DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Redaktör: Fredrik Granath DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

2 Förbundet var året då... DHR fyllde 90 år Firandet genomsyrade hela vår verksamhet under året och nådde sin kulmen med en jubileumsfest på vårt förbundsmöte i oktober.... Vi utvecklade vår organisation Nu kan man bland annat bli medlem i DHR utan att ansluta sig till en avdelning. Vi sänkte även medlemsavgiften och bildade nya nätverk för engagerade medlemmar runt om i landet.... Torsdagsaktionen växte I slutet av 2013 stod 21 orgaisationer bakom Torsdagsaktionen, som enträget fortsatte utanför Rosenbad.... Vi fick signaler om att ett lagförslag var på väg I slutet av året fick vi indikationer om att ett lagförslag som skulle klassa otillgänglighet som en form av diskriminering höll på att ta form. 2 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

3 Innehåll Förord 4 En 90-åring under utveckling 6 DHR påverkar 8 Med fokus på medlemmen 13 SHT 15 Förbundskansliet 16 Förbundsstyrelsen, AU, revisorer, valberedning, arbetsgrupper och nätverk 18 Förbundets representation 20 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 22 Balansräkning 23 Redovisnings- och värderingsprinciper samt not 1 och 2 24 Not Not Not Not Underskrifter 29 Revisionsberättelse 30 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

4 Förbundet Förord 2013 var ett förbundsmötesår. Förbundsmötet hölls mellan den 18:e och 20:e oktober på Hotell Courtyard by Mariott i Stockholm. Många rättighetspolitisktoch organisatoriskt viktiga diskussioner ägde rum. Det var otroligt inspirerande att se hur vi än en gång samlades för att i demokratisk anda fatta nya beslut för att DHR ska förbli ett slagkraftigt namn i samhällsutvecklingen. Vi beslöt bland annat att begreppet intressepolitik skulle bytas ut mot rättighetspolitik ett viktigt klargörande om att våra frågor handlar om rättigheter och inte sär- eller egenintressen. Vi beslöt också att i framtiden hålla förbundsmöte vartannat år istället för vart fjärde. DHR ska utläsas med tre ord - delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Dessa tre ord sammanfattar DHRs arbete. Delaktighet genom rätten till assistans, arbete och - kanske det mest grundläggande - ett samhälle utan rörelsehinder. När vi säger ett samhälle utan rörelsehinder vill vi flytta fokus från individen som ett problem till att istället arbeta för att undanröja fysiska barriärer som står som monument för den diskriminering som vi dagligen upplever på grund av bristande tillgänglighet. Barriärer är ett för mig lämpligt ord i sammanhanget, då det ger mig en bild av hur ett trappsteg kan stå i vägen för att en person med nedsatt rörelseförmåga ska kunna vara den resurs man är i samhället. Den bristande tillgängligheten är en grundläggande fråga då den påverkar i princip hela våra liv. Vi har till exempel fortfarande svårare att ta oss till arbetet och att söka ett arbete än övriga befolkningen, och har sämre ekonomi och hälsa, det sociala livet blir lidande, och så vidare. 4 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

5 Vi kämpar för delaktighet genom bland annat Torsdagsaktionen, som i slutet av 2013 stöddes av 21 organisationer. Varje torsdag sedan december 2011 har vi stått utanför Rosenbad och delat ut flygblad. Syftet är att visa hur många dagar vi har väntat på en lagstiftning sedan remisstiden gick ut för utredningen Bortom fagert tal. I slutet av året kom den efterlängtade signalen från politikerna att ett lagförslag var på väg. Torsdagsaktionen lyftes fram som en stor bidragande påverkansfaktor av integrationsminister Erik Ullenhag. Torsdagsaktionen visar på hur mycket funktionshinderrörelsen kan uppnå om vi enas över organisationsgränserna kring grundläggande rättighetsfrågor. Torsdagsaktionen har bland annat vunnit STIL-priset Hjärter Ess och varit nominerad till tankesmedjan Sektor3:s utmärkelse Årets röstbärare under I sammanhanget får vi inte heller glömma bort de som inte har haft möjlighet att vara på plats men som ändå varit delaktiga i aktionen genom sociala medier. Handlingskraften gjorde sig tydlig också inom assistansområdet då vi kraftigt protesterade mot att LSS allt mer ifrågasätts och hur brukare får utstå kränkande utredningsmetoder. Detta kulminerade i samband med att TV-programmet Kalla Fakta med dold kamera visade hur kommuner hyr in konsulter för att hitta kryphål och på så vis kunna ge avslag på ansökan om assistans. ska ha samma rätt till delaktighet som alla andra medborgare i Sverige. Detta innefattar möjligheten att arbeta i andra EU-länder, att kunna bosätta sig var man vill i Sverige för att till exempel kunna arbeta eller att inte hindras av otillgänglighetsbarriärer. Jag har börjat se hur fler vet vad DHR står för. Jag tror att det beror på att vi är ett förbund som gör det vi utlovar, är tydliga med vad vi vill och vad vi står för. Ett medlemskap i DHR ger möjlighet och makt att påverka det egna livet och samhällsutvecklingen. Detta tycker jag att vi ska vara stolta över och ta tillvara på. Det är vad vi gör som räknas! Tack medlemmar, förbundsstyrelse, avdelnings- och distriktsstyrelser och övriga förtroendevalda, kanslipersonal och ni som stöder oss via sociala medier. Alla är vi viktiga i kampen för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet. Nu kämpar vi vidare! Rasmus Isaksson, förbundsordförande Rörelsefrihet är för mig nära kopplat till flera av de frågor som DHR jobbar med. Bilstöd, EU-frågor, arbete och tillgängliga bostäder. I stort sett alla frågor kan ges ett rörelsefrihetsperspektiv. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, ratificerad av svenska staten, är ett förtydligande om att personer med funktionsnedsättningar DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

6 Förbundet En 90-åring under utveckling År 2013 fyllde DHR 90 år, vilket genomsyrade hela vår verksamhet och firades med middag i samband med förbundsmötet i oktober. I september anordnade vi även tre seminariedagar för både medlemmar och externa deltagare. 170 besökare fick ta del av debatter, samtal, föreläsningar, uppträdanden och mingel. Omväxlande seminarier och föreläsningar Vi bjöd in föreläsare som visade på en stor bredd inom och kunskap om funktionshinderrörelsen. Det ordnades seminarier om allt från arbetsmarknad, diskriminering och tillgänglighet till internationellt arbete och Crip Theory. Det fanns också möjlighet att som medlem prata med DHRs medlemsjurist och vår rådgivare i samhällsfrågor. Möjlighet fanns också att utmana en före detta landslagspelare i bordtennis och prova på rullstolsdans. I ett av konferensrummen visades våra diskussionsfilmer Att leva som man lär, Välgörenhet och Fosterdiagnostik, samt filmen Att se bortom hindren, som handlar om arbetsmarknad. Engagerande samtal Vi anordnade ett panelsamtal om standardisering och funktionshinderrörelsens roll i arbetet med standardisering. SHT ordnade en paneldebatt om det rykande heta ämnet studentbostäder, där representanter för funktionshinderrörelsen, Boverket, SSCO och SSSB bland annat diskuterade huruvida tillgänglighet är en lyx som fördyrar studentbostadsbyggandet. Festligheter under förbundsmötet I anslutning till förbundsmötet i oktober 2013 bjöd vi in till jubileumsmiddag, där många representanter från funktionshinderrörelsen gratulerade DHR på 90-årsdagen. Det hölls naturligtvis tal och delades ut presenter. Efter middagen underhöll coverbandet Bortom Retro. 6 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

7 Bengt Westerberg - en av DHRs nya hedermedlemmar Hedersmedlemmar utsågs Vi delade också ut två hedersmedlemskap. Bengt Lindqvist fick sitt för hans mångåriga gärning inom funktionshinderrörelsen. Bland annat hade han en viktig roll när FNs standardregler togs fram dessa föregick FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han har också varit ordförande för Synskadades Riksförbund och riksdagsledamot. Som biträdande socialminister tillsatte han 1989 års handikapputredning som i slutändan ledde fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes Socialminister vid den tiden, och den som hade avgörande inflytande över att LSS blev till, var Bengt Westerberg, den andra person som fick DHRs hedersmedlemsskap. Bengt Westerberg blev inofficiellt funktionshinderpolitikens förkämpe under sin tid i riksdagen, genom sitt arbete för att personer med funktionsnedsättningar skulle få makten över sina egna liv. Bengt Westerberg hade möjlighet att motta sitt hedersmedlemskap under förbundsmötet. För mig betyder det mycket, men jag hoppas också att det finns politiker idag som känner att det vore trevligt att bli hedersmedlemmar så de lägger ner lite mer krut på handikappolitiken, för jag tycker den är lite borta från den politiska dagordningen just nu, sade Bengt Westerberg i en intervju med SHT. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

8 Förbundet DHR påverkar Från förbundsmötet Vid förbundsmötet, som är vårt högsta beslutande organ, antogs förslag från styrelsen samt ett antal motioner från medlemmar. De förbundsstyrelseförslag som antogs handlade om förändrad organisation för hela förbundet. Allt från sänkta medlemsavgifter till möjligheten att bli riksmedlem direkt i förbundet utan koppling till avdelning antogs. Vidare bestämdes att hålla förbundsmöte vartannat år, att antalet ombud ska vara 50 plus förbundsordförande samt att förbundsstyrelsen ska bestå av sju ledamöter inklusive ordföranden. En ny idéskrift antogs. Den utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Idéskriften deklareras DHRs ståndpunkter i frågor som är viktiga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Förbundsmötet beslutade också att DHR byter ut begreppet intressepolitik mot rättighetspolitik inom vår verksamhet. Motioner Exempel på motioner som antogs är: - att DHR arbetar för att apoteken ska vara välsorterade och kunna samarbeta om information om vad man har i lager, 8 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

9 - att DHR arbetar för att vi ska få tillgång till kontinuerlig sjukgymnastik och andra effektiva tränings- och behandlingsformer via högkostnadsskyddet, - att DHR arbetar för goda och lika möjligheter att få hjälpmedel var man än bor i landet, - att kraftfullt agera för att människor med funktionsnedsättning som ställts utanför arbetsmarknaden ges förutsättningar att leva ett gott liv inte bara överleva! - att ta initiativ till överläggningar med övriga rörelsehinderförbund i syfte att utreda förutsättningar för ett samgående i ett kraftfullt rörelsehinderförbund. Mer om vad som avhandlades och beslutades på förbundsmötet finns att läsas på DHRs webb. Internationellt Nordiskt samarbete Den 24 april 2013 genomfördes vårens styrelsemöte inom vårt nordiska samarbete NHF, Nordiska Handikappförbundet, i Stockholm. I anslutning till detta anordnades dagen före ett seminarium där medlemsorganisationerna redogjorde för hur man bedriver sitt påverkansarbete på nationell nivå. Dagen avslutades med ett panelsamtal utifrån det som framkommit i presentationerna. Höstens styrelsemöte hölls i Helsingfors. Syftet med mötena är att utbyta erfarenheter och stärka varandra i det rättighetspolitiska arbetet. Utöver det knyts vänskapliga och användbara band över nationsgränserna. Samarbete genom MyRight Våra två pågående samarbeten inom ramen för MyRight har rullat på under Från DHRs sida har vi deltagit i utbildningar både i Sverige, Tanzania och Sri Lanka. Redan under slutet av året påbörjades planeringen inför nästa ramperiod som löper över åren År 2014 är ett så kalllat mellanår när den avslutande ramperioden ska utvärderas och nya ansökningar ska skrivas. I Tanzania arbetar vi i ett samarbete med Tekla som syftar till att möjliggöra för framförallt flickor med funktionsnedsättningar att få tillgång till skolgång och senare egen försörjning. I Sri Lanka har vi ett samarbete med en organisation, SLFRD/UWORD, som syftar till att bygga upp och stärka en distriktsorganisation i Monaragalaområdet. Organisationens syfte är att arbeta med påverkansarbete och försörjningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Personlig assistans och personlig service Inom området fanns förbundsmedel att söka för kursverksamhet. Tre distrikt och två avdelningar arrangerade lokala kurser för medlemmarna där de senaste nyheterna inom assistansområdet presenterades. Även hemtjänst/personlig service diskuterades vid dessa tillfällen. Utöver ovanstående kurser har förbundet deltagit i samverkande aktiviteter inom assistansområdet. Personlig assistans är det område där vi samarbetar mest med andra organisationer inom brukar- och funktionshinderrörelsen. Så snart något nytt händer samarbetar vi kring aktiviteter och olika utspel. Äldrefrågor Även inom området att åldras med nedsatt rörelseförmåga fanns det under 2013 medel för kursverksamhet. Två avdelningar sökte ur förbundets medel för lokala arrangemang inom äldrefrågorna. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

10 Förbundet Arbetsmarknad Att se bortom hindren Filmen Att se bortom hindren finns nu hos alla demokratiska riksdagspartiers partiledare och har visats flitigt under året i samband med DHRs egna aktiviteter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting har även sett filmen på DHRs förbundskansli. Många såg den under DHRs seminariedagar och på kurser och vi försöker även få den visad på Kunskapskanalen. Kursverksamhet Den 28 augusti hölls en endagskurs om arbetsmarknad på Dalheimers hus för Göteborgsavdelningen. Här fick vi besök av både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den september höll Norrbottens läns distrikt en tvådagarskurs om arbetsmarknad vid Sunderby folkhögskola. Då medverkade externa gäster och resurser från DHR. Kursen blev mycket lyckad då den blandade ideologiska diskussioner med diskussioner om både den lokala och nationella arbetsmarknaden. Annat DHR deltog under våren på tidskriften SocialPolitiks seminarium då Onådiga luntan släpptes. Onådiga luntan är en skrift med samlade berättelser om effekterna av försvagat socialförsäkringsskydd. Denna skrift har getts ut till Den parlamentariska socialförsäkringskommittén. Den 20 mars hade Socialdemokraterna bjudit in funktionshinderrörelsen till riksdagen för att diskutera arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet. DHR kunde här dela ut skriften Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden till bland andra Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Besvarade remisser - Remissyttrande avseende slutbetänkande av FunkA-utredningen: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika vilkor: SOU 2012:92 - Remissyttrande för Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. : SOU 2013:59 10 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

11 Kommunikationer I flera år har en stor fråga inom kollektivtrafik och resande varit att branschen behöver få en utpekad instans med ansvar för att samordna kollektivtrafiken. Ur DHRs perspektiv har det alltid varit en förutsättning för att hela resan ska fungera och det har visat sig än viktigare nu efter förändringar som gjorts inom kollektivtrafiken. I dagsläget finns många aktörer som förväntas samverka på frivillig basis för att hela resan ska fungera. Denna frivilliga samverkan har fungerat till viss del. När det gäller tillgänglighet och användbarhet har frivilligt samarbete dock inte varit särskilt effektivt. DHR hävdar alltid att det först och främst handlar om att följa gällande konventioner, förordningar och regelverk. Därför lämnar vi synpunkter på när exempelvis järnvägens organisation eller passagerares rättigheter förändras. Även när Trafikutskottet gjorde en uppföljning av transportsystemets tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning medverkade DHR. Det resulterade i en rapport med titeln Hela resan, hela året!. DHR bidrog till rapporten genom att delta såväl vid dialogmöten som vid studieresor. En viktig del i att påverka möjligheterna till fri rörlighet är genom att faktiskt känna till de rättigheter vi har och att hävda dem. Därför har fokus legat på att erbjuda kurser för våra medlemmar parallellt med seminarier under DHRs seminariedagar. Samtidigt underhålls de kontakter och samråd som handlar om kontinuerlig dialog och långsiktig förändring. Trafikverket är en sådan kontakt. I och med att konkurrensen ökar inom kollektivtrafiken, med nya aktörerer, med olika fordon och höga ambitioner om fler resenärer, har DHR en viktig roll i att bevaka den fria rörligheten och möjligheterna att genomföra hela resan. Nya regler för byggande och bygglov Under 2013 kom Boverkets förslag om regeländringar för fler bostäder för unga och studenter, som på många plan inte bara ifrågasatte kraven på tillgänglighet och användbarhet, utan också, om de skulle gå igenom, skulle urholka dem. DHR lämnade den 9 september in ett remissvar där vi framhöll att sådana regeländringar är oacceptabla. Ur remissvaret: En effektivisering av byggprocessen får aldrig ske på bekostnad av en tillgänglig och användbar bebyggelse. De nuvarande kraven på bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet baseras redan på miniminivåer. Kraven borde istället sträva mot tillgänglighetsprincipen om design för alla. Stort fokus har under året legat på just dessa regelförändringar när det gäller tillgänglighet. Vi besvarade också en remiss om förenklade byggregler för att kunna påskynda byggprocessen. Dessa regler skulle även de kringgå kraven på tillgänglighet och användbarhet. Besvarade remisser - HIN 3 - Ökat bostadsbyggande - Stöd för innovation - Plan- och byggprocess - Transportsystemet Passagerares rättigheter - Remissyttrande avseende lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar S2013/6411/PBB november 2013 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

12 Förbundet Torsdagsaktionen Under hela året fanns DHR som vanligt på plats utanför Rosenbad för att inför veckans regeringssammanträde påminna regeringen om att tiden går och att vi fortfarande väntar på ett lagförslag utifrån promemorian Bortom fagert tal som klassar otillgänglighet som diskriminering. Vid slutet av 2013 var det 21 organisationer som ställde sig bakom Torsdagsaktionen. Vi genomförde två större Torsdagsaktioner först Torsdagsaktionen XL, där det uppskattningsvis deltog runt 300 personer. Riksmedia såsom TV4 och SVT var på plats. Vi uppmärksammade också när Torsdagsaktionen fyllde 1000 dagar, då deltagarna uppmanades att klä sig helt i svart. En ska bort Vi gjorde en uppföljning av 2012 års intressepolitiska vykort, En ska bort, som var inspirerat av barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter. På vårt kort kunde man välja att ta bort en häst, en rullstolsbrukare med hästsvans, Drottning Silvia eller finansminister Anders Borg. När man vände på kortet så hittade man rätt svar - Anders Borg. Det var han som stod ivägen för att regeringen skulle kunna komma till skott med ett lagförslag som klassade otillgänglighet som en form av diskriminering. Runt 900 kort samlades in, varefter vi började skicka in dessa kort till honom utportionerat under hösten. Torsdagsaktionen var precis som i fjol med i samband med Politikerveckan i Almedalen. Ett 60-tal aktivister från i aktionen medverkande organisationer fanns på plats. 12 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

13 Med fokus på medlemmen Värvningskampanjen Vi fick in 1029 nya medlemmar genom vår värvningskampanj, som pågick mellan 12 mars 2012 och 12 mars avdelningar värvade minst en medlem. Av dessa avelningar var det 37 procent som ökade med mer än 10 procent under året. 78 avdelningar ökade med fem procent eller mer. Den här gången hade vi delat upp våra avdelningar i tre olika divisioner beroende på storleken. I Division 1 tävlade avdelningar med över 100 medlemmar, i division 3 avdelningar med under 50 medlemmar och i division 2 de resterande avdelningarna. I varje division var segerpremien kronor. Så här gick det, ökningen i procent: I division 1 segrade Ängelholm med 38,4 procent, i division 2 var Hagfors-Munkfors bäst med sina 29,8 procent och bland de minsta avdelningarna var den klart bästa Vänersborg som hade ökat med 41,2 procent. Almanackan Almanackan för 2014 som togs fram under verksamhetsåret 2013 kom i år som en transparant hårdplastpärm och våra egna kontaktuppgifter som en del i den spiralbundna delen. Kylskåpsmagneten Inför vårt 90-årsjubileum tog vi fram en kylskåpsmagnet som sedan såldes av avdelningar och distrikt. Den visade sig gå åt som smör i solsken. Ring förbundsstyrelsen Under hela året, undantaget röda dagar och semestermånader, har man som medlem kunnat ringa någon i styrelsen måndagar mellan och Unik Försäkring Under 2013 kunde vi börja erbjuda våra medlemmar försäkringar från Unik Försäkring. Försäkringarna är skapade efter de behov som medlemmarna i DHR kan ha. Till exempel ingår hjälpmedel, som permobil och rullstol, i hemförsäkringen. DHR kan påverka innehållet i försäkringarna. Vi har en plats både i Unik Försäkrings styrelse och i prövningsnämnden. Det innebär att våra medlemmar, vid ett eventuellt missnöje med försäkringen, har rätt att få sin sak prövad i prövningsnämnden där en av oss sitter med och bevakar våra medlemmars intressen. Juridisk rådgivning för medlemmar DHRs medlemsjurist har funnits tillgänglig för juridisk rådgivning för våra medlemmar under arbetsåret. Mellan klockan och på onsdagar har medlemsjuristen, som är specialiserad på socialförsäkringsfrågor gett råd till våra medlemmar. DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

14 Förbundet Rådgivare i samhällsfrågor DHRs rådgivare i samhällsfrågor erbjuder medlemmarna information, stöd och service i sociala frågor som har sin utgångspunkt i att leva med nedsatt rörelseförmåga. Hur är exempelvis samhället organiserat? Vilka regler och bestämmelser omgärdar olika insatser? Vart vänder man sig? Hur kan man bäst formulera sig och vilka rättigheter har man som person med funktionsnedsättning i olika sammanhang? Vi vill kunna ge våra medlemmar både information och guidning inom olika frågor som berör den egna livssituationen. Med den här tjänsten är förhoppningen att det ska vara enklare för våra medlemmar att få kontakt med förbundskansliet. Till sitt förfogande har rådgivaren förbundskansliets samlade kompetens och kunskap. Medlemmen skall kunna ha en daglig och återkommande kontakt med rådgivaren. Tjänsten är en projektanställning i samverkan med DHRs Bidragsstiftelse. Avsikten är att projektet ska fortlöpa över tre år. 14 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

15 SHT Svensk Handikapptidskrift Skönhetsideal, budo, arbetslöshet och studenter blandande SHT ganska friskt mellan olika infallsvinklar på livet med nedsatt rörelseförmåga. Vi granskade vad miljonerna från EUs socialfond egentligen gör för nytta, synade kommunernas jakt på kostnader i den personliga assistansen och bevakade förstås DHRs förbundsmöte och seminariedagar. Studentbostäderna fanns med även det här året. Hur litet kan man bygga egentligen, och hur billigt? Boverket pressades av en trängd bransch som kräver svagare tillgänglighetsregler för att leverera tak över huvudet åt bostadslösa studenter. I SHT har alla sidor i konflikten fått komma till tals: Studenter, politiker, bostadsbolag och funktionshinderrörelse. Som kulmen på vår granskning av frågan arrangerade vi en paneldebatt med företrädare bransch, politik, studenter och funktionshinderrörelse vid DHRs seminariedagar i september. SHT har också skrivit om människorna som på olika sätt vill förändra samhället. Vi har träffat mannen som utvecklar budon till att också funka för personer med funktionsnedsättning, och som gör succé i kampsportens hemland Japan. Vi har pratat med modellerna som utmanar skönhetsnormerna i modeindustrin och aktivisterna som söker nya vägar för att utveckla funktionshinderrörelsens opinionsbildning. Under 2013 gav SHT ut sju nummer. Upplagan var exemplar. Den prenumererade upplagan ligger stabilt liksom antalet läsare av taltidningen. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

16 Förbundet Förbundskansliet Förbundskansliets viktigaste uppgift är att verkställa beslut som fattas av förbundsmöte, förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan. Kansliet håller också den löpande dagliga verksamheten igång. Det innebär service och stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar men också åt förbundsordföranden och styrelsen i det intressepolitiska arbetet; som att skriva underlag till remissyttranden, debattartiklar och pressinformation. Att man på hemsidan kan hämta allt mer information om DHRs verksamhet gör inte att antalet förfrågningar från allmänheten minskar. Till förbundskansliets uppgifter hör att besvara dessa frågor och guida dem vidare inom organisationen. de kurser som genomförs av distrikt och avdelningar. På samma sätt har den årliga värvningskampanjen engagerat delar av kansliet när det gäller administration av värvningsfoldrar, uppföljning av avdelningarnas tävlingar, distribution av Sverigelotter och andra aktiviteter. Varje vecka har i första hand förbundsordföranden, men också andra förbundsstyrelseledamöter och personal från förbundskansliet representerat DHR på Torsdagsaktionen utanför Rosenbad. Informationen, såväl den interna som den externa, sköts av kansliet, liksom den ekonomiska hanteringen; bokföring, budgetoch bokslutsarbete. DHR har stor omsättning av medlemmar. Varje år är det tusentals personer som kommer nya, avlider eller avslutar sitt medlemskap eller ändrar kontaktinformation - uppgifter som administreras av medlemsregistret. Den interna information som förut gick ut i pappersform går nu främst ut digitalt. Under året skickades sex så kallade medlemsbrev till samtliga avdelningar och distrikt men också till intresserade enskilda medlemmar. När det gäller den sistnämnda kategorin var det enbart i digital form. På minglet i samband med seminariedagarna kunde man prova på fakirtrick. Arbetet med DHRs seminariedagar och förberedelserna inför förbundsmötet tog mycket tid i anspråk för kansliets personal. I samband med förbundsmötet hölls en jubileumsmiddag på lördagen för att fira att DHR fyllde 90 år. Sammanlagt deltog över 170 personer på middagen. Förbundskansliets ombudsmän deltar också i planering och genomförande av många av 16 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

17 Lasse Andersson, informatör, gick i pension sista februari 2013, efter 12 år inom DHR. Tjänsten som rådgivare i samhällsfrågor tillträddes den 1 mars. Tjänsten är en projektanställning finansierad av DHRs Bidragsstiftelse. I tjänsten ingår att ge rådgivning till DHRs medlemmar i olika frågor som rör livssituationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Kansliets Arbetsmiljöpolicy, Policy mot diskriminering, Rehabiliteringspolicy, Alkohol- och drogpolicy, Internetpolicy samt Miljöpolicy reviderades under året och ny handlingsplan för arbetsmiljöarbetet togs fram. Under året intensifierades arbetet med översynen av förbundskansliets organisation. Förbundsmötet 2009 gav förbundsstyrelsen i uppgift att under mandatperioden uppnå en budget i balans och som ett steg i detta arbete förde förbundsstyrelsen fram behovet av att personalkostnaderna för förbundskansliet sågs över. Förslag till ny organisation för kansliet togs fram och förhandlades enligt Medbestämmandelagen med Unionen Region Stockholm vid tre tillfällen under september/oktober. Den nya organisationen fastställdes av förbundsstyrelsen vid sammanträdet i november och trädde i kraft vid årsskiftet Befattningarna kommer successivt att ändras i och med att uppsägningar och pensionsavgångar träder i kraft. Sedan juni 2012 finns det inte någon lokal fackklubb vid DHRs förbundskansli. Fackklubben upplöstes eftersom det inte fanns en fulltalig styrelse. På arbetsplatsen finns två arbetsplatsombud och ett arbetsmiljöombud som är utsedda av Unionens medlemmar vid DHRs förbundskansli. Avtal om företagshälsovård finns med Globenhälsan. Kansliets bemanning bestod vid årets slut av 13,9 heltidstjänster fördelat på 15 personer. Förbundskansliet Förbundssekreterare Ken Gammelgård Administration Personalhandläggare/administrativ samordnare: Susanne Wettby Administratör och förbundsstyrelsens sekreterare: Angelica Engmarker Ekonom: Frank Lembcke Ekonomiassistent: Berit Lindqvist Medlemsregistret: Erik Wernström Vaktmästeri/reception/växel: Vincent Ljungqvist Rättighetspolitik Ombudsman/rättighetspolitisk samordnare: Wenche Willumsen Ombudsmän: Fredrik Canerstam, Karolina Celinska, Kristian Cornell Medlemsrådgivare: Pedro Landfors fr o m 1/ Informatör: Lasse Andersson t o m 28/ Kommunikatör: Fredrik Granath fr o m 1/ SHT - Svensk Handikapptidskrift Ansvarig utgivare och redaktör: Albert Martinsson Reporter: Elsa Persson (t o m 31/12) DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

18 Förbundet Förbundsstyrelsen (FS) Förbundsordförande Maria Johansson, Stockholm, t o m 20/10 Rasmus Isaksson, Eslöv, fr o m 20/10 Ledamöter under perioden fram till förbundsmötet 2013 Amir Amirriazi, Stockholm Nils Duwähl, Stockholm, 1:e vice ordförande Roland Håkansson, Järna, t o m 31/ Rasmus Isaksson, Eslöv, 2:e vice ordförande fr o m 27/8 Ritva Korva Thuresson, Karlskoga Åsa Lindqvist, Boden Marie-Louise Sandberg, Hammarö Jahn Strid, Strömsund, 2:e vice ordförande, t o m 30/7 Helena Svensson, Stockholm Bengt Östling, Timrå, Kassaförvaltare Ledamöter valda vid förbundsmötet 2013 Nils Duwähl, Stockholm, 2:e vice ordförande Mohammed Jaber, Uddevalla Ritva Korva Thuresson, Karlskoga, 1:e vice ordförande Åsa Lindqvist, Boden Lars-Göran Wadén, Gävle Bengt Östling, Timrå, Kassaförvaltare Adjungerade Förbundet Unga Rörelsehindrade Tobias Holmberg, Skärblacka, t o m 12/10 Daniel Pollak, Stockholm, t o m 12/10 Mikael Berghman, Stockholm, fr o m 12/10 Björn Hell-Kellerman, Stockholm, fr o m 12/10 Adjungerad Föreningen för Kortvuxna, FKV Gunilla Hyltén-Cavallius, Mölndal, t o m 3/8 Ulrika Eriksson, Värnamo, fr o m 3/8 Henrik Lindberg, Söderhamn, ersättare, fr o m 3/8 Arbetsutskottet (AU) Maria Johansson, t o m 20/10 Rasmus Isaksson, fr o m 20/10 Nils Duwähl, t o m 20/10 Ritva Korva Thuresson, fr o m 20/10 Bengt Östling AU sammanträdde tre gånger under året. Revisorer Ordinarie Arne Pettersson, Visby, t o m 13/8 Hans Sundqvist, Linköping, t o m 20/10 Stefan Martinson, Karlskoga, fr o m 20/10 Arne Prembäck, Bromma, fr o m 20/10 Suppleanter Leif Jonsson, Hudiksvall Inger Sjöbom Persson, Sundsvall (ordinarie fr o m 24/9 t o m 20/10) Auktoriserad revisor Catharina Jacobson, PWC, t o m 20/10 Monica Hedberg, PWC, fr o m 20/10 Valberedning Frank Lundin, Örebro, sammankallande, t o m 20/10 Amir Amirriazi, Stockholm, sammankallande, fr o m 20/10 Marianne Fjellborg, Kiruna, t o m 20/10, därefter suppleant Maria Johansson, Stockholm, fr o m 20/10 Jaan Kaur, Stockholm Suppleanter Jonny Persson, Halmstad, fr o m 20/10 Marianne Fjellborg, Kiruna, fr o m 20/10 Under året genomfördes nio protokollförda sammanträden. I samband med förbundsstyrelsens sammanträde i februari presenterades Att se bortom hindren, en film som följer personer med nedsatt rörelseförmåga i arbetslivet. Vid sammanträdet presenterades även DHRs nya webbaserade transporthandbok om passagerares rättigheter och tillgänglighet och användbarhet till transporter. 18 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

19 Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor Utses av förbundsstyrelsen Elsy Fjellborg-Malaska, sammankallande Stefan Martinson, t o m 20/10 Karl-Gustav Rosborg fr o m 27/11 Gunder Wåhlberg Arbetsgruppen för DHRs framtida organisationsstruktur (fram till förbundsmötet 2013) Bengt Östling, sammankallande Helena Svensson, förbundsstyrelsen Elsy Fjellborg-Malaska, Arbetsgruppen för stadgeoch organisationsfrågor Stefan Martinson, Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor Gunder Wåhlberg, Arbetsgruppen för stadge- och organisationsfrågor Fredrik Canerstam, ombudsman Ken Gammelgård, förbundssekreterare Maria Johansson, förbundsordförande, adjungerad Tobias Holmberg, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade, adjungerad Valkommitté Valdes vid förbundsmötet 2013 Eivor Eriksson, Boden, sammankallande Jonny Persson, Halmstad Marie-Louise Sandberg, Hammarö Fredrik Sahlsten, Malmö, ersättare Revisorspool Valdes vid förbundsmötet 2013 Alija Bahtijaragic, Karlskrona Anders Berglund, Nynäshamn Bengt Silfverstrand, Viken Inger Sjöbom Persson, Sundsvall Våra nätverk och grupper har varit Nätverk för arbetsmarknadsfrågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med långvarig smärta (på distriktsnivå) Nätverk för föräldrar med nedsatt rörelseförmåga (centralt nätverk) Nätverk för användare av personlig service/hemtjänst (på distriktsnivå) Nätverk för användare av hjälpmedel (inkl. ortoser och proteser) (på distriktsnivå) Nätverk för återkommande rehabilitering (på distriktsnivå) Nätverk för socialförsäkringsfrågor (på distriktsnivå) Referensgrupp kopplad till Vägverkets regionala råd (central grupp) Nätverk för äldrefrågor/grå Pantrarna (på distriktsnivå) Nätverk för etiska frågor (centralt nätverk) Nätverk för personer med annan etnisk bakgrund än svensk (central grupp) Ovan har angivits vilka av nätverken som genomförts i distriktens regi och vilka som arrangerats av förbundet. Ansökningsprocess gentemot Bidragsstiftelsen och SVCR administreras centralt varefter medel fördelas till distrikten efter ett ansökningsförfarande. Statistik Antal medlemmar : Antal avdelningar: 160, varav åtta med begränsad verksamhet Antal distrikt: 21 Riksförening: Riksföreningen för kortvuxna, FKV Under 2013 utdelades 77 stycken hederstecken fördelade på 12 avdelningar. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

20 Förbundet Förbundets representation Förbundet är medlem i Arbetarnas Bildningsförbund, ABF* Arbetsgivarföreningen KFO Design for all Sverige* - nationell medlemsorganisation i EIDD Folkrörelsernas Arkivförbund Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor, FSL Folkspel Forum Kvinnor och Funktionshinder Handikapphistoriska Föreningen, HHF* Nordiska Handikappförbundet, NHF* MyRight SIS Swedish Standards Institute SVERI Svenska kommittén för internationell Rehabilitering Svenska FN-förbundet (I organisationer markerade med * ingår representant från DHR i styrelsen) Förbundet är delägare i Bygg Klokt Mobilitetscenter DHR representeras i styrelsen för DHRs Bidragsstiftelse Sophia Nilssons Minnesfond Anna-Stina och John Matssons Minnesfond för sonen Johan Norrbacka-Eugeniastiftelsen Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Stiftelsen Fokus Stiftelsen Harry Thulins Minne SVCR Unik Försäkring Arbets-, samråds- och referensgrupper Boverkets samrådsorgan funktionshinderrörelsen Boverkets Byggråd Brandteknik vid LTH och brandskyddsbolaget utformning av utrymningsplats Bygg Klokts ledningsgrupp Folksams Försäkringskommitté gällande samlingsförsäkringar Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Brukarråd Försäkringskassan Assistansforum Jernhuset Referensgrupp ledsagning Näringsdepartementets översyn av regelverket inom parkeringstillståndsområdet SIS samordningsgrupp tillgänglighet SIS TK/453 och TK/498 referensgrupper SJs samordningsgrupp med funktionshinderrörelsen Socialdepartementets utredning om handikappersättning och bilstödet Socialstyrelsens rådgivande nämnd i funktionshinderfrågor SOU/Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Transportstyrelsen Flyg för alla Tillgänglig resa 20 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

21 Förvaltningsberättelse Vilka är vi DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, är en ideell, demokratisk organisation för och av personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi är politiskt och religiöst obundna och verkar över hela Sverige i 160 avdelningar och 21 distrikt hade 90 år förflutit sedan DHR grundades. Syfte och ändamål DHR arbetar för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Vi nöjer oss inte med att enbart erkänna principen om alla människors lika värde, vi arbetar för att förverkliga den. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten vill vi förändra samhället. Vi kallar det för rättighetspolitik. Aktiviteter med fokus på ändamålet Under hela året varje torsdagsmorgon utanför Rosenbad genomförde DHR den så kallade Torsdagsaktionen tillsammans med ett tjugotal andra organisationer för att påminna regeringen om att vi fortfarande väntar på ett lagförslag utifrån promemorian Bortom fagert tal som klassar otillgänglighet som diskriminering. 20 lokala kurser som handlade om arbetsmarknad, bostadsanpassning och tillgänglighet, resande och allmänna kommunikationer, personlig assistans, personlig service och hemtjänst samt äldrefrågor ordnades under året för våra medlemmar av distrikt och avdelningar med stöd av medel från förbundet. Medlemmar Antalet medlemmar var vid årets slut , vilket är 728 färre än året innan. Samtidigt genererade den värvningskampanj som inleddes i mars 2012 och avslutades i mars 2013 totalt nya medlemmar till DHR. De tre vinnande avdelningarna, som vann i varsin klass, var DHR Ängelholmsavdelningen, DHR Hagfors- Munkforsavdelningen och DHR Vänersborgsavdelningen. Förbundsmöte DHRs högsta beslutande organ förbundsmötet sammankom oktober i Stockholm. Förbundsmötet antog en förnyad organisation för hela förbundet med tydligare roll för nätverk inom förbundet, med möjligheten till riksmedlemskap direkt i förbundet utan koppling till avdelning, med förbundsmöten vartannat år, med en förminskning av antalet förbundsmötesombud från 75 till 51 samt med en minskning av antalet förbundsstyrelseledamöter från elva till sju. En sänkt medlemsavgift klubbades också. Det blev två större Torsdagsaktioner först Torsdagsaktionen XL i maj, där det uppskattningsvis deltog runt 300 personer. På hösten uppmärksammade vi med Torsdagsaktionen 1000 dagar att det gått hela 1000 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal gått ut. Inom ramen för vårt nordiska samarbetsorgan NHF ordnade vi i april ett seminarium i Stockholm där medlemsorganisationerna redogjorde för hur man bedriver sitt påverkansarbete på nationell nivå i de nordiska länderna. Politikerveckan i Almedalen användes i likhet med tidigare år som ett forum för vårt budskap. I mitten av september gick förbundets seminariedagar av stapeln. Synsätt och medborgarrätt igår, idag och imorgon,var temat för tre fullspäckade dagar med föreläsningar och aktiviteter för både DHR-medlemmar och andra intresserade. Seminariedagarna samlade cirka 170 deltagare. Tack vare extern finansiering från vår Bidragsstiftelse har vi under året tillsatt en projektanställning som rådgivare i samhällsfrågor. Rådgivaren har gett medlemmarna information, stöd och service i frågor om att leva med nedsatt rörelseförmåga. DHR svarade på 13 remisser under 2013 inom områdena arbetsmarknad, plan- och byggfrågor, bilstöd, transporter och allmänna kommunikationer samt socialtjänst och stöd och service. Förbundets officiella 90-årsfest hölls i samband med förbundsmötet. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet mellan förbundsmötena. Fram till förbundsmötet i oktober bestod förbundsstyrelsen av tio ledamöter samt förbundsordförande Maria Johansson. Efter förbundsmötet reducerades antalet ledamöter till sex och nya förbundsordförande Rasmus Isaksson. Förbundskansliet Förbundskansliet har under året verkställt beslut som fattats av förbundsmöte, förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan samt även ansvarat för den löpande dagliga verksamheten genom att ge service och stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar. Kansliets bemanning bestod vid årets slut av 13,9 heltidstjänster fördelat på 15 personer. Ekonomi Årets resultat blev kronor. Tack vare inkomna arv har en oförändrad verksamhetsnivå kunnat upprätthållas och finansieras under 2013, med ett positivt resultat som följd. På så sätt har också det egna kapitalet kunnat stärkas. DHR Organisationsnummer Årsredovisning Styrelsen för DHR får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

22 Förbundet DHR Org. Nr RESULTATRÄKNING (Tkr) Not Rörelsens intäkter: Statsbidrag Medlemsavgifter Övriga intäkter Arv Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Personalkostnader Rekreationskostnader Övriga förbundskostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Ändamålsbestämnda medel: 9 Förändring av ändamålsbestämnda medel Resultat före finansnetto Finansiella intäkter och kostnader 10 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER REDOVISAT RESULTAT DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

23 DHR Org. Nr BALANSRÄKNING (Tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital Ändamålsbestämnda medel Ändamålsbestämnda medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

24 Förbundet DHR Org. Nr Redovisnings- och värderingsprinciper Tilllämpade redovisningsprinciper oförändrade i förhållande till föregående år. Redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap. 3 behöver DHR ej upprätta någon koncernredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Bidrag, arv och gåvor redovisas enligt kontantprincipen och intäktsförs när gåvan är sakrättsligt genomförd. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från organisationer intäktsförs dessa. Bidrag periodiseras till dess att de utgifter för ändamålet som bidraget skall täcka uppkommer. Arv och gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid arvskiftes- respektive gåvotillfället. Övriga redovisningsprinciper framgår av noter till resultat- och balansräkningarna. Noter Not 1 Statsbidrag Organisationsstöd Stöd till rekreationsanläggningar Stödet till rekreationsanläggningarna har fördelats enligt följande: Stiftelsen Sommarsol DHR:s administrationsbidrag Medlemsavgifter Not 2 Medlemsavgifter periodiseras per kalenderår. 24 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

25 DHR Org. Nr Not 3 Övriga intäkter Erhållna bidrag Hyresintäkter Annonsintäkter Övriga intäkter Summa övriga intäkter Not 4 Arv L. Edvinsson db B.Johansson db 78 E. Hulténs db 418 I. Westergren db 625 K. Öbergs db 557 K. Janssons db 629 Övriga Summa arv Not 5 Personal Medeltalet anställda har under året varit 14,61 (14,87), varav 6,05 (7,0) kvinnor. Personalkostnader Löner och arvoden ledning Löner och arvoden övriga * Sociala kostnader Pensionskostnader ledning Pensionskostnader övriga * Övriga personalkostnader Summa personalkostnader * Inklusive avvecklingskostnader Not 6 Stöd till rekreationsanläggningar Verksamhetsbidrag Stiftelsen Sommarsol Summa rekreationskostnader DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

26 Förbundet DHR Org. Nr Not 7 Övriga förbundskostnader Lokalkostnader Förbundsmöte exkl. pers. kostn Svensk Handikapptidskrift (SHT) Distriktsandel Verksamhetsbidrag Avgifter samarbetsorgan Trycksaker Datakostnader inkl medlemsregister Rese- och hotellkostnader Konsultkostnader Övrigt (Tel,Port,Revis,Försä,Kontorsm,Bygg K,Focus ) Summa förbundskostnader Not 8 Avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Korrigeringar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Korrigeringar/utrangeringar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde 0 0 Avskrivningar sker enligt plan med 20% på kontorsinventarier och 33% på datautrustning. Not 9 Ändamålsbestämnda medel Ingående värde Förändring ändamålsbestämnda medel Utgående värde Not 10 Finansiella intäkter och kostnader Utdelningar Räntor 6 15 Realisationsvinster vid försäljning av värdepapper Summa finansiella intäkter Räntekostnader Bankkostnader Realisationsförluster vid försäljning av värdepapper Summa finansiella kostnader DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

27 DHR Org. Nr Not 11 Aktier och andelar Bokfört Marknadsvärde värde Marknadsnoterade aktier, bokfört värde Aktier och andelar i intresseföretag* Summa aktier och andelar *DHR Förvaltnings AB och De Rörelsehindrades Riksförbund AB Not 12 Bostadsrätt Bokfört värde Bokfört värde Los Christianos, Teneriffa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga interimsfordringar * Summa * I huvudsak förutbetald hyra 320 tkr samt utdelning frånhumanfonden 279 tkr. Not 14 Kassa och bank Kassa och bank består endast av likvida medel. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

28 Förbundet DHR Org. Nr Not 15 Eget Kapital 2013 Årets resultat om :- Disposition Ianspråk- Total disponeras enligt nedan i kronor: tagande/ omfördelning U-landfonden U-landfonden Marknadsföringsfond Överföring till eget kapital Förändring av eget kapita enligt nedan i tkr: Ing saldo Disp Utg saldo Eget kapital Solidaritetsfonden U-landsfonden Internationellt arbete Kerstin Denkerts fond Sommargårdsfonden Marknadsföringsfond Summa eget kapital Not 16 Ändamålsbestämnda medel Ing saldo Disp Utg saldo DHR Klerkestam ändamålsbestämnt Org. Nr S:a ändamålsbestämnda medel Not 17 Skuld kreditinstitut Lån Stiftelsen Erik Pålssons fond Lån SHB 500 Förbundet unga Rörelsehindrade 16 - Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppl sem löner Övr interimsskulder Summa Not 19 Ställda säkerheter Ställd säkerhet för lån av Stiftelsen Erik Pålssons fond på tkr (utnyttjad tkr) Not 20 Ansvarsförbindelser Avser borgen för Stiftelsen Sommarsols checkräkningskredit om tkr i Sparbanken Gripen 28 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

29 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

30 30 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

31 Förbundet DHRs förbundsstyrelse, vald vid förbundsmötet 2013 Susanne Berg (t v) föreläste om Crip Theory på seminariedagarna. Till höger syns Karin Westlund, tidigare förbundsordförande i DHR. Ombud på DHRs förbundsmöte 2013 Avgående förbundsordförande Maria Johansson (t h) tar en bild av tillträdande förbundsordförande Rasmus Isaksson. DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse

32 Förbundet Förbundet 32 DHRs Verksamhetsberättelse DHR Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 2 DHR verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning 2008 var året då... 5 Förord 6 Representantskapsmötet på Sommarsol 7 Opinionsbildning 8 Intressepolitiken 10 Medlemsservice

Läs mer

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson lasse.andersson@dhr.se Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 1 2 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 DHR Verksamhetsberättelse 2005 3 4 DHR Verksamhetsberättelse 2005 Innehåll Året

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Skifte i toppen. Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson.

Verksamhetsberättelse. Skifte i toppen. Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson. Verksamhetsberättelse 2007 Skifte i toppen Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson. DHR Verksamhetsberättelse 2007 2 DHRs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010 Foto omslag: Victoria Sjöström 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 4 Ekonomiskt resultat, ställning och personal 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 43 Resultat och balansräkning... 51 Noter....

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

grafisk form & illustrationer

grafisk form & illustrationer grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Robert Samsonowitz (s. 3, 10, 15, 22, 28, 34) Fub.se (s. 6, 13, 18) Gustav Mårtensson (s. 33) Ola Elmqvist (s. 45) Avbildade fotografier

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 3 oktober 2013 i Helsingfors Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Kort redovisning från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Kraft. Initiativ. Motstånd. En skrift om det funktionshinderpolitiska året 2011, DHR och situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kraft. Initiativ. Motstånd. En skrift om det funktionshinderpolitiska året 2011, DHR och situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Kraft Initiativ En skrift om det funktionshinderpolitiska året 2011, DHR och situationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. 2011 Motstånd Kraft Initiativ Motstånd DHR Förbundet för ett samhälle utan

Läs mer