Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Fastställd av kommunstyrelsen , 180 Burlövs kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det ska vara lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen och bidra till att förbättra resultat och kvalitet. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete innebär: 1. Ett målinriktat arbetsmiljöarbete 2. En tydlig ansvarsfördelning 3. Tydliga rutiner 4. Att arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs 5. Förebyggande arbete 6. Uppföljning av beslut, åtgärder och handlingsplaner I Burlövs kommun ansvarar varje nämnd för att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvaret för arbetsmiljön följs av verksamhetsansvaret. Fördelning är en av hörnstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att förvaltningscheferna på ett tydligt sätt dokumenterar vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. Lagstiftningen kräver bland annat följande AML 3 kap. 2 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. AML 3 kap. 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas. 1 (2)

2 Arbetsgivaren ska vidare se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom/henne. AML 3 kap. 4 Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgång i det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljö och rutiner i Burlövs kommun. Se bilaga 1 för arbetsmiljöprocessen. Chefen i samverkan med skyddsombud och medarbetare har årligen följande arbetsgång; 1. Genomföra skyddsrond på varje arbetsplats fysisk arbetsmiljö (bilaga 2) 2. Genomföra enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö (bilaga 3) 3. Utvärdera arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att använda checklistan Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? (bilaga 4) 4. Vid betydande förändringar i verksamheten ska en risk- och konsekvensbedömning genomföras (bilaga 5) 5. Göra sammanställning av material till årets arbetsmiljörapport (bilaga 6) 6. Personalavdelningen sammanställer en kommungemensam arbetsmiljörapport 1. Checklista för skyddsrond fysisk arbetsmiljö Nedan angivna rutiner gäller för genomförande av skyddsrond. 1. Innan skyddsronden genomförs ska en diskussion ha ägt rum på varje arbetsplats om den fysiska arbetsmiljön. Diskussionen ska genomföras på ett gemensamt möte där alla är samlade, exempelvis arbetsplatsträff (APT) eller personalkonferens. 2. Chefen tillsammans med skyddsombudet går en fysisk rond på arbetsplatsen och undersöker om det finns eventuella brister i arbetsmiljön. Särskild checklista för detta är framtaget (se bilaga 2). Den fysiska skyddsronden inleds med ett samtal om vilka åtgärder som återstår från föregående år. 3. Därefter sammanställer chefen tillsammans med skyddsombud en handlingsplan som ska ligga till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats (se bilaga 7). 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. I skyddsrondens sista steg sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer under skyddsronden 2 (4)

3 och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. Det ska genomföras en skyddsrond på varje enhet inom förvaltningen. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vad som ska göras, när det ska vara klart och vem som står ansvarig. 2. Enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö Det behöver vara hög svarsfrekvens på enkätundersökningen för att arbetsklimat och trivsel ska kunna bedömas rättvist. Arbetstagarna och cheferna ska alltid ha minst 2 veckor på sig att besvara enkäten. Ett sätt att få hög svarsfrekvens är att dela ut enkäten på APT och samla in svaren i samband med mötet. Nedan följer rutiner över arbetet med enkät för arbetsklimat och trivsel; 1. Initialt diskuteras hur enkäten ska besvaras under ett gemensamt möte på enheten. 2. Därefter genomförs enkäten. 3. När enkäterna är returnerade sammanställs dem av ansvarig chef. Därefter tar chef tillsammans med skyddsombud fram ett förslag till handlingsplan. Det ska tydligt framgå vem som står som ansvarig för åtgärder och inom vilken tidsram åtgärden ska utföras (bilaga 7). I samband med framtagande av handlingsplan ska de åtgärder som kvarstår från föregående år diskuteras. 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. Till sist sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer utifrån enkätsvaren och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. 3. Checklista Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? En uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar görs i syfte att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivits enligt gällande lagstiftning och föreskrifter, samt i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Chef och skyddsombud utvärderar tillsammans och med hjälp av checklistan hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. Arbetsgången följer enligt nedan; 1. Förvaltningschef (FC) stämmer av med sina respektive enhetschefer/rektorer utifrån enheternas/rektorsområdenas tidigare gjorda uppföljning (bilaga 4). 2. Huvudskyddsombud stämmer av med respektive skyddsombud kring hur arbetsmiljöarbetet fungerat. 3. FC och huvudskyddsombud utvärderar och gör en sammanfattning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat. Därefter ska en handlingsplan upprättas (bilaga 7). Ifall det finns förvaltningsövergripande brister med arbetsmiljöåtgärder som inte ryms inom den egna budgeten får FC äska om extra medel. 3 (4)

4 4. Uppföljningen redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget som därefter presenteras i respektive förvaltnings skyddskommitté och i varje förvaltnings nämnd. 4. Personalavdelningen ansvarar för att göra en kommunövergripande arbetsmiljörapport För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara enkelt och lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. En strukturerad rapport ska underlätta uppföljning och verka förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljörapporten har som syfte att spegla en sammanställning av arbetsmiljöarbetet inom Burlövs kommun. Den ska på ett enkelt sätt ge en bra överblick av vad som är aktuella åtgärder och inom vilka områden vi behöver utvecklas ytterligare. Följande punkter ska alltid ingå i den kommunövergripande rapporten; Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas Viktigaste brister som framkommit Sjukfrånvaro Friskvård Tillbud och arbetsskador Aktuellt inom arbetsmiljö nästkommande år Varje förvaltning ska årligen lämna in ett sammanställt underlag enligt bilaga 6 till personalavdelningen där ovannämna punkter ska beskrivas. Dokumenttyp Handbok Dokumentnamn Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Beslutsorgan Kommunstyrelsen Delegation Kommunchef äger godkänna eventuella revideringar av handboken, såvida dessa inte är av principiell natur Antagen Dokumentansvarig Personalchef Förvaltning Kommunledningskontoret 4 (4)

5 BILAGA 1 8. Den kommungemensamma uppföljningen redovisas i KF för godkännande (maj) 7. Personalavdelningen sammanställer förvaltningarnas uppföljningar (april) 6. Nämnden beslutar om äskanden för åtgärder till respektive förvaltning (sista veckan i mars) 1. Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet 2. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljöpolicy och rutiner (augusti september) 5. FC informerar sammanställning av arbetsmiljöarbetet som ska ligga till grund för arbetsmiljörapporten i respektive nämnd (januari) 4. Redovisning av underlag till arbetsmiljörapport i respektive skyddskommitté (september december) 3. Chef med arbetsmiljöansvar tillsammans med skyddsombud genomför 1. Skyddsrond 2. Enkätundersökning 3. Hur har det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat? 4. Underlag för arbetsmiljörapport (september december) 1 (8)

6 BILAGA 2 Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågorna är framtagna för att passa många olika sorters verksamheter. Hoppa över frågor eller avsnitt som inte berör just er verksamhet. Chef och skyddsombud fyller i checklistan tillsammans. Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! 1 (8)

7 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för skyddsronden: Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Ordning och olycksfall 1. Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor undviks, att utrymningsvägar är fria, att lagrat gods inte rasar etc.? 2. Finns fungerande städrutiner? 3. Finns trappor/stegar som behöver åtgärdas (förses med ledstänger, skyddsräcken etc.)? 4. Är golven hela och gjorda i ett bra material? 5. Finns det ställen med halkrisk, som behöver åtgärdas, t.ex. med halkskydd? 6. Finns drivande remmar eller kedjor som bör förses med skydd så att man inte fastnar i dem? 7. Är elinstallationer rätt utförda och i bra skick? 8. Finns andra problem? 2 (8)

8 Ventilation 9. Upplever de flesta att luftkvaliteten är bra? 10. Finns både till- och frånluftssystem? 11. a) Görs underhåll av ventilation regelbundet av utbildad personal och dokumenteras detta? b) Finns fungerande rutiner för byte/rengöring/underhåll av filter och kanaler? 12. Bullrar ventilationssystemet? Klimat 13. Upplever de flesta att temperaturen är lagom i lokalerna? 14. Behövs stöduppvärmning/kylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser? 15. Förekommer det drag från fönster, portar, ventilationssystem? 16. Är arbetsplatserna placerade på avstånd från drag (portar, dörrar) eller besvärande värmekällor? 17. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren? 18. Finns andra problem? 3 (8)

9 Buller 19. Behövs bullerdämpande kåpor, skärmar eller absorbenter i tak/ väggar för att minska bullerspridningen av maskiner och annan utrustning? 20. Behöver ljudnivån mätas? 21. Begärs bullerdata vid inköp av nya maskiner (ljudnivå vid tomgång, drift m.m.)? 22. Finns andra problem? Belysning 23. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? 24. Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela? 25. Finns bländande belysning, dvs. lågt placerade armaturer? 26. Finns tillräcklig platsbelysning vid resp. arbetsplats och är den riktigt utformad (bländfri)? 27. Behöver belysningsstyrkan mätas i lokalen eller vid de olika arbetsplatserna? 28. Finns andra problem? 4 (8)

10 Skyddsutrustning 29. Finns det beredskap för första hjälpen vid olyckor, t.ex. utbildad personal, förbandsutrustning för lättare skador (utmärkt med skyltar)? 30. Om skyddsutrustning behövs (dvs. hörselskydd, skyddskläder m.m.) a) är den lättillgänglig, i fullgott skick och används den? b) kan arbetet ändras så att skyddsutrustning inte behövs? 31. Kontrolleras utrustning för ögonspolning och nöd-dusch (gäller laboratoriearbete i skolan)? Brand och andra nödsituationer 32. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick? 33. Vet personalen var brandskyddsutrustningen finns och hur den används? 34. a) Finns och övas åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand? b) Är nödutrymningsvägar märkta med skyltar som syns även när det är mörkt? c) Finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som är lätta att nå? 35. Finns andra problem? 5 (8)

11 Transporter allmänt 36. Är transportvägar lättframkomliga, utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar? 37. Är lyftdon och hissar i fullgott skick? 38. Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning/lossning eller transport? Arbetsplatsutformning och arbetsorganisation 39. Är lokalerna trevliga att arbeta i? 40. Är stolar, bord m.m. utformade så att de ger goda arbetsställningar? 41. Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart med ensidiga och tunga arbeten? 42. Finns andra problem? Personal 43. Finns matrum/pentry med lämplig möblering och med fönster samt toalett? 44. Om nyanställd personal finns har de fått tillräcklig information/utbildning om arbetsmiljörisker/-skydd? 45. Utbildas personalen regelbundet om hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen? 46. Om minderåriga utför arbete följs föreskrifterna om arbetstider och arbetar de med uppgifter som är tillåtna för minderåriga? 6 (8)

12 Personal, forts. 47. Är någon långtidssjukskriven pga. arbetsrelaterad sjukdom? 48. Förekommer det många korttidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet? 49. Är personalomsättningen hög pga. brister i arbetsmiljön? 50. Har allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud rapporterats till Arbetsmiljöverket? 51. Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits? 52. Finns andra problem? Yttre miljö 53. Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m.)? 54. Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt? 55. Finns andra problem? 7 (8)

13 Övrigt 56. Vet ni vilka lagar och föreskrifter som gäller för er arbetsmiljö och följer ni dem? 57. Finns behov av att anpassa arbetsplatsen till rörelsehindrade arbetshandikappade (t.ex. toaletter, hissar, trösklar)? 58. Är rökning avgränsad till speciella utrymmen? Är det klart angivet var man får och inte får röka? 59. Är det säkert att arbeta ensam i lokalerna på kvällar eller helger? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 8 (8)

14 BILAGA 3 Enkätundersökning för arbetsklimat och trivsel i Burlövs kommun Besvara enkäten så här: Besvara enkäten genom att sätta ett kryss i en av rutorna 1 5. Kommentera även gärna ditt svar. Det bidrar till att vi tillsammans kan ta fram åtgärder i en kommande handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1. Stämmer mycket dåligt 2. Stämmer ganska dåligt 3. Stämmer varken bra eller dåligt 4. Stämmer ganska bra 5. Stämmer mycket bra Motivation Kommentar 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4. Jag kan påverka min arbetssituation. Ledarskap Kommentar 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 4. Information mellan mig och närmsta chef fungerar på ett bra sätt. 5. Min närmaste chef lyssnar på mina synpunkter. 6. Min närmaste chef tar tag i problem och konflikter. 1 (2)

15 Arbetsgruppen Kommentar 1. Information till och från min arbetsgrupp * gentemot andra grupper fungerar på ett bra sätt. 2. Min arbetsgrupp * tar tag i problem och konflikter. 3. Det är en god stämning på arbetsplatsen. 4. Samarbetet i arbetsgruppen * fungerar på ett bra sätt. Styrning Kommentar 1. Jag är insatt i målen på min arbetsplats. 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4. På min arbetsplats har vi under året diskuterat arbetsmiljöfrågor under APT. Välmående Kommentar 1. Jag mår dåligt för att mitt arbete är psykiskt påfrestande. 2. Jag mår dåligt för att mitt arbete är fysiskt påfrestande. 3. Jag känner mig ofta stressad av mitt arbete. 4. Jag är tillfreds med min arbetsbelastning. 5. Jag känner mig trygg på min arbetsplats. Policys Kommentar 1. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för hot och våld. 2. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 3. Jag har kännedom om vad som står i kommunens alkohol och drogpolicy. 4. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för trafiksäkerhet. TACK för att du valde att besvara enkäten. DU är nu med och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö i Burlövs kommun! * Är du chef? Tänk utifrån perspektivet ledningsgrupp när du besvarar ovanstående frågor. 2 (2)

16 BILAGA 4 Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan, som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1 (7)

17 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för checklista/enkät: Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Regelverk 1. Finns den aktuella arbetslagsstiftningen tillgänglig? 2. Finns ett samordnings- och skyddsansvar? 3. Sker information om ny lagstiftning via samverkansgrupp och arbetsplatsträffar? 4. Vidtas åtgärder för att uppfylla ny eller ändrad arbetsmiljölagstiftning? Arbetsmiljöorganisation och samverkan 5. Är arbetstagarna involverade/ delaktiga i arbetet med SAM? 6. Hanteras arbetsmiljöfrågorna integrerat i verksamhetsfrågor i den dagliga verksamheten? 7. Är SAM känt bland samtliga medarbetare? 8. Genomförs minst en skyddsrond per år? 9. Behandlas SAM i samverkan / (MBL) mellan arbetsgivare och skyddskommitté? 2 (7)

18 Uppgiftsfördelning och kunskaper 10. Har medarbetarna nödvändig arbetsmiljöutbildning? 11. Har skyddsombud nödvändig arbetsmiljöutbildning? 12. Finns det en tydlig uppgiftsfördelning/delegationsordning om arbetsmiljöuppgifter? 13. Vet cheferna vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår i det delegerade arbetsmiljöansvaret? 14. Har chefer nödvändig arbetsmiljöutbildning? 15. Har personer med arbetsmiljöuppgifter befogenheter, resurser och kunskap? 16. Sker styrning av arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt? Mål 17. Finns konkreta och mätbara arbetsmiljömål för verksamheten? 18. Är angivna mål genomförda? 19. Är målen kända för medarbetarna? 3 (7)

19 Policys och rutiner A. Arbetsanpassning och rehabilitering 20. Finns det en rehabiliteringspolicy? 21. Följs rutinerna kring rehabilitering? Policys och rutiner B. Alkohol och droger 22. Finns det en alkohol- och drogpolicy? 23. Följs rutinerna vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan? Policys och rutiner C. Hot och våld 24. Finns det en policy/rutin kring hot och våld i arbetet? 25. Följs rutinerna kring hot och våld? Policys och rutiner D. Första hjälpen och krisstöd 26. Finns rutiner för första hjälpen och krisstöd i organisationen? 27. Är rutinerna kring första hjälpen och krisstöd kända i organisationen? 28. Finns tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd? 29. Finns en fungerande krisgrupp? 4 (7)

20 Policys och rutiner E. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 30. Finns en policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? 31. Följs rutinen kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Policys och rutiner F. Arbetsskador och tillbud 32. Sker regelbunden dokumentation i form av anmälan av arbetsskador och tillbud till skyddsombud? 33. Vidtas åtgärder för att förhindra att nya skador ska inträffa? och handlingsplaner 34. Följs rutinerna för regelbundna lagstadgade riskbedömningar? 35. Upprättas handlingsplaner med tidsangivna åtgärder till följd av dokumenterade risker? 36. Är åtgärderna genomförda enligt handlingsplanen? 37. Har riskbedömningar genomförts vid förändringar i verksamheten? 38. Är nödvändiga besiktningar genomförda och finns väl fungerande underhållsrutiner för t.ex. ventilation? Företagshälsovård 39. Används FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 5 (7)

21 Instruktioner och andra dokument A. Introduktion av nyanställda 40. Följs rutinen för introduktion av nyanställda? 41. Är Burlövs kommuns rutiner för nyanställda optimala? Instruktioner och andra dokument B. Utflykter inom skola och barnomsorg 42. Finns det rutiner för utflykter inom förskola och skola? 43. Är rutinerna för utflykter inom förskola och skola kända bland medarbetarna? Instruktioner och andra dokument C. Trafiksäkerhet 44. Finns det en trafiksäkerhetspolicy? 45. Följs rutinerna för trafiksäkerhet? Instruktioner och andra dokument D. Brand och farliga ämnen 46. Finns regler för brandskyddsarbetet i verksamheten? 47. Är reglerna kring brandskyddsarbetet kända bland medarbetarna? 48. Följs reglerna kring brandskyddsarbetet? 49. Genomförs regelbundna och dokumenterade utrymningsövningar? 6 (7)

22 Instruktioner och andra dokument E. Brand och farliga ämnen, forts. 50. Följs arbetsmiljöaspekter vid inköp av farliga ämnen, material och kemikalier? Ja Nej 51. Finns det en förteckning över, samt informationsblad för alla kemiska produkter som finns i respektive verksamhet? 52. Följs arbetsmiljöaspekter vid hantering av farliga ämnen, material och kemikalier? Instruktioner och andra dokument F. Laboratoriearbete i skolan 53. Finns rutiner för laboratoriearbete i skolan? 54. Är rutinerna för laboratoriearbete i skolan kända bland berörda medarbetare? 55. Följs rutiner för laboratoriearbete i skolan? 56. Dokumenteras särskild riskfyllt arbete enligt regelverket i AFS? 57. Utförs laboratorieförsök enligt regelverket i AFS? 58. Genomförs städning enligt regelverket i AFS? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 7 (7)

23 BILAGA 5 Risk- och konsekvensbedömning med åtgärder Datum: Förvaltning: Enhet/rektorsområde: Deltagare: Ärende: Förändring Förbättring Risk och möjlig konsekvens Allvarlig risk Ej allvarlig risk Åtgärd Ansvarig Klart datum Kontrolldatum Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

24 BILAGA 6 Underlag för arbetsmiljörapport Skyddsrond Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport? Sammanfattning skyddsrond Kort sammanfattning Enkätundersökning Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning enkätundersökning Kort sammanfattning Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning hur systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat? Kort sammanfattning Sjukfrånvaro Kort sammanfattning av läget och vilka insatser som är på gång Friskvård Kort sammanfattning av läget på arbetsplatsen och vilka insatser som är på gång 1 (2)

25 Tillbud och arbetsskador Kort sammanfattning av årets inkomna tillbud och arbetsskador Redogör också för hur arbetet har fungerat med detta. 2 (2)

26 BILAGA 7 Handlingsplan: Systematiskt arbetsmiljöarbete Område: Trivsel och arbetsklimat Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Skyddsrond fysisk del Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KONTOR

CHECKLISTA FÖR KONTOR Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR KONTOR ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA.

Replik AB. Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År VAR NYFIKNA OCH KREATIVA NÄR NI ANVÄNDER FRÅGORNA. Replik AB Skyddsrondsprotokoll Avdelning: Kontor/administration År Instruktioner Skyddsronder genomförs enligt företagets plan för skyddsronder. Arbetsledaren är ansvarig för genomförandet. Skyddsombudet

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-10-22 DNR SN 2014.204 DAN GUSTAFSSON SID 1/1 DAN.GUSTAFSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun

Revisionsrapport. Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Stefan Wik Cert. kommunal revisor maj månad 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Iakttagelser

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/ Checklista Skolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en (grund)skola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer