Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Fastställd av kommunstyrelsen , 180 Burlövs kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det ska vara lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen och bidra till att förbättra resultat och kvalitet. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete innebär: 1. Ett målinriktat arbetsmiljöarbete 2. En tydlig ansvarsfördelning 3. Tydliga rutiner 4. Att arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs 5. Förebyggande arbete 6. Uppföljning av beslut, åtgärder och handlingsplaner I Burlövs kommun ansvarar varje nämnd för att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvaret för arbetsmiljön följs av verksamhetsansvaret. Fördelning är en av hörnstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att förvaltningscheferna på ett tydligt sätt dokumenterar vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. Lagstiftningen kräver bland annat följande AML 3 kap. 2 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. AML 3 kap. 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas. 1 (2)

2 Arbetsgivaren ska vidare se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom/henne. AML 3 kap. 4 Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgång i det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljö och rutiner i Burlövs kommun. Se bilaga 1 för arbetsmiljöprocessen. Chefen i samverkan med skyddsombud och medarbetare har årligen följande arbetsgång; 1. Genomföra skyddsrond på varje arbetsplats fysisk arbetsmiljö (bilaga 2) 2. Genomföra enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö (bilaga 3) 3. Utvärdera arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att använda checklistan Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? (bilaga 4) 4. Vid betydande förändringar i verksamheten ska en risk- och konsekvensbedömning genomföras (bilaga 5) 5. Göra sammanställning av material till årets arbetsmiljörapport (bilaga 6) 6. Personalavdelningen sammanställer en kommungemensam arbetsmiljörapport 1. Checklista för skyddsrond fysisk arbetsmiljö Nedan angivna rutiner gäller för genomförande av skyddsrond. 1. Innan skyddsronden genomförs ska en diskussion ha ägt rum på varje arbetsplats om den fysiska arbetsmiljön. Diskussionen ska genomföras på ett gemensamt möte där alla är samlade, exempelvis arbetsplatsträff (APT) eller personalkonferens. 2. Chefen tillsammans med skyddsombudet går en fysisk rond på arbetsplatsen och undersöker om det finns eventuella brister i arbetsmiljön. Särskild checklista för detta är framtaget (se bilaga 2). Den fysiska skyddsronden inleds med ett samtal om vilka åtgärder som återstår från föregående år. 3. Därefter sammanställer chefen tillsammans med skyddsombud en handlingsplan som ska ligga till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats (se bilaga 7). 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. I skyddsrondens sista steg sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer under skyddsronden 2 (4)

3 och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. Det ska genomföras en skyddsrond på varje enhet inom förvaltningen. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vad som ska göras, när det ska vara klart och vem som står ansvarig. 2. Enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö Det behöver vara hög svarsfrekvens på enkätundersökningen för att arbetsklimat och trivsel ska kunna bedömas rättvist. Arbetstagarna och cheferna ska alltid ha minst 2 veckor på sig att besvara enkäten. Ett sätt att få hög svarsfrekvens är att dela ut enkäten på APT och samla in svaren i samband med mötet. Nedan följer rutiner över arbetet med enkät för arbetsklimat och trivsel; 1. Initialt diskuteras hur enkäten ska besvaras under ett gemensamt möte på enheten. 2. Därefter genomförs enkäten. 3. När enkäterna är returnerade sammanställs dem av ansvarig chef. Därefter tar chef tillsammans med skyddsombud fram ett förslag till handlingsplan. Det ska tydligt framgå vem som står som ansvarig för åtgärder och inom vilken tidsram åtgärden ska utföras (bilaga 7). I samband med framtagande av handlingsplan ska de åtgärder som kvarstår från föregående år diskuteras. 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. Till sist sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer utifrån enkätsvaren och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. 3. Checklista Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? En uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar görs i syfte att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivits enligt gällande lagstiftning och föreskrifter, samt i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Chef och skyddsombud utvärderar tillsammans och med hjälp av checklistan hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. Arbetsgången följer enligt nedan; 1. Förvaltningschef (FC) stämmer av med sina respektive enhetschefer/rektorer utifrån enheternas/rektorsområdenas tidigare gjorda uppföljning (bilaga 4). 2. Huvudskyddsombud stämmer av med respektive skyddsombud kring hur arbetsmiljöarbetet fungerat. 3. FC och huvudskyddsombud utvärderar och gör en sammanfattning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat. Därefter ska en handlingsplan upprättas (bilaga 7). Ifall det finns förvaltningsövergripande brister med arbetsmiljöåtgärder som inte ryms inom den egna budgeten får FC äska om extra medel. 3 (4)

4 4. Uppföljningen redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget som därefter presenteras i respektive förvaltnings skyddskommitté och i varje förvaltnings nämnd. 4. Personalavdelningen ansvarar för att göra en kommunövergripande arbetsmiljörapport För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara enkelt och lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. En strukturerad rapport ska underlätta uppföljning och verka förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljörapporten har som syfte att spegla en sammanställning av arbetsmiljöarbetet inom Burlövs kommun. Den ska på ett enkelt sätt ge en bra överblick av vad som är aktuella åtgärder och inom vilka områden vi behöver utvecklas ytterligare. Följande punkter ska alltid ingå i den kommunövergripande rapporten; Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas Viktigaste brister som framkommit Sjukfrånvaro Friskvård Tillbud och arbetsskador Aktuellt inom arbetsmiljö nästkommande år Varje förvaltning ska årligen lämna in ett sammanställt underlag enligt bilaga 6 till personalavdelningen där ovannämna punkter ska beskrivas. Dokumenttyp Handbok Dokumentnamn Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Beslutsorgan Kommunstyrelsen Delegation Kommunchef äger godkänna eventuella revideringar av handboken, såvida dessa inte är av principiell natur Antagen Dokumentansvarig Personalchef Förvaltning Kommunledningskontoret 4 (4)

5 BILAGA 1 8. Den kommungemensamma uppföljningen redovisas i KF för godkännande (maj) 7. Personalavdelningen sammanställer förvaltningarnas uppföljningar (april) 6. Nämnden beslutar om äskanden för åtgärder till respektive förvaltning (sista veckan i mars) 1. Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet 2. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljöpolicy och rutiner (augusti september) 5. FC informerar sammanställning av arbetsmiljöarbetet som ska ligga till grund för arbetsmiljörapporten i respektive nämnd (januari) 4. Redovisning av underlag till arbetsmiljörapport i respektive skyddskommitté (september december) 3. Chef med arbetsmiljöansvar tillsammans med skyddsombud genomför 1. Skyddsrond 2. Enkätundersökning 3. Hur har det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat? 4. Underlag för arbetsmiljörapport (september december) 1 (8)

6 BILAGA 2 Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågorna är framtagna för att passa många olika sorters verksamheter. Hoppa över frågor eller avsnitt som inte berör just er verksamhet. Chef och skyddsombud fyller i checklistan tillsammans. Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! 1 (8)

7 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för skyddsronden: Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Ordning och olycksfall 1. Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor undviks, att utrymningsvägar är fria, att lagrat gods inte rasar etc.? 2. Finns fungerande städrutiner? 3. Finns trappor/stegar som behöver åtgärdas (förses med ledstänger, skyddsräcken etc.)? 4. Är golven hela och gjorda i ett bra material? 5. Finns det ställen med halkrisk, som behöver åtgärdas, t.ex. med halkskydd? 6. Finns drivande remmar eller kedjor som bör förses med skydd så att man inte fastnar i dem? 7. Är elinstallationer rätt utförda och i bra skick? 8. Finns andra problem? 2 (8)

8 Ventilation 9. Upplever de flesta att luftkvaliteten är bra? 10. Finns både till- och frånluftssystem? 11. a) Görs underhåll av ventilation regelbundet av utbildad personal och dokumenteras detta? b) Finns fungerande rutiner för byte/rengöring/underhåll av filter och kanaler? 12. Bullrar ventilationssystemet? Klimat 13. Upplever de flesta att temperaturen är lagom i lokalerna? 14. Behövs stöduppvärmning/kylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser? 15. Förekommer det drag från fönster, portar, ventilationssystem? 16. Är arbetsplatserna placerade på avstånd från drag (portar, dörrar) eller besvärande värmekällor? 17. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren? 18. Finns andra problem? 3 (8)

9 Buller 19. Behövs bullerdämpande kåpor, skärmar eller absorbenter i tak/ väggar för att minska bullerspridningen av maskiner och annan utrustning? 20. Behöver ljudnivån mätas? 21. Begärs bullerdata vid inköp av nya maskiner (ljudnivå vid tomgång, drift m.m.)? 22. Finns andra problem? Belysning 23. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? 24. Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela? 25. Finns bländande belysning, dvs. lågt placerade armaturer? 26. Finns tillräcklig platsbelysning vid resp. arbetsplats och är den riktigt utformad (bländfri)? 27. Behöver belysningsstyrkan mätas i lokalen eller vid de olika arbetsplatserna? 28. Finns andra problem? 4 (8)

10 Skyddsutrustning 29. Finns det beredskap för första hjälpen vid olyckor, t.ex. utbildad personal, förbandsutrustning för lättare skador (utmärkt med skyltar)? 30. Om skyddsutrustning behövs (dvs. hörselskydd, skyddskläder m.m.) a) är den lättillgänglig, i fullgott skick och används den? b) kan arbetet ändras så att skyddsutrustning inte behövs? 31. Kontrolleras utrustning för ögonspolning och nöd-dusch (gäller laboratoriearbete i skolan)? Brand och andra nödsituationer 32. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick? 33. Vet personalen var brandskyddsutrustningen finns och hur den används? 34. a) Finns och övas åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand? b) Är nödutrymningsvägar märkta med skyltar som syns även när det är mörkt? c) Finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som är lätta att nå? 35. Finns andra problem? 5 (8)

11 Transporter allmänt 36. Är transportvägar lättframkomliga, utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar? 37. Är lyftdon och hissar i fullgott skick? 38. Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning/lossning eller transport? Arbetsplatsutformning och arbetsorganisation 39. Är lokalerna trevliga att arbeta i? 40. Är stolar, bord m.m. utformade så att de ger goda arbetsställningar? 41. Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart med ensidiga och tunga arbeten? 42. Finns andra problem? Personal 43. Finns matrum/pentry med lämplig möblering och med fönster samt toalett? 44. Om nyanställd personal finns har de fått tillräcklig information/utbildning om arbetsmiljörisker/-skydd? 45. Utbildas personalen regelbundet om hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen? 46. Om minderåriga utför arbete följs föreskrifterna om arbetstider och arbetar de med uppgifter som är tillåtna för minderåriga? 6 (8)

12 Personal, forts. 47. Är någon långtidssjukskriven pga. arbetsrelaterad sjukdom? 48. Förekommer det många korttidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet? 49. Är personalomsättningen hög pga. brister i arbetsmiljön? 50. Har allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud rapporterats till Arbetsmiljöverket? 51. Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits? 52. Finns andra problem? Yttre miljö 53. Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m.)? 54. Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt? 55. Finns andra problem? 7 (8)

13 Övrigt 56. Vet ni vilka lagar och föreskrifter som gäller för er arbetsmiljö och följer ni dem? 57. Finns behov av att anpassa arbetsplatsen till rörelsehindrade arbetshandikappade (t.ex. toaletter, hissar, trösklar)? 58. Är rökning avgränsad till speciella utrymmen? Är det klart angivet var man får och inte får röka? 59. Är det säkert att arbeta ensam i lokalerna på kvällar eller helger? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 8 (8)

14 BILAGA 3 Enkätundersökning för arbetsklimat och trivsel i Burlövs kommun Besvara enkäten så här: Besvara enkäten genom att sätta ett kryss i en av rutorna 1 5. Kommentera även gärna ditt svar. Det bidrar till att vi tillsammans kan ta fram åtgärder i en kommande handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1. Stämmer mycket dåligt 2. Stämmer ganska dåligt 3. Stämmer varken bra eller dåligt 4. Stämmer ganska bra 5. Stämmer mycket bra Motivation Kommentar 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4. Jag kan påverka min arbetssituation. Ledarskap Kommentar 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 4. Information mellan mig och närmsta chef fungerar på ett bra sätt. 5. Min närmaste chef lyssnar på mina synpunkter. 6. Min närmaste chef tar tag i problem och konflikter. 1 (2)

15 Arbetsgruppen Kommentar 1. Information till och från min arbetsgrupp * gentemot andra grupper fungerar på ett bra sätt. 2. Min arbetsgrupp * tar tag i problem och konflikter. 3. Det är en god stämning på arbetsplatsen. 4. Samarbetet i arbetsgruppen * fungerar på ett bra sätt. Styrning Kommentar 1. Jag är insatt i målen på min arbetsplats. 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4. På min arbetsplats har vi under året diskuterat arbetsmiljöfrågor under APT. Välmående Kommentar 1. Jag mår dåligt för att mitt arbete är psykiskt påfrestande. 2. Jag mår dåligt för att mitt arbete är fysiskt påfrestande. 3. Jag känner mig ofta stressad av mitt arbete. 4. Jag är tillfreds med min arbetsbelastning. 5. Jag känner mig trygg på min arbetsplats. Policys Kommentar 1. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för hot och våld. 2. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 3. Jag har kännedom om vad som står i kommunens alkohol och drogpolicy. 4. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för trafiksäkerhet. TACK för att du valde att besvara enkäten. DU är nu med och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö i Burlövs kommun! * Är du chef? Tänk utifrån perspektivet ledningsgrupp när du besvarar ovanstående frågor. 2 (2)

16 BILAGA 4 Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan, som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1 (7)

17 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för checklista/enkät: Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Regelverk 1. Finns den aktuella arbetslagsstiftningen tillgänglig? 2. Finns ett samordnings- och skyddsansvar? 3. Sker information om ny lagstiftning via samverkansgrupp och arbetsplatsträffar? 4. Vidtas åtgärder för att uppfylla ny eller ändrad arbetsmiljölagstiftning? Arbetsmiljöorganisation och samverkan 5. Är arbetstagarna involverade/ delaktiga i arbetet med SAM? 6. Hanteras arbetsmiljöfrågorna integrerat i verksamhetsfrågor i den dagliga verksamheten? 7. Är SAM känt bland samtliga medarbetare? 8. Genomförs minst en skyddsrond per år? 9. Behandlas SAM i samverkan / (MBL) mellan arbetsgivare och skyddskommitté? 2 (7)

18 Uppgiftsfördelning och kunskaper 10. Har medarbetarna nödvändig arbetsmiljöutbildning? 11. Har skyddsombud nödvändig arbetsmiljöutbildning? 12. Finns det en tydlig uppgiftsfördelning/delegationsordning om arbetsmiljöuppgifter? 13. Vet cheferna vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår i det delegerade arbetsmiljöansvaret? 14. Har chefer nödvändig arbetsmiljöutbildning? 15. Har personer med arbetsmiljöuppgifter befogenheter, resurser och kunskap? 16. Sker styrning av arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt? Mål 17. Finns konkreta och mätbara arbetsmiljömål för verksamheten? 18. Är angivna mål genomförda? 19. Är målen kända för medarbetarna? 3 (7)

19 Policys och rutiner A. Arbetsanpassning och rehabilitering 20. Finns det en rehabiliteringspolicy? 21. Följs rutinerna kring rehabilitering? Policys och rutiner B. Alkohol och droger 22. Finns det en alkohol- och drogpolicy? 23. Följs rutinerna vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan? Policys och rutiner C. Hot och våld 24. Finns det en policy/rutin kring hot och våld i arbetet? 25. Följs rutinerna kring hot och våld? Policys och rutiner D. Första hjälpen och krisstöd 26. Finns rutiner för första hjälpen och krisstöd i organisationen? 27. Är rutinerna kring första hjälpen och krisstöd kända i organisationen? 28. Finns tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd? 29. Finns en fungerande krisgrupp? 4 (7)

20 Policys och rutiner E. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 30. Finns en policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? 31. Följs rutinen kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Policys och rutiner F. Arbetsskador och tillbud 32. Sker regelbunden dokumentation i form av anmälan av arbetsskador och tillbud till skyddsombud? 33. Vidtas åtgärder för att förhindra att nya skador ska inträffa? och handlingsplaner 34. Följs rutinerna för regelbundna lagstadgade riskbedömningar? 35. Upprättas handlingsplaner med tidsangivna åtgärder till följd av dokumenterade risker? 36. Är åtgärderna genomförda enligt handlingsplanen? 37. Har riskbedömningar genomförts vid förändringar i verksamheten? 38. Är nödvändiga besiktningar genomförda och finns väl fungerande underhållsrutiner för t.ex. ventilation? Företagshälsovård 39. Används FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 5 (7)

21 Instruktioner och andra dokument A. Introduktion av nyanställda 40. Följs rutinen för introduktion av nyanställda? 41. Är Burlövs kommuns rutiner för nyanställda optimala? Instruktioner och andra dokument B. Utflykter inom skola och barnomsorg 42. Finns det rutiner för utflykter inom förskola och skola? 43. Är rutinerna för utflykter inom förskola och skola kända bland medarbetarna? Instruktioner och andra dokument C. Trafiksäkerhet 44. Finns det en trafiksäkerhetspolicy? 45. Följs rutinerna för trafiksäkerhet? Instruktioner och andra dokument D. Brand och farliga ämnen 46. Finns regler för brandskyddsarbetet i verksamheten? 47. Är reglerna kring brandskyddsarbetet kända bland medarbetarna? 48. Följs reglerna kring brandskyddsarbetet? 49. Genomförs regelbundna och dokumenterade utrymningsövningar? 6 (7)

22 Instruktioner och andra dokument E. Brand och farliga ämnen, forts. 50. Följs arbetsmiljöaspekter vid inköp av farliga ämnen, material och kemikalier? Ja Nej 51. Finns det en förteckning över, samt informationsblad för alla kemiska produkter som finns i respektive verksamhet? 52. Följs arbetsmiljöaspekter vid hantering av farliga ämnen, material och kemikalier? Instruktioner och andra dokument F. Laboratoriearbete i skolan 53. Finns rutiner för laboratoriearbete i skolan? 54. Är rutinerna för laboratoriearbete i skolan kända bland berörda medarbetare? 55. Följs rutiner för laboratoriearbete i skolan? 56. Dokumenteras särskild riskfyllt arbete enligt regelverket i AFS? 57. Utförs laboratorieförsök enligt regelverket i AFS? 58. Genomförs städning enligt regelverket i AFS? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 7 (7)

23 BILAGA 5 Risk- och konsekvensbedömning med åtgärder Datum: Förvaltning: Enhet/rektorsområde: Deltagare: Ärende: Förändring Förbättring Risk och möjlig konsekvens Allvarlig risk Ej allvarlig risk Åtgärd Ansvarig Klart datum Kontrolldatum Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

24 BILAGA 6 Underlag för arbetsmiljörapport Skyddsrond Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport? Sammanfattning skyddsrond Kort sammanfattning Enkätundersökning Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning enkätundersökning Kort sammanfattning Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning hur systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat? Kort sammanfattning Sjukfrånvaro Kort sammanfattning av läget och vilka insatser som är på gång Friskvård Kort sammanfattning av läget på arbetsplatsen och vilka insatser som är på gång 1 (2)

25 Tillbud och arbetsskador Kort sammanfattning av årets inkomna tillbud och arbetsskador Redogör också för hur arbetet har fungerat med detta. 2 (2)

26 BILAGA 7 Handlingsplan: Systematiskt arbetsmiljöarbete Område: Trivsel och arbetsklimat Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Skyddsrond fysisk del Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer