1 Mark. SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mark. SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2011-05-17"

Transkript

1 1 Mark Plats och tid SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Orestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande Ks Sn PRO PRO PRO SPF Sätila Fristående Margareta Lövgren Per-Olof Hermansson Birgitta Andersson Gunnar Andersson Mona Karlsson Lisbeth Jönsson Bernth Andréason Ej beslutande Ks Sn PRO PRO PRO PRO SPF SPF SKPF Pelle Pellby Anita Lomander Sven Håkansson Gösta Wåkerås Sture Johansson Kjell Hugosson Olle Jönsson Bertil Johansson Tryggve Larsson Övriga närvarande se vidare blad 2 Utses att justera Ingmarie Augustsson, sekreterare Bertil Johansson Underskrifter Sekreterare *, ^ / f f l ^ ^, :. : Ingmarie Augustsson Ordförande Margareta Lövgren övaren - / Justerande Bertil Johansson Instans ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala Pensionärsradet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 1 Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (12) Övriga närvarande, forts. klockan Barn- och utbildningsn. Sofia Sjöstrand, ordförande ii Christer Nilsson, förvaltningschef ii Kultur- och fritidsn. Elise Arnell, ordförande il Thord Harrysson, vice ordförande ii Pia Karlsson, förvaltningschef ii MBAB Erik Arnell, ordförande ii Bror-Erik Johansson, vice ordförande ii Magnus Hjelmgren, verkställande direktör ii Miljönämnden Kristina Hasselblad, ordförande ii Plan- och byggnadsn. Björn Andersson, vice ordförande ii. Samrehabnämnden Eva-Karin Torhem Arnell, ordförande ii Carin Bringestedt, förvaltningschef Teknik- och servicen. Karl Lundgren, tf förvaltningschef Socialförvaltningen Henrik Carlsson, projektledare LOVEN Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 1VT 1» Xcll *k Sammanträdesdatum Sida 3 (12) Innehållsförteckning Ärende sid Öppnande 10 4 Dagordningen n 4 Strukturplanen för äldreomsorgen - nämndernas arbete med strukturplanen LOVEN 1 3 g. 1 Q Föregående protokoll 14 n Socialnämndens presidium informerar 15 %% Frågor från PRO ± Meddelanden Bilaga till Justerandes sign, " Utdragsbestyrkande

4 IVTa rk ± Y ± a - M - Sammanträdesdatum Sida 4 (12) 10/2011 Öppnande Ordförande Margareta Lövgren hälsar alla välkomna och förklarar manträdet öppnat. Presentationsrunda. 11/2011 Dagordningen Dagordningen godkänns. Justerandes sign f ~ I Utdragsbestyrkande

5 W Mark Sammanträdesdatum Sida 5 (12) 12/2011 Strukturplanen för äldreomsorgen - nämndernas arbete med strukturplanen s beslut Rådet tar del av all information idag och diskuterar strukturplanen ytterligare vid ett av höstens sammanträden. Ärendet Nuvarande strukturplan för äldreomsorgen antogs av kommunfullmäktige 2008 och ska enligt beslut revideras varje ny mandatperiod. Ärendets tidigare behandling Vid rådets sammanträde den 15 februari 2011, 7/2011 gav Anita Lomandet en lägesrapport vad gäller kommande revidering. Strukturplan för psykiskt funktionshindrade och Strukturplan för ungdomar långt från arbetsmarknaden görs innan planen för äldreomsorgen. Rådet beslöt att till sammanträdet den 17 maj 2011 bjuda in presidierna för nämnderna och MBAB samt respektive förvaltningschef/vd för att redogöra för hur de arbetar med och använder strukturplanen. Dagens sammanträde Ordförande Margareta Lövgren inleder med att berätta om bakgrunden till ärendet och att presidierna har kallats till dagens sammanträde. Därefter presenterar nämnderna sitt arbete enligt nedan. Kultur- och fritidsnämnden. Elise Arnell ordförande Nämndens arbete rör sig främst om åtgärder under rubriken "Aktiviteter och förebyggande insatser" i strukturplanen. Nedan följer ett antal punkter från strukturplanen och exempel på hur vi behandlar dessa punkter. Kommunen skall ta tillvara äldres erfarenheter och stimulera föreningar, studieförbund och frivilliga till aktiviteter. Detta är ett av våra största områden och vi ger medel till studieförbund och föreningar där många äldre deltar. Kommunens frivilligverksamhet är viktig för att skapa gemenskap och aktivitet. Denna verksamhet skall uppmuntras och stödjas. Seniorbion är ett exempel där vi samarbetar med frivilligverksamheten. Kommunen skall stimulera till ökade fysiska aktiviteter och större sociala kontaktnät. Vi riktar oss nu särskilt till pensionärsföreningar för att stödja hälsofrämjande aktiviteter. Justerandes sign ~ I Utdragsbestyrkande M/f /7 / t /

6 \TarL- IVlcil -"V SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 Kommunen skall erbjuda kulturaktiviteter som riktar sig speciellt till äldre. Vi har kulturaktiviteter som riktar sig särskilt till äldre såsom seniorbio samt samarbete med äldreboenden om filmvisning m.m. Vi bidrar också till att servicenivån bibehålls med exempelvis bokbussen eller "boken kommer" som är en uppsökande kulturaktivitet för dem som inte har möjlighet att ta sig till ett bibliotek. När biblioteken byggs om tar vi särskilt hänsyn till att anpassa dem för så god tillgänglighet som möjligt. De senaste exemplen på detta är huvudbiblioteket i Kinna och biblioteket i Sätila. Lättillgängliga rekreationsområden skall finnas i nära anslutning till bostäder för äldre. Hälsans stig, som finns i Kinna, är anpassad så att människor med olika funktionsnedsättningar kan använda den. Detta är ett exempel. Vi samarbetar med socialförvaltningen och Samrehab för ökad rörlighet hos äldre, exempelvis projekt Formkontroll. Ett par områden som vi inte hunnit så långt med är integration och genusfrågor bland äldre. Det finns en del aktiviteter inom detta område men än kvarstår mycket att göra. Samrehabnämnden. Carin Brinoestedt förvaltningschef Samrehab ska bedriva rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik och hjälpmedel för den som drabbats av skada eller sjukdom. Dessutom medverka i funktionsuppehållande, förebyggande och häisofrämjande arbete Rehabilitering utvecklar och bibehåller funktionsförmå- gor Kompenserar funktionsbortfall genom hjälpmedelsförsörjning/bap Rehabilitering Aktiviteter och förebyggande insatser Trygghet i boende Vård och Omsorg Vårdplanering Individens behov beaktas vid bedömning Äldres alla behov Hjälpmedel Hemtjänsten Förebyggande och uppsökande verksamhet till äldre i projektform Ökad aktivitetsförmåga möjliggör större självständighet vilket bidrar till hälsovinster för den enskilde, ökad trygghet och en högre livskvalitet. Tvärprofessionell samverkan: utveckla gemensamma metoder och rutiner Kompetensutveckling - God vårdkvalitet & säker vårdkedja runt patienten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 H A/fPirlr xsk IVXcll JV Sammanträdesdatum Sida 7 (12) Carin avslutar med att redovisa resultatet av enkät till de äldre och deras omdömen om följande: God tillgänglighet - 94 %, Bra delaktighet - 96 %, Måluppfyllelse - 84 % Gott bemötande - 97 %. Barn- och utbildningsnämnden. Christer Nilsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsnämndens anknytning till strukturplanen är inte lika tydlig som för de två föregående redovisade nämnderna. Ett par saker är dock värda att nämna. Projekt rastfaddrar pågår i Kinna, Skene, Hyssna och Sätila. Pensionärer bjuds in som rastfaddrar, som fler vuxna i verksamheten. Räddningsgymnasiet erbjuder en kombinerad utbildning inom vård och räddningstjänst. Kombinationen medför att man får både kvinnliga och manliga elever till båda utbildningarna och senare både män och kvinnor anställda i båda verksamheterna. För närvarande deltar 16 killar i utbildning inom äldrevården. Birgitta Andersson, PRO frågar om det finns något projekt med läxläsningshjälp. Christer Nilsson svarar att det finns det inte men anser att idén är jättebra. Marks Bostads AB. Maonus Hielmoren, vd För Marks Bostad gäller följande mål enligt strukturplanen.» Vid planering skall särskild hänsyn tas till de äldres behov avseende bostäder, service och aktiviteter. Ett exempel är pågående projekt vid Apoteksgatan i Skene där MBAB förser huset med hiss trots att det inte är högre än två våningar. I lägenheterna är det rymliga kök och badrum, med gott om utrymme även för funktionshindrade. Kommunen skall stimulera till ökad fysisk aktivitet och större sociala kontaktnät. Exempel på åtgärder är de seniorlekplatser som MBAB anlagt i Skene Centrum och vid Snickaren i Kinna. En fixarservice skall inrättas i kommunen för att erbjuda äldre hjälp med vissa uppgifter som de har svårt att klara själva. - I den övergripande bostadsplaneringen skall speciellt framgå att planläggningen tar hänsyn till äldres behov. 0 Genom att tillskapa trygghetsboende skall det ökade antalet äldres behov tillgodoses. Avslutningsvis visar Magnus Hjelmgren deltaljplanen för Malmsätersgatan, Kinna och vilka möjligheter det finns att ordna trygghetsboenden inom den. Planen är från 1992 och innehåller obebyggda byggrätter söder om de hus som finns idag. Justerandes sign ' ~ ~ ~ Utdragsbestyrkande

8 IP Mark Sammanträdesdatum Sida 8 (12) Teknik- och servicenämnden. Carl Lundaren, tf förvaltningschef Carl Lundgren presenterar kort förvaltningen och den vision och värdegrund man arbetar efter. Trygghet, tillgänglighet och trivsel är ledorden för förvaltningens arbete både vid planering och genomförande. Sven Håkansson, PRO frågar om gatu- och vägunderhållet efter vintern. Carl Lundgren informerar om att snöröjningen den gångna vintern har kostat 5 mkr, följdkostnaderna finns det inga pengar till just nu. Behoven är mycket större än vad pengarna räcker till. Miljönämnden. Kristina Hasselblad, ordförande Kristina Hasselblad informerar om nämndens fokusområden med anknytning till strukturplanen: Livsmedel och Kollektivtrafiken och hur man arbetar med dessa. Birgitta Andersson, PRO kommenterar kollektivtrafiken till och från Örby. Örby byggs ut men kollektivtrafiken har försämrats. Plan- och byggnadsnämnden. Biörn Andersson, vice ordförande Björn Andersson informerar om nämndens handläggning enligt PBL och att man i alla planer arbetar intimt ihop med miljönämnden. MargaretaJ_övgren informerar om att när det gäller planeringen finns det intresse från KPR att komma in i ett tidigt skede. Pelle Pellby informerar om att en ny plan- och bygglag gäller från den 1 maj Enligt den får kommunen fler arbetsuppgifter och får ta betalt för dem. Socialnämnden. Per-Olof Hermansson, ordförande Per-Olof Hermansson informerar om arbetet framöver med revidering av strukturplanen, fixarservice, trygghetsboenden och LOVEN. Anita Lomander kommenterar nuvarande plan och dess upplägg samt frågar när KPR vill komma in i arbetet med revidering av planen. Ordförande Margareta Lövgren tackar samtliga medverkande för all information och föreslår att rådet diskuterar strukturplanen ytterligare vid ett av höstens sammanträden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande ''..< sr y

9 lvta rk A - Y M - a i - Sammanträdesdatum Sida 9 13/2011 LOVEN s beslut 1. Protokollet från dagens sammanträde översänds till socialnämnden. 2. Socialnämndens presidium tar med dagens diskussion. Ärendet Införande av valfrihetssystem enligt LOV (Lag om valfrihetssystem) Enligt reglementet för KPR ska rådet medverka vid förberedelser av upphandlingar som berör äldre, och förberedelser för krav och regler som gäller lagen om valfrihetssystem (LOV). Ärendets tidigare behandling Vid rådets sammanträde den 15 februari 2011, 3/2011 gav Anita Lomander en kort lägesrapport. Dagens sammanträde Förfrågningsunderlag och konsekvensbeskrivning är bilagda kallelsen till dagens sammanträde. Henrik Carlsson, projektledare för LOV redogör för ärendet och ger en lägesrapport. Skriftlig avstämning överlämnas till sekreteraren, se protokollsbilaga. Ledamöternas fråoor och synpunkter: Birgitta Andersson, PRO frågar om krav på utbildning hos de som startar och far svaret att de som utför ska ha tillräcklig kompetens. Margareta Lövgren påpekar att biståndsbedömningen är kvar i kommunen. Carin Bringestedt, Samrehab informerar om att Samrehab är skyldiga att erbjuda foretagens personal samma utbildning som kommunens. Sven Håkansson, PRO frågar om hemsjukvården och får svaret att den inte omfattas av LOV. Berndt Andreasson frågar om hur många det kan bli som byter och får svaret att erfarenheten från andra kommuner är att av de som redan har hemtjänst är det fa som byter. Tryggve Larsson, SKPF anser att det är för- och nackdelar även om det bara ar fa. Vidare anser han att hela fokus är på företagen. Vilken avqift far pensionärerna betala? Justerandes sign I Utdragsbestyrkande

10 I Mark Sammanträdesdatum Sida 10 (12) Henrik Carlsson svarar att avgiften bestäms av kommunfullmäktige och är densamma oavsett privat eller kommunal verksamhet. Han nämner vidare att i Varberg var det fler som var nöjda med att få välja än som sedan valde. Pelle Pellby frågar om nya hemtjänsttagare som inte vill välja och turordningssystemet kommunen - företagen. Får kommunens hemtjänst som resurs samma tilldelning? Om det uppstår en skillnad - hur hanteras diskrepansen? Hur har anpassningen gjorts i andra kommuner? Henrik Carlsson svarar att kommunerna i regel startat med låg/för låg ersättningsnivå. Per-Olof Hermansson påminner om att kommunfullmäktige redan sagt ja till att införa LOV och att socialnämnden har att besluta om formerna. Sture Johansson frågar vidare om ersättningsnivån. Margareta Lövgren redogör för dagens system, att det utgår från bokföringen och föregående års budget. Systemet måste ändras till att utgå från behoven. Gunnar Andersson, PRO anser att kraven beträffande utbildning och erfarenhet är luddiga och får svaret att vi inte vill ställa för höga krav direkt. De kvalitetsuppföljningar som kommer att göras visar mer. Pelle Pellby frågar hur socialnämnden ska säkerställa kvalitén och får svaret att det görs genom att nämnden kräver in kvalitetsredovisningar. Pellby frågar om det finns sådana idag, det är rimligt att nämnden får svar på detta till beslutet ska fattas den 15 juni Margareta Lövgren svarar att det har funnits kvalitetssystem i hemtjänsten tidigare och det finns idag och det utvecklas. Sven Håkansson, PRO: I pensionärsorganisationerna finns före detta anställda som umgås med idag anställda och som vet att det är svårt att rekrytera personal med kompetens. Han frågar vidare om tilläggstjänster. Gunnar Andersson, PRO: Det är brukaren som ska bestämma men det är en väldigt svår fråga för brukaren. Lisbeth Jönsson, SPF: Vi är en del här som blir kommande brukare. Jag förutsätter att det blir minst samma kvalitet som idag. Vi kommande brukare är ganska vana att välja. Bertil Johansson, SPF har en fråga om förkortningarna i det utsända materialet. Birgitta Andersson, PRO påpekar vikten av att se till helheten. Tryggve Larsson kommenterar de olika faktorer som styr ersättningen. Margareta Lövgren avslutar med uppmaning till socialnämnden presidium att ta med diskussionen till sitt nämndsammanträde. Den dokumenteras också i protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 IVf il rlc ^ JJ-CiJl A> Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 14/2011 Föregående protokoll Protokollet från den 15 februari 2011 godkänns och läggs till handlingarna 15/2011 Socialnämndens presidium informerar Ingen ytterligare information idag. 16/2011 Frågor från PRO Fråga 1 I ett medborgarförslag för några år sedan efterlystes en s k fixartjänst, d v s en tjänst vars innehavare skulle kunna bistå äldre personer med begränsad rörlighet. Hur långt har detta ärende avancerat? Svar: Fixartjänst planeras av både MBAB och kommunen. Fråga 2 Under förra året satsade kommunen på demensvård, man talade om lokala handlingsprogram, studiecirklar för anställda och förändringar i de dementas utemiljöer och mycket annat. Det vore intressant att få ta del av eventuella resultat! Svar: Anna Ryberg bjuds in till ett kommande sammanträde för att informera om demensvården. Fråga 3 Enligt uppgift i Borås tidning 8 april framgår att Marks kommun tackat nej till hjärtstartare samt utbildning av personal till densamma. En fråga är därför hur omfattande hjärtstartarutrustning är vid våra äldreboenden och servicecentral? Svar: Per-Olof Hermansson redovisar de olika synpunkter som framfördes vid socialnämndens sammanträde; lika behandling, ansvarsfrågor mm. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska rådde nämnden att avstå från att ta emot hjärtstartare. Fråga 4. Hur blir det med reparation av alla "potthål" på gator och trottoarer? Framkomligheten är f n begränsad. Besvarades av Karl Lundgren vid hans presentation av teknik- och servicenämndens arbete, 12. Justerandes sign - Utdragsbestyrkande k

12 IVTrl V\C -IV Sammanträdesdatum Sida Meddelanden a) Skrivelse från socialförvaltningen angående flaggstången på Stomsaker b) Skrivelse från socialförvaltningen angående parkeringsplatser vid Lindäng och Solgård c) Anteckningar från brukarråd Kinna d) Anteckningar från brukarråd Horred

13 Avstämning LOV e/3/ ' c ^'' KPR Bakgrund Nuläge Socialförvaltningen genomför ett projekt med målet att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten och då både service och omvårdnad inkl. delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Dagtid- kvällstid. Måndag- söndag. Ökad valfrihet för brukaren, fler företag inom denna sektor och en effektivare egen verksamhet. Planerad start är 1 september 2011 genom publicering på Kammarkollegiets valfrihetswebb. Efter detta är det möjligt för intresserade att skicka in ansökan. Allt arbete görs i samarbete med MUST- kommunema (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo). Projektet har tagit fram ett "Förfrågningsunderlag" med tillhörande avtal och blanketter. Detta FFU är som en Kravspec som inför en upphandling men LOV är betydligt enklare/smidigare än LOU. Om en ansökan uppfyller de krav vi ställer upp så är den godkändi Projektet följer den uppsatta tidsplanen och kommer att färdigställa de delar som planerats inför sommaren. Fortsatt arbete 15 juni ska beslut tas av socialnämnden beträffande Förfrågningsunderlaget och områdesindelning för externa utförare. Efter detta kommer projektledaren (Henrik)avsluta projektet som ska gå in i en ny fas. En LOV Samordnare (Laila Nilsson) är utsedd att fortsätta arbetet med att: o Ansvara för ansökningsprocessen o Uppdatera hemsida, databas. o Vara referensperson mot kommun och allmänhet/företag o Bevaka omvärldsutvecklingen kring LOV Förvaltningsförutsättningar (det som inte ligger i projektets ansvarsområde men som behöver vara på plats innan start) o Projektet har varit mycket tydlig mot förvaltningen vilka områden som behöver utvecklas/förbättras innan ett införande av valfrihetssystem: Handläggaravdelningen måste fungera avseende beslut, beställningar och kommunikation mot utförare. Här styrs kostnaden. Kommunens egen hemtjänst måste anpassas innan ett införande eftersom kraven höjs och ersättningen sänks mot tidigare. Ett ekonomiskt underskott får inte kompenseras om inte de externa utförarna även kompenseras.

14 Central administration (socialförvaltningen) behöver utveckla rutinerna kring de ekonomiska frågorna och kring kvalitetsuppföljning. Omvärlden Samarbetskommunerna har kommit lite längre än oss. Tranemo och Svenljunga har startat i vår. Ulricehamn avvaktar till efter sommaren som Marks kommun. november 2010: o 94 kommuner har infört LOV (dvs publicerat förfrågningsunderlag på valfrihetswebben t o m 24 november 2010.) o 91 kommuner har LOV i någon form av hemtjänst o 212 kommuner som fått stimulansbidrag att utreda/införa LOV. o I vår direkta närhet har följande kommuner redan infört: Borås, Bollebygd, Varberg, Kungsbacka, Partille, Mölndal, Alingsås, o Enligt slutrapport SKL: Valfrihetssystemet gynnar små företag Valfrihetssystemet har bidragit till nyföretagande och har också bidragit till att utveckla befintliga småföretag i landsortskommuner. Flera kommuner uppger att LOV har skapat en ny marknad för småföretag och även bidragit till att antalet kvinnliga företagare ökat. Avslutning Slutord från Projektledaren o Att införa LOV inom hemtjänsten är inte alls svårt teoretiskt men en del anpassningar från förvaltningen krävs och detta ska ses positivt. Vi förbättrar oss inom en rad olika områden. Tid för frågor Henrik Carlsson Certifierad Projektledare (IPMA-D) Socialförvaltningen Marks kommun 1_

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige 1(44) Tid och plats 2015-01-26 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset 2015-02-03 klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 december 2014 Sidan 3 av 146 Ärende 1 Sidan 4 av 146 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Annika Holmström 2014-11-13

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer