Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete"

Transkript

1 Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Fastställd av kommunstyrelsen , 180 Burlövs kommun strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö där vi arbetar förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall i arbetet. För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det ska vara lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsstyrningen och bidra till att förbättra resultat och kvalitet. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete innebär: 1. Ett målinriktat arbetsmiljöarbete 2. En tydlig ansvarsfördelning 3. Tydliga rutiner 4. Att arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs 5. Förebyggande arbete 6. Uppföljning av beslut, åtgärder och handlingsplaner I Burlövs kommun ansvarar varje nämnd för att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvaret för arbetsmiljön följs av verksamhetsansvaret. Fördelning är en av hörnstenarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att förvaltningscheferna på ett tydligt sätt dokumenterar vem som är ansvarig och vad ansvaret innebär. Lagstiftningen kräver bland annat följande AML 3 kap. 2 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. AML 3 kap. 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska, i den utsträckning verksamheten kräver, dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska upprättas. 1 (2)

2 Arbetsgivaren ska vidare se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom/henne. AML 3 kap. 4 Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgång i det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljö och rutiner i Burlövs kommun. Se bilaga 1 för arbetsmiljöprocessen. Chefen i samverkan med skyddsombud och medarbetare har årligen följande arbetsgång; 1. Genomföra skyddsrond på varje arbetsplats fysisk arbetsmiljö (bilaga 2) 2. Genomföra enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö (bilaga 3) 3. Utvärdera arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att använda checklistan Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? (bilaga 4) 4. Vid betydande förändringar i verksamheten ska en risk- och konsekvensbedömning genomföras (bilaga 5) 5. Göra sammanställning av material till årets arbetsmiljörapport (bilaga 6) 6. Personalavdelningen sammanställer en kommungemensam arbetsmiljörapport 1. Checklista för skyddsrond fysisk arbetsmiljö Nedan angivna rutiner gäller för genomförande av skyddsrond. 1. Innan skyddsronden genomförs ska en diskussion ha ägt rum på varje arbetsplats om den fysiska arbetsmiljön. Diskussionen ska genomföras på ett gemensamt möte där alla är samlade, exempelvis arbetsplatsträff (APT) eller personalkonferens. 2. Chefen tillsammans med skyddsombudet går en fysisk rond på arbetsplatsen och undersöker om det finns eventuella brister i arbetsmiljön. Särskild checklista för detta är framtaget (se bilaga 2). Den fysiska skyddsronden inleds med ett samtal om vilka åtgärder som återstår från föregående år. 3. Därefter sammanställer chefen tillsammans med skyddsombud en handlingsplan som ska ligga till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats (se bilaga 7). 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. I skyddsrondens sista steg sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer under skyddsronden 2 (4)

3 och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. Det ska genomföras en skyddsrond på varje enhet inom förvaltningen. I handlingsplanen ska det tydligt framgå vad som ska göras, när det ska vara klart och vem som står ansvarig. 2. Enkät för arbetsklimat och trivsel psykosocial arbetsmiljö Det behöver vara hög svarsfrekvens på enkätundersökningen för att arbetsklimat och trivsel ska kunna bedömas rättvist. Arbetstagarna och cheferna ska alltid ha minst 2 veckor på sig att besvara enkäten. Ett sätt att få hög svarsfrekvens är att dela ut enkäten på APT och samla in svaren i samband med mötet. Nedan följer rutiner över arbetet med enkät för arbetsklimat och trivsel; 1. Initialt diskuteras hur enkäten ska besvaras under ett gemensamt möte på enheten. 2. Därefter genomförs enkäten. 3. När enkäterna är returnerade sammanställs dem av ansvarig chef. Därefter tar chef tillsammans med skyddsombud fram ett förslag till handlingsplan. Det ska tydligt framgå vem som står som ansvarig för åtgärder och inom vilken tidsram åtgärden ska utföras (bilaga 7). I samband med framtagande av handlingsplan ska de åtgärder som kvarstår från föregående år diskuteras. 4. När handlingsplanen är klar får personalen och de fackliga organisationerna ta del av materialet och komma med synpunkter på följande APT och skyddskommitté. 5. Till sist sker uppföljning av vilka åtgärder i handlingsplanen som genomförts och vilka som kvarstår. Åtgärder som inte ryms i den egna budgeten får tas upp med närmaste chef. Brister som framkommer utifrån enkätsvaren och som benämns i handlingsplanen ska redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget på respektive förvaltning. 3. Checklista Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? En uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar görs i syfte att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivits enligt gällande lagstiftning och föreskrifter, samt i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Chef och skyddsombud utvärderar tillsammans och med hjälp av checklistan hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat. Arbetsgången följer enligt nedan; 1. Förvaltningschef (FC) stämmer av med sina respektive enhetschefer/rektorer utifrån enheternas/rektorsområdenas tidigare gjorda uppföljning (bilaga 4). 2. Huvudskyddsombud stämmer av med respektive skyddsombud kring hur arbetsmiljöarbetet fungerat. 3. FC och huvudskyddsombud utvärderar och gör en sammanfattning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat. Därefter ska en handlingsplan upprättas (bilaga 7). Ifall det finns förvaltningsövergripande brister med arbetsmiljöåtgärder som inte ryms inom den egna budgeten får FC äska om extra medel. 3 (4)

4 4. Uppföljningen redovisas i det slutliga arbetsmiljörapportunderlaget som därefter presenteras i respektive förvaltnings skyddskommitté och i varje förvaltnings nämnd. 4. Personalavdelningen ansvarar för att göra en kommunövergripande arbetsmiljörapport För att arbetsmiljöarbetet i stora organisationer ska ge resultat krävs effektiva metoder och rutiner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara enkelt och lätthanterligt och inte kräva för mycket tid. En strukturerad rapport ska underlätta uppföljning och verka förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljörapporten har som syfte att spegla en sammanställning av arbetsmiljöarbetet inom Burlövs kommun. Den ska på ett enkelt sätt ge en bra överblick av vad som är aktuella åtgärder och inom vilka områden vi behöver utvecklas ytterligare. Följande punkter ska alltid ingå i den kommunövergripande rapporten; Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas Viktigaste brister som framkommit Sjukfrånvaro Friskvård Tillbud och arbetsskador Aktuellt inom arbetsmiljö nästkommande år Varje förvaltning ska årligen lämna in ett sammanställt underlag enligt bilaga 6 till personalavdelningen där ovannämna punkter ska beskrivas. Dokumenttyp Handbok Dokumentnamn Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete Beslutsorgan Kommunstyrelsen Delegation Kommunchef äger godkänna eventuella revideringar av handboken, såvida dessa inte är av principiell natur Antagen Dokumentansvarig Personalchef Förvaltning Kommunledningskontoret 4 (4)

5 BILAGA 1 8. Den kommungemensamma uppföljningen redovisas i KF för godkännande (maj) 7. Personalavdelningen sammanställer förvaltningarnas uppföljningar (april) 6. Nämnden beslutar om äskanden för åtgärder till respektive förvaltning (sista veckan i mars) 1. Kommunfullmäktige bestämmer målen för arbetsmiljöarbetet 2. Central skyddskommitté granskar arbetsmiljöpolicy och rutiner (augusti september) 5. FC informerar sammanställning av arbetsmiljöarbetet som ska ligga till grund för arbetsmiljörapporten i respektive nämnd (januari) 4. Redovisning av underlag till arbetsmiljörapport i respektive skyddskommitté (september december) 3. Chef med arbetsmiljöansvar tillsammans med skyddsombud genomför 1. Skyddsrond 2. Enkätundersökning 3. Hur har det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat? 4. Underlag för arbetsmiljörapport (september december) 1 (8)

6 BILAGA 2 Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågorna är framtagna för att passa många olika sorters verksamheter. Hoppa över frågor eller avsnitt som inte berör just er verksamhet. Chef och skyddsombud fyller i checklistan tillsammans. Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! 1 (8)

7 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för skyddsronden: Checklista för skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö Ordning och olycksfall 1. Är ordningen på arbetsplatsen så god att olyckor undviks, att utrymningsvägar är fria, att lagrat gods inte rasar etc.? 2. Finns fungerande städrutiner? 3. Finns trappor/stegar som behöver åtgärdas (förses med ledstänger, skyddsräcken etc.)? 4. Är golven hela och gjorda i ett bra material? 5. Finns det ställen med halkrisk, som behöver åtgärdas, t.ex. med halkskydd? 6. Finns drivande remmar eller kedjor som bör förses med skydd så att man inte fastnar i dem? 7. Är elinstallationer rätt utförda och i bra skick? 8. Finns andra problem? 2 (8)

8 Ventilation 9. Upplever de flesta att luftkvaliteten är bra? 10. Finns både till- och frånluftssystem? 11. a) Görs underhåll av ventilation regelbundet av utbildad personal och dokumenteras detta? b) Finns fungerande rutiner för byte/rengöring/underhåll av filter och kanaler? 12. Bullrar ventilationssystemet? Klimat 13. Upplever de flesta att temperaturen är lagom i lokalerna? 14. Behövs stöduppvärmning/kylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser? 15. Förekommer det drag från fönster, portar, ventilationssystem? 16. Är arbetsplatserna placerade på avstånd från drag (portar, dörrar) eller besvärande värmekällor? 17. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren? 18. Finns andra problem? 3 (8)

9 Buller 19. Behövs bullerdämpande kåpor, skärmar eller absorbenter i tak/ väggar för att minska bullerspridningen av maskiner och annan utrustning? 20. Behöver ljudnivån mätas? 21. Begärs bullerdata vid inköp av nya maskiner (ljudnivå vid tomgång, drift m.m.)? 22. Finns andra problem? Belysning 23. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? 24. Är belysningsarmaturerna rengjorda och är de hela? 25. Finns bländande belysning, dvs. lågt placerade armaturer? 26. Finns tillräcklig platsbelysning vid resp. arbetsplats och är den riktigt utformad (bländfri)? 27. Behöver belysningsstyrkan mätas i lokalen eller vid de olika arbetsplatserna? 28. Finns andra problem? 4 (8)

10 Skyddsutrustning 29. Finns det beredskap för första hjälpen vid olyckor, t.ex. utbildad personal, förbandsutrustning för lättare skador (utmärkt med skyltar)? 30. Om skyddsutrustning behövs (dvs. hörselskydd, skyddskläder m.m.) a) är den lättillgänglig, i fullgott skick och används den? b) kan arbetet ändras så att skyddsutrustning inte behövs? 31. Kontrolleras utrustning för ögonspolning och nöd-dusch (gäller laboratoriearbete i skolan)? Brand och andra nödsituationer 32. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick? 33. Vet personalen var brandskyddsutrustningen finns och hur den används? 34. a) Finns och övas åtgärdsplaner för nödsituationer, t.ex. utrymning vid brand? b) Är nödutrymningsvägar märkta med skyltar som syns även när det är mörkt? c) Finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som är lätta att nå? 35. Finns andra problem? 5 (8)

11 Transporter allmänt 36. Är transportvägar lättframkomliga, utan trösklar, trappsteg eller lutande plan och med uppställbara dörrar? 37. Är lyftdon och hissar i fullgott skick? 38. Finns lyfthjälpmedel eller kärror för lastning/lossning eller transport? Arbetsplatsutformning och arbetsorganisation 39. Är lokalerna trevliga att arbeta i? 40. Är stolar, bord m.m. utformade så att de ger goda arbetsställningar? 41. Är allt arbete ordnat så att ingen arbetar enbart med ensidiga och tunga arbeten? 42. Finns andra problem? Personal 43. Finns matrum/pentry med lämplig möblering och med fönster samt toalett? 44. Om nyanställd personal finns har de fått tillräcklig information/utbildning om arbetsmiljörisker/-skydd? 45. Utbildas personalen regelbundet om hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen? 46. Om minderåriga utför arbete följs föreskrifterna om arbetstider och arbetar de med uppgifter som är tillåtna för minderåriga? 6 (8)

12 Personal, forts. 47. Är någon långtidssjukskriven pga. arbetsrelaterad sjukdom? 48. Förekommer det många korttidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet? 49. Är personalomsättningen hög pga. brister i arbetsmiljön? 50. Har allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud rapporterats till Arbetsmiljöverket? 51. Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits? 52. Finns andra problem? Yttre miljö 53. Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m.)? 54. Lämnar ni miljöfarligt avfall (t.ex. olje-, färg-, lim- och lösningsrester) så att de kan tas om hand på rätt sätt? 55. Finns andra problem? 7 (8)

13 Övrigt 56. Vet ni vilka lagar och föreskrifter som gäller för er arbetsmiljö och följer ni dem? 57. Finns behov av att anpassa arbetsplatsen till rörelsehindrade arbetshandikappade (t.ex. toaletter, hissar, trösklar)? 58. Är rökning avgränsad till speciella utrymmen? Är det klart angivet var man får och inte får röka? 59. Är det säkert att arbeta ensam i lokalerna på kvällar eller helger? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 8 (8)

14 BILAGA 3 Enkätundersökning för arbetsklimat och trivsel i Burlövs kommun Besvara enkäten så här: Besvara enkäten genom att sätta ett kryss i en av rutorna 1 5. Kommentera även gärna ditt svar. Det bidrar till att vi tillsammans kan ta fram åtgärder i en kommande handlingsplan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1. Stämmer mycket dåligt 2. Stämmer ganska dåligt 3. Stämmer varken bra eller dåligt 4. Stämmer ganska bra 5. Stämmer mycket bra Motivation Kommentar 1. Mitt arbete känns meningsfullt. 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet. 4. Jag kan påverka min arbetssituation. Ledarskap Kommentar 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 4. Information mellan mig och närmsta chef fungerar på ett bra sätt. 5. Min närmaste chef lyssnar på mina synpunkter. 6. Min närmaste chef tar tag i problem och konflikter. 1 (2)

15 Arbetsgruppen Kommentar 1. Information till och från min arbetsgrupp * gentemot andra grupper fungerar på ett bra sätt. 2. Min arbetsgrupp * tar tag i problem och konflikter. 3. Det är en god stämning på arbetsplatsen. 4. Samarbetet i arbetsgruppen * fungerar på ett bra sätt. Styrning Kommentar 1. Jag är insatt i målen på min arbetsplats. 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 4. På min arbetsplats har vi under året diskuterat arbetsmiljöfrågor under APT. Välmående Kommentar 1. Jag mår dåligt för att mitt arbete är psykiskt påfrestande. 2. Jag mår dåligt för att mitt arbete är fysiskt påfrestande. 3. Jag känner mig ofta stressad av mitt arbete. 4. Jag är tillfreds med min arbetsbelastning. 5. Jag känner mig trygg på min arbetsplats. Policys Kommentar 1. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för hot och våld. 2. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 3. Jag har kännedom om vad som står i kommunens alkohol och drogpolicy. 4. Jag har kännedom om vad som står i kommunens policy för trafiksäkerhet. TACK för att du valde att besvara enkäten. DU är nu med och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö i Burlövs kommun! * Är du chef? Tänk utifrån perspektivet ledningsgrupp när du besvarar ovanstående frågor. 2 (2)

16 BILAGA 4 Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Om ni bedömer att ett frågeområde inte fungerar tillfredställande görs en riskbedömning, dvs. en bedömning om det finns risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete. en graderas: Allvarlig eller ej allvarlig. Områden som bedöms innebära en allvarlig risk för att anställda kan bli skadade eller sjuka av sitt arbete åtgärdas omgående. Åtgärder för de områden som inte fungerar tillfredställande, men som inte innebär en allvarlig risk, förs in i kolumnen längst till höger tillsammans med tidsangivelse för när åtgärden ska vara genomförd. Ange också vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Obs! För även in de åtgärder som har genomförts direkt och som bedömts utgöra en allvarlig risk. Åtgärderna blir en del av en handlingsplan, som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 1 (7)

17 Förvaltning/avdelning/verksamhet: Datum för checklista/enkät: Checklista: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Regelverk 1. Finns den aktuella arbetslagsstiftningen tillgänglig? 2. Finns ett samordnings- och skyddsansvar? 3. Sker information om ny lagstiftning via samverkansgrupp och arbetsplatsträffar? 4. Vidtas åtgärder för att uppfylla ny eller ändrad arbetsmiljölagstiftning? Arbetsmiljöorganisation och samverkan 5. Är arbetstagarna involverade/ delaktiga i arbetet med SAM? 6. Hanteras arbetsmiljöfrågorna integrerat i verksamhetsfrågor i den dagliga verksamheten? 7. Är SAM känt bland samtliga medarbetare? 8. Genomförs minst en skyddsrond per år? 9. Behandlas SAM i samverkan / (MBL) mellan arbetsgivare och skyddskommitté? 2 (7)

18 Uppgiftsfördelning och kunskaper 10. Har medarbetarna nödvändig arbetsmiljöutbildning? 11. Har skyddsombud nödvändig arbetsmiljöutbildning? 12. Finns det en tydlig uppgiftsfördelning/delegationsordning om arbetsmiljöuppgifter? 13. Vet cheferna vilka arbetsmiljöuppgifter som ingår i det delegerade arbetsmiljöansvaret? 14. Har chefer nödvändig arbetsmiljöutbildning? 15. Har personer med arbetsmiljöuppgifter befogenheter, resurser och kunskap? 16. Sker styrning av arbetsmiljöarbetet på ett tillfredsställande sätt? Mål 17. Finns konkreta och mätbara arbetsmiljömål för verksamheten? 18. Är angivna mål genomförda? 19. Är målen kända för medarbetarna? 3 (7)

19 Policys och rutiner A. Arbetsanpassning och rehabilitering 20. Finns det en rehabiliteringspolicy? 21. Följs rutinerna kring rehabilitering? Policys och rutiner B. Alkohol och droger 22. Finns det en alkohol- och drogpolicy? 23. Följs rutinerna vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan? Policys och rutiner C. Hot och våld 24. Finns det en policy/rutin kring hot och våld i arbetet? 25. Följs rutinerna kring hot och våld? Policys och rutiner D. Första hjälpen och krisstöd 26. Finns rutiner för första hjälpen och krisstöd i organisationen? 27. Är rutinerna kring första hjälpen och krisstöd kända i organisationen? 28. Finns tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd? 29. Finns en fungerande krisgrupp? 4 (7)

20 Policys och rutiner E. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 30. Finns en policy för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? 31. Följs rutinen kring lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Policys och rutiner F. Arbetsskador och tillbud 32. Sker regelbunden dokumentation i form av anmälan av arbetsskador och tillbud till skyddsombud? 33. Vidtas åtgärder för att förhindra att nya skador ska inträffa? och handlingsplaner 34. Följs rutinerna för regelbundna lagstadgade riskbedömningar? 35. Upprättas handlingsplaner med tidsangivna åtgärder till följd av dokumenterade risker? 36. Är åtgärderna genomförda enligt handlingsplanen? 37. Har riskbedömningar genomförts vid förändringar i verksamheten? 38. Är nödvändiga besiktningar genomförda och finns väl fungerande underhållsrutiner för t.ex. ventilation? Företagshälsovård 39. Används FHV i det förebyggande arbetsmiljöarbetet? 5 (7)

21 Instruktioner och andra dokument A. Introduktion av nyanställda 40. Följs rutinen för introduktion av nyanställda? 41. Är Burlövs kommuns rutiner för nyanställda optimala? Instruktioner och andra dokument B. Utflykter inom skola och barnomsorg 42. Finns det rutiner för utflykter inom förskola och skola? 43. Är rutinerna för utflykter inom förskola och skola kända bland medarbetarna? Instruktioner och andra dokument C. Trafiksäkerhet 44. Finns det en trafiksäkerhetspolicy? 45. Följs rutinerna för trafiksäkerhet? Instruktioner och andra dokument D. Brand och farliga ämnen 46. Finns regler för brandskyddsarbetet i verksamheten? 47. Är reglerna kring brandskyddsarbetet kända bland medarbetarna? 48. Följs reglerna kring brandskyddsarbetet? 49. Genomförs regelbundna och dokumenterade utrymningsövningar? 6 (7)

22 Instruktioner och andra dokument E. Brand och farliga ämnen, forts. 50. Följs arbetsmiljöaspekter vid inköp av farliga ämnen, material och kemikalier? Ja Nej 51. Finns det en förteckning över, samt informationsblad för alla kemiska produkter som finns i respektive verksamhet? 52. Följs arbetsmiljöaspekter vid hantering av farliga ämnen, material och kemikalier? Instruktioner och andra dokument F. Laboratoriearbete i skolan 53. Finns rutiner för laboratoriearbete i skolan? 54. Är rutinerna för laboratoriearbete i skolan kända bland berörda medarbetare? 55. Följs rutiner för laboratoriearbete i skolan? 56. Dokumenteras särskild riskfyllt arbete enligt regelverket i AFS? 57. Utförs laboratorieförsök enligt regelverket i AFS? 58. Genomförs städning enligt regelverket i AFS? Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 7 (7)

23 BILAGA 5 Risk- och konsekvensbedömning med åtgärder Datum: Förvaltning: Enhet/rektorsområde: Deltagare: Ärende: Förändring Förbättring Risk och möjlig konsekvens Allvarlig risk Ej allvarlig risk Åtgärd Ansvarig Klart datum Kontrolldatum Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

24 BILAGA 6 Underlag för arbetsmiljörapport Skyddsrond Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport? Sammanfattning skyddsrond Kort sammanfattning Enkätundersökning Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning enkätundersökning Kort sammanfattning Hur fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet? Viktigaste brister som framkommit Spalta upp brister Vilka brister har följt med från föregående års arbetsmiljörapport?. Sammanfattning hur systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat? Kort sammanfattning Sjukfrånvaro Kort sammanfattning av läget och vilka insatser som är på gång Friskvård Kort sammanfattning av läget på arbetsplatsen och vilka insatser som är på gång 1 (2)

25 Tillbud och arbetsskador Kort sammanfattning av årets inkomna tillbud och arbetsskador Redogör också för hur arbetet har fungerat med detta. 2 (2)

26 BILAGA 7 Handlingsplan: Systematiskt arbetsmiljöarbete Område: Trivsel och arbetsklimat Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Skyddsrond fysisk del Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Område: Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet? Namn på ansvarig Åtgärd och datum för utförande Datum: Chef/arbetsledare Skyddsombud 1 (1)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-11-26 IRV 2014/25965 1 (11) Enheten för region väst Pia Hurtig, 010-730 98 09 Mölndals kommun Skolförvaltningen 431 82 MÖLNDAL Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1363 Arbetsställe Skolförvaltningen

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall

Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall Arbetsmiljöarbete Ringhals - Vattenfall SIS Stockholm 27 aug 2008 Del 1 Ringhals riskförebyggande arbete Del 2 Vattenfall satsar på arbetsmiljöfrågorna Morgan Börjesson Ansvarig för Kompetenscenter Arbetsmiljö

Läs mer

HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Tjärnaängars rektorsområde Läsåret 2010/2011 Reviderad 2010-09-27 1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Enligt AFS 2001:1 skall systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Maj 2015 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 13 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Februari 2014 Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun Surahammars kommun Psykosocial arbetsmiljö Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 1. INLEDNING...

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer