VaR MED och ta FrAM EtT politiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VaR MED och ta FrAM EtT politiskt program"

Transkript

1 VAR MED OCH TA FRAM ETT politiskt program

2 info från förbundsstyrelsen Bakgrund På riksårsmötet (RÅM) 2015 beslutade Grön Ungdoms medlemmar att förbundet ska ta fram ett eget politiskt program. Genom en mer aktiv idéutveckling ska Grön Ungdom bli en tydlig motor för förbättring av Miljöpartiets politik. I vårt politiska program ska vi beskriva hur Miljöpartiets politik kan utvecklas, presentera ny grön politik, men också våga visa när vi inte håller med partiets nuvarande linje. Programmet är ett internt verktyg för att påverka vårt moderparti. Det politiska programmet ska mana oss att ta ställning inom fler politiska områden. Därmed får språkrören, förbundsstyrelsen och kongressombuden någonting att luta sig mot när de ska representera Grön Ungdom gentemot Miljöpartiet. Våra motioner talar om vilken politiska förändringar vi vill göra idag. Programmet visar istället vår långsiktiga ambition vart våra steg egentligen bär. Det politiska programmet ska väcka tankar om sambandet mellan ideologi och policy. Därför kombinerar det både ideologiska visioner med konkreta förslag till handling. Vilka förslag är rimliga för att röra oss i den ideologiska riktning vi identifierar som önskvärd? Vilken ideologi är våra konkreta förslag ett uttryck för? Målet är en livlig debatt kring vilken vår utopi egentligen är och vilka medel som krävs för att nå den. Genomförande Det politiska programmet delas in i elva områden. Lika många arbetsgrupper bereds av valberedningen och tillsätts av förbundsstyrelsen för att skriva ett utkast till kommande riksårsmöte (RÅM). Syftet är att utkastet ska ge bränsle till debatt inte att alla medlemmar redan från början ska vara överens. Varje arbetsgrupp består av 2-4 personer inklusive en representant från styrelsen. Ambitionen är att förbundsstyrelseledamoten inte ska vara sammankallande i sin grupp. Under verksamhetsåret sker en remissrunda där förbundsstyrelsen har möjlighet att kommentera abstraktionsnivå och överlappningar mellan arbetsgrupper. I övrigt arbetar skribenterna självständigt. Arbetsgrupperna är också fria att inhämta input från andra medlemmar på det sätt de önskar. Mot slutet av verksamhetsåret sammanställer förbundsstyrelsen arbetsgruppernas texter och skriver en inledning till programmet. Vilka är arbetsgrupperna? De elva arbetsgrupperna är: Arbete, Ekonomi, Välfärd, Utbildning, Miljö & klimat, Staden, Landsbygden, Feminism, Lika möjligheter, Demokrati och Världen. Målet är att oavsett vilket politiskt förslag en medlem kommer på ska det kunna platsa under någon av dessa rubriker. Det är förstås möjligt att tänka sig ännu fler politiska indelningar. Förbundsstyrelsens förslag är en avvägning mellan att å ena sidan skapa bredd och att å andra sidan ha ett program som är litet nog att kunna hanteras på ett enskilt riksårsmöte.

3 Hur är grupperna avgränsade? De flesta politiska områden har någon form av inverkan på varandra; samhället är en sammanlänkad organism. Det är därför ofrånkomligt att viss överlappning uppstår. När arbetsgrupperna skickar sina texter på remiss till förbundsstyrelsen kommer allt för stora överlappningar att påtalas. Det kan t.ex. handla om att två texter behandlar exakt samma sakfråga. För att ge en bild av den sfär i vilken arbetsgrupperna ska röra sig följer här en uppräckning av exempel, som kan stimulera till tankar. Stickorden ska inte ses som exakta uppdrag till arbetsgrupperna, utan snarare som en knuff i rätt riktning. Arbete Arbetstid, jobbskapande, tillgång på arbete, maskinisering, ungdomslöner, avdrag eller stöd till sektorer, bemanningsföretag, anställningsformer, arbetsrätt, rörlighet på arbetsmarknaden. Ekonomi Ekonomiskt system, tillväxt, näringsliv, företagande, innovation, skatteformer, skattesubjekt. Välfärd Hälsa, sjukvård, äldrevård, kulturliv, trygghetssystem, sociala klyftor, utförare, finansiering, marknadsmekanismer, demografiska utmaningar. Utbildning Utförare, lärarroll, pedagogik, bedömning, elevperspektiv, universitet, forskning, arbetsnärhet, frivillighet. Miljö & klimat Kemikalier, övergödning, energi, ekosystem, skatter, subventioner, entreprenörskap. Staden Urbanisering, stadsplanering, kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsmarknad, föroreningar, naturmiljöer. Landsbygden Jordbruk, matproduktion, sysselsättning, transport, livskvalitet. Feminism Jämställdhet på olika arenor, lagstiftarens roll, kroppsliga rättigheter, intersektioner, radikalfeminism, queerfeminism, poststrukturalism. Lika möjligheter Rasifiering, funktionalitet, ekonomisk ojämlikhet, klassbegreppet, sexualitetspolitik, identitetspolitik. Demokrati Inflytandeformer, maktnivåer, decentralisering, subsidiaritet, överstatlighet, civil olydnad, rättssäkerhet, kriminalitet, övervakning, integritet, medborgarskap. Världen Internationell handel, investeringar, bistånd, migration, samarbetsorgan, federalism, global governance, avtal, konflikter. Vad exakt ska arbetsgrupperna producera? Varje politiskt område har två rubriker: Ideologisk vision och Förslag till handling. Under den första rubriken skriver arbetsgruppen en ideologiskt präglad löpande text om vilket samhälle vi vill se på lång sikt. Vart vill vi vara om 100 år? Texten får omfatta högst 250 ord. Under den andra rubriken preciseras max 5 konkreta

4 förslag till handling, d.v.s. realpolitik som skulle gå att genomföra idag om viljan fanns. Vilken politik skulle vi vilja att Miljöpartiet gick till val på, om vi kunde öns ka helt fritt? Utkastet är kraftigt begränsat i omfång, och det finns en tanke med det. Den som tvingas hålla sig kort måste fundera på vad som egentligen är kärnan i politiken. Om vi kokar ner vår ideologi till en kort text, vad får vi då? Vad finns kvar när vi skalar bort alla lager av luddig retorik? Ett kortfattat utkast ger också större utrymme för riksårsmötet att tillfoga fler idéer. Måste jag hålla med Miljöpartiet om allt? Nej! Det är ju det som är själva vitsen med programmet; Grön Ungdom får utrymme att tycka fritt, tänka nytt, göra eget. Det finns ingen poäng med att skriva in saker i programmet som Miljöpartiet redan driver rakt av. Det som är intressant är att hitta områden där vi vill mer, där vi vill nytt, eller där vi vill helt annorlunda. Det betyder att du som kandiderar bör ha en lust att inte enbart följa de upptrampade stigarna, utan lägga fram förslag som engagerar, provocerar och skapar reaktion. Det är fullt möjligt att arbetsgruppens förslag inte röstas igenom på riksårsmötet. Men även ett förslag som avslås kan få svallvågor i form av motförslag och ändringsförslag, och som tändvätska för en ny debatt. Finns det mer att göra? Ja! Förbundsstyrelsen uppmanar verkligen arbetsgrupperna att inte bara skriva i enskildhet. Ta chansen att läsa på om ideologi, träffa organisationer med anknytning till ert ämne eller politiker som arbetat med era frågor. Fundera också på om det finns möjlighet att dra större nytta av allt ni lär er i processen. Kanske kan ni skriva en debattartikel om ert ämne? Kanske kan ni komponera en utbildning i ämnet? Om alla arbetsgrupper försöker göra någonting för att bidra till organisationens lärande har vi gjort en stor vinst. Får jag sitta i två arbetsgrupper? Utgångspunkten är att arbetsgrupperna ska bestå av många olika människor. Det kan emellertid finnas ämnen som skulle tjäna på att vissa individer sitter i två grupper. Om en kandidat på ett synnerligen bra sätt kan motivera varför hen ska sitta i mer än en arbetsgrupp är förbundsstyrelsen öppen för en sådan lösning. Ska jag kandidera? Ja! Ju fler kandidater desto bättre. Det enda som krävs är ett intresse av att fördjupa sig i ett ämne på ett ideologiskt och sakpolitiskt sätt, och en vilja att göra detta tillsammans med andra. Kom igen, kör! Hur kandiderar jag? Processen för kandidatur leds av valberedningen. Deras instruktioner finns på nästa sida. Lycka till! Frågor om programmet Eventuella frågor kring ovanstående text hänvisas till Mårten Roslund i förbundsstyrelsen:

5 info från valberedningen Kravprofil Valberedningen använder sig av en kravprofil när de ska komma fram till vilka de vill föreslå till arbetsgrupperna. Denna kravprofil som du kan se nedan är en beskrivning av vad för erfarenheter och kompetenser valberedningen letar efter i sin beredning av arbetsgrupperna. För att undersöka om kandidaterna passar in på kravprofilen eller ej samlar valberedningen in information om kandidaterna, tex genom skriftliga och muntliga intervjuer samt ibland intervjuer med referenser. Kravprofilerna skapas i en strävan efter att bedöma kandidaterna på ett likvärdigt sätt och för att ta fram de bästa grupp-konstalationerna. För att skapa ett givande samtalsklimat inom arbetsgruppen och för att det är viktigt att släppa in alla medlemmar kommer valberedningen sträva efter en variation av erfarenhet från organisationen i det färdiga förslaget. Alla kandidater måste dock stämma in med kravprofilens övre stycke, men för att skapa en möjlighet till variation kommer inte alla kandidater behöva uppfylla det nedre stycket av kravprofilen. Ska alla kandidater uppfylla: - Viss erfarenhet av styrelser eller arbetsgrupper - Intresserad och insatt i området - God samarbetsförmåga - God förmåga att uttrycka sig i skrift Är positivt om kandidaterna uppfyller: - Aktivt engagerade lokalt eller regionalt inom organisationen - Politisk sakkunnig på området - Vana av arbete på distans - Erfarenhet/ intresse av att arbeta med inkludering i processer - Insikt i hur den politiska idéeutvecklingen inom organisationen sett ut Hur du gör för att kandidera: För att kandidera fyller du formuläret som du hittar i länken nedan: Sista dag att kandidera är 27 mars. Efter sista dag att kandidera kommer du få ett par skriftliga frågor att svara på från valberedningen. Dessa frågor är en första skriftlig intervju och kommer ligga som grund för valberedningens bedömning. Alla kandidater kommer ha fram till 7 april att svara skriftligen på dessa frågor, därefter kommer valberedningen kontakta vissa kandidater muntligen för att få mer information om kandidaten. Den 10 maj har valberedningen möte och bestämmer sig för vilka som ska föreslås. Därefter är det upp till förbundsstyrelsen att välja vilka av kandidaterna som ska få sitta i arbetsgrupperna.

6 Frågor om kandidatur Funderingar om valberedningens process hänvisas till valberedningens sammankallande Katrin Lundgren: Tidsplan för kandidatur 16 mars Valberedningen börjar ta emot kandidaturer. 27 mars Kandidaturstopp. 7 april Deadline för svar på skriftliga kandidatfrågor. 10 maj Valberedningen bestämmer vilka de vill föreslå. Tidsplan för arbetsgrupper 25 maj Förbundsstyrelsen presenterar arbetsgrupperna. 1 aug Arbetsgrupperna skickar sitt första utkast till förbundsstyrelsen. 15 aug Förbundsstyrelsen lämnar kommentarer. 15 okt Arbetsgruppernas färdiga utkast skickas till förbundsstyrelsen. 9 nov Ett slutgiltigt utkast till politiskt program skickas till medlemmarna, som kan skriva tilläggs- och ändringsyrkanden. RÅM 2016 Texter och förslag med 2/3 stöd klubbas in i programmet.

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer