13 members achieve a daily output in excess of 5000 words, presumably with the aid of one or more productivity tools and/or working with texts containing considerable repetition, such as technical manuals and within a technical area with which the translator is very familiar. medlemmar har en daglig översättningskapacitet på mer än 5000 ord, troligen med hjälp av ett eller flera översättningsverktyg och/eller genom att arbeta med texter med mycket upprepningar, såsom tekniska manualer, och inom ett tekniskt område inom vilket översättaren är mycket hemma. Cross-referencing with reported use of CAT tools shows that 18 of 26 respondents (69.2%) who report that they translate more than 3500 words per day use a CAT tool. Translation memory can clearly be used as a way of boosting output, although the gains may be negated by discounts on rates imposed by or agreed with clients. Since it was thought possible that a significant proportion of respondents whose daily output is relatively low might be women who work part-time as translators and do not provide the household's main source of income, a comparison was made between translation capacity quoted by men and women. The comparison shows that 217 out of 268 women (81.0%) answering the question on daily output produce an average of less than 2500 words, while 97 out of 137 men (70.8%) do so. The ranges with the highest number of responses were words per day for women and for men. These results are of limited significance. En jämförelse med rapporterad användning av CAT-verktyg visar att 18 av 26 informanter (69,2 %) som rapporterar att de översätter mer än 3500 ord per dag använder ett CAT-verktyg. Det är tydligt att översättningsminne är något som kan användas för att öka översättningskapaciteten även om vinsterna kan ätas upp av rabatter som införs av eller överenskommes om med kunden. Eftersom det antogs sannolikt att en stor andel av informanterna vars dagliga kapacitet är relativt låg är kvinnor som arbetar deltid som översättare och inte står för hushållets huvudsakliga inkomst, gjordes en jämförelse mellan den översättningskapacitet som angavs av män respektive kvinnor. Jämförelsen visar att 217 av 268 kvinnor (81,0 %) som svarade på frågan om daglig översättningskapacitet i genomsnitt översätter färre än 2500 ord, medan 97 av 137 män (70,8 %) gör detsamma. Det spann som fick flest svar var per dag för kvinnor och för män. Dessa resultat har begränsad signifikans. Prisenkät Survey of Rates

14 Number of hours worked per week Antal arbetstimmar i veckan The conclusion that a large proportion of SFÖ members work only part-time as translators is reinforced by the finding that 39.8% of respondents work less than 30 hours per week as translators. 35.5% work more than 40 hours per week, leaving only 24.7% in the range which corresponds to the standard working week for people in paid employment of hours. 11.6% work more than 50 hours in an average week. Slutsatsen att en stor andel SFÖ-medlemmar endast arbetar deltid som översättare förstärks av resultatet att 39,8 % av informanterna uppger att de arbetar färre än 30 timmar i veckan som översättare. 35,5 % arbetar mer än 40 timmar i veckan, vilket gör att bara 24,7 % återstår som arbetar vad som anses vara normal arbetstid vid betald anställning, timmar. 11,6 % arbetar mer än 50 timmar i genomsnitt per vecka. It should be pointed out that some respondents may have excluded the numbers of hours spent on translation-related activities such as quoting for work, invoicing, book-keeping, administration and training. In subsequent surveys this question could be examined more closely. Det bör understrykas att vissa informanter kan ha utelämnat antalet timmar som används till översättningsrelaterade tjänster, såsom offerering, fakturering, bokföring, administration och utbildning. I kommande enkäter skulle denna fråga kunna undersökas närmare. Hur många Hur många timmar timmar i genomsnitt i genomsnitt i veckan i veckan arbetar arbetar du som du som översättare? översättare? (n=397) (n=397) timmar 70 timmar eller mer 70 timmar eller mer timmar timmar timmar 0-19 timmar 0-19 timmar % % timmar timmar timmar timmar timmar timmar Types of business operation Företagsformer 23 respondents stated they were employed by someone else, while 384 reported that they ran their own translation business. Three indicated that they were employed but also ran a business. The most common form of business arrangement was sole proprietorship, accounting for 77.8% of respondents who ran their own business, while 18.3% operated as limited liability companies or the equivalent and 3.1% as partnerships. Eighteen respondents had between one and nine full-time equivalent employees. 23 informanter uppgav att de var anställda av någon annan, medan 384 angav att de hade sina egna översättarfirmor. Tre angav att de var anställda men att de även hade egna firmor. Den vanligast förekommande bolagsformen var enskild firma som svarade för 77,8 % av informanterna med egna firmor, medan 18,3 % hade aktiebolag eller motsvarande och 3,1 % handelsbolag. Arton informanter hade mellan 1 och 9 heltidsanställda eller motsvarande. Prisenkät Survey of Rates

15 Working for direct clients and translation agencies Arbete för direktkunder och översättningsbyråer 163 (40.8 %) of 400 respondents reported that they work more for translation agencies than for direct clients, while 67 (16.8%) work exclusively for translation agencies, 62 (15.5%) work more for direct clients than for translation agencies and another 62 (15.5%) work exclusively for direct clients. In view of the differential between average rates charged to translation agencies and direct clients (see Rates charged for translation), one way of improving earnings would clearly be to increase the proportion of work done for direct clients, which could perhaps be achieved through more active marketing. However, a factor in favour of working through agencies is the possibility of a regular flow of work and revision of work and feedback from those agencies which check all incoming work, althought is unclear what level of checking is routinely done by translation agencies. 17.3% of respondents often pass on work to other translators, while 10.0% often take work passed on by other translators. The question did not define what was meant by often. A remarkably high proportion (127 or 32.6% of 390 respondents) stated that their taxable annual income or gross pre-tax income was less than SEK 150,000, and another 46 (11.8%) reported that they earned between SEK 150,000 and 199,999. As less than SEK 200,000 p.a. cannot be regarded as an income on which it is possible to live comfortably for a household or individual, it is clear that for most of this group translation is not the main source of income. A separate question asking whether translation does or does not provide the main source of income for the household produced the surprising result, for a survey of a professional association, that for 227 out of 396 respondents (57.3%) translation services do not do so. A small number of the members reporting low income from translation are, however, likely to be those who undertake occasional work in semi-retirement. Annual income Årsinkomst 163 (40,8 %) av 400 informanter angav att de arbetar för översättningsbyråer i större utsträckning än för direktkunder, medan 67 (16,8 %) arbetar uteslutande för översättningsbyråer, 62 (15,5 %) arbetar mer för direktkunder än för översättningsbyråer och ytterligare 62 (15,5 %) arbetar uteslutande för direktkunder. Mot bakgrund av de skillnader som finns avseende de genomsnittliga taxor som debiteras av översättningsbyråer och direktkunder (se Priser för översättning), skulle ett uppenbart sätt att öka inkomsterna vara att utöka andelen arbete som görs för direktkunder, vilket kanske skulle kunna uppnås genom aktivare marknadsföring. En faktor som emellertid talar till översättningsbyråerna fördel är möjligheten att få ett regelbundet arbetsflöde samt granskning och feedback från byråerna som kontrollerar allt inkommande arbete. Det är dock oklart på vilken nivå rutinmässig korrekturläsning sker hos översättningsbyråerna. 17,3 % av informanterna vidarebefordrar ofta arbete till andra översättare medan 10,0 % ofta tar arbeten som kommer från andra översättare. Frågan specificerade inte vad som avsågs med ofta. En anmärkningsvärt hög andel (127 eller 32,6 % av 390 informanter) angav att deras beskattningsbara årsinkomst (brutto före skatt) var lägre än kronor, och ytterligare 46 (11,8 %) uppgav att de tjänade mellan och kronor. Då en inkomst på mindre än kronor per år inte kan anses vara en inkomst som det är möjligt att leva bekvämt på för ett hushåll eller en individ står det klart att översättning för de flesta i denna grupp inte är den huvudsakliga inkomstkällan. En separat fråga om huruvida översättning utgjorde den huvudsakliga inkomstkällan för hushållet gav det överraskande resultatet, för en yrkesförening, att den för 227 av 396 informanter (57,3 %) inte gjorde det. Det är emellertid troligt att ett litet antal av de medlemmar som angav liten inkomst från översättning är sådana som åtar sig tillfälliga arbeten under pensionen. Prisenkät Survey of Rates

16 97 of the 127 who earned less than SEK 150,000 p.a. were women, which suggests that a significant number of female members work part-time. At the other end of the scale, 6 members (1 woman, 5 men) who took part in the survey earn more than SEK 1,200,000 p.a. 97 av de 127 som tjänade mindre än kronor var kvinnor, vilket antyder att ett betydande antal kvinnliga medlemmar arbetar deltid. I andra änden av skalan tjänade 6 medlemmar (1 kvinna och 5 män) som deltog i enkäten mer än kronor per år. When asked whether their income for 2006 was higher than their income for the previous year, 162 (40.1%) of 399 reported that their income had improved, which in most cases was considered to be mostly a result of an increased number of jobs and higher rates. Other reasons mentioned were starting up a new business, moving from part-time to full-time translation and leaving paid employment to become selfemployed. Despite frequent complaints among members of downward pressure on prices, only 71 (17.8%) stated that their income had fallen, while 118 (29.6%) reported unchanged income in comparison with The Swedish economy in general and the translation market in particular are reported to be buoyant in 2007, and the trend in rates and incomes would appear more likely to be upward than downward over the coming months. However, another survey would be needed to show whether this is happening, particularly in view of the continued endeavours of large companies and government agencies to cut costs. På frågan om inkomsterna för 2006 var högre eller lägre än året dessförinnan, svarade 162 (40,1 %) av 399 att deras inkomst förbättrats, vilket i de flesta fall ansågs vara ett resultat av fler uppdrag och högre taxor. Andra skäl som angavs var ny affärsverksamhet, övergång från deltids- till heltidsöversättning och övergång från anställning till att bli egenföretagare. Trots frekventa klagomål bland medlemmar om en prispress nedåt, angav endast 71 (17,8 %) att deras inkomster sjunkit, medan 118 (29,6 %) angav oförändrade inkomster jämfört med Svensk ekonomi i allmänhet och översättningsbranschen i synnerhet anses vara blomstrande 2007 och trenden för taxor och inkomster tycks vara mer på uppåt- än på nedåtgående för de närmaste månaderna. Ytterligare en undersökning behöver emellertid göras för att visa om det är detta som händer, särskilt mot bakgrund av stora företags och myndigheters fortsatta besparingskrav. Prisenkät Survey of Rates

17 Marketing of translation services Marknadsföring av översättningstjänster Translators, who traditionally work alone or in small groups, tend not to actively market their services, with 343 (90.7%) respondents in the survey who market their services stating that they obtain work through recommendation. Those who have a full work-load are unlikely to devote much time and effort to marketing, although the proportion of higher-paying direct clients could probably be increased through active marketing. Of 397 respondents to the question on types of marketing, 238 (60.0%) stated that they market their services through their own websites, 343 (90.7%) through their listing on the SFÖ website, 227 (62.0%) through Internet databases, 58 (17.1%) through Yellow Pages, 46 (13.6%) through advertising material, 153 (46.0%) through networks, 20 (5.9%) through web advertising, 12 (3.5%) through newspaper advertising and 34 (10.1%) in some other way. The number of members with their own websites is higher than might be expected, and a survey conducted two or three years previously would probably have produced a much lower result. Översättare som traditionellt sett arbetar ensamma eller i små grupper tenderar att inte aktivt marknadsföra sina tjänster. 343 (90,7 %) av enkätens informanter som marknadsför sina tjänster uppger att de får arbete via rekommendationer. De som har full arbetsbelastning avsätter sannolikt inte mycket tid och energi för marknadsföring, trots att andelen direktkunder som betalar mer antagligen kunde öka genom aktiv marknadsföring. Av de 397 informanter som svarade på frågorna om vilken sorts marknadsföring de använder angav 238 (60,0 %) att de marknadsför sina tjänster via den egna hemsidan, 343 (90,7 %) via att de listas på SFÖ:s hemsida, 227 (62,0 %) via databaser på Internet, 58 (17,1 %) via Gula sidorna, 46 (13,6 %) med marknadsföringsmaterial, 153 (46,0 %) genom nätverk, 20 (5,9 %) genom annonsering på nätet, 12 (3,5 %) genom annonsering i tidningar och 34 (10,1 %) på annat sätt. Antalet medlemmar med egna hemsidor är högre än man kunnat förvänta och siffran skulle troligen varit betydligt lägre om undersökningen genomförts för två eller tre år sedan. Translation-related services offered Översättningsrelaterade tjänster 402 respondents offer translation services, 299 proofreading, 273 language revision, 120 editing, 57 copywriting, 17 dubbing/voiceovers, 32 subtitling, 55 localisation, 21 glossary compilation and 22 other translation-related services (see bars from left to right in the chart below). Replies to an open-ended question indicated that these included interpreting, language consultancy, on-site document review, validation of technical terms in English, layout work, transcription, training services and administrative services. 402 informanter erbjuder översättningstjänster, 299 korrekturläsning, 273 språkgranskning, 120 redigering, 57 copywriting, 17 dubbning/speakertexter (voiceovers), 32 undertextning, 55 lokalisering, 21 ordlistor och 22 andra översättningsrelaterade tjänster. Svaren på en öppen fråga indikerade att de senare inkluderade tolkning, språkkonsultarbete, dokumentgranskning hos kund, validering av tekniska termer på engelska, layout, transkri-bering, utbildning och administrativa tjänster. Prisenkät Survey of Rates

18 Charging by source and target text Debitering baserad på käll- och måltext Nearly three-quarters of respondents (73.5%) base their rate per word on source text, 6.0% on target text and 20.5% on either source or target text, depending on the client, job or other factors. While charging on source text is standard practice in Sweden, it is by no means universal and is not the norm in certain other countries such as Finland. Nästan tre fjärdedelar av informanterna (73,5 %) baserar sin taxa på ord i källtexten, 6,0 % på måltexten och 20,5 % på antingen käll- eller måltext beroende på kund, uppdrag eller andra faktorer. Emedan debitering baserad på källtext är praxis i Sverige, är det på intet sätt någon universell standard och det tillämpas inte som norm i vissa andra länder, som till exempel Finland. Rates charged for translation Priser för översättning Before being asked about the rates charged for particular language combinations, respondents were asked to indicate their average standard rate, to enable various comparisons to be made. The average rate quoted per word was SEK 1.72 for direct clients and SEK 1.29 for translation agencies, which means that translators receive 33.3% more from direct clients than from translation agencies. The survey covered only individual members, and consequently did not give any information on the rates translation agencies charge their clients and their mark-up on the rates they pay to their translators. A breakdown according to membership status shows that the average rates quoted per word by associate members were SEK 1.53 for direct clients and 1.10 for translation agencies, compared with SEK 1.92 and 1.46, respectively, charged by full members. Innan de tillfrågades om vilka taxor de debiterar för specifika språkkombinationer ombads informanterna att ange sitt genomsnittliga standardpris för att göra det möjligt att göra olika jämförelser. Den genomsnittliga taxan per ord var 1,72 kronor för direktkunder och 1,29 kronor för översättningsbyråer, vilket betyder att översättare får 33,3 % mer betalt från direktkunder än från översättningsbyråer. Enkäten omfattade endast enskilda medlemmar och följaktligen gav den inte någon information om vilka taxor som tillämpas av översättningsbyråerna gentemot sina kunder eller vilka påslag de gör på taxorna de betalar sina översättare. En uppdelning efter medlemsstatus visar att genomsnittlig taxa per ord för associerade medlemmar var 1,53 kronor för direktkunder och 1,10 kronor för översättningsbyråer, jämfört med 1,92 respektive 1,46 kronor för fullvärdiga medlemmar. Prisenkät Survey of Rates

19 No respondent quoted a standard rate of less than SEK 1.00 per word, although a small number commented that they charged a lower rate under special circumstances, such as when pricing large jobs, in texts with a large number of repetitions, in updating existing translations or in work for certain translation agencies based outside Sweden. A small number of respondents said that certain foreign translation agencies were forcing down prices. The highest rate per word quoted was SEK 4.00, which the respondent concerned charged for translations required urgently. A question which was not examined in the survey was how rates charged to clients within Sweden, both direct clients and translation agencies, compare with those charged to clients in other countries. Respondents were asked to convert rates charged in other currencies to SEK for the purposes of the survey. It is notable that there are peaks in the frequencies of rates charged to direct clients at the round figures of SEK 1.50 and SEK 2.00, with another at SEK This might suggest that the rate has been set by one side, the translator, rather than arrived at by negotiation. Ingen informant angav ett lägre standardpris än 1,00 krona per ord även om ett litet antal kommenterade att de debiterade en lägre taxa under särskilda omständigheter, till exempel när man prissätter ett större arbete, för texter med ett stort antal repetitioner, vid uppdatering av befintliga översättningar eller vid arbete för vissa översättningsbyråer utanför Sverige. Ett litet antal informanter angav att vissa utländska översättningsbyråer pressade priserna. Den högsta taxan per ord som angavs var 4,00 kronor vilket den aktuella informanten debiterade för expressarbeten. En fråga som inte undersöktes i enkäten var hur taxor som debiteras kunder i Sverige, både direktkunder och översättningsbyråer, står sig i jämförelse med dem som debiteras kunder i andra länder. I enkäten ombads informanterna att konvertera taxor i andra valutor till svenska kronor. Det kan noteras att frekvensen toppar vid de jämna beloppen 1,50 kronor och 2,00 kronor, med ytterligare en topp vid 1,80 kronor för taxor som debiteras direktkund. Detta kan antyda att priset ensidigt har satts av översättaren, snarare än att man kommit fram till det via förhandling. Prisenkät Survey of Rates

20 Average rates per word charged to direct clients Genomsnittliga priser per ord som debiteras direktkunder Average rates per word charged to translation agencies Genomsnittliga priser per ord som debiteras översättningsbyråer Prisenkät Survey of Rates

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Prisenkät 2007 Huvudrapport

Prisenkät 2007 Huvudrapport URN:NBN:se-2008-1 Prisenkät 2007 Huvudrapport Sveriges Facköversättarförening - 2 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Box 1091, SE-269 21 Båstad, Sweden Tel +46 431 755 00, Fax +46 431 769 90 info@sfoe.se

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer