Survey of Rates Prisenkät. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Survey of Rates Prisenkät. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators"

Transkript

1 Survey of Rates Prisenkät 2007 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

2 Preface Förord Counting heads is nothing new. Nor will our efforts stop with this survey. There are three main reasons for this: - people want to know what they are part of; - each count points to other things that should/can be counted; and - the count changes the moment it is completed. The first reason is well met by this SFÖ Survey of Rates of the members of the Swedish Association of Professional Translators in As this summary version amply proves and as the full version on the association s website under-scores, we have obtained a broad picture of what the membership was, is and might wish to become. It is the first such picture in the 15-year life of the association. It points as well to roads not taken, i.e. to what the association has not become, nor really wishes to be, namely a professional trade union or an association only open to people with particular qualifications. And it suggests some directions the members and their Board of Directors will have to consider. The second reason is obvious all questionnaires omit parts of the picture, partly so that the respondents will take the time to answer and partly because certain questions do not lend themselves to this form of survey. Some of the latter are more subjective, including ones regarding well-being, relationships with customers and personal job satisfaction. Limitations of size and time were both close to being surpassed as it was. More would most certainly have been too much. The Board will have to consider other ways of supplementing these findings, perhaps by a separate survey of the corporate members and some form of subjective personal evaluation of a small, randomly chosen group. The third is equally evident. A survey of this type is a momentary picture in time. Even those who responded to this survey might but a week later have answered differently. In addition, being the first survey undertaken of this population, its lack of comparative data is inevitable. For this lack to be remedied, we need at least one more survey after about three years and ideally yet another after that. Only then can we say with some certainty that what we have learned here still Prisenkät Survey of Rates holds and that the future suggested by the responses has really occurred. Decisions as to the future time-frame and scheduling of these required follow-ups are the Board s to make, and Statistiska undersökningar är ingenting nytt och inte heller kommer vi att slå oss till ro med denna enkätundersökning. Det finns tre huvudsakliga skäl till detta: - medlemmarna vill känna till vad de är delaktiga i - varje resultat pekar på ytterligare företeelser som bör/kan räknas; och - resultatet förändras i samma ögonblick som det redovisas. Med avseende på den första punkten lever SFÖ:s prisenkät över Sveriges Facköversättarförenings medlemmar upp till förväntan. Denna sammanfattning visar med all önskvärd tydlighet, vilket också understryks av fullängdsversionen som finns på föreningens hemsida, att vi har fått fram en helhetsbild av vad medlemskapet varit, är och möjligen strävar efter att bli. Enkäten är den första i sitt slag under de 15 år föreningen funnits. Den pekar även på de vägar föreningen valt att inte beträda, d.v.s. vad föreningen inte blivit, och egentligen inte heller önskar vara, närmare bestämt en fackförening eller förening som endast accepterar medlemmar med bestämda kvalifikationer. Den ger även åt medlemmarna och deras styrelse vissa fingervisningar om vilka frågor man kommer att behöva tänka igenom. Det andra skälet är uppenbart alla enkäter bortser från delar av helheten, dels för att informanterna ska kunna ta sig tid att svara, dels för att vissa frågor inte är lämpade för denna typ av undersökning. Av de senare är några mer subjektiva och inkluderar sådant som trivsel, kundrelationer och tillfredsställelse med arbetet. Redan utan dessa infallsvinklar var det nära att begränsningarna både i omfång och i tid överskreds. Att ha inkluderat mer skulle otvivelaktigt ha lett för långt. Styrelsen måste hitta andra vägar för att komplettera resultaten, kanske genom en särskild enkät riktad till företagsmedlemmar och någon form av subjektiv personlig utvärdering av en liten slumpvis utvald grupp.

3 after that. Only then can we say with some certainty that what we have learned here still holds and that the future suggested by the responses has really occurred. Decisions as to the future time-frame and scheduling of these required follow-ups are the Board s to make, and consideration of them will certainly be part of its discussions of the results offered here. With this foreword and summary report, as well as the submission of the full report the Survey Committee has completed its work. Before closing, thanks must be extended to the association members who took the time to respond. The 45.8% response rate must be considered extraordinary for this type of survey and indicative of the significance accorded to the information obtained. Special appreciation goes to committee members Mirja Wynn-Williams and Robert Williams without whose valiant efforts neither the survey nor the subsequent reports would have been possible. Sven H.E. Borei Chairman / Sammankallande Survey Committee / Enkätgruppen Det tredje skälet är likaledes uppenbart. En undersökning av detta slag är ett tillfälligt nedslag i tiden. Samma personer som svarade på enkäten kan bara en vecka senare ha svarat annorlunda. Härutöver är bristen på jämförande uppgifter oundviklig eftersom det här är den första enkät som genomförts med denna population som målgrupp. För att råda bot på denna brist behöver vi genomföra minst en enkät till om cirka tre år och, i idealfallet, ytterligare en till därefter. Bara då kan vi med någon säkerhet säga att det vi lärt oss här fortfarande gäller och att den framtid som svaren förutsåg också verkligen inträffade. Det är upp till styrelsen att fatta beslut om framtida tidsramar och hur man ska lägga upp dessa nödvändiga uppföljningar. Sådana överväganden kommer med all säkerhet att utgöra del av styrelsens diskussioner kring de resultat som presenteras här. I och med detta förord, den sammanfattande rapport som följer nedan, samt med presentationen av den fullständiga rapporten har Enkärgruppen fullgjort sitt arbete. En svarsfrekvens på 45,8 % måste anses vara exceptionell för denna typ av undersökning, vilket ger en indikation på den betydelse man fäster vid att informationen samlades in. Ett särskilt stort tack går till gruppmedlemmarna Mirja Wynn- Williams och Robert Williams, utan vars hjältemodiga insatser enkäten och de därpå följande rapporterna inte skulle ha blivit verklighet. Prisenkät Survey of Rates

4 Table of Contents Innehållsförteckning Preface Background Tool and method Response rate Demographic information Categories of membership and membership of other associations Continuing professional development Conference attendance Experience and training Productivity aids Use of translation memory, electronic glossaries and related copyright issues Specialist fields Translation output Number of hours worked per week Types of business operation Working for direct clients and translation agencies Annual income Marketing of translation services Translation-related services offered Charging by source and target text Rates charged for translation Rates charged for individual language combinations Rates for work charged on an hourly basis Variations in rates depending on nature of text Minimum charge Surcharges Discounts Problems with slow payers Other comments Conclusions Förord Bakgrund Verktyg och metod Svarsfrekvens Demografisk information Medlemskategorier och medlemskap i andra föreningar Fortbildning Konferensdeltagande Erfarenhet och utbildning CAT-verktyg Användning av översättningsminnen, elektroniska ordlistor och därtill hörande frågor om copyright Specialområden Översättningskapacitet Antal arbetstimmar i veckan Företagsformer Arbete för direktkunder och översättningsbyråer Årsinkomst Marknadsföring av översättningstjänster Översättningsrelaterade tjänster Debitering baserad på käll- och måltext Priser för översättning Priser för olika språkkombinationer Timtaxor Prisvariationer på grund av textens beskaffenhet Minimiarvode Extradebitering Rabatter Problem med betalningar från kunder Övriga kommentarer Slutsatser Prisenkät Survey of Rates

5 Background Bakgrund The Swedish Association of Professional Translators (SFÖ), which admitted its first members in 1991 and with a membership base of nearly a thousand is now the largest translators organisation in Sweden, has not previously conducted a survey of rates charged and income levels achieved by its members. As a result, there has been some uncertainty among translators over prevailing rates and a common perception that in recent years rates have been, at best, static and have therefore failed to keep pace with inflation. The Board of SFÖ therefore appointed a Market Survey Committee (Marknadsundersökningsgruppen) to carry out a survey of SFÖ individual members rates and charging bases, as well as factors affecting the work of translators. A committee comprising Mirja Wynn-Williams, Robert Williams and Sven Borei identified suitable software for the project and conducted the survey in May and June The principal findings are presented in this summary report. The full results, contained in a report compiled by Mirja Wynn-Williams, the principal designer and analyst of the survey, can be downloaded from Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), som fick sina första medlemmar 1991 och som nu är den största översättarorganisationen i Sverige med sina nästan ettusen medlemmar, har inte tidigare genomfört någon undersökning om vilka priser som debiteras av medlemmarna eller om vilka inkomstnivåer de uppnår. Till följd av detta har det funnits en osäkerhet bland översättare över gällande priser och en vanlig uppfattning har varit att priserna under de senaste åren som bäst varit oförändrade och följaktligen inte hållit jämna steg med inflationen. SFÖ:s styrelse uppdrog därför åt Marknadsundersökningsgruppen att genomföra en enkät gällande SFÖ:s enskilda medlemmars priser och debiteringsgrunder, liksom över faktorer som påverkar översättarnas arbete. En kommitté bestående av Mirja Wynn- Williams, Robert Williams och Sven Borei sökte rätt på lämplig programvara för projektet och genomförde enkäten under maj och juni De huvudsakliga resultaten presenteras i denna sammanfattande rapport. De fullständiga resultaten redovisas i en rapport sammanställd av Mirja Wynn-Williams, enkätens huvudsakliga formgivare och analytiker, och kan laddas ned från Following consultation with sister organisations which had conducted similar surveys in recent years and a study of various survey software products available on the market, a decision was taken to purchase a licence to use Digium Enterprise online survey software ( research.com ). An invitation to take part in the survey was sent by to all 890 registered full (fullvärdiga) and associate (associerade) members of the association on 2 May 2007, followed by a reminder to all recipients who had not responded within two weeks. Nineteen received information in the regular post. The survey was closed on 2 June. Tool and method Verktyg och metod Undersökningen var konfidentiell vilket säkerställdes Confidentiality was ensured by the online genom online-metoden som tillhanda- method, with data supplied to the person responsible höll uppgifterna i avidentifierad form till den for analysis in anonymised form. person som skulle ansvara för analysen. Resultat Results which might lead to the identification of som skulle kunna leda till att enskilda rates charged by individual members, for medlemmars taxor identifieras, till exempel vid example in the case of language combinations språkkombinationer som endast en eller ett litet for which only one or a small number of antal medlemmar listas för, analyseras inte Prisenkät Survey of Rates members are listed, are not separately analysed in the full or summary reports. Efter att ha samrått med systerorganisationer som nyligen utfört liknande enkäter och efter att ha studerat olika enkätprogram som finns tillgängliga på marknaden beslutade vi att köpa en användarlicens för Digium Enterprise program för webbaserade enkäter ( research.com ). En inbjudan om att delta i enkätundersökningen skickades ut via e-post till alla 890 fullvärdiga och associerade föreningsmedlemmar den 2 maj 2007 med efterföljande påminnelse till alla mottagare som inte svarat inom två veckor. 19 fick enkäten tillskickad via vanlig post. Enkäten stängdes den 2 juni separat vare sig i den fullständiga eller i den sammanfattande rapporten.

6 example in the case of language combinations for which only one or a small number of members are listed, are not separately analysed in the full or summary reports. språkkombinationer som endast en eller ett litet antal medlemmar listas för, analyseras inte separat vare sig i den fullständiga eller i den sammanfattande rapporten. There were 416 valid responses from the 909 members invited to take part, of whom 890 were sent the survey invitation by . This 45.8% response rate is unusually high compared with the levels achieved in the most recent surveys of rates by sister organisations such as ATA, ITI and the Finnish Association of Translators and Interpreters, none of which exceeded 30%. In view of the good response rate, the results could be regarded as reasonably representative of the total membership. Staff translators working in companies owned by others were asked not to complete the part of the survey concerned with rates and incomes so that the findings from this part of the report would be specifically representative of the freelance market. A significant factor in the high response rate may be the ease of completing the survey online rather than on paper, although a number of respondents did express the view that the number of questions was excessive. Response rate Svarsfrekvens Enkäten genererade 416 giltiga svar från de 909 medlemmar som inbjöds att delta i enkäten, av vilka 890 fick inbjudan via e-post. Denna svarsfrekvens på 45,8 % är ovanligt hög jämfört med de nivåer som uppnåtts i de prisenkäter som utförts mest nyligen av systerorganisationer som ATA, ITI och Finlands översättar- och tolkförbund vilka inte har överskridit 30 %. Med tanke på den goda svarsfrekvensen kan resultaten anses vara tämligen representativa för hela medlemsgruppen. Anställda översättare som arbetar för företag som ägs av andra ombads att inte svara på den del av enkäten som behandlade taxor och inkomster för att resultaten härifrån särskilt skulle bli representativa för frilansmarknaden. En viktig faktor som kan ha haft inflytande på den höga svarsfrekvensen är den lätthet med vilken det går att svara på enkäten online jämfört med på papper, även om ett antal informanter ansåg att antalet frågor var för många. Demographic information Demografisk information The proportion of women who took part in the survey was 66.8%, which means that the gender distribution of respondents was representative of all individual members of the association, 65% of whom are female. As many as 40.4% of respondents were born outside Sweden. Of this group, 29.2% were born in the United Kingdom, 13.0% in Germany, 12.4% in Finland, 11.2% in the United States and the remainder in other countries, with no single country other than the five mentioned accounting for more than eight respondents. On the other hand, 85.0% of respondents were living in Sweden. Cross-referencing the figures shows that the number of respondents born outside Sweden but at the time of the survey resident in the country was 28.3 %, which is perhaps a surprisingly high percentage. The breakdown of respondents living in Sweden by county is shown below. It is notable that a large proportion live in the three counties that include the metropolitan areas of Stockholm, Prisenkät Survey Malmö, of Rates där Stockholms län svarar för 32,3 %, Gothenburg and Malmö, with Stockholm County accounting for 32.3%, Västra Götaland for 20.8% and Skåne for 18.8%. It might be expected that with modern technology making Andelen kvinnor som deltog i undersökningen var 66,8 % vilket betyder att könsfördelningen hos informanterna var representativ för alla enskilda medlemmar i föreningen, av vilka 65 % är kvinnor. Så många som 40,4 % av informanterna var födda utanför Sverige. I denna grupp var 29,2 % födda i Storbritannien, 13,0 % i Tyskland, 12,4 % i Finland, 11,2 % i USA och återstoden i andra länder där inget annat enskilt land än de fem nyss nämnda svarade för fler än åtta informanter. Å andra sidan bodde 85,0 % av informanterna i Sverige. En korsvis jämförelse av siffrorna visar att antalet informanter födda utanför Sverige men som vid tidpunkten för enkäten bodde i landet var 28,3 %, vilket kan anses vara en överraskande hög siffra. Uppdelningen per län av informanter boende i Sverige visas nedan. Det kan noteras att en stor andel bor i de tre län som inkluderar storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Västra Götaland för 20,8 % och Skåne för 18,8 %. Med den moderna teknik som gör frilansande översättare mindre beroende av närheten till kunder och resurser som erbjuds i

7 large proportion live in the three counties that include the metropolitan areas of Stockholm, Gothenburg and Malmö, with Stockholm County accounting for 32.3%, Västra Götaland for 20.8% and Skåne for 18.8%. It might be expected that with modern technology making self-employed translators less dependent on proximity to clients and the facilities offered by large towns and cities, more would opt to live in less densely populated areas. However, as reported later, a large proportion of members do not appear to have translation as their main source of household income, and their place of residence is therefore likely to be primarily dictated by other factors. stadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där Stockholms län svarar för 32,3 %, Västra Götaland för 20,8 % och Skåne för 18,8 %. Med den moderna teknik som gör frilansande översättare mindre beroende av närheten till kunder och resurser som erbjuds i större städer kunde man ha förväntat att fler skulle valt att leva i mindre tätbebyggda områden. För en stor andel av medlemmarna, vilket kommer att framgå nedan i rapporten, tycks översättning emellertid inte vara hushållets huvudsakliga inkomstkälla, och deras val av boendeort kan därför antas styras av andra faktorer. The small number of members below the age of 30 (25 or 6.1% of the 412 who answered this question) might appear to suggest an ageing profession. It is likely, however, that many new entrants wait before joining a professional association. Another obvious factor is that in order to become a full member (fullvärdig medlem), translators first have to accumulate five years of professional experience. The chart shows that the peak age groups are 36 40, 41 45, and Det lilla antal medlemmar under 30 år (25 eller 6,1 % av de 412 som svarade på frågan) kan tyckas antyda en åldrande yrkesgrupp. Det är emellertid troligt att många nytillkomna i yrket väntar med att gå med i en yrkesförening. Ytterligare en uppenbar faktor är att man som översättare måste samla ihop fem års yrkeserfarenhet för att bli fullvärdig medlem. Diagrammet visar att ålderstopparna ligger på 36 40, 41 45, och år. Prisenkät Survey of Rates

8 Categories of membership and membership of other associations Medlemskategorier och medlemskap i andra föreningar The breakdown of full and associate members of SFÖ (71.5% and 28.5% respectively) who took part in the survey is sufficiently close to the percentages in the association as a whole (68.1% of individual members at the time of the survey were full members) to make the results representative. Ten of the respondents were students of translation, interpreting and languages, 44 were authorised translators holding membership of FAT (Federation of Authorised Translators in Sweden) and 20 held equivalent authorised translator status in other countries; 38 respondents were also members of national translators organisations in other EU member states and 17 were members of translators associations outside the EU. Uppdelningen i fullvärdiga och associerade medlemmar i SFÖ (71,5 % respektive 28,5 %) som deltog i enkäten ligger tillräckligt nära procentandelarna i föreningen som helhet (68,1 % av de enskilda medlemmarna var vid tidpunkten för enkäten fullvärdiga medlemmar) för att resultaten ska vara representativa. Tio av informanterna var översättar-, tolk- och språkstuderande, 44 var auktoriserade översättare med medlemskap i FAT (Föreningen Auktoriserade Translatorer) och 20 hade motsvarande auktorisation i andra länder; 38 informanter var medlemmar också i nationella översättarföreningar i andra EU-länder och 17 var medlemmar i översättarorganisationer utanför EU. Continuing professional development Fortbildning One of the most popular services offered by SFÖ is its continuing professional development courses, and respondents were asked to list courses they had attended and to express their preferences for future courses. Past courses receiving most mentions were Trados (beginners and advanced), Medicine for Translators, Annual Reports for Translators, Create Your Own Website, Edit Yourself and Auto Engineering. Preferences for future courses included repetitions of these, some of which had been heavily oversubscribed, such as the two courses in medical translation. En av de mest populära tjänster som SFÖ erbjuder är fortbildningskurserna. Informanterna ombads att lista kurser de själva deltagit i och dessutom ange önskemål om framtida kurser. Tidigare anordnade kurser som fick flest omnämnanden var Trados (nybörjare och fortsättningskurs), Medicin för översättare, Årsredovisningens språk, Skapa din egen hemsida, Edit Yourself och Fordonsteknik. Önskemål om framtida kurser inkluderade mer av samma några kurser blev snabbt fulla och många fick inte plats, till exempel de två som hållits i medicinsk översättning. Prisenkät Survey of Rates

9 Conference attendance Konferensdeltagande Some 34.8% of respondents reported that they often attend SFÖ conferences, while 32.9% have never attended one. In comparison with some other national associations, the proportion regularly or occasionally attending conferences is quite high, perhaps aided by the rotation on a three-year cycle between the West, East and South regions. 34,8 % av informanterna angav att de ofta deltar i SFÖ:s konferenser, medan 32,9 % aldrig deltagit. Jämfört med några andra nationella föreningar är andelen som regelbundet eller då och då deltar i konferenser relativt hög, kanske med draghjälp från den treåriga cykliska turordning som gäller mellan väst-, öst- och sydregionerna. Experience and training Erfarenhet och utbildning Although the age breakdown shows a small number under the age of 30, the fact that 20.6% of members have less than five years of experience makes it clear that there is a steady inflow of new entrants to the profession. The low number of respondents under the age of 30 might mean that many members have not embarked on a career in translation directly on leaving university but have moved into translation after working in other fields such as teaching. Nearly half of respondents (46.9%) have between 5 and 14 years of experience. Även om en uppdelning efter ålder visar att det finns få medlemmar under 30 år, står det genom det faktum att 20,6 % av medlemmarna har mindre än 5 års erfarenhet klart att det finns ett stadigt inflöde av yngre i yrket. Det låga antal informanter under 30 år kan betyda att många medlemmar inte påbörjat en översättarkarriär direkt efter universitetsstudierna utan börjat med översättning efter att först ha arbetat inom andra områden, till exempel undervisning. Nästan hälften av informanterna (46,9 %) har mellan 5 och 14 års erfarenhet. Some 88.2% of respondents are university graduates. A full analysis of the various types of qualifications can be found in the main report. 88,2 % av informanterna har universitetsexamen. För en fullständig analys av de olika utbildningskvalifikationerna hänvisas till huvudrapporten. Productivity aids CAT-verktyg of improving income is to increase productivity. One of the main ways in which this can be done is to use tools such as translation memory and dictation software. Replies to the question In addition to raising rates, which has not been Förutom genom att höja priserna, vilket inte easy in recent years, largely because of downward varit lätt de senaste åren mest på grund av en pressures resulting from competition prispress skapad av konkurrerande översätt- among translation agencies, one potential way ningsbyråer, är det möjligt att förbättra in- Prisenkät Survey of Rates komsterna genom att öka produktiviteten. Ett av de huvudsakliga sätten att göra det på är att använda verktyg såsom översättningsminnen och dikteringsprogram. Svaren på de frågor

10 ward pressures resulting from competition among translation agencies, one potential way of improving income is to increase productivity. One of the main ways in which this can be done is to use tools such as translation memory and dictation software. Replies to the question relating to the use of computer-assisted translation (CAT) tools indicate that the dominant product among SFÖ members is Trados, which is used by 244 respondents, followed by SDLX (47), Wordfast (44), STAR Transit (39), Deja Vu (21) and LogoPort (18). Translators interest in using CAT tools has steadily increased in recent years. As well as potential productivity gains for translators, this increase may be driven by insistence on use of these products by translation agencies, both to improve consistency and to reduce their prices and therefore become more competitive. prispress skapad av konkurrerande översättningsbyråer, är det möjligt att förbättra inkomsterna genom att öka produktiviteten. Ett av de huvudsakliga sätten att göra det på är att använda verktyg såsom översättningsminnen och dikteringsprogram. Svaren på de frågor som behandlade datorbaserade översättningsverktyg (CAT) tyder på att den dominerande produkten bland SFÖ-medlemmarna är Trados, vilken användes av 244 informanter, följt av SDLX (47). Wordfast (44), STAR Transit (39), Déjà vu (21) och LogoPort (18). Översättares intresse av att använda CATverktyg har stadigt ökat de senaste åren. Denna ökning kan drivas av möjliga produktivitetsvinster för översättare liksom av översättningsbyråers krav på att de används, både för ökad konsekvens och för att de ska kunna sänka sina priser och bli mer konkurrenskraftiga. Respondents who use CAT were also asked to estimate the proportion of working time during which they used these products. Members may use these tools for only part of the time for various reasons, such as working from texts that are supplied on paper or as pdf files. While some types of document, such as company annual reports, lend themselves readily to the use of translation memory, others may be less suitable for the purpose. In addition, some members may use CAT tools in their specialist fields only, where they can make use of terminology stored in a translation memory from previous work. 58.6% of respondents who used CAT tools stated that they used them for % of their working time. In contrast, of the 27 respondents who reported that they use dictation software such as Dragon Naturally Speaking in their translation work, a clear majority of 82.9% use it for less than 25% of their working time. This is perhaps surprising as it is sometimes said that the most effective way of increasing daily output is to use dictation software. Likely explanations are that many texts for various reasons are not suited to the use of these products, and using dictation software with translation memory systems, while possible, is difficult to master. Layout products such as Dreamweaver, Frame- Maker, PageMaker, QuarkXpress and InDesign are used by a minority of respondents, the most widely used of these being InDesign, mentioned by 13.6%. Prisenkät Survey of Rates De informanter som använde sig av CATverktyg ombads även uppskatta hur stor andel av sin arbetstid de använder produkterna. Av olika skäl kan medlemmar ibland använda verktygen endast under del av sin arbetstid, till exempel vid arbete med texter som bara tillhandahålls på papper eller som pdf-filer. Medan vissa typer av dokument, såsom årsredovisningar, är väl lämpade att översättas med översättningsminne, kan andra vara mindre lämpade för detta. Härutöver använder några medlemmar CAT-verktyg endast när de arbetar inom sitt specialområde där de kan använda terminologi som lagrats i översättningsminnet från tidigare arbeten. 58,6 % av de informanter som använde CAT-verktyg uppgav att de använde dem under % av sin arbetstid. Däremot angav en tydlig majoritet (82,9 %) av de 27 informanter som uppgav att de använde dikteringsprogram som Dragon Naturally Speaking i sitt arbete att de gjorde det under mindre än 25 % av sin arbetstid. Det kan tyckas överraskande eftersom det ibland sägs att användning av dikteringsprogram är det mest effektiva sättet att öka sin dagliga produktivitet. En trolig förklaring till detta är att många texter inte är lämpade för dessa produkter samt att det är svårt, även om det är möjligt, att bemästra användning av dikteringsprogram tillsammans med översättningsminnen.

11 widely used of these being InDesign, mentioned by 13.6%. Layout-produkter som Dreamweaver, Frame- Maker, PageMaker, QuarkXpress och InDesign används av en minoritet av informanterna. Den mest förekommande av dessa är InDesign som nämns av 13,6 %. Use of translation memory, electronic glossaries and related copyright issues Användning av översättningsminnen, elektroniska ordlistor och därtill hörande frågor om copyright The replies to the questions concerning the supply of translation memory and electronic glossaries by clients to translators and viceversa, and the related copyright issues, indicate that there is considerable confusion and uncertainty over the circumstances in which a translator retains the copyright over a translated text and translation memory, and whether copyright passes to the client on delivery. It is recommended that the issues associated with this are thoroughly addressed at a future conference or other SFÖ event. Respondents were asked to identify up to six specialist fields (in the same way as in the directory of members). Most members probably work in a number of fields, but restriction to a total of six was imposed in order to provide a fair comparison. Unsurprisingly, the category receiving most responses was General Texts, mentioned by 47.6%. Other subject fields selected by more than 5% of respondents are shown in the table below: Special fields Specialområden Svaren på frågorna som gällde kunder som tillhandahåller översättaren med översättningsminnen och elektroniska ordlistor och vice versa, och därtill hörande frågeställningar om copyright, tyder på att det råder stor förvirring och osäkerhet när det gäller under vilka omständigheter en översättare behåller upphovsrätt på en översatt text och ett översättningsminne, och om copyright övergår till kunden vid leverans. Det rekommenderas att de frågor som berör detta utreds grundligt vid en framtida konferens eller annat SFÖarrangemang. Informanterna ombads ange upp till sex specialområden (på samma sätt som i medlemsförteckningen). De flesta medlemmar arbetar troligen inom ett antal områden men begränsningen på totalt sex infördes för att man skulle kunna göra en god jämförelse. Inte överraskande var allmänna texter den kategori som fick flest svar och nämndes av 47,6 %. Andra ämnesområden som valdes av fler än 5 % av informanterna anges i tabellen nedan: Special field Number Antal Percentage Andel % Specialområde General texts Allmänna IT IT Medicine Medicin Economics Ekonomi Data Data Tourism Turism Marketing/PR Marknadsföring/PR Automotive engineering Fordonsteknik EU EU Advertising/Copy Reklam/Copy Law Juridik Agreements/Contracts Avtal/kontrakt Medical technology Medicinteknik Society Samhälle Prisenkät Survey of Rates

12 Culture Kultur Marketing/Company Marknads- /Interntidning magazines Software Programvara Annual reports Årsredovisningar Mechanical engineering Maskinteknik Environment Miljö Banking/Finance Bank/Finans Home electronics Hemelektronik Electronics Elektronik Workshop technology Verkstadsteknik Pharmacology Farmakologi Food and drink Mat och dryck Electrical engineering Elektroteknik Grades/certificates Betyg/Intyg Management Management Building technology Byggnadsteknik Household appliances Hemelektronik Energy technology Energiteknik Mobile telephony Mobiltelefoni Politics Politik The fact that medicine ranks third in the list, surpassed only by Information Technology as an individual specialist field, goes some way to explaining the strong interest shown in courses in medical translation offered by SFÖ. A Medical Subject Group was set up in 2006 with its own e-group, and there are plans to establish other groups in the near future if sufficient interest is expressed. Surprisingly few respondents listed such traditional core subjects as chemistry (14) and agriculture (5) among their six specialist fields. Det faktum att medicin rankas som trea på listan, överträffad endast av informationsteknik som individuellt specialområde, förklarar till en del det stora intresse som visats de kurser i medicinsk översättning som erbjudits av SFÖ. En medicinsk ämnesgrupp skapades 2006 med sin egen e-postlista och det finns planer på att etablera även andra grupper inom den närmaste tiden om det visar sig finnas tillräckligt intresse. Överraskande få informanter listade traditionella kärnämnen som kemi (14) och jordbruk (5) bland sina sex specialområden. Translation output Översättningskapacitet A surprising finding of the survey is that more Ett överraskande resultat av undersökningen är than half of respondents (220 or 54.2%) att fler än hälften av informanterna (220 eller translate an average of less than 2000 words per 54,2 %) översätter i genomsnitt mindre än 2000 day. When viewed alongside the average rates ord per dag. Ser man detta i ljuset av debiterade charged and average annual income (see pages genomsnittliga taxor och årsinkomst (se sidorna and 15), it is safe to assume that, for a och 15), kan man med säkerhet anta att large proportion of SFÖ members, translation is översättning för en stor andel av SFÖ-medlemmarna no more than a part-time activity. 22.4% have inte är mer än en deltidssysselsätt- an average daily output of more than 2500 ning. 22,4 % har en daglig kapacitet på mer än words. Only sixteen respondents (3.95%) translate 2500 ord. Endast sexton informanter (3,95 %) an average of more than 4000 words per översätter i genomsnitt mer än 4000 ord per day, a level which might be considered attainable dag, en nivå som kan antas vara uppnåbar med with the use of CAT tools and provided one hjälp av CAT-verktyg och förutsatt att man works in fields in which one has built up arbetar inom ett område för vilket man byggt considerable experience and familiarity. Three upp avsevärd erfarenhet och kännedom. Tre members achieve a daily output in excess of medlemmar har en daglig översättningskapacitet på mer än 5000 ord, troligen med hjälp av 5000 words, presumably with the aid of one or Prisenkät Survey of Rates more productivity tools and/or working with texts containing considerable repetition, such as technical manuals and within a technical area with which the translator is very familiar. ett eller flera översättningsverktyg och/eller genom att arbeta med texter med mycket upprepningar, såsom tekniska manualer, och inom ett tekniskt område inom vilket

13 members achieve a daily output in excess of 5000 words, presumably with the aid of one or more productivity tools and/or working with texts containing considerable repetition, such as technical manuals and within a technical area with which the translator is very familiar. medlemmar har en daglig översättningskapacitet på mer än 5000 ord, troligen med hjälp av ett eller flera översättningsverktyg och/eller genom att arbeta med texter med mycket upprepningar, såsom tekniska manualer, och inom ett tekniskt område inom vilket översättaren är mycket hemma. Cross-referencing with reported use of CAT tools shows that 18 of 26 respondents (69.2%) who report that they translate more than 3500 words per day use a CAT tool. Translation memory can clearly be used as a way of boosting output, although the gains may be negated by discounts on rates imposed by or agreed with clients. Since it was thought possible that a significant proportion of respondents whose daily output is relatively low might be women who work part-time as translators and do not provide the household's main source of income, a comparison was made between translation capacity quoted by men and women. The comparison shows that 217 out of 268 women (81.0%) answering the question on daily output produce an average of less than 2500 words, while 97 out of 137 men (70.8%) do so. The ranges with the highest number of responses were words per day for women and for men. These results are of limited significance. En jämförelse med rapporterad användning av CAT-verktyg visar att 18 av 26 informanter (69,2 %) som rapporterar att de översätter mer än 3500 ord per dag använder ett CAT-verktyg. Det är tydligt att översättningsminne är något som kan användas för att öka översättningskapaciteten även om vinsterna kan ätas upp av rabatter som införs av eller överenskommes om med kunden. Eftersom det antogs sannolikt att en stor andel av informanterna vars dagliga kapacitet är relativt låg är kvinnor som arbetar deltid som översättare och inte står för hushållets huvudsakliga inkomst, gjordes en jämförelse mellan den översättningskapacitet som angavs av män respektive kvinnor. Jämförelsen visar att 217 av 268 kvinnor (81,0 %) som svarade på frågan om daglig översättningskapacitet i genomsnitt översätter färre än 2500 ord, medan 97 av 137 män (70,8 %) gör detsamma. Det spann som fick flest svar var per dag för kvinnor och för män. Dessa resultat har begränsad signifikans. Prisenkät Survey of Rates

14 Number of hours worked per week Antal arbetstimmar i veckan The conclusion that a large proportion of SFÖ members work only part-time as translators is reinforced by the finding that 39.8% of respondents work less than 30 hours per week as translators. 35.5% work more than 40 hours per week, leaving only 24.7% in the range which corresponds to the standard working week for people in paid employment of hours. 11.6% work more than 50 hours in an average week. Slutsatsen att en stor andel SFÖ-medlemmar endast arbetar deltid som översättare förstärks av resultatet att 39,8 % av informanterna uppger att de arbetar färre än 30 timmar i veckan som översättare. 35,5 % arbetar mer än 40 timmar i veckan, vilket gör att bara 24,7 % återstår som arbetar vad som anses vara normal arbetstid vid betald anställning, timmar. 11,6 % arbetar mer än 50 timmar i genomsnitt per vecka. It should be pointed out that some respondents may have excluded the numbers of hours spent on translation-related activities such as quoting for work, invoicing, book-keeping, administration and training. In subsequent surveys this question could be examined more closely. Det bör understrykas att vissa informanter kan ha utelämnat antalet timmar som används till översättningsrelaterade tjänster, såsom offerering, fakturering, bokföring, administration och utbildning. I kommande enkäter skulle denna fråga kunna undersökas närmare. Hur många Hur många timmar timmar i genomsnitt i genomsnitt i veckan i veckan arbetar arbetar du som du som översättare? översättare? (n=397) (n=397) timmar 70 timmar eller mer 70 timmar eller mer timmar timmar timmar 0-19 timmar 0-19 timmar % % timmar timmar timmar timmar timmar timmar Types of business operation Företagsformer 23 respondents stated they were employed by someone else, while 384 reported that they ran their own translation business. Three indicated that they were employed but also ran a business. The most common form of business arrangement was sole proprietorship, accounting for 77.8% of respondents who ran their own business, while 18.3% operated as limited liability companies or the equivalent and 3.1% as partnerships. Eighteen respondents had between one and nine full-time equivalent employees. 23 informanter uppgav att de var anställda av någon annan, medan 384 angav att de hade sina egna översättarfirmor. Tre angav att de var anställda men att de även hade egna firmor. Den vanligast förekommande bolagsformen var enskild firma som svarade för 77,8 % av informanterna med egna firmor, medan 18,3 % hade aktiebolag eller motsvarande och 3,1 % handelsbolag. Arton informanter hade mellan 1 och 9 heltidsanställda eller motsvarande. Prisenkät Survey of Rates

15 Working for direct clients and translation agencies Arbete för direktkunder och översättningsbyråer 163 (40.8 %) of 400 respondents reported that they work more for translation agencies than for direct clients, while 67 (16.8%) work exclusively for translation agencies, 62 (15.5%) work more for direct clients than for translation agencies and another 62 (15.5%) work exclusively for direct clients. In view of the differential between average rates charged to translation agencies and direct clients (see Rates charged for translation), one way of improving earnings would clearly be to increase the proportion of work done for direct clients, which could perhaps be achieved through more active marketing. However, a factor in favour of working through agencies is the possibility of a regular flow of work and revision of work and feedback from those agencies which check all incoming work, althought is unclear what level of checking is routinely done by translation agencies. 17.3% of respondents often pass on work to other translators, while 10.0% often take work passed on by other translators. The question did not define what was meant by often. A remarkably high proportion (127 or 32.6% of 390 respondents) stated that their taxable annual income or gross pre-tax income was less than SEK 150,000, and another 46 (11.8%) reported that they earned between SEK 150,000 and 199,999. As less than SEK 200,000 p.a. cannot be regarded as an income on which it is possible to live comfortably for a household or individual, it is clear that for most of this group translation is not the main source of income. A separate question asking whether translation does or does not provide the main source of income for the household produced the surprising result, for a survey of a professional association, that for 227 out of 396 respondents (57.3%) translation services do not do so. A small number of the members reporting low income from translation are, however, likely to be those who undertake occasional work in semi-retirement. Annual income Årsinkomst 163 (40,8 %) av 400 informanter angav att de arbetar för översättningsbyråer i större utsträckning än för direktkunder, medan 67 (16,8 %) arbetar uteslutande för översättningsbyråer, 62 (15,5 %) arbetar mer för direktkunder än för översättningsbyråer och ytterligare 62 (15,5 %) arbetar uteslutande för direktkunder. Mot bakgrund av de skillnader som finns avseende de genomsnittliga taxor som debiteras av översättningsbyråer och direktkunder (se Priser för översättning), skulle ett uppenbart sätt att öka inkomsterna vara att utöka andelen arbete som görs för direktkunder, vilket kanske skulle kunna uppnås genom aktivare marknadsföring. En faktor som emellertid talar till översättningsbyråerna fördel är möjligheten att få ett regelbundet arbetsflöde samt granskning och feedback från byråerna som kontrollerar allt inkommande arbete. Det är dock oklart på vilken nivå rutinmässig korrekturläsning sker hos översättningsbyråerna. 17,3 % av informanterna vidarebefordrar ofta arbete till andra översättare medan 10,0 % ofta tar arbeten som kommer från andra översättare. Frågan specificerade inte vad som avsågs med ofta. En anmärkningsvärt hög andel (127 eller 32,6 % av 390 informanter) angav att deras beskattningsbara årsinkomst (brutto före skatt) var lägre än kronor, och ytterligare 46 (11,8 %) uppgav att de tjänade mellan och kronor. Då en inkomst på mindre än kronor per år inte kan anses vara en inkomst som det är möjligt att leva bekvämt på för ett hushåll eller en individ står det klart att översättning för de flesta i denna grupp inte är den huvudsakliga inkomstkällan. En separat fråga om huruvida översättning utgjorde den huvudsakliga inkomstkällan för hushållet gav det överraskande resultatet, för en yrkesförening, att den för 227 av 396 informanter (57,3 %) inte gjorde det. Det är emellertid troligt att ett litet antal av de medlemmar som angav liten inkomst från översättning är sådana som åtar sig tillfälliga arbeten under pensionen. Prisenkät Survey of Rates

16 97 of the 127 who earned less than SEK 150,000 p.a. were women, which suggests that a significant number of female members work part-time. At the other end of the scale, 6 members (1 woman, 5 men) who took part in the survey earn more than SEK 1,200,000 p.a. 97 av de 127 som tjänade mindre än kronor var kvinnor, vilket antyder att ett betydande antal kvinnliga medlemmar arbetar deltid. I andra änden av skalan tjänade 6 medlemmar (1 kvinna och 5 män) som deltog i enkäten mer än kronor per år. When asked whether their income for 2006 was higher than their income for the previous year, 162 (40.1%) of 399 reported that their income had improved, which in most cases was considered to be mostly a result of an increased number of jobs and higher rates. Other reasons mentioned were starting up a new business, moving from part-time to full-time translation and leaving paid employment to become selfemployed. Despite frequent complaints among members of downward pressure on prices, only 71 (17.8%) stated that their income had fallen, while 118 (29.6%) reported unchanged income in comparison with The Swedish economy in general and the translation market in particular are reported to be buoyant in 2007, and the trend in rates and incomes would appear more likely to be upward than downward over the coming months. However, another survey would be needed to show whether this is happening, particularly in view of the continued endeavours of large companies and government agencies to cut costs. På frågan om inkomsterna för 2006 var högre eller lägre än året dessförinnan, svarade 162 (40,1 %) av 399 att deras inkomst förbättrats, vilket i de flesta fall ansågs vara ett resultat av fler uppdrag och högre taxor. Andra skäl som angavs var ny affärsverksamhet, övergång från deltids- till heltidsöversättning och övergång från anställning till att bli egenföretagare. Trots frekventa klagomål bland medlemmar om en prispress nedåt, angav endast 71 (17,8 %) att deras inkomster sjunkit, medan 118 (29,6 %) angav oförändrade inkomster jämfört med Svensk ekonomi i allmänhet och översättningsbranschen i synnerhet anses vara blomstrande 2007 och trenden för taxor och inkomster tycks vara mer på uppåt- än på nedåtgående för de närmaste månaderna. Ytterligare en undersökning behöver emellertid göras för att visa om det är detta som händer, särskilt mot bakgrund av stora företags och myndigheters fortsatta besparingskrav. Prisenkät Survey of Rates

17 Marketing of translation services Marknadsföring av översättningstjänster Translators, who traditionally work alone or in small groups, tend not to actively market their services, with 343 (90.7%) respondents in the survey who market their services stating that they obtain work through recommendation. Those who have a full work-load are unlikely to devote much time and effort to marketing, although the proportion of higher-paying direct clients could probably be increased through active marketing. Of 397 respondents to the question on types of marketing, 238 (60.0%) stated that they market their services through their own websites, 343 (90.7%) through their listing on the SFÖ website, 227 (62.0%) through Internet databases, 58 (17.1%) through Yellow Pages, 46 (13.6%) through advertising material, 153 (46.0%) through networks, 20 (5.9%) through web advertising, 12 (3.5%) through newspaper advertising and 34 (10.1%) in some other way. The number of members with their own websites is higher than might be expected, and a survey conducted two or three years previously would probably have produced a much lower result. Översättare som traditionellt sett arbetar ensamma eller i små grupper tenderar att inte aktivt marknadsföra sina tjänster. 343 (90,7 %) av enkätens informanter som marknadsför sina tjänster uppger att de får arbete via rekommendationer. De som har full arbetsbelastning avsätter sannolikt inte mycket tid och energi för marknadsföring, trots att andelen direktkunder som betalar mer antagligen kunde öka genom aktiv marknadsföring. Av de 397 informanter som svarade på frågorna om vilken sorts marknadsföring de använder angav 238 (60,0 %) att de marknadsför sina tjänster via den egna hemsidan, 343 (90,7 %) via att de listas på SFÖ:s hemsida, 227 (62,0 %) via databaser på Internet, 58 (17,1 %) via Gula sidorna, 46 (13,6 %) med marknadsföringsmaterial, 153 (46,0 %) genom nätverk, 20 (5,9 %) genom annonsering på nätet, 12 (3,5 %) genom annonsering i tidningar och 34 (10,1 %) på annat sätt. Antalet medlemmar med egna hemsidor är högre än man kunnat förvänta och siffran skulle troligen varit betydligt lägre om undersökningen genomförts för två eller tre år sedan. Translation-related services offered Översättningsrelaterade tjänster 402 respondents offer translation services, 299 proofreading, 273 language revision, 120 editing, 57 copywriting, 17 dubbing/voiceovers, 32 subtitling, 55 localisation, 21 glossary compilation and 22 other translation-related services (see bars from left to right in the chart below). Replies to an open-ended question indicated that these included interpreting, language consultancy, on-site document review, validation of technical terms in English, layout work, transcription, training services and administrative services. 402 informanter erbjuder översättningstjänster, 299 korrekturläsning, 273 språkgranskning, 120 redigering, 57 copywriting, 17 dubbning/speakertexter (voiceovers), 32 undertextning, 55 lokalisering, 21 ordlistor och 22 andra översättningsrelaterade tjänster. Svaren på en öppen fråga indikerade att de senare inkluderade tolkning, språkkonsultarbete, dokumentgranskning hos kund, validering av tekniska termer på engelska, layout, transkri-bering, utbildning och administrativa tjänster. Prisenkät Survey of Rates

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Ökad andel kollektivtrafik hur? En kunskapssammanställning

Ökad andel kollektivtrafik hur? En kunskapssammanställning Ökad andel kollektivtrafik hur? En kunskapssammanställning BENGT HOLMBERG BULLETIN 286 TRAFIK OCH VÄG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET, 2013 Bulletin 286

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Rapport 2014:11. Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling. En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser

Rapport 2014:11. Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling. En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser Rapport 2014:11 Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling En studie av deras

Läs mer

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre VTI rapport 431 1998 Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre En jämförelse av svenska och finska allmänläkares aktiviteter, kunskaper och attityder Liisa Hakamies-Blomqvist,

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Nyanlända kommenterar introduktionen. Resultat av NKI brukarundersökning för flyktingar och invandrare som avslutat introduktionen

Nyanlända kommenterar introduktionen. Resultat av NKI brukarundersökning för flyktingar och invandrare som avslutat introduktionen Nyanlända kommenterar introduktionen Resultat av NKI brukarundersökning för flyktingar och invandrare som avslutat introduktionen Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Summary 9 Inledning 13 Varför NKI och

Läs mer

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7 Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

Hemslöjden. som näringsgren

Hemslöjden. som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Hemslöjden som näringsgren Infonr 059-2008 Omslagsfoto: Korp av Mikael Nilsson foto Jostein Skeidsvoll Väska i flossa med inspiration av Andy Warhol av Eva Edenby foto Anders

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Medverkande 4 Contributors

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Liv och Hälsa i Norrland 2003

Liv och Hälsa i Norrland 2003 Liv och Hälsa i Norrland 2003 Rapport 2003:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 English summary 8 1. Introduktion 11 1.1 Förord 11 1.2 Bakgrund 12 1.3 Syfte 13 1.4 Material och metod 13 1.4.1 Enkät

Läs mer