Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Fastställd av kommunstyrelsen , 180 Burlövs kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det ska vara lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen och bidra till att förbättra resultat och kvalitet. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete innebär: 1. Ett målinriktat arbetsmiljöarbete 2. En tydlig ansvarsfördelning 3. Tydliga rutiner 4. Att arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs 5. Förebyggande arbete 6. Uppföljning av beslut, åtgärder och handlingsplaner I Burlövs kommun ansvarar varje nämnd för att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvaret för arbetsmiljön följs av verksamhetsansvaret. Fördelning är en av hörnstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att förvaltningscheferna på ett tydligt sätt dokumenterar vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. Lagstiftningen kräver bland annat följande AML 3 kap. 2 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. AML 3 kap. 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas. 1 (2)

2 Arbetsgivaren ska vidare se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom/henne. AML 3 kap. 4 Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgång i det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljö och rutiner i Burlövs kommun. Se bilaga 1 för arbetsmiljöprocessen. Chefen i samverkan med skyddsombud och medarbetare har årligen följande arbetsgång; 1. Genomföra skyddsrond på varje arbetsplats fysisk arbetsmiljö (bilaga 2) 2. Genomföra enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö (bilaga 3) 3. Utvärdera arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att använda checklistan Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? (bilaga 4) 4. Vid betydande förändringar i verksamheten ska en risk- och konsekvensbedömning genomföras (bilaga 5) 5. Göra sammanställning av material till årets arbetsmiljörapport (bilaga 6) 6. Personalavdelningen sammanställer en kommungemensam arbetsmiljörapport 1. Checklista för skyddsrond fysisk arbetsmiljö Nedan angivna rutiner gäller för genomförande av skyddsrond. 1. Innan skyddsronden genomförs ska en diskussion ha ägt rum på varje arbetsplats om den fysiska arbetsmiljön. Diskussionen ska genomföras på ett gemensamt möte där alla är samlade, exempelvis arbetsplatsträff (APT) eller personalkonferens. 2. Chefen tillsammans med skyddsombudet går en fysisk rond på arbetsplatsen och undersöker om det finns eventuella brister i arbetsmiljön. Särskild checklista för detta är framtaget (se bilaga 2). Den fysiska skyddsronden inleds med ett samtal om vilka åtgärder som återstår från föregående år. 3. Därefter sammanställer chefen tillsammans med skyddsombud en handlingsplan som ska ligga till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats (se bilaga 7). 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. I skyddsrondens sista steg sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer under skyddsronden 2 (4)

3 och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. Det ska genomföras en skyddsrond på varje enhet inom förvaltningen. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vad som ska göras, när det ska vara klart och vem som står ansvarig. 2. Enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö Det behöver vara hög svarsfrekvens på enkätundersökningen för att arbetsklimat och trivsel ska kunna bedömas rättvist. Arbetstagarna och cheferna ska alltid ha minst 2 veckor på sig att besvara enkäten. Ett sätt att få hög svarsfrekvens är att dela ut enkäten på APT och samla in svaren i samband med mötet. Nedan följer rutiner över arbetet med enkät för arbetsklimat och trivsel; 1. Initialt diskuteras hur enkäten ska besvaras under ett gemensamt möte på enheten. 2. Därefter genomförs enkäten. 3. När enkäterna är returnerade sammanställs dem av ansvarig chef. Därefter tar chef tillsammans med skyddsombud fram ett förslag till handlingsplan. Det ska tydligt framgå vem som står som ansvarig för åtgärder och inom vilken tidsram åtgärden ska utföras (bilaga 7). I samband med framtagande av handlingsplan ska de åtgärder som kvarstår från föregående år diskuteras. 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. Till sist sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer utifrån enkätsvaren och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. 3. Checklista Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? En uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar görs i syfte att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivits enligt gällande lagstiftning och föreskrifter, samt i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Chef och skyddsombud utvärderar tillsammans och med hjälp av checklistan hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. Arbetsgången följer enligt nedan; 1. Förvaltningschef (FC) stämmer av med sina respektive enhetschefer/rektorer utifrån enheternas/rektorsområdenas tidigare gjorda uppföljning (bilaga 4). 2. Huvudskyddsombud stämmer av med respektive skyddsombud kring hur arbetsmiljöarbetet fungerat. 3. FC och huvudskyddsombud utvärderar och gör en sammanfattning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat. Därefter ska en handlingsplan upprättas (bilaga 7). Ifall det finns förvaltningsövergripande brister med arbetsmiljöåtgärder som inte ryms inom den egna budgeten får FC äska om extra medel. 3 (4)

4 4. Uppföljningen redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget som därefter presenteras i respektive förvaltnings skyddskommitté och i varje förvaltnings nämnd. 4. Personalavdelningen ansvarar för att göra en kommunövergripande arbetsmiljörapport För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara enkelt och lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. En strukturerad rapport ska underlätta uppföljning och verka förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljörapporten har som syfte att spegla en sammanställning av arbetsmiljöarbetet inom Burlövs kommun. Den ska på ett enkelt sätt ge en bra överblick av vad som är aktuella åtgärder och inom vilka områden vi behöver utvecklas ytterligare. Följande punkter ska alltid ingå i den kommunövergripande rapporten; Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas Viktigaste brister som framkommit Sjukfrånvaro Friskvård Tillbud och arbetsskador Aktuellt inom arbetsmiljö nästkommande år Varje förvaltning ska årligen lämna in ett sammanställt underlag enligt bilaga 6 till personalavdelningen där ovannämna punkter ska beskrivas. Dokumenttyp Handbok Dokumentnamn Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Beslutsorgan Kommunstyrelsen Delegation Kommunchef äger godkänna eventuella revideringar av handboken, såvida dessa inte är av principiell natur Antagen Dokumentansvarig Personalchef Förvaltning Kommunledningskontoret 4 (4)

5 BILAGA 1 8. Den kommungemensamma uppföljningen redovisas i KF för godkännande (maj) 7. Personalavdelningen sammanställer förvaltningarnas uppföljningar (april) 6. Nämnden beslutar om äskanden för åtgärder till respektive förvaltning (sista veckan i mars) 1. Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet 2. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljöpolicy och rutiner (augusti september) 5. FC informerar sammanställning av arbetsmiljöarbetet som ska ligga till grund för arbetsmiljörapporten i respektive nämnd (januari) 4. Redovisning av underlag till arbetsmiljörapport i respektive skyddskommitté (september december) 3. Chef med arbetsmiljöansvar tillsammans med skyddsombud genomför 1. Skyddsrond 2. Enkätundersökning 3. Hur har det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat? 4. Underlag för arbetsmiljörapport (september december) 1 (8)

6 BILAGA 2 Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågorna är framtagna för att passa många olika sorters verksamheter. Hoppa över frågor eller avsnitt som inte berör just er verksamhet. Chef och skyddsombud fyller i checklistan tillsammans. Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! 1 (8)

7 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för skyddsronden: Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Ordning och olycksfall 1. Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor undviks, att utrymningsvägar är fria, att lagrat gods inte rasar etc.? 2. Finns fungerande städrutiner? 3. Finns trappor/stegar som behöver åtgärdas (förses med ledstänger, skyddsräcken etc.)? 4. Är golven hela och gjorda i ett bra material? 5. Finns det ställen med halkrisk, som behöver åtgärdas, t.ex. med halkskydd? 6. Finns drivande remmar eller kedjor som bör förses med skydd så att man inte fastnar i dem? 7. Är elinstallationer rätt utförda och i bra skick? 8. Finns andra problem? 2 (8)

8 Ventilation 9. Upplever de flesta att luftkvaliteten är bra? 10. Finns både till- och frånluftssystem? 11. a) Görs underhåll av ventilation regelbundet av utbildad personal och dokumenteras detta? b) Finns fungerande rutiner för byte/rengöring/underhåll av filter och kanaler? 12. Bullrar ventilationssystemet? Klimat 13. Upplever de flesta att temperaturen är lagom i lokalerna? 14. Behövs stöduppvärmning/kylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser? 15. Förekommer det drag från fönster, portar, ventilationssystem? 16. Är arbetsplatserna placerade på avstånd från drag (portar, dörrar) eller besvärande värmekällor? 17. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren? 18. Finns andra problem? 3 (8)

9 Buller 19. Behövs bullerdämpande kåpor, skärmar eller absorbenter i tak/ väggar för att minska bullerspridningen av maskiner och annan utrustning? 20. Behöver ljudnivån mätas? 21. Begärs bullerdata vid inköp av nya maskiner (ljudnivå vid tomgång, drift m.m.)? 22. Finns andra problem? Belysning 23. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? 24. Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela? 25. Finns bländande belysning, dvs. lågt placerade armaturer? 26. Finns tillräcklig platsbelysning vid resp. arbetsplats och är den riktigt utformad (bländfri)? 27. Behöver belysningsstyrkan mätas i lokalen eller vid de olika arbetsplatserna? 28. Finns andra problem? 4 (8)

10 Skyddsutrustning 29. Finns det beredskap för första hjälpen vid olyckor, t.ex. utbildad personal, förbandsutrustning för lättare skador (utmärkt med skyltar)? 30. Om skyddsutrustning behövs (dvs. hörselskydd, skyddskläder m.m.) a) är den lättillgänglig, i fullgott skick och används den? b) kan arbetet ändras så att skyddsutrustning inte behövs? 31. Kontrolleras utrustning för ögonspolning och nöd-dusch (gäller laboratoriearbete i skolan)? Brand och andra nödsituationer 32. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick? 33. Vet personalen var brandskyddsutrustningen finns och hur den används? 34. a) Finns och övas åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand? b) Är nödutrymningsvägar märkta med skyltar som syns även när det är mörkt? c) Finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som är lätta att nå? 35. Finns andra problem? 5 (8)

11 Transporter allmänt 36. Är transportvägar lättframkomliga, utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar? 37. Är lyftdon och hissar i fullgott skick? 38. Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning/lossning eller transport? Arbetsplatsutformning och arbetsorganisation 39. Är lokalerna trevliga att arbeta i? 40. Är stolar, bord m.m. utformade så att de ger goda arbetsställningar? 41. Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart med ensidiga och tunga arbeten? 42. Finns andra problem? Personal 43. Finns matrum/pentry med lämplig möblering och med fönster samt toalett? 44. Om nyanställd personal finns har de fått tillräcklig information/utbildning om arbetsmiljörisker/-skydd? 45. Utbildas personalen regelbundet om hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen? 46. Om minderåriga utför arbete följs föreskrifterna om arbetstider och arbetar de med uppgifter som är tillåtna för minderåriga? 6 (8)

12 Personal, forts. 47. Är någon långtidssjukskriven pga. arbetsrelaterad sjukdom? 48. Förekommer det många korttidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet? 49. Är personalomsättningen hög pga. brister i arbetsmiljön? 50. Har allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud rapporterats till Arbetsmiljöverket? 51. Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits? 52. Finns andra problem? Yttre miljö 53. Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m.)? 54. Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt? 55. Finns andra problem? 7 (8)

13 Övrigt 56. Vet ni vilka lagar och föreskrifter som gäller för er arbetsmiljö och följer ni dem? 57. Finns behov av att anpassa arbetsplatsen till rörelsehindrade arbetshandikappade (t.ex. toaletter, hissar, trösklar)? 58. Är rökning avgränsad till speciella utrymmen? Är det klart angivet var man får och inte får röka? 59. Är det säkert att arbeta ensam i lokalerna på kvällar eller helger? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 8 (8)

14 BILAGA 3 Enkätundersökning för arbetsklimat och trivsel i Burlövs kommun Besvara enkäten så här: Besvara enkäten genom att sätta ett kryss i en av rutorna 1 5. Kommentera även gärna ditt svar. Det bidrar till att vi tillsammans kan ta fram åtgärder i en kommande handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1. Stämmer mycket dåligt 2. Stämmer ganska dåligt 3. Stämmer varken bra eller dåligt 4. Stämmer ganska bra 5. Stämmer mycket bra Motivation Kommentar 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4. Jag kan påverka min arbetssituation. Ledarskap Kommentar 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 4. Information mellan mig och närmsta chef fungerar på ett bra sätt. 5. Min närmaste chef lyssnar på mina synpunkter. 6. Min närmaste chef tar tag i problem och konflikter. 1 (2)

15 Arbetsgruppen Kommentar 1. Information till och från min arbetsgrupp * gentemot andra grupper fungerar på ett bra sätt. 2. Min arbetsgrupp * tar tag i problem och konflikter. 3. Det är en god stämning på arbetsplatsen. 4. Samarbetet i arbetsgruppen * fungerar på ett bra sätt. Styrning Kommentar 1. Jag är insatt i målen på min arbetsplats. 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4. På min arbetsplats har vi under året diskuterat arbetsmiljöfrågor under APT. Välmående Kommentar 1. Jag mår dåligt för att mitt arbete är psykiskt påfrestande. 2. Jag mår dåligt för att mitt arbete är fysiskt påfrestande. 3. Jag känner mig ofta stressad av mitt arbete. 4. Jag är tillfreds med min arbetsbelastning. 5. Jag känner mig trygg på min arbetsplats. Policys Kommentar 1. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för hot och våld. 2. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 3. Jag har kännedom om vad som står i kommunens alkohol och drogpolicy. 4. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för trafiksäkerhet. TACK för att du valde att besvara enkäten. DU är nu med och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö i Burlövs kommun! * Är du chef? Tänk utifrån perspektivet ledningsgrupp när du besvarar ovanstående frågor. 2 (2)

16 BILAGA 4 Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan, som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1 (7)

17 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för checklista/enkät: Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Regelverk 1. Finns den aktuella arbetslagsstiftningen tillgänglig? 2. Finns ett samordnings- och skyddsansvar? 3. Sker information om ny lagstiftning via samverkansgrupp och arbetsplatsträffar? 4. Vidtas åtgärder för att uppfylla ny eller ändrad arbetsmiljölagstiftning? Arbetsmiljöorganisation och samverkan 5. Är arbetstagarna involverade/ delaktiga i arbetet med SAM? 6. Hanteras arbetsmiljöfrågorna integrerat i verksamhetsfrågor i den dagliga verksamheten? 7. Är SAM känt bland samtliga medarbetare? 8. Genomförs minst en skyddsrond per år? 9. Behandlas SAM i samverkan / (MBL) mellan arbetsgivare och skyddskommitté? 2 (7)

18 Uppgiftsfördelning och kunskaper 10. Har medarbetarna nödvändig arbetsmiljöutbildning? 11. Har skyddsombud nödvändig arbetsmiljöutbildning? 12. Finns det en tydlig uppgiftsfördelning/delegationsordning om arbetsmiljöuppgifter? 13. Vet cheferna vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår i det delegerade arbetsmiljöansvaret? 14. Har chefer nödvändig arbetsmiljöutbildning? 15. Har personer med arbetsmiljöuppgifter befogenheter, resurser och kunskap? 16. Sker styrning av arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt? Mål 17. Finns konkreta och mätbara arbetsmiljömål för verksamheten? 18. Är angivna mål genomförda? 19. Är målen kända för medarbetarna? 3 (7)

19 Policys och rutiner A. Arbetsanpassning och rehabilitering 20. Finns det en rehabiliteringspolicy? 21. Följs rutinerna kring rehabilitering? Policys och rutiner B. Alkohol och droger 22. Finns det en alkohol- och drogpolicy? 23. Följs rutinerna vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan? Policys och rutiner C. Hot och våld 24. Finns det en policy/rutin kring hot och våld i arbetet? 25. Följs rutinerna kring hot och våld? Policys och rutiner D. Första hjälpen och krisstöd 26. Finns rutiner för första hjälpen och krisstöd i organisationen? 27. Är rutinerna kring första hjälpen och krisstöd kända i organisationen? 28. Finns tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd? 29. Finns en fungerande krisgrupp? 4 (7)

20 Policys och rutiner E. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 30. Finns en policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? 31. Följs rutinen kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Policys och rutiner F. Arbetsskador och tillbud 32. Sker regelbunden dokumentation i form av anmälan av arbetsskador och tillbud till skyddsombud? 33. Vidtas åtgärder för att förhindra att nya skador ska inträffa? och handlingsplaner 34. Följs rutinerna för regelbundna lagstadgade riskbedömningar? 35. Upprättas handlingsplaner med tidsangivna åtgärder till följd av dokumenterade risker? 36. Är åtgärderna genomförda enligt handlingsplanen? 37. Har riskbedömningar genomförts vid förändringar i verksamheten? 38. Är nödvändiga besiktningar genomförda och finns väl fungerande underhållsrutiner för t.ex. ventilation? Företagshälsovård 39. Används FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 5 (7)

21 Instruktioner och andra dokument A. Introduktion av nyanställda 40. Följs rutinen för introduktion av nyanställda? 41. Är Burlövs kommuns rutiner för nyanställda optimala? Instruktioner och andra dokument B. Utflykter inom skola och barnomsorg 42. Finns det rutiner för utflykter inom förskola och skola? 43. Är rutinerna för utflykter inom förskola och skola kända bland medarbetarna? Instruktioner och andra dokument C. Trafiksäkerhet 44. Finns det en trafiksäkerhetspolicy? 45. Följs rutinerna för trafiksäkerhet? Instruktioner och andra dokument D. Brand och farliga ämnen 46. Finns regler för brandskyddsarbetet i verksamheten? 47. Är reglerna kring brandskyddsarbetet kända bland medarbetarna? 48. Följs reglerna kring brandskyddsarbetet? 49. Genomförs regelbundna och dokumenterade utrymningsövningar? 6 (7)

22 Instruktioner och andra dokument E. Brand och farliga ämnen, forts. 50. Följs arbetsmiljöaspekter vid inköp av farliga ämnen, material och kemikalier? Ja Nej 51. Finns det en förteckning över, samt informationsblad för alla kemiska produkter som finns i respektive verksamhet? 52. Följs arbetsmiljöaspekter vid hantering av farliga ämnen, material och kemikalier? Instruktioner och andra dokument F. Laboratoriearbete i skolan 53. Finns rutiner för laboratoriearbete i skolan? 54. Är rutinerna för laboratoriearbete i skolan kända bland berörda medarbetare? 55. Följs rutiner för laboratoriearbete i skolan? 56. Dokumenteras särskild riskfyllt arbete enligt regelverket i AFS? 57. Utförs laboratorieförsök enligt regelverket i AFS? 58. Genomförs städning enligt regelverket i AFS? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 7 (7)

23 BILAGA 5 Risk- och konsekvensbedömning med åtgärder Datum: Förvaltning: Enhet/rektorsområde: Deltagare: Ärende: Förändring Förbättring Risk och möjlig konsekvens Allvarlig risk Ej allvarlig risk Åtgärd Ansvarig Klart datum Kontrolldatum Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

24 BILAGA 6 Underlag för arbetsmiljörapport Skyddsrond Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport? Sammanfattning skyddsrond Kort sammanfattning Enkätundersökning Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning enkätundersökning Kort sammanfattning Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning hur systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat? Kort sammanfattning Sjukfrånvaro Kort sammanfattning av läget och vilka insatser som är på gång Friskvård Kort sammanfattning av läget på arbetsplatsen och vilka insatser som är på gång 1 (2)

25 Tillbud och arbetsskador Kort sammanfattning av årets inkomna tillbud och arbetsskador Redogör också för hur arbetet har fungerat med detta. 2 (2)

26 BILAGA 7 Handlingsplan: Systematiskt arbetsmiljöarbete Område: Trivsel och arbetsklimat Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Skyddsrond fysisk del Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i SAM. Finns

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Skyddsrond - allmän checklista

Skyddsrond - allmän checklista Skyddsrond - allmän checklista Datum Deltagare Företag: Så här använder du checklistan: Svara på frågorna i listan genom att antingen kryssa i Godkänt/O eller Ej godkänt/o. Fortsätt sedan att besvara frågorna:

Läs mer

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Bilaga 10 Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Datum: 201 - - Enhet:.. Chef:... Skyddsombud:.. Övriga deltagare:. Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, ansvarig chef, enhet

Läs mer

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL)

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) Använd checklistan vid skyddsrond minst en gång per år när områdeschef och skyddsombud (eller annan anställd) går runt och tittar på arbetsmiljön.. Om

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KONTOR

CHECKLISTA FÖR KONTOR Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR KONTOR ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond 1 (7) CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1)

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) DEL 1. ALLMÄN DEL Del 2. Produktionsprocessen CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA.

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA. Replik AB Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År Instruktioner Skyddsronder genomförs enligt företagets plan för skyddsronder. Arbetsledaren är ansvarig för genomförandet. Skyddsombudet

Läs mer

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen.

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen. SKYDDSROND: Fysisk arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön. Frågorna

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten.

Läs mer