Vindkraft i Malå och Norsjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraft i Malå och Norsjö"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling

2 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Planförslaget har varit på samråd under tiden 7maj 9 juni Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunalhusen, biblioteken, på kommunernas hemsidor samt på Folkets hus i Bastuträsk. Under samrådet har följande synpunkter inkommit; Arvidsjaurs kommun Då ingen vindkraftspark kommer att anläggas vid kommungränsen till Arvidsjaurs kommun har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden igen erinran mot föreslagen revidering av tillägg till översiktsplanen, vindkraft för Malå och Norsjö kommun. Lycksele kommun Lycksele kommun ser att en utbyggnad av vindkraft längst med den norra kommungränsen skall ske med högsta restriktivitet på grund av friluftslivet och naturområden vid nationalälven, Vindelälven. En etablering som blir synlig från Vindelälven kan komma att upplevas mycket negativ för besökare. Områden som bör ses över en gång ur ovanstående hänseende är särskilt Njuggträskliden (område 8 i Norsjö) och Hornberget (område 16 i Malå). Lycksele kommun har som önskan att hålla detta område fritt från vindkraft samt att berörda byar i Lycksele även kontaktas för samråd. Bilaga 1 Kommentar; Njuggträskliden plockas bort efter nytt samråd med berörda samebyar. På Hornberget finns redan 5 verk och 4 nya har beviljats tillstånd. Sorsele kommun Sorsele kommun samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter rörande revideringen av tilläggsplan för vindkraft. Maskaure sameby Vi har samma syn som förra gången angående området Rengårdsberget Sunnanåberget (Norsjö kommun). Våra marker krymper för varje år, det innebär att sådana här stora intrång blir för mycket för en liten sameby som Maskaure. Kumulativa effekter!! Kommentar; Området bedöms som olämpligt med anledning av riksintresse för totalförsvarets militära del samt kumulativa effekter för rennäringen och plockas bort ur planen. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

3 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Skellefteå Museum Vid revideringen 2014 föreslås en minskning av antalet områden i planen och inga nya områden föreslås. Avståndet från bostäder föreslås vara 1000 m. Dessa och andra revideringar innebär att påverkan på kulturmiljön snarast minskar och därför har Skellefteå museum inga synpunkter på den föreslagna revideringen. I varje enskilt projekt måste påverkan utredas i MKB eller motsvarande. Malå-Norsjö LRF-avdelning Malå-Norsjö LRF-avdelnings yttrande i sin helhet redovisas i Bilaga 2 Förslaget om att avstånd till bostadshus/fritidshus ska vara 1000 meter räcker inte utifrån de erfarenheter som finns från uppförda vindkraftverk. I och med att verken blir större och större behövs en gräns med relation till storlek, tex Totalhöjd x 15. Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. I och med att ansvars- och säkerhetsfrågor kring iskast ännu inte är besvarade och utredda ska ett säkerhetsavstånd till väg sättas på större avstånd, tex Totalhöjd x 5. Friluftsliv ska kunna bedrivas i området utan påverkan eller med ringa påverkan samtidigt som varningsskyltar om iskast sätts upp och vistelse sker på egen risk. Vem tar ansvar om något händer? Är säkerhetsavstånd på 1,5xTotalhöjd relevant? Kommentar: Trafikverket skriver i sin rapport Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013:121) att hänsyn bör tas till risken för iskast genom Elforsks (04:13) beräkning av riskavstånd enligt: d = (D+H)*1,5, där d = riskavstånd, D = rotordiameter, H = navhöjd. Detta leder till ett riskavstånd på ca 300 m för ett verk med totalhöjd på 150 meter. Elforsks rekommendation läggs till under riktlinjer, skyddsåtgärder. Länsstyrelsen lämnade följande kommentar angående risk för iskast och ansvarsfrågan; Riskerna är störst rakt under verket och avtar sedan snabbt. Att ett iskast på längre håll (mer än 100 meter) skulle orsaka skada är osannolikt. Att friluftsliv ska kunna bedrivas i en park utan påverkan är inte rimligt att anta. Verksamhetsutövaren har ett ansvar att förebygga risker, men ansvarsfrågan går inte att bedöma generellt utan bedöms från fall till fall. Texten om Ljud på sid 10 bör kompletteras med att det är stor skillnad på vindkraftsetablering i tätort respektive landsbygd. Boendemiljöer som normalt är tysta värderas högt av många boende som valt att etablera sig där. Därför kan en vindkraftsetablering i tyst miljö få mer störande konsekvenser än i en bullrigare tätort. Riktvärdet på max 40 dba vid husknut är irrelevant då det inte följs upp genom riktiga mätningar vid husknut eller inomhus och då dba inte är rätt skala för att mäta och visa det genomträngande brum ev. vibration som boende upplever. Kommentar: Texten på sidan 10 kompletteras med ytterligare information om ljudupplevelse. Vad gäller uppföljning av riktvärden kan kommunens översiktsplan inte påverka tillsynsmyndighetens val av uppföljningsmetoder. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

4 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Det råder otydlighet om markägarnas ansvar vid framtida nedmontering av verken. Finns risk att myndighet kan kräva att markägaren måste sanera marken, dvs forsla bort nedgrävda fundament som enligt arrendeavtalen får lämnas kvar? Kommentar: Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet menar att det är osannolikt att markägaren skulle behöva stå för en sanering. För att markägaren eventuellt ska bli ansvarig krävs att betong i mark skulle börja anses vara ett stort miljöproblem (vilket det inte gör idag) samtidigt som verksamhetsutövaren går i konkurs och inte avsatt tillräcklig säkerhet. Den gamla lagen om ledningsrätt finnas kvar vilket tvingar markägare att subventionera kommersiella nätägare och vindkraftsbolag. Vindkraftplanen ska innehålla en instruktion för ersättning och hantering av mark till nya/breddade kraftledningsgator så att dessa markägare inte utnyttjas på grund av ålderdomlig lagstiftning För att minimera lokal osämja och ersätta bygden för det intrång som storskaliga parker medför ska boende ersättas med en intrångsersättning. Vindkraftplanen ska innehålla en riktlinje för s.k. bygdepeng / lokala ersättningar för intrång. Kommentar: Kommunens översiktsplan kan inte påverka befintlig lagstiftning om ledningsrätt eller styra frågan om intrångsersättning eller s.k. bygdepeng. Översiktsplanen säger dock att Med anledning av detta kommer kommunerna att begära att exploatörerna avsätter medel för kommunal utveckling. Yttrandet föranleder ingen ändring av planen. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena Förslaget bör kompletteras med att lokala privata markägares enskilda projekt skall kunna prövas särskilt. Samrådskrets sid 26 - Lägg till parten Angränsande fastighetsägare. Kommentar: Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför utpekade områden. Ny skrivning under samrådskrets införs i planen; Närboende, angränsande fastighetsägare och närliggande företag. Elna och Staffan Larsson, Bjursele, Norsjö kommun Synpunkter på varför kommunen inte ska satsa på vindkraft i och omkring Tomasliden (nr 13 Bjärkliden/Risberg i planen). I det här området finns många fritidshus men det skulle kunna rymmas många fler om bara Norsjö kommun tillät detta. Vårt förslag är: Gör ett LIS-område här, runt sjöarna Sikträsket, som är en exklusiv klarvattensjö, Norra och Södra Lidsträsket, kända för sin skärgård, sina sandstränder, t.ex. den vid Storsundet mellan norra och södra träsket, sina holmar med sitt fågelliv och hällar. Härikring finns många lämpliga platser lämpliga för bad sommartid, kanoting/båtliv, jakt, fiske och sköna goställen för utflykter /strandhugg för familjer. Vår tro är att en fritids- och rekreationssatsning skulle generera mera pengar än vad vindkraften skulle göra. Bilaga 3 Kommentarer: Yttrandet föranleder ingen ändring av planen. Erik Lidén, Bjursele, Norsjö kommun Norsjö borde undantas från vindkraft på grund av närhet till boende i hela kommunen. Vi kan ge bygglov för stora solcellsytor istället. Ljudnivå bör sänkas till 35 db(b) på grund av den ökande höjden på verken. Avståndet till närmaste bostad ökas till 1,5 km. Skuggor är uppfattbara på 1,5 km avstånd. Rismyrliden bör undantas. Biotopskyddområden Samerna har avrått från vindkraftsetablering och närhet till boenden runt hela området. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

5 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Malå har stoppat all utbyggnad av vindkraftverk vi borde kunna avvakta och utvärdera folkets reaktioner före nya bygglov. Ekonomiskt måste vindkraften ge mer till kommunen för att kompensera för minskad befolkning. Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. I riktlinjerna anges att Vid etablering av vindkraftverk ska Naturvårdsvekets riktvärde 40 dba för buller utomhus vid bostäder tillämpas. Lägre bullernivå ska tillämpas om vedertagen forskning ger motiv för detta. Yttrandet föranleder ingen ändring i planen. Tage Lindgren, Norsjö kommun Jag beklagar att den reviderade planen sätter en 1000 meters gräns mot all typ av bebyggelse oavsett om de bebos lika frekvent som ett älgtorn. Ett riktvärde på avstånd beroende på terräng samt den begränsande byggnadens brukande skulle ge bättre beslutsunderlag. Jag föreslår att man ändrar skrivningen till ett bör istället för skall. Punkten 3:3 som begränsar höjden på verk utanför utpekade områden till 50 m bör tas bort. I annat fall har planläggarna blockerat allt utom de utpekade områdena. Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför utpekade områden. Mikael Westermark, Bodberg, Norsjö kommun Jag bor och verkar inom Bodberg och Bjursele området och tycker att revideringen av vindbruksplanen verkar ganska mycket överdriven. Nu då Bodberg/Bjursele området redan var påbörjad innan ni tog denna 1000 meters regeln i bruk så tycker jag att man ska skriva bör och inte skall vara 1000 meter till befintliga bostäder. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena har ni skrivit men gårdsverken blir också bara högre och högre så då får man inte sätta upp ens ett gårdsverk utan det blir bara mikro verk som man kan sätta upp som privatperson/småföretagare äre denna kommun för småföretag skulle jag fråga mig????? Så jag föreslår att ni slopar dessa två förslag eller skriv BÖR och inte skall. Se bilaga 4 för hela yttrandet. Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför utpekade områden. Stellan Malm och Annika Stenberg, Tjärnberg, Norsjö kommun Synpunkter på förslaget rörande revidering av tillägg till översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner: Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

6 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Större verk ska inte lokaliseras närmare än 100 m från befintliga bostäder/fritidshus. Synpunkt: Vi anser att för att behålla livskvalité för de närmast boende är förslaget om minst 1000 m och förändringen bör till ett ska ett bra riktmärke. Detta bör (ska) dock anses vara ett minimummått eftersom det i vissa fall kan behöva utökas om det föreligger terrängmässig risk för markvibrationer, reflektioner, skuggningar, aerodynamiskt ljud i viss lufttemperatur m.m. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena. Synpunkt: Det visuella synintrycket ger en direktreflektering av ens upplevelse av landskapet. Att inte tillåta verk över 50 meter utanför de utpekade områdena går hand i hand med jakt- och fiskekulturen, bär- och svampplockning, satsningar på tex upprustning av vandringslederna och andra hälsofrämjande projekt där befintliga och nya vindkraftverk ska smälta in i naturen med så lite synlig eller annan påverkan som möjligt. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen ändring av planen. Lotta och Roger Larsson, Bjursele Som markägare och husägare i Bjursele så ser vi positivt på att man utökat avståndet till boende till m och därmed plockat bort Bjurselliden som lämpligt område. Det bör utredas mer om de nya höga (150 m) verken kan åstadkomma mer ljud än de mindre och därmed kräva ett ännu längre avstånd. Område 11 som också ligger i närhet till vår mark bedömer vi däremot som ett lämpligt område för vindkraft. Det ligger inte i direkt närhet till bebyggelse och bör inte vara störande. Vi hoppas att dessa synpunkter ska vara med i den slutliga bedömningen. Kommentar; Yttrandet föranleder ingen ändring av planen. Carina Wahlström, Håkan Lundgren fastigheterna Ensamheten 1:2, 1:5 och 1:6, Norsjö kommun Vi vill att vindpark Risliden med omnejd skall ligga med i vindbruksplanen. Vi ser inga problem med att ett större verk lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga bostäder/fritidshus. Vi ser heller inga problem med att verk över 50 meter tillåts utanför de utpekade områdena. Vi ser däremot fördelar med att vägar kommer att underhållas och att värden på fastighet ökar. Kommentar; Området vid Risliden kommer att utgå ur planen på grund av riksintresse för Totalförsvarets militära del. Erik Lidén och David Lidén, Norsjö kommun Hur många år är området avsatt för vindkraft? Andra intressen som söker bygglov kommer då att nekas. Vilka inkomster kan kommunen räkna med från vindkraftverken? Kommunen behöver varenda invånare och skrämmer vindkraftverken bort några blir förlusten stor i slutändan. Kommuner med elbrist bör i första hand bygga vindkraft där folket kan motiveras för den. Norsjö kommun bör stå upp för sin slogan om att vara attraktiv och försöka undvika all utbyggnad av vindkraft. Kommentar; Områden som utpekas i planen är avsatta för detta ändamål tills planen revideras. Om inget annat beslut fattas gäller planen tills den revideras nästa gång. Kommunens översiktsplan, i vilken tillägget för vindkraft hör, ska aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

7 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Ulf Lindfors m.fl. Undertecknade markägare som berörs av vindkraftspark Kägelliden (område 10) Norsjö kommun ställer sig positiv till etablering av vindkraftsverk i berört område. Bilaga 5 Kommentar: Området vid Risliden/Kägelliden kommer att utgå ur planen på grund av riksintresse för totalförsvarets militära del. Ante Hedlund, Norsjö Jag kan inte se någon ändring angående höjden på vindkraftverken inom utpekade vindkraftsområden. Enligt beräkningar och praxis ökar verkens produktion med % om totalhöjden tillåts till 200 m. Dessutom finns ju fastighetsägare som gärna tillåter verk närmare än 1000 m och detta bör då beviljas i de fall då ingen annan berörs inom 1000 m. gränsen. Norsjö kommun har ju som andra kommuner i uppdrag att verka för förnyelsebar energi men med detta regelverk har man troligen effektivt dämpat intresset då lönsamheten inte speglar dagens krav. Läs hela yttrandet i bilaga 6 Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. Gothia Vind AB, Mölndal Gothia Vind har tecknat avtal med markägare inom Norsjö kommun rörande tre olika projekt, dessa är Bodberget/Bjursele, Rismyrliden och Risliden. Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga 7. Gothia Vind noterar att storleken krympt på många av de utpekade områden som redovisas på översiktskartan kring Norsjö kommuns områden i samrådsversionen jämfört mot antagandehandlingen. Gothia Vind noterar vidare att Rismyrliden ligger kvar i vindbruksplanen och vill härmed upplysa om vikten att området förblir kvar i vindbruksplanen. Kommentar: I översiktskartan i antagandehandlingen har inte hänsyn tagits till avstånd till bebyggelse, varför översiktskartan i samrådshandlingen till ytan har mindre områden. Den stämmer dock bättre överens med de områden som redovisas närmare under rubriken Områden i Norsjö. Större verk ska inte lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga bostäder/fritidshus Synpunkt: Ordet bör har ersatts med ska. Detta skulle markant påverka lönsamheten negativt då antalet verk blir kraftigt reducerat och möjligheterna för att vindkraftparkerna ska kunna realiseras minskar påtagligt. Gothia vind föreslår att texten ska ändras till bör. Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med 1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor uppnås. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena. Synpunkt: Denna ändring anses vara den mest kritiska för Bodberget/Bjursele då den helt omöjliggör en etablering i området. Förändringen medför att möjligheterna att förverkliga en Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

8 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning vindpark i Risliden försämras kraftigt, då det realistiska antalet vindkraftverk i utpekat område är 3-4 snarare än 10 som angetts i planen. Gothia Vind föreslår att texten bör skrivas som i den nu gällande vindbruksplanen. Kommentar: Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför utpekade områden. Området vid Risliden utgår ur planen med anledning av riksintresse för totalförsvarets militära del. Hindersbelysning ska placeras och utformas så att upplevensen av störningar minimeras, såväl i närområdet som på håll. Det är otroligt viktigt att det inte sätts någon begränsning avseende vindkraftverkens totalhöjd t.ex. kopplat till typ av hinderljuslampa. Vidare gör Gothia Vind notering om att det i vindbruksplanen hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter LFS 2008:47. Den nuvarande gällande föreskriften är TSFS 2013:9. Kommentar: Hänvisning ändras till TSFS 2013:9. Sametinget Vindkraftsanläggningar kan bara genomföras om samiska behov beaktas. Utbyggnad får heller inte påverka de samiska näringarna negativt. Om ett projekt inte godkänns av berörda samer ska det inte genomföras. Samebyn är sakägare. Områden av riksintressen för rennäring ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada den samiska kulturen. Men även övriga områden av intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot sådana åtgärder. 3.1 Urvalskriterier Sametinget anser att områden som utgör riksintresse för rennäringen ska undantas från vindkraftsetableringar. Kommentar: I de fall berörd sameby anser att en vindkraftetablering inte påverkar ett riksintresse för rennäring anser kommunen att vindkraft kan etableras i området. Malå sameby har dock vid ytterligare samråd framfört att riksintresseområdet vid Gevliden (område 3) är olämpligt för vindkraft, varför kommunen plockar bort det ur planen. (Samebyn ansåg inför antagandet av vindkraftplanen 2010 att vindkraft var möjlig i detta område beroende på hur verken placerades.) Samrådskrets Samebyar, gäller även ej anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen. Sametinget anser att dialog med berörda samebyar alltid ska ske vid etablering av vindkraft samt att det tydligt ska framgå av planen. Sametinget föreslår att under alla områden som redovisas som lämpliga för vindkraft ska det framgå vilken/vilka samebyar som berörs. Vi föreslår att Sametingets riktlinjer för samråd ska redovisas i planen: Företag och andra exploatörer ska samråda direkt med berörda samebyar om planerade exploateringar. Sametingets hela yttrande redovisas i bilaga 8. Kommentar: I planen framgår att samråd ska i god tid ske med: Samebyar, gäller även ej anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen. Detta anser kommunen vara tillräcklig information. Berörda samebyar redovisas för varje område som utpekats som lämpligt. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

9 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen har inför sitt yttrande hämtat in synpunkter från andra särskilt berörda statliga myndigheter och sakområden inom länsstyrelsen. Yttrandet till kommunerna ger så långt som möjligt ett samlat svar från den statliga sektorn. SYNPUNKTER Länsstyrelsen instämmer till stora delar i kommunens ställningstagande, dock bör följande råd och synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet. Planförslagets upplägg, innehåll och presentation Planförslagets språk är lättläst och pedagogiskt. Textinnehållet är lätt att förstå och i de olika avsnitten förklara innehållet begripligt. Kulturmiljö Utpekade områden för vindkraft måste vanligtvis inventeras på sina kulturvärden inför en exploatering för att en bedömning kan göras om det aktuella området är lämpligt för ändamålet. Landskapsbild Allmänt måste landskapspåverkan som kommande etableringar förorsakar analyseras och hänsyn tas till detta i kommande utformning av vindkraftparkerna. Kommentar; Kommentarerna under rubrikerna; Planförslagets upplägg m.m., kulturmiljö och landskapsbild föranleder ingen ändring av planen. Rennäringen Rennäringen beskrivs på ett bra sätt i samrådsunderlaget på sidorna Det är positivt att handlingen tar upp hur Malå sameby upplever befintliga vindkraftsetableringar inom deras renskötselområde. Inom flera av de utpekade platserna finns redan uppförda vindkraftsverk eller vindkraftsverk i prövningsfasen. Generellt kan man resonera att om vindkraftsparker förläggs koncentrerat till ett område, istället för att spridas över en större yta och då förutsatt att de inte placeras inom betydelsefulla områden för rennäringen (t.ex. riksintressen), så torde det vara det bästa för rennäringen som allmänt intresse. Men, för den sameby som får flera eller stora parker inom sitt betesområde, särskilt om samebyns marker är smala och arbetena sker under samma tid, kan de kumulativa effekterna bli mycket betydande. I faktarutorna under respektive karta framgår delvis hur man har kommit fram till att ett område är lämpligt för vindbruk. Inom vissa områden finns dock motstående intressen och det hade därför varit önskvärt med en kort motivering till respektive karta där det framgår hur man har gjort avvägningar mellan intressena. Detta gäller främst rennäringen och områdena Torrberget, Njuggträskliden, Rismyrliden och Sunnanå inom Norsjö. Riksintresse rennäring Njuggträskliden som i handlingarna bedöms som lämpligt område för vindkraft berör riksintresset för rennäringen. Länsstyrelsen rekommenderar att vindkraftsområdet revideras i samråd med berörd sameby. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

10 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Malå sameby har vid tidigt samråd framfört, att området ur deras synpunkt ej är lämpligt för vindkraftsetablering. Området går parallellt med kärnområde för riksintresse rennäring i drygt 10 kilometer, vid några tillfällen överlappar områdena varandra. Kärnområdet utgörs av en flyttled och trivselland, vilket innebär att under dessa 10 kilometer där områdena ligger intill varandra finns det en ökad risk att renarna stressas av t.ex. ljud och reflektioner från vindkraftsverken. Definitionen på trivselland är en plats dit renarna söker sig naturligt för bete och vila under en längre period och förekomsten av närliggande vindkraftsverk kan leda till att renarna inte får den vila och betesro de behöver. Söder om det utpekade området Njuggträskliden är samebyarnas renskötselområden relativt smala och ca 10 kilometer söder om det utpekade området för vindkraftsetablering passerar man tre samebyars renskötselområden. Om renarna tillhörande Malå sameby, inom vars renskötselområde det utpekade området Njuggträskliden ligger, skulle välja att vika av från flyttleden i riktning från vindkraftsverken finns det en risk att de kommer in på intilliggande samebys område med hopblandning och merkostnader som en eventuell påföljd. Övriga synpunkter Samebyn har vid tidigt samråd framfört att området Torrberget ur deras synpunkt inte är lämpligt för vindkraftsetablering. Om vindkraftsverk uppförs på denna plats och om tillstånd beviljas för vindkraftsverk på Brinken som är under prövning betyder det att längs en transekt i nordvästlig-sydöstlig riktning på 16 km, kommer det att finnas tre olika vindkraftsanläggningar (Åmliden, Brinken, Torrberget) mitt i Malå samebys renskötselområde. Här uppstår kumulativa effekter, i vilken omfattning kan bara berörd sameby bedöma. Samebyn anser att området Sunnanå är olämpligt för vindkraftsetablering eftersom det skulle leda till en minskning av deras vinterbetesmark. Vinterbete är en begränsande faktor för rennäringen och en vindkraftsetablering i området blir troligtvis en kännbar effekt. Kommentar: Områdena Njuggträskliden och Sunnanå plockas bort ur planen. Båda delvis pga kumulativa effekter för rennäringen samt riksintresse för totalförsvarets militära del. Rismyrliden och Torrberget ligger fortfarande kvar som lämpliga då dessa områden ej omfattas av riksintresse för rennäringen. EXTERNA STATLIGA SYNPUNKTER Energimyndigheten Yttrandet bifogas i sin helhet (bilaga 9a). Trafikverket Trafikverket har ingen erinran mot planrevideringen for utom att texten om Vägverket och Banverket på sidan 15 ska ersättas med Trafikverket. Kommentar: Texten om Banverket och Vägverket ersätts med Trafikverket på sidan 15. Svensk Kraftnät Svenska kraftnät påminner om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

11 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten av kraftledningar måste vissa säkerhetsavstånd iakttas och anger i sitt yttrande rekommenderade säkerhetsavstånd och placeringar till kraftledningar (se bilaga 9b). Kommentar: Skellefteå Kraft har redogjort för vilka anslutningspunkter som kan vara aktuella för utpekade områden. Dessa redovisas under rubriken Elnät i planen. Försvaret I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt som vindkraftverk som kan påverka riskintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet. Förslag redovisat i bilaga 9c. Inom Norsjö kommun finns områden i konflikt med riksintresse för totalförsvaret. Områdena är markerade i rött i bilagan och ska utgå från vindbruksplanen. En etablering av vindkraftverk inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för totalförsvarets militära del. Kommentar: Generell text om totalförsvarets riksintressen införs i planen. Område 10, Risliden omklassas till olämpligt område för vindkraft pga riksintresse för totalförsvarets militära del. Området vid Sunnanå och Njuggträskliden omklassas till olämpliga pga av riksintresse för totalförsvarets militära del samt rennäringens intressen i områdena. SGI (Statens geotekniska institut) I utredningen anges att inga geotekniska utredningar har gjorts i något av de utredda områdena, men att det är väsentligt att exploatören utreder detta i ett tidigt skede av planeringsarbetet så att lokalisering av anläggningarna kan göras till områden utan risker. SGI anser att det är värdefullt om grova bedömningar av i vilken omfattning det finns geotekniska svårigheter att dra fram anslutningsvägar samt i vilken utsträckning det inom respektive område finns goda förutsättningar att grundlägga vindkraftverk, ingår som en lokaliseringsfaktor redan i översiktsplanen. Sådana översiktliga värderingar kan göras från bl.a. geologiska och topografiska kartor. I vindkraftsutredningen påpekas att etablering av vindkraftverk innefattar både själva kraftverket, men också bl.a tillfartsvägar. Allmänt kan de geotekniska förutsättningarna bedömas som goda i de båda kommunerna, men bl.a tillkomsten av organiska jordar och kraftigt sluttande moränterräng motiverar en grov geoteknisk bedömning i översiktsplaneskedet. Bedömningarna bör också innefatta eventuella risker för bergras. Kommentar: Det framgår i planen att inga geotekniska utredningar gjorts i något av det utpekade områdena. SGI har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur olika kartmaterial ska studeras och användas för att värdera riskerna för ras och skred. Denna vägledning ska vara klar under 2015 och kommunerna anser att planen inte kan invänta denna vägledning. SGU (Statens geologiska undersökning) I planen saknas tyvärr information om ballastförsörjningen för framtida vindkraftprojekt. Större vindkraftparker kräver stora uttag av ballast för produktion av betong och vägmaterial och Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

12 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning täktverksamheten kan därmed bli avsevärt större vid utbyggnad av vindkraft i kommunerna. Detta bör även uppmärksammas i kommunernas materialförsörjningsplaner. SGU:s ståndpunkt är att naturgrus inte skall användas annat än i undantagsfall då det i allmänhet kan ersättas med krossbetong. I handlingen nämns att man ska undvika konflikter med t.ex. aktörer inom prospektering och gruvverksamhet genom att ha en dialog med dessa. I samrådshandlingens kartmaterial redovisas de bearbetningskoncessioner som gäller i dagsläget. SGU vill dock påtala behovet av att exploatören införskaffar aktuell information omkring gällande undersökningstillstånd. De har en begränsad giltighetstid och det kan ske en hel del förändringar under vindkraftsprojektets liv från ide till byggstart. Kommentar: Undersökningstillstånd läggs till under riktlinjer/samrådskrets. Vid eventuellt framtagande av materialförsörjningsplaner för kommunerna kommer eventuella vindkraftsetableringar att uppmärksammas. I övrigt föranleder yttrandet inga ändringar i planen. PTS (Post och Telestyrelsen) Uppförande av vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför detta samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. SAMMANFATTNING Kommunernas arbete med Vindkraft planering ser länsstyrelsen som vällovligt och konstaterar att ambitionsnivån i det redovisade materialet är mycket hög och väl genomarbetat. Det är ett väl beskrivet underlagsmaterial som ligger till grund för ställningstagandet i planförslaget som strategiskt vägledande beslutsunderlag. Länsstyrelsens yttrande samt externa statliga synpunkter i sin helhet redovisas i bilaga 9. Energimyndigheten Energimyndigheten anser att motiv och resonemang bör redovisas gällande de områden som har klassats som olämpliga för vindkraft på grund av närhet till bebyggelse i Norsjö kommun, speciellt med tanke på att avsnittet om riktlinjerna inte behandlar avstånd till bebyggelse. Kommentar: Avsnittet om riktlinjerna säger att avstånd till bostäder/fritidshus ska vara 1000 meter liksom att kommunernas urvalskriterier säger samma sak. Detta förtydligas dock i avsnittet Områden i Norsjö. Energimyndigheten rekommenderar att en bakgrund som beskriver avvägandena som föranlett klassningen av områden som tidigare pekats ut som lämpliga för vindkraft men som nu bedöms olämpliga med hänsyn till den höga exploateringsgraden i kommunen (Malå kommun) redovisas mer ingående i texten, exempelvis genom att beskriva exploateringsgraden mer grundligt. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

13 MALÅ/NORSJÖ Miljö och byggavdelning Kommentar: Exploateringsgraden i Malå kommun beskrivs i planen under avsnittet Områden i Malå. Energimyndigheten rekommenderar att den sammanlagda ytan som klassas som lämplig redovisas för varje kommun, liksom vilken utbyggnadspotential som finns i dessa områden i form av antal verk, effekt och uppskattad energiproduktion på årsbasis. Även bör befintliga vindkraftsverk och vindkraftsprojekt i tidig fas redovisas på samma sätt. Kommentar: Sammanlagd yta redovisas per kommun under rubrikerna Områden i Malå kommun respektive Områden i Norsjö kommun liksom antal verk som teoretiskt är möjligt inom denna yta. Energimyndigheten anser att områden som bedömts som olämpliga för vindkraft ska redovisas med karta och tillhörande text för Malå kommun på samma sätt som gjorts i samrådsunderlaget för områden som klassats som olämpliga för vindkraft vad gäller Norsjö kommun. Kommentar: Olämpliga områden i båda kommunerna redovisas i bilaga 10, hänvisning till samrådsredogörelsen kommer att göras i planen. De olämpliga områdena redovisas i röd färg i översiktskartorna i bilagan. Motivation till varför området bedöms som olämpligt redovisas för respektive område i tabellerna i bilagan. Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Storgatan 13, Malå vx

14 Datum Vår ref Samhällsbyggnadsförvaltningen Yttrande Malå kommun Norsjö kommun Remiss Vindkraft i Malå och Norsjö Förslag till yttrande Lycksele kommun ser positivt på utbyggnaden av vindkraft i länet. Inom Lycksele kommun finns 15 områden som är avgränsade som riksintresse för naturvård. Vindelälven är ett sådant område och kommunen avser att skydda detta område från en vindkraftsutbyggnad. Detta för att värna friluftslivet och naturmiljön kring Vindelälven. Ljud och skuggor samt synen av vindkraftverk bör ej gå att uppfatta från Vindelälvens naturområde. En utbyggnation av vindkraft vid kommungränsen till Lycksele kan ha en negativ påverkan på naturupplevelsen som den orörda älven ger. En etablering av vindkraft i närhet av Lyckseles norra kommungräns bör ske med högsta restriktivitet för att skydda nationalälven. En etablering som blir synlig från Vindelälven kan komma att upplevas mycket negativt från besökare. Däremot påverkar vindkraft intrycket av landskapet för den som rör sig i mark och natur. Speciellt om det turistiska varumärket är tystnad, ostördhet och vildmark. Områden som bör ses över en gång ur ovanstående hänseende är särskilt Njuggliden samt Hornberget. Om etablering av vindkraftverk bli aktuell i närheten till kommungränsen förutsätts att även byarna i Lycksele kommun kontaktas och informeras genom samråd på samma sätt som i Norsjö och Malå kommuner. Beslut Lycksele kommun ser att en utbyggnad av vindkraft längst med den norra kommungränsen skall ske med stor restriktivitet på grund av friluftslivet och naturområden vid Vindelälven. Lycksele kommun har som önskan att hålla detta område fritt från vindkraft samt att berörda byar i Lycksele även kontaktas om samråd. Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn vx Pg LYCKSELE Storgatan 22 fax Bg lycksele kommun.doc 1(2)

15 Expedieras till: Malå Kommun Norsjö Kommun Lycksele kommun Tobias Asp Samhällsplanerare

16 Till Malå Kommun Kommunstyrelsen Synpunkter på revidering av översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner Med anledning av aktuell revidering av vindkraftplan vill Norsjö-Malå LRF-avdelning framföra följande: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) företräder alla som bor och verkar på landsbygden. Bland medlemmarna finns både aktiva lantbrukare, skogsägare och boende på landsbygden utan aktivt företagande. I detta yttrande har vi belyst frågor som berör både markägare och boende. Avstånd till bebyggelse och allmänna vägar Förslaget om att avstånd till bostadshus/fritidshus ska vara 1000 meter räcker inte utifrån de erfarenheter som finns från uppförda vindkraftverk. Verk med totalhöjd på ca 150 meter visar att i vårt klimat och kuperad skoglig terräng, uppstår negativ påverkan i form av ljud/vibrationer med mycket genomträngande effekt, särskilt nattetid (inversion, lufttryck, temperatur mm). I och med att verken blir större och större behövs en gräns med relation till storlek, tex Totalhöjd x 15 Förslaget om att avstånd till allmän väg enligt Trafikverket bör vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter oavsett vägtyp, upplevs av många trafikanter som otillräckligt. I och med att ansvars- och säkerhetsfrågor kring iskast ännu inte är besvarade och utredda ska ett säkerhetsavstånd på större avstånd, tex Totalhöjd x 5 sättas. Uppföljning Ljud/Vibrationer och gränsvärde Texten om Ljud på sid 10 bör kompletteras med att det är stor skillnad på vindkraftsetablering i tätort respektive landsbygd. Boendemiljöer som normalt är tysta värderas högt av många boende som valt att etablera sig där. Därför kan en vindkraftsetablering i tyst miljö få mer störande konsekvenser än i en bullrigare tätort. Den praxis som hittills varit är att kraftbolaget lämnat förslag till tillsynsmyndighet om metod för uppföljning av ljud. Detta har inneburit att kraftutövaren får välja tre valfria mätpunkter i vindkraftparken i närheten av verken. Mätdata simuleras sedan i ett dataprogram där utfallet visar ifall boende är störda eller ej. En mycket otillräcklig och jävig metod. Riktvärdet på max 40 dba vid husknut är irrelevant då det inte följs upp genom riktiga mätningar vid husknut eller inomhus och då dba inte är rätt skala för att mäta och visa det genomträngande brum ev. vibration som boende upplever. En ordentlig uppföljning med relevanta mätmetoder måste göras hos boende närmast befintliga vindkraftverk. Detta för att utvärdera och erhålla aktuell kunskap innan nya vindkraftverk byggs och lämpligt gränsvärde kan sättas. Iskast och säkerhet i exploaterat område Oenighet råder kring risken för iskast och säkerheten för att visats i vindkraftområdet.

17 Länsstyrelsen har godkänt placering av 1.8 MW verk med 100 m höga torn endast ca 165 m från väg 370. Skoterleder går genom vindkraftparkerna, som också rymmer friluftsliv och jakt. Regelverket är bristfälligt och ansvarsfrågorna otydliga. Miljökonsekvensbeskrivningar vid olika parker bedömer risk olika. Friluftsliv ska kunna bedrivas i området utan påverkan eller med ringa påverkan samtidigt som varningsskyltar om iskast sätts upp och vistelse sker på egen risk. Vem tar ansvar om något händer? Är säkerhetsavstånd på 1,5xTotalhöjd relevant? Markägarnas framtida ansvar Det råder otydlighet om markägarnas ansvar vid framtida nedmontering av verken. Finns risk att myndighet kan kräva att markägaren måste sanera marken, dvs forsla bort nedgrävda fundament som enligt arrendeavtalen får lämnas kvar? (I arrendeavtalen sägs att vindkraftbolaget ska ta bort fundamenten ned till 30 cm under markytan.) Myndighet som lämnar tillstånd ska ta fullt ansvar för oförutsedda kostnader som kan tillfalla markägaren i de fall regelverket är otydligt eller vindkraftbolag går i konkurs/ försvinner. Ledningsrätten och orättvis subvention av kraftledningsgator Den gamla lagen om ledningsrätt finnas kvar vilket tvingar markägare att subventionera kommersiella nätägare och vindkraftsbolag. Markägare som drabbas av nya/breddade ledningsgator måste få årliga arrendeavtal, som alla andra. Idag får de en ringa engångsersättning för skogens aktuella värde med hot om åberopande av ledningsrätten vilket kan ge en sämre ersättning. Vissa markägare har redan upplevt sig tvingade att skriva på för all framtid. Vindkraftplanen ska innehålla en instruktion för ersättning och hantering av mark till nya/breddade kraftledningsgator så att dessa markägare inte utnyttjas på grund av ålderdomlig lagstiftning. Intrångsersättningar till boende, icke markägare inom vindkraftparkens påverkansområde Storskaliga vindkraftparker påverkar närområdet, även utanför arrenderad mark. Skuggor, ljud, iskast som kan knäcka trädtoppar, säkerhetsavstånd och eventuellt också ett förändrat lokalklimat (vind, turbulens, luftlager, temperatur vid markyta). För att minimera lokal osämja och ersätta bygden för det intrång som storskaliga parker medför ska boende ersättas med en intrångsersättning. Vindkraftplanen ska innehålla en riktlinje för s.k. bygdepeng / lokala ersättningar för intrång. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena Förslaget bör kompletteras med att lokala privata markägares enskilda projekt skall kunna prövas särskilt. LRF värnar starkt markägarnas rätt att själva avgöra vilken verksamhet som ska bedrivas på dess mark. Om en markägare vill projektera för vindkraft antingen i egen regi eller tillsammans med något vindkraftsföretag och kan visa på en bra etablering i samråd med närboende bör möjligheten till en prövning finnas även om det planerade läget ligger utanför de utpekade områdena. Samrådskrets sid 26 Lägg till parten Angränsande fastighetsägare Vänligen / Norsjö-Malå LRF avdelning Cecilia Wahlberg Roslund, Jörgen Norén, Ethel Cavén, Maj Alm Eliasson, Anna Stenberg Tjärnlund, Maria Larsson

18

19

20

21

22 VINDKRAFT ELLER ANDRA ALTERNATIV I NORSJÖ Om vi analyserar vårt behov av energi inser man att behovet kommer att öka i framtiden. Vi här i norra Sverige verkar ha svårt att förstå behovet och slår ofta ifrån oss en om utbyggnad av vindkraften i våra trakter. Man kan se att vindutbyggnaden i söder verkar vara stor i dessa tätbebyggda områden. Gotland är Sveriges vindkraftstätaste område men vindkraften är ändå en ickefråga där. Sveriges dyraste sommarhus säljs ofta på Gotland så skälen att vindkraft skrämmer köpare kommer då på skam. Det som berättas är ofta dåligt underbyggda med skrönor och direkta felaktigheter. Låt oss titta på hur det ser ut i Norden och mellan Europa då det gäller gemensam kraftförsörjning. Vårt el handlas via Norpol som är en handelsplats där vår energi säljs och köps på samma sätt som en aktiebörs. Högsta bud vinner och det innebär att tillgång och efterfrågan avgör vårt pris. Vi har i dag förbindelse med mellan Europa via Baltic Cable och Swepol link till Tyskland, Holland, Luxenburg, Frankrike, Belgien, Österrike, och Schweiz. En ny kabel kallad Nordbalt som förbinder Baltstaterna med Norden har just fått godkänt av myndigheter. Kabeln har en överföringeförmåga på 700 mwh vilket motsvarar ett helt kärnkraftverk. En kabel mellan Norge och England planeras eller pågår samt redan etablerade kablar över Öresund och till Norge. Detta innebär att vi inte kan leva i en ankdamm där vi sätter våra egna priser. Vi måste inse att vi har en prispåverkan då Tyskland ska stänga alla sina 17 kärnkraftverk till Detta motsvarar ett helt års energiproduktion i Sverige på TW vilket ska ersättas med annan energi. Ytterligare prispåverkan är tillgången på vatten i våra vattenmagasin samt att alla kärnkraftverk måste gå då detta ger 85% av vårt energibehov. Om högkonjunktur råder är det den absolut största enskillda förbrukaren som påverkar prisnivån uppåt. Vi har i år ett historiskt lågt pris beroende på höga vattenmagasin, alla kärnkraftverk går samt en lågkonjunktur som dämpar prisbilden. För två år sedan var genomsnittpriset över 61 öre ( + skatter och avgifter ) beroende på låga vattennivåer i våra magasin, samt att flera kärnkraftverk inte gick hela vintern. Vad som hindrade ett ännu högre elpris var en lågkonjunktur samt att alla 17 kärnkraftverk i Tyskland gick. Det har ofta framförts att verkningsgraden på vindkraftverk är låg. Sanningen är att vindkraft och kärnkraft har ganska likartad verkningsgrad. Tillgängligheten på ett väl fungerande vindkraftverk är % men det innebär inte att el produceras hela tiden. Vindkraften kompletterar vattenkraften mycket väl då vintern ger lite vatten i magasinen men vindkraften produserar som mest. På hösten och förvintern är det omvänt förhållande som råder. Kritiker knorrar över att en del markägare gör vinster av arrendeavtal men även föreningar i byar gör vinster som möjliggör en fortsatt överlevnad i glesbygden. Det gäller även underhåll av vägar som kommer såväl glesbygd som kommunen till del. Dessutom tillför vindverkens utbyggnad en betydande del av kommunens skatteunderlag. Vad kan vi göra för att motverka elbrist och höga priser vid stigande efterfrågen? Ska vi bygga ut kärnkraften? Ska vi bygga ut våra älvar? Klarar vi detta med bioenergi? Vindkraft? Solceller? Spara energi? Finns andra förslag? De flesta av dessa uppgifter finns att utläsa på Energimyndigheten.se Energimyndigheten står under tillsyn av Sveriges regering och riksdag. Med vänlig hälsning Ante Hedlund.

23 Norsjö kommun har ju i uppdrag att verka för förnyelsebar energi Skogsbilvägar inom 400 m köravstånd året runt ökar virkesvärdet med ca 10 till 50 kr/m3 Skogsbilvägar av stor bärighet året runt kan ge en ersättning på upp till 150 kr/m då den byggs. En grovbruten skogsbilväg i egen regi med dålig bärighet kostar markägaren 100 till 110 kr/m Atomkraftens avveckling eller utfasning mot förnyelsebar energi måste pareras Tyskland har beslutat att lägga ner alla sina 17 kärnkraftverk Priset på el stiger av detta och gör vindkraften kostnadseffektiv Inga älvar varken bör eller ska byggas ut Ger ekonomisk möjlighet att bevara mark och byggnader Befrämjar glesbygdens överlevnad och utveckling Skapar arbetstillfällen för hantverk och näring Kunnig personal för service och underhåll finns lokalt Ökar kommunens skatteintäkter Skapar smittsam framtidstro Tekniken har utvecklats gällande ljud från verken. Sveriges vindkraftstätaste område är på Gotland och där är vindkraften en ickefråga. Bildandet av ekonomiska föreningar för utveckling i byarna Det finns inget givet avstånd mellan verk och byggnader endast ljud och skuggor ska beaktas Om markägaren själv vill ha ett verk närmare än 1000m och ingen annan berörs bör detta beviljas Gamla hus på fastigheter med inkomster kommer att öka sitt värde. Här råder inga Tärnaturistpriser på gamla hus. Med vänlig hälsning Ante Hedlund

24 Mölndal NORSJÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN NORSJÖ Yttrande gällande revidering av tillägg till översiktsplan; Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner Gothia Vind AB (GV) har tagit del av Malå och Norsjö kommuners revidering av det tidigare antagna tematiska tillägget till översiktsplanen rörande vindkraft (Vindbruksplanen) och vill här framföra synpunkter på denna revidering. GV har tecknat avtal med markägare inom Norsjö kommun rörande tre olika projekt, dessa är Bodberget/ Bjursele, Rismyrliden och Risliden. Många av markägarna inom dessa områden är bosatta inom kommunen. GV noterar att storleken krympt på många av de utpekade områden som redovisas på översiktskartan kring Norsjö kommuns områden i samrådsversionen jämfört mot antagandehandlingen. GV noterar vidare att Rismyrliden ligger kvar i vindbruksplanen och vill härmed upplysa om vikten att området förblir kvar i vindbruksplanen. Nedan framförs GV:s synpunkter på några av de förändringar som föreslås i och med revideringen av vindbruksplanen. Större verk ska inte lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga bostäder/fritidshus. Gothia Vinds kommentar: Man har tagit bort ordet bör och ersatt det med ska. Detta skulle markant påverka lönsamheten negativt då antalet verk blir kraftigt reducerat och möjligheterna för att vindparkerna ska kunna realiseras minskar påtagligt. GV föreslår att texten bör skrivas som i den nu gällande version av vindbruksplanen. Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena. Gothia Vinds kommentar: Tidigare skrivelse i vindbruksplanen medgav möjlighet att pröva enstaka verk (1-3 st.) utanför utpekade områden. Genom förslaget ovan godkänns endast småskaliga s.k. gårdsverk utanför kommunens vindbruksområden. Denna ändring anses vara den mest kritiska för Bodberget/ Bjursele då den helt omöjliggör en etablering i området. För Risliden skulle förändringen få stora konsekvenser då möjligheterna att förverkliga en vindpark i området försämras kraftigt. I realiteten betyder förändringen Gothia Vind AB, Norra Ågatan 32, Box 231, Mölndal. Telefon: ,

25 att nyttan med att kommunen har pekat ut området i vindbruksplanen riskerar att försvinna helt då beräkningar visar att realistiska antalet vindkraftverk som ryms inom den utpekade ytan är 3 4 snarare än 10 som kommunen angett i planen. En park på 3 4 vindkraftverk riskerar att inte kunna bära kostnaderna för elanslutningen. Liknande förutsättningar gäller även för området Rismyrliden. Då GV har gjort undersökningar och beräkningar i både Risliden, Bodberget/ Bjursele samt Rismyrliden, och kommit fram till att det finns helt rimliga förutsättningar för vindkraftverk även utanför utpekat område, bör kommunen ta hänsyn till detta och tillåta även storskaliga verk utanför utpekat område. GV föreslår att texten bör skrivas som i den nu gällande version av vindbruksplanen. Hindersbelysning ska placeras och utformas så att upplevelsen av störningar minimeras, såväl i närområdet som på håll. Gothia Vinds kommentar: Det är otroligt viktigt att det inte sätts någon begränsning avseende vindkraftverkens totalhöjd t.ex. kopplat till typ av hinderljuslampa. Vidare gör GV notering om att det i vindbruksplanen hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter LFS 2008:47. Den nuvarande gällande föreskrift är TSFS 2013:9. GV vill med denna skrivelse upplysa om värdet med viss flexibilitet i vindbruksplanen och vilka förödande konsekvenser strikta begränsningar kan få för både markägare och projekterande företag. GV vill också påpeka att om revideringens nya riktlinjer börjar gälla kommer det innebära att Bodberget/ Bjursele stryks helt och Risliden samt Rismyrliden kommer högst troligen att bli för litet för att vara genomförbart. Risken är att också många andra möjliga projektområden faller bort av liknande orsaker och därmed en möjlig skatteintäkt för kommunen. Gothia Vind AB, Norra Ågatan 32, Box 231, Mölndal. Telefon: ,

26 YTTRANDE dnr Mary Rosenfors Översiktsplanerare Kommunkontoret Kiruna Yttrande över Vindkraft i Malå och Norsjö tillägg till översiktsplanen Sametinget ska verka för en levande samisk kultur. Sametingets uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland renskötselns intressen vid nyttjandet av mark och vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig över tillägget till översiktsplanerna för Malå och Norsjö kommuner och lämnar följande synpunkter: Sametingets generella ståndpunkt Sametingets generella ståndpunkt är att eventuell utbyggnad av vindkraften måste göras så att den samiska kulturen och därmed renskötseln har möjlighet att utvecklas inom Sápmi. Den får inte begränsas eller omintetgöras. Vindkraftsanläggningar kan bara genomföras om samiska behov beaktas. Samiska rättigheter måste respekteras så att de inte urholkas. Utbyggnad får heller inte påverka de samiska näringarna negativt. Försiktighetsprincipen måste gälla när en sameby har påbörjade vindkraftsprojekt inom sina betesmarker. Det innebär att en utbyggnad bara kan komma till stånd om det visas att de negativa konsekvenserna för det samiska samhället inte blir för stora. Den traditionella samiska kunskapen bland de berörda samerna måste beaktas. Renskötarna i berörd sameby är experter inom sin sameby. Om ett projekt inte godkänns av berörda samer ska det inte genomföras. Samebyn är sakägare. Vindkraft, vägnät och infrastruktur förändrar omgivningen för en lång tid, i vissa lägen för all framtid. Marken fragmenteras (splittras) och bryts upp i mindre delar. Det gör att helheten i området förändras radikalt. Områden av riksintressen för rennäring ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada den samiska kulturen. Men även övriga områden av intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot sådana åtgärder. Kärnan i att områden av riksintresse för rennäringen utses, är att samerna har status som urfolk och därigenom rätt att utöva sin kultur och en grad av självbestämmande över sin kultur och sina traditionella näringar. Staten ska därmed tillförsäkra att renskötseln som är en del av den samiska kulturen ska kunna fortsätta existera och då är markerna av den största betydelse. Den samiska kulturen är beroende av de traditionella markerna och staten har ansvar att skydda den samiska kulturen och dess markanvändning. De samiska näringarna behöver marker som möter upp mot de varierande förutsättningar som de verkar under. Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax Box (växel) GIRON/KIRUNA e-post: Org.nr.:

27 YTTRANDE dnr Markområden används vid olika årstider och under olika förutsättningar. För att möjliggöra ett årstidscykliskt användande av markerna krävs strategiska platser vilka till exempel utgörs av flyttleder, rastbeten och uppsamlingsområden. Tillsammans skapar dessa strategiska platser ett så kallat funktionellt samband. Det vill säga de skapar förutsättningar för att kunna bedriva den största samiska näringen, rennäring, i en sammanhållen årscykel och där med bevara den samiska kulturen. 3.1 Urvalskriterier Sametinget anser att områden som utgör riksintresse för rennäringen ska undantas från vindkraftsetableringar. Samrådskrets Samebyar, gäller även ej anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen. Sametinget anser att dialog med berörda samebyar alltid ska ske vid etablering av vindkraft samt att det tydligt ska framgår av planen. Sametinget föreslår att under alla områden som redovisas som lämpliga för vindkraft ska det framgå vilken/vilka samebyar som berörs. Vi föreslår att Sametingets riktlinjer för samråd ska redovisas i planen: Företag och andra exploatörer ska samråda direkt med berörda samebyar om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska anses som att samebyarna deltagit effektivt i samrådet; Den traditionella näringen får inte bli tillintetgjord Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade Samebyarna ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt fritt och informerade samtycke Samebyarna ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga andra faktorer redan låst förutsättningarna. Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna ska respekteras. Vidare hänvisar Sametinget till Sametingets syn på vindkraft i Sápmi, se bifogat dokument. Yttrandet har lämnats av Sametingets näringslivschef Lars-Ove Jonsson. Föredragande har varit samhällsplanerare Anne Walkeapää. Lars-Ove Jonsson Anne Walkeapää Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax Box (växel) GIRON/KIRUNA e-post: Org.nr.:

28 Yttrande Datum Ärendebeteckning 1(5) Norsjö kommun Kommunstyrelsen NORSJÖ Malå kommun Kommunstyrelsen Storgatan MALÅ Arkivbeteckning 401 Revidering av Vindkraft i Malå och Norsjö, Tillägg till översiktsplanen, Malå och Norsjö kommuner, Västerbottens län. Länsstyrelsen har fått samrådshandling för yttrande. Syftet med tillägget till översiktsplanen är att ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar. Dokumentet anger gemensamma övergripande planeringsprinciper för handläggning av nya vindkraftsetableringar samt redovisar kommunspecifika områden som är lämpliga för etablering samt områden som är direkt olämpliga är utpekade. Malå och Norsjö kommuner har beslutat att revidera vindkraftsplanen från Revideringen har föranletts dels av hög exploateringsgrad i Malå kommun och dels att verken tenderar att öka till över 150 meter. Revideringen har medfört att områdena setts över samt att riktlinjer har tillkommit eller ändrats. Den slutgiltiga produkten blir plandokumentet Vindkraft i Malå och Norsjö. I respektive kommun kommer de aktuella delarna av dokumentet att utgöra Tilllägg till översiktsplanen och således fungera som ett komplement till kommunernas översiktsplan. Länsstyrelsen har inför sitt yttrande hämtat in synpunkter från andra särskilt berörda statliga myndigheter och sakområden inom länsstyrelsen. Yttrandet till kommunerna ger så långt som möjligt ett samlat svar från den statliga sektorn. SYNPUNKTER Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över den av kommunfullmäktige antagna Vindkraft i Malå och Norsjö -Tillägg till översiktsplanen från De synpunkter som länsstyrelsen framförde i samrådet tillgodosågs i stort och i granskningsyttrandet bedömde länsstyrelsen att riksintressen inom vindkraftsplanen är tillgodosett. I den nu aktuella reviderade vindkraftsplanen är handlingen i stort samma som antogs 2010 dock med några ändringar och tillägg av riktlinjer. Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel Fax UMEÅ Samhällsutvecklingsenheten Direkt-tfn

29 Länsstyrelsen Västerbotten Yttrande Datum Ärendebeteckning Inga nya utpekade vindkraftsområden har tillkommit, däremot har en del av de tidigare utpekade områdena i kommunerna bedömts som olämpliga. Inom Malå kommun reduceras antalet områden för vindkraftparker. Måla kommun har idag hög exploatering av vindkraftsverk med en installerad effekt som placerad kommunen som tredje störst i Sverige. Revideringen medför att kommunen nu endast pekar ut 5 vindkraftsparker som redan är etablerade men där möjligheter finns för utbyggnader med flera verk samt ett område där vindkraftverk är planerat. Inom Norsjö kommun är få av de utpekade områdena under planering för vindkraftsetableringar. Området som i revideringen har bedömts olämpligt har borttagits på grund av konflikt med rennäringsintressen. Länsstyrelsen instämmer till stora delar i kommunens ställningstagande, dock bör följande råd och synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet. Planförslagets upplägg, innehåll och presentation Planförslagets språk är lättläst och pedagogiskt. Textinnehållet är lätt att förstå och i de olika avsnitten förklara innehållet begripligt. Kulturmiljö Utpekade områden för vindkraft måste vanligtvis inventeras på sina kulturvärden inför en exploatering för att en bedömning kan göras om det aktuella området är lämpligt för ändamålet. Landskapsbild Allmänt måste landskapspåverkan som kommande etableringar förorsakar analyseras och hänsyn tas till detta i kommande utformning av vindkraftparkerna. Rennäringen Rennäringen beskrivs på ett bra sätt i samrådsunderlaget på sidorna Det är positivt att handlingen tar upp hur Malå sameby upplever befintliga vindkraftsetableringar inom deras renskötselområde. Inom flera av de utpekade platserna finns redan uppförda vindkraftsverk eller vindkraftsverk i prövningsfasen. Generellt kan man resonera att om vindkraftsparker förläggs koncentrerat till ett område, istället för att spridas över en större yta och då förutsatt att de inte placeras inom betydelsefulla områden för rennäringen (t.ex. riksintressen), så torde det vara det bästa för rennäringen som allmänt intresse. Men, för den sameby som får flera eller stora parker inom sitt betesområde, särskilt om samebyns marker är smala och arbetena sker under samma tid, kan de kumulativa effekterna bli mycket betydande. I faktarutorna under respektive karta framgår delvis hur man har kommit fram till att ett område är lämpligt för vindbruk. Inom vissa områden finns dock motstående intressen och det hade därför varit önskvärt med en kort motivering till respektive karta där det framgår hur man har gjort avvägningar mellan in-

30 Länsstyrelsen Västerbotten Yttrande Datum Ärendebeteckning tressena. Detta gäller främst rennäringen och områdena Torrberget, Njuggträskliden, Rismyrliden och Sunnanå inom Norsjö. Riksintresse rennäring Njuggträskliden som i handlingarna bedöms som lämpligt område för vindkraft berör riksintresset för rennäringen. Länsstyrelsen rekommenderar att vindkraftsområdet revideras i samråd med berörd sameby. Malå sameby har vid tidigt samråd framfört, att området ur deras synpunkt ej är lämpligt för vindkraftsetablering. Området går parallellt med kärnområde för riksintresse rennäring i drygt 10 kilometer, vid några tillfällen överlappar områdena varandra. Kärnområdet utgörs av en flyttled och trivselland, vilket innebär att under dessa 10 kilometer där områdena ligger intill varandra finns det en ökad risk att renarna stressas av t.ex. ljud och reflektioner från vindkraftsverken. Definitionen på trivselland är en plats dit renarna söker sig naturligt för bete och vila under en längre period och förekomsten av närliggande vindkraftsverk kan leda till att renarna inte får den vila och betesro de behöver. Söder om det utpekade området Njuggträskliden är samebyarnas renskötselområden relativt smala och ca 10 kilometer söder om det utpekade området för vindkraftsetablering passerar man tre samebyars renskötselområden. Om renarna tillhörande Malå sameby, inom vars renskötselområde det utpekade området Njuggträskliden ligger, skulle välja att vika av från flyttleden i riktning från vindkraftsverken finns det en risk att de kommer in på intilliggande samebys område med hopblandning och merkostnader som en eventuell påföljd. Övriga synpunkter Samebyn har vid tidigt samråd framfört att området Torrberget ur deras synpunkt inte är lämpligt för vindkraftsetablering. Om vindkraftsverk uppförs på denna plats och om tillstånd beviljas för vindkraftsverk på Brinken som är under prövning betyder det att längs en transekt i nordvästlig-sydöstlig riktning på 16 km, kommer det att finnas tre olika vindkraftsanläggningar (Åmliden, Brinken, Torrberget) mitt i Malå samebys renskötselområde. Här uppstår kumulativa effekter, i vilken omfattning kan bara berörd sameby bedöma. Samebyn anser att området Sunnanå är olämpligt för vindkraftsetablering eftersom det skulle leda till en minskning av deras vinterbetesmark. Vinterbete är en begränsande faktor för rennäringen och en vindkraftsetablering i området blir troligtvis en kännbar effekt. EXTERNA STATLIGA SYNPUNKTER Energimyndigheten Yttrandet bifogas i sin helhet. Trafikverket Trafikverket har ingen erinran mot planrevideringen for utom att texten om Vägverket och Banverket på sidan 15 ska ersättas med Trafikverket.

31 Länsstyrelsen Västerbotten Yttrande Datum Ärendebeteckning Svensk Kraftnät Svenska kraftnät påminner om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen. Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten av kraftledningar måste vissa säkerhetsavstånd iakttas och anger i sitt yttrande rekommenderade säkerhetsavstånd och placeringar till kraftledningar (se bilaga). Försvaret I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt som vindkraftverk som kan påverka riskintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet. Förslag redovisat i bilagan. Inom Norsjö kommun finns områden i konflikt med riksintresse för totalförsvaret. Områdena är markerade i rött i bilagan och ska utgå från vindbruksplanen. En etablering av vindkraftverk inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för totalförsvarets militära del. SGI (Statens geotekniska institut) I utredningen anges att inga geotekniska utredningar har gjorts i något av de utredda områdena, men att det är väsentligt att exploatören utreder detta i ett tidigt skede av planeringsarbetet så att lokalisering av anläggningarna kan göras till områden utan risker. SGI anser att det är värdefullt om grova bedömningar av i vilken omfattning det finns geotekniska svårigheter att dra fram anslutningsvägar samt i vilken utsträckning det inom respektive område finns goda förutsättningar att grundlägga vindkraftverk, ingår som en lokaliseringsfaktor redan i översiktsplanen. Sådana översiktliga värderingar kan göras från bl.a. geologiska och topografiska kartor. I vindkraftsutredningen påpekas att etablering av vindkraftverk innefattar både själva kraftverket, men också bl.a tillfartsvägar. Allmänt kan de geotekniska förutsättningarna bedömas som goda i de båda kommunerna, men bl.a tillkomsten av organiska jordar och kraftigt sluttande moränterräng motiverar en grov geoteknisk bedömning i översiktsplaneskedet. Bedömningarna bör också innefatta eventuella risker för bergras SGU (Statens geologiska undersökning) I planen saknas tyvärr information om ballastförsörjningen för framtida vindkraftprojekt. Större vindkraftparker kräver stora uttag av ballast förproduktion av betong och vägmaterial och täcktverksamheten kan därmed bli avsevärt större vid utbyggnad av vindkraft i kommunerna. Detta bör även uppmärksammas i kommunernas materialförsörjningsplaner. SGU:s ståndpunkt är att naturgrus inte skall användas annat än i undantagsfall då det i allmänhet kan ersättas med krossbetong.

32 Länsstyrelsen Västerbotten Yttrande Datum Ärendebeteckning I handlingen nämns att man ska undvika konflikter med t.ex. aktörer inom prospektering och gruvverksamhet genom att ha en dialog med dessa. I samrådshandlingens kartmaterial redovisas de bearbetningskoncessioner som gäller i dagsläget. SGU vill dock påtala behovet av att exploatören införskaffar aktuell information omkring gällande undersökningstillstånd. De har en begränsad giltighetstid och det kan ske en hel del förändringar under vindkraftsprojektets liv från ide till byggstart. PTS (Post och Telestyrelsen) Uppförande av vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför detta samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. SAMMANFATTNING Kommunernas arbete med Vindkraft planering ser länsstyrelsen som vällovligt och konstaterar att ambitionsnivån i det redovisade materialet är mycket hög och väl genomarbetat. Det är et väl beskrivet underlagsmaterial som ligger till grund för ställningstagandet i planförslaget som strategiskt vägledande beslutsunderlag. Detta yttrande är godkänt i länsstyrelsen elektroniska system och har därför inga namnunderskrifter. Peder Seidegård Länsarkitekt Maria Hessel Planarkitekt Bilagor Yttranden från: Energimyndigheten - Försvarsmakten - Svenska Kraftnät - SGI - PTS - SGU

33

34

35

36

37

38

39

40 YTTRANDE HÖGKVARTERET Datum Beteckning Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Maria Hessel Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning PROD INFRA Camilla Bramer, , Samråd Revidering av Tillägg till översiktsplan avseende Vindkraft, Malå och Norsjö kommuner, Västerbottens län FMV Konc 521/14 Försvarmakten har följande att erinra i detta ärende. I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt som vindkraftverk som kan påverka riskintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet. Ett förslag följer nedan: Riksintresset för totalförsvarets militära del Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Malå och Norsjö kommuner finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunerna kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas. De områden som är markerade i rött nedan, bör utgå från vindbruksplanen. En etablering av vindkraftverk inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för totalförsvarets militära del. (CBR) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret Stockholm Lidingövägen

41 YTTRANDE HÖGKVARTERET Datum Beteckning Sida 2 (3) Norsjö kommun, områden i konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del: Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Granskningsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Antagandehandling 2015-11-30 186 Kommunfullmäktige Malå 2015-12-07 150 Kommunfullmäktige Norsjö

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland

Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Naturskyddsföreningens vindbruksplan för Dalsland Edsbygdens Naturskyddsförening Färgelanda Naturskyddsförening Nordals Naturskyddsförening Skogsdals Naturskyddsförening Vänersborgs Naturskyddsförening

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Sametingets syn på VINDKRAFT I SÁPMI

Sametingets syn på VINDKRAFT I SÁPMI Sametingets syn på VINDKRAFT I SÁPMI Foto: Lina Nässtrand Antagen av Sametingets plenum 090219 12 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Sametingets ställningstagande... 5 Genomförande/strategi... 7 Sametingets

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG

Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 2: PLANFÖRSLAG Dnr: 2010-2965 Granskningshandling 2013-10-14 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/vindkraft

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Samråd inför tillståndsprövning enligt miljöbalken Sammanställning av anteckningar Bollebygd den 18 september 2013 Projekt: Vindkraftpark Älmåsa i Bollebygd kommun. Närvarande: Västra Götalands länsstyrelse

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010

Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen. Lagstiftning Exempel JämtlandJ. Harry Westermark 29 sept 2010 Samexistens, värdering, v vägning av motstående riksintressen Lagstiftning Exempel JämtlandJ Vad göra? g Harry Westermark 29 sept 2010 Fysisk riksplanering riksintressen 1960 Lokala protester mot stora

Läs mer