Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor Utbetalt belopp 4,5 MSEK Årligt allokerat 5 MSEK 2013 [per 30/9] belopp Antal avtalade insatser 5 Strategiperiod Utfasningsplan Bedömning av strategins genomförande och framsteg Uppnå strategimål Genomföra insatsportfölj Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Målen för utfasningen är till stor del uppfyllda. Det återstår bara ett par månader av den utfasning som Sida har verkställt för samarbetet med Östtimor. Över lag har vi lyckats väl med att uppnå strategimålen, även om vi i vissa fall inte nått hela vägen fram. Som exempel kan nämnas utbildning där fler barn och unga har fått tillgång till undervisning, men där utbildningens kvalitet fortfarande behöver höjas. Målen för samarbetet och utfasningen var relativt högt ställda, vilket kunde konstateras i den begränsade utvärdering som nyligen gjorts. Där kunde till exempel konstateras att kapacitetsutvecklingen har varit centralt i alla Sida-stödda projekt i Östtimor och att alla projekt har nått en grundnivå i kapacitet. Dock tyder informationen på att dessa institutioner ännu ej kan fungera helt självständigt utan stöd i. Bedömning av insatsportföljens genomförande Utfasningen kommer att vara avslutad i december Under 2014 återstår viss slutrapportering och ekonomisk rapportering. Sida har precis genomfört en summerande utvärdering av stödet till Östtimor. Den innehåller 1) en kartläggning av stödet från ; 2) en begränsad utvärdering (så kallad desk study) av stödet inom utbildning och demokrati/mänskliga rättigheter under utfasningsperioden; samt 3) en översyn av utfasningen. Utvärderingen pekar på många intressanta resultat (redovisas nedan), men har också kommit till intressanta generella slutsatser: Sida har under åren gett stöd till Östtimor på cirka 384 MSEK. Samarbetet började med humanitärt stöd och utvecklades sedan till att övergå till mer långsiktigt ii. Östtimor saknade vid självständigheten många element som är nödvändiga för en fungerande stat. Nivån på kompetenser och professionell kapacitet var extremt låg, även jämfört med andra svaga stater. Sida och andra givare har haft svårt att inse Sida 1 (7)

2 konsekvenserna av denna situation och därmed också ge insatserna tillräckligt med tid för att kunna uppnå resultat iii. Sidas insatser var relevanta och låg i linje med Sveriges globala prioriteringar, UNDAFs slutsatser samt principerna av gott givarengagemang i samarbete med svaga stater iv. Sidas val av insatser var också relevanta utifrån den sociala och politiska realiteten i Östtimor. Dessutom ville Sida att insatserna skulle stärka fred och stabilitet och förhindra ytterligare oroligheter. Det var till exempel på grund av detta som en del av utbildningsstödet gick till unga människor som skulle få en chans till utbildning och livskunskaper (life skills) v. I utvärderingen dras slutsatsen att stöd via FN-organisationer troligen var det mest effektiva sättet att kanalisera medel vid tidpunkten för beslut. Detta beror på den mycket låga kapaciteten inom regeringens administration och att stödet administrerades från Stockholm vi. Vidare konstateras att kostnaden för utländska experter har varit hög men troligen nödvändig på grund av bristen på inhemsk kompetens framför allt inom rättsväsendet. Sveriges stöd har bidragit till Östtimors förändring till en stat med fungerande institutioner och relativ stabilitet. Dock konstateras i utvärderingen att stöden i ökad grad kunde ha adresserat specifika barriärer för kvinnor eller andra marginaliserade grupper vii. Det har varit svårt att bedöma uthålligheten i Sidas stöd. En ökad institutionell kapacitet har uppnåtts men behöver befästas. I övrigt är också tillvaron oviss för flera FN-organisationer eftersom flera givare har fasat ut sitt stöd. Inom utbildning, där Sverige varit en stor givare, finns egentligen bara en större givare kvar, Australien viii. Vad gäller hanteringen av utfasningen konstateras i utvärderingen att den mött flera av de kriterier som anses viktiga för en ansvarsfull utfasning ix : Partners fick snabb information och tillräckligt med tid för att mobilisera alternativa resurser. Det formella beslutet kommunicerades på rätt politisk nivå (ambassadör Polano) Det fanns information om att visst stöd fortsättningsvis kan komma att kanaliseras genom andra mekanismer (t.ex. ITP program eller WB Trust Fund) eller via specifika tematiska satsningar. God kommunikation har fortgått under utfasningen med hjälp av mail, telefonmöten och besök. Övergripande slutsatser Sektormålen uppfylls till stor del. Inom utbildning har det svenska stödet varit mycket betydelsefullt och definitivt lett till att fler barn och unga, speciellt flickor, kunnat genomgå en primärutbildning av god kvalitet. Däremot har det svenska stödet inte kunnat täcka de mycket stora behov som kvarstår för att öka kvaliteten inom utbildning i Östtimor. Inom demokrati och mänskliga rättigheter har det svenska stödet bidragit till förbättrad tillgång till en effektiv rättssektor. Stödet har dessutom bidragit till att tillhandhålla fattiga människor en större möjlighet för demokratiskt deltagande och förbättrad transparens. Inom denna sektor finns dock en bit kvar att gå till självständiga institutioner som fortsatt är i Sida 2 (7)

3 behov av stöd och kompetensutveckling. Redovisning av resultat Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter Sektormål: Förbättrad tillgång till en effektiv rättssektor, med speciellt fokus på kvinnor, barn och unga; Att ge fattiga människor förbättrade möjligheter till demokratiskt deltagande och förbättrad transparens. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till inom sektorn Stödet till Östtimors valcykel: De östtimoresiska valmyndigheterna genomförde 2012 års presidentoch parlamentsval med minimalt stöd från FN. Valen genomfördes på ett fredligt sätt och mötte internationella krav x. Stödet till rättssektorn: Antalet östtimoresiska domare och åklagare har ökat. De flesta kriminalfall hanteras av timoresiska domare utan internationellt stöd xi. Domstolar på central- och distriktsnivå fungerar och tillhandhåller service inom rättsväsendet till medborgarna xii. Stödet till parlamentet: Sekretariatet som stödjer ledamöterna i Parlamentet har kompetens att utföra sina sysslor på ett professionellt sätt xiii. Parlamentet lyckas också hantera konsultationsprocesserna med medborgarna xiv. Etableringen av ett gendersekretariat inom Parlamentet innebär bra förutsättningar för att lyfta kvinnors rättigheter och granska lagstiftningen från ett genderperspektiv xv. Stödet till MR-ombudsmannen Ett system för en mer effektiv hantering av klagomål inom PDHJ/MRombudsman har implementerats. Detta har bidragit till en mer effektiv uppföljning av de rekommendationer som ges till andra institutioner xvi. Sektor 2: Utbildning Sektormål: Att tillåta fler barn och unga, speciellt flickor, att slutföra en obligatorisk primärutbildning av god kvalitet. 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till inom sektorn Ungdomsparlamentet har utvecklat kunskap och färdigheter för att kunna analysera och påverka nationella myndigheter xvii. Utbildningsministeriet har nu ett ramverk för läroplaner för grundutbildningen i årskurs 1 till 9 xviii. Utbildningsministeriet har skrivit ett utkast till nationell policy för utbildning xix. UNICEFs modell med barnvänliga skolor är på väg att godkännande av Utbildningsministeriet och kommer då att användas inom skolan för årskurserna 1till 9 xx. Sida 3 (7)

4 Slutnoter i Most evaluation informants felt that a baseline of capacity had been reached by the end of 2012, and it is particularly noteworthy that there have been results in developing institutional capacity. However, informants also consider that the institutions supported through Sida funding are far from being able to function independently. ii with Timor-Leste. Final Report , sid 5-6. Sida funding for Timor-Leste in the period totalled SEK 384,825.5 million and involved 76 funding decisions (.) In the final period of Sida support, Democracy, Human Rights and Gender Equality accounted for around 54 percent of disbursement, mostly for four UNDP projects. iii At independence and to a degree that was under-estimated by most of Timor-Leste s development partners the country was almost devoid of the physical infrastructure and the legal and policy frameworks required for a functioning state. Levels of knowledge, skills and professional capacity were exceptionally low, even by comparison with other fragile states. iv with Timor-Leste. Final Report , sid Sida s decisions to fund the sectors of Education and of Democracy, Human Rights and Gender Equality during the main period of development cooperation were consistent with Sweden s global priorities to promote human rights and the perspectives of the poor. The Sida-funded programme also supported the achievement of the UNDAF outcomes for Timor-Leste, and were consistent with the first principle of good donor engagement with fragile states, which prioritises strengthening the capability of states to fulfil their core functions. v with Timor-Leste. Final Report , sid 22. An important background to this programme was that adolescents were widely perceived as having been responsible for much of the violence in 2006, and in lesser conflicts in subsequent years. It was therefore seen as important to give young people a stronger stake in society and to provide them with skills to resolve conflicts peacefully and to improve their chances of finding employment. vi Sida 4 (7)

5 with Timor-Leste. Final Report , sid 38. Sida s options in terms of the comparative efficiency of alternative funding modalities were constrained by exceptionally weak government capacity and by the corresponding dominance of UN agencies in the first 10 years of independence. In these circumstances, the option to fund projects managed by UN agencies probably offered the most efficient approach compared to other options. vii with Timor-Leste. Final Report , sid 7. Sida s funding has contributed to Timor-Leste s transition to a state that has functioning institutions and appears to be relatively stable. However, Sida-funded projects have yet to develop strategic approaches to the inclusion of marginal social groups and geographic areas. Projects have made efforts to address specific barriers faced by women but project reports provide limited evidence of outcomes related to gender equity. viii with Timor-Leste. Final Report , sid Since Timor-Leste s revenue from offshore oil and gas has begun to come on stream, several donors have closed their development assistance programmes or are in the process of doing so. In addition to Sweden, these include Finland, Ireland and Portugal. Major donors that remain, such as Australia, are increasingly moving to bilateral cooperation with the government. These changes in the pattern of development cooperation and UNMIT s departure from Timor-Leste at the end of 2012 have made it increasingly difficult for UN agencies to raise funds for their programmes. ix with Timor-Leste. Final Report , sid 8. The phase-out complied with Sida s phase-out plan and met several of the criteria for a well-handled exit from an aid-dependent country: partners were alerted promptly and in sufficient time to mobilise alternative resources; the formal decision was communicated at the appropriate political level; it was made clear that Swedish support would continue through other mechanisms and that the GoTL could in the future request support in specific thematic areas; good communication with partners was maintained through , telephone meetings and visits. x Final Evaluation of Support to Timorese Electoral Cycle Project , UNDP Timor-Leste 2013, sid 4. Both UNMIT and UNDP, through UNEST, played an important role in providing technical and operational support to the Timorese electoral authorities in managing, coordinating and ensuring peaceful community elections in 2009 and presidential and parliamentary elections in All observer groups stated that the two electoral processes in 2012 were conducted efficiently and credibly in a peaceful atmosphere, with a minimum Sida 5 (7)

6 number of complaints and with the results widely accepted by all political parties. In addition, there was a high voter turnout and a low percentage of invalid ballots. xi The number of Timorese judges and prosecutors has increased. Most criminal cases are heard by Timorese judges without international support and they are beginning to handle civil cases. xii Central and district courts are functioning and are dispensing justice services, although poor quality data mean that it is unclear how far back-logs are being addressed. xiii The Secretariat that supports MPs in the National Parliament is able to perform routine functions correctly. xiv The National Parliament is fully responsible for outreach to the public, and is able to manage consultation processes with citizens. xv The establishment of a gender caucus of MPs and creation of a gender secretariat in the National Parliament means that an institutional framework is in place for MPs to promote women s rights and scrutinise legislation from a gender perspective. xvi Systems for more efficient management of human rights cases in the PDHJ are in place and being implemented. A new electronic case management system should enable more effective follow up on recommendations made to public bodies. xvii Sida 6 (7)

7 UNICEF Donor Report for the Swedish Development Agency (Sida), Final Report, October December June sid Members of the Youth Parliamentarians were able to stress their concerns on issues such as education, environment, health and infrastructure for social services during their Second Seating in August 2011 ( ) The Youth Parliamentarians read their petition and gave their statement to the Minister of Education which was witnessed by Timor-Leste s President Jose Ramos Horta. xviii The Ministry of Education has a curriculum framework for basic education (Grades 1-9). xix UNICEF Donor Report for the Swedish Development Agency (Sida), Final Report, October December June sid The National Policy on Inclusive Education was drafted and is now ready for finalisation. xx UNICEF Donor Report for the Swedish Development Agency (Sida), Final Report, October December June sid Acknowledging the positive impact of the Eskola Foun, the education ministry, through its on-going Education Reform, has official recognised the Eskola Foun approach as the ministry s key strategy to improve basic education. Specifically, the ministry has 1)adopted the key CFS principles in the Basic Education Decree; 2) CFS concepts and methodologies were incorporated in the regular teacher training through the MoE s Inservice Teacher Training Institute (INFORDEPE); 3) in addition to training of teachers and school directors, CFS training was expanded to cover deputy school directors, technical support personnel, and school inspectors in 2012; and 4) CFS teacher training was officially accredited by MoE as equivalent to the INFORDEPE complimentary course for teachers career regime in All these achievements in mainstreaming CFS into the existing government system have contributed to enhancing the ownership of the MoE on CFS and thus ensuring the sustainability. Sida 7 (7)

Bedömning av strategigenomförande och resultat

Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategirapport för Moldavien Utbetalt belopp 2013 32 MSEK Årligt allokerat 120 MSEK belopp Antal avtalade 24 Strategiperiod

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod

Läs mer

M{ZD{ CX-5 zoo} z 202670 MME_CX-5_COVER_14R1_V2.indd 1 09/01/2014 16:52:10

M{ZD{ CX-5 zoo} z 202670 MME_CX-5_COVER_14R1_V2.indd 1 09/01/2014 16:52:10 M{ZD{ CX-5 z zoo} HIROSHIMA-ANDAN HANDLAR OM ATT ALDRIG GE UPP OCH ATT ALLTID STRÄVA EFTER HÖGSTA KVALITET. ATT UPPRÄTTHÅLLA EN DET KAN VI -ATTITYD. MAZDA FORTSÄTTER ATT UTMANA BRANSCHEN I ALLT VI GÖR

Läs mer

Saltsjöbadens IF Fotboll

Saltsjöbadens IF Fotboll Saltsjöbadens IF Fotboll Ledarmöte September 2009 VÄLKOMMEN Medverkande idag, -fantastisk uppslutning skulle jag vilja kalla det, TACK AGENDA Välkommen, introduktion, mål med detta mötet --Oscar Ledarpärmen

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Security solutions through people. Securitas Årsstämma 2007. Alf Göransson

Security solutions through people. Securitas Årsstämma 2007. Alf Göransson Security solutions through people Securitas Alf Göransson Stockholm, 17 april 2007 Fyra säkerhetsföretag Securitas AB Börsintroducerades 1991 Securitas Systems AB Delades ut och börsintroducerades i september

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare Inbjudan till Mentorutbildning - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare GR Mentorutbildning hösten 2003 Inom ramen för Framtidens ledare erbjuder GR hösten 2003 en Mentorsutbildning för

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER?

ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER? ÖKAD KONSUMENTMAKT MED HJÄLP AV SOCIALA MEDIER? GUNNAR GIDEFELDT 15:E OKTOBER 2012 BLUECARROT INSIKTSMODELL 1 BLUECARROT INSIKTSMODELL 4 OLIKA BETEENDEN OCH OLIKA BEHOV Sjukdom Traditionella kanaler Sjukvårdsupplysning

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

En effektiv miljöpolitik

En effektiv miljöpolitik En effektiv miljöpolitik Hur stor miljöpåverkan skall vi tillåta? Hur når vi vårt mål Här kommer vi att fokusera på den första frågan, för att sedan utifrån svaret på denna försöka besvara den andra frågan.

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

EURONS NYA ANSIKTE. Upptäck den nya 10-eurosedeln. www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu

EURONS NYA ANSIKTE. Upptäck den nya 10-eurosedeln. www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu EURONS NYA ANSIKTE Upptäck den nya 10-eurosedeln www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPASERIEN: SÄKERHETSDETALJER Lätt att kontrollera och svår att förfalska Tack vare de förbättrade säkerhetsdetaljerna

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Cykelinfrastruktur och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se

Cykelinfrastruktur och pengar. krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se Cykelinfrastruktur och pengar krister@spolander.se, 070-421 70 36, www.spolander.se Samhälleliga mål och ambitioner Genomförandet implementeringen Resultat måluppfyllelse Vad göra säkra pengar Mål och

Läs mer

159 MSEK Årligt allokerat belopp

159 MSEK Årligt allokerat belopp September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Guatemala Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 159 MSEK Årligt allokerat belopp 200 MSEK 33 Strategiperiod

Läs mer

Så här kan det låta. Omöjligt a4 lita på XYZ. ABC är en trygg placering. Bara mörker för XYZ. Vändningen ser ut a4 dröja i ABC

Så här kan det låta. Omöjligt a4 lita på XYZ. ABC är en trygg placering. Bara mörker för XYZ. Vändningen ser ut a4 dröja i ABC Så här kan det låta Omöjligt a4 lita på XYZ Bara mörker för XYZ Förtroendet i bo4en för XYZ XYZ för osäkert Dags a4 köpa XYZ ABC är en trygg placering Vändningen ser ut a4 dröja i ABC Tillväxt och låg

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion

Stockholmsverksamheten bostäder. Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion Stockholmsverksamheten bostäder Zdravko Markovski, Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Produktion JM Bostad Stockholm Januari september Mkr 2007 2006 Intäkter 3 596 3 302 Rörelseresultat 788 579

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer