Ckin G, Hansson. Teosofisk litteratur. Uppgif-ber om förlag, försal j~iingss.tallen, bocker och tidskrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ckin G, Hansson. Teosofisk litteratur. Uppgif-ber om förlag, försal j~iingss.tallen, bocker och tidskrifter."

Transkript

1 Teosofisk litteratur Uppgif-ber om förlag, försal j~iingsstallen, bocker och tidskrifter Specialarbete inom amet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan Boras, ht 1974 Ckin G, Hansson

2 Sid 1 Var kan maxi köpa teosofisk litteratur? Tidskrifter 4 6 Kommentarer till några böcker 1 Litteraturlista 9 13 Registek till bilagorna 21

3 Inledning, Meningein aied detta arbete har varit att visa hur mm kan leta fram litteratur inom att speciellt omrade och har har uppgiften varit att söka teosofisk litteratur Bor att klarara ämnets omfattning har jag bifogat kopior ur Svensk uppslagsbok, (El A-1: 3-21 avsnitten teosofi och teosofiska smf mde t, och dessuton har jag, fir att ytterligare förtydliga vad teosofi ar, tagit med artiklar ur 30 R Ståhl och Bertil Persson, Kulter - sekter - samfund En studie av religiösa minoriteter i Sverige Stockholm 1971, (Bil A-2:L-5) Har framgår att teosflska samfundet ar uppdelat i en amerikansk och en indisk sektion som b%da ger ut böcker och tidskrifter Jag har i litteraturförteckningen inte markerat nagon speciell gren utan betraktat teosofiska samfundet som en enhet Det har ibland varit svårt att göra gränsdragningar för r-et Darisken Martinus är egentligen inte teosof, men Ligger i sin lära mycket nära teosofin och be- hmdlas ofta inom de teosofiska samfunden och darfor finns en f~rteckning över hans arbeten med (Bil, B-5:1) Spiritualism hör inte hit Det kan emellertid i många fall vara svårt att avgöra var grhserna &r och det kan tänkas att nagra spiritistiska arbeten smugit sig in i listaa Ett h u svårare begrepp för denna uppdelning ar ockultism Teosofi och ockullism ar inte samma sak, men det kan hora samman och for att klargöra detta påstående, steder jag mig p& ett citat av e n av teosofiska samfundets grundare, Helena Petrovna Blavatsky Hon skriver i Nyckel till teosofien, Sthlm 1918, s 28: "En person kan förvisso vara en mycket god teosof, antingen inom eller utom samfundet, utan att på något satt vara ockultist Men ingen kan vara en sann ockultist utan att vara en sam teosof; i annat fall ar han, medvetet eller omedvetet, helt enkelt en svart magiker" P i Resultatet av detta resonemang har blivit, att ockult litteratur ibland finns med, då jag har kopior på litteraturförteckningar frh teosofiska bokförlag, Jag har däremot inte gjort särskilda sökningar för att få fram ockult litteratur, utan vill bara nämna för d a so= det, att en god början kan vara att g% igenom avdelningen occult sciences i Subject guide to Books in print för att sedan ta kontakt med de förlag som finns med har

4 Rosenkreutz-skrifter, kosmologi och Iitteratrir om Baha'i, som finr-s med inoa Cn-avdelningen, liör inte till teosofi och har uteslutits Mycket gamla arbetein, som t ex skrifter av Jakob Bhme och hanuel Swedenborg, som gr av delvis teosofisk karaktär, har jag inte heller tagit med Rudolf Steiner var en tid teosof och skrev teosofiska arbeten men grundade sedan den mtroposofiska r5relsen och lämnade teosofiska samfundet Detta ar förklaringen till att nagra arbeten av S-teiner finns med har, men de flesta har uteslutits, Krishnamurti betraktar sig inte som anhängare av någon rörelse, nen d& han utbildades för världsledarska? av teosofen Annie Besant, har han oftast; amman- kopplats med teosoferna och hans skrifter finns med p% de teosofiska förlagens litteraturlistor Theosophical Bookshop Ltd, 68 Great Russel1 Street, London BC1B 3BU har gett ut en Arskild förteckning över Krishnamurtis arbeten och denna finns med som bilaga B-7:8-9, Man kan i litteraturlistan finna skrifter, som vid första anblicke11 verkar, som om de inte borde hora hit Exempel på detta ar litteratur om vegetarism Dm teosofiska livsaskådningen innefattar emellertid också ett vegetariskt levnadssätt och mbga teosofer har i sina skrifter bshmdlat dietens betydelse Bad det gäller den skönlitterära avdelningen, har det varit mycket sv%rt att peka ut författare som skriver helt utifrån en teosofisk åskådning och jzg har inte tagit med någon särskild Hc-avdelning lb sådan avdelning firas emellertid L ' i den förteckning över bokbqtåndet i Teosofiska samf'undets bibliotek i Lmd 1904, som finns med i litteraturlistan, Jag har valt att bifoga hela denna rörteckning, (Bil A-3:l-16) eftersom den så val visar vilka amnesomr3,den son ar intressanta för d a teosofiske sökaren, De skönlitterära författare som finns med har betrak- tas i alknänhet inte som teosofer i egentlig mening, men de ligger i dessa verk mycket nara den teosofiska problematiken I denna boksamling marker man ocks% att nykterhet, vegetarisn, djurskydd och fredsrörelse ar av speciellt intresse Dispositionen av arbetet har jag valt att &ra p% följande satt: Efter denna inledning finns m sammanställning av de olika förlag och återlrc5ljare, so9,tillhandah%ller teosofisk litteratur Till dema avdelning (B) finns bland bilagorna kopior ur olika fdrlags- och bokhande1sförteckningar Sedan föl jer

5 i avdelning C' en översikt av de teosofiska tidskrifterna från olika delar av varlden Under avdelning D har jag komeilterat några arbeten av de mest fraträdande teosoferna och dessutom finns här skrifter, som kan vara av speciellt intresse, t ex böcker om språket sanskrit Avdelning E bestar av en okommenterad lista med teosofisk litteratur och uppgift om var man kan finna den Sist finns avdelningen med bilagor Helt allmäxtt kan det sagas om detta arbete, att i de fall jag har haft uppgifter om ett verks originaltitel, tryckort och tryck%r, finns de med i förteckningen I många fall salulas emellertid dessa uppgifter i böckerna och då har jag nöjt mig med författare och titel Teosofiska samfundet har bibliotek i Stockholm och Göteborg Adresserna till de båda biblioteken ar: Teosofiska Saafundet ~ d ~ a k Nybrogatm Stockholm Tel el Teosofiske Samfundet Adyar Johannebergsgatan Göteborg Tel

6 Var kan man köpa teosofisk litteratur? Da,man vill köpa böcker om teosofi, kan man =lita en vanlig svensk bokhandel eller en affar, som specialiserat sig p& teosofisk och ockult litteratur I Sverige finns det några sådana försäljningsställeno Man kan ocksa vända sig till nagon utländsk bokhandel eller direkt till de utländska förlagen I Stockholm finns Bokhandeln Studio, Nybroga-tan 24, Stockholm, tel och dar kan man b%de låna och köpa böcker En förteckning över de svenska titlar man kan erbjuda finns med som bilaga B-1:l-3 och utläadska originalverk som bilaga B- 2: 1-4 Man kan ocksa beställa böcker fr& Teosofiska Bokförlaget (Theosophical ijniversity Fress Agency) sveavägen 45, Stockholm Tel med son bilaga 5-3: 1-7 tisdag - torsdag kl l9*,oo, okt - april Den komenterade katalogen finns Vattumannen ar en bokhandel, som specialiserat sig p& litteratur om ockultism, magi, religion, UFO, yoga och astrologi Har finns ocks% smycken, tarotkort, rökelsekar m m De ordnar föredrag och seminarier Harifrh kan man f% en omfattande katalog och ur denna finns, som bilaga &4:1-2, ett utdrag som visar vilken teosofisk litteratur de kan tillhauldahålla Adressen arg Vattumamen, Tegnkrsgatan 43 a, (Strindbergshuset) Eox 4596, Stockholm Tel G Ett liknande boksortiment som hos Vattumannen km man finna hos Edista, Kuhlemam & Co, Vasterängsvagen 51 B, mebyberg Tel blan gör beställningar efter utförliga listor, nen det g&r ocksa bra att besska lagret, om man en Överenskommelse per telefon Från Halsans förlag AB, Vasavaga 9, Lidingö kan man beställa olika vegetariska böcker och skrifterna av IZartinus ock B$ Yin R$ bl a Dessa böcker finns också ofta i den vzuiliga bokhandeln och i hdlsokostaffarer (Bil B-5~1)

7 När det sedan gäller att gora sökningar efter teosofisk litteratur utanför Sveriges gränser, ar Books in print ett bra hjälpmedel Som bilaga B-6:l-2 finns all litteratur, som inordosts under %mesordet "theosophy" i Subject guide to Books in print 1973, volume 2, s Forlagen tir emellertid bara angivna med en förkortning och för att man skall f& en fullständig uppgift över förlagens namn och adresser, måste m m gå till Books in print Norsk Teosofisk Samfund har bibliotek och bokförsäljning p3, Oscars gate 11, Oslo 3 Telefon och i Danmark vänder man sig till Teosofisk Samfunds danske forlag, Anandagården, Stårup, 4500 Nykbbing S eller TS-centeret, fisterbrogade 54 C, III, Köpenhamn London ar ett huvudsäte i Europa nar det galler anskaffadet av teosofiska böcker Från The Theosophical Pu'olishing House, London Ltd, 68 Great Russel1 Street, London, W,Gl, kan mm få listor for ztt göra beställningar efter (Bil B-7:l-10) Ear ar de också agenter för The Theosophical Publishing House, Adyar, India, The Theosophicd Publ,ishing Bouse, Wheaton, Ill, U SA, The St Albans Press, London och Kalakshetra Publications, Adyar, India Om man söker teosofisk litteratur på franska, vänder mm sig till Edition Adxar, 4, Square Eapp, 75W7 Faris, som her en utförlig, kommenterad katalog över bl,a teosofisk litteratur, Utdr= ur katalogen finns med som bilaga B-8:l-3 Amerikanslra förlag ar Theosophical Publislaing House, Box 270, Wheston, och Theosophical University Press, PO Bin "C", Pasadena, Calif 9119 Man kan också beställa böcker från The Theosophy Company, 245 West 33rd Street, Los Angeles, Calif (Bil, B-9: 1-6) och från Point Loma Publica- tions, Inc, PO Box 9965, San Diego, Calif USA Bi1B-10: 1 I Indien finns The Theosophical %blishing House, Adyar, Madras 6~0020, India, vars katalog fins ned son bilaga B-1l:l-19 Har finns också, Theosophy Conprny (India) Private Ltd, Theosophy Hall, 40 Nev Marine Lines, Bombay , India Bilaga B-12: 1-2

8 Tidskrifter RI klar överblick över vilka teosofiska tidskrifter som finns, får m m på ett uppslag, som brukar firinas med i varje numer av The Theosophist (Bil C-1:l) I denna uppstalhing f& m m adresser till de olika teosofiska sanifundm och uppgifter om vilka tidskrifter de ger ut Under avdeiningma religion och filosofi hittar man ocksa i Ulrich's inter- national periodicals directory uppgifter om %tskilliga av dessa tidskrifter Här finns också prenumerationspriserna med I Sverige fanns mellan 1891 och 1960 Teosofisk tidskrift Organ for Svenska sektionen a-f Teosofiska samfundet, Adyar 1961 slog man sig smm i Dainmark, Norge och Sverige och gav ut tidskriften Teosofi i Norden, som bestsr av tre avdelningar, en för varje sprakområde Iian översätter ibland artiklar från någon 217 de internatioiiella tidskrifterna, men mhga bidrag kommer fr& de egna samfunden Varje land har sin avdelning och därmed också sina egna meddelmden om nyutkommen litteratur, men man har in-te någon fmt recensionsavdelning Ett exempel på v51ka artiklar som kan förekomma, får mm i den samlade innehållsförteckningen för Teosofi i Norden 1973 (Bil C-2:l) Tidskriften, sos kommer ut med 6 nr pr år, km bestii1las genom Barbro Rydholm-hfelander, Beleshögsv 15, Idalmö Den kostar 15 kr pr ar Genom Barbro Rydhoim- Melander kan mal också prenumerera på The Theosophistcför 18 kr pr år, men mm kan naturligtvis också vhda sig direkt till Indien Be Theosophist ar den inteme;tionelle tidskrift, som många teosofer vill läsa bredvid den fr& det egna landet Redaktör ar John B S Coats, son ocksa är världspresident i??le Theosophical Society och tidskriften har i Ulrich's int, per ctirectory föl jande u-ppgifter: "The Theosophist 1879 n: Rs 12 ($ 450) Theosophical Pullishing fiouse, Adyar, Madras 20, India bk rev index every 6 EOS eirc 2000" Priset ar emellertid höjt till Rso 2200 pr %r F;r, u-pfzttning oa artiklarna art får Inan av Innehållsförteclmingen för oktober mars 1974 (Sil C-3:l-2) Tidskriften hm en stående recensionsav6elning för ny~tkommen teosofisk litteratur John 3 S Coats har ock& planer på att ge ut en r;y världsomfattande tidskrift, eftersom mhga anser, att The Theosophist liggor p& ett för högt plan

9 Tne Theosophical hlovement A Nagazine Devoted to The Living of the Higher Sife, ges ocksa at i Indien av Theosophy Company (India) Private Ltd, 40 New Marine Linea, Bombay , fnciia, Tidskrift= har inte någon speciell recensionsavdelning och kostar pr &r Rs 7,00 ; 70 y p $ 350 Recensioner och bokanmalningar från Theoso-hy Company kan m m i stallet f% i nfigon ax de andra tv& tidskrifterna som ges ut vid New Marine Lines, nhliga The Indian P0EN och The Aryan Path The Indim PEN, ar en litterar mhadstidskrift som startades 1954 En årlig prenumeration kos%ar Rs 1200 ; S1W ; $, 300 I The krysrn Path ges ut vid New Marine J_ii~es, men man kan också beställa den fr& ett Lundonkontor: 62 Queen9s Gardens, London W2 3AH' ti31 ett pris av 2105 för 10 numer Den koinmer ut varje mhad utom juni och juli Nu har re- daktioner, Saft stora svårigheter med sjukdom, fel på en tryckpress, pa?pers- brist, upplopp, strejker och monsunöversv~ingar, s& man har besl-utat sig för att hoppa över 1974 och återta den normala utgivningen med 10 nr pr &r fr& och med januari 1975 The Aqan Path har i The Writers' md Artists' Year Book (1974) följm,de karakteristik: "An international review of philo- sophy, mysticisa, comparative religion, psychical research, Indian culture -d the brotherhood of kamauiity" Tidskriften har en omfattande recensions- avdelning och anmäler nyutkomen teosofisk litteratur Som underrubrik till namnet The Aryan Path har man valt ett citat ur Tystnadens röst av H P Blavatsky: Point out the "Way" - however dimly, and lost among the host - ss does the evening star to those who tread their path in darhess I England ger man ut The Theosophical Journel, The Jov-rna1 of The Theosophical Society in England, Den kommer ut med 6 nr pr år, kostas 20 s och Ban beställas genom %e Theosophical Society in kgland, 50 Gloucestsr Place, London W1H 3HJ, Har firns artiklar, en insuldarspalt, rayporter fr& andra samfund och en re~~sionsavdehing I Holland har man ett aktivt samfund: Theosofische Verenidng Nederlandse Afdeling, Amsteldijk 76, Amsterdam - 8, Nederlmd, som ger ut tidskriften Theosefia med artiklar, recensioner, lista med nyförvärv- till biblioteket och nycket annat, Pris: f 20 Härifr& kan maa ock%% beställa teosofisk litteratur p3 holländska

10 I Frankrike ger man ut Le Lotus Rleu med 10 nr pr &r En arlig pre~iumeration kostar 40 francs, Den kan beställas genom SociétB Th6osophique de France, 4, Square Eapp, 75W7 Paria Vid sarana zdress finns också ett bibliotek, son ar öpyet på efter~ddagea p% tisdag, torsdag och lördag, I USA finss flera olika teosofiska tidskrifter 1nternationell spddning har Sunrise, som kommer ut; sedm 1951 Den ar osekterisk och opolitisk On syfte* mad tidskriften säger man i varje nummer: "Its puxpose is to search out and share those fundamental principles underlying mcient and modern experiencc a d thought which provide the basis for man's evolutionary progress - principles which can help him in a practical way fulfil1 his responsibilities to himself and his fellowmen" Smrise publiceras av Theosophical University Press, Altadena, California och kostar $ 400 pr år (10 nr) A11 korrespondens skall siindas till: Sunrise, Post Office Bin C, Pasadena, California, I The Eclectic: Theosophist a bi-monthly newsletter from Point Loma Publicatioris, Inc,, P0 Box San Diego, California kommer ut med 6 nr pr Qr och kostar $ 5-00 Har finns meddelanden om nyanskaff'ningar till Foint Loma biklioteket och mm har en avdelning for bokanmalningar Theosopyg; devoted to the theosophical movement and the brotherhood of hma- nity, the study of occult science a d philosophy =d Aryan literature Tidskriften kommer ut med ett nummer varje nihade F;n Arlig prenumeration kostar $ 500 och man far den genom Theosophy Co, 245 West 33rd Street, Los krgeles, California 90007!Edskriften har ett särskilt index och en stående avdelning, on the lookout, dar man behandlar olika världshändelser och citerar andra tid- skrifter Har finns också meddelanden om teosofer och teosofisk litteratur Slutligen kan nämnas att man i Kanada ger ut en mycket val upplagd och utförlig tidskrift med recerisionsavdelning, The Canedian Theosophist kan rekvireras fr& Box 5051, Postal Station "A", Toronto, Ontario, Caaada M5W 1N4

11 ICommefitarer till några böcker, Den första bok H, P Blatratsky gav ut var Isis Umeiled, New York 1877 Helena Petrovna Blavatsky hade tillsmms med Henry Steele Olcott grundat Teosofisks Samfundet tv% år tidigare i New Tork, Isis Unueiled har undertiteln: A Master Key to the hfysteries of hcient and Modern Science och besthr av tv& delar Del ett handlar allmänt om vetenskapens påstadda ofelbarhet, medan hon i den andra delen på samma satt behandlar ofelbarheten inom religionen, Hon diskuterar också tolkningar av mytologiska berattelser i flera religiösa skrifter, hon tar upp magi, klassisk filosofi och jämför världsreligioner H P, Blavatskys största arbete ar The Secret Doctrine (Den hemliga läran), som kom ut i -tv& volymer 1888 Del ett hadlar om universums ursprung och utveckling och del tv& om människans ursprung och utveckling, Inneh%llsforteckningen finns med som bilaga B-7:lO I detta arbete lägger hon fram en utvecklingsplan for människan och ~miversum och behandlar de osynliga, så väl som de synliga, nanifestationsvärldarna, i vilka liv siigs existera i tusentals former fiolutionen, eller utvecklingen, sker på grundval av a) en ständigt närvarande, evig, gränslös och oföränderlig princip, som ar bortom det mänskliga förnuftet b) universums evighet som en obegränsad plan? tidvik lekplats for otaliga världars oup?hörliga tillblivelser och forsvinnanden c) den f'undamentala identiteten mellan alla själar och den Universella Översjalen Ro P Blavatsky har haft måaga kallor, men The Secret Doctrine baseras till största delen på en gammal skrift, The Book of Dzyan, till vilken den ar en kommentar och tolkning Boken läses ännu flitigt och anses vara rik på kunskap och visdom Den har också fått negativ kritik bl a av August Strindberg, Till boken finns stt separat nm- och sakregister H P, Blav8tse skrev också en hel del kortare böcker Eh av dessa ar The Key to Theosophy (Nyckeln till teosofin), som ar tm värdefull introduktion till den teosofiska filosofin Framställningen ar gjord i form av fragor och svar Hon lämnade också efter sig en mängd artiklar, som har sammanställts av Boris de Zirkoff i The Collected Writings of H, P Blavatsky ~örfa-ttari&an har inte minst blivit uppmärksammad på grund av e11 anspråkslös liten bok om andlig insikt Den heter The Voice of the Silence (Tystnadeno rört)

12 sch ar hennes' översattning av en gunuial österländsk skrift, De gyllene före- skrifternas bok, och innehåller ock& hennes kommentarer till en rad före- skrifter ror dem som söker upplysningens vag Annie Besmt, som varit president för Teosofiska Saafundet, har lamat en mängd skrifter efter sig, Esoteric Christianity (Esoterisk kristendom eller de mindre mysterierna) visar de esoteriska eller dolda lärorna och symbolerna som finns i kristendomen Roa har också beh=dlat -bankens mak-t i Thought Power: Its Control and Culture (Tankekraft, dess kontrollerande och uppodling) Har visar hon hur tankekraften kan frigöras och användas till kreativitet The Aricient Wisdom (Den uråldriga visdomen) ar en klar översikt över de gudomliga sanningar, som finns inom alla stora religioner C W Leadbeater har skrivit Mm Visible and Invisible, där lian behandlar naturen, existensen och de olika färgerna i människans aura Av samma författare är ocksa - The ~ri~sters and the Path, som hmdlar om de stora mästarna, eller lärarna, som km förmedla den dolca kunskapen Boken innehåller ocksb levnadsregler för dem som vill n% fram till de stora swaingarna* Tillszmmans har Annie Besant och C W Lead5eater skrivit Thought Forms, som handlar om tankens makt och de former och farger den km astadkomma i mämiskans aura The Ocean of Theoso-phx (Teosofins ocean) av William Q Judge ar en översikt; av de teosofiska grundlarorna Reinkarnation och karma, mmiskans s jufaldiga natur, psykiska fenomen mm behandlas på ett klart och tydligt satt G de hrucker förestod Point hma Theosophical Society i Kalifornien och av hans skrifter marks huidamentals of the Esoteric Philosophy, The Esoteric Tradition och Studies in Occult Philosophy För kommentarer till dessa arbeten hänvisôr jag till Teosofiska Bokförlagets katalog Bilaga B-3:5 G de Purucker har också sammanställt en utmärkt liten ordbok över temer, som ofta förekommer inom den ockulta litteraturen, Den heter Occult Glossary (Ockult ordbok ) Ett av de teosofiska standardverken ar Light on the Path av Mabel Collinso Det ar en Översättning och bearbetning av ett gammalt sanskritarbete, i form av aforismer med noter, som innehaller levnadsregler om självkännedom och behärskning,

13 Katherine Tlngley hm i The Ilysteries of' the Heart Doctrine (Hemligheterna i Hjärtats lära) g5iii-t en överblick av den teosofiska rörelsen, Hon har ocksa tagi-kmed n%gra korte, uppsatser on H P Blava,tsky, Wi1ïim Q Judge och om sig sjzlv, efter elevernas enträgna uppmuntran Ron behandlas ocksa problema- tiken teosofi och kristendom En uppsats handlar om karmalagen och en man om det antika dramat I Teosofien, den inre hmskapens väg med undertitel: Länkar, som läsaren själv får smarisvetsa, har Grace Knoche samlat olika ut- talanden av Katherine Tingley De ar ordnade un6er olika avdelningar, som teex Mystikem~ vag, Lärare och lärjunge smt Kvinna och det teosofiska hemmet*, Charles J Rym skriver ocksa om teosofiska samfundets första år och om de svarigheter man d& hade att kärnpa med i H P Blavatsky och Den Teosofiska Rörelsen Har f&r mm ta del av de anklagelser för bedrägeri H P B utsattes för ooh Rym har tagit med många citat fr& brev och andra skrifter* I På senare 5s har James A Long koinmit ut med bokex epanding I-Iorizon (Vidgad livssyn), som i forro av fragor och svar redoger för teosofin son LivsaskZdning Har fbns teosofins grundtankar, son: kama, reinkzmtion och den gyllene regeln franeli&llet blir mycket lättillgbgligt på grund av den Blara, enkla stilen och frhga-svar-formen Kunskaper i sanskrit kan vara till stor hjälp och glädje vid studiet atj teosofi Judixh Qberg gav i Point Loma 1940 ut Sanskrit Keys to the Wisdon-Religion, Ari exposition of the phalosophical a d religious teachings inbodied in the srnokrit terms used in theosopliicai and occult literature Judith Tyberg var larere i sanskrit och orientalisk religion och filccofi vid Theosophica,l University, Point Goma Hon berättar i sitt förord till boken, att det var en stark önskan att bättre först% H P Blavatskys The Secret Doctrine, som gjorde att hon började lära sig sanskrit Hon har nu skrivit dema lärobok särskilt med tanks p& dsrn som studerar teosofisk och ockult litteratur Man får en historik och redogörelse för språlkets utveckling Regler for s-i;a-ming och uttal finns ocksh med J &r igenom de sanskritterner, som fi3rekommer i H P Blavatskys olika verk Sist i boken finns ett index uver terner och son bilaga följer lektioner i smsk,rzts uttal En man lärobok i sanskrit ar The Smskrit Lansage av T Eurrow, London 1/75 Burros är mycket utförlig och man f&r en fyllig historik I ett avsnitt behandlas

14 fonetik och i andra osdbildniiigar och liheord I en tre sidor lång biblio- grazi får man hänvisningar till litteratur om saiskrit Sist i boken finns att onfaltande index

15 De flesta bibliotek har en Cn-avdelning för litterstur om teosofi och spiritism Man finner emellertid ofta ett mycket magert besthd under detta s% efterfrågade omr%de Bilagorna med förlagsförteckningarna visar att det har verkligen finns litteratur att välja bland, För att ytterligare öks insikten om vidden av detta &me, har jag val-t; att förteckna ett urval av den litteratur om teosofi, som firns vid Göteborgs Stadsbibliotek och Göteborgs Universitetsbib1ioteK I listan har stadsbibliotekets böcker markerats med GSS och universitetsbibliotekets med WB Jag vill en gåag påpeka, va4 Jag i inledningen sa OIE ett verks ori&naltitel, tryckort och tockar Dessa uppgifter selknas ofta i b6ckerna och då har jag nöjt mig med författare och ti-tel l Abelli, Bror, Vi, evighetslågor! Ett varsel om den nya uppenbarelsen: "Mirakelresor genom tidlöshetenh JGnköping 1955 GUB Ahlberg, Alf, Teosofien Sthim 1923, GUB Alexanderson, A A, Lifsgiltor Tankeväckade anteckningar ur doktar A A Alexandersons föredrag I-III Chicago GUB Anderson, Jerome A, Den sjufaldiga människan RI undersölming af der! mänskliga sjaleri Från eng Sthlm 1898 GVB Andrae, Tor, hlodern mystik, Zn blick p% teosofien och den ockult8 vetenskapen Sthlm 1930 GUB Athis, G (pseud), Den gamle vise berättar Från den helige mastarens tid och om framtiden Sthlm 1952 GUB Barboka, Geoffrey A, Gods and heroes of the Bhagavad-GSta -4 brief descxiption of the nythologr of Ilncient India as contained in the Bhagavad-G?%&, including techical terms and explanations ir, the light of theosophy, Point Loma 1939 GSB Besant, Annie, Döden - och sedan? Göteborg 1893 GUB Esoterisk kristendom eller de mindre mysterierna Sthlm 1922 GUB - - Fire Foredrag Kobenhavn 199 GUB - - Det högre livets lagar Föreläsningar vid Teosofiska samfundets indiska sektions Arsmöte i Benares 1912 Sthlm 1920 GUB - - I förgården Sthlm 1897 GUB - - Is the Bible indictable? Seixg an enquiry whether the Bible comes within the ruling of the late Lord Chief Justice as to obscene literature London 1884 GUB Karma Sthlm 1897 GUB Karma, Lagen om crsrtk och verkan, Sthlm 1916 GUB Kristus, den historiske, den mytiske och den mystiske Sthlm 1901 GliB - - Livets gåta Sthlm 1917 GUB - - Livets og Fornemes Udvikling Fire Foredrag, holdte ved det Teosofiske Samfunds tre og tyvende Aarsnöde 1898 Köbenhmn 1902 GUB vag, Fyra föreläsningar hållna vid Teosofis!ra smfundets tjugonde %rsniiite i Adyar, Madras, Indien den december 1895 SLhlra 1901 CUB irjungaska~ets - - Idiisiarna Sthlm 1920 GUS - - Reinkarnationen eller återfödelsen, Uöteborg 1895 GUB - - Nogle Livsproblemer samt Fo~soningen og Cfringens Lov ICGbenhavn 1901 GUB

16 - - Tankekraft, dess kontrollerande och uppodling Sthlm 1911 GUB Besant,,Annie, Sjalfvet och dess höljen Fyra föreläsningar Sthlm 1895 GUB Teosofi Sthlm 1933 GUB - - Teosoiien och den nya psykologien, Sex förelasningar London 1904 Sthlm 1920 GUB Teosofien och teosofiska samfundet, Stblm 1921 GUB Tider soni stunda Sthlm l9li GUB - - Dc tre vagarne till förrning med G-J~, Sthlm 1901, GUB - - Den uråldriga visdomen Grunddrageri av de teosofiska lärorna, 3 uppl, Sthlm 1922 CUB Vegetarismen i teosofiens ljus Föredrag Sthlm 1895 GUE - - Vart liv i tre världar, (~v~an% life in three worlds) Sthln! 1921 GUB Blavatsky, Helena Petrovna, The completa works of H, P Blmatsky Ed by A, Trevor Barker Londcn Vol 1-4 i GSB, GUR 2 Dec, 1879-May 1881 GCB, GUB , GSB , GSB, GiTB - - Esoterik Nachgelassene Schrifter GUB - - Five messages to -bhe American theos~phists In convention assembled: 1888, 1889, 1890, 1891 With a fcreword Los Angeles 1922 GUB - - From the cayes and j-igles of Hindostan Translsted fro~ the Russim London 1892 GUB - - Helena Petrovna Forndress of the original Theosophical society in New York, 1875, the international headquaters vf which are now Point Loma, California By Katherine Tlngley Publ by The woman7e international theosophical league Point Loma 1921, GSB - - Helena Petroma Blavatsky och hemliga larm, Jirinnesbilder av Constmce Wachtmeister m flo Övers fr eng Sthlm 1947 GUB - - Den hemliga läran, Sammanfattning av vetenskap, religion och filoscfi (0rig:s titel: The secret doctrine, the synthesis of science, religion and philosophy) D 1 Världsdaningen Sthlm i GUB, Sthlm 1919 GSE, GUB, Sthlm 1966 GSB, GUB D 2?b4kniskms daning Sthlm GUB, Sthlm 1921 GSB, GUB, Sthln 1966 GSB, GUB Itam- och sakregister Sthlm 1923, 1966 GSB, GUB Kollen-Träme Övers fr mg Leipzig 1906 GUB - - Isis unveiled A master-key to the mysterles of ancient 2nd modern sclmce and theology Vol 1-2,, 1 Science 2, Theolo~ Point Loma, Calif 1906 GUB - A modern Panarion A collection of Pagitive fragments from the pen of Ho P Blavatsky London, Nem York, Madras 1895, GUB - - Nightmare tales London, New York, Madras 1892 GUB - - Nyckel till teosofien Xn klar framstallningi form af fragor och svar af den sedelära, vetenska? och filosofi, för hvars studium det teosofiska samfundet blivit stiftadt Fr, eng Sthlm 1890 GUB, Sthlm 1908 GSB, GUB - - The people of the Blue lilountains, Wheaton 1930, GUB - - Praktisk oclrultism samt Ockultismen och de ockulta färdigheterna - Några praktiska anvisningar för det dagliga livet (Orig: s titel: Occultism versus the occult arts) Sthlm 1924 GSB, GUB - - The secret doc-trine The synthesis of science, religion and philosophy, Vol Cosmogenesis 2 Anthropogenesis London 1888, Point Loma 199 GUB - - & Judge, William Quasi, Some of the errors of Christian ~ci'ence Cri-ticisms Point Loma u, a GSB - - Studies in occiiltism A series of reprints froa the writingc of fl P, Blavatsky Nc 1-6 Boston Practical occultism Occultism versus the occult arts, The blessings of publicity 2 Zypnotisig Black magic il? science, Signs of the tines 3 Pcychic and noetic action 4, Kosnic mind The dual aspect of wisdom 5 The esoteric character of the Gospels 6 Astral bodies Constitution of the inner man, GUB

17 Blavatsky, Helma Petrovna, Studies in occultism: A series of reprints of the "Lucifer" articlôs of Helefia Fetrovna Blavatsky Toronto The esoteric character of the Gospe3s 1935, GUS - - Teosofian avain Selva esitya kysynysten ja vastausten rnuodossa siitii Siveysopista tieteestä ja filosofiastao Jorika tutkimista vartrn teosofinen seura on perustettu 3 painos Hki 1934 GS3 - - The theosophicai glocsary Landon 1892 GUB - - Tystnadens röst, Valda fragment nr "De gyllene föreskrifternas bok" Till dagligt bruk tör iansoer (lärjungar) Översatt till eng, och försedd med mnarkningar av Y P B Gteborg 1894, Sthlm 1912, 194go GUB - - Valda smärre uppsatser utgivna af Wilhelm Harnqvist, Sthlm 1893 GUB - - Valda uppsatser i teosofiska amen Sthlm 1940 GUB B6 Yin R& (pseud, för Joseph Schneiderfranken), Boken om den konungsliga konsten Slutgiltig ujtif ormning efter de ofullbordade upplagorna f r& 1917, till 1920 (Orig: s titel: Das Buch der königlichen Kmst ) Sthlm 1954, GZTB - - Boken om den levande Guden (0rig:s titel: Das Buch vom lebendigon Gott,) Sthlm 1953 C-UB - - Boken om kärleken, (0rig:s titel: Das Buch der Liebe) Sthlm 1954, GUB - - Boken om livet efter detta (0rig:s titel: Das Buch vom Jenseits) Sthlm 3954 GUB Boken om lyckan (Orig: s titel: Das Buch vom Gliick ) Sthlm 1954 GTJB - Boken om mikniskan (0rig:s titel: Das Buch von Nenschei) Sthlm 1954 GUT3 W Boken om samtalen, (Origs titel: Das Buch der Gesprache,) Sthlm 1954* GT3B Bönen (0rig:s ti-tel: Das Veuet) Sthlm 1960 GUB - - Hemligheten (Orig:s titel:dac Geheimls) Sthlm 1964 GSS, GUB Livets ord (Orig: s titel: Worte des Lebens) Sthlm 1959 GUB Mera ljus (Orig: s titel: Mehr Licht) Sthln? 3961 GUB - - Mysteriet fr& Golgata, (0rig:s titel: Das Mysterium von Golgatha) Sthlm 1958 GUB - - Ellvarons mening, (Orig: c titel: Der Slm dcs Daseins) Sthlm 1967* GITB - - Tröstens bok (0rig:s titel: Das &ch des Trostes,) Sthlm 1965 GUB - - Vägen till Gud (Orig: s ti-tel: Der Weg zu Gott; ) Sthlm 1966, GUB Brien, Olof Efraim, Religiös intuition Lund 1922 GUS Bruhn, Wilhelm, Theosoyhie und Antroposophie Leipzig & Berlin 1921 GUB c- Theosophie und Theologie G13ckstadt 1907 GUB Burrow, T, The Sanskrit Language, New and revised ed, London 1973 GSB Blisch, Oscar, Hvadm och hvarthän? Lifsfrågor, Sthlm 1904, GUB - Lidandets mysteriuni, dess orsak och ändam%l 2 uppl Sthlm 1915 GUB - - Tro och bekännelse Utkast till en varlds~sk8dning Föredrag, hfil1e-k 1909 Sthlm 199 GUB Caithness, Marie, The xiiystery of the ages contained in the secret doctrine of all religions 2 ed London 1837, GUB - - 'Pidehvarfens mysterier eller den hemliga laran i alla religioner Öfvers eft 2:a eng u~pl Sthlm 1889 GUB Castberg, J E,, Den kommande ref o-nnationen eller re1igio~iens l jus mot kyrkssw nörker Sthlm 1917 GUB Chakravarti, J & -Besant, A, Conf 6rences du ~ong&c théosoyhique de 1900 Spiritualit6 et psychisme Les preuves de la théosophie, Paris 1901 GUB - Cook, Mabel b Collins, Ljus på vägm En afhandling, skrifven för deras rakning, hvilka icke äro bevandrade i österlandets visdom Nedskriven af X C medlen af Teosofiska samfundet Övers, Tro mg Up;psala 1889, 1910 GUB Coqn, Herbert, Ruinkarnetion London n & GUB Dalsirön, Kata, Brahzismen, buddhismea och teosofin, Tre iiirelasningar vina tern 1922, Sthlm 1923 GSB Dhodar (K bf%valanlar), The writings of a ~ix-ida Chela, Point Loma 1940 GUB Desmond, Shaw, ~einka~ation - tillvarons ~yckel (Orig: s titex: Reincamation for everymm, ) S-thlm 1957 GUB

18 ' ----" Dictionary, MetapQsical bible diotionaxy, Kasas City, Mo 1931, GUS Diiben, Guiiilla von, iirömmw oni Point Loma, Ett; %r i Katharine 1Fingleys tjal?,st Sthlin 1916 GIJB - Döden_, - (Utg av) Teosofiska swnfundet, Bedemora 1920 GUB Dödsstraffet frk teosofisk synpunkt, Ex uppsats, tillegnad Sveriges högsta domstol, Fr eng, Sthlm 1890 GUB Edge, H T, '1lhe moral law of tneosophy London u å GUB -~eosofi och kristendom, Övers fr eng, Sthlm 2946, GUB ---- Einblick in die Yneosophie Theosophisches H~dbucho Covina 1937 GUB Eriksen, Richard, Dolda sidor av niänniskan och hennes utveckl-inge Övers fr norskan Norrköping 1916 GIIB - - Karma och reinkarnationen, Övers Sthlm 1901 GUB Ervast, Pekka, Framtidens religion flågra tankar och erfarenheter Sthlm 1900 GUB - - Kortfattad teosofisk uppslagsbok, Helsingfors 1897, GITB Faivre, Antoine, Eckartshau-sen et la théosophie chrétienne Paris 1969 GUB Fakta Eågra las-,rarde, fakta Artiklar vederläggande en del av de skmlöss --- lögner, som förekomnit i svenska pressen rörasde Katherine Tingley och Raja Yoga-skolan vid Pain+, Loma, Kalifornien, grundad och ledd av henne Publicerat av representanter för "The theoscphical defense leag-ue" vi6 Point Loma, vilka för närvarande befinna sig i Sverige Sthlm 1922 GUB Flach, Peter, 11Iänniskayl och naturax, Visingsö 1942, GVB ---- Fragment, Några fragment från den uraldriga visdom religionen Genom orden av De kristna r;i,ystlkema, övers fr eng och upptecknat av en lar2unge Gränna 1955 GUB Frmcesohi, Gustavo J,, El senor Kri~~murti, el orden social y el chris- - tiuzismc Gr: Ila rsvista "c%iterio", Buenos Aires 1935 GUT3 Freimark, Hans, Geheimlehre und Gehsimwissenschaft Leipzig 1913 GUE Fullerton, Alexander, Evad ar teosofin? Övers fr eng Helsingfors 1691 GUB Fussell, J H, Påskens betydelse Eh frimurares tolkning, Föredrag Övers fr mg Uppsala 19i8 GUB - - Den teosofiska forntidsskolan, dess betydelse och syfte, Övers Sthlm 1917 GUR Gediichtnis Zum Gedachtnis an H P Rl2vatsky ( ), Im Auftrage der "Theosophischen Gesellschaft in Deutschland" herausgegen von Ludwig Ruge Leipzig 1931 GUR Geijerstam, Karl Johan af, Den afslöjade Isis, Ifadme Blzvatskys och den mo- derma teosofiens historia Sthlm 1897 GUB - - Nodem vidskepelse, Ett inlägg mot teosofi och s~iritism jante e+,t svar till herr Carl von Bergen Sthlm 1892 GUB Gorceix, Bernard, La aystique de Valentin Itleigel, , et les origines de la théosophie allemande, D~ss 1971 Paris 1972 GUB Greenwalt, Ehnmett A,, The Point Loma commity in California, C)42 A theososhica1 experiment Berkeley & Los Angeles lj55, GUB Gubon, René, Le théosophisme Histoire dyune pseudo-religion Paris 1921 GUB Gyllenberg, E A, Ett jordiskt paradis F%gm intryck från teosofernas huvudkvarter i Point Loma Sthlm 1923 GUB - Handböcker Teosofiska handböcker, , 1 Ele~emtiir teosofi 2 Märmiskms s ju principer 3 Karma 4, Reinkarnation 5, by%miskm efter döden 6 Xhaloka och decachan 7 Ltirare och deras lärjungar LO Astralljuset 11 Psjrkometri, clairvoyance och tauikeöverfiring 12 Ängeln och denogen 13 Anda1 och stoftet GUB Hedlund, Tozsten, Det teosofiska korståget Goteborg 1896, Ur: Göteborgs hanclels- och sjöfartstidning N: o 303 R 1896, GUB Hemligheterna i hjartats laxa (The aysteries of the heart doctrine) af v Katherine Engiey och hennes lgrjla~gar Sthlm 1905 GUB

19 Humphreys, Christmas, Karma and r&ir-th London 1944, GUB Ihlen, Ciiristim, Teosofi og kristeadom, ESn poinlservidenskabelig f remstilling Kristiania 1920, GUB Judge, \Ilillian Q,, Bref, som hjälpt mig Overs Utgifba av Jasper Eiemasid Sthlm 1903 Gull - Echoes from the Orient A broad outline of theosophical doctrines New York 1896 GUB - - =ro från Österlandet Teosofiska laror i huvuddrag framställda Uppsala 1921 GUB Baz epitome of theosophy Itrfth m historical notv Los Angeles 1922 GUR The ocean of theosophy New York 1834, GUB 'Sm ockulta krafter och deras förvärvande Sthlm 1906, GUB - - Studier öfver Bhagavad-GSta, Sthlm 1906 GUB - - Teosofiens ocean, Lund 1900 SSB, GVB, Up:?sda 1925 GUB Katalog öfver Teosofiska samfundets bibliotek i Lund &r 1904 Lund l9oa GUB Kielland, Valentin A,, Evolusjonen, hdens nettlegeme, mysterier og gudsmemesket, Oslo l9ao GUB Klein, Gottlieb, Om "Den hemliga läran" af madame Blavatsky, Bref till Karl af Geijerstam med ett ixstammande af Herman Almkvist Sthlm 1897 GUB mös, Arvid, "Bör teosoflen bek8m~as?" Ett inlagg till forsvm for teosofien och det indo-ariska tänkandet Norrtelje 1915 GUB Ksislmamur%i, Jiddu, hk the feet of the master by Alcyone (pseud) London 19lI GU B - - A tt vara fri Red, av Mary Lutyens (0rig:s titel: Freedom fzom the knom) Sthlm 1974 GSB - - Frihed i nuet, Red, av Mary Eut~rens (0rig:s titel: Freedoa from the knoml) Vedbaek 1970 CSB - The kingdon of happiness London 192'7 GUB talks London GSB, GUB - - Krishn~rllurti~s Life in freedom Eerde, Ommen 1928 GUB Låt förståelse vara eder lag, Sthlm 1928 GUB - - Talks and dialogues at Saanen 1967 Amsterdam 1/69 GSB Talks in Europe 1967 Amsterdam 1969, GSB Talks in Europe 1968 Amsterdam 1969 GSB - - Tankar om livet Problem som möter varje människa Med djup insikt tolkade av en av vgrldens =dliga ledare (0rig:s titel: Commentaries 02 living) Sthlm 1950 GUB - - Trons fångar Föredrag hgllna i Auckland, Nya Zeeland, 1934 Stnlm 1934 GUB - - Uppfostran Sthlm 1914, GUR - - Ved mesterens födder Af Alcyone (pseud) Rdbenhavn 1912 GUi3 Vid mästarens f~tter - - Vilken auktoritet? Sthlm 1927 GUB Av Blvyone (pseud) Sthini 1911 GUB, Sthlm 1962 GUB Kuhn, Alvin Royd, Theosophy A modern revival of ancient wisdom New York 1930 GUB Larsson, Erik Gerner, Martinus En introduktion Köpenhamn 19~l6~ GUB Leadbeater, Charles Webster, Andra sidan döden Övers fr ag Sthlm 1904 GUS Fjärde dimm-sionen Sthlm 1921 GUB Det inre livet 1-2 Sthlm 1923, 1922 GUE The masters md the path Chicago 1925 GUB Mästarna och vägen, Stnlm 1926 G?TB Om logemöten, Sthlm 1952 GIiB Tankar efter döden, Sthlm 1920 GUB Teosofi En kort översikt Sthlm 1916 GUB - - Teosofiens grunddr% Sthlm 1903, 1921 GUB

20 - - Upplysningar om teosofien Sthlm 1916, GUB Lehmam, Johannes Edvard, Teosofi och kristeadom Sthln 1922 GSB, GUB f~mdee,-~ustlf Halfdan, Teosoiien, vad dm är och vad den lär Sthlm 1914 GUB Xght on the path, With notes and cmaents by the author, A treatise for the persorid use of those, who are ignorant of the Eastern wisdom, and who desire to enter within its influenceo Written dom by Mabel Collins Boston u a, GUR - Ljungström, Georg, Teosofiska dikter Sthlm 1895 GUR - - En teosofs svar pa modern vidskepelse Sthlm 1892 GVB Ljungström, Oscar, Karma in ancient and modern thought Lund 1938, WB Long, James A, Bpanding horiz~ns Pasadena, Calif 1965 GSB, GUB - - Vidgad livssyn, Om teosofi som livsåskådning, (0rig:s titel: Fxpanding horizons,) Sthlm 1970 GSR, GUB Macdoneil, Arthur A, A Sanscrit gramar for students, 3 ed London 7971 GSB Mallet, Ethel M,, Första stegen i teosofi Helsingfors 1915 GUB Martinus (pseud för Ibtartinus Thomsen) Röneas mysterium (Origo s titel: Bghriens mysterium ) Linko-ing 1960 GUB - - J ~lev~geliet (Orig: s titel: Juleevangeliet ) Linköping 1961 GUB - - Kosmiska lektioner, Wiöping 1959$ 1972 GUB - - Kring min missions Iodelse (Orig:s titel: Omkring min missions fbdsel) Llnköping 1961 GUR - - Livets bok (Orig: s titel: Livets bog ) Linköping GSS, GUB Logik (Orig: s titel: Logik ) Linköping 1962 GUB - - Den längst levm2e avguden (Orig:s titel: Den laengst le7;ende afgud ) Linköping 1967 GUB - - Mellan två världsepoker, (0rig:s titel: Mellem to verdensepokea) Ilinköping 1960 GUB - - Menneskeheden og verdensbilledet Kibenhasm 1950 GUB Pask Varlds%terlösaren och mänskligheten Linköping 1962 GUB - Reinkarnationsprincipen (Orig: s titel: Reinkarnationsprinvippet ) Lidingö 1973 GUB - - Vad ar samning? (Orig: s titel: Hvad er ssuldled?) Linköping 1960 GUB Iysteries The mysteries of the heart doctrine Prepared b~ Ratherine Engley and her pupils Point Loma 1902 GUS - Om meditation (Av) J Ransom Sthlm 1964 GUB Omkarananda, Swami, The -Udden powers and the life eternal GSB Pascal, Th, Essai sur 1' évolution humaine Résurrection des corps Rdinkarnation de ly &e, Paris 1901 GUB Pluinmer, L Gordon, Från atom till kosmos En teosofisk studie över utvecklingen (0rig:s titel: From atom to kosmos A theosophical study in evolution) Sthlm 1946, GUB hmcker, Gcttfried de, Andens xind (Wind of the spirii) Livsproblemet i teosofisk besysning, Korta anföranden och föredrag Sthlm 1947 GUB - -!The Esoteric tradition 1-2 Point Loms 1935 GSB, GUB - - Den esoteriska filosofiens grundprinciper Sthlm 1937 GSB, GUR - - Fundmentals of the esoteric philosophy London 1932 GUB - - Gyllene föreskrifter i forntida visdom Sthlm 1950 GUE - - Frågor som vi all2 göra En serie föredrag håll112 i Fredstemplet Point Loma, Kalifornien 1930 Fr eng Sthlm 1931 GUB - - Gyllene föreskrifter i esoterisk visdom (Orig: s titel: Golden precepts of esotericism) Sthlm 1940, GSB - -' Irrande sjalar Sthlm 1931 GUB - - Man in e~rolutioc Covlna, Calif, 1947 GUE

21 I hmcker, Gottfried de, Occult glossary, A zompenfiium of oriental and n theosophical terms, London i933 GSs9 GUR Ockull; ordbok, Kortfattade förklaringar p& Österländska och teosofiska termer Sv övers, Zuppl Sthi& l3a8, GUB Ockinltism och psykisn Sthlm 1931 GUB - - Studies in occult philosophy 1949 GSB, GUR - Ram, N Sri, F& LeosoI ser p& varlc?wl, (Orjg:s titel: A theosophist looks at the world ) Sthlm 195A GUB Rsdfern, T H, Religion i atomåldern (Origos titel: The religions in the ~uclear age ) Sthlm 1959 GUB Roos, Anna Maria, Teosofi och teosofer Sthlm 1915, GUB Rudolph9 Hermann, Was ist Theosogh5e? Weg und Ziel der khicklung Leipzig 1933 GVH Rutot, A & Schmrer, Maurice, Le m6cmisme de la survie mlicztlon scientifique des phénombnes m6taysychiques Paris & S~uxelles 1923 GUB Ryan, Charles J, H P Blavatsky och den teosofiska rörelsen Eh Sisiorisk k~nturtec~ing, Sthlm 1942, GSR, CUB - - Vad %r teosofi? allmän översikt for frågare Fr eng Sthlm 1946 GUB Sankaracharya, The mest-jewel of wisdon hd other mritings Truisl from Sanscrit and commentaries Og Charles Johnston Covina, Calif 1946 GSB Seiling,?dm9 Teosofi ocn kristendom 231 fingervisning Iör dem som vi1 ja skaffa sig upplys~ing om teosofi Järte en efterskrift av Rudolf Steiner Fr tyskan, Norrköping 1913 GUB Selby, Ellen Bille Brahe, Tre foredrag De gamle Mysterier Gra1saeei; set i teosofisk Belysning Perus gamle Kultur Kobenhavn 1920 GUB Sinnett, A P, Den dolda verlden (The occult world) Sthln 1887 GVB - - De invigdes lära (The esoteric buddhism) Sthlm 188'7, GSB, GUB - - Thô occult world, London 1881 GUB Siren Osvald, Viktcr Rydberg och teosofiens framtradmde i Sverige Sthln , GUB Steiner, Rudolf, Fader vår En esoterisk betraktelse Sthim 1953 GrjB - - Hum karma verkar Pr, tyskan Sthlm 1911, 1945 GUB - - Heeckel, varldsgiitorna och teosofien Sthln l9il GUB - - Den högre kunskayens grader 1Ieditationsförlop- i anslutning till "Hum uppnar man kunskap om de högre varldarna?" Med förord och efterskrift av Marie Steine~, Sthlm 3951 GUB - - Livsfrågor för den teosofiska rörelsen Norrköping 1915 GUB - - Nakr och ande, sjalens frihet, i den andevetesskapliga kwishpens ljuso Föredrag i Sthlm l913 - Karrniska verkningar De egskilda inkarnationerna såsom länkar i individualitetens kedja, Föredrag i iliihchen 1910 Sthlm GUB Reinkclrnation och karma Från den moderna naturvetenskape~s W - ståndpunkt nödvaildiga förestal-lningar Sthlm 195& GUB - - Teosofi Introduktion i översinnlig klmska~ om varlderi och människans bestämmelse (Orig: s titel: Theosophie Einfiihrung in ubersinnliche Welt erkenntnis und f~tensclzenbesti;nmmg ) Sthlm 1964 GUB - - Teosofisk moral Tre föredrag hallna i Norrköping maj l9l2* Sthlm 1950 GUB St%hl,Bo R & Persson, Bertil, Kulter, sekter, samfund, IIII studie av religiösa mincriteter i Sverige Sthlm 1970 GSB, GUB St&hlgrtr?n, Elisabeth, Evighet - oändlighet, Saran om 10 dimensioner Ett införande i kunskayen ooi 10 dimensioner utgåagna ur zuiversuns 7 plan Skisser och teckningar EV ha Forsberg, Szhlm 1968 GZTB Teosofi studiekurs Sthlm 1961 GUB

22 Teosofiskt bibliotek Teosofislra uppsa4!ser i olika ärmen av W Q Judge m fl Saniade och utgilrza af Vylivorsella broderskä;0e=ts organisation, Del 1-2, Sthlm 1903 GUB Tnumb, Albert, H~ndbuch des Sanskrit, Mit Texten und Glossar, Eine Ein- fiihm~g in das sprach~~ssoischafiliche studium des Altindischen l, Grammatik 2 Forrnezlehre 3 Enleitung und Lautlehre Sakregister Heidelberg G33 Tingley, Katherine, Föredrag hället i Göteborgs konserthus 1907 Göteborg 1907 GUR - - Gudarila bida (Orig: s titel: The Gods await ) Sthlm 1926, GSB - - Det ideala moderskapet Sthlm 1923 GUB - - Hjärtats lära (0xig:s 'titel: The nysterizs of the heart doctrine ) Af K Tingley och hennes lärjungar Helsingborg 1705 GSB - - Katherine Tingleys herdabref med an3ednimg af drömmen om Point!;ona Sthlm 1916, GUB - - 1~4iänsklighetens åter?~pprättauide genom teosoflen Balnö 1923 GUR - - A nosegay of everlastings from Katherine Tingley's garden of helpful thoughts fiblishea by the students of the Rgja Yoga College Point Loma, Calif, 1914, GUB - - Teosofi och Izogre uppfostran Sanimanfattning av ett extemporerat före- drag i Palladim, LTalmö, den 24 april 1922 Sthlm 1923, Gi3B - - Teosofien dm inre väg Lankar, som läsaren själv f%r sammansvetsa Uttalanden av Katherine Tingley Sthlm 1922 GSB, GCIB - - Theosophie ~rnd die religiöse Lage Einige Gesichtspuikt zu einer wirk- samen Refornation der Zeiten mit Hilfe der reinen Lehr der alten Weisheitsreligion fin Vortrag auf dem Weltkongress Fjr freies Christentum an 10 August l910 Nurnberg u a GUB - - U r kivets källsprhg, En samling uttalanden hzmtade ur de offentliga, extemporerade föredrag hon hållit i Aqerika och Euroya, huvudsakligen under aren , avezsoc; ur hennes privata anvisningar och räd till sina lärjungar Övers fr eng Sthlm 1926, GSB, GUB Tyberg, Judith, Sanskrit keys to the wiedom-religion, An exposition of the pahilosophicall and religious teachings inbodied in the Sanskrit terms used in theosopk~icd and occult literature Point Loma 1940 GSB, GUE Wachtmeister, Constance, H P Blavatsky och "den hemliga läran" af Constance Wachtaeister ja,rnte andra Övers fr eng, Göteborg 1894 GUB - - H P B och den nuvarande krisen inom T S, Övers fr eng Göteborg 1895 GUB - Vad ar teosofi? Utg av Teosofiska smfimdet i Stockholm Sthlm 1965 GUR Wadia, B, n'ågra sy-qmnkter rörade studiet av Den henliga läran av H P Blavatsky, Övers fr eng Sthlm 1922 GUB Westerlund, Betty, Kristendom och teosofi, Föredrag i Jönköping 1915 Jönkö-ing 1915 GUB - Wood, Ernest, Koncentration, En praktisk kurs i tankens träning Fri övers fr eng av hia Pal1in Uppsala 1920 GUB - Years - - Five years of theosophy YTystical, philosoph5ca1, theosophical, historical and scientific essays, selected from "The theosophist" 2 and revised edition, London, New York,?v18dras 1894 GUB Zander, Gustaf, Vid den teosofiska rörelsens 25-2rs- jubileum Anförande Sthlm 1901, GUB

23 Register till bilagorna - (Varje avdelning i arbete-t har inotsvsrande bokstav i bilagedelen ) A-1:l-2 Utdrag ur Svensk uppslagsbok, artiklarna Teosofi och Teosofiska samfundet (Se s 1) 8-2: 1-5 Utdrag ur Bo H, St%hl & Bertil Persson, Kulter, sekter, samfund Eh studie av religiösa minoriteter i Sverige, Sthlm 1970 Se , (Se s, 1) A- 3: 1-16 Katalog öfver Teosofiska samfundets bibliotek i Lund &r (Se s, 2) B-l:&-3 Svenska $itlar från Bokhandeln Studio (Se S 4) B-2: 1-4 Utliindska originalverk från Bokhandeln Studio (Se s 4) B-g: 1-7 Katalog fr& Teosofiska Bokfdrlaget (Se se 4) B-4: 1-2 Utdrag ur katalog från Vattumannen (Se s 4) B-5: 1 Martinus skrifter från Hälsans förlag (Se s 4) B-6: 1-2 Utdrag ur Sub ject gclide to Books in print 1973, Volume 2, K-Z, s Uppslagsord: Theosophy, \Se s, 5) 2-7: 1-10 Litteraturlista från The Theosophical niblishing House, London (Se s, 5) ' 3-8: 1-3 Utdrag ur katalog från Bdition lidy&, Paris (Se s, 5) B-g: 1-6 U-tdrag ur katalog frfin '&e Ic'neosophical Compmy, Los Angeles (Se s, 5) B-10: 1 Si-tteraturlista fr%? Point Loma Publications (Se s 5)

24 B-11: 1-19 Katalog frh Theosophical Publishing Rouse, Adyar, India (Se s 5) B-12: 1-2 Zitteraturlista från Theosophy Corupasy, India (Se 9-5) C-l: l Utdrag ur tidskriften The Theosophist, som visar vid vilka olika adresser man kan n% redaktörerna för do teosofiska tidskrifterna (Se s 6) C-2: 1 Utdrag ur tidskriften Teosofi i Morden 1974:2, som visar en innehållsförteckning över samma tidskrifts artiklar ar (Se s 6) c13:l-2 Utdrag ur tidskriften The Theosophist, March 1974, som visar ett index över samma tidskrifts artiklar, oktober mars 1974 (Se s 6)

25 TEQPOMPOS a, :; z:,, III T*:,- :, : Teopornpos, se Tiieo3ompos i "vishet om Gud' el "visiiet om det gudomligaw, Tcorb i-ärb'] (ital tio?i>a), WIZ;~, luta med sidoiials är i sin vidstracktare betydelse benämning på olika och 2 skruvlådor (jir Lula) T uppko~n p5 :joo- tankeriktningar, som velat n5 fram till djupare talet under f6rsökeii äit utvidga lutans tonomiing kunskaper oin deg oversin;?liga verkligheten Som genom att iorse den med ett srorre antal bzsst~angar sidan t kal: man be:e~kna vissa strbmningar inom De egentliga t-iiistrumenten bibeliöllo sig till in- den indiska filosofien, den hellenistiska gnosticisemot 1700-talcts mitt el slut ;!len annu tnder mer 0a uckulta filosofsys~em uiider medeltiden första fjärdedelen av 1800-talet byggdes t-artade och nyare tid, tex Jakob Böhmes* I mera ininstrument i Ryssland ocli Folcli \den slaviska sklanlit bemirkelse aiivkndes uttrycket som be- "torban") och i Sverige (ilcii sk svens1:a liitan el teckning iör de ockulta Askadningar, som gå tillt, som i senare tid fått en uppblonistring) - 8ild baka till Helena Petrovila Ylavatsky* och det av se föreg sida * DF hei?ne stiitade szllskapet "Teosofiska samfundetn^ TeoreEf, Erik T o r s t c n Augustinus, fysiolog Denna t vill vara en sarn~riarifattning av alla re- (f "J7 ~goj), med lic 1933, mcd dr s5 ("Uiirer- ligiosa askådnii~gar och utgöra deras inre, esotesuchungeri uber dieshla- riska sida I de olika rnodernz teosofiska systegensaftselcretioil"), doc men hiimtar man också mycket material från ickei fysiologisk kemi vid kristna religionsurkutlder, framför allt de indiska; Karolinska iust 1933 f!era av de bärande teosofislca huvudidéerna äro -: -38, laborator i medi- också av indiskt urspruiig 4 cinsk kemi i Uppsala Det mest typiska för den moderna t är, att dcn t 1938 prof i fysiologi vill ersatta tro med vetaiide 1 samband hirmed 1 dir sedail 1940; ~rofs riktar den skarpa ank!ngeiser mot saväl kristeni titel vid univ i Rio de domen soin den moderna vetenskapen: den iörra i Janeiro 1949 'r har förebrår del, att alltför mycket hi11a sig till en- * i ett stort antal veten- dast auktoriietsbundna trosdogmer i stf att nå skapliga arbeten be- fram till verklig kunskap oin de översinnliga värlhandlat sarsk fragor darna, dcn senare anser den vara alltfor trångrörande magsaftsekre- I synt och snäv, därigenom att den begränsar sitt tionen samt cellernas \erksamheisialt cndas: till dcn ringa del av tillbiokemi varon, som ar iereml1 för vår empiriska kunskap Tcore'm (grek tkeo're?lra), (matematisk) lärosats xar ~ l ~ först ~ fralnlade ~ ~ sitt t teosofiska ~ k ~ (tex pytagoreiska satsen), bev~sad tes system, forklarade hoil sig ha erhållit alla dess Tmre'riker I) Se Teori djupa hemligheter av sk ~iiakatr!zas visa mästare, z) ~tlzls, se Harmoniker som örervrinnit tidens och rummets granser och Teorc'tisls, se Teori som fullstäi~digt behärska all sinnlig och översinn- Teoretisk teologisk examen, se Prastczxamen lig kunskap Deilila lara om de övernaturliga inis- Teoretiskt ffarnuft, fil, se Praktiskt förnuft tarna som fiirniedlare av den djupare visdomen Teori' (grek ihcorl'a, åskidning), id, urspr kuride icke i langdcn bibehållas som kunsamt annu hos rlristotelcs liktydigt med ett ome- skapskälla, och numera hävdar man, att \-arle mandelbart, levande skådande av taiikeföremål och kan genom i:ppodlal~de av sina ockulta kraftankemässiga samrnanhaiig; senare samt med vitigad ter, framfor a!lt liituitiotien, som i t blir ett slags och mera urblekt betydelse: begreppslig förkla- översinlllig klprlroajans, n$ fram till denna överring i alliil, da ofta ochsa i viss motsats mot siiiilliga nuilskap - Sjalva grundsynen i t vill åskådlighet cc11 bildmässigiict; jfr Goethes: Grazd, vara idealistisk Kärnan i tillvaron är theitrer Frez~nd, ist alle ï'lzeoric ("Gr& dy!-e lail, andlig, materien ir blott llb!jet Alltings iniiersta ar varje teorin); aven härledning av vissa faktiska ar GUJ, som i bemärkelse tänförhå!laiiden ur allmanna lagar, återfölailde av kes som af!tillgs ilinersta karna Flan honom har spridda företcelser till en bestamd, enhetlig prbl- allt i vildiga livsv5gor, aven materien, cip En t framgår vani ur en hypotes*, vilken som till sitt väsen icke är någon död substans i tillracklig omfatining bekraftats av erfarenheten utan ande, identisk riied Guds ande Alltefter sin Dess veteiiskapliga värde betingas visentligeil av finhet el täthet är materien fördelad i 7 kosmiska den förbättrade beharskniilg av verkiigheteii, som plan på det Oversta pianet är stoifet de11 allra den möjliggör (denna sida av t betonas särsk fillaste andeslöja, sedan blir det grövre och grövre, starkt av pragmatismen*), samt av det samman- anda iied till det lagsta, i vilken vår fysiska varld hans den skapar i vår tailkeviirld som der1 rent ar bcligeri De 2 högsta planen, som ar0 helt tankemzssiga och abstrakta betraktelsen av verk- dolda i Gud, ar0 for oss okanda; de övriga kalias iighet och liv sätles t ofta i skarp motsats till uppifr~rl och nedat: I) det atmiska el nirvana, p r a k t i k e 11, liksom också t e O r e t i k e r n el 2) det beddiska, 3) det mentala, 4) det och skaparen av t som viirldsfrsnvai~d kainmarlard j) det fysislca planet o vanl ctä!!cs emot den driftige, i till\varol~ ingri- hlänniskan hör med till alla dessa och har oliande p r a k t i k e r n - Adj: t e 0 r e t i sk som ka kroppar, som motsvara dessa 7 $an; dessa avser el äger samband med t - Litt: H Poiii- människoalldens kroppar äro och car6, "La science et rh)-potiikse" (1902; Sv vers- I j deii fysiska, 2) etelkropper*, 3) astralkroppen, 1911); W James, "Pragnlatism" (1907; sv övers 4) jaget el de lägre,liarlas, j) anden e], de hög- 1916) N- re,,zmzas, 6) livcanden el buddhi, den förandligade Teosin'tegras, art av släktet Ez~cI~lG'tza* eterkroppen, och 7) atiilan el andemänniskail Teosofi' (till gick theos', g:id, och soji'a, \ishet), Ifänniskans uppgift blir nu att befria sig frh si-

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och

Läs mer

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST UTDRAG UR OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ELLER FILOSOFISKA BLICKAR ÖFVER TINGENS NATUR OCH ÄNDAMÅLET FÖR DERAS TILLVARO OCH ANDEMENNISKANS TJENST AV LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN DEN OKÄNDE FILOSOFEN MED INTRODUKTION

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer med Rolf Erik Solheim Fastän majoriteten av svenska folket ser Gustaf Fröding som en av Sveriges största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska språket, 31-60 hp, 30 högskolepoäng The Swedish language, 31-60, 30 credits Kurskod: LSAB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: HT 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå:

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I August Strindbergs Samlade Verk 35 SUB Hamburg A/636619 NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I ANTIBARBARU S SYLVA SYLVARUM JARDIN DES PLANTES Texten redigerad och kommenterad av Per Stam (De franska texterna redigerad'e

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

New Age. Det är oklart om New Age syftar på en tros/ära, en livsåskådning, en terapi eller en livsstil.

New Age. Det är oklart om New Age syftar på en tros/ära, en livsåskådning, en terapi eller en livsstil. New Age USA OCH Europa spreds under 1960- och 1970-talen en mängd olika rörelser som sökte alternativ till kristendomen och andra etablerade religioner, samtidigt som man också uttryckte en skarp kritik

Läs mer

Innehållsförteckning. En ny vän... 9 Andrés budskap... 13

Innehållsförteckning. En ny vän... 9 Andrés budskap... 13 Innehållsförteckning En ny vän... 9 Andrés budskap... 13 1 I de lägre sfärerna... 17 2 Clarêncio... 21 3 Den gemensamma bönen... 25 4 Den andlige läkaren... 31 5 Jag får hjälp... 35 6 Ett värdefullt meddelande...

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Seminarier - instruktioner och instuderingsfrågor

Seminarier - instruktioner och instuderingsfrågor Uppsala universitet vt 2014, Filosofins klassiker, den nya tiden. Lärare: Robert Callergård Seminarier - instruktioner och instuderingsfrågor På seminarierna diskuterar vi tre klassiska texter två seminarier

Läs mer

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16

Fördjupningsuppgift. Jämför de båda religionerna, upptäck likheter och skillnader, skriv en slutsats för varje fråga. Ska lämnas in senast 21/12-16 Fördjupningsuppgift Välj en av de Abrahamitiska religionerna och en av de mindre (storlek) religiösa rörelserna och gör en jämförelse. Välj en rörelse som du tycker verkar intressant. Vill du ha tips på

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

TEOSOFI OCH NEW AGE TEOSOFISKA SAMFUNDETS DOKTRINER SOM INSPIRATION TILL NEW AGE RÖRELSEN

TEOSOFI OCH NEW AGE TEOSOFISKA SAMFUNDETS DOKTRINER SOM INSPIRATION TILL NEW AGE RÖRELSEN 1 Institutionen för Kultur och Kommunikation Religionsvetenskap Linköpings Universitet TEOSOFI OCH NEW AGE TEOSOFISKA SAMFUNDETS DOKTRINER SOM INSPIRATION TILL NEW AGE RÖRELSEN ETHEL NILSSON 2011-05-20

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

INLEDANDE ORD BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

INLEDANDE ORD BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ INLEDANDE ORD i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se BOYINRÅ BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN I svensk översättning av Ulf Ringström WIDINGS

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Rydberg och teosoferna

Rydberg och teosoferna Veritas 23(2007) 37 TORE LUND Rydberg och teosoferna På teosofiska samfundets hemsida hittar man en kort historik över samfundets svenska sektion. 1 Historiken, som är skriven av Carl Berg, börjar så här:

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Att skriva en uppsats Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Grunden Brister, analys och kritik Grunden Traditionell

Läs mer

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp

Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Religious Studies BA (B), B2, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng RK021G

Läs mer

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige

En nykomling frågar. Anonyma Alkoholister i Sverige En nykomling frågar Anonyma Alkoholister i Sverige AA Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa

Läs mer

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - - Män, kvinnor och språket - Få ämnen är så svåra att behandla som språket och dess influenser. Detta hävdar jag

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia.

Lärobok Under dina förberedelser för din prövning ska du använda Progress Gold B av Eva Hedencrona och boken finns att köpa på Läromedia. Våren 2017 Välkommen till prövning i Engelska 6! Målet för kursen är att du allsidigt utvecklar din engelska och självständigt använder språket i olika situationer, såväl formellt som informellt. Särskild

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Vad är Akashakrönikan?

Vad är Akashakrönikan? Vad är Akashakrönikan? Den som först namngav Akashakrönikan i väst var teosofins grundare Helena Blavatsky (1831 91). Hon uppgav, att det är en världskrönika, där allt upptecknas genom magnetisering av

Läs mer

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte

Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22. Bröllopsgästerna fastar inte Tolknings övning Markusevangeliet 2:18-22 Texten Bröllopsgästerna fastar inte 18Johannes lärjungar och fariséerna fastade. Då kom några och frågade honom: Varför fastar Johannes lärjungar och fariséernas,

Läs mer

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc!

Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiositet är inte en primär eller ursprunglig mental inställning ingår inte i människans naturliga konstitution som ett anlag, en drift etc! Religiösa föreställningar är vanligt förekommande, men inte

Läs mer

Varför just kristendom?

Varför just kristendom? Varför just kristendom? För vår samtid är detta ett av de mest anstötliga påståenden som Jesus har gjort: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6). Vad är

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ

Kapitlen ANROP, JAG. och INÅTRIKTNING. ur boken LIVETS ORD BÔ YIN RÂ Kapitlen ANROP, JAG och INÅTRIKTNING ur boken LIVETS ORD av BÔ YIN RÂ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se A A BO YIN RA LIVETS ORD ÖVERSÄTTNING FRÅN TYSKA ORIGINALSPRÅKET

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Mats Molén När människan blev ett djur

Mats Molén När människan blev ett djur Mats Molén När människan blev ett djur Om evolutionsteorins konsekvenser för individ och samhälle 1 Copyright Mats Molén och förlaget XP Media, 2005 Omslag och sättning: XP Media Tryck och bokbinderi:

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduism Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduismen är en mycket gammal religion vilken har sina rötter 4000 år tillbaka i tiden. Hinduerna kallar sin religion

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död.

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död. Föreläsning 7 Buddhismen efter Buddhas död. ,,,,, Buddhas död Efter Buddhas död Efter Buddhas död kallades munksamfundet till olika konsilier Buddha hade utsett en av sina följeslagare Ananda - som ansvarig

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga!

Men jag hoppas att psalmerna och sången kommer att ta er över förståelsens gräns till det heliga! 1 Predikan Heliga Trefaldighets dag Missionsdagen, 2 och 3 årg, Centrumka 2017 Ps 113:1-6, 1 Mos 18:1-8, Matteus 28:18-20 Psalm: 6, 323, 89, 866 O Guds lamm, 199:1-3. Sång: Till din blomstrande äng, Tomas

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

I ljuset av det ondas problem

I ljuset av det ondas problem introduktion! Allmän introduktion David Humes Om underverk I ljuset av det ondas problem Dialoger om naturlig religion David Humes Dialoger om naturlig religion Finns det rationella grunder för religiösa

Läs mer

PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG

PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG Av fil. lic., teol. kand. GÖTE KLINGBERG, Gävle MAN möter i kulturhistoriska framställningar ofta motsatsen mellan naturfolk och kulturfolk, mellan primitiva och civiliserade

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Kurser. Nissan Hälsocenter. Yoga Qigong Meditation Healing Färglära Kroppsspråk Profilanalys. HÖSteN 2012

Kurser. Nissan Hälsocenter. Yoga Qigong Meditation Healing Färglära Kroppsspråk Profilanalys. HÖSteN 2012 Yoga Qigong Meditation Healing Färglära Kroppsspråk Profilanalys Kurser HÖSteN 2012 Nissan Hälsocenter Center för alternativ behandling & utbildning Yoga & QiGong nybörjar- och fortsättningskurs Hatha-Yoga

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016 Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala Telefon 018-24 35 01, usu@usu.se www.usu.se Program Höstterminen 2016 föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök Uppsala Senioruniversitet Serier och cirklar hösten

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

onsdag den 1 februari 2012 Hinduism

onsdag den 1 februari 2012 Hinduism Hinduism Hinduism och buddhism liksom flera andra religioner har sitt ursprung i Indien Cirkulära religioner Buddhismen är en gren som vuxit från hinduismens träd Indien: mångfald, en tendens att blanda

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer