Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun"

Transkript

1 Arbetsmarknadsplan Avesta kommun

2 Innehåll 1. Inledning Kommunens mål Statens och kommunens ansvar Lagstiftning Nuläge Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsområdet Framtid Sammanfattning

3 1. Inledning En vision för Avesta kommun är att invånarna ska vara friska och trygga (Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet ). De ska få finnas i ett sammanhang och känna sig behövda och bekräftade. En del av målet för Avesta kommun är att innevånare ska ha en ekonomisk och social trygghet. Att ha ett arbete är inte bara en försörjningsfråga, utan innebär oftast att tillhöra en gemenskap och ett sammanhang. Arbete skapar en rytm i livet som är hälsofrämjande och bidrar till välmående, både i samhälle och individuellt. I vår kommun finns ett stort antal personer i behov av samordnat stöd. Dessa kan t.ex. vara beroende av kompletterande försörjningsstöd, tillhöra jobb och utvecklingsgarantin Fas 3 eller vara långtidssjukskrivna och utförsäkrade. Bidragsberoende innebär oftast en tillvaro där människan blir passiviserad relativt snart och riskerar att hamna i en ohälsosam tillvaro. Om inget görs för att bryta mönstret riskerar fler att bli beroende av bidrag under långa tider. Antalet försörjningsstödstagare i Avesta ökar oroväckande och snabbt. Flera personer har dessutom under lång tid uppburit försörjningsstöd. Av dessa är fler i behov av att få pröva sin förmåga och också upptäcka vilka förmågor och begränsningar den har. För att lyckas nå Avesta 2020 målsättning invånare krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Arbetsförmedlingen, Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. För detta krävs även ett förstärkt samarbete på ett bredare plan mellan skola, gymnasium, vuxenutbildningen, akademi och Arbetsförmedlingen tillsammans med Avesta kommuns företag för att säkra framtida kompetensförsörjning. 2. Kommunens mål Ett lokalt mål för arbetsmarknadspolitiken i Avesta är att minst 90 procent av arbetskraften ska ha ett arbete år Vuxna ungas, år, arbetslöshet skall minska med 50%. Mål för näringsliv Inriktningsmål Avesta ska vara en attraktiv kommun för näringsliv och företagande Avesta kommun ska medverka till ett företagarvänligt klimat som ger arbetstillfällen Effektmål Avesta kommun ska höra till de fem kommuner i länet som anses ha det bästa företagsklimatet Mål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Inriktningsmål Kommunen ska genom arbetsmarknadspolitiska insatser underlätta för människor att försörja sig genom eget arbete Effektmål Antalet personer som behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet skall minska jämfört med

4 Ingen ungdom i åldern ska vara arbetslös i mer än 90 dagar utan insats från arbetsförmedlingen eller kommunen Andelen arbetslösa med utomnordisk bakgrund ska minska jämfört med år Statens och kommunens ansvar Arbetsförmedlingens uppdrag: En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är av stor betydelse för en god utveckling på arbetsmarknaden. Regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen är att på bästa sätt bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom en förbättrad matchning. Detta görs genom att Arbetsförmedlingen effektivt sammanför dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft (matchning) prioriterar dem som Arbetsförmedlingen bedömer befinner sig längst från arbetsmarknaden bidrar till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt säkerställer att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring aktivt inhämtar information om lediga arbeten gör bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingen ska prioritera och ge programinsatser till de som riskerar långvarig arbetslöshet och de personer som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. I övrigt är Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha personer till arbete och/eller studier. Arbetsförmedlingen har dessutom under uppdraget att: leverera insatser för personer i etableringsreformen samverka med Försäkringskassan för personer som riskerar utförsäkring ur sjukförsäkringen samt genomföra Gemensamma Kartläggningar (GK) för sjukskrivna personer samverkan med andra myndigheter och aktörer så vi gemensamt kan stödja personer, som riskerar långvarig arbetslöshet, till arbete och/eller studier ha ett sektorsansvar inom handikappolitiken, detta uppdrag hanteras i första hand av avdelningen för rehabilitering. Kommunens ansvar och möjligheter Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken vilar i första hand på staten. Den kommunala arbetsmarknadspolitiken berör ett flertal områden inom ekonomi, socialtjänst, utbildning, näringsliv samt personal. Det kommunala engagemanget i den nationella sysselsättningspolitiken är dock viktigt på såväl lokal som regional nivå inte minst utifrån kommunens ansvar för socialtjänst och utbildning. 4

5 4. Lagstiftning Kommunallagen reglerar i 2 kap 1 kommunens befogenheter. Kommunallagen ger ett stort utrymme till att kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan. Enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd skall det i varje kommun finnas en arbetslöshetsnämnd vilken har till uppgift att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. De ska särskilt handlägga kommunens hjälpverksamhet vid arbetslöshet samt samarbeta med myndigheter och enskildas verksamheter som rör sysselsättningsfrågor. Avesta kommun ska inom ramen för sitt ansvar tillgodose behovet av insatser för arbetslösa samt för personer i behov av arbetsrehabilitering och sysselsättning. En viktig utgångspunkt är att genom olika insatser se till varje persons egna resurser. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 ska kommunens socialtjänst i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete. Kommunen har det yttersta ansvaret för att tillgodose den enskildes behov och har också en skyldighet att vid behov samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. Kommunen kan genom avtal med Arbetsförmedlingen medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (2007:1360) Socialtjänsten får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas. Nämnden kan ställa samma krav och erbjuda samma insatser oavsett den enskildes ålder. Det blir behovet hos den enskilde som styr och inte åldern. (Prop. 2012/13:94 s. 32). Det finns ingen tidsgräns för hur lång en period med praktik eller kompetenshöjande verksamhet får vara utan det kan avgöras med hänsyn till den enskildes individuella situation. Men den ska vara tidsbestämd, dvs. den enskilde ska veta när den upphör. Det bör framgå av den individuella plan som tas fram. (Prop. 1996/97:124 s. 172). Kommunala informationsansvaret Skollagen (2010:800) 29 kap. 9. Information om icke skolpliktiga ungdomar. En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomarna i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att underlätta för kommunen att stödja unga som varken arbetar eller studerar. Politiskt förankrade mål är en framgångsfaktor för det här arbetet. En effektiv verksamhet kräver en fungerande samverkan inom kommunen samt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Rent ekonomiskt är det mycket lönsamt för både stat, kommun och landsting att satsa på att få unga människor att slutföra sin utbildning eller etablera sig på arbetsmarknaden. 5

6 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Kommunen arbetar med ett långsiktligt och förändrat arbetssätt från förskola till vuxenutbildning och socialtjänsten inklusive kommunala arbetsmarknadsinstatser. Målet för Avesta kommuns innevånare om ekonomisk och social trygghet uppnås genom att: Kommunen skapar förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden Kommunen vill utveckla, underlätta förberedelse och medvetandegöra valmöjligheter för unga människors inträde på arbetsmarknaden Kommunen vill medverka till att säkra behovet av arbetskraft inom näringsliv och offentlig verksamhet Alla invånare skall i så hög utsträckning som möjligt, utifrån sin egen förmåga, erbjudas möjlighet till ett värdigt liv Arbetets inriktning bygger på arbetslinjen och sysselsättning 5. Nuläge I Avesta finns som längst tom 2014 fler framgångsrika projekt: SIVA/Unga till Arbete år Målet med "Unga till arbete" är att ungdomarna ska hitta sina styrkor och upptäcka vad de behöver komplettera med för att komma vidare till jobb, utbildning/studier och egen försörjning. "Unga till arbete" inleds med 4-5 veckors introduktion och ungdomarna arbetar bl a med övningar efter metoden 7-tjugo. Övningarna varvas med jobbsökar aktiviteter av olika slag, samhällsnyttig information, yrkesvägledning och inte minst inspiration av allehanda slag. Efter introduktionen går ungdomarna ut på "prova på yrkesplatser" i det offentliga eller privata näringslivet alternativt ges de möjlighet till motivationshöjande studier på folkhögskola SIVA/Fyrsteget år Övergripande mål för SIVA/Fyrsteget är att individen ska komma i arbete, studier eller annan egen försörjning. Förenkla för individen att få sitt behov av samordnat stöd tillgodosett tydligt och snabbt via representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget/psykriatrin samt Socialtjänsten. Fyrsteget tillhandahåller individ- och gruppverksamhet med beteendevetare som kan erbjuda samtal, social träning, arbetsförmågebedömningar och/eller lättare sysselsättning. Verksamheten har också en livsstilscoach för att sätta helhetsperspektiv på individen. Syftet är att med kompentensutveckling, lösningsfokuserad samverkan och konkreta insatser minska utanförskapet och förhindra bidragsberoende. Ett viktigt delmål är självklart att motivera deltagarna till att vilja klara sin egen försörjning. På väg till jobbet år På väg till jobbet är ett ESF finansierat projekt gemensamt med Hedemora kommun där Avesta kommun är projektägare. På väg till jobbet vänder sig till de som befunnits sig utanför arbetsmarkanden en längre period där det ofta finns behov av stöttning och insatser som stärker individen. I På väg till jobbet finns vägledare som arbetar med deltagarna i grupp 6

7 samt individuellt med djupgående kompetenskartläggning, individstärkande metoder. Syftet är att med kompentensutveckling, samverkan och konkreta insatser minska utanförskapet och öka möjligheterna för arbetslösa att nå en anställning. Ett viktigt delmål är självklart att motivera deltagarna till att vilja klara sin egen försörjning. På väg till jobbet arbetar även två samordnare som har kontakt med drygt 400 arbetsgivarna i regionen. Samordnarnas uppgift är att vara kontaktlänken mellan företaget och projektet. De genomför bland annat handledarträffar där handledare från olika företag får möjlighet att mötas och ta del av information. Samordnarna stödjer och matchar individerna till yrkesintroduktionsplatser. 6. Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsområdet Samverkan Samverkan är viktig för Arbetsförmedlingen, bildningsförvaltningen och socialtjänsten. Under en dag i veckan finns personal från socialtjänsten på Arbetsförmedlingen för att ha trepartsträffar. Här leds gemensamma klienter vidare till åtgärder så som arbetsmarknadsutbildningar, åtgärdsanställningar eller där behov finns till kontakt med Arbetsförmedlingens resursteam för vidare utredning. Genom samverkan blir det också tydligt för våra gemensamma ärenden vilka krav som ställs samt om förutsättningarna för att ha rätt till bistånd. Även personal från SIVA/Integration är tillgängliga för trepartsamtal vid Arbetsförmedlingen. Studie och yrkesvägledare från SIVA ger allmän information på Arbetsförmedlingen 1/månad. SIVA/Service SIVA/Service är en del av SIVA/Arbetsmarknadsenheten. Vid SIVA/Service ges personer aktuella vid Arbetsförmedlingen och/eller socialtjänst möjlighet till praktik, meningsfull sysselsättning och offentligt skyddade anställning (OSA). Arbetsuppgifter vid SIVA/Service är: Internservice kommunens interna möbellager samt flytthjälp inom kommunens verksamheter tjänster - trädgårdshjälp för pensionärer med gräsklippning, lövräfsning, snöskottning, bortforsling av grovsopor Hemservice byte av gardiner, lampor, hämta från vind/källare etc. Bilpooltvätt tvätt och städ av kommunens bil pool. SIVA/Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning är av stor betydelse för kunskap och kompetens för framtiden. Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning finns på grundläggande- och gymnasial nivå och erbjuder även möjlighet att höja gymnasiebetyg för högskolebehörighet, breddad kompetens eller omskolning för ett nytt yrke. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.). Den kommunala vuxenutbildningen tillhandahåller också utbildning i svenska för invandrare (SFI) liksom särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX) 7

8 En viktig utgångspunkt för SIVA/Vuxenutbildning är att kunskap inte är en lagervara, utan ett flöde som kräver flexibla system för att medborgare och arbetsmarknad ska upprätthålla aktuell kompetens. Ett viktigt arbete för SIVA/Vuxenutbildning är därför att erbjuda möjligheter till livslångt lärande, året runt samt möjlighet till hel eller deltidsstudier. Arbetsmarknadskunskap i skolan Skolan har ett ansvar när det gäller barn och ungdomars utbildning i arbetsmarknadskunskap. Glappet mellan ungdomarnas kunskap och den kunskap och kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar har blivit större. Många arbetsgivare i regionen börjar få kompetens- och arbetskraftsbrist, samtidigt som ungdomar upplever ett växande utanförskap och ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. Numera är entreprenöriellt lärande ett begrepp i läroplanen. Avesta kommun har infört detta från förskola till och med gymnasiet och är även ett delprojekt i Avesta Avståndet mellan arbetsmarknaden och ungdomarna kan minska om skolan lyfter fram arbetsmarknadens behov och krav i undervisningen samt att vårdnadshavare blir medvetna om och delaktiga i arbetsmarknadens förutsättningar och krav. De som är bäst lämpade att förmedla detta är arbetsgivare från näringslivet och kommunens offentliga verksamheter, detta görs i samverkan med lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt Arbetsförmedlingen. PRAO PRAO, praktisk arbetslivsorientering, hjälper eleven som går på högstadiet att bekanta sig med arbetslivet. PRAO verksamheten förändras då den riktas mer mot arbetsmarknadskunskap i Avesta kommun. Syfte med PRAO är att eleverna ska få kunskap om företagens krav och att eleven ska ha en möjlighet att se vilka olika yrken som finns innan eleven bestämmer sig för val av program och inriktning på gymnasieskolan. Eleven ska i årskurs åtta ha en veckas PRAO. Eleverna förbereder sin PRAO genom att ha frågor till företagets ledning. Eleven ska under två till tre dagar följa företagets verksamhet, samtidigt som eleverna får svar på sina frågeställningar. Därefter ska eleverna förbereda och genomföra en presentation, både för sina klasskamrater men även för sina föräldrar som bjuds in till skolan. PRAO i årskurs nio genomförs som en arbetslivsorientering under en veckas tid, där eleverna får möjlighet att välja vilken bransch och yrke de är intresserade av. Kommunala feriejobb Kommunen erbjuder ungdomar i gymnasieskolan mellan årskurs ett och två samt två och tre kommunala ferietjänster om tre veckor fördelat på tre perioder. Prioriterade är ungdomar mellan tvåan och trea vilka inte haft kommunalt feriejobb tidigare. Syftet är att tills man slutar gymnasiet fått minst tre veckor arbetslivserfarenhete. Roligaste sommarjobbet erbjuds även ungdomar i trean. Roligast sommarjobbet omfattar 4 veckor där ungdomar får möjlighet att starta och driva eget företag under några sommarveckor. Högskola och universitet i Avesta Ett av delprojekten i Avesta 2020 syftar till att utveckla samverkan mellan högskolor/universitet, Avesta kommun och företagare i Avesta. Målet med projektet är att: Tillgodose arbetsmarknadens specifika behov och önskemål. Ta fram utbildningar i samverkan med högskola och universitet som uppfyller arbetsmarknadens behov av kompetensutbildning. 8

9 Inventera framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden. Skapa tillgänglighet och en servicefunktion som ska kunna ge förslag på utbildningar, åt företagens personal och kommunens invånare. Informationsflödet ska bli enklare, en väg in. Genom delprojektet hoppas Avesta kommun att intresset väcks hos fler medborgare att söka till högre akademisk utbildning men även till annan eftergymnasial utbildning. Stödet till företagen skall förstärkas och uppdragutbildningar skall lättare kunna genomföras efter företagens behov och önskemål. Steg 1 verksamhet För att matcha lagkravet (Prop. 2012/13:94) krävs en snabb hantering och tillgång till kompetenshöjande åtgärder. För detta krävs en Steg 1 verksamheten som ett första steg för att kartlägga och arbetsförmågepröva av de som söker försörjningsstöd bland andra de av Försäkringskassan 0-klassade personer. Genom att ta fram individens styrkor och förmågor arbeta för att denne ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller andra insatser. Detta kan ske genom motiverande samtal, kartläggning, prövning av arbetsförmåga och arbetspraktik. Anskaffning av platser sker via samordnare. För individen är inte verksamheten en permanent sysselsättning utan kan variera mellan 1-12 veckor utifrån individuella behov och förutsättningar. 7. Framtid En stor vinning är: att samordna Avesta kommuns arbetsmarknadsåtgärder att behålla beteendevetar-, vägledar- och samordnarkompetenser att samarbeta för att fler ska kunna ta del av de samlade kompetenserna att ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt lokalens utformning och läge är anpassad efter verksamheternas behov Möjliga vägar vidare Förutom att gå vidare till den reguljära arbestmarknaden eller studier kan det finnas möjligheter till åtgärdsanställningar. Det finns flera olika årgärdsanställningar som kommunen kan använda sig av: Nystartsjobb Åtgärden fungerar på så sätt att om kommunen anställer en person som varit borta från arbetslivet i mer än ett år ges ett ekonomiskt stöd på ett belopp som motsvarar två gånger den arbetsgivaravgift som kommunen betalar. De som vid årets ingång ännu ej fyllt 20 år är inte berättigade till nystartsjobb utan får vänta till året efter de fyllt 20. Särskilt anställningsstöd Är en ekonomisk ersättning som utbetalas då kommunen anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ersättningen är 85 % av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. 9

10 Instegsjobb Är en ersättning som betalas ut till arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare och låter honom eller henne läsa SFI under anställningen. Gäller för personer som har fått uppehållstillstånd (PUT) inom de senaste 36 månaderna. Här kan en ersättning om 80 % av lönen utbetalas. Instegsjobb och särskilt anställningsstöd är inte a-kassegrundande till skillnad mot nystartsjobb. Det är därför viktigt, där det är möjligt, att bygga kedjor av dessa olika ersättningar. Exempelvis kan en person som har rätt till ett särskilt anställningsstöd inleda med den insatsen för att därefter övergå i ett nystartsjobb. Skyddad offentlig anställning (OSA) Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning när den anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av att: ha en socialmedicinsk funktionsnedsättning vara berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade individen inte har haft kontakt med arbetslivet tidigare eller varit borta från det under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom. OSA ska vara anpassad efter individens särskilda behov. På sikt ska anställningen kunna leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Trygghetsanställningar Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning när den anställer en person som är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men ska vara anpassad efter den arbetssökandes förutsättningar och särskilda behov. Syftet med ersättningen är att ge personer med god kompetens fler möjligheter än ett skyddat arbete på Samhall. Stödet kallas för trygghetsanställning. Arbetsförmedlingen beslutar om hur stor ersättningen blir. Beloppet påverkas av två faktorer: Lönekostnaden för den anställde, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar. Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till kronor per månad av den avtalsenliga lönen. Den anställdes arbetsförmåga. För att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen påverkar den anställdes arbetsförmåga gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsammans med arbetsgivaren och den anställde. Arbestgivaren kan också få ersättning för särskilda kostnader med upp till 130 kronor per dag ett så kallat anordnarbidrag. Om den anställde behöver särskild arbetshjälp medel kan bidrag fås även för dessa. Utvecklingsanställningar Arbetsgivaren kan få ett ekonomiskt stöd vid anställning av person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter den arbetssökandens särskilda behov. Samtidigt som den anställde personen arbetar ska han eller hon kunna lära sig mer för att lättare få jobb eller börja studera i framtiden. 10

11 Lönebidragsanställningar Arbetsgivare kan få lönebidrag om den anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa arbetsgivaren att anpassa arbetet och arbetsplatsen. 8. Sammanfattning I Bildning och Omsorgsförvaltningen uppmärksammas ofta personer som är beroende av försörjningsstöd. Någon minskning kan inte väntas om inte hjälp och stöd erbjuds för att personer ska kunna komma in på arbetsmarknaden. En konsekvens är att allt fler blir beroende av bidrag under lång tid. Denna Arbetsmarknadsplan bygger på erfarenheter i framgångsrika tidsbegränsade projekt samt presenterar strategier för förbättrade och mer effektiva arbetssätt och insatser. Arbetet med att förebygga arbetslöshet och försörjningsstödsberoende börjar redan i skolan. Med förändrad PRAO och arbetsmarknadskunskap medvetandegörs fler ungdomar och föräldrar om vilka möjligheter som finns samt vad som krävs för inträde på arbetsmarknaden. Lösning till minskat bidragsberoende i vuxen ålder kräver olika insatser utifrån individers olika förutsättningar och behov. Det finns delar av de tidsbegränsade och framgångsrika projekten SIVA/Fyrsteget, SIVA/Unga till arbete och På väg till jobbet som bör behållas och utvecklas ytterligare. I dag finns ingen Steg 1 verksamhet vilket är en förutsättning för vissa individer att kunna närma sig olika insatser. Ovanstående bör behållas tillsammans med SIVA/KIA och SIVA/Service i en och samma Arbetsmarknadsenhet. En del av lösningen till att bidragsberoende ska kunna minskas i framtiden är också att ta tillvara de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som Arbetsförmedlingen kan erbjuda dessa personer. De olika åtgärdsanställningarna bör också koordineras via en utökad Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsplanen utvärderas efter 2015 och vid behov ska den revideras inför

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län.

För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala Län. Delrapport: Arbetsgivarperspektivet. ESF-FÖRSTUDIE, DELRAPPORT ARBETSGIVARPERSPEKTIVET May 12, 2014 Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen och Anna-Lena

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer?

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? Unga med aktivitetsersättning -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? januari 2011 Unga med aktivitetsersättning Ohälsan sjunker men inte för de unga Ohälsan sjunker - men inte för unga med långa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade

Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade Matcha eller rusta? Arbetsförmedlingens framtida insatser för nyanlända invandrade Sveriges Kommuner och Landsting 2009 Grafisk form forsbergvonessen Förbundets trycksaker beställs på www.skl.se/publikationer

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer