Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun"

Transkript

1 Arbetsmarknadsplan Avesta kommun

2 Innehåll 1. Inledning Kommunens mål Statens och kommunens ansvar Lagstiftning Nuläge Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsområdet Framtid Sammanfattning

3 1. Inledning En vision för Avesta kommun är att invånarna ska vara friska och trygga (Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet ). De ska få finnas i ett sammanhang och känna sig behövda och bekräftade. En del av målet för Avesta kommun är att innevånare ska ha en ekonomisk och social trygghet. Att ha ett arbete är inte bara en försörjningsfråga, utan innebär oftast att tillhöra en gemenskap och ett sammanhang. Arbete skapar en rytm i livet som är hälsofrämjande och bidrar till välmående, både i samhälle och individuellt. I vår kommun finns ett stort antal personer i behov av samordnat stöd. Dessa kan t.ex. vara beroende av kompletterande försörjningsstöd, tillhöra jobb och utvecklingsgarantin Fas 3 eller vara långtidssjukskrivna och utförsäkrade. Bidragsberoende innebär oftast en tillvaro där människan blir passiviserad relativt snart och riskerar att hamna i en ohälsosam tillvaro. Om inget görs för att bryta mönstret riskerar fler att bli beroende av bidrag under långa tider. Antalet försörjningsstödstagare i Avesta ökar oroväckande och snabbt. Flera personer har dessutom under lång tid uppburit försörjningsstöd. Av dessa är fler i behov av att få pröva sin förmåga och också upptäcka vilka förmågor och begränsningar den har. För att lyckas nå Avesta 2020 målsättning invånare krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Arbetsförmedlingen, Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. För detta krävs även ett förstärkt samarbete på ett bredare plan mellan skola, gymnasium, vuxenutbildningen, akademi och Arbetsförmedlingen tillsammans med Avesta kommuns företag för att säkra framtida kompetensförsörjning. 2. Kommunens mål Ett lokalt mål för arbetsmarknadspolitiken i Avesta är att minst 90 procent av arbetskraften ska ha ett arbete år Vuxna ungas, år, arbetslöshet skall minska med 50%. Mål för näringsliv Inriktningsmål Avesta ska vara en attraktiv kommun för näringsliv och företagande Avesta kommun ska medverka till ett företagarvänligt klimat som ger arbetstillfällen Effektmål Avesta kommun ska höra till de fem kommuner i länet som anses ha det bästa företagsklimatet Mål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Inriktningsmål Kommunen ska genom arbetsmarknadspolitiska insatser underlätta för människor att försörja sig genom eget arbete Effektmål Antalet personer som behöver försörjningsstöd på grund av arbetslöshet skall minska jämfört med

4 Ingen ungdom i åldern ska vara arbetslös i mer än 90 dagar utan insats från arbetsförmedlingen eller kommunen Andelen arbetslösa med utomnordisk bakgrund ska minska jämfört med år Statens och kommunens ansvar Arbetsförmedlingens uppdrag: En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är av stor betydelse för en god utveckling på arbetsmarknaden. Regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen är att på bästa sätt bidra till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom en förbättrad matchning. Detta görs genom att Arbetsförmedlingen effektivt sammanför dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft (matchning) prioriterar dem som Arbetsförmedlingen bedömer befinner sig längst från arbetsmarknaden bidrar till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt säkerställer att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring aktivt inhämtar information om lediga arbeten gör bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken Arbetsförmedlingen ska prioritera och ge programinsatser till de som riskerar långvarig arbetslöshet och de personer som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar. I övrigt är Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha personer till arbete och/eller studier. Arbetsförmedlingen har dessutom under uppdraget att: leverera insatser för personer i etableringsreformen samverka med Försäkringskassan för personer som riskerar utförsäkring ur sjukförsäkringen samt genomföra Gemensamma Kartläggningar (GK) för sjukskrivna personer samverkan med andra myndigheter och aktörer så vi gemensamt kan stödja personer, som riskerar långvarig arbetslöshet, till arbete och/eller studier ha ett sektorsansvar inom handikappolitiken, detta uppdrag hanteras i första hand av avdelningen för rehabilitering. Kommunens ansvar och möjligheter Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken vilar i första hand på staten. Den kommunala arbetsmarknadspolitiken berör ett flertal områden inom ekonomi, socialtjänst, utbildning, näringsliv samt personal. Det kommunala engagemanget i den nationella sysselsättningspolitiken är dock viktigt på såväl lokal som regional nivå inte minst utifrån kommunens ansvar för socialtjänst och utbildning. 4

5 4. Lagstiftning Kommunallagen reglerar i 2 kap 1 kommunens befogenheter. Kommunallagen ger ett stort utrymme till att kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan. Enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd skall det i varje kommun finnas en arbetslöshetsnämnd vilken har till uppgift att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. De ska särskilt handlägga kommunens hjälpverksamhet vid arbetslöshet samt samarbeta med myndigheter och enskildas verksamheter som rör sysselsättningsfrågor. Avesta kommun ska inom ramen för sitt ansvar tillgodose behovet av insatser för arbetslösa samt för personer i behov av arbetsrehabilitering och sysselsättning. En viktig utgångspunkt är att genom olika insatser se till varje persons egna resurser. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 ska kommunens socialtjänst i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete. Kommunen har det yttersta ansvaret för att tillgodose den enskildes behov och har också en skyldighet att vid behov samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. Kommunen kan genom avtal med Arbetsförmedlingen medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (2007:1360) Socialtjänsten får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas. Nämnden kan ställa samma krav och erbjuda samma insatser oavsett den enskildes ålder. Det blir behovet hos den enskilde som styr och inte åldern. (Prop. 2012/13:94 s. 32). Det finns ingen tidsgräns för hur lång en period med praktik eller kompetenshöjande verksamhet får vara utan det kan avgöras med hänsyn till den enskildes individuella situation. Men den ska vara tidsbestämd, dvs. den enskilde ska veta när den upphör. Det bör framgå av den individuella plan som tas fram. (Prop. 1996/97:124 s. 172). Kommunala informationsansvaret Skollagen (2010:800) 29 kap. 9. Information om icke skolpliktiga ungdomar. En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomarna i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att underlätta för kommunen att stödja unga som varken arbetar eller studerar. Politiskt förankrade mål är en framgångsfaktor för det här arbetet. En effektiv verksamhet kräver en fungerande samverkan inom kommunen samt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Rent ekonomiskt är det mycket lönsamt för både stat, kommun och landsting att satsa på att få unga människor att slutföra sin utbildning eller etablera sig på arbetsmarknaden. 5

6 Hög sysselsättning och låg arbetslöshet Kommunen arbetar med ett långsiktligt och förändrat arbetssätt från förskola till vuxenutbildning och socialtjänsten inklusive kommunala arbetsmarknadsinstatser. Målet för Avesta kommuns innevånare om ekonomisk och social trygghet uppnås genom att: Kommunen skapar förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden Kommunen vill utveckla, underlätta förberedelse och medvetandegöra valmöjligheter för unga människors inträde på arbetsmarknaden Kommunen vill medverka till att säkra behovet av arbetskraft inom näringsliv och offentlig verksamhet Alla invånare skall i så hög utsträckning som möjligt, utifrån sin egen förmåga, erbjudas möjlighet till ett värdigt liv Arbetets inriktning bygger på arbetslinjen och sysselsättning 5. Nuläge I Avesta finns som längst tom 2014 fler framgångsrika projekt: SIVA/Unga till Arbete år Målet med "Unga till arbete" är att ungdomarna ska hitta sina styrkor och upptäcka vad de behöver komplettera med för att komma vidare till jobb, utbildning/studier och egen försörjning. "Unga till arbete" inleds med 4-5 veckors introduktion och ungdomarna arbetar bl a med övningar efter metoden 7-tjugo. Övningarna varvas med jobbsökar aktiviteter av olika slag, samhällsnyttig information, yrkesvägledning och inte minst inspiration av allehanda slag. Efter introduktionen går ungdomarna ut på "prova på yrkesplatser" i det offentliga eller privata näringslivet alternativt ges de möjlighet till motivationshöjande studier på folkhögskola SIVA/Fyrsteget år Övergripande mål för SIVA/Fyrsteget är att individen ska komma i arbete, studier eller annan egen försörjning. Förenkla för individen att få sitt behov av samordnat stöd tillgodosett tydligt och snabbt via representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget/psykriatrin samt Socialtjänsten. Fyrsteget tillhandahåller individ- och gruppverksamhet med beteendevetare som kan erbjuda samtal, social träning, arbetsförmågebedömningar och/eller lättare sysselsättning. Verksamheten har också en livsstilscoach för att sätta helhetsperspektiv på individen. Syftet är att med kompentensutveckling, lösningsfokuserad samverkan och konkreta insatser minska utanförskapet och förhindra bidragsberoende. Ett viktigt delmål är självklart att motivera deltagarna till att vilja klara sin egen försörjning. På väg till jobbet år På väg till jobbet är ett ESF finansierat projekt gemensamt med Hedemora kommun där Avesta kommun är projektägare. På väg till jobbet vänder sig till de som befunnits sig utanför arbetsmarkanden en längre period där det ofta finns behov av stöttning och insatser som stärker individen. I På väg till jobbet finns vägledare som arbetar med deltagarna i grupp 6

7 samt individuellt med djupgående kompetenskartläggning, individstärkande metoder. Syftet är att med kompentensutveckling, samverkan och konkreta insatser minska utanförskapet och öka möjligheterna för arbetslösa att nå en anställning. Ett viktigt delmål är självklart att motivera deltagarna till att vilja klara sin egen försörjning. På väg till jobbet arbetar även två samordnare som har kontakt med drygt 400 arbetsgivarna i regionen. Samordnarnas uppgift är att vara kontaktlänken mellan företaget och projektet. De genomför bland annat handledarträffar där handledare från olika företag får möjlighet att mötas och ta del av information. Samordnarna stödjer och matchar individerna till yrkesintroduktionsplatser. 6. Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsområdet Samverkan Samverkan är viktig för Arbetsförmedlingen, bildningsförvaltningen och socialtjänsten. Under en dag i veckan finns personal från socialtjänsten på Arbetsförmedlingen för att ha trepartsträffar. Här leds gemensamma klienter vidare till åtgärder så som arbetsmarknadsutbildningar, åtgärdsanställningar eller där behov finns till kontakt med Arbetsförmedlingens resursteam för vidare utredning. Genom samverkan blir det också tydligt för våra gemensamma ärenden vilka krav som ställs samt om förutsättningarna för att ha rätt till bistånd. Även personal från SIVA/Integration är tillgängliga för trepartsamtal vid Arbetsförmedlingen. Studie och yrkesvägledare från SIVA ger allmän information på Arbetsförmedlingen 1/månad. SIVA/Service SIVA/Service är en del av SIVA/Arbetsmarknadsenheten. Vid SIVA/Service ges personer aktuella vid Arbetsförmedlingen och/eller socialtjänst möjlighet till praktik, meningsfull sysselsättning och offentligt skyddade anställning (OSA). Arbetsuppgifter vid SIVA/Service är: Internservice kommunens interna möbellager samt flytthjälp inom kommunens verksamheter tjänster - trädgårdshjälp för pensionärer med gräsklippning, lövräfsning, snöskottning, bortforsling av grovsopor Hemservice byte av gardiner, lampor, hämta från vind/källare etc. Bilpooltvätt tvätt och städ av kommunens bil pool. SIVA/Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning är av stor betydelse för kunskap och kompetens för framtiden. Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning finns på grundläggande- och gymnasial nivå och erbjuder även möjlighet att höja gymnasiebetyg för högskolebehörighet, breddad kompetens eller omskolning för ett nytt yrke. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen, 20 kap.). Den kommunala vuxenutbildningen tillhandahåller också utbildning i svenska för invandrare (SFI) liksom särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX) 7

8 En viktig utgångspunkt för SIVA/Vuxenutbildning är att kunskap inte är en lagervara, utan ett flöde som kräver flexibla system för att medborgare och arbetsmarknad ska upprätthålla aktuell kompetens. Ett viktigt arbete för SIVA/Vuxenutbildning är därför att erbjuda möjligheter till livslångt lärande, året runt samt möjlighet till hel eller deltidsstudier. Arbetsmarknadskunskap i skolan Skolan har ett ansvar när det gäller barn och ungdomars utbildning i arbetsmarknadskunskap. Glappet mellan ungdomarnas kunskap och den kunskap och kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar har blivit större. Många arbetsgivare i regionen börjar få kompetens- och arbetskraftsbrist, samtidigt som ungdomar upplever ett växande utanförskap och ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. Numera är entreprenöriellt lärande ett begrepp i läroplanen. Avesta kommun har infört detta från förskola till och med gymnasiet och är även ett delprojekt i Avesta Avståndet mellan arbetsmarknaden och ungdomarna kan minska om skolan lyfter fram arbetsmarknadens behov och krav i undervisningen samt att vårdnadshavare blir medvetna om och delaktiga i arbetsmarknadens förutsättningar och krav. De som är bäst lämpade att förmedla detta är arbetsgivare från näringslivet och kommunens offentliga verksamheter, detta görs i samverkan med lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt Arbetsförmedlingen. PRAO PRAO, praktisk arbetslivsorientering, hjälper eleven som går på högstadiet att bekanta sig med arbetslivet. PRAO verksamheten förändras då den riktas mer mot arbetsmarknadskunskap i Avesta kommun. Syfte med PRAO är att eleverna ska få kunskap om företagens krav och att eleven ska ha en möjlighet att se vilka olika yrken som finns innan eleven bestämmer sig för val av program och inriktning på gymnasieskolan. Eleven ska i årskurs åtta ha en veckas PRAO. Eleverna förbereder sin PRAO genom att ha frågor till företagets ledning. Eleven ska under två till tre dagar följa företagets verksamhet, samtidigt som eleverna får svar på sina frågeställningar. Därefter ska eleverna förbereda och genomföra en presentation, både för sina klasskamrater men även för sina föräldrar som bjuds in till skolan. PRAO i årskurs nio genomförs som en arbetslivsorientering under en veckas tid, där eleverna får möjlighet att välja vilken bransch och yrke de är intresserade av. Kommunala feriejobb Kommunen erbjuder ungdomar i gymnasieskolan mellan årskurs ett och två samt två och tre kommunala ferietjänster om tre veckor fördelat på tre perioder. Prioriterade är ungdomar mellan tvåan och trea vilka inte haft kommunalt feriejobb tidigare. Syftet är att tills man slutar gymnasiet fått minst tre veckor arbetslivserfarenhete. Roligaste sommarjobbet erbjuds även ungdomar i trean. Roligast sommarjobbet omfattar 4 veckor där ungdomar får möjlighet att starta och driva eget företag under några sommarveckor. Högskola och universitet i Avesta Ett av delprojekten i Avesta 2020 syftar till att utveckla samverkan mellan högskolor/universitet, Avesta kommun och företagare i Avesta. Målet med projektet är att: Tillgodose arbetsmarknadens specifika behov och önskemål. Ta fram utbildningar i samverkan med högskola och universitet som uppfyller arbetsmarknadens behov av kompetensutbildning. 8

9 Inventera framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden. Skapa tillgänglighet och en servicefunktion som ska kunna ge förslag på utbildningar, åt företagens personal och kommunens invånare. Informationsflödet ska bli enklare, en väg in. Genom delprojektet hoppas Avesta kommun att intresset väcks hos fler medborgare att söka till högre akademisk utbildning men även till annan eftergymnasial utbildning. Stödet till företagen skall förstärkas och uppdragutbildningar skall lättare kunna genomföras efter företagens behov och önskemål. Steg 1 verksamhet För att matcha lagkravet (Prop. 2012/13:94) krävs en snabb hantering och tillgång till kompetenshöjande åtgärder. För detta krävs en Steg 1 verksamheten som ett första steg för att kartlägga och arbetsförmågepröva av de som söker försörjningsstöd bland andra de av Försäkringskassan 0-klassade personer. Genom att ta fram individens styrkor och förmågor arbeta för att denne ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller andra insatser. Detta kan ske genom motiverande samtal, kartläggning, prövning av arbetsförmåga och arbetspraktik. Anskaffning av platser sker via samordnare. För individen är inte verksamheten en permanent sysselsättning utan kan variera mellan 1-12 veckor utifrån individuella behov och förutsättningar. 7. Framtid En stor vinning är: att samordna Avesta kommuns arbetsmarknadsåtgärder att behålla beteendevetar-, vägledar- och samordnarkompetenser att samarbeta för att fler ska kunna ta del av de samlade kompetenserna att ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt lokalens utformning och läge är anpassad efter verksamheternas behov Möjliga vägar vidare Förutom att gå vidare till den reguljära arbestmarknaden eller studier kan det finnas möjligheter till åtgärdsanställningar. Det finns flera olika årgärdsanställningar som kommunen kan använda sig av: Nystartsjobb Åtgärden fungerar på så sätt att om kommunen anställer en person som varit borta från arbetslivet i mer än ett år ges ett ekonomiskt stöd på ett belopp som motsvarar två gånger den arbetsgivaravgift som kommunen betalar. De som vid årets ingång ännu ej fyllt 20 år är inte berättigade till nystartsjobb utan får vänta till året efter de fyllt 20. Särskilt anställningsstöd Är en ekonomisk ersättning som utbetalas då kommunen anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ersättningen är 85 % av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. 9

10 Instegsjobb Är en ersättning som betalas ut till arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare och låter honom eller henne läsa SFI under anställningen. Gäller för personer som har fått uppehållstillstånd (PUT) inom de senaste 36 månaderna. Här kan en ersättning om 80 % av lönen utbetalas. Instegsjobb och särskilt anställningsstöd är inte a-kassegrundande till skillnad mot nystartsjobb. Det är därför viktigt, där det är möjligt, att bygga kedjor av dessa olika ersättningar. Exempelvis kan en person som har rätt till ett särskilt anställningsstöd inleda med den insatsen för att därefter övergå i ett nystartsjobb. Skyddad offentlig anställning (OSA) Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning när den anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av att: ha en socialmedicinsk funktionsnedsättning vara berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade individen inte har haft kontakt med arbetslivet tidigare eller varit borta från det under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom. OSA ska vara anpassad efter individens särskilda behov. På sikt ska anställningen kunna leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Trygghetsanställningar Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning när den anställer en person som är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men ska vara anpassad efter den arbetssökandes förutsättningar och särskilda behov. Syftet med ersättningen är att ge personer med god kompetens fler möjligheter än ett skyddat arbete på Samhall. Stödet kallas för trygghetsanställning. Arbetsförmedlingen beslutar om hur stor ersättningen blir. Beloppet påverkas av två faktorer: Lönekostnaden för den anställde, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar. Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till kronor per månad av den avtalsenliga lönen. Den anställdes arbetsförmåga. För att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen påverkar den anställdes arbetsförmåga gör Arbetsförmedlingen en utredning tillsammans med arbetsgivaren och den anställde. Arbestgivaren kan också få ersättning för särskilda kostnader med upp till 130 kronor per dag ett så kallat anordnarbidrag. Om den anställde behöver särskild arbetshjälp medel kan bidrag fås även för dessa. Utvecklingsanställningar Arbetsgivaren kan få ett ekonomiskt stöd vid anställning av person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Anställningen är en vanlig anställning, men den ska vara anpassad efter den arbetssökandens särskilda behov. Samtidigt som den anställde personen arbetar ska han eller hon kunna lära sig mer för att lättare få jobb eller börja studera i framtiden. 10

11 Lönebidragsanställningar Arbetsgivare kan få lönebidrag om den anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa arbetsgivaren att anpassa arbetet och arbetsplatsen. 8. Sammanfattning I Bildning och Omsorgsförvaltningen uppmärksammas ofta personer som är beroende av försörjningsstöd. Någon minskning kan inte väntas om inte hjälp och stöd erbjuds för att personer ska kunna komma in på arbetsmarknaden. En konsekvens är att allt fler blir beroende av bidrag under lång tid. Denna Arbetsmarknadsplan bygger på erfarenheter i framgångsrika tidsbegränsade projekt samt presenterar strategier för förbättrade och mer effektiva arbetssätt och insatser. Arbetet med att förebygga arbetslöshet och försörjningsstödsberoende börjar redan i skolan. Med förändrad PRAO och arbetsmarknadskunskap medvetandegörs fler ungdomar och föräldrar om vilka möjligheter som finns samt vad som krävs för inträde på arbetsmarknaden. Lösning till minskat bidragsberoende i vuxen ålder kräver olika insatser utifrån individers olika förutsättningar och behov. Det finns delar av de tidsbegränsade och framgångsrika projekten SIVA/Fyrsteget, SIVA/Unga till arbete och På väg till jobbet som bör behållas och utvecklas ytterligare. I dag finns ingen Steg 1 verksamhet vilket är en förutsättning för vissa individer att kunna närma sig olika insatser. Ovanstående bör behållas tillsammans med SIVA/KIA och SIVA/Service i en och samma Arbetsmarknadsenhet. En del av lösningen till att bidragsberoende ska kunna minskas i framtiden är också att ta tillvara de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som Arbetsförmedlingen kan erbjuda dessa personer. De olika åtgärdsanställningarna bör också koordineras via en utökad Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsplanen utvärderas efter 2015 och vid behov ska den revideras inför

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Kunskap kompetens - arbete Mötesordning Formalia Kommunens styr- och ledningssystem Begreppsanalys Processhandling Arbetsmarknadsfakta Uppdragsplanering Formalia Presentation av deltagare Mötesdatum Närvarolista

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutredningen A 2016:03 Huvudsekreterare Soledad Grafeuille Utredningen Utredningen har ett brett uppdrag att komma med de förslag som krävs för att uppnå en effektivare arbetsmarknadspolitik. Utredningen ska analysera

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Arbetsförmedlingen Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Tack! Vilken organisation företräder jag? Arbetsförmedlingens marknadsorganisation 10 geografiska marknadsområden Ett särskilt marknadsområde

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun

Arvidsjaurs kommun. Bilaga 2. Befintlig verksamhet. Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs kommun Bilaga 2 Befintlig verksamhet Arvidsjaurs kommun 2015-11-27 1 Innehåll Befintlig verksamhet 3-4 AME:S verksamhet.. 5 IFO.... 5-6 Arbetsförmedlingen. 6 Skolan. 7 2 Idag arbetar utifrån

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Sida: 1 av 8 Dnr: Af-2015/256004 Version: 1.0 Beslutad: 2016-01-15 Verksamhetsplan 2016 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 8 Innehåll 1. Arbetsförmedlingens vision och uppdrag... 3 2. Mål och utgångspunkter...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Kommunalrättsliga befogenheter inom arbetsmarknadspolitiken. Uppsala den 12 mars 2015 förbundsjurist Staffan Wikell

Kommunalrättsliga befogenheter inom arbetsmarknadspolitiken. Uppsala den 12 mars 2015 förbundsjurist Staffan Wikell Kommunalrättsliga befogenheter inom arbetsmarknadspolitiken Uppsala den 12 mars 2015 förbundsjurist Staffan Wikell Arbetsmarknadspolitik och kommuner Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen en statlig

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31 Kommittédirektiv Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Dir. 2013:31 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer