Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2010-05-12"

Transkript

1 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel avseende förstärkning av kvinnojoursverksamhet Tillsyn av kommunens insatser för personer med psykiska funktionshinder Framställan om ekonomiskt bidrag till elskuld...4

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Yvonne Viitanen (s) Lars Gabrielsson (fp) Inger Johansson (mp) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Maith Lassbo (m) Astrid Widström (kd) Övriga deltagare Marianne Trana, socialchef Marie-Louise Snell, sekreterare Marit Olsson, socialsekreterare, 129 Eva Lundberg, 1:e socialsekreterare, 129 Ulf Lind, företrädare för klient, 129 Karin Saxe Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Astrid Widström Direktjustering vid sammanträdet Underskrifter Paragrafer Marie-Louise Snell Iris Carlsson Rustas Astrid Widström Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 127 Dnr Sn 10/ Ansökan om utvecklingsmedel avseende förstärkning av kvinnojoursverksamhet Ärendebeskrivning Regeringen har avsatt kronor år 2010 i syfte att på lokal nivå förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. Medlen avser att stödja ambitionshöjningen i det stöd som ges av kommunerna i enlighet med 5 kap 11 Socialtjänstlagen. Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått 3,3 miljoner kronor för 2010 att fördela. Utvecklingsmedlen kan inte sökas av kvinnojourerna själva utan skall sökas av respektive kommun eller kommuner i samverkan. De kommuner som stöder kvinno- och tjejjouren i Borlänge har enats om en gemensam ansökan omfattande 1,5 miljoner kronor. Syfte Syftet med ansökan är att utveckla och samordna samarbetet mellan ideella sektorn och myndigheterna samt utveckling av metodiskt kvalitetsarbete inom kvinnojouren. Det är främst tre punkter som behöver ses över. 1. Säkerställa tillgängligheten för de personer som behöver skydd 2. Ideella sektorn och myndigheternas ansvar 3. Utveckla barnverksamheten Socialnämnden beslutar att, godkänna ansökan till Länsstyrelsen Dalarna om utvecklingsmedel med kronor till projekt för utveckling och samordning av samarbetet mellan socialnämnderna i Säter, Borlänge, Falun, Gagnef samt Leksand och Kvinno- och tjejjouren i Borlänge. att, godkänna Borlänge kommun som huvudsökande av utvecklingsmedel och att utbetalning av eventuellt statsbidrag sker till socialnämnden i Borlänge. att, godkänna bilagt samverkansavtal mellan Kvinno- och tjejjouren i Borlänge och de fem samverkande kommunerna. att, förklara paragrafen för omedelbart justerad. Delges: Länsstyrelsen i Dalarnas län Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ang ansökan om utvecklingsmedel avseende förstärkning av kvinnojoursverksamhet. Regeringen har avsatt kronor år 2010 i syfte att på lokal nivå förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. Medlen avser att stödja ambitionshöjningen i det stöd som ges av kommunerna i enlighet med 5 kap 11 2,3 socialtjänstlagen. Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått 3,3 miljoner kronor för 2010 att fördela. Regeringen har i sin satsning uttalat att man avser att initiera en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till ovanstående målgrupper och regeringens tre övergripande mål med satsningen är att: Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Kvinnojours- och eller brotts Utvecklingsmedlen kan inte sökas av kvinnojourerna själva utan skall sökas av respektive kommun eller kommuner i samverkan. Något krav på att kommunen skall stå för någon ekonomisk motprestation eller delfinansiering finns ej. Pengarna får däremot inte användas som en ersättning till de resurser som kommunen redan satser eller planerar att satsa inom området. Säters kommun avsätter idag 5kronor/ invånare/ år som stöd för kvinnojouren. De kommuner som stöder kvinno- och tjejjouren i Borlänge har enats om en gemensam ansökan omfattande 1,5 miljoner kronor. Borlänge kommun står för ansökan i samverkan med övriga 4 kommuner Syfte med ansökan Syftet med ansökan är att utveckla och samordna samarbetet mellan ideella sektorn och myndigheterna samt utveckling av metodiskt kvalitetsarbete inom kvinnojouren. Det är främst tre punkter som behöver ses över. 1. Säkerställa tillgängligheten för de personer som behöver skydd. Kvinno- och tjejjouren i Borlänge har under 2009 fått ett större upptagningsområde. Numera stöder jouren våldsutsatta kvinnor och deras barn i Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand och Säter.. I nuläget är kvinnojouren tvungen att göra snäva prioriteringar. Under 2009 skedde en stor ökning av antalet stödsökande som jouren var tvingade att hänvisa till annat boende på grund av platsbrist. 2. Ideella sektorn och myndigheternas ansvar: Skriftlig överenskommelse om varaktigt samarbete mellan kvinno-och tjejjouren och kommunerna. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Gränsgatan 3, Säter Tfn: Fax: E - post: Hemsida:

5 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Samtidigt krävs ett förtydligande mellan socialnämnderna och den ideella sektorn avseende omfattning, ansvarsfrågor och kvalitetsfrågor. 3. Utveckla barnverksamheten: Kvinno- och tjejjouren i Borlänge ser ett behov av att möta de barn som upplevt våld och som kommer i kontakt med jouren. Ordföranden i de 5 kommunerna har haft ett möte och enats om att underteckna ett samverkansavtal mellan kommunerna och Kvinno- och tjejjouren i Borlänge. Förslag till beslut: Socialnämnden föreslås besluta att godkänna ansökan till Länsstyrelsen Dalarna om utvecklingsmedel med kronor till projekt för utveckling och samordning av samarbetet mellan socialnämnderna i Säter, Borlänge, Falun, Gagnef samt Leksand och Kvinno- och tjejjouren i Borlänge att godkänna Borlänge kommun som huvudsökande av utvecklingsmedel och att utbetalning av eventuellt statsbidrag sker till socialnämnden i Borlänge att godkänna bilagt samverkansavtal mellan Kvinno- och tjejjouren i Borlänge och de fem samverkande socialnämnden samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad Eva Jondelius Verksamhetsområdeschef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Gränsgatan 3, Säter Tfn: Fax: E - post: Hemsida:

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 128 Dnr Sn 09/ Tillsyn av kommunens insatser för personer med psykiska funktionshinder Ärendebeskrivning Samtliga länsstyrelser och några av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter (RT-enheter) genomför tillsammans en nationell tillsyn av kommunernas och landstingens/regionens hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med psykiska funktionshinder. Tillsynen syftar till att ge en aktuell bild av kommunens stöd och service och hälso- och sjukvårdsinsatser till personer med psykiska funktionshinder på både lokal och nationell nivå och uppmärksamma viktiga brisområden. Tillsyn i Säters kommun Tillsyn har genomförts i Säters kommun under september månad. Länsstyrelsen har då tittat på: Hur kommunen organiserar och verkställer sina insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Om insatserna har en god kvalitet Hur de enskildas rättsäkerhet garanteras Länsstyrelsen har genomfört granskningen genom enkätundersökning och intervjuer med chefer, handläggare, personal och brukare. Yttrande Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri, har skrivit ett yttrande i ärendet där hon bemöter den kritik som länsstyrelsen har framfört. Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaskrivelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. att, förklara paragrafen för omedelbart justerad. Delges: Länsstyrelsen i Dalarnas län Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 Dnr Sn 09/ Svarsrapport Till Länsstyrelsen Dalarnas län SÄTERS KOMMUN Socialförvaltningen

8 Innehållsförteckning 1 Beslutsredovisning Verksamhetsförändring...2 Sammanfattning Nuläge...3

9 1 Beslutsredovisning Inledningsvis redovisas en kortare sammanfattning av de punkter som Länsstyrelsen föredragit. Punkter som innehåller kritik gällande kommunens verksamheter. Detta följs av en åtgärdsredovisning av de verksamhetsförändringar som skett efter att Länsstyrelsen avslutat sin inspektion. Vidare redovisar även kommunen genomförda förbättringar och en plan för det fortsatta arbetet. Avslutningsvis gör vi en beskrivning av nuläget och ett framtidsperspektiv i verksamheterna som inspektionen avsett. 1. Länsstyrelsen bedömer att kommunens socialnämnd inte har skaffat sig tillräcklig kännedom om behoven av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, då den inventering som tidigare gjorts är äldre än fem år. Socialnämnden har genom sitt samarbete med landstinget kännedom om målgruppen men Länsstyrelsen anser att socialnämnden trots detta systematiskt bör inventera vilka deras behov är. Inventering är ett verktyg som bör användas för att kunna göra en långsiktig planering av boende och sysselsättning. 2. Kommunen har ett politiskt taget styrdokument med innehållande en övergripande verksamhetsplan för Omsorg om personer med psykiska funktionsnedsättningar där inriktningsmål, effektmål samt metoder för att nå målen finns angivna. Vid Länsstyrelsens granskning framkom dock att styrdokumenten ej var kända av personalen och att de inte kände sig delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten. Verksamheterna saknar dock egna styrdokument och de övergripande verksamhetsmålen är inte tydliga ute i verksamheterna. Kontinuerlig uppföljning av målen tycks även det saknas. 3. Länsstyrelsen bedömer att kommunens utbud av boende och boendestöd inte är tillräckligt flexibelt och varierat. Boende på Björkgården kan inte få individuellt formade insatser på grund utav att personalresurserna inte räcker till. Björkgården uppfyller ej heller de kvalitetskrav som kan ställas på en bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt LSS och skall därför inte erbjudas som LSS gruppbostad. Länsstyrelsen bedömer sovandejour som olämpligt i verksamheten. Boendestöd saknas kvällar och nätter och det framkommer att det saknas ett boende för yngre personer. Kommunen kan ej heller erbjuda strukturell sysselsättning till alla i målgruppen då personalresurserna inte räcker till för at kunna erbjuda ett mera varierat utbud. 4. Bedömning har gjorts att kommunen inte har säkerställt att det finns den bemanning och kompetens som behövs i verksamheterna. Personal anser sig ha relevant utbildning och uppger att de får viss fortbildning men de efterfrågar mer utbildning då de upplever att de inte får följa kunskapsutvecklingen inom verksamheten. 5. Kommunen saknar rutiner som tydliggör vilken personal som ansvarar för att följa upp socialtjänstens insatser i sin helhet. 6. Länsstyrelsen har konstaterat att verksamheterna för personer med psykiskt funktionshinder i kommunen inte alltid erbjuder ett fungerande och meningsfullt innehåll. De är inte tillräckligt omfattande och saknar individuell anpassning. Individuell planering ses saknas för merparten av dem som har beslut om insatser. 7. Länsstyrelsen anser att kommunens handläggning av ärenden, samt dokumentation under genomförande av insats inte är rättssäker. 1

10 1.1 Verksamhetsförändring 1 & 5. Vad beträffar kännedom om behoven av insatser har kommunen tagit till sig av Länsstyrelsens kritik. Även vår egen bedömning har varit att detta område har varit eftersatt något som uppdagades i samband med att kommunen gjorde förändringar i organisationen under våren I enlighet med det samverkansavtal som tidigare upprättats så bistod landstinget med chefskompetens för verksamhetsområdet. Den exekutiva delen låg under chefen för landstinget medan det ekonomiska ansvaret kvarstod på kommunen. Den senare verksamhetsförändringen innebar att kommunen skapade verksamhetsområdet LSS/Socialpsykiatri. Detta har inneburit att kommunen idag har bättre kännedom om behoven samt infört klarare och tydligare rutiner för uppföljning av insatser. 2. Från kommunens sida vill vi påstå att styrdokument och dokument för avvikelserapportering är kända verktyg av personalen i verksamheterna. Vi har ändå i enlighet med Länsstyrelsens kritik genomfört ytterligare utbildningstillfällen och genomgångar av dessa. Vi menar också att Länsstyrelsen på denna punkt uppfattats som otydlig när man för personalen beskrivit det man ansåg att personalen skulle känna till. Vidare vill vi även klargöra att det finns rutiner för återkommande planering och utveckling av verksamheterna något som också förbättrats ytterligare under den gångna tiden. 3. Verksamheten Björkgården utreddes för eventuell sovandejour något som sedermera aldrig infördes. Framtida planering avser en utökad personalresurs för att på så sätt istället skapa en mer innehållsrik verksamhet. Genomförda schemaförändringar har lett till att vi redan idag erbjuder en högra kvalité i vår verksamhet. Även boendestödets verksamhet har jobbat intensivt med att se över sin tidsplanering och hur verksamheten verkar och fungerar. Vad vi idag kan konstatera är att verksamheten möter samtliga behov som ställs som krav i biståndsbeslut. För att kunna hölja kvalitén ytterligare ser vi även över möjligheten att tillskapa ytterligare resurser i personalgruppen. 4. Som vi tidigare vidtalat har vi genom organisatoriska förändringar idag en bättre direktkontroll över verksamhetsområdet. I och med det har vi också på ett bättre sätt kunnat bedöma kompetensstatusen och på så vis kunnat välja riktade utbildningsinsatser för att behålla en positiv kurva på kunskapsutvecklingen. Så har även skett och under en tid har personal erbjudits utbildning inom exempelvis Case Management, Psykiatri, Autism/Asperger, Hot och Våld, Brandskydd, Första hjälpen, Taktil stimulans och framgent planerar kommunen att genomföra en etikutbildning. 6. För ökad individuell anpassning har kommunen gjort en resursomfördelning och genom det tillskapat en funktion i kommunen som har ett ansvar för Praktiksamordning. Praktiksamordnaren avser att verka inom hela verksamhetsområdet LSS/Socialpsykiatri. Tanken är att kunna erbjuda individuella upplägg till individer som tillhör dagligverksamhet. Detta i form av praktikplatser i verksamheter utanför kommunens regi. I det sammanhanget jobbar vi med individuella lösningar, introduktion och uppföljning. Genom detta anser vi att vi klart förbättrat vår verksamhet för att möta ökade individuella krav. 7. Hos Biståndshandläggningen har av de granskade akterna konstaterats 18 omprövningar av tidigare beslut där de tidigare besluten inte funnits i akten. Kommunen har tillsammans med Landstinget haft ett gemensamt boendestöd sedan Fram till 2005 krävdes inga biståndsbeslut för att få insatser. De personer där det gjorts omprövning utan att det finns ett grundbeslut är de personer som haft insatser från SPT under många år och därför ansåg vi att det var omprövningar. Nya ansökningar hanteras enligt kommunens riktlinjer som är fastlagda i socialnämndens ledningssystem för kvalitet. I utredningen och beslut skrivs inga förkortningar. Där står endast att SPT kommer att verkställa beslutet. Inom kommunens övriga verksamheter som tillhör verksamhetsområdet LSS/Socialpsykiatri har vi som tidigare beskrivits tagit till oss av Länsstyrelsens kritik. Enligt vår egen bedömning har fullgoda åtgärder vidtagits för att säkerställa rättssäkerheten. Den sociala dokumentationen följer en given struktur och rutiner som finns med i vårt ledningssystem för kvalité följs upp kontinuerligt. 2

11 Sammanfattning Genomgång av social dokumentation samt införande av rutiner. Genom detta görs även en behovsinventering. Säkerställande av kännedom hos personal av ledande styrdokument och avvikelserapportering. Verksamhetsutvärdering, verksamhetsplanering och måluppföljning. Kompetensutveckling för ökad kvalité Större individuell anpassning. Organisatoriska förändringar och omfördelningar av resurser. Praktiksamordning dagligverksamhet Nuläge Utvecklingsarbetet är en hela tiden pågående process. Även i tider av besparingar och nedskärning jobbar vi vidare med utveckling och förändring. Säters Kommun jobbar intensivt med detta och med det som utgångspunkt anser vi att vi idag gjort klara förbättringar i enlighet med vad Länsstyrelsen framlagt kritik om. På samtliga punkter har det genomförts förbättringar och lagts upp strategier för fortsatt utveckling och förbättring. Därför hoppas vi även att en framtida uppföljningen från Länsstyrelsen också skall kunna påvisa detta. 3

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 129 Framställan om ekonomiskt bidrag till elskuld Gällande NN och NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Olson Marit Socialnämnden beslutar att, jml 4 kap 1 SoL avslå NN och NN:s framställan om ekonomiskt bistånd till sin livsföring i övrigt i form av en elskuld om kr, med motivering att fullständig utredning avseende familjens möjligheter att själv kunna tillgodose sina behov inte har gått att genomföra samt att kommunens riktlinjer inte medger att ekonomiskt bistånd utgår till avbetalning av skulder då skulder är att betrakta som den enskildes ansvar för vilka socialnämnden ej har att ta ansvar för. att, förklara paragrafen för omedelbart justerad. Delges: NN och NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer